PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Beperking van de Westduitse invoer tegenslag voor ons land Zeeuwse paardenfokkers teleurgesteld over vermindering provinciale subsidie 0£ BILT Deze week Algemene spoorwegstaking in Engeland afgewend BEMANNING VAN DE „MARJA' HAD HET ZWAAR TE VERDUREN. Vandaag MARECHAUSSEE WORDT VAN GRENSBEWAKING ONTHEVEN T94e Jaargang - No. 47 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn PI. verv.. W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week, I 4.55 p. kw.; fr. p. p. 4.80 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESXENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 24 Febr. 193t ADVERTENTIEPRIJS 20 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 3.—, ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur Vlissingen Walstr. 5860, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 1 of 2160). M'burg, Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. G3, tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102; Terneuzen: Brouwerijstr. 2; Zierikzee: N. Bogardstv. C 160, iel. 26. De handelspartners wachten aJ Dr. Erhard hoopt op Amerikaanse hulp De handelspartners van West-Duitsland wachten met enige ongerustheid af, welke maatregelen de bondsregering thans zal nemen na de tijdelijke stopzetting van de geliberaliseerde invoer uit de Marshall-landen. De han- delsattaché's bij de Nederlandse, Deense en Italiaanse missies te Bonn heb ben inlichtingen gevraagd aan het Westduitse ministerie van Economische Zaken en wachten thans af, of minister Erhard binnen tien dagen zyn nieu we, beperkte lijst van vrye importgoederen zal bekend maken, zoals is toe gezegd, en welke artikelen deze Ijjst zal bm :tten. Een functionaris van de Nederland se missie deelde mede, dat het nog niet duidelijk is, in hoeveiTe de lijst van goederen als groenten, eieren en andere agrarische producten, die tot dusverre vrij mochten worden inge voerd, zal worden beperkt. Dat de voorgenomen wijziging van deze lijst niet in ons voordeel zal,zijn, staat in ieder geval vast, zo zeide hij. Het Duitse Nieuwsbureau verwacht, dat de herzierfing van de lijsten van vrije importgoederen waarschijnlijk enige weken in beslag nemen. Men re kent op een aanzienlijke verminde ring van de geliberaliseerde invoer van eindfabrikaten, vooral van die goederen, die een uitgesproken luxe karakter hebben. Voorts neemt men aan, dat ook de geliberaliseerde invoer van agrarische producten sterk zal worden verminderd. De Westduitse minister van Econo mische Zaken, Erhard, heeft aange kondigd, dat hij weldra een bezoek aan de Ver. Staten zal brengen om te spreken over inschakeling van de Duitse economie in de Amerikaanse plannen en over eventuele Ameri kaanse steun voor handhaving van de vrije handel. Reuter meent, dat Er hard zal proberen afspraken te ma ken met Duitslands grootste crediteu ren, Frankrijk en Engeland, maar er bestaat weinig hoop, dat daardoor de Duitse economische moeilijkheden overwonnen kunnen worden. De Duit se reserves aan deviezen zijn nu een maal te krap. Voor onze handel met Duitsland ziet het er weinig rooskleurig uit. Vol gens het jongste handelsaccoord met De tijd gaat verder en de kabinets crisis in Nederland sleept voort. Zij is ontaard in een politiek spel, waar bij het landsbelang danig naar de achtergrond is gedrongen en de par tijbelangen de boventoon voeren. Het buitenland, dat deze crisis hardnek kig blijft zien als een gevolg van ver deeldheid over het defensieprobleem, begrijpt er hoe langer hoe minder van. Het rapport van de Sociaal Econo mische Raad (S.E.R.) is thans offici eel gepubliceerd. Men mag het be schouwen' als een samenvatting van datgene, wat Nederlands vooraan staande deskundigen op sociaal en economisch gebied in de naaste