PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Amerika moet méér Europa zenden troepen naar Rundveefokkerij in Zeeland oe BILT Kantli/n WORDT PROF. C. P. M. R0MME DE NIEUWE FORMATEUR ENGELAND KAN OCEAAN NIET ALLEEN VERDEDIGEN VOORSPEL T: 194e Jaargang - No. 49 Dagblaa uitgave van fle firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F. D. den Boer Ada W de Pagter. Hoofdrea G Ballintljd PI verv.. W. Leertouwer en H A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct per week. i 4.55 p kw fr p p 4.80 per kw Losse nummers 10 cent Bur VUssingen Walstr 58—60. tel. 2355 4 lijnen (b.g.g WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 27 Febr. 1951 ADVERTENTIEPRIJS 20 ct. per mm. Minimum p. advertentie 13.—, ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—3 regels l 1.—. Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. I of 2160). M'burg. Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. teL 102; Terneuzen: Brouwerijstr. 2; Zierlkzee: N. Bogardstr. C 160. tel. 26. OPMERKELIJK GELUID IN CONGRESCOMMISSIE Om grootste nederlaag in de geschiedenis te voorkomen Taft: Amerikaanse volk wordt opzettelijk misleid. John Sherman Cooper, Amerikaans gedelegeerde naar de Verenigde Na ties en republikeins adviseur by het ministé+ie van Buitenlandse Zaken, heeft voor de Congrescommissie, de zich bezig houdt met het vraagstuk over het zenden van troepen naar Europa, een opmerkelijke verklaring afgelegd. Hy zeide, dat het mogelijk tot de grootste nederlaag in de ge schiedenis zal leiden, als Amerika niet méér troepen naar Europa zendt. De troepen, aldus Cooper, waren onmisbaar voor de Europese defensie. De republikeinse senator Taft verklaarde, dat mogelyk 18 divisies naar Euro pa gezonden zouden kunnen worden als het Congres geen limiet vaststelde. Naar men verwacht, zal de Congrescommissie Trumans politiek onder, schryven en het Congres adviseren geen limiet aan de Amerikaanse troe- penzendingeu te stellen, aldus Reuters correspondent. Taft zeide, dat het zelfs dwaasheid zou zijn zes divisies te zenden voor dat de Europese landen welomlijnde verplichtingen op zich genomen zou den hebben. Regeringsfunctionarissen hadden de gehele zaak onduidelijk voorge steld. De genoemde zes divisies zou den slechts een begin vormen. Ameri ka diende zijn divisies niet in de waagschaal te werpen voor een ho peloze defensie van West-Europa, tenzij de Europese landen definitieve verzekeringen hadden gegeven hun aandeel te zullen leveren. Anders >*üi Amerika zijn troepen in een neder laag zenden en West-Europa aan vernietiging prijsgeven voor 't„ geval de Sowjet-Unie zou aanvallen. Voor zover men kon beoordelen, zo vervolgde Taft, konden in West- Europa slechts 37 divisies, met inbe grip van de zes voorgestelde Ameri kaanse, voor West-Europa in uitzicht gesteld worden „Een onvoldoend leger". KWART MILLIOEN AMERIKANEN IN KOREA V.N.-offensief tot stilstand gekomen. Op het ogenb'ik strijden een kwart mülioon Amerikanen in tic Korraan- se campagne. Dit heeft generaal Öiiiar Bradley, voorzitter van cc Commissie van stafschefs verklaard. Lt-generaal K.'Jgway de beveir.eb- ber van de striil Krach ten der V.N. op ICoiea, heeft medegedeeld, dat hef of fensief der verbonden troepen prae- tisch tot stilstar.