PROVINCIALE ZEEUWSE COURAHT Armada aan Westkust van Korea om verbonden troepen af te voeren De haven van Vlissingen 1950 drukker bezocht m 0£ BILT Nieuw verdedigingsplan geheim Kantlijn INDONESIË ZAL DE UNIE NIET EENZIJDIG OPZEGGEN P.v.d.A. HEEFT EEN EIGEN N1EUW-GU1NEA PROGRAM 194e Jaargang - No. 4 Dagblad uitgave van de ürma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PI. verv.: VV. Leertouwer en H. A Bosshardt, ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per Week, t 4J55 p. kw.; fr. p. p. t 4X0 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 5 Januari 1951 ADVERTENTIEPRIJS 18 ct. per mm. Minimum p advertentie l 2.of>. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties imax. 8 regclsl van 1-5 regels t 1.—Iedere regel meer 20 cent. „Brieven oi adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur Vllsslngen WaistT Sft €0. tel 2353 4 iflnen tb.g.g. 2861 of 2160) M*burg Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g 2228); Oostburg Pr. Maurttsstr. 12. tel. 102: Terneuzen Brouwerijs'.r. 2: Zlerlkzee N. Bogardstr_C^80Jel^6. Marshall: alles ging zoals verwacht. De troepen tier Ver. Naties blijven na het prijsgeven van Seoel In snel tempo terugtrekken naar het Zuiden. De Noordelijken zijn de rivier de Han overgetrokken en proberen de uit Seoel terugtrekkende verbonden troepen te omsingelen. Een grote armada van verbonden oorlogsschepen ligt aan de Westkust gereed om, zo nodig, de verbonden troepen over zee af en naar nieuwe bestemmingen in Korea te voeren. Do terugtocht wordt door geallieerdo vliegtuigen, die de oprukkende communistische troepen met bommen en vuur van boordwapens bestoken, gedekt. Het brandende Seoel is thans vol ledig door de verbondenen ontruimd. Een geallieerde vlieger zei: „Het was alsof een mierenhoop door het vuur was overvallen. Vluchtelingen stroomden uit de stad in alle richtin gen, zelfs trokken zij naar het Noorden." Het nieuwe verdedigingsplan der verbonden troepen in Korea is een streng bewaakt militair geheim. Waarnemers te Tokio houden zich bezig met gissingen, waarin sprake is van een nieuwe linie door het der tig kilometer, ten Zuiden van Seoel Westelijke landen vragen Rusland om verduldelijk'ng. De Ver. Staten, Frankrijk en Enge land zullen binnenkort een nieuwe nota aan Rusland zenden, waarin ver duidelijking wordt gevraagd van Mos- kou's jongste voorstel ten aanzien van een bijeenkomst der Grote Vier. zo verneemt Reuter in Washington. Intussen gaan de Westelijke mogend heden door met de plannen tot vor ming van een Westeuropese verdedi- gjngsmacht, met daarin opgenomen Duitse eenheden. Functionarissen te Washington zijn van mening, dat Rus land deze plannen in de war wil stu ren door te spreken over een vierlan- denconferentie. Prinsessen Irene en Margriet In ons land terug. Donderdagavond zijn de Prinsessen Irene en Margriet uit Oostenrijk te ruggekeerd. De Koningin en de Prins zullen met hun oudste dochter nog korte tijd in Sankt Anton blijven. Plotseling is in het conflict tus sen Nederland en Indonesië een volkomen nieuwe wending geko men. Terwijl het Indonesische parle ment beraadslaagt over de maatre gelen, die genomen moeten worden na de Nederlandse weigering om de souvereiniteit over Nieuw Guinea aan Indonesië over te dragen, heeft de Partü van de Arbeid eensklaps een van de houding der Nederlandse re gering geheel en al afwijkend stand punt gepubliceerd. Nog vóór Indone sië besloten heeft om naar aanleiding van de Nederlandse weigering het Uniestatuut en de R.T.C.