toe komst het noodzakelijkst achten. De S.E.R. is van oordeel, dat ver dere opvoering van de arbeidsproduc tiviteit niet mogelijk is, o.m. omdat de grondstoffen beginnen te ontbre ken en daardoor de productie hier en daar reeds daalt. Dé Raad acht op teren van de financiële reserves on verantwoordelijk. Maar de Raad wil wel, dat de consumptie met 3 a 5 wordt beperkt en dat de investerin gen in de bedrijven zeer aanzienlijk worden ingekrompen. De verbruiks- beperking zal volgens de S.E.R, hoofdzakelijk moeten komen van de middenklassen. Hij stelt nameljjk voor, dat de maatregelen, in 1949 genomen om de middelbare inkomens ietwat te ontlasten, weer ongedaan worden gemaakt. Of het billijk is de lasten op deze middelbare inkomens af te wentelen Wij menen van niet. De geschoolde arbeider zag zijn levensstandaard se dert 1940 stijgen met 3 de geoe fende arbeider met 11 de onge schoolde arbeider met 20 De man, die thans 4000 verdient zag zijn le vensstandaard in diezelfde periode dalen met 29 de man die 8000 verdient met 42% de man die 10.000 verdient met 48 en naar mate men meer verdient wordt die daling sterker Ei1 schuilt In de thans dreigende nieuwe verzwaring der lasten voor de middelbare inkomens een ernstig gevaar voor ons gehele volk. Omdat men dit inzag werden de lasten in 1949 verlaagd. Gaat men thans1 onge daan maken, wat men toen noodzaak achtte Deze weekBommenwerpers overschrijden de afstand tussen Amerika en Europa in nagenoeg de zelfde tijd als de zon. Binnen de 5 nurDe afstanden vallen weg. Economisch en militair is dit uiter mate belangrijk. Hoe kleiner de af stand is tussen nieuwe en oude we reld, hoe minder lust het Oosten zal hebben om zich in Europese avontu ren te storten. Stalin heeft zich laten interviewen. Hij zong het oude lied. Niet Rusland is de schuld van de spanningen in on ze wereld, maar Amerika en Enge land. Op die manier komt er natuur lijk van internationale toenadering geen spaan terecht. Zolang beide par tijen weigeren de hand in eigen boe zem te steken en alle schiild hard nekkig bij de tegenpartij zoeken, zal er van een pacificatie geen sprake kunnen zjn. Duitsland zal de vrije uitvoer naar dat land ongeveer 30 tot 40 pet. van de totale uitvoer bedragen. De vrije in voer is in West-Duitsland thans tij delijk (naar gehoopt wordt) stopge zet. Het gecontingeerde deel van de invoer heeft voornamelijk betrekking op goederen, die weliswaar geen luxe zijn, maar toch niet tot de strikt nood zakelijke behoren. Nu heeft de West- Duitse regering in overweging de in voer van niet strikt noodzakelijke goe deren drastisch te beperken. Geallieerden rukken in Korea langzaam op Het offensief der verbondenen aan het centrale front op Kox-ea duurt voort. De troepen der geallieerden rukken langzaam over modderige we gen naar het Noorden op zonder noe menswaardige tegenstand te ontmoe ten. Luchtverkeimingsx-apporten van de afgelopen 24 'uur bevatten echter aanwijzingen, dat zij spoedig op vast beraden verzet van de communisten kunnen stoten. Eisen grotendeels ingewilligd De arbeidsmoeilijkheden, waardoor het Britse spoorwegverkeer dreigde te worden stilgelegd, zijn opgelost. Het bestuur van de spoorwegen gaat accoord met de gevraagde loons verhoging tot een totaal bedrag van twaalf millioen pond sterling. De overeenkomst werd bereikt zes uur voor het begin van de aangekon digde nationale staking. De stakings orders aan de sleutelposities waren echter reeds verzonden en men weet niet of gedurende het weekeinde niet toch vertragingen zullen voorkomen. In de door da vakvex-enigingen ge tekende overeenkomst wordt ver klaard. dat het een „gebiedende eis" is, dat vei-lies aan arbeidskracht wordt voorkomen en dat de doelma tigheid r-oet worden opgevoerd. Zes honderd achinisten en stokers te