PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Partij van de Arbeid stelt zich achter de regering Streven om dam te leggen tussen de beide Bevelanden DE BILT Verder spreken over Nieuw-Guinea mogelijk en nodig Kantlijn H EISENHOWER IN BRUSSEL Vandaag NEDERLANDSE MARINEVLIEGERS VOOR OEFENING NAAR ULSTER Uitvoering gehele drie-eilandenplan voorlopig financieel onmogelijk Indonesië blijft op z'n stuk staan VOORSPELT: 194e Jaargang - No. 8 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Dlréctle F. van de Velde en'F. B. den Boer Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintyn PI. verv.: W. Leertouwer en B. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week. t 4.55 p. kw.; fr. p. p. I 4.80 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 10 Jan. 1951 ADVERTENTIEPRIJS 18 ct. per mm Minimum p advertentie 2 j0. Ingez. mededelingen dubbci tarief. Kleine advertenties (max 8 regels) van l3 regels t 1.—. Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro ur 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vlissingen Walstr 68 60. tel 2355 4 UJnen (b.g.g- 2861 of 2160) M'burg Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63. tel. 2473 (b.g.g 2228); Oostburg Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102; Terneuzen Brouwerjjstr. 2; Zlerlkzfe N. Bogardstr C 160. te) 26. Van der Goes van Naters heeft spijt Es is de laatste dagen ïn Nederland nog al wat te doen geweest over de verklaring, welke de leider van de Tweede Kamer-fractie van do P.v.d. A., jhr. van der Goes van Naters, vorige week heeft afgelegd in verband met de impasse, waarin de Nederlands-Indonesische onderhandelingen over Nieuw-Guinea waren geraakt. De suggestie van Jhr. van der Goes van Naters, dat Nederland zich alsnog bereid zou verklaren de souvereinltelt over Nieuw-Guinea over te dragen, mits het beheer gedurende dertig jaren aan Nederland toevertrouwd zou blijven, werd door velen opgevat als een dolkstoot in de rug van de regering en van de Rooms-rode samenwerking daarin. Blikbaar Is de uitlating van de fractieleider ook in P.v-d-A.-kringen niet helemaal „goed gevallen". Dinsdag zyn althans gelijktijdig twee verkla ringen gepubliceerd: één van het partijbestuur, dat zich nadrukkelijk achter de regering stelt en beide partijen in het geschil aanspoort op ba sis van de door de Nederlandse regering gedane suggesties alsnog naar een oplossing te streven, en n van de heer van der Goes van Naters, die nu over een misverstand spreekt, en de verantwoordelijkheid voor dit misverstand volledig voor eigen rekening neemt. Het partijbestuur van de Partij van de Arbeid, dat Dinsdag in Den Haag vergaderde, zegt in zijn verklaring, dat gepoogd moet worden het geschil over Nieuw-Guinea alsnog te regelen, daar het voortduren van het geschil aanleiding dreigt te geven tot spannin gen, waarvan de gevolgen, zowel voor Nederland als voor Indonesië zeer nadelig kunnen zijn. Het partijbestuur stelt vast,'dat de regering in een tweetal voorstel len blijk heeft gegeven niet vast te houden aan de uitsluitende Neder, landse souvereiniteit over Nieuw- Guinea, zulks in tegenstelling tot de De Indonesische regering heeft haar met spanning verwachte verklaring over de Nieuw Gui- neakwestie gepubliceerd. En het valt nog al mee. De Unie is niet opge zegd. De R.T.C. overeenkomsten worden niet herzien, er is slechts 'n commissie aangekondigd, die, als zij gevormd is, de R.T.C.