- is gekomen. Het is deze week Boekenweek. Zij duurt tot en met 3 Maart. De boekhandelaars zetten in deze dagen hun beste beentje voor. Zie hun etalages! Ze doen de boeken vrienden het water om de tanden lo pen! Wat is die Boekenweek nu eigen lijk? Zy is een aansporing voor het Nederlandse volk om boeken te le zen. Goede boeken natuurlijk, maar vooral om boeken te kopen. Meen niet. dat iedere Nederlander dat doet. Boeken lezen doet al een veel te groot deel van ons volk niet. maar boeken kopen helaas nog min der. En het moet boeken kopen, want waar moeten anders de schrijvers en dichters, de uitgevers, de boekdruk kers en de boekhandelaren van be staan? Zij moeten toch ook leven! Vandaar de Boekenweek, die in de loop der jaren een doeltreffende, goe de resultaten afwerpende propaganda voor het kopen van Nederlandse boe ken is gebleken. De Boekenweek is attractief. Zoals men weet ontvangt ieder jaar de gene, die voor f 3.50 boeken koopt het traditionele „Geschenk" Het is een novelle, ditmaal „De Porselein tafel" getiteld, waarvan de lezers door het raden van de naam van de auteur een waardevolle prijs kunnen winnen Er zijn echter nog andere attrac ties. Er is een speciale uitgave voor de jeugd, een bundel gedichten over de zee, bijeengebracht door Adr Mor- rien, getiteld „De muze op zee". De bundel is verkrijgbaar bij de boek handel voor jongens en meisjes van 14—21 jaar. Voor kinderen van 7—14 jaar heeft de boekhandel een zoekplaat beschik baar, getekend door F. J. Doeve, die een groot aantal bekende sprookjes in beeld brengt. De kinderen, die de meeste sprookjes herkennen, krijgen mooie boekenprijzen. Dit alles ziet er aantrekkelijk uit. En met name het Geschenk, de novelle „De Porseleintafel" is een waardevol boekje, zeldzaam gaaf. Het behandelt de geschiedenis van een vrouw, die een gepassionneerde liefde heeft voor Chinees porselein, Eerst speelt zij argeloos en onschuldig met haar porselein, daarna speelt het por selein met haar: een genadeloos en duivels spel. Het boekje heeft een aangrijpend slot en vormt op zichzelf een wel zeer geslaagde propaganda voor het Nederlandse boek. Voor de zestiende maal is het Boe kenweek. Zou iemand zich deze week eigenlijk nog wel weg kunnen denken? De kwestie waar het thans over ging was niet alleen die van het zen den van Amerikaanse troepen, doch ook de kwestië van het vormen van een Europees internationaal leger. Het Congres diende te beslissen. De president had niet het recht met andere landen overeenkomsten aan te gaan teneinde een internationaal le ger te vormen. Regeringswoordvoer ders hadden bij de audities opzettelyk ontwijkend geantwoord „omtrent plannen om een internaaionaal leger te vormen. Het Amerikaanse volk, aldus Taft, wordt opzettelijk misleid met het denkbeeld, dat slechts over wogen wordt een paar divisies aan landstrijdkrachten naar Europa te zenden" Brood en meel op de bon in Tsjecho-Slowakije. In Tsjecho-Slowakije zijn thans brood en meel weer op de bon. Deze week krygt men per hoofd een kilgarm meel, anderhalve kilogram brood en een halve kilogram andere meelproducten. zoals gebak. Met ingang van 5 Maart worden de rantsoenen gelijk aan die. welke in October 1949 golden, toen de distribu tie werd afgeschaft. Er wordt tevens een vrije markt in gesteld voor brood en bepaalde meel producten. waarop de prijzen iets ho ger liggen. Bakkersleerling speelde rijke jongen. De huisdectective van een Amster dams hotel, maakte de recherche at tent op een jonge hotelgast, die de in druk maakte ver boven zijn stand te leven. De recherche voelde de jonge man eens stevig aan de tand en al spoedig bleek, dat men te doen had met een 17-jarige leerling-bakker, die kortgeleden uit het opvoedingsgesticht te Amersfoort was ontsnapt. Hij had zich onder een valse naam in het ho- telregister laten inschrijven en ver teerde ijverig grote bedragen, die liij door middel van insluipingen had ver gaard, oa door uit de de pastorie van de St. Bavo te Haarlem gouden sieraden en geld weg te nemen. Amerika zal binnen twee jaar „gereed" zijn Verklaring van Charles Winston. De Amerikaanse directeur voor de mobilisatie, Charles Wilson, heeft voor de radio verklaard, dat de V.S. binnen twee jaar