BALANS-OPRUIMING VROOM DREESMANN H. W. HARMS Opruiming De Magneet ONZE KLEINTJES provincials ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 12 JANUARI 1951 Heden overleed, na lengdürlg lijden, onze lieve Man en Vader EVARARDUS JACOBUS VAN DER MIJLE, in de leeftijd van 51 jaar. H. M. C. J. VAN DER MIJLE— HATTINK. EVARARD HANNY. Middelburg, 11 Januari 1951. Dam 1. Teraardebestelling 15 Januari a s. te 2.30 uur op de Algemene Be- graafplaats. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een ernstig lijden, onze lieve Broer en toe genegen Zwager, de Heer EVARARDUS JACOBUS VAN DER MIJLE, in de leeftijd van 51 jaar. M. P. VAN MEEREN- DONK— VAN DER MIJLE. A. G, VAN MEEREN- DONK. Zuilen. 11 Jan 1951. Amsterdamse straatweg 553 bis. Heden overleed, na een langdurig lijden, onze lieve Broeder, Be- huwdbroeder en Neef EVARARDUS JACOBUS VAN DER MIJLE, in de leeftyd van 51 jaar. Brussel H. HATTINK— LAUREYS. Haarlem E. PAUL HATTINK. H. PAUL. Bergen op Zoom: J. D. HATTINK. W. E. HATTINK— POL. Middelburg G. M. WILL. 11 Januari 1951. Heden overleed plot seling, tot onze diepe droefheid, onze lieve en zorgzame Vrouw, Moe der, Behuwd- en Groot moeder FLORA SANDERSE, in de leeftijd van bijna 61 jaar. Christus heeft de dood overwonnen; Hij is de Opstanding en het Leven. Dat geloof was ook het hare. Daarom treuren wij niet als degenen, die geen hoop hebben. Sint Laurens: C. SANDERS. S. SANDERS. L. SANDERS— KLEINEPIER. KEES. 's-Gravenhage: J. C. JANSON— SANDERS. A. JANSON. KO. Sint Laurens, 10 Januari 1951. Kerklaan 4. Liever geen bezoek. De teraardebestelling zal plaats hebben op Zaterdag 13 Jan. 1951. Vertrek van het sterf huis te 1.30 n.m. Heden overleed in het St. Joanna-zieken huis te Goes, na een langdurig, geduldig ge dragen lijden, .onze lie ve Man, Vadpr, Be huwd-, Grootvader en Zwager, de Heer D. LOOY, in de ouderdom van 62 jaar en 5 maanden. De Here sterke ons in dit zo zware verlies. Kats: P. LOOY— TAZELAAR. Willemstad: D. LOOY. c. LOOY— DE BACK. ELLY. Boxmeer: A. LOOY. M. A. N. LOOY— v. d, ENDE. Kats: K. TAZELAAR. Kats, 10 Januari 1951. De begrafenis vindt plaats Zaterdag 13 Ja nuari te Kats om 12 u. Hedèn overleed, onze geliefde Man, Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader ADRIAAN OVERWEEL, in de ouderdom van 73 jaar. Uit aller naam, Wed. C. A. OVERWEÈL ISENDOORN. Middelburg, 10 Januari 1951. Schultvlotstraat 36. Heden behaagde het de Here tot Zich te ne men onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer J. DE RIJKE, in de ouderdom van ruim 81 jaar. Vlissingen: Wed. A. DE RIJKE— DE RIJKE. Yerseke: M. VOGEL DE RIJKE. W. VOGEL. Oostburg: A. DE RIJKE. M. DE RIJKE— RIEMENS. Vlissingen C. OVAADE RIJKE. F. OVAA. G. DE RIJKE. K. DE RIJKE— GELDOF. S. DE RIJKE. J. DE RIJKE. C. DE RIJKE— VERSLUI JS. En Kleinkinderen. Vlissingen, 11 Jan. '51. Koudekerkse weg 48. De teraardebestelling zal plaats hebben op Maandag 15 Januari a.s., des n.m. 2 uur vanaf sterfhuis. Heden overleed, zacht en kalm, in het Gast huis te Middelburg, on ze lieve Vader, Be huwd-, Groot- en Over grootvader JORIS DINGEMANSE in de ouderdom van 83 jaar en 11 maanden. Uit aller naam, L. DINGEMANSE.. Arnemuiden, 10 Januari 1951. Roomsestraat 17. Enige en algemene kennisgeving. Heden overleed onze lieve Zuster, Tante en Oud-tante GEERTRUIDA FREDERIKA RAAMSDONK (Wed. van JACOBUS HOLLEBRANDS) in de ouderdom van ruim 84 jaar. Uit aller naam. P. J. VAN BOVEN— RAAMSDONK. Vlissingen, 10 Jan. '51. Dr. Ottestraat 7. Heden overleed onze lieve Tante GEERTRUIDA FREDERIKA RAAMSDONK (Wed. van JACOBUS HOLLEBRANDS) in de ouderdom van ruim 84 jaar. Executeur testamentair J. U. AUfCR Wzn. Santpoort, 10 n. '51. De teraardebestelling zal plaats vinden te Vlissingen, op Zater dag .13 Januari a.s., des namiddags om 1 uur vanaf Helleöardier- straat 2. Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Middelburg. Zondag 14 Januari GEEN DIENST. Ver. van Vrjjz. Hervormden Vlissingen. Zondag 14 Ja nuari, v.m. 10.45, Ds. W. C. F. METZ. Wjjn-. Likeur, en GedlstiUeerdhandel Spuistr. 6, Tel. 2013, VDsa. Speciale zaak en huls van vertrouwen. Franco toezending. Billijke prijzen. Provinciaal Bestuur van Zeeland. Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend, dat een Commissie uit hun mid den op Maandag 22 Januari 1951 zitting zal houden ten gemeentehuize van a. Hoek om 10 uur, b. Philippine om 11.30 uur *en c. Biervliet om 13.30 uur. teneinde belanghebbenden ir de gelegenheid te stellen hun bezwaren tegen de voorgenomen onteigening van gronden in de Brak man, gelegen in voornoem de gemeenten, mondeling mede te delen of hun reeds ingediende bezwaarschrif ten toe te lichten. Bezwa ren moeten worden inge bracht en 'bezwaarschriften toegelicht in die gemeente, waarin de te onteigenen gronden zyn gelegen. Middelburg. 5 Jan. 1951. Gedeputeerde Staten voornoemd, A. F. C. DE CASEMBROOT Voorzitter. TELLEGEN, Griffter. Een bijzonder koopje in onze opruiming. De bekende originele Eng. „Westminster" dubbel popeline re genjas, brengen wij U voor onderstaande zeer lage prijs. Geheel dubbel Egypt, popeline. Met of zonder cein tuur. Gegarandeerd wa terdicht. Ook in extra lange maten. Iedere jas met ori gineel „Westmin- ter" etiket. Een jas voor jaren. 64.75. (beperkte voorraad) Herenmodehuis Lange Delft 59 Middelburg. Ook voorradig dubbel kat. trenchcoat re genjassen 46.80. Zeemvsch-Vïaamsche Tram weg-Maatschappij N.V» Ternetwen. Met ingang van Maandag 15 Januari 1951 worden nieuwe tarieven voor de autobusdiensten ingevoerd volgens de prijsvaststellin gen A/750/36, A 1050/75, A/1250/98 van het Directo raat Generaal van de Prij zen. (Weekkaarten met in gang van Zondag 14 Janu ari 1951). Terneuzen, 10 Jan. 1951. DE DIRECTEUR. In onze vindt U vele koopjes in huishoudelijke artikelen, speelgoederen, poppen, enz. ZIE ETALAGE. Vlasmarkt 31Middelburg X>E- HEER. KNÜTOZ.AF3E.W CON5UZ. VAN FINMARKEH EN BEREND DIEPVf^iE5- ETTE-R, "TE HAMMERFE$T SCMRyFToN5 „9SR0HAM WINÏÊRZ0N fr^SRT KIRKE H0NV^G" f Ust/iv&AAjms ~ci 'Tue^-cUwt, OVERGORDIJN- STOFFEN, 2 mooie kwaliteiten, in terra en groen, 120 cm. breed, per meter 3.98 2,88 BLANK EIKEN SLAAPKAMER geheel compleet, toogledikant, 130 cmi-, 388,— ETAMINE GLASGORDIJNSTOF in crème en wit, 80 en 90 cm. 'bfeecl 1,18 DIEPE EN PLATTE BORDEN, wit. en crème, 0,34 JAPANMATJES zuiver cocos, 40 X 70 2,18 WASECHTE TAFELKLEEDJES ook geschikt voor ontbijtlaken, 130 X ifco 5,98 PARTIJ GEMOLTONNEERD HERENONDERGOED borstrokken, lange mouw en pantalons, lang been. 5,98 THEEDOEKEN nieuwe zending, 65 X 65 0,88 PLASTIC VISITETAS, mooi Engels fabrikaat, gevoerd met plastic suède 5,88 l-PERSOONS LAKENS zware kwaliteit graslinnen 7,88 PARTIJ BEDRUKT KATOEN, in 10 dessins, 80 cm. breed, per meter 1,68 WAFELDOEKEN 40 X 70, gebleekt met rode rand 0,84 VLOKMATRAS MET KUSSENS 2-persoons, 5-delig 53,88 GRIJZE VAATDOEKEX met rode rand, 70 X 65 0,98 NIEUWE PARTIJEN EN RESTANTEN Ml DDELBURG VLISSINGEN TAFELZEIL geblokt in groen, terra en blauw, 115 cm. breed, per meter 3,28 KOOKFAUTEUIL KUSSENS peau de 'pêche of handweef, per stel 14,48 EMAILLE EMMERS voor groenten 2,28 KLEERHANGERS met broeklat of rokhaakjes, 2 stuks voor 0,21 HOUTEN DROOGREKJES voor rond de kachel, 3 slags 1,68 CRêME MELKBEKERS Maastrichts aardewerk 0,21 BLOEMEN TOILETZEEP groot stuk voor 0,22 HEREN BRETELLES prima elastiek 1,28 KATOENEN HERENSOKKEN fantasie, in bruin, grijs en blauw 1,88 SCHORTEN aCRÊTONNE donkere dessins, per meter 1,98 HEREN OVERHEMDEN met vast boord, effen