-overeenkom sten aan een nadere beschouwing zal onderwerpen. De Indonesische rege ring is bereid om de onderhandelin gen met Nederland te heiwatten op basis van de souvereiniteit van Indo nesië over Nieuw Guinea (let wel: er wordt niet meer gesproken over on middellijke souvereiniteit!). En ten slotte belooft de regering aan het Indonesische volk, dat zij zal blijven strijden voor de aanspraken van de republiek op Nieuw-Guinea. Dit alles betekent, dat Indonesië de deur wijd heeft opengelaten voor verder overleg, verder dan Nederland. Er is dus alle reden om aan te nemen, dat het tot nieuwe besprekingen zal komen. Blijkbaar beseffen de Indonesiërs ter dege, dat verbreking van de Unie Indonesië in de internationale samen leving zeer veel prestige zou kosten. En even duidelijk is het hun, dat In donesië bfl de RT.C.-accoorden voor alsnog veel meer belang heeft, dan Nederland. Dubbel jammer daarom, dat de positie van de Nederlandse re gering door de verdeeldheid in eigen boezem, die aan den dag is getreden, verzwakt is. Maar wie weetDe gang van zaken is wellicht een vingerwijzing, dat Soekamo c.s. meer respect heb ben voor een onderhandelingspartner, die by tijd en wijle voet bij stuk houdt, dan voor één, die altijd op slappe knieën staat en al bij voor baat toegeeft. De Sociaal Economische Raad, die het bij de nieuwe Publiekrechte lijke Bedrijfsorganisatie voor 't zeggen heeft gekregen als hoogste orgaan in ons sociaal-economische leven, heeft haar eerste verorde ningenblad gepubliceerd. Het is een beroerde, een irriterende start. Sala ris voor de voorzitter (die tevens hoogleraar is in Amsterdam) f 19.000. Representatiegelden voor de voorzitter 3200. Salaris voor de le den van 't dageiyks bestuur 12.250. Presentiegeld voor de leden van de Soc. Ec. Raad 18.900. Presentie geld en kosten voor de commissies 28.350. Salaris voor 33 man perso neel 280.000 plus 66.000 bu reaukosten. Onvoorziene uitgaven 20.000, druk- en bindwerk 15.000, abonnementen op tijdschriften en boeken 4500. telefoon en telegram men 4000. Het is een stevige be groting. Men maakt zich zelfs niet aan overdriving schuldig als men constateert, dat deze begroting hoog is. Vooral waar het om de salarissen, de representatie- en de commissie- kosten gaat. Maar ja, de gemeenschap betaalt het. In dit geval het bedrijfsleven. En dan kijkt men niet op een dub beltje. et Parool (onafh. soc.) heeft een gesprek gehad met de hoofdinspectrice by de Amster damse zedenpolitie, die, na 30 jaren dienst, thans met pensioen gaat; het blykt dat 90 pCt van haar bezoekers kinderen zijn en daarom acht ze vrouwen bij de politie onmisbaar: „Laten wij vooropstellen", zegt zij, „dat de samenwerking met de man nelijke politie-ambtenaren nu voor- halstarrige houding van verschil lende politieke partijen. Het. partijbestuur is van oordeel, dat het standpunt der Nederlandse regering, in deze beide voorstellen ingenomen, een aanvaardbaar uit. gangspunt vormt voor verdere on derhandelingen en spreekt de hoop uit, dat beide regeringen, mede in verband met de ernstige iternatio- nale toestand, er alsnog in zullen slagen op deze basis de onderhan delingen opnieuw te beginnen. VAN DER GOES VAN NATERS BETUIGT ZIJN SPIJT. De heer van der Goes van Naters heeft naar aanleiding van het inter view over Nw.-Guinea, dat een redac teur van het ANP en Aneta met hem had, medegedeeld, dat dit interview misverstand heeft gewekt. In een ver klaring, welke hij thans aan het ANP verstrekt heeft, deelt jhr. van der Goes mede, dat hij door vertrek naar het buitenland de tekst van het inter view niet heeft kunnen inzien. De be trokken redacteuren treft geen schuld en het spijt de heer v. d. Goes van Naters aldus zelf de ooi-zaak van het gerezen misverstand te zijn ge weest. De voornaamste correctie is wel de ze, dat ik geenszins „namens de P.v.d. A." heb gesproken, terwijl