gereed zullen zijn voor een algehele oorlog of een al gehele vrede. De productie van straalmotoren zou opgevoerd worden tot 18.000 per maand en van tanks tot 35.000 per maand. Britse patrouille naar Helgoland. Twee Britse officieren en veertien man Duitse politie zijn in een Britse motorboot naar Helgoland vertrok ken om de communistische „bezet ters" van het eiland te verwijderen. De Britse autoriteiten hebben de Westduitse regering doen weten, dat zij bereid zyn Helgoland als doeJ voor bombardementsoefeningen op te geven als een geschikte andere op lossing wordt voorgesteld. In Korea gesneuveld. De regering deelt mede, dat tot haar leedwezen de volgende militairen in Korea tengevolge van op 14 Februari 1951 opgelopen verwondingen op 15 Februari zijn overleden: sold. Ie klas A. Roskam uit Middelburg; korp. H. A. M. Toré, afk. uit 's Gravenhage. De naaste familieleden zijn verwit tigd. Een koel reisje. Een havenarbeider uit Ja maica heeft een koel reisje achter de rug op het Britse vrachtschip „Port Philip". De man was in de haven Kingston bezig voorraden in de koelka- mer van het schip te dragen, toen de deur plotseling dicht viel. Het schip vertrok met de verstekeling tegen wil en dank aan boord. Zestien etmalen leefde deze van vi'uchtensap en rum, die in de koelcel stonden. Met een spykei wist hij de blikjes open te breken. Met de rum mas seerde hy zijn lichaam om warm te blijven. Toen men hem vond lag hy uitgeput op de grond. Na enkele dagen echter was hij weer aardig opgeknapt. De Gaulle: Frankrijk moet verdedigd, niet bevrijd worden. Generaal de Gaulle heeft de Franse regering er Zondag van beschuldigd aan 'n „Bevriende, maar buitenland se" mogendheid 't gebruik van Fran se bases in Marokko te hebben af gestaan, zonder garanties, dat de strategie van het Atlantisch Pact er op gericht is een inval in West- Europa te voorkomen. ,,Elke Franse regering, die de naam waardig is", aldus de Gaulle, „kan er niet mee instemmen, dat haar strijdkrachten worden toever trouwd aan een gemeenschappelijke strategie, welke alleen gericht is op het behouden van buitenposten, zo als Spanje en Engeland, met de be doeling de rest van Europa later te bevrijden, nadat alles in het achter gelaten gebied vernietigd is." SPECULATIES DOEN DE RONDE. KONINGIN OPNIEUW IN BERAAD. H.M. de Koningin heeft gistermiddag in verband met de Kabinetscrisis jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland, vice-president van de Raad van State en prof. mr. C. P. M. Romme ten paleize Noordeinde ontvangen. Des mor gens brachten de fractie-voorzitters uit de Tweede Kamer, de heren Oud (VVD), Tilanus (CH), Burger (PvdA) en Schouten (AR), een bezoek aan de Koningin. Tevens ontving zij de ministers Lieftinck en Mansholt. Speculaties doen de ronde by de socialisten doch ook bij andere groe pen dat de nieuwe formateur thans bij de KVP gezocht zou moeten wor den en wel in de figuur van prof. Romme. Sommige anderen echter menen, dat de PvdA voor deze taak in aanmerking zou komen, in welk verband men de naam van de demi- sionnaire minister van Financiën, prof. Lieftinck hoort. Het Vrije Volk schrijft, dat voor een nieuwe opdracht in de eerste plaats aan de KVP mqpt worden ge dacht, de grootste partaj, die nu een maal staat op de brede basis. Hierby denkt het orgaan met name aan prof. Romme. Indien men deze weg niet zou in slaan, acht het blad het „vermoede lijk onvermijdelijk", dat het ontslag van het demissionnaire kabinet niet wordt aanvaard. EEN „CRISISKABINET"? Het Algemeen Handelsblad ziet als een mogelijkheid de vorming van een „crisiskabinet", in samenstelling los van de fracties, maar dat, gezien de noodtoestand van het land, zou mo gen rekenen od de steun van een vol doende meerderheid