Wat betekent mechanisatie voor de boer? PLUIMVEEHOUDERS KWAMEN BIJEEN TE GOES MARINIERSKAPEL IN NIEUWE KERK TE MIDDELBURG NAAR EEN ARBEIDSCONFLICT IN 0. ZEEUWSCH-VLAANDEREN AANVARING VAN DE „SONGA" TE WIJTEN AAN DE „BALTYK" 3 PROVINCIALE ZEEUW SI CU U RAN DINSDAG 27 FEBRUARI 1951 TREKKER IN PLAATS VAN PAARD. OOK EEN WIJZIGING VAN BOUWPLAN EN WERKMETHODEN. Wanneer een boer mechaniseert om zün productiekosten te drukken en hy vervangt de dierlijke trekkracht door mechanische trekkracht, dan heeft by zijn doel nog niet bereikt. Om dat doel te bereiken moet hy met de trekker meer werk verzetten dan de paarden deden!! Ir. L. J. G. Kupers, adj. ingenieur van de Ryksiandbouwvoorllchtlngsdienst uit Kruiningen sprak daarover, toen hy Maandagmiddag voor de Vereniging voor Bedrijfs voorlichting te Kortgene een inleiding hield over „Rationalisatie en me chanisatie". In de landbouw wordt vaak ge sproken over de kostpryzen van de producten, doch volgens spr. is het zaak, meer te letten op de rentabili teit van het bedrijf in zijn geheel. Dan valt het op, dat men een sterk beperkt bouwplan met zo weinig mo- geiyk gewassen krijgt, zoals in N.- Beveland. Dit is een logisch gevolg van rationaliseren. Immers een voor deel van beperkte vruchtwisseling is, dat de kapitaalinvestering geringer is, omdat minder verschillende ma chines nodig zijn. Ook komen de on vermijdelijke arbeidstoppen voor elk gewas gunstiger te liggen en by een goede organisatie behoeven deze top pen niet samen te vallen. Om ratio neel te werken zal het noodzakelijk zijn, een bouwplan samen te stellen dat techniscn en biologisch mogelijk is, waarbij kapitaal en arbeid zo in tensief mogelijk samenwerken en de productiekosten zo laag mogelijk zijn. DE HOGE ARBEIDSKOSTEN. Bij dit laatste, de productiekosten stuit men op de hoge post arbeid. Op Huuradviescotnmissie niet goed geoutilleerd. De voorzitters van de Huuradvies commissie te Breda en Tilburg heb ben Ged. Staten ontheffing uit hun functie gevraagd, omdat h.i. de com missies door gebrek aan outillage, zowel op het gebied van personeel als van materiaal, niet naar behe ren kunnen werken. Ook de door het departement aangewezen secretaris van beide commissies zal om deze reien zijn functie niet bekleden Pseudo-filmproducer naar Engeland uitgewezen. Michael Howard alias Rowson. de pseudo-filmproducer, Is op last van de autoriteiten, onder toezicht aan boord van een schip naar Engeland overgebracht, waar hy vrijwillig en ongemoeid aan land is gegaan. De Engelse politie had niet om zijn uit levering gevraagd. „Irlan In de Ijskast". Naar aanleiding van berichten uit Den Haag, als zou het toekomstige Ne derlandse kabinet de kwestie Irian „in de ijskast stoppen", verklaarde een woordvoerder van het Indonesische ministerie van Voorlichting: „Men moet niet vergeten dat er in de kwestie-Irian twee partijen zijn, na melijk Nederland en Indonsië. Een toekomstige Nederlandse regering kan wel met de Nederlandse politieke par tijen afspreken om „Irian in de ijs kast op te bergen", doch men moet niet vergeten, dat de kwestie-Irian een der programmapunten vormt van de huidige Indonesische regering". Clementis gearresteerd Dr. Vladimir Clementis is in Tsjecho Slowakije ge arresteerd, aldus is oiiici eel te Praag medegedeeld Westerling verliet Tanger. Westerling heeft met enige vrien den de