ook de Ka merfractie van het feit van het inter view geen voorkennis heeft gehad. Wel was de suggestie: overdracht van souvereiniteit aan Indonesië met beheer door Nederland voor een lange reeks van jaren één van de door haar gedane suggesties. De Kamerfractie heeft die suggesties geopperd, toen de zaak geheel vastgelopen scheen, en vóór de regering met haar construc tie van Unie-souvereiniteit kwam, die suggesties moeten dus worden ge zien als bijdrage harerzijds om een impasse te voorkomen. De heer v. d. Goes van Naters hoopt, dat door deze concrete verklaring-het misverstand omtrent inhoud en be doeling van zijn interview volkomen is opgehelderd. Vandaag komt de generaal naar ons land De opperbevelhebber van het Noordatlantïsche leger, generaal Eisen hower, is Dinsdag met een speciaal c onstellatlonvliegtuig op het Brusselse vliegveld Meisbroek gearriveerd. By zyn aankomst werd hy o-a. begroet door de Amerikaanse ambassa deur te Brussel, Murphy, de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken cn de Belgische stafchefs van leger, luchtmacht en vloot- Na de begroeting begaf generaal Eisenhower zich onmiddellijk naai de in één der salons van het vlieg veld verzamelde journalisten, tegen over wie hij zyn"vreugde uitsprak zich weer in België te bevinden. In enkele woorden verzocht Eisenhower de pers het publiek vooral duidelijk te willen maken, dat hij zich in Europa bevindt om bij te dragen tot het handhaven van de vrede en de veiligheid in de wereld. „Wij willen een organisatie scheppen om de cul tuur, die Europa heeft groot ge maakt, te beschermen". Eisenhower wees er op, dat zyn huidig bezoek aan België voorname lijk ten doel heeft oude vriendschaps- De Ambonnezen met K.L.-status kunnen naar de A.P.R.I. GEDEMOBILISEERD UIT DE K. L. Het commando van de Nederlandse troepen in Indonesië heeft aan Aneta meegedeeld, dat aan de rayoncomman danten inzake de overgang naar de APRI, van Ambonnese militairen is meegedeeld, dat Ambonnezen met K L.-status volgens de huidige geldige regeling slechts opneming in de APRI kunnen verzoeken, nadat zij uit de Koninklijke landmacht zijn gede mobiliseerd. is het 5 jaar geleden, dat te Londen de eerste algemene vergadering der Verenigde Na ties werd gehouden; is het 5 jaar geleden, dat de semi-permanente stadsschouw burg van Rotterdam werd ge opend. treffelijk is. Ik ben trouwens al lang niet meer de enige vrouw bij de poli tie. Toen ik kwam, waren er natuur lek vele mannen, die het met mijn benoeming niet eens waren. Dat is nu grotendeels veranderd. Maar er is nog altijd veel vooroordeel, en ik heb nog het gevoel, dat 'wij hier op een pioniersplaats zitten, die iedere dag opnieuw moet worden verdedigd. Wy kimnen nog steeds niet hoger ko men dan een der rangen van hoofd inspecteur. Ik was de eerste vrouw, die het examen van inspecteur deed, maar de opleiding voor inspecteur is nu nog alleen toegankelijk voor man nen. En nog steeds zyn de vrouwen niet doorgedrongen in de gelederen van byv. de Rijkspolitie, hoewel daarin binnen afzienbare tyd wel verandering zal komen. Eens zal men algemeen inzien, dat het van het grootste belang is mannen en vrou wen by de politie te benoemen, om te zamen tot een beter algemeen mensciyk resultaat te kometf'. banden aan te halen. „In de toekomst zult U my echter nog vaker zien verschijnen". Op het vliegveld Melsbroek waren strenge veiligheidsmaatregelen ge troffen; het vliegveld was afgezet door leden van de Belgische Rijks wacht en de Belgische luchtstrijd krachten. De journalisten bevonden zich in een kamer die uitzicht gaf op het vliegveld, en die zij niet moch ten verlaten. Slechts