-overeen- komsten op te zeggen, verklaart de Party van de Arbeid zich bereid, om op bepaalde voorwaarden de souverei niteit wel degelijk af te staan. Wij drukken de tekst van deze ver klaring elders in dit nummer af. Het is duidelijk, dat zij bedoelt een poging te z\jn om de Unie te redden, omdat de P.v.d.A. van oordeel is dat Nieuw- Guinea geen volledige breuk met Indonesië waard is. Men kan begrip hebben voor deze poging zonder haar nochtans te kunnen bewonderen. De positie der Nederlandse regering bij alles wat er verder kan gaan gebeu- ren, wordt er dusdanig door ver zwakt, dat deze regering verloren spel speelt. Dit zou niet erg zijn, als men de overtuiging kon hebben, dat de Unie geen gevaar meer zou iopen na de overdracht van de souvereiniteit aan Indonesië. Maai* de Unie is waarde loos gebleken, een panieren overeen komst. Zij zal dat blijven. Of het üaarom juist is van de Par ty van de Arbeid, om hangende de procedure een eigen Nieuw Guinea- programma af te kondigen, dat de gedragslijn der regering scherp door kruist, mag betwijfeld worden. Wij zijn in ieder geval benieuwd naar de reacties van de P.v.d.A.-ml- nisters, en ook van de andere leden van het kabinet, op deze van een re- geringspai-tij wel zeer ongebruikelijke manoeuvre en vermoeden, dat deze het nodige stof zal doen opwaaien. In Korea is Seoel en ook Kimpo weer door de troepen der Ver enigde Naties prijs gegeven. Ondei de druk der omstandigheden begin nen de Verenigde Staten er thans toe te neigen concessies te doen aan de agressors. Zij zullen dit wel moeten doen, indien zij geen oorlog willen ris keren en door een grootscheepse be wapening hun gehele economische le ven niet willen ontwrichten. De meningen in Amerika zijn ver deeld. Men weet het. Tegenover de genen, die nu door willen tasten staan degenen, die tijd willen winnen. Maar zelfs tijd winnen kan niet eeuwig duren enkost ook mil Harden, als eventueel een Russische agressie uitbliift. Ten overvloede is het de vraag of een oorlog tegen Rusland en China de zege aan de Amerikanen zal brengen Amerika staat voor hoogst em.at.ige beslissingen. Fn men behoeft dege nen. die de leiding moeten geven aan de'Amerikaanse politiek, allerminst te beneden. gelegen Soewon. Ook acht men het mogelijk dat, nog vijftien kilometer Zuidelijker, door Osan lopende verde digingsstellingen zullen worden be trokken. De toestand in de centrale front sector, langs de ten Noord-Oosten van Seoel lopende weg tussen Tsjoen- tejon en Kapjong, is niet duidelijk. De radio-stations van New York riepen Donderdag berichten om, af komstig uit Intsjon, de- haven van Seoel, waarin werd medegedeeld, dat de verbonden troepen, die Intsjon be schermden, Donderdagavond over zee zijn terug getrokken. Terwijl dit ge schiedde beschoten geallieerde oor logsbodems de weg, waarover de communistische troeperi de haven na deren. De Amerikaanse minister van Landsverdediging, Marshall, ver klaarde Donderdag te Washington, dat de situatie in Korea „zich bijna juist zo ontwikkelt, als werd ver wacht De verbonden strijdkrachten worden ontplooid, om aan deze ont wikkeling het hoofd te bieden „De verbóhden troepen hebben in vele gevallen tegen een bijna ongelo felijke overmacht der communisten aan manschappen moeten vechten", voegde hij hieraan toe. Gemeld wordt dat een communis tisch leger, ter sterkte van ongeveer 200.000 man, in midden-Korea een stoot uitvoert welke ten doel heeft de verbonden troepen in twee delen te splitsen, voordat zij him posities hebben gestabiliseerd in een nieuwe verdedigingslinie ten Zuiden van Se oel. waarvan de juiste ligging nog geheim wordt gehouden- Het wegvoeren van verbonden troe pen uit de ter hoogte van Seoel ge legen Westkoreaanse haven, Intsjon, 24 uur na de val van de Zuidkore- aanse hoofdstad, vindt plaats onder dekking van oorlogsschepen van vijf landen. Frankrijk wil bespreking over Europees leger. Een woordvoerder van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bekend gemaakt, dat Frankrijk vertegenwoordigers van West-Duits- land, Italië en de Benelux-landen zal uitnodigen, deel te nemen aan