internationale zone van Tau- ger verlaten. De politie zou bij de internationale brug, de grens tussen de internoationale zone en de zone van Spaans-Marokko de achtervol ging hebben opgegeven. Nieuwe voorschriften bouw woningen met rijkssteun. De minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting heeft nieuwe voorschriften en wenken uitgevaar digd voor het bouwen Van woningen rnet rijkssteun. In tegenstelling met de oude regeling worat de minimale grootte der te bouwen woningen niet meer aangegeven in kubieke meters, doch uitsluitend in vlaktematen. Zo wordt voor een woning voor drie per sonen voorgeschreven een oppervlak te der woonvertrekken van ten min ste 34 m2. De woonkamer moet .n dat geval tenminste 15 ni2 zyn, de keuken 4 m2 en de slaapkamers 14m2 Verder zijn er voorschriften betref- tende breedte van woonvertrekken, afmeting douchecel, aantal kasten en overige bergruimte, balcons enz. Commlssionnair In effecten op de vlucht De douanerecherche heeft ongeveer tien dagen geleden de Amsterdamse commissionnair in effecten H. van R, gearresteerd. Hy had Nederlands gèla naar België gesmokkeld om daar Nederlandse aandelen te kopen 'en daarna deze aandelen weer naar Ne derland gesmokkeld. Bij een huiszoeking werden inder daad 26 aandelen Koninklyke Olie ge vonden, die, zonder vergunning van de Nederlandse Bank uit het buiten land waren ingevoerd. Van R. verklaarde tegenover de douaneambtenaren de aandelen voor een ander te hebben moeten verko- Een. Die „ander" is evenwel onvind- aar en van R. scheen zelf zo weinig vertrouwen in zijn argumentatie te hebben, dat hy de dag na zyn arres tatie is ontvlucht. een bedrijf van 40 ha. moet men wel rekenen met 4 500 per bunder voor arbeid. Deze kosten zijn te druk ken door mechanisatie. Wanneer men wil mechaniseren, dient men zich echter goed bewust te zijn wat men gaat doen. In het afgelopen najaar moesten de trekkers soms aan de kant biyven staan en paarden wor den gebruikt. Dit kwam, aldus spr. omdat de Doeren hun bedryf niet vol doende dóór hadden. Wanneer het bedrijf geheel aan mechanisatie is aangepast, zorgt men ervoor dat men op tyd klaar komt. Men dient ook te bedenken dat de machine alleen de algemene bewer king van een gewas kan verrichten. De individuele verzorging van de planten is niet mogelijk. Men kan dit handwerk nalaten, hetgeen een op brengstverlaging geeft. De particu liere en nationale belangen komen hier dan met elkaar in strijd. Er zal daarom volgens spr. zo nu en dan van de boeren gevraagd moeten worden nationaal te denken, waarbij zy soms met verlies zullen werken. Een andere weg is, met de mecha nisatie zover te gaan als mogelijk is en daarnaast handwerk te doen ver richten. Dit doet de kosten omhoog gaan, doch de opbrengst blyft op peil. Het is nu maar de vraag hoever men hiermee moet gaart. DE ARBEIDERS. Om de arbeidstoppen op te vangen is, zo betoogde ir. Kupers verder o. m.. slechts één oplossing, nl. dat het bouwplan ook aangepast wordt aan de mechanisatie. Dat het aantal ar beidskrachten nog niet sterk is afge nomen. is volgens hem ook een ge volg van het feit, dat men nog niet goed bewust is dat hetzelfde werk niet alleen met minder dierlyke trek kracht, doch ook met minder arbeids krachten dient te geschieden om la gere productiekosten te krijgen. In tussen merkte spr. op, dat gewaakt moet worden