fotografen wa ren toegestaan het vliegveld te betre den om foto's te nemen. Eisenhower vertrekt vandaag naar Nederland. Reuter weet nog te melden, dat de Belgische strijdkrachten thans uit 73.000 man bestaan doch dit jaar tot 150.000 uitgebreid zullen worden. De strijdmacht? die België ter be schikking van het Atlantische Pact zal stellen, zal uit drie divisies be staan. Thans bestaat de hiervoor be stemde strydmacht uit één divisie, welke zich in Duitsland bevindt. Chinese troepen concentreren zich voor verdere opmars Over de strijd in Korea is door de strenge censuur Dinsdag weinig be kend geworden. De Noord-Koreanen en Chinezen blijven zich versterken om Soewon en Osan heen. Chinese troepenconcen traties zijn gesignaleerd ten Zuiden en Oosten van Soewon, ten Westen van Osan en langs de weg van Soe won naar Itsjon, bijna 50 km. meer naar het Oosten gelegen. De Amerikaanse consul-generaal in Hongkong heeft bekend gemaakt, dat hij Amerikanen zal aanraden de eva cuatie van hun gezinnen en goederen uit Hongkong „ernstig in overweging te nemen" nu er nog transportmidde len beschikbaar zijn. Bij Kon. Besluit is met ingang van 1 December 1950 aan schout-bij-nacht I. W. Reijnierse op zijn verzoek eervol ont slag verleend, onder dankbetuiging voor de goede diensten, door hem aan den lande bewezen. Niet welkom in Ierland Met boycot van Nederlands fruit gedreigd In Ierland is enige beroering gewekt in verband met de uitnodiging van le Britse Admiraliteit aan Nederland om twee squadrons van de Marine- Luchtvaartdienst naar Noord-Ierland te zenden voor een oefening ln het verband van de Britse Marine. De Ierse minister van Buitenlandse Zaken Sean Macbride, heeft in een persconferentie uiting gegeven aan de bezorgdheid van de Ierse regering omdat zjj niet wenst te worden betrokken in een situatie, welke „een in breuk op de souvereiniteit van het Ierse volk", ten gevolge zou kunnen hebben. Sean Macbride zei verder, dat het Ierse volk enkel vriendschappelijke gevoelens koestert jegens het Neder landse volk en nieta nders wenst dan de banden van vriendschap te hand- Een Constellation van de British Overseas Airlines is by het landen, na een oefenvlucht, op het vliegveld Filton bij Bristol in een benzineopslag plaats, waar zich duizenden liters benzine bevonden, terecht gekomen. Wonder boven wonder brak er geen brand uit. Twee leden van de uit zes koppen bestaande bemanning werden licht gewond. Het vliegtuig op de plaats van de botsing. Duidelyk is het gat te zien, dat in de neus van het toestel ontstond. Scheepskapper wast de vaat. SLAGER DIENT HET DESSERT OP. De Oranje is Dinsdag op tijd in Sin gapore aangekomen. Nederlandse le den van de bemanning hebben de plaats ingenomen van de Indonesische bedienden, die weigerden zich te schikken naar het aanmonsterings- reglement. De scheepskapper waste de borden, een chefkok hield zich bezig met tafeldienen en de slager diende het dessert op. Personeel uit "Neder land is thans per vliegtuig onderweg naar Colombo om daar aan boord te gaan, ter versterking van het perso neel. Voor het eerst bijeen.... Maandag zijn voor het eerst geal lieerde functionarissen en gewezen Duitse generaals bijeen geweest voor een informele bespreking over de wijze waarop West-Duitsland even tueel herbewapend zal worden in het kader van het Atlantisch Pact. Men verwacht dat de besprekingen een maand in beslag zullen nemen. Brand Jegde vijf flat gebouwen in de as Te Martinsville (Virginia) heeft een hevige brand gewoed. Vijf flatgebou wen. enkele hangaars en andere con structies zijn vernield. Er zijn echter geen persoonlijke ongelukken voorge komen. De