PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Chinese troepen hebben het thans te verduren zwaar Een halve eeuw electriciteit in Zeeland Vandaag 0£ BILT MOREEL DER GEALLIEERDEN GESTEGEN Kantlijn DOORBRAAK GESLAAGD, MAAR RESULTATEN UITGEBLEVEN CLEMENTIS AANGEKOMEN IN HET LAND VAN TIT0 VOORSPELT: 194e Jaargang - No. 34 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F. B den Boer Adj W de Pagter. Hoofdred. G Ballintyn PI verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct pex week. I 4.55 p trw fr p. p. i 4.60 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 9 Febr. 1951 ADVERTENTIEPRIJS 20 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 3.—. mg. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max 8 regelsi van 1—5 regels I 1.— Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur VUsslngen Walstr 53—60. tel 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). M'burg. Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63, teL 2475 (b.g.g, 2228); Oostburg Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102; Terneuzen: Brouwerjjgtr. 2; Zierlkzee N. Bogardstr C 160 tel 2C-. Gunstiger situatie in Korea. Do beslissende slag om Seoel, de reeds driemaal van eigenaar verwisselde Zuldkoreaanse hoofdstad, wordt elk ogenblik verwacht» Een Amerikaanse eenheid heeft Donderdag reeds de buitenwijken van Seoel, dat vrijwel ge heel door de burgerbevolking is verlaten, beschoten. Aan het Zuidelijke front doen de Noordelijken verwoede pogingen om de geallieerde pantser- en in- fanterie-colonnes, die langzaam voorwaarts trekken, op te houden. Aan het centrale front zyn de verbonden troepen de 38ste breedtegraad tot op 40 km. genaderd. Van de zijde der Amerikaanse le gerleiding is verklaard, dat de ver- Hezen aan doden en gewonden der Noordelijken in de Koreaanse oorlog tot nu toe meer dan 525.000 man be dragen. De cijfers van het leger hebben be trekking op een periode van zeven maanden, eindigend 25 Januari en zijn schattingen van verliezen, die door alle afdelingen van de verbon den troepen zijn toegebracht. De Noordkoreaanse verliezen wor den geschat op 390.548 man, onder wie 254.000 doden en gewonden en 136.548 krijgsgevangenen. De Chinese verliezen worden geschat op 134.616 man, onder wie 134.000 doden en ge- Ook voor de Antillen, het eilan den-gedeelte van onze West- Indische gebiedsdelen, is nu een interim-regeling in werking getre den en daarmede is de daar* niet minder dan elders vurig verlangde autonomie een. feit geworden. In Suriname is dit trouwens reeds meer dan een jaar het geval. Wanneer we de gang van zaken in de West met die in Indonesië vergelijken, doet een scherpe tegen stelling ons toch wel even pynlyk aan. In beide gevallen ging het om het verbreken van de oude koloniale banden met het moederland, maar wat hier in de West voorzichtig en omzichtig, in voortdurend overleg en geheel langs de parlementaire weg gebeurde, moest aan het ande re einde van ons voormalige we reldrijk door ruw geweld, ja zelfs met de wapens in ae hand beslecht worden. Om nor- maar niet te spre ken van internationale inmenging! Ook in de West waren er tot dus ver en zijn er nog steeds tal van moeilijkheden. Maar de wijze, waarop beide partijen, Nederland en zijn voormalige Westelijke kolonieën, deze tegemoet treden en telkens op nieuw door eerlijke, openhartige be sprekingen tot een oplossing wisten te brengen, geven ons toch wèl ver trouwen, dat het uiteindelijke doel hier langs de weg der evolutie bin nen redelijk korte tijd zal worden bereikt. T~7 en scheidsrechter heeft in Den M Haag moeten ingrijpen om te voorkomen, dat een boks-wed- strjjd met zeer ernstige gevolgen afliep. Met dodelijke mogelijk. Dit is ernstig en het bewijst, dat met de bokssport nog niet alles in kan nen en kruiken is, ook al is met name in de Nederlandse bokswereld de laatste tijd een verheugend stre ven