dat de mechanisatie op de duur niet leidt tot het probleem van, arbeidstekort. Er zal toch altijd 1 arbeider op 8% 9 bunder moeten blhvei Voc ,'oorts wees ir. Kupers nog op de fout dat mer., wanneer men je arden heeft, toch de trekker zoveel mo gelijk uren laat draaien om déze ren dabel te maken. De paarden in de wei Auto reed in de sloot. Zondagavond raakte mej. Van der W. uit Aardenburg nabij Schoondyke de macht over het stuur van haar auto kwyt en reed in een naast de weg liggende sloot. Zy was dusdanig geschrokken, dat zy naar haar wo ning moest worden vervoerd. De auto werd licht beschadigd. De woningbouw in November. Blykens mededeling van het mini sterie van WederopLouw en Volks huisvesting biykt dat in Zeeland in November 1950 160 woningen gereed kwamen. terwijl er op 1 December 1950 1200 woningen in uitvoering wa ren. Tot 1 December 1950 kwamen in Zeeland 186 dunlexwoningen ge reed. De gemiddelde prys per woning in 1950 (Jan. t./m. October) bedroeg 10.810 (aantal 1169). Betonwerk Prot. Ziekenhuis Terneuzen gegund. Te Terneuzen werd de bouw van 't betonwerk van het Protestantse Zie kenhuis te Terneuzen gegund. Zoals bekend, werd de aanbesteding begin Februari gehouden. Het werk werd gegund aan N.V. Korteweg's Bouw maatschappij te Breda voor 712.500. Deze maatschappy was de laagste in- schryver. Met het werk zal op 5 Maart worden begonnen. De opleve- ringstermljn is gesteld op 370 werk- water maar wordt door de pomp- bare dagen. boot dryvende gehouden. kosten geld en moeten daarom tot en met benut worden. De trekker moet men dan alleen gebruiken in arbeids toppen. Dit is de enige oplossing om rationeel te werken. Doch dan komt men ook voor de keuze: trekker óf paarden afschaffen. Op deze inleiding volgde nog een drukke bespreking. De vergadering stond onder leiding van de voorzitter, de heer C. J. v. d. Velde, die e„ in zy.i openingswoord o .in. op wee~. dat het ledental in h-"»t afgelopen jaar was gestegen, üe fi nanciële coestanu var de vereniging is bc'iekkeiy v gunstig. Voorts tieeü te hij ae landbouwkundige van de vereniging, ir. Reilingh, die voor het eerst een alg. vergadering by woonde, welkom. Verschillende proeven en onderzoekingen werden verricht, waarvoor dank werd gebracht aan de diverse instanties die hierbij hun me dewerking gaven. Een voorstel om toe te treden tot de op te richten Stichting Proefveld commissie voor de Zeeuwse eilanden, werd op verzoek van enkele leden tot een volgende vergadering aangehou den. MIDDELBURGER IN KOREA GESNEUVELD. Soldaat A. Roskam stierf bij Hoengson. De byzonder verbitterde gevechten in de straten en de omgeving van de Koreaanse stad Hoengson, waarbij het Nederlands detachement der V. N. de terugtocht der verbondenen moest dekken en waarby zyn com mandant, lt. kol. Den Ouden, sneuvel de, heeft ook het leven geëist va.n een Zeeuwse vrijwilliger, de 25-jarige Middelburger A. Roskam. Soldaat Roskam vertrók enige ja ren geleden als dienstplichtig militair naar Indonesië. Toen hy was gerepa trieerd, besloot hy beroepsmilitair te worden. By de aanwerving van vry- willigers voor het Korea-detachement gaf hy zich spontaan op. Zyn ouders ontvingen geregeld brieven van hem; de laatste tyd stak him zoon het niet onder stoelen of banken, dat het le ven in de frontzöne zeer zwaar was, mede als gevolg van de strenge kou de. Op 14 Februari