Sheffield cn 250 te Manchester hebben echter verklaard, dat zij hun week einde-staking zullen houden „wat er ook gebeurt". Op andere punten van het' Bi'itse spoorwegnet waren 5000 spooi'mannen reeds in staking en voerden 20.000 een langzaam-aan-actie. De concessie van de spoorwegen zal betrekking hebben op 450,000 spoor- wegexnploye's en zal een vexhoging van de vervoersprijzen met zich me de brengen. VERHAA! VAN EEN BOOTSMAN 17 Goed zeemanschap van de kapitein van de „Winterswijk" Het Nederlandse s.s. „Winterswijk" is Vrijdagmiddag met acht geredden van het Noorse s.s. „Marga" aan boord, in de Waalhaven te Rotterdam aan gekomen. Onder de geredden bevinden zich vyf Noren, twee Engelsen en een Belg'. Sober maar veelzeggend was het verhaal, dat bootsman Mathisen van de .Marga" deed. Ze waren op Zondag 13 Februari uit de Spaanse haven Rivadeo naar Rot terdam vertrokken met een lading erts aan boox-d. Diezelfde avond werd het al zwaar weer en de „Marga" kreeg het hard te verantwoorden Maandag gebeurde er echter iets, waarop niemand gerekend had. Er kwam lekkage in de machinekamer. Aanvankelijk liet het nog niet zo erg aanzien en de pompen schenen het binnenstromende zeewater wel te kunnen verwerken. Dinsdagmorgen gebeurde tóen het fatale. Het water was zo hoog gekomen, dat de vuren doofden en de machines werden uit geschakeld. Onderwijl spookte buiten de ox-kaan en rolde het schip in die mate, dat men zich slechts met de grootste moeite op de been kon hou den. Aan stuurboord werd de red dingboot gestreken, maar nauwelijks kwam de kiel in aanraking met de zee of water en wind sloegen de boot te pletter. De bemanning moest dus noodgedwongen aan boox-d blijven. Spoedig scheen er echter hulp te komen in de vorm van het Noorse ss. „Lionel", dat vrij dicht in de nabij heid kwam. De „Lionel" zette een boot uit, maar ook deze werd zodanig dooi de golven gebeukt dat ze onklaar raakte. De enige redding was nu nog het kleine werkbootje, een soort jol. Met zijn vijven gingen ze erin en ze roeiden met man en macht de note- dop, die het ieder ogenblik ook bege ven kon, naar de „Lionel". Maar wat ze ook deden, het was onmogelijk aan boord van de „Lionel" te komen. ZEEMANSCHAP. Kort daarop verscheen de „Winters wijk". Alle eer voor de bewijzen van goede zeemanschap, die kapitein W. Vrolijk van de „Winterswijk" aan de dag legde. Ook hij zag kennelijk geen kans met succes een boot op het water te brengen, maar het werkbootje van de ....viert Cuba het nationale feest Gx-ito de Baire. is het 10 jaar geleden, dat in Amsterdam de befaamde proteststaking tegen de Joden-' vervolgingen uitbrak. wordt de bekende Italiaan se wijsgeer cn politicus dr. Be nedetto Croce 85 jaar. Dezer dagen zijn de prinsessen Mar griet en Irene geïnstalleerd tot respectie velijk kabouter en waterpadvindster van het Nederlandse padvindersgilde. „Max-ga" was nog altijd heel en lag langszij te dobbex-en. Daarom bracht kapitein Vrolijk zijn schip op bijna ge vaarlijk korte afstand van de „Mar ga", zodat de schipbreukelingen niet zo ver behoefden te roeien. Weer werd begonnen met vijf man in de boot. Het gelukte drie van hen aan boord van de „Winterswijk" te komen. De twee anderen roeiden terug om nog meer kamei'aden te redden. De volgende reis nam zeven man mee, van wie er vijf overstapten. De „Winterswijk" is pas weer ver trokken. toen de Franse sleepboot „Abeille 25" en het Nederlandse weer- schip „Cumulus" de redding van de overige opvarenden op zich hadden genomen en volbracht. Telegram H.M. de Koningin aan Korea-detachement H. M. de Koningin heeft dezer da gen het volgende telegram gezonden aan het Ned. detachement Ver. Naties in Korea: „Aan officieren, onder-officieren, korporaals en manschappen van het Ned. detachement Ver. Naties Korea. Betuig