in de Kamers voor de voorstellen, welke het zou in dienen. Een kabinet zonder socialisten zou kunnen steunen op niet minder dan 65 zetels in de Tweede Kamer. Prof. Romme, die rekening moet houden met een sterke linkse vleugel in de eigen partij, wil deze mogelijkheid echter slechts „in de uitepste nood zaak" aanvaarden. Terugkeer zonder meer van het oude Kabfliet (even tueel zonder de ministers Stikker en Van den Brink) blijft uiteraard mo gelyk, maar het Alg. Handelsblad zou dit een hoogst ongelukkige op lossing vinden. Op het Waterlooplein te Amsterdam is Zondagmiddag de Februari-staklng van 1941, de spontane actie der bevolking van de hoofdstad als protest tegen de maatregelen der bezetters tegen de .Joodse landgenoten, op sobere wyze herdacht. Langs het voorlopig monument, dat van gemeentewege op het J. D. Meyerplein werd opgericht en voor hetwelk B.S.-ers de ere wacht hadden betrokken, werd gedefileerd. VERKLARING VAN ATTLEE. Regering blijft voorstander van Amerikaans vlootcommando. De Britse premier, Attlee, heeft in het Lagerhuis verklaard, dat de En gelse regering nog steeds voorstander is van de keuze van een Amerikaan, se opperbevelhebber der marinestrydkrachten van het Pact in de Atlan tische Oceaan. Hij zeide dit in antwoord op de critiek van Winston Church ill, die onlangs vroeg of een Britse admiraal niet kundig genoeg was voor deze functie. In tijd van oorlog zou echter, aldus Attiee, een Britse admi raal het bevel voeren over alle niarine-eenheden in het Oostelijk deel van de Oceaan, de zeewegen naar Engeland en de Britse wateren. De Amerikaanse admiraal zou het bevel voeren over het gehele Atlanti sche gebied met uitzondering van ge noemde wateren, de Europese kust wateren en de Middellandse Zee. Het Oostelijke deel van de Oceaan, dat van levensbelang voor Engeland is, zou komen te staan onder de com mandant van de Britse thuisvloot. In tijd van oorlog zou deze daar niet uit sluitend het bevel voeren over de Britse eenheden, doch ook over de Amerikaanse zee3trydkrachten of de marine-eenheden van andere Pact- landen, welke zich in die wateren zouden bevinden. De laatste oorlog had geleerd, dat het wenselyk was een algemeen op perbevel voor de Atlantische Oceaan te hebben, daar de strijd tegen onder- -.ee-aanvallen bewegelijkheid nodig had. Bij de keuze van een opperbevel hebber diende men rekening te hou den met de sterkte van de lucht- en zeestrijdkrachten der verscheidene landen. Ondanks Engelands grote traditie kan het niet de verdediging van de Oceaan alleen op zich némen, aldus Attlee. VIER BIJEENKOMSTEN IN OOSTBURG. C. Zwagerman gehuldigd Veie prominente figuren uit de wereld van de Zeeuwse rundveefokkers waren Maandag naar Oostburg getrokken om daar een viertal vergade ringen by te wonen, waar belangryke problemen van de rundveefokkery aan dc orde zouden komen. Alle byeenkomsten werden gehouden in Hotel Mabesoone. Des ochtends werd de algemene vergadering gehouden van de Vereniging tot verbete ring van het rundvee in Zeeland. De voorzitter, de heer H. A. Baron Collot d' Escury, deelde mede, dat een wijziging in het Stierenregle ment vermoedelijk in de voorjaarszit ting van de Provinciale Staten zal wox-den vastgesteld. Deze wijziging zal inhouden, dat alle afgekeurde stieren moeten verdwijnen. Thans mogen afgekeurde stieren nog ge bruikt worden voor dekking van eigen vee. Dat zal in de toekomst worden verboden. De voorzitter bracht hulde aan de heer C. Zwagerman, de vroegere ryksveeteeltconsulent, voor alles, wat hy in de afgelopen jaren voor de vereniging had gedaan. Onder grote instemming, bood de voorzitter hem het ere-lidmaat- schap aan. De heer Zwagerman schetste in zijn dankwoord het ontstaan van de ver eniging waarmee hij