is soldaat Roskam gewond geraakt en de volgende dag is hy overleden. Zondag werd de fa milie verwittigd. Vanzelfsprekend is het medeleven met de zwaar beproef de ouders en naaste familieleden groot. EEN ACTIEVE ORGANISATIE. Subsidie voor zomerhokjes In hotel Centraal te Goes kwamen Maandagmiddag bestuur en afgevaar digden van de afdelingen der Vereniging tot Bevordering van de Pluim- veehoudery in Zeeland byeen. Deze vergadering, onder voorzitterschap van dr. G. Wagenaar, werd bijgewoond door de Rykspluimveeteeltconsulent voor Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland, Ir. B. H. v. d. Zanden. tuten ondergingen enkele kleine re dactionele wijzigingen. De contributie bleef gehandhaafd op 1 pe. jaar. De algemene vergadering keurde de her ziene statuten goed. De secr. de heer J. Wisse, ass.-ryks- pluimveeteeltconsulent, die tevens het penningmeesterschap waarneemt, bracht het jaarverslag over 1950 uit. Het ledental, dat nog steeds vooruit gaat. bedroeg aan het eind van 1950 op Walcheren 29, in West Zeeuwsch- 1 Vlaanderen 113, in Oost Zeeuwsch- Vlaanderen 185, op Zuid-Beveland ruim 50, op Noord-Beveland 54, op Schouwen en Duiveland 54. De In komsten bedroegen 1920,81 en de uitgaven 5017.- In deze hoge uit gaven was opgenomen een bedrag van ca. 2000 voor de opleiding van een sexer. De heer A. J. van Doeselaar, die de opleiding volgde is inmiddels, als eerste Zeeland, voor het examen ge slaagd. De voorzitter deelde in dit verband nog mede, dat er reeds een schema is opgemaakt voor de werkverdeling van de sexer'. De begroting voói' 1951 vermeldt aan uitgaven een bedrag van 2335, waarby inbegrepen een post onvoorzien van 1400. De ver gadering besloot het financieel be leid. ondanks de onvolledige aanteke ningen van de vorige secretaris-pen ningmeester. goed te keuren. De sta- ZOMERHOKJES. Daarna vertelde ir. B. H. v. d. Zan den een en ander over de koloniehok jes, welke tegenwoordig zomerhokjes heten. Deze zomerhokjes hebben reeds goede diensten bewezen by de opfok van jonge hennen.' De regering had gemeend, dit streven te moeten steunen door het verlenen van sub sidie aan oepaalde bedryven voor de aanschaf van zomerhokjes. De grootte van deze subsidie is 40 voor één hokje, 70 voor twee hokjes. Bedry'- ven met meer dan 400 kippen komen niet in aanmerking voor deze onder steuning. Bij de rondvraag werd vast gesteld, dat de groepskeurlng van hennen, met certificaat V.P.Z., dit jaar nog gratis zal,geschieden., Voorts zal aan ae inenting, meer zorg wor den besteed, dan verleden jaar het geval is geweest. In dit verband waarschuwde ir. v. d. Zanden tegen het gebruik van Belgische entstof, die dikwijls van inferieure kwaliteit is. De voorzitter sloot hierna de ver gadering. 28 cm. brede wagen Verwissel bare wagen Uitgebreid toetsen bord 92 letters, cijfers en tekens 102 letterspaties op één regel 4-stellige decimaal-tabuiator REMINGTON RAND PRODUCTENt BOEKHOUDMACHINES PONSKAARTEN MACHINES i KANTOORMEUBELEN KARDE X-S YSTEMEN EINDHOVEN - Willemstraat 29 - Telefoon 3960 ROTTERDAM - Rochussenstraat 44 - Telefoon 26319 NA ELF JAAR WEER IN GEBRUIK. Nationaal feestprogramma op 5 Mei wordt uit Zeeuwse hoofdstad uitgezonden. Naar wy vernemen zal de Nieuwe Kerk te Middelburg op 5 Mei a.s., de nationale bevrijdingsdag, voor het eerst na elf jaar weer worden gebruikt, zij het dan