schade wordt op bijna een millioen dollar geraamd. Zeeuwse verkeersproblemen aan de orde Vliegveldenkwestie nog steeds in impasse Er bestaat een streven een dam te leggen van Zuid- naar Noord-Beveland teneinde een grote verkeersverbetering tot stand te brengen, aldus hebben (Jfkl. Staten van Zeeland meegedeeld ln antwoord op vragen van leden der Prov. Staten, die by de afdellngsgewyze behandeling van de prov. begroting- 1951 tal van opmerkingen plaatsen over acute verkeersproblemen. In een der afdelingen merkte een lid op, dat de toestand bij het veer Anna Jaeoba-Zijpe onhoudbaar is; soms moet uren worden gewacht. Hy vroeg voorziening door een veer met koplading. Een andere mogelijkheid ligt in de aansluiting op de plannen van Goeree en Overrlakkee: de prov. Zuid-Holland zal een brug over de Tiengemeten subsidiëren en een veer- verbinding in aansluiting daarop zou een oplossing kunnen geven. Enige andere leden vroegen naai- het drie- eilandenplan en informeerden naar d e mogelijkheid om binnen af zienbare tyd een eerste dam te leg gen met een kleine sluis. Namens G.S. werd geantwoord, dat met het drie-eilandenplan een bedrag van wel 40 millioen is gemoeid, zodat verwczenlyking hiervan voorlopig zeker op zich zal laten wachten. De brug voor N.-Beveland zou 7.500.000 kos ten. De provincie en de streek zou den dit bedrag tezamen niet kun nen fourneren, zodat ook het Ryk hieraan to pas zal moeten komen. Met het probleem van het veer Zy- pe-Anna-Jacoba is men nog niets verder gekomen. Verbetering is wel haast uitgesloten, daar het prov. be stuur voor de consequentie staat de eeuwigdurende concessie van dat veer te naasten, hetgeen niet te be talen is, dan wel subsidie te verlenen aan de R.T.M., waardoor een meer frequente dienst is te be'dingen. Rijks waterstaat is niet bereid medewerking te verlenen voor het verkrijgen van een veer met koplading. De verkeers verbinding over het eilandengebied is wel aantrekkelyk, doch geheel nieuw. Deze mogelijkheid lijkt inte ressant. Er is een streven een dam te leggen van Zuid- naar Noox-d-Be- land, waardoor een aansluiting zou worden verkregen op deze verbinding. BEXELUX-PROBLEMEN Een lid vroeg of het mogelijk is de steiger van het Katse Veer te verbe teren en verklaarde, dat de tarieven voor het vervoer over het Zijpe zeer hoog zijn. Gewezen werd op het hoef- yzerverkeer, dat van groot belang is voor Zeeuwsch Vlaandeien. Blijkbaar wenst België geen bijzonder door- gangstaiief, hoewel dat is toege zegd by de overname van de spoor weg Mechelen-Terneuzen. Hebben G.S. daarover al onderhandeld? Een ander lid informeerde of België vol doende vergoeding zal geven voor het geen door de uitvoering van werken wordt gederft. De sluis te Terneuzen zal uitsluitend voor dat land moeten worden gemaakt. Verbreding en om legging van het kanaal zal nodig zijn. Als België eist, dat geen bruggen over het kanaal worden gelegd, zal het dan meebetalen in de kosten van een tun nel? Het is nodig, dat ten minste als vergoeding een gelijk tarief met de Belgische havens wordt gegeven. Een lid van G.S. merkte op, dat het streven is eerst de vrachttarieven op de Ooster-Schelde te verlagen cn dan de personentarieven. Misschien kan tot algehele afschaffing van de tarie ven worden gekomen; spr. wil daarin tot het uiterste gaan. Verder werd namens G.S. geant woord, dat het college reeds met de commissieVan Steenberghe verbin ding heeft; de Zeeuwse belangen zijn daarin naar voren gebracht en daarbij zyn ook de Belgische eisen, de haven tarieven en de vergemakkelijking van het verkeer met België aan de orde gekomen. Het hoefiizerverkeer is van groot belang, maar