merkbaar om deze tak van sport in gezonde banen te houden. Maar wat ons inziens nóg ernsti ger is, is de houding van het publiek bij dit voorval. Dat toonde zich met het ingrijpen van de scheidsrechter alles behalve ingenomen en had blijkbaar liever gezien, dat Lucvan Dam gelegenheid had gekregen zijn reeds volkomen murw geslagen te genstander de genadeslag toe te brengen. Men zegt wel eens: het publiek wil bloed zien. Dat is natuurlijk overdreven. Maar wat het publiek in elk geval wél wenst, is sensatie. Het wil opgezweept worden en daar door brengt het de bokssport in het ernstige gevaar te ontaarden in een mens-onterend bedrijf. Scherpe reglementering om exces sen te voorkomen. Goed en noodza kelijk inderdaad. Maar zullen zrj veel helpen, zolang het publiek een scheidsrechter, die voorkomen wil, dat er ongelukken gebeuren, uit jouwt De Parijse correspondent van „De Tijd" vraagt zicli af, of de hui dige economische politiek in Frankrijk het binnenkort alle con sumenten nog wel mogelijk zal ma ken zich alle dagelijkse levensbe hoeften aan te schaffen: „Men maakt zich wel bezorgd, dat op den duur door een sterke beperking van de koopkracht som mige sociale groepen van de samen leving onbarmhartig zullen worden uitgeschakeld. De feiten immers, die zich voordoen zijn bekend: een snelle prijsstijging van de grond stoffen, wol, katoen, rubber, olie, metalen, enz. Vrijwel al deze grond stoffen moeten door Frankrijk in het buitenland worden gekocht. Ver volgens lopen de vrachtprijzen on rustbarend op en ten slotte druk ken de tariefsverhogingen van spoorwegen. Parijse vervoermidde len, gas, electriciteit en kolen en de verhoging van de belastingen nog op het budget van de Fransman." WH hebben hieraan niet zo heel veel toe te voegen. Alleen maar een vraagziet het er in Nederland wel zoveel rooskleuriger uit Ad Int» wonden en 616 krijgsgevangenen. De correspondent van Belga in Ko rea seinde gisteren de volgende be schouwing door over de militaire si tuatie: De Chinese strijdkrachten, waarvan de gestalsterkte veel geringer is dan aanvankelijk, ten tijde van hun op mars naar Pjongjang en Seoel, was gemeld, hebben het zwaar te verdu ren gehad in de laatste weken. Zij zijn meedogenloos bestookt door de geallieerde luchtmacht, die volkomen heer en meester is in de lucht Ook het ontbreken van gezondheidsdien sten doet zich in de Chinese legers zwaar gevoelen. Onder de Chinezen worden talrijke gevallen van vlekty- phus gesignaleerd. Het feit dat ook Europese en Turkse vrijwilligerseenheden op het front zijn aangevoerd, is voor de Amerika nen een stimulans geweest, die een gunstige uitwerking op het moreel van de troepen heeft gehad. De bataljons, die uitsluitend uit vrijwilligers zijn samengesteld, bewij zen meer fut te bezitten dan eenhe den, samengesteld uit dienstplichtigen, hoe goed deze ook zyn bewapend. Het heeft op de Amerikanen grote WETENSCHAPPELIJK WERK IN GEVAAR Ons land heeft zijn kans gemist. De rector magnificus, prof. dr. S. T. Bok, heeft Donderdag in de tra ditionele dies-rede, - ter gelegenheid van de 376ste verjaardag van de Leidse universiteit medegedeeld, dat het wetenschappelijk werk In Neder land in grote nood verkeert en dat daar snel verandering in moet komen. Prof. Bok betoogde, dat men vooral in slechte tijden zyn verstand dient te gebruiken. En het verstand van de staat is de wetenschap. Via de be vordering der wetenschap, kan het aanzien des lands worden- verhoogd en kan nieuwe werkgelegenheid wor den geschapen. Voor een klein land als het onze, aldus prof. Bok, liggen hier schier onbegrensde mogelijkhe den. Doch ons land heeft in dit opzicht na de oorlog, die toch al een achter stand veroorzaakte, zijn kans gemist. In verontrustende mate daalt mede ten gevolge daarvan bijv. het aantal van hen, die besluiten hun leven aan de beoefening der theoretische we tenschap te wyden. indruk gemaakt te zien, hoe de Grie ken zonder de minste moeite de ber gen opgaan, hoe Fransen en Turken er „met de bajonet op los gaan" en hoe de Nederlanders de Noord-Kore- aanse guerilla's achtervolgden, zonder er maar in het minst op te letten, dat zij soms aan alle zijden door hen wa ren omringd. Dit heeft er ruimschoots toe bijge dragen de legende van de onoverwin nelijkheid van de Chinese infanterie de kop in te drukken. Vermoedelijk heeft het V.N. opperbevel de getal sterkte en de macht van de zich in Korea bevindende Chinezen geduren de geruime tijd overdreven. Thans is daaraan een einde gemaakt. De V.N. strijdkrachten, die bestaan uit eenheden van dertien landen, heb ben thans geen angst meer voor de Chinezen. Deze ommekeer is van het allergrootste belang, omdat hij zich .voordoet juist op het ogenblik dat de Chinezen met een inzinking te kam pen hebben en hun materiële moei lijkheden sterk zijn toegenomen. wordt de uit 1887 daterende jaarlijkse vrouwen wereldge bedsdag gehouden. „CLEMENTISGEVLUCHT NAAR TITO. TREEDT BEVIN AF? Volgens hardnekkige geruchten, die in Londen de ronde doen, zal Ernest Bevin aftreden als minister van Buitenlandse Zaken. Herbert Morrison, thans vice-premier, zou er in toegestemd hebben Bevins functie over te nemen. Het Britse ministerie van Buiten landse Zaken heeft officieel de nieu we geruchten over Bevins aftreden tegengesproken. Bevin zou „in de nabye toekomst" zijn post niet ver laten. In gewoonlijk welingelichte kringen zegt men, dat Bevin, wiens herstel goed vooruitgaat, zo spoedig mogelijk zijn taak weer op zich zal nemen. Toen Bevin ziek werd ver klaarde premier Attlee, dat hij niet het plan had om een opvolger aan te wijzen. In sommige kringen acht men het onredelijk, dat de 70-jarige Be vin, wiens gezondheid het laatste jaar veel te wensen overlaat, verzocht zou worden zijn functie te blyven ver vullen. K.P.M. contra Zuid Molukken. Donderdagmorgen heeft het ge rechtshof te Amsterdam uitspraak gedaan in de zaak van de K.PJM. tegen de republiek der Zuid-Moluk- ken. Het hof heeft by monde van haar president, mr. J. Verdam, ver klaard, dat de Nederlandse rechter in dit geval dus de president van de rechtbank te Amsterdam on bevoegd was van dit geding kennis te nemen. Het Hof vernietigde het vonnis van de president van de rechtbank t| Amsterdam. Queullle krijgt een tientje minder. De Franse nationale vergadering heeft het salaris van Henri Queuille, minister van binnenlandse zaken, met duizend francs tien gulden verlaagd. Dit is in Frankryk zo de februikelijke wijze, waarop ontevre- enheid met een minister tot uit drukking wordt gebracht, indien men een kwestie niet belangrijk genoeg vindt om hem daarop ten val te bren gen. Het parlement was van mening, dat de politionele actie in September tegen de communisten niet scherp genoeg was uitgevoerd. 4 maanden geëist tegen prins Hans von Lichtenstein. Tegen de 40-jarige prins Hans von Lichtenstein is vier maanden gevan genisstraf en een boete van 50.000 mark geëist wegens smokkelarij van Zwitserse horloges naar Duitsland. Congres Partij v. d. Arbeid. Drie problemen bemoeilijken ons herstel. De algemeen voorzitter -van de Partij van de Arbeid, de heer K. Vor- rink, heeft Donderdagmorgen in Rotterdam op het derde Congres tevens het eerste lustrumcongres van de P. v. d. A., de openingsrede uitgesproken. Hierin zeide hjj, dat het beginsel van de doorbraak is ge slaagd, maar dat resultaten van betekenis zyn uitgebleven. Volgens de heer Vorrink bemoeilijkten drie problemen ons herstel: het verloren gaan van ons natuurlijk achterland, het conflict met Indo nesië en de uitzonderiyk grote bevolkingsaanwas. Over de Indonesische kwestie zei- de spreker, dat de P. v. d. A. streefde naar de volledige liquidatie van de koloniale verhoudingen- De mislukking van de Nieuw Guinea- conferentie toonde hoezeer het ter rein vol is van voetangels en klem men. Spr. hoopte, dat het de verder ziende elementen in beide volken gegeven zou zijn de weg te vinden naar een aanvaardbare constructie ve oplossing in dit conflict. De wereld achter het ijzeren gor dijn achtte de heer Vorrink een be dreiging voor de vrede en de vrij heid. De algemeen voorzitter van de P. d. A. besprak daarna het con flict in Korea. De eisen van de in gang te zetten herbewapening verlangen zodanige offers van onze volkshuishouding, aldus spr., dat het niemand verba zen zal, dat juist de problemen die hiermede samenhangen de wezenlij ke kern vormen van de gesprekken, die tussen de vertegenwoordigers der politieke partyen rond het vin den van een voor allen aanvaard bare oplossing van de huidige ka binetscrisis worden gevoerd. De ochtendzitting van het congres jiviivgco imai va„ vviigiva De prins, die sinds December gevan- werd bfigewoond door minister-pre- gen zit, stond terecht voor het Ge- sident dr. W. Drees en minister mr. rechtshof te Locrack. j J. in 't Veld. In Russisch toestel gevlucht. zijn zwager zorgde voor vals paspoort. De correspondent te Wenen van de „Daily Telegraph" heeft gemeld, dat Clementls, de gevluchte vroegere Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken, In Abrazzia in Joego-Slavië is aangekomen. Clementis heeft vla de Westeiyke zónes van Duitsland en Oostenryk deze plaats bereikt en voor lopig zyn intrek genomen in een hotel. Hy heeft maar schalie Tito telegra fisch om asyl gevraagd. Volgens de „Daily Telegraph" was Clementis in een Russisch vliegtuig van het vliegveld Slovensko Vajnopy by Bratislava opgestegen. Te Mlin- chen geland, zou hy de gelegenheid hebben gekregen, op een „speciaal paspoort", dat gewoonlijk door hoge Tsjechoslowaakse functionarissen wordt gebruikt, door Oostenryk heen naar Joego-Slavië te reizen. Dit pas poort zou mede een Russisch stem pel dragen en uitgereikt zyn door zyn zwager dr. Okali, die als voor malig Slowaaks minister van Bin- TERNEUZENHAD DE PRIMEUR In het begin waren er zelfs gewetensbezwaren tegen Toen honderdduizenden vaderlanders op het laatst van de oorlog bij een walmend pitje de bevryding zaten af te wachten, hebben honderdduizen den monde", de verzuchting geslaakt: „O, als we éérst maar weer eens stroom hebben!" Op die Ietteriyk en flguurlyk aartsdonkere avonden heb ben wjj pas goed de waarde beseft van die dageiykse goede gast in ons huishouden, de electriciteit: voor geen goud zouden wy haar meer willen missen, leven zonder haar is voor ons ondenkbaar. Toch Is zy nog niet zo heel lang in ons midden: deze maand kan nameiyk het feit herdacht wor den, dat een halve eeuw geleden met de stroomvoorziening in Zeeland een begin werd gemaakt. Het is niet zo algemeen bekend, dat Terneuzen de eerste gemeente in onze provincie was, waar de elec triciteit voor licht- en krachtdoel einden in gebruik werd genomen en dus de primeur had. In 1899 nam de gemeenteraad daartoe het initiatief door een concessie voor het exploite ren van een clectriciteitsbedryf te verlenen aan de „Industriële Maat- schappy" te Amsterdam. Op 15 Fe bruari 1901 werd de electrische cen trale Terneuzen feestelijk geopend en kon de exploitatie 'n aanvang ne men; Donderdag over een week heb ben wy dus 50 jaren electriciteit in Zeeland. Dat het met de exploitatie in de eerste jaren nog niet zo vlot ging, daar weet de than 84-jarige heer O. de Kleyn te Middelburg, oud-em ployé van de Industriële Maatschap pij, van mee te praten. Hy vertelde ons, dat er aanvankeiyk ontzaglijk veel overredingskracht nodig was om de Neuzenaren te bewegen van petro leum op electriciteit over te stappen. Er moesten vele bezwaren worden overwonnen; ja, zelfs werden gewe tensbezwaren in het geding gebracht Winkeliers durfden geen aanslui ting te nemen, oir at zy bang waren, dat zy daardoor klandizie zouden verliezen, anderen protesteerden te gen de inderdaad weinig fraaie