niet voor het houden van een kerkdienst. Op de avond van de vyfde Mei wordt namelyk van dit kerkgebouw uit door de Nederlandse Radio Unie het nationaal feestprogramma uitgezonden en dit geschiedt ln aanwezigheid van publiek. Telkenjare verzorgt de N.R.U. op 5 Mei een nationaal programma. Dit jaar vormt een feestelyk avondcon cert het hoogtepunt. Reeds maanden geleden werd het besluit genomen om dit concert van één der Nederlandse steden uit in de aether te brengen. Het heeft geruime tyd een punt van overweging uitgemaakt, of deze stad Middelburg moest zijn, doch thans is men hierover tot overeenstemming gekomen. Ongetwijfeld is daarbij van Invloed geweest het spontane aanbod der kerkvoogdij van de Ned. Hervormde Kerk te Middelburg om de grote Nieuwe Kerk op de avond van 5 Mei als „concertzaal" te gebruiken. De inwendige restauratie van dit monumentale gebouw is weliswaar nog lang niet gereed de kerk zal zonder tegenslag eerst in 1952 op nieuw in gebruik genomen kunnen worden maar niettemin wordt het mogelijk geacht een groot aantal Mid delburgers te ontvangen. ALITY Een sigaret van siperieure Amerikaanse tabakken Schip omhoog gevaren en gebroken. rrote motorschip Ex- Het 737 ton gr< trass III (Duisburg, kapitein* Emll Oeller), geladen met ijzerschroot en auto's, dat op weg was van Duits land naar Antwerpen, is Zondagmor gen tydens mist in de Vlei van de Vlietplaten bij rode ton no. 1 om hoog gevaren.* Zondagavond is het schip met hulp van de pompboot ,.Adja" (kapitein Hoekman. Wemel- dinge) vlot gekomen en naar de vluchthaven van Bruinisse gesleept. Het schip is gebroken en maakt Vakorganisaties beraadslagen. De samenwerkende organisaties van de arbeiders, die ln de fabriekma tige bedryven van de Oost-Zeeuwsch-Vlaamse Kanaal-zóne werken, houden zich reeds geruime tyd bezig met een belangryk probleem. Er is verschil tussen lonen en arbeidsvoorwaarden van deze arbeiders met die in het ove rige Nederland. Gedurende twee en een half jaar heeft men geprobeerd door onderhandelingen met de betrokken werkgevers tot een oplossing te komen. Besprekingen werden gevoerd met de Kring van Werkgevers ln de Kanaalindustrie. Deze kring omvat vyf grote bedrijven. Het is slechts gelukt met één van deze werkgevers tot overeenstem ming te komen. Deze werkgever ver klaarde zich in principe bereid tot samenwerking op de basis, welke de vakorganisaties aangaven. De overige werkgevers staan nog afwyzend tegenover de wensen van de vakorganisaties. De hoofdbesturen van de diverse vakorganisaties stellen zich op het standpunt, dat de geiykschakeling met het overige Nederland een kwes tie van recht en billykheid is. Zo wordt bijvoorbeeld door de orga nisaties gevraagd 50 extra loon voor Zondagsarbeld, met terugwer kende kracht tot 1 October 1950. Hierby wordt opgemerkt, dat er vele bedrijven in Nederland zijn, waar de ze toeslag 100 bedraagt. Een, an der punt is, dat in de Kanaal- zóne nog steeds een collectieve ar beidsovereenkomst ontbreekt. - Zaterdag 3 Maart a.s. zal in diver se personeelsvergaderingen de geiyk- schakeling worden besproken. De ge combineerde besturen van de diverse vakorganisaties hebben volkomen overeenstemming bereikt over de punten, die aan de orde moeten ko men. Zy willen nu de mening van de betrokken werknemers peilen, opdat de vakorganisaties definitief haar houding Kunnen