Jimmy Broom LEZERS SCHRIJVEN Sport en wedstrijden MARKTBERICHTEN f 2.75 J0 FIBBE MORGEN IN ZEELAND October was niet slecht voor de fiscus 4 PROVIN C1ALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 1 DECEMBER 1050 ATHLETtbK CENTRALE TRAINING EN LEIDERSCURSUS. Door het districtsbestuur der KNAU in Zeeland werd besloten tot het hou den van een centrale training, welke zal worden gehouden te Westduin. De eerste training zal plaats vinden op Zondag 17 December a.s. Tot districts trainer is aangesteld, de heer B. Jo- hannisse te Goes. Bijzondere aandaent zal worden besteed aan de technische nummers. Om te kunnen voorzien in het ge mis aan voldoende clubleiders zullen de verenigingen candidaten kunnen opgeven voor het volgen van een lei derscursus van het district Zeeland, welke men nog dit seizoen hoopt te houden- WEDSTRIJDENPROGRAMMA 1951. Bij de N.T.C. der K.N.A.U zijn de volgende nationale en internationale wedstrijden aangevraagd: 27 Mei. internationale baanwedstrij- den te Oostburg. Juni, internationale baanwedstrij- den Marathon Vlisisngen. September, internationale Boule vardloop te Vlissingen. September, kampioenschappen van Nederland 25 km. te Schoondijke te orgeniseren door de V.S.V. Marathon. HOCKEY PROGRAMMA VOOR ZONDAG. Push III krijgt bezoek van Tempo en zal geen moeite hebben om een flinke overwinning te behalen. Forward II moet op eigen veld de strijd aanbinden tegen het leidende Breda II en de laatste zal goed partij moeten geven, want de Tilburgers zijn niet te onderschatten. Een Breda- overwinning moet echter mogelijk zijn. In Kaatsheuvel heeft de ontmoeting plaats tusen DES en Liberty, welk van deze enthousiaste teams zal winnen, is moeilijk te zeggen, maar wij geven de thuisspelers de beste kansen. Middelburg hoopt haar tweede thuis wedstrijd te kunnen spelen tegen de aanstaande officieren, die momenteel no. 2 op de ranglijst staan. De Ca detten beschikken over een technisch goede ploeg en Middelburg zal alle zeilen bij moeten zetten. Toch lijkt een kleine overwinning voor de Mid delburgers op de Zeeuwse klei niet uitgesloten. TAFELTENNIS DE TAFELTENNISCOMPETITIE. De standenlijsten van de Zeeuwse tafeltenniscompetitie zien er als volgt uit: 2de KLASSE. 3de KLASSE. Schelde 3—6 Be Fair 3—6 COAK 3—6 Schelde II 3—5 PZEM 2—4 Goes II 3—4 Sorry 2—2 Wilno II 3—3 Wilno 3—2 COAK II 1—2 SOS 1—0 Sorry II 3—2 Snirit 2—0 PZEM II 2-0 VSV 2—0 VSV II 3—0 Goes 2—0 4de KLASSE. Schelde ni 2—4 Spirit III 3—2 Goes III 2—4 VSV III 2—1 Sorry III 1—2 Arm'50 3—1 PZEM III 2—2 PZEM IV 1—0 VOLLEYBAL. DE COMPETITIE Voor de volleybalcompetitie werd het volgende programma vastge steld: lieren afd. A: MarathonCOAK; WalcherenEVVC; Zeevaartschool RHBS Vlissingen; MVC—Wilno; COAK—Walcheren; RHBS Vlissin genMVC; EWCZeevaartschool; COAK—EVVC. Heren afd. B: Marathon—COAK; EWCWilno: Politie Vlissingen Marathon; COAK—PZC; PZC— Rijkspolitie; PZC—EVVC; Rijkspoli tie—EVVC. AUTOMOBILISME De Benelux-ronde OUD-MINISTER HOSTE IN ERE-COMITÉ De voorbereidingen voor de Bene lux Ronde 1951 zyn reeds enkele maanden in volle gang. Het evene ment, dat nu door de FIM op de in ternationale kalender is geplaatst, zal vermoedelijk worden gehouden op 10 en 11 Augustus. De heer Julius Hoste, oud-minister van België en voorzitter van het Benelux-Comité in België, heeft zit ting genomen in het ere-comité. Binnenkort is de benoeming van nog enkele hoge autoriteiten uit België. Nederland en Luxemburg tot leden van het ere-comité te vernachten. DAMMEN MIIDELBURG WON OP HET NIPPERTJE VAN GOES .JD.I.D.". De te Middelburg gespeelde dam- wedstrijd tussen de Middelburgse Damclub en Goes „D.I.D." had een zeer spannend verloop. De winst van Deurloo (Middelburg) gaf tenslotte de doorslag, doch tevoren hadden de D. I.D.-spelers Schuitema en Van de Kreeke verzuimd om reële winstkan sen voor hun club te benutten. De uit slag luidde 119 in het voordeel van Middelburg. De ontmoeting D.I.D. (Vlissingen) G.D.C. (Goes), werd een 155 overwinning voor de Goesenaren. De volledige uitslag is: L. GoedbloedL. Anderson 02; P. MaasJ. Sinke 02; G. Luwena M. J. Jeremlasse 02; H. Cysouw hage 11; G. v. d. VoordeC. de F. den Hertog 02; M. MaasJ. Be- Klerk 11: L. LabruyereL. Dek ