PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Indonesische regering overweegt opzegging van het Unie-statuut In Middelburg komt ontstellende armoede voor D£ BILT Kantlijn Vandaag MOSKOU IS BEREID TOT PRATEN MET HET WESTEN SITUATIE IN KOREA IS OPNIEUW ERNSTIG GEWORDEN Onvoldoende kleding, onvoldoende voeding en geen laken op bed VOORSPELT: 194e Jaargang - No. 2 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. BalllntUn. PI. verv.: \V. Leertouwer en H. A Bossharrlt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week. I 435 p. kw.; fr. p. p 4.80 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 3 Jan. 1951 ADVERTENTIEPRIJS 18 Ct. per mm. Minimum p. advertentie 2.50, Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels 1.—. Iedere regel meer 20 cent.- ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meet. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur VHsslngen Walstr 58 60. tei 2355 Iflnen tb.g.g. 2881 of 2160» M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorstatr. 63, tel. 2475 <b.g.g 2228); Oostburg Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102; rerneuzen Brouwertistr. 2: Zlerikzee N. Bogardstr C 160. tel M. Den Haag: eenzijdige opzegging is niet mogelijk Parlementaire fracties hebben motie ontworpen tegen de Unie. Dinsdag zyn in het Indonesische parlement de voorzitters van de par lementaire fracties bjjeen gekomen om de laatste hand te leggen aan een ontwerp-motie, waarin annulering van het Unie-statuut wordt ge elst en herziening van de overeenkomst der Ronde Tafel-Conferentie. Het is nog niet te zeggen of deze motie de meerderheid In het parle ment zal verkrijgen, daar de Masjoemi (Indonesische-Mohammedaanse partü) meent, dat het tjjdstip voor dergelyke maatregelen nog niet is aangebroken en dat men opnieuw zou moeten pogen te onderhandelen met Nederland op uitdrukkelijke voorwaarde, dat de souvereiniteitsover- drach't over Irian door Den Haag wordt aanvaard. Dinsdagmiddag sche kabinet bijeen het Indonesi- bijeengekomen voor het aanhoren van Roems rapport over de mislukking van de conferentie over Nieuw-Guinea. Tevens nam het kabinet de consequenties van de mis lukking der* conferentie is beschou wing. In welingelichte kringen werd aan Aneta verzekerd dat het kabinet het Wat te verwachten was, ge schiedt. De Indonesische lei ders verklaren, dat de sa menwerking met de Nederlanders niet met hetzelfde enthousiasme kan- worden voortgezet. Dit betekent, dat de Unie wankelt. Het is mogelijk, dat uit Djakarta de mededeling komt, dat de Unie verbroken wordt door Indonesië. Of zulks inderdaad zal geschieden, hangt af van het realiteitsbesef van de Indonesische leiders. Van hun kant is gedurende het iaar 1950 bitter weinig enthousiasme voor samenwer king met Nederland betoond. Het tegendeel is waar geweest. De nale ving van het Ronde Tafelaceoord. liet in zeer vele opzichten alles te wensen. De houding van de Indonesi sche regering tegenover die Neder landers, die eeriyk bedoelden het nieuwe Indonesië te dienen, was geenszins vriendelijk. Waar dus dit Indonesisch enthousiasme gezocht moet worden, is ons een raadsel. En door het al of niet langer voortbe staan ervan verandert de practische situatie niet. Gelukkig evenwel heeft Indonesië zelf even veel belang bij het voortbe staan van de Unie als Nederland In toenemende mate begint er een chaos te heersen in de republiek. In bijna alle opzichten zijn de levensomstan digheden er oneindig veel slechter dan vroeger, onder Nederlandse lei ding. Op medisoh-hygiënisch gebied dreigen de bevolking afschuwelijke rampen. Van China uit komen steeds meer communisten het land binnen, vvat wil Soekarno? Rampspoed en communisme Of orde en welvaart Als ny het aatste wil, zal hij de Urne met Nederland niet lichtvaardig opzeggen. Het gemis der Nederlan ders doet zich >p menig gebied pijn lijk voelen. Bestaat de Unie voort, dan zal .ndonesië ten allen tijde een succesvol beroep op Nederlandse hulp kunnen doen. Valt de Unie uiteen, dan is de kans groot, dat het aan dovemans deur klopt. Vooralsnog geloven wij daarom niet, dat de Unie direct gevaar loopt Maar met onze Indonesische Uniepartners weet men deze dingen nooit met zekerheid Amerika heeft cijfers vernomen omtrent de offers, waarop de Koreaanse terugtocht is komen te staan. De cyfers, concludeert de Amerikaanse pers\ielen mee. In de eerste negentien dagen na het losbarsten van het Chinese offensief op 27 November meldde Mac Arthur 11.694 doden, gewonden en vermis ten en 22.000 man. die door ziekte (meestal bevriezing) buiten gevecht waren gesteld Vijf en een halve maand na het oegin van de oorlog gaf de regering der Verenigde Staten de volgende verliescijfers: 36.421 man 6180 doden 24 930 gewonden en 4546 vermisten). Deze opgave is echter lang en breed door üe feiten achterhaald. NIet-officieel worden de verliezen der Amerikanen op 48.000 man getaxeerd. Dat valt mee, vinden de Amerika nen. En zy bedenken dan, dat alleen tijdens het Ardennen-offensief de Amerikanen in 1944 in één week 27.194 man verloren. Maar voor de gewone man zijn de cijfers niettemin onthutsend. Het is geen wonder, dat onder de druk van deze feiten de isolationist en in Amerika de kop opsteken. Zij willen dat Amerika zien met zichzelf bemoeit en zichzelf sterk maakt. En dat het Azië en Europa aan hun lot overlaat. Ais Amerika Inderdaad daartoe be sluiten mocht, zou dat een vamp zijn voor Europa. Het zou ook verraad be tekenen. Want als Amerika na de dood van Roosevelt niet zo scherp stelling gekozen had tegen Moskou zouden de achter ons liggende vijf jaren een andere ontwikkeling te zien hebben gegeven in Europa, dan die welke zich thans voltrokken heeft. Europa heeft toen gekozen Di vertrouwen op de Amerikanen Als de Amerikanen thans Europa de nig toe zouden keren, wee dan Europa in principe eens zou zyn met opzeg ging van het Unie-statuut. De kwes tie was echter op welk tijdstip het statuut opgezegd dient te worden. Op een vraag of de registratie van het Unie-statuut by de Ver. Naties opzegging zal belemmeren, werd in welingelichte kringen geantwoord: „De Unie-vorm van vrijwillige sa menwerking tussen twee gelijkwaar dige staten houdt op indien een der partijen de vrijwilligheid opzegt. In dien de regering tot opzegging van de Unie besluit behoeven wij slechts onze vertegenwoordiger Palar, op dracht te geven de Ver. Naties in kennis te stellen." Voorts verklaarde men dat, indien opzegging van de Unie een feit zal zijn, het instituut van Hoge Commis sariaat zou worden opgeheven en vervangen door een ambassade en dat er een nieuw verdrag inzake opening van consulaten zou moeten worden gesloten- „Opzegging" van de Unie zou voor Indonesië zeker geen nadeel betekenen, doch wel voor Ne derland". verklaarde men. „Eenzijdige opzegging van het Unie-verdrag is niet mogeiyk. Alleen in onderling overleg zou men tot op heffing van de Unie-verhouding kun nen komen" aldus verklaarde men in politieke kringen in Den Haag naar aanleiding van de berichten uit Dja karta ,die spreken over een even tuele opzegging van de Unie. Een verzoek om opzegging, aldus verklaarde men verder, zou door par tijen gezamenlyk moeten worden be sproken. Een zodanig verzoek zou bovendien slechts rechtmatig zfln volgens de regels die gelden bij in ternationale verdragen indien re denen van algemeen staatsbelang een der partyen hiertoe nopen. Deze redenen dienen inderdaad zeer dringend te zyn, temeer omdat het Unieverdrag zelf geen opzeg gingsclausule bevat- Indien een der partyen onrechtma tig het verdrag zou opzeggen, ofwel zich in de practyk niet zou houden aan de bepalingen van de Unie. dan zou men te maken hebben met een contractbreuk. De andere party zou dan kunnen overwegen de zaak voor te leggen aan het internationaal Hof van Jus titie. Er zou ook een andere oplos sing denkbaar zijn, namelijk omzet ting van het Unieverdrag in een an der internationaal verdrag. Dit zou echter alleen in onderling overleg en met instemming van bei de partyen kunnen geschieden. Weer vogelpest. De vogelpest heeft zich in Den lip bij Purmerend weer uitgebreid. Dui zenden kuikens werden reeds ontei gend. De burgemeester heeft vervoer van alle pluimvee in de gemeenten wordt Wilhelm Pieck. dc Oost- Duitse president 75 jaar; is het 20 jaar geleden, dat de oeroemde Franse maarschalk Joffre, bekend uit de eerste we reldoorlog, te Parijs overleed. Nationaal monument geschonden. 1 Te Zutphen werden de wedstrijden om de Nederlandse kampioenschappen op de lange baan gehouden. Kees Broekman werd winnaar op de vier af standen en verbeterde bovendien het Nederlandse record op de 10.000 m, dat op naatn stond van Slem Heiden, met 13.1 sec- Foto boven: op fraaie w\jze gaat Kees Broekman door de bocht tydens de wedstryden op de 10.000 meter. Foto onder: de Nederlandse kampioen en recordhouder op de 10.000 meter wordt wegens zyn fraaie prestaties gehuldigd. DEKSEL VAN LIMBURGSE URN VERDWENEN In de nacht van Maandag op Dins dag is uit het voorlopig nationaal monument op de Dam te Amsterdam de deksel van de urn, die de aarde uit Limburg bevat, ontvreemd. Wie deze schendende daad heeft verricht is een raadsel. Eveneens tast de politie in het duister omtrent de motieven hiertoe. Er zyn geen scherven gevonden, zodat voors hands moet wórden aangenomen, dat het hier een misplaatste grap be treft. Van Geelkerken in cassatie. De Bijzondere Raad van Cassatie zal op 28 Februari behandelen de zaak tegen Corn, van Geelkerken, destijds plaatsvervangend leider der N.S.B. hoofdstormer van de Nationa le Jeugdstorm en inspecteur-generaal der Nederlandse landwacht. De Bij zondere Strafkamer te Utrecht ver oordeelde hem tot levenslang, nadat de Officier van Justitie de doodstraf had geëist. De Officier kwam van deze uitspraak in cassatie. Wordt Amerikaans officier commandant in Nederland Hij zou instructie-team moeten leiden. Generaal Kruis heeft in een artikel in het maandblad „De Militaire Spec. Tl r, j J 11* I1CU JUüdliUUlclU „LIC lVllilUlU If Olieu- 2S., "Lf" „PSer,fm^b0dSJ," medegedeeld, dat ook In 195! bevel gegeven alle pluimvee, katten en honden op te hokken, vast te leg gen of op te sluiten. Maar eerst over de agenda. Radio Moskou heeft Dinsdag het Russische antwoord bekend gemaakt op de gelijkluidende nota's van Amerika, Engeland en Frankryk, waarin een conferentie tussen de vier mogendheden wordt voorgesteld over han gende vraagstukken. De Russische regering doet het tegenvoorstel eerst een voorbereidende byeenkomst te houden om de agenda op te stellen en dan niet in New York, maar in Moskou, Parys of Londen. In de Sowjet-nota wordt ontkent, dat Oostduitsland wordt bewapend en de Westerse hinden dus het recht hebben om hetzelfde met West-Duits- land te doen. Berichten over oprich ting van Oostduitse legereenheden worden verzinsels van begin tot eind genoemd, die niet met de werkelyk- heid overeenkomen. Wel wordt op grond van bekend gemaakte feiten duidelyk geacht, dat de drie Westerse landen een geregeld Duits leger op de been willen bren gen. Volgens de Russische nota is het ook bekend, dat onderhandelingen worden gevoerd met de Westduitse regering over het aantal Duitse di visies, uitrusting, tanks en zware artillerie in het kader van het At- Hefc echtpaar Mijndors uit Assen voert reeds lang strijd om zyn zeven jarige zoon Nanno Sjoert, die in 1943 aan de hoede van een Duitse pleeg-" moeder, Gerda diner te Bremen werd toevertrouwd terug te kragen Deze vrodw verklaart echter, dat de jongen als baby vrijwillig aan haai werd afgestaan en dat de ouders ver zekerden, later geen rechten op het kind te zullen laten gelden. Volgens de Nederlandse Vice Consul te Bremen, de heer G. L. H. Lucas, die ln deze zaak yeel heeft gedaan, kan de terugkeer van de jongen al leen nog langs diplomatieke weg ge schieden. De Bremer pleegmoeder Gerda UU- ner met de zevenjarige Nanno Sjoert, die zich van de strijd welke om hem gevoerd wordt, niets bewust is. lantisch Pact. De nota zegt, dat nie mand de Westerse regeringen in het verleden had bedreigd en ook thans niet bedreigt. Derhalve zyn pogingen om plannen voor militarisatie van West-Duitsland te rechtvaardigen in consequent. Tenslotte beschuldigt de nota de Westerse mogendheden er van de conferentie van de ministers van Bui tenlandse Zaken (om een of andere onbekende reden) te willen uitstel len. weer een beroep zal worden gedaan op het personeel van oudere lichtin gen .dat gedurende een aantal jaren in Indonesië heeit gediend. Hij noemt deze maatregel „onbillijk, doch onver mijdelijk". Er zullen zes brigadegroepen achter elkaar worden opgeroepen. Zij zullen een mobilisatie-oefening houden, hun militaire kennis weer opfrissen en tenslotte oefenen in brigade-verband. Hun organisatie wordt Amerikaans, terwijl zij voorlopig met Engels en Canadees materiaal zullen oefenen. Aan de oefening van het kader, dat eerder opkomt en van de brigades zal leiding worden gegeven door een bri- gade-i nstruc lieteam. Generaal Kruis deelt in zijn artikel uiede, dat thans getracht wordt de be schikking te krijgen over een Ameri kaans officier met oorlogservaring als brigadecommandant, teneinde het in structieteam te kunnen leiden. Dajakkers zouden evaeuëren. Het Indonesische parlementslid Djoko Prawiro heeft de regering ge vraagd, of het waar is. dat 5000 Dajak- kers in Oost-Borneo bezig zijn van Indonesisch gebied naar Serawak (Brits-N.-Borneo) te evacueren en of het juist is, dat deze evacuatie voorna melijk wordt veroorzaakt door een on rechtvaardig optreden van regerings zijde, die de christelijke bewoners be ter zou behandelen dan de heidenen. Diepe wig in de linies der V.N. De situatie, in Korea is na het offensief der Noordelijke trot ;>en op nieuw „ernstig, doch nog niet kritiek" geworden. Chinese patrouilles be vonden zich Dinsdag nog slechts 19 km. ten Noorden van Seoel. Drie Chinese legers hebben een diepe wig gedreven in het Westelyk deel van het front der V.N- Door de et-nsuur over berichten van het front is het moeilyk een duidelijk beeld te krygen van de ontwikkeling. A.F.P. meldde, dat de troepen der V.N. hun algemene terugtocht op een nieuwe verdedigingslinie ten Noor den van Seoel voortzetten. Slechts achterhoeden bleven in contact met" de tegenstander, die zijn opmars voortzet. De overgebleven inwoners van Se oel zijn Dinsdagochtend begonnen de stad te verlaten, "s Avonds reden nog slechts militaire convooien door de hoofdstraten. Het is niet beleend of de leden van het Zuidkoreaanse kabinet nog in de hoofdstad verblij ven. Wel heeft het gehele administra tieve personeel Seoel verlaten. dreiging" gesteld, nu een Chinese eenheid gesignaleerd is in het gebied van Hoengnam aan de Noord-Oost kust. Irt de West- en midden-sectoren be