bespre, kingen te Parijs over een Europees le ger binnen 24 uur na ondertekening van het plan-Schiunan. Volgens de woordvoerder zou het plan-Schuman waarschijnlijk op 15 Januari getekend worden. Nederlands journalist te Cairo vermoord. De correspondent te Cairo van Het Vrije Volk, mr. G. Kamphuisen, is in zijn flat in een buitenwijk aldaar ver moord gevonden. De concierge waar schuwde de politie, dat mr. Kamphui sen, dje alleen woonde, in lange tijd zijn woning niet had verlaten. Toen de politie de deur openbrak, vond zy de journalist met een hoofdwond en door gesneden polsen. Een nader bericht meldt, dat de concierge en diens vrouw zijn aangehouden; zij worden ervan verdacht de moord te hebben gepleegd. Debat In het parle ment begonnen. In het Indonesische parlement is Donderdag het debat begonnen over de regeringsverklaring van minister-president Moh. Natslr. 26 sprekers hadden zich opgegeven voor het houden van beschouwingen. De Partij Nasional Indonesia lieeft een motie ingediend waarvan de punten zijn: handhaving van de eis van samenvoeging van Irian en Indonesië met de zelfde status als de andere Indonesische gebieden, annulering van de Unie en binnen drie maanden een nadere beschouwing van de overeenkomsten der R. T. C., met de bedoeling deze overeenkomst op te zeggen. Tegenover deze motie staat een niotie, die door de Partai Indonesia Rakjat, de Partai Indonesia, de Ka tholieke fractie en de democratische fractie is ingediend. In deze motie wordt er op aange drongen, dat de regeling slechts be reid zal zijn, de onderhandelingen over Nieuw Guinea te hervatten op basis van de overdracht der souve reiniteit over West Irian aan Indo nesië, dat aar» Nederland uiterlijk twee maanden tijd zal worden gege ven om deze eis van Indonesië te beantwoorden en dat, indien het ant woord binnen de vastgestelde tijd onbevredigend mocht zijn, het Unie statuut 'zal wórden geannuleerd en de overeenkomsten van de RTC en andere met Nederland gesloten ver dragen, die nadelig zyn voor Indone sië, in beschouwing zullen worden genomen met liet doel om tot annu lering ervan te komen. In kringen van de Masjoemi werd aan Aneta medegedeeld, dat de Mas joemi deze motie kan steunen. In het parlement heeft bij de de batten over do regeringsverklaring de woordvoerder van de Masjoemi, mr. Jusuf Wibisono, verklaard, dat, zolang Irian nog onder Nederlands bewind staat, er geen sprake kan zijn van een langdurige hartelijke verhouding tussen Indonesië en Ne derland. Spr. vroeg zich af, of een opzegging van de Unie, Irian nader tot Indonesië zou brengen en zeide, er niet van overtuigd te zyn, dat een opzegging van de overeenkomsten der RTC een verbetering zou beteke nen van de Indonesische positie in de strijd om Irian. Een eenzijdige opzegging van een internationaal verdrag als de RTC zou, zo waarschuwde deze woord voerder van de Masjoemi de goede naam van Indonesië bezoedelen. In regeringskringen werd aan Ane ta medegedeeld, dat. naar men ver wacht, de in Maart te houden con ferentie van Unieministers te Djakar ta, de laatste in Unleverband zal zyn Nederlandse gezant in Madrid. BINNENKORT BENOEMING TE VERWACHTEN. Naar het A.N.P. verneemt is binnen kort de benoeming te verwachten van tnr. W. C. Graaf Rechteren Limpurg, thans gezant in Cairo tot H. M's bui tengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Madrid. (In Spanje wordt Nederland thans nog vertegenwoor digd door jhr. L. M. de Brauw, gevol machtigd minister, als tijdelijk zaak gelastigde. Binnenkort zal Nederland daar dus weer vertegenwoordigd worden door een gezant. indien Nederland zich niet alsnog bereid verklaart, de souvereiniteit over West Irian over te dragen. Voorts zeide men dat, indien zou worden besloten tot opzegging van enige overeenkomst, zulks niet een zijdig zou geschieden, doch op