steeds inten sief heeft samengewerkt. Veel heeft de vereniging bereikt voor de verbe tering van het rundvee o.a. door het organiseren van cursussen en ten toonstellingen. De opvolger van de heer Zwager man, ir. W. L. Harmsen, werd tot adviserend lid benoemd. Het verslag van de financiële com missie over 1950 werd goedgekeurd. De contributie bleef ongewijzigd. Als lid van het bestuur werd hei-ko zen do heer C. J. de Kam. RUNDVEESTAMBOEK Des middags kwamen de leden van het Ned. Rundveestamboek distr. Zeeland byeen onder leiding van de heer H. Wolfert uit Terneuzen. De hoofdinspecteur van het Rundvee- stamboek ir. K. Stapel, deelde mede dat in verband met het grote leden aantal ruim 34.000 werd beslo ten tot het bouwen van een nieuw pand in Den Haag. In verband daar mede wordt de contributie tyclelyk verhoogd van 5.tot 6. Ir. Stapel besprak ook de K. I. De ze is nog johg en men heeft op dit gebied nog weinig ervaring. Even tuele degeneratie-verschijnselen kun nen pas in de toekomst biyken. Het is n'ef uitgesloten, dat uit de nako- mehngen een geringer aantal goede fckslleren zal voortkomen. In 1949 werd de K. I. toegepast voor 12,4 van de koeien, in 1950 voor. 20 en in 3951 zal het percentage nog hoger 'iggen. Bij de discussie bleek, dat vr veel veehouders tegen de K I. gekant waren Men was van méning dat dit systeem teveel door 't Rund- veestsmboek wordr gepropaMjerd. De heer Stapel legde cr 'de nadruk op, dat de K. I. slechts :;en hulpmiddel •s. omdat er te weinig goede" stieren zijn KRINGVERGADERING Daarna volgde de algemene ver gadering van de Vereniging tot ver betering van het rundvee, kring Wes- telyk Zeeuwsch Vlaanderen, onder voorzitterschap van de heer M. de Bruyne te Caazand. Rekening en ver antwoording over het boekjaar 3950 werden onveranderd goedgekeurd De heren F. de Meyer, H. Noë en A- van Wa«y werden by acclamatie als bestuursleden herkozen. Voor de a.s. vet- en fokveemakten te Oostburg en IJzendyke werd weer ieder f 2c subsidie ver'eend. JUBILEUMVERGADEREN G Het was 26 Februari 1926, dat on der aanvoering van enkele voorman nen van de rundveefokkery uit de bestaande zes contróleverenigingen in West Zeeuwsch Vlaanderen ëen grote fokvereniging nl. de Fokcen- trale voor West Zeeuwsch Vlaande ren werd opgericht. Er is in 25 iaar door de centrale zeer veel gedaan tot verbetering van het vee en daar door is tevens de handel niet weinig bevorderd. Wanneer men bedenkt, dat thans in West Zeeuwsch Vlaandeten ongeveer 3500 melkkoeien zyn die circa 14 millioen liter melk per* jaar produceren en dat in die 25 jaar hst vetgehalte is gestegen met 40 kg. vot per koe per jaar, dan krygt men een indruk van de grote kwaliteitverbete ring. Het is de fokcentrale. die aan de verbetering steeds heeft gewerkt en thans heeft West Zeeuwsch Vlaan deren prima fokmateriaal, waarvan 'de hele provioncie profyt trekt. Nu de tbc bestryding zover is gevorderd, heeft West Zeeuwsch Vlaanderen ook eengo ede toekomst voor de afzet van kaolveren. Dit alles werd Maan dagmiddag verteld in de algemene le denvergadering van de Fokcentrale voor Westelijk Zeeuwsch Vlaanderen. onder voorzitterschap van ie heer C. F. Vercraeye. Voor deze ver gadering bestond góte belangstelling r werden vele gelukwensen aangebo den. onder andere door de initiatief nemer de heer C. Zwagerman, die cot erelid benoemd werd,, door de heer H. I Belgische onderscheiding voor Prins Bemhard. De Koninklijke Prins Boudewyn van België heeft aan Prins Bernhard het oorlogskuis 1940 met palm toe gekend om diens byzondere dienster, aan België bewezen tydens de oorlog 1940-'45. Generaal Woussen, militair atta ché vr België te Den Haag heeft tydens een intieme plechtigheid op Soestdijk. waarby ook tegenwoordig was de