u oprechte deelneming bij verlies van uw commandant en van hen, die met hem vielen bij de ver vulling van hun plicht. Volg met gro te belangstelling Üw- verrichtingen. Wens U daarbij van ganser harte sterkte toe. Gesneuveld in Korea De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen tijdens actie in Korea op 12 Februari de volgende militairen zijn gesneuveld: Korp. H. Bot uit Zandvoort, korp T. L. Boukema uit Rotterdam, sold. T J. den Haag uit Rotterdam, sold. Ie kl. G. O. van Maarseveen uit Amsterdam. GOUD INPLAATS VAN „KIP ZONDER JUS" Bende smokkelt d:amant en goud via Nederland. De Amerikaanse militaire politie te Bremen lieeft de ambtenaar van de internationale vluchtelingen organi satie Arthur Gershon op heterdaad betrapt by het smokkelen van goud. Verwacht wordt, dat men met hem een belangryk man in banden heeft uit een grote bende, die diamant uit Nederland en België via Duitsland naar Amerika smokkelt en goud uit de V. naar deze West Europese landen. Voorlopig houdt-,men Gershon, een A merikaan, vast, op verdenking van smokkel van zuiver goud tot eexi waarde van 85.000.— via de mili taire postdieixsten. Toen rneir hem ar- i'osteerde had hij bijna 20.000.-- aan dollars, marken, bezettingsgeld, cheques en guldens bij zich. Gershon, die op eea legerpostkan- toor werkte, stond reeds enige tijd onder verdenking. Aan het begin van deze week haalde Gershon drie pa- ketten van het postkantoor af. Hier in zaten blikken met het opschrift „Israël gebi-aden kip zonder jus". Aan de blikken was te zien. dat zij na gebi-uik opnieuw waren dichtge- soldeex'd. Na opening vond men ex- bladgoud xn. Op grond van internationale sa menwerking tracht men thans de b»nd op de gehele smokkelbende in België, Nederland, Duitsland' en de V. S. te leggen. Kabinetsformateur sprak met dr. Drees De kabinetsformateur heeft Vrijdag middag na afloop van zijn besprekin gen met de fractieleiders een onder houd gehad met dr. Drees. We krijgen weer Duitse dienstmeisjes. Nedex-landse werkgevers mogen op beperkte schaal Duits en Oostenrijks huispersoneel aannemen. Het aanne men van Oostenrijks huispersoneel was ook in 1950 reeds mogelijk. Toen zijn de normen gesteld, dat dienst meisjes van 18 tot 30 jaar oud moes ten zijn. Vreemdelingendienst en ar- beidsbureaux moeten voor het aan gaan van ieder dienstverband toe stemming verlenen. Het aantal ovex-eenkomsten met Duitse en Oostenrijkse meisjes zal voorlopig beperkt blijven tot onge veer honderd. ONDER DRUK VA N FINANCIËN Douane zou groot deel van haar taak overnemen (Van onze Haagse redacteur). Sinds enige tijd is men in Den Haag ernstig bezig te onderzoèkeu, welke bezuinigingen in het politie-apparaat aangebracht kunnen worden. Met name beraadt men zich over een sterke beperking van de grensbewaking door het wapen der Koninklyke Marechaussée. Er zal op korte termijn een beslissing genomen worden, om de grensbewakingstaak van de Mare chaussée voor een groot deel over te dragen aan de douane. Van de leden van het personeel der Marechaussée zou een belangryk deel uit hun taaie worden ontheven. De douane zou een groot deel van de taak der Mare chaussée overnemen. Zoals bekend, wordt iedere reizi- gei', die de grens van Nederland overschrijdt, behalve door de ambte- naren der douane ook door het per- soneel der Marechaussée gecoritro- leerd. De douane beperkt haar con- l tröle tot smokkelwaar en deviezen, I de Marechaussée controleert de reis- papieren en ook het politieke en cxn- j minele verleden. Tevens waakt zij tegen illegale grensoverschrijdingenj l H.M. de Koningin heeft voor Zjjne Keizerlijke Majesteit da Sjah van Perz'ë ter gelegenheid van diens hu welijk bij tie Porsaleyne Fles te Delft een fraaie vaas laten vervaardigen, met het Perzische en Nederlandse Rijkswapen