de Belgische spoor wegen willen niet meewerken. Gunstig zijn de vooruitzichten niet. (vervolg op bis. SJ. haven, die steeds hebben bestaan. Hij wees er met nadruk op, dat „Groot- Brittannië souvereiniteit uitoefent over een deel van lei-land in strijd met de wil van de meerderheid van het Ierse volk". Tenslotte meende de minister, dat de uitzending van Neder landse troepen naar Noord-Ierland on getwijfeld als partij-kiezen in het ge schil tussen lei-land en Groot-Brittan- nië zal worden beschouwd en hij sprak de hoop uit, dat Nederland zich zal onthouden van de inmenging in Ierse aangelegenheden. Het A.F.P. vernam nog, dat minister Macbride sedert 30 December over de ze kwestie herhaalde malen van ge dachten heeft gewisseld met de Neder landse gezant te Dublin. BOYCOT VAN NEDERLANDS FRUIT. Nog wordt medegedeeld, dat de or ganisatie van Ierse fruit-importcurs aan vooraanstandc kwekers in Ned. een telegram heeft gezonden, waarin gezegd wordt, dat de Nederlandse im port in Ierland zal woren geboycot, indien eenheden van de Nederlandse marine-vliegdienst in Noord-Ierland worden gestationneerd. Een officiële woordvoerder van het departement van Buitenlandse Zaken deelde aan het Algemeen Handelsblad mede, dat de Nederlandse regering van mening is, dat het hier een ver schil van opvatting tussen Engeland en Eire beti-eft, waar Nederland ge heel buiten staat. Indien Engeland in het kader van het Atlantisch Pact el ders gecombineerde oefeningen zou willen houden, zal hiertegen van Ne derlandse kant geen bezwaar worden gemaakt. Het betrokken squadron bestaat uit acht Seafuries. De vliegtuigen vertrekken 17 Januari van het mari nevliegkamp Valkenburg. Tegelijker tijd vertrekt een ander squadron, be staande uit twaalf Fireflies, voor oefening naar Cornwall. Geen compromis over Nieuw-Guinea mogelijk! Het antwoord van de Indonesische regering op de beschouwingen in het parlement inzake Nieuw-Guinea be vat de volgende drie punten: 1. De regering houdt vast aan en blijft strijden voor de aanspraak van Indonesië op. West-Irian. 2. De regering is alleen bereid de on derhandelingen te hervatten op basis van de souvereiniteit van Indonesië in West-Irian. 3. De regering zal spoedig overgaan tot de vorming van een staats commissie om de R.T.C.-overeen- komsten aan een nadere beschou wing te ondenverpen. Natsir deelde mede, dat elke be schouwing van het overeengekomene zou geschieden „volgens de gebruike lijke procedure". De regering meent, dat ten aanzien van de principiële kant, namelijk de souvereiniteit over West-Irian, er geen compromis mogelyk is. De sou vereiniteit moet overgedragen en vol ledig erkend worden. De deur blijft wyd open, aldus Natsir, indien dit leidt tot de overdracht van de souve reiniteit over West Irian aan Indone sië. Indien Nederland de sonvereiniteit niet wil overdragen, wordt er een ge vaarlijke situatie geschapen, welke de goede verhoudingen tussen Neder land en Indonesië in gevaar zal bren gen en welke dan niet kan worden voorkomen, aldus Natsir. De Indonesische regering zal onder zoeken, welke stappen in de voorko mende dagen dienen te worden geno men. WIJZIGINGEN IN DE REGERING. Dinsdagochtend werd in regerings- kringen aan Aneta medegedeeld, dat binnènkort wijzigingen in de rege ring te venvachten zyn. De wijziging zal geen verschuiving van de politie ke basis zyn. TOENEMENDE BEWOLKING. Geldig tot Woensdagavond. Geleidelijk toenemende bewolking, maar alleeen in het Zuid-Westen van het land kans op exxige neerslag. Meest matige wind tussen Zuidwest en Zuidoost. Ongeveer dezelfde tempe raturen als gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1