Belgische ambassadeur in Den Haag, E. Graeffe, het ereteKen op de borst van Prins Bernnard ge speld. Stroom van brieven voor Gretchen Het bericht dat aannemen van Duits huispersoneel op zeer beperk te schaal weer mogelyk is. heeft een surprise voor de Arbèidsbureaux op geleverd. De post heeft Zaterdag reeds een zware taak gehad om een lawine van aanvragen naar deze kantoren voor arbeidsbemidde ling te torsen. Bij de arbeidsbureaux is men voor Gretchen echter aan het verkeerde adres. Hier wordt uitsluitend voor Nederlandse arbeidskrachten bemid deld. Rode Kruis-postzegel. De P.T.T. heeft het voonemen. een Rode Kruis-postzegel uit te geven waarvan de toeslagwaarde aan net Ned. Rode Kruis ten goede komt. Deze postzegel zal voor het eerst in de zomer van 1953 en vervolgens iedere vyf jaar verschynen. A. A. Baron Collot d' Escury na mens de Prov. Vereniging tot verbe tering van het rundvee, door de heer ir. Sybrandy, directeur van de Cen trale melkcontróledienst, ir. K. Sta- Eel namens het N.R.S., door ir. W Harmsen, de ryksveeteeltconsulent e.a. De voorzitter, die tot de oprichters behoort, mocht uit handen van dc heer H. van Iwaarden een blyvend geschenk ontvangen. Er werd besloten om zowel voor de veeteelttentoonstelling Le Oost bug als die te IJzendijke 25 subsi die te verlenen. Daarna volgde een filmvoorstelling over de fokkerij. Tenslotte verenigde het bestuur ir.et leden en genodigden zich aan een koffiemaaltyd Sultan van Marokko zwichtte voor de Fransen. EEN GERUCHT EN TOEN EEN ACCOORD. Het conflict tussen de Sultan van van Marokko en de Franse generaal Juin is geëindigd in capitulatie van de Sultan. Zaterdagavond laat heeft deze een accoord getekend met een vertegenwoordiger van generaal Juin, waarbij de Franse eisen worden in gewilligd. De Sultan was tot voor kort een medestander van de fel nationalistische Istiglal-beweging en weigerde decreten te tekenen, waar de nationalisten tegen protesteerden. Het schijnt, dat de Franse verte genwoordiger eiste, dat de Sultan een aantal anti-Franse leden van zijn regering zou ontslaan en zich zou distanciëren van de Istlglal. Aanvankelijk weigerde de Sultan, mede op advies van zijn viziers. Er gingen toen in het paleis geruchten, dat 20.000 man uit Marokesj zich opmaakten tegen de Sultan te de monstreren. De pasja van Marokesj is namelyk een vijand van de Sul tan en een vriend van de Sultan. Enkele uren na dit gerucht was het accoord getekend. Als troost heeft de Sultan een mooie briet' ontvangen van presi dent Auriol^ waarin verzekerd wordt, dat Frankrijk in Marokko een pro gressieve en soepele politiek zal bly- ven volgen. Graanmaalderij uitgebrand. Maandagmorgen zijn een graan maalderij te Oudewater en tientallen tonnen graan in vlammen opgegaan. De brand, vermoedelijk ontstaan door kortsluiting, sloeg dadelijk fel om zich heen en zette het gehele ge bouwencomplex in lichter laaie. De stryd tegen bet vuur werd aangebon den door de fabieksbandweer en de brandweercorpsen van Oudewatei Gouda en omliggende plaatsen. Dit geschiedde met 15 stralen. De brand en waterschade, die zeer aanzienlijk is, wordt door verzekering geclêkt. Zeeschepen in Antwerpen. In Januari zyn 909 zeeschepen, met een gezamenlijke tonnemaat van 2.105.696 ton, de haven van Antwe- pen binnengelopen. Wat het interna tionaal goederenverkeer zeevaart- verkeer) betreft, kan vermeld wor den, dat in December 1.085.184 ton uitgeladen en 1.544.492 ton ingela den werd. In het gehele jaar 1950 werden ingeladen 10.444.638 ton en uitgeladen 10.801.801 ton. KOUDE OCHTEND Veranderlijke bewolking niet p'aat- «eliik enkele buien. Koude ontrond. Ongeveer dezelfde mioudagtenmera» turen als gisteren. Weinig wind.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1