versierd. Het geschenk is door Hr. Ms: Gezant in Teheran, de j heer A. -J. Schrikkers, persoonlyk j kort na de huwelijksvoltrekking aan de Sjah overhandigd. Twee Nederlanders in Canada verongelukt. Twee Nederlanders, die waarschijn lijk kort geleden uit Nederland zijn geëmigreerd, zijn bij Bxantford (Ca nada) bij "een botsing op een onbe waakte overweg tussen een trein en een auto om het leven gekomen. Het wax-en de 22-jarige J. Schoen maker en de 23-jarige H. van Bx-ug- gen, afkomstig uit Moergestel MOTOR KAN TREKPAARD NIET VERDRINGEN Belangwekkende onderzoekingen van de Gezondheidsdienst voor dieren De motor zal het trekpaard niet kunnen verdringen en waar dit door men sen is doorgevoerd, komt de natuur zoals in het afgelopen natte jaar steeds op tijd om een halt toe te roepen. Vooral nu, met de geweldige inter nationale spanningen, is het zeer gevaarlyk te veel paarden af te voeren. Goede voorlichting van rykswege voor het behoud van een zodanige paar- denstand, dat onze voedselpositie niet al te afhankelyk is van een druppel olie of benzine is daarom meer dan nodig. Deze opmerkingen maakte de se cretaris-penningmeester van de afd. Zeeland van de Kon. Ver. Het Ned. Trekpaard, de beer A. C. Oappon in zyn Vrydag op de algemene vergadering in het Schuttershof te Goes, uitgebracht jaarverslag. Mede daarom kwam op deze vergadering sterk de teleurstelling van de paardenfokkers tot uiting over het feit dat de Provinciale subsidie voor de merriekeuringen is terugge bracht van 2350.tot 3.500.en later nog verder zal dalen tot 1000. De goed bezochte vergadering werd geopend met een welkomstwooi'd van de voorzitter, de heer A. F. J. Aer- noudts, die in het bijzonder verwel komde de algemene vooi*zitter, jhr. J. van Vx-edenburch en de nieuwe be- stuursleden de heren I. de 'Buck, Oostkapelle en J. de Putter, Axel. Voorts bracht hy de drastische ver laging van de prov. subsidie ter spra ke, hetgeen bijzonder betreurd moet woeden. JAARVERSLAG Vexvolgexis bracht de secretaris penningmeester zijn zeer uitvoexig jaax'verslag uit. Het ledental liep met 100 terug tot 2373. De Kring Walche ren heeft zich zeer goed gehouden. Bij de verplichte hengsten-keuringen konden van de 136 hengsten slechts 59 worden goedgekeurd, doox-dat de jaargang van de 3-jarige hengsten beneden peil was. De goedgekeurden brachten bevre digende pryzen op. Bij de stamboek merriekeuringen werden van de 668 merries er 498 opgenomen. Bij de merriepremiekeuringen werden van de 604 voorgebrachte merries 498 be kroond. De keuringen van de 18-maanders en veulens mochten zich weer in gro te belangstelling verheugen. Over de handel in paarden kan nog met wei nig enthousiasme worden gesproken. De grote middenmoot vond te weinig aftrek. De gezondheidstoestand van de paardenstapel was goed. Het verslag eindigde met een gloedvol betoog over de waarde van het paard iu de landbouw. Zonder de motortrekkracht te veroordelen is in het afgelopen natte jaar wel geble ken, dat de motor toch niet onder al le omstandigheden te gebruiken is. Bij een intensieve bedrijfsvoering kan 'i trekpaard niet gemist worden. Ge zien de waarde van de fokkery als deviezenbron zou het gewenst zijn dat de regering voldoende financiële steun gaf, evenals in België, om het jaarlijks houden van nationale ten toonstellingen mogelyk te doen blij ven. De x-ekening over 1950 en de be groting 1951 wex-den hierna goedge- keurd. Dit impliceert ook, dat ter compensatie van de vervallen sub sidie ad 1000.voor de gezond heidsdienst voor dieren, de afdracht per gedekte merrie met 0.50 wordt verhoogd, hetgeen dan ten goede komt aan de gezondheidsdienst. Som migen wilden dit bedrag nog verder verhogen om hiermee de kas te ver stevigen, doch dit werd niet raad zaam geacht. (vervolg op blz. t) De