vinden zich in de achterhoede van de aanvallers vyf Chinese legerkorpsen en minstens drie Noordkoreaanse di visies. ..De vijand zet de aanval door zonder zich ook maar het minst te bekommeren om zyn verliezen, die uiterst zwaar zyn geweest", aldus het communiqué. De Noordkoreaanse minister-presi dent Kim II Soeng had voor de radio verklaard, dat de „oorlogstoestand In de Oostelyke frontsector bleef volkomen gewijzigd is. Guerillastry- de tosstand Dinsdagavond ver.vard. Het is niet nauwkeurig bekend hoe diep de communistische trpepen in de geallieerde linies zijn doorgedrongen. De positie van het achtste Ameri kaanse leger zou échter ernstig zyn. Het is thans duidelijk dat de gehele geallieerde linie, als gevolg van het communistische nieuwjaarsoffensief, in Zuidelijke richting moest worden verplaatst. Volgens een communiqué van MacArthur zien de strydkrachten der V.N. zich voor „een nieuwe be- Met open mond luisterden wfl vroeger in de Decembermaand, de tyd van feest èn inkeer, naar de verhalen over bibberende, hongerige kinderen, die vol verlangen door vensters naar glanzende kerstbomen gluurden en eensklaps als prinsjes verwend werden, wanneer een goedhartige dame of heer als een Deus ex machina opdaagde om zich hun lot aan te trekken. Kinderachtige sprookjes, zegt de volwassen 20e eeuwer; stel je voor in deze tijd van sociale verbetering over de gehele linie behoeft toch nie mand meer werkelyk gebrek te ïyden Maar in zyn hart, in zyn in de laatste dagen van het jaar zo weke hart weet hy, dat hy zichzelf bedriegt, dat er momenteel weer ontstellende armoede wordt geleden en dat er geen wonderen gebeuren, waardoor vader meer verdienste, moeder vvat zon in haar leven en de kinderen een stuk speelgoed en een vol buikje krijgen. Die ontstellende (het woord is niet overdreven) armoede treft ge niet alleen aan in de grote bevolkingscen tra; bij een onderzoek is ons geble ken, dat ook in een stad als Middel burg het spook van het gebrek steeds ceelvuldiger de kop opsteekt. Het ;ijn vooral de kinderen, die daarvan _e lyden hebben. Het valt vele ouders, die toch zo graag anders zouden wil- 'en, steeds moeilijker hun meisjes en jongens voldoende krachtig voedsel te geven, omdat de prjjzen van talrlj- ke, toch eigenlijk onontbeerlyke arti kelen, hóóg boven het schryfvlak van moeder's huishoudboekje uitspringen. Hoe moeilyk het ook valt te geloven, doch moet geconstateerd worden, dat er in Middelburg kinderen zyn, die aan ondervoeding lyden. Wilt ge hiervan een sprekend bewfls? Som migen zyn uitgezonden naar een va- cantiekolonie en kwamen in zes we ken tijds acht pond aan Helaas gaat die winst weer verloren, wan neer zy weer een tijdje thuis zyn In talryke gezinnen met vier, vyf, zes kinderen en een inkomen van niet meer dan 40 in de week, heerst een schreeuwend gebrek aan textiel. Het gevolg is, dat de kinde ren te weinig wollen goed dragen en inderdaad in deze tyd kou lijden. Groot is het aantal huishoudens (en zeer zeker geen slordige huishou dens waar geen lakens meer op de bedden liggen. Vader, moeder en de kinderen kruipen 's avonds als hondjes in het nest en waar dekens niet iedere week gewassen worden, is het duidelyk, dat het gevaar van ver vuiling en ziekte allerminst denk beeldig is. In de nette gezinnen is men nog biy, wanneer men enkele moltondekens heeftdie kunnen een keertje vaker gewassen worden. PERSOONLIJK CONTACT. Doet Maatschappeiyke Zorg dan niets zult ge vragen. Natuurlijk doet deze dienst veel, meer dan de ook niet verder springen, dan zijn polsstok lang is. Een grote vooruit- fang, vergeleken bij Vroeger, vormt e invoering van het z.g. Elbenfelder stelsel. Daarbij is de in 1942 opge