een conferentie ter tafel zou worden ge bracht en dat Indonesië de zaken op waardige wijze zal afhandelen. In verband met de influenza op Marken heeft dr. Pasdeloup influenza- virus-vaccin aangevraagd voor het inewten van 600 personen- Woensdagmiddag werd het vaccin met de benodigde instrumenten onder leiding van Dr. Herzberger en enige assistenten, die by het inenten be hulpzaam zullen zyn, over het ys van Monnikendam naar Marken ver voerd. Nederlands schip redde I bemanning van de „Palana" I De 11063 ton metende Britse vrachtvaarder „Palana" is in de nacht van Woensdag op Donderdag ter hoogte van Noord-Oost-Australië op een rif gelopen. De gehele bemanning heeft het schip Donderdag verlaten. De opva renden, bestaande uit de gezagvoer der, de scheepsofficieren, een 69 man sterke bemanning en oen vrouw, dc echtgenote van de eerste stuurman, zyn door het 6657 ton metende Ne derlandse vrachtschip „Singkep" overgenomen. Op het ogenblik dat de „Palana". dertien uur na het aan de grond lo pen. werd verlaten, maakte het schip water en hevige slagzij- Scheep vaartdeskundigen te Brisbane zijn van mening dat, indien het weer niet verslechtert, de „Palana" niet zal zinken. In dat geval zullen met krachtige pompen uitgeruste sleep boten het schip pogen vlot te bren gen .hetgeen vermoedelijk Zaterdag zal geschieden. De „Palana" was uit Brisbane naar Engeland vertrokken. ND-01-01 uitgereikt. Het eerste kentekenbewys voor motorrijtuigen, dat de oude nummer- bewijzen vervangt op grond van de nieuwe verkeerswetgeving, werd ver strekt aan de directeur van het Ver bond voor Veilig Verkeer, de heer J. K. Leijen. Het kenteken is ND01 01. Het tweede kenteken werd toegewezen aan de lieer O. Euverman te Groningen. Derde conferentie Britse gemenebest begonnen. Donderdagochtend is te Londen de conferentie van premiers van het Britse Gemenebest begonnen. Het enige niet vertegenwoordigde land is Pakistan. Premier Liaquat Ali Khan van dit land heeft te kennen gegeven, dat hij niet naar Londen zal komen als het geschil met India over Kasjmir niet op de agenda wordt geplaatst. De vergadering besloot een tele gram aan de Pakistanse premier te zenden, waarin hij wordt opgewekt alsnog te komen. Acht landen van het Gemenebest zijn vertegenwoordigd, nl. Engeland. Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, In dia, Ceylon, Zuid-Rhodesia en Zuid- Afrika. Wat dit laatste land betreft heeft premier Malan zich doen verte genwoordigen door dr.. Donges. De conferentie, die 10 dagen zal du ren. is bijeengeroepen om de wereld crisis te bespreken. Zij is de derde na de- oorlog- Groeneveld wordt „Haarlem" ivet ontrouw. Piet Groeneveld, de linksbuiten van de eerste klasser Haarlem, is een de zer dagen benaderd door twee verte genwoordigers van een Zuid-Italiaanse profclub. Zij boden Groeneveld aan met hen naar Italië te reizen voor het spelen van een proef wedstrijd, waarna de club, waarvan de naam niet werd genoemd, hem een definitief aanbod zou doen. Groeneveld, die bij de Rijkswater staat te Haarlem werkzaam is, heeft het voorstel een dag in beraad gehou den, doch Donderdagmiddag heeft hij het besluit genomen Haarlem niet te verlaten. Ilse Koch „de heks van Buchen- wald", heeft na twee dagen haar honger staking opgegeven. Bereid tot overdra cht souvereiniteit met gar antles. „Voor de Party van de Arbeid is de kwestie Nieuw-Guinea nog niet af gedaan. Zy zal indien enigszins mogelyk trachten de onderhandelingen opnieuw op gang te brengen na de behandeling van de binnenkort te verwachten regeringsnota over liet verloop van de conferentie in dc Twee de Kamer", aldus verklaarde de fractie-voorzitter van de P. van de A. in de Tweede Kamer, mr. M. van der Goes van Naters, tegenover een redacteur van het A. N. P. „Wy z.yn in beginsel niet afkerig van hernieuwde onderhandelingen