palen van het bovengronds net in de stra ten en zelfs gingen er stemmen op om „die lui vi t dien elektriek" maar uit de gemeente te zetten. Dit alles leidde er toe, dat men na drie jaar exploitatie nog itia-r 80 huisaanslui- tingen had, alsmede ©en bescheiden stra atverlich ting. ALLE BEZWAREN VERDWENEN Voorwaar een pover resultaat van hard werken! De Amsterdamse on dernemers waren echter niet pessi mistisch gestemd en zy kregen ge- ïyk. De vooruitgang was niet te stuiten: geleidelijk nam het aantal huisaansluitingen toe, vooral toen de metaaldraadlampen in gebruik kwamen. Toen kwam de eerste wereldoorlog. Petroleum werd uiterst schaars en plotseling waren alle moeiiykheden verdwenen en alle bezwaren over wonnen. Doch toen was de centrale aan het eind van haar latyn; de grens van de capaciteit was bereikt en materialen voor uitbreiding wa ren niet te krygen. Dus moest tot het einde van de oorlog worden ge wacht, voor men tot uitbreiding van de centrale, van de netten en van het aantal huisaansluitingen kon overgaan. Daarna liep alles vlot en het werd daar in Terneuzen een winstgevend bedrijf. Op 1 Januari 1930 verd het over genomen door de N.V. Prov. Zeeuw se Electriciteitsmaatschappö te Mid delburg, die '•'middels in Zeeuwsch Vlaanderen burgerrecht had verkre gen en die stroom leverde van haar centrale te Sluiskil uit, waardoor de centrale in Terneuzen kon worden stopgezet. Toen de vroede vaderen van Ter neuzen ruim een halve eeuw geleden het besluit namen een concessie te verlenen aan de Industriële Maat- schappy, toonden zy daarmede een vooruitziende blik te hebben. Zy heb ben toen echter niet kunnen vermoe den welk 'n vlucht de electriciteits- voorzienlng na 50 jaren zou hebben genomen, zy hadden hef nieuwe kop- pelnet moeten zien, het millioenen- plan voor de nieuwe centrale te Vlis- singen en de 1001 apparaten en toe stellen, die ons leven veraangenamen en vergemakkeiykenHelaas zyn er ook in Zeeland nog altyd enige streken, waar men de voordelen van de electriciteit niet kan genieten Aansluiting van deze beruchte „on rendabele gebieden" zou het schoon ste geschenk vormen by dit gouden jubileum! nenlandse Zaken daartoe de bevoegd heid had en thans gearresteerd zou zijn. Volgens deze corespondent is de nieuwscensuur' te Praag inzake het verdwijnen van Clementis de zwaar ste, die ooit door het communistisch bewind in Tsjecho-Slowakye is inge steld. Behalve Gottwald zouden min stens drie andere Tsjecho-Slowaakse ministers als gevaarlyk beschouwd worden wegens „ketterse" inzichten, te weten Gregor, minister voor de Buitenlandse Handel, Dolansky, hoofd van het vyfjarenplan en Nö- sek, minister van Binnenlandse Za ken. Men gelooft, dat Dolansky reeds is gearresteerd en dat Nosek een zelfde lot wacht. Volgens de „Wiener Kurier" (het blad van de Amerikaanse bezettings- strydkrachten), zouden generaal Si rica, commandant van Bratislava, Horvat, gewezen ambassadeur van Tsjecho-Slowakye te Boedapest en mevr. Patkova, afgevaardigde in de nationale vergadering, Woensdag door de Tsjechoslowaakse politie zyn aangehouden. BEVESTIGING Op het congres van de Party van dc Arbeid te Rotterdam heeft Milosj Vanek, afgevaardigde van de „vrije Tsjechoslowaken" verklaard te weten, dat Clementis zich thans in Belgrado bevindt. Hy zeide dit in een toespraak tot het congres. Op desbetreffende vragen heeft het Joegoslavische regeringsvooriichtings- bureau verklaard, dat men niet wist waar Clementis zich thans bevond. „Bijgevolg kan het bureau niet beves tigend noch ontkennend op de vra gen antwoorden". Attlee zal „noodtoestand- bevoegdheden" vragen. Te Londen is Donderdag onthuld dat de Britse regering het parlement zal verzoeken haar speciale „noodtoe standsbevoegdheden" te verlenen. De bedoeling hiervan is, dat de regering weer bepaalde bevoegdheden zal krij gen tot het opleggen van beperkin gen en het uitoefenen van