kleuren 6,48 KHAKI WERKHEMDEX met borstzak 7,28 RU1TSTOF, 75 CM. BREED voor* kinderjurkjes 2,68 DAMES JASSCHORTEN met ritssluiting, maat 40 t/m 48 8,8 KOUDEKERKE. Propaganda-avond c. j. m. v. a.s. Zaterdag 13 Januari. Opgevoerd -wordt MATERIALISME toneelstuk in drie bedrijven, in het Genu Ver. gebouw, aanvang.7.30 uur. GEVESTIGD Mensendieck lerares Mevr. M. H. Lens v. Rijn van der Hoeven Gortstraat 40, Middelburg, Telefoon 308L Spreekuur: Maandag ,en Donderdag van 12 uur en volgens afspraak. Mensendieck beoogt verbe tering van lichaamshouding en beweging, herstel van gestoorde 'en bevorderen van normale spierfunctie. Openbare aanbesteding Ondergetekende zal op Dinsdag 30 Januari 1951 te 14 uur ten kantore der Kon. M)j. De Schelde te Vlissin gen in het openbaar trach ten aan te besteden: De afbouw van de Zee vaartschool en M.T.S. (M. A. de Rnyterschool) aan de Boulevard Ban. kert te Vlissingen (af. bouw van reeds gemaakt gewapond-betonskelet) Bestek en tekeningen zijn, zolang voorradig, verkrijg baar 30 per stel (toe zending na ontvangst van postwissel ad „f 30.50) ten kantore van onderget., Kor te Burg 1, Middelburg. Res titutie 12.50» per onge schonden atel tot 3 dagen na datum besteding. Architectenbure^ i.> irs. A. ROTrir' -\T •P. J. 'T HOOFT b... Middelburg. Van 15 regels t 1.(6 punt* letter). Iedere regel meer 20 cent. Maximum 8 regel*. „Brieven of adres bureau van dit blad" 25 cent extra. Betaling a contant. 50% besparing kan het zijn als U het Iaat stenclllen. Pro gramma's. Agenda's. Uitnodl gingen. Verslagen, enz. Stencil inrichting J. A. WESTSTRATE Wemeldinge. Tel 204. Agenten gevraagd. Auto's te huur, zonder chauffeur, o.a. Volkswagen. Garage DE MUIJNCK, Paul Krugerstraat 209, Vlissingen, Tel. 2008. Voor alle feesten en plech- :;i?heden kunt u dranken, ta- 1 s met schragen, glas- en dswérk enz. huren, bij J. '1 iOIJS Verhuur-inrichting, imslr 45. Souburg (geslo ten woning). Verloren 1 paar bruine sue de pumps, vermoedelijk op boot 2 u. van Zierikzee naar Katse veer of bus Katse veerGoes op 23 Dec. 1950. Tegen beloning terug te bez. Nw. Vliss.weg 193 West-Souburg. Kwesties over inwoning en huurverhoging zijn te voorko men en op te lossen, door tij dig terzakekundig schriftelijk advies en voorlichting te vra gen, onder no. 22, Bui. P.Z.O.: Middelburg. Nette kostgangers gevr. f 20.per week. Adres Bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop goede winterjas. Lange Geere 2, Middelburg. Net meisje gevraagd voor 1 morgen per week, klein gezin Br. letter B 68. Bur. P.Z.C. Vlissingen. Te koop gevr. hulskamer- ameublement, gr. uitneemb linnenkast en keukenstoelen. J. MARINISSEN, Noordweg 217, St. Laurens. Te koop prima Zeisk(jker. G "X 30 en jonge foxhond, rat tenvanger. P. STEIJN, Noord- weg E 7. Westkapelle. Te koop onderstel voor bak fiets, f 20—.; projectie scherm, 2 x 2 m.. prijs f 20.—. Noord- straat 50. Vlissingen. Gevraagd tegen 1 'Jacurm a.s. een meisje voor halve da gen. ben. 16 jaar. Langendam 41, Zoutelande. Te koop gr. mod. Old finish dressoir. a n.. eiken rookfau- -I-il met kussens en wringer. 1. MARINISSEN. Noordweg 217 St. Laurens. Te huur: Bovenwoning, Scherminkelstraat 7. Te bevr.: BOLIER, Beurstr. 1, Vlissingen. Te koop vaste wastafel, gr. maat. 35 gld. Te zien Dam 4 boven. Tussen 10.30 en 4 uur. Vlissingen. Te koop mooie witte bruids japon met lange sluier en tas je, f 50.liefst 's middags. Br, letter D 69, Bur. P.Z.C., Vliss. Te koop een keukenkachel: z.g.a.n. Heren-sportfiets en 1 armstoel. Middelburgsestr. 40, Souburg. Te koop 4 varkens, 5 mnd. oud. na 6 u. of Zaterdagmid dag Westelijk Oude Havendijk 12. Middelburg. Een „Kleintje" kost slechts één gulden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 4