op basis van souvereiniteitsoverdraclit over Nieuw-Guinea aan Indonesië- Als voorwaarden moeten wy ech ter stellen een voortzetting van het Nederlandse beheer %*oor de eerstko mende dertig jaren, een behoorlijke financiële regeling tussen de beide landen en een regeling ter waarbor ging van orde en veiligheid in Nieuw- Guinea. Wij stellen deze voorwaar den echter niet zo absoluut, dat by eventuele nieuwe onderhandelingen niet zou kunnen blijken, dat andere Zware straffen wegens diefstal bij Stichting '40 '45, De Haagse Arrondissementsrecht bank heeft vijf Amsterdammers, die betrokken zijn geweest bij een diefstal in het Leidse kantoor van de Stichting 19401945, tot zware straffen veroor deeld. Een 30-jarige employé kreeg 4 jaar, een 52-jarige politieagent 2 jaar ge vangenisstraf. Er was bij de diefstal 58.000 gulden ontvreemd. Het bunkerbedrijf floreerde De havenbeweging in Vlissingen droeg in 1950 een levendiger karak ter. Daar de buitenhaven a3n het einde van 1949 geheel hersteld was, valt daarover niets anders op te merken dan dat het gedeelte waar vroe ger de Stoomvaart Maatschappy „Zeeland" haar aanlegplaatsen had, nog steeds niet hersteld is, omdat een definitieve beslissing betreffende do terugkeer van die maatschappy nog niet werd genomen. Wel bouwde dit bedryf aan de N.W. hoek werkplaatsen, zodat te venvachten is dat in de loop van 1951 haar schepen in Vlissingen onderhouden en gerepareerd zullen worden. In de binnenhavens kwamen alle kademuren gereed, zodat deze ha vens thans wederom geheel beschik baar zijn en tevens kwamen daar de nieuwe spoorlijnen klaar. De nieuwe werkplaats met kantoor van de Provinciale Stoombootdienst aan de kop van de tweede binnenha ven werd in gebruik genomen. In het afgelopen jaar werd einde- iyk met de bouw van de nieuwe slui zen begonnen. Deze werkzaamheden zullen in 1953 zijn afgelopen, zodat indien alles naar wens gaat, het acht jaar zal hebben geduurd voordat de binnenhavens normaal toegankeiyk zyn. De schadelijke gevolgen van deze 5-jarige vertraging voor de ver schillende bedryven is zeer groot. Een voor Vlissingen heugeiyk feit is, dat besloten werd om de Marine opleiding weer te doen terugkeren. Zij komt in 1951. doch inmiddels ar riveerde reeds Hr. Ms. „Flores", welk schip straks vervangen zal worden door Hr. Ms. „Jacob van Heemskerk." Een vergelyking tussen het aantal schepen dat in 1950 en 1949 de ha ven van Vlissingen aangelopen heeft, laat het volgende zien: Bunkerschepen (kolen) 188 (61) 469.404 ton (167.620)idem (olie 828 (243) 1.531.441 (128.060); Byieggers 622 (554) 176.976 (140.630); My. „Zeeland" 23 (23) 68.954 (66.250); Reparatieschepen 3 (8) 22.088 (36.451)Ladende- of lossende sche pen 31 (27) 93.487 (74.590); Diver sen (2) (3.881). Totaal 1695 (1918 2.362.350 ton (617.483) alsmede: Visserschepen in 1950 geen, in 1949 55 (2.821 ton) en binnenschepen in 1950 1437 (464.941 ton); in 1949 1467 (373.129 ton). Verder werd de haven regelmatig gebruikt door schepen van het Loods wezen, de Marine en Provinciale Stoombootdienst. HET BUNKEREN. By een beschouwing van boven staande cyfers valt onmiddeliyk op hoe de levendigheid van de haven werd vergroot door het volledig op gang komen van de bunkerbedreven. Ook het aantal byieggers nam be- langryk toe. Gedurende de stakingen in Antwer pen, Rotterdam en Amsterdam wer den in Vlissingen 7 schepen gelost en geladen en hieronder bevond zich het m.s. „American Defender" van de United States Lines, dat hier de grootste bloembollenlading innam, die ooit met één schip uit Nederland werd verscheept. (17.000 kisten). Bevredigend is ook dat er in Vlis singen schepen met gezaagd hout en balken werien gelost. De Stoomvaart Maatschappy „Zee land" gaf gedurende de zomer weer 23 afvaarten naar Folkestone met het s.s. „Mecklenburg." Ook de