eommissie-Langemeyer, die het voi'ig jaar een rapport heeft uitge- bracht, waarin het politievraagsiuk geheel is onderzocht, was unaniem j van mening, dat de Marechaussée bij uitstek geschikt is om deze taak te vervullen. Dat men thans overweegt op deze conclusie terug te komen, vindt zijn oorzaak in de druk van het ministerie van Financiën. Opvallend is, dat men deze maatre gel wil nemen op een tijdstip, waarop in West-Duitsland, dat toch ten op zichte van het Oosten een nauwelijks kwetsbaarder positie inneemt dan ons land, door de Bondsdag besloten is een Korps Grensbewaking op te rich ten van 10.000 man. NIET VOOR ZEELAND Naar wij voorts vernemen, zou deze maa tregel voor de provincie Zee land wellicht geen belangrijke ge volgen hebben, aangezien hij voorna melijk bedoeld is voor de bewaking van onze Oostgrens. Labour-regering leed bij stemming nederlaag IC Hl Kt; GEEN GEVOLGEN. De Britse regering heeft Vrijdag in het Lagerhuis met 242 tegen 234 stem men een nederlaag geleden bij de stemming over een door een onafhan kelijk Lagex-huislid ingediend wets voorstel. Het wetsontwerp betrof eerf wijzi ging in het genationaliseerde wegver voer. Na bekendmaking van de uit slag klonken uitroepen als „treedt •af". De regering kan haar nederlaag ech ter nog ongedaan maken. Het wets ontwerp -moei namelijk nog door ver scheidene stadia. Het stelt meer vrij heid voor voor particuliere vervoerders Het ontwerp komt van particuliere zijde en is niet ingediend door de op positie. Daarom is de nederlaag slechts „technisch". KORTE PREDICATIE UW WIL GESCHIEDE. Matth. 26 42. „Uw wil geschiede". Zo heeft Jezus zijn discipelen leren bidden, zo was ook zijn eigen gebed, in Gethsémané, in de zware zielestrijcl, die aan zijn kruisiging voorafging. Het is voor ons onbegrijpelijkdat God kon willen dat Jezus zou sterven omderwille van onze zonden. Maar Jezus heeft het be grepen. dat het zo moest gaan, en hij gaf zich over aan Gods wil. Dat deed Ilij niet lijdelijk, Hij liet het niet over zich komen als een nood lot,, maar Hij voegde zijn wil naar de wil van God, Hij ging met God- mee-willen. Als Jezus had ge wild, had Hij zijn wil tégen Gods zeil in kunnen gebruiken, maar, juist dat wilde Hij niet: Niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt". Toen Hij de overtuiging had verworven, dat Gods ioil vaststond, ging Hij zijn eigen wil ook daarop richten, dat Hij sterven zou voor de zondaren. „Uw wil geschiede". Wij bidden het Jezus na in het Onze Vader, tel kens weer. Maar wij vergeten de die pe betekenis, die deze woorden in Gethsémané hebben gekregen en pro beren ons eigen willetje tóch te laten geschieden. Hoe moet het dan echter? Zoals de Heidelberger Catechismus zegt: „Uw wil geschiede, dat is: geef, dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken, en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoor zaam zijn". We moeten Gods wil erkennen als goed, ook wanneer ze ons langs moei lijke paden voert, en xvij moeten ze zonder tegenspreken gehoorzamen. Dat is het moeilijke juist. Maar laten we niet vergeten, dat we met deze bede van God vragenons die gehoor zaamheid te géven. We vragen God, oti3 het echte en rechte willen te schenken, waardoor wij met hart en ziel en geest ons verenigen met Jezus Christus, onzen Heer, „die, hoewel hij de Zoon Gods was, nochtans gehoor zaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden en, geheiligd zijnde, al len, die hem gehoorzaam zijn, is ge worden rot de oorzaak der eeuwige zaligheid". Ja, Heer: Uw wil geschiede. Ds. W. J. FOURNIER. Oostburg. VOORSPEL T: MINDER WIND. In de loop van de dag toenemende bewolking met plaatselijk enk-N buien. Matige tot zwakke wind tussen West en Zuid. Iets hogere temperatu ren dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1