bepalen. RAAD VOOR DE SCHEEPVAART. Noors kapitein deed te weinig om schip te redden. Op 25 Juli van het vorig jaar werd het Noorse stoomschip „Songa", dat wegens reparatie op de Yvesterschelde ter hoogte van Vlissingen ten anker lag, aangevaren door het Poolse stoomschip „Baltyk". De „Songa" zonk enige uren na de aanvaring. De Raad van de Scheepvaart heeft dezer da gen uitspraak gedaan in deze kwestie en daarby als zyn mening uitgespro ken, dat de aanvaring is veroorzaakt door de schuld van het Poolse schip, aan boord waarvan men de meest elementaire eisen van goede zeeman- schat» heeft verontachtzaamd. Hef zinken van de „Songa" moet geweten worden aan het nalaten van pogingen door de Noorse kapitein om zyn schip te bergen. Tydens de zitting betoogde de in specteur voor de Scheepvaart, dat het wel onopgelost zal blijven, boe het gekomen is, dat de „Baltyk" op de helder verlichte ten anker lig gende „Songa" is ingevaren. Men heeft met ae indruk gekregen, dat de lichten van dit schip voor de aanvaring enige tyd gedoofd zijn geweest, maar misschien bevond de „Songa"' zich in lichten van de over- wal, toen de Belgische zeeloods op de „Baltyk" aan boord kwam en zich overtuigde of alles vry was. Deze deed dit op onvoldoende wyze en liet volle kracht vooruit draaien, zonder dat hh wist of er iets in de wég was. Het staat vast, dat men bh het onder stoom gaan van de „Baltyk" op de brug van dit schip Seen notie had. dat zich. midden op e rivier een ten anker liggend schip bevond. Dit achtte de inspec teur voor de Scheepvaart vreemd, omdat de loods, die de „Baltyk" van Antwerpen naar Vlissingen had ge bracht, verklaarde, dat hy by net naderen van Vlissingen de „Songa" helder verllch' op de ree had zien liggen. Onbe; elyk Is het, dat de loods, dié da: i aan boord van de „Baltyk" kwam. niet wist dat de „Songa" er lag. Als een schip enige tyd voor reparatie op de rede ligt, moet dit aan de wal bekend zijn. De kapitein en de stuurman hebben er evenmin aandacht aan besteed. Tii- dens de opdraaimanoeuvre begingen kapitein en loods de fout in de kaar- tenkamer te gaan om over de te volgen route te spreken. Aan boord van de „Songa" was men door de onverwachte aanvaring zodanig geschokt, dat men var zyn positieven raakte. Het schip is eerst uur na de aanvaring gezonken, maar men heeft niets gedaan om het zinken te voorkomen of te ver tragen. Dé algemene lering uit deze aan- ig is. aldus de inspecteur vooi de Scheepvaart, dat kapitein varing loods nooit de brug moeten verlaten. Zolang hun schip een grote koers verandering: maakt en dat men zijn sch'p nooit ,in nanlsc-he schrik moet verlaten, voordat men de situatie heeft bekefcen en alles voor het be houd heeft .gedaan. Tenslotte wees de inspecteur er op, dat de berglngsdienst jammerlijk heeft gefaacd. Tervvyi een ernstige scheepsramp) plaats vond kwam de sleepboot eeïst twee uur na het voor val uit de tiaven. Geslaagd' voör het examen scheeps werktuigkundige C 1 de heer J. F du Bols en voor. B II de heer H. D. Keme- ling, belde leerlingen van de „De Ru.v- terschool", teï VHssingen. CIRCA DUIZEND BEZOEKERS. Ongeveer duizend personen zullen in de gelegenheid zijn het concert te bezoeken. Weliswaar is de entourage nog niet bijzonder fraai en moeten do zitplaatsen, het podium en de verlich ting worden geïmproviseerd, doch hiertegen zal wel niemand bedenkin