regelmatige diensten voor touristen van Antwerpen en Gent in dè zomermaanden werden onderhou den. 69 schepen kwamen in de Ge meentelijke Vissershaven en 20 sche pen in de buitenhaven. In totaal wer den 13096 passagiers (v.j. 21709) aangebracht. MELASSE. Het melassestation aan de buiten haven was dit jaar zeer goed bezet. Enige verbeteringen werden aan deze installatie aangebracht, waardoor het mogelyk was 9000 ton melasse in 28 uur in een zeetanker te pompen. De loodsen aan de buitenhaven konden in 1950 worden benut voor het opslaan van 8800 ton tarwe. Wat het stuwadoorsbedrijf van de N.V. Haven van Vlissingen aangaat, kunnen de volgende cyfers worden gegeven voor 1950. (De tussen haak jes geplaatste cyfers hebben betrek king op 1949. Diversen 90.637 ton (66.940); Vis geen (558); Stenen 5.292 duizend (9.520 duizend); Dakpannen 6 dui zend (172 duizend); Gezaagd hout 743 std. (geen). In totaal werd dus een belangrijk grotere hoeveelheid lading verwerkt, ondanks het feit dat de kwantiteiten bouwmaterialen belangryk teruglie pen, door een veel geringere woning bouw. Aanvoer van vis vond in 1950 niet plaats. oplossingen of andere uitwerkingen beter zouden zyn. Hoofdzaak is voor ons, dat een oplossing gevonden wordt, omdat immers de samenwer king met Indonesië voor ons nog steeds veel belangrijker is (Jan een eventueel behoud van de Nederland se souvereiniteit over Nieuw-Guinea." „Wy hebben begrip voor de ver ontwaardiging over het mislukken van de conferentie in Indonesië. Wan neer deze boosheid echter zou leiden tot contractbreuk, dan zou ook voor ons het heiwatten der onderhande lingen moeilyk zyn." „Wij zouden moeten trachten twee standpunten te verzoenen cn daarom by de hervatting van de onderhande lingen van twee beginselen uitgaan. n.L: 1. Overdracht van de souvereini teit met behoor]yke garanties: 2. Nadere uitwerking van de ge dachte van voortgezet Nederlands beheer met nadere bepaling van de positie van Indonesië hierby." Wat het voorstel van de Neder landse regering betreffende goede diensten van derden aangaat, meen de de heer Van der Goes, dat deze weg tot oplossing van het probleem, indien Indonesië hiertoe zou zyn te bewegen, door de P. van de A. gaar ne zou worden gevolgd. In dat geval zouden wij niet vasthouden aan de UNCI in haar huidige samenstelling. Het schijnt echter dat Indonesië tegen internationale inmenging grote bezwaren heeft. Zouden de7.e bezwa ren blyven bestaan dan zie ik in her vatting van onderhandelingen tus sen de twee partyen nog grote moei lijkheden. Men zou dan echter in te genstelling tot hetgeen op de afge lopen conferentie is gebeurd meer het systeem der RTC moeten volgen. d.w.z. men zou de beide delegaties breder moeten samenstellen. De strijd om de 7-jarige Nanno Sjoert. Frau Gerda Ullner, de pleegmoeder van de zevenjarige Nanno Sjoert Meinders, heeft dezer dagen medege deeld. dat vader Meinders haar in 1943 vrijwillig de baby Nanno heeft over gedragen. Hij zou haar hebben ge zegd. dat hij Nanno niet terug wilde hebben wanneer hjj met de moeder van het kind getrouwd zou zijn. Deze mededelingen hebben bjj de te Assen wonende ouders van Nanno Sjoert veel beroering gewekt. Vader Mein ders ontkent hetgeen Frau Ullner heeft gezegd ten stelligste. De pleeg ouders hebben een vergoeding ont vangen van 40 Mark. terwijl zij, aldus vader Meinders, 30 mark per maand hadden gevraagd. In Assen wordt aan het echtpaar Meinders thans rechtskundige bijstand verleend om de juiste weg te vinden Nanno in Assen te krijgen. VOORSPEL T: IETS HOGERE TEMPERATUREN. Geldig tot Vrijdagavond. Zwaar bewolkt met nu en dan enige regen of motregen en hief en daar tij delijk nevel of mist. Matige, af en toe krachtige wind tussen Zuid en Zuid- West. Iets hogere temperaturen dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1