richte „Vereniging tot het bezoeaen der armen", die door de recente ver anderingen op het gebied van de maatschappelijke zorg tóch een an dere koers diende te varen, ingescha keld. De steunuitkering, door de Burg. Instelling verleend, moest wekelijks door de gesteunden worden afge haald. Deze wekelijkse gang viel uiteraard de vele hoogbejaarden li chamelijk zwaar. De samenwerking tussen de instelling en de vereniging- bestaat nu hieruit, dat voornamelyk de lichamelijk gebrekkigen. doch ge- leidelyk aan ook de anderen, het steunbedrag door bemiddeling van de huisbezoek (st)ers van de vereni ging thuisbezorgd krijgen. Hierdoor is een persoonlijk contact, een men selijk medeleven met de noden van de behoeftigen verzekerd. De vrijwil lige krachten, die dus een zeer ver antwoordelijke taak hebben te ver vullen en die door B. en W. worden benoemd, kunnenn ook bepaalde no den opsporen, zij kunnen helpen en by gedenk- en feestdagen eens voor een extraatje zorgen. Voor dit laat ste wordt geput uit het fonds van de vereniging. Velen, bv. bejaarde echt paren, die van 20 moeten rondko men, zyn op deze wyze reeds gewel dig gelukkig gemaakt, zonder ae bit tere bijsmaak van de „bedeling". BEVOLKING KAN HELPEN. Maar ook de bevolking kan daad werkelijke hulp bieden, in de eerste plaats door kleding beschikbaar te stellen. Dit moet niet lukraak weg gegeven aan Heden, die langs de deur komen schooieren, want dat zyn beroepsparasieten. Bij voorkeur gaan zij in de avonduren op pad en zij ne men hun kinderen mee. die in de oudste plunje zyn gestoken. De ontvangen kleding wordt niet her ders uit het volk zullen op alle mó gelijke manieren de strijdkrachten van de vyand in de achterhoede ver nietigen." Dico van der Meer overleden Op 51-jarige leeftijd is Maandag in zyn woning te Hilversum tengevolge van een hal tverlamming overleden, de tekstdichter Dico van der Meer, die door zyn medewerking aan het K.R.O.-programma als ..Negen-heit de-klok", veel bekendheid verwierf. Hy schreef de tekst van verscheide ne bekende schlagers, als „Hup Hol land hup", „De klokken van Ame- muiden". e.a. en maakte ook de snel- gedichten na de internationale voet balwedstrijden. zes dragen wordt het goed eenvoudig weggegooid. Soms wordt het opge haalde ook wel verkocht. De Middel burgers met deze mentaliteit laten him kinderen uitsluitend dopen om te kunnen profiteren van de kerkelijke steun en zij sjouwen in de Kersttijd naar het Leger des Heils om in de Kerstgaven te kunnen delen. Er is geen kruid tegen gewassen. Wat dan te doen met gedragen of kapotte, doch nog zeer goed bruik- baie kleding? Wij hebben ons tot Maatschappelijke Zorg gewend met de vraag of de dienst dit goed niet in ontvangst wil nemen of af ha len en vanzelfsprekend is men daar toe maar al te graag bereid. Men wil dan, evenals na de bevrijding, weel een damescomité voor het opklappen van de kleding instellen. Onderwyi gaat de dienst energiek voort met het opsporen van de adressen derge nen, die in grote nood verkeren, doch daarmee uit valse schaamte niet voor de dag willen komen, de stille armen. Zo kunnen alle Middelburgers van goede wil er aan meewerken, om al thans iets van dat „kinderachtige sprookje" waarover wy het in de aanhef van dit artikeltje hadden, waar te maken buitenwacht vermoedt, maar hij kan steld of gewassen; na een week of PLAATSELIJK BUIEN. Weersverwachting, geldig tot Woens dagavond. Zwaar bewolkt met plaatselijk en kele regen- of sneeuwbuien afgewis seld door verspreide opklaringen Hier en daar mist. Zwakke tot matige wind uit richtingen tussen West en Noord Temperaturen om het vriespunt tot lichte dooi.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1