gen hebben. Het aanbod van de kerkvoogdij valt daarom ook zo toe te juichen, omdat voor de eerste maal een groot aantal ingezetenen een indruk kan krygen van de vorderingen der inwendige restauratie. Voor deze bijzondere bijeenkomst wordt een uitgelezen programma sa mengesteld. Reeds staat vast, dat aan het muzikaal gedeelte medewerking wordt verleend door de Marinierska pel, gedirigeerd door Gijsbert Nieuw- land, door het Omroepkoor en door enige solisten, wier namen nog niet bekend zyn. Voorts worden drie toespraken ge houden, namelyk door pater P. Wes- seling, de bekende radio-causeur van de K.R.O., door Ad. Kuiper, de direc teur van het Gereformeerd Jeugdcen trum „De witte hei" en door een hu manist. Het staat momenteel nog niet vast, wie deze derde spreker zal zyn. De radiouitzending begint dm 8 uur 's avonds -en'zal vermoedelijk enige uren duren. Het spreekt vanzelf, dat de gehele organisatie berust by de Ned. Radio-Unie. Het aandeel van de kerkvoogdij der Ned. Herv. Kerk be staat slechts uit het welwiilnd be schikbaar stellen van het kerkgebouw. Weekend „De Jonge Kerk". In Terneuzen werd Zaterdag: en Zondag een weekend gehouden van de sectie „De Jonge Kerk" van de Oost-Zeeuwsch Vlaamse Jeugdraad. Hiei^an werd deelgenomen door af gevaardigden uit verschillende Zw- V'laamse gemeenten, terwijl ook een aantal Belgische gasten aanwezig was. Het thema van het weekend was „God's voetstappen op deze wereld". Ds. W. Maas, Ned. Herv. predikant te Vlissingen, hield Zaterdagavond een inleiding over dit onderwerp. De dagsluiting in de Ned. Herv. Kerk werd geleid door ds. Starrenburg uit Sluiskil. Zondagochtend woonden allen de kerkdienst by, waarin ds. Van de Vlugt uit Terneuzen voorging. In de namiddag Ji eld dr. Van de Linde van de Oecumenische Raad een referaat. Verder werd de dag gevuld met zang en declamatie door de diverse groe pen. Houdt dat in de gaten 't Is voor onze soldaten Hoewel het wachten Is op de eerste kerkcollecte, komen er reeds be dragen binnen van kerken en ker- kelyke gemeenten. Het verheugt ons. dat verschillende kerken reeds zo snel hebben willen reageren en een bedrag beschikbaar willen stel len. Laat het nu volgende lystje een stimulans zyn voor alle anderen om of spoedig over te gaan tot het houden van een kerkcollecte of het zenden van een bydrage. Wy verke ren in spanning of wy deze maand de 3500 nog byeen zullen krijgen. De Geref. Gemeente te Middel burg zond 75, de Geref. Gem. te Meliskerke 50. De Geref. kerken van Goes en Kamperland zonden resp. 20 en 15, terwyi de Ned. Herv. Gemeenten te Kortgene en Hansweert bydragen zonden van resp. 10 en 5.. De Chr. Politiebond, afd, Walche ren, bracht 10 bijeen en de Geref. Jongensclub „Benjamin" 2. Bravo Jongelui uit Arnemulden. Persoon lijke giften kwamen binnen van G. R. te W. t 10, J. de H. te M. 7.50, H. Z. te M. 2.50. S. te M. 2.50 en J. M. (Coak) 2. De stand kwam nu op 3360 45. Ook nu weer harteiyk dank aan alle gevers. Nog twee verantwoor dingen deze maand en dan is de actie drie maanden aan de gang. Wij gaan rustig door, hoewel het einddoel nog wel ver verwyderd ls, vertrouwend op de medewerking van geheel Zeeland. Laat ons niet in de steek, doch stort uw gift op giro 359300 t.n.v. Prov. Zeeuwse ourant, „Actie Bouw Militaire Te huizen Zeeland" te Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 2