contróle, die zij ook in de afgelopen oorlog be zat. De regering zal in de thans aan de gang zijnde „koude oorlog" even wel niet de bevoegdheid verzoeken om dagbladen, boeken, of andere schrifturen een verschijningsverbod te mogen opleggen. De regering was in de afgelopen oorlog om. bevoegd personen, die on dergrondse acties voerden, te doen aanhouden en arbeiders, werkzaam in bedrijven, die niet-noodzakelijke artikelen vervaardigden, over te he velen naar industrieën van vitaal be lang. REDE IR. VOS In de middagzitting kreeg ir. H. Vos het woord om, naar hy zeide, enige woorden van ongerustheid over de partij te spreken. Zijn standpunt was: ik ben bereid party te zijn in de regering, niet van de regering. Na- tuurlyk kunnen vele regeringsvoor stellen slechts compromisvoorstellen zyn maar hy achtte 't accent de laat ste jaren verkeerd gelegd. Ir. Vos vond oris land zonder Nieuw Guinea beter af dan met Nieuw Guinea en betreurde de val van het kabinet niet. Hy verweet vele partygenoten, dat zy geen verlangen meer hebben naar nieuwe mensen, daar verschei- de leden van het partybestuur by en kele candidaatstelling zyn herkozen. Hy waarschuwde in aat opzicht voor verslapping. Op zyn rede volgde veel applaus. ERNSTIG TEKORT OP INDONESISCHE BEGROTING De minister van Financiën, mr. Sjafroeddin Prawiranegara, heeft aan het parlement de financiële nota aan geboden betreffende de hoofdbegro tingen van Indonesië over 1950 en 195L Voor beide jaren beloopt het totaal der uitgaven, in mlllioenen roepiahs. resp. 8726 en 9037 en de inkomsten 6990 en 8050, zodat de geraamde tekor ten 1736 en 987 milliocn roepiah groot zUn. De minister uit in zijn nota de waar schuwing, dat de monetaire situatie in Indonesië niet langer gedoogt, dat wordt voortgearbeid op de basis van aanzienlijke tekorten op de gehele be groting. De te verwachten aanvullende be grotingen 2ullen moeten worden op gevangen door bezuinigingen, die zul len moeten voortvloeien uit een daad werkelijke rationalisatie van het amb telijke apparaat. Naar de mening van de minister dient ruwweg ongeveer de helft van het huidige ambtenarencorps af te vloeien. OPNIEUW EEN MOTIE VAN CHURCHILL VERWORPEN Dit keer oyer de vleesvoorziening De motie van wantrouwen der Britse conservatieve party over het beleid der socialistische regering bij de vleesvoorziening is met 306 tegen 298 stemmen verworpen. De zeven aanwezige liberale Lager huisleden stemden met de conserva tieven mee. Tydens het debat, dat aan de stem ming vooraf ging, had de conserva tieve oppositie verklaard, dat het aan het „knoeibeleid" der regering was te danken, dat het reeds karige Britse vleesrantsoen op nieuw moest worden verlaagd. Hierop antwoordde de minister voor voedselvoorziening Webb dat de enige fout der socialis tische regering indien dit althans als een fout kon worden beschouwd was geweest dat zy gemeend had dat dit „grote en trotse land" bereid moest zyn zich te weer te stellen te gen zijn voornaamste leverancier Ar gentinië. Tunis op weg naar zelfbestuur. Donderdag is te Tunis een overeen komst van kracht geworden, waarin is bepaald dat het Franse protecto raat Tunis geleidelyk aan de status van zelfbesturende staat in de Franse Unie zal verkrijgen. Een Franse woordvoerder verklaarde dat de over eenkomst „een mijlpaal is in de be trekkingen tussen Frankrijk en Tu nis", dat reeds sinds 1885 een protec toraat is. De overeenkomst heeft de steun van de nieuwe „Destoer"-partij, de Tune sische nationalistische partij De Bey van Tunis zal in April a.s. een offi cieel bezoek aan Parijs brengen. ENKELE BUIEN. Geldig tot Vrijdagavond. Veranderlijke bewolking met enke le buien. Matige tot krachtige en langs de kust af en toe harde, maar geleidelijk afnemende wind, hoofdza kelijk tussen Zuid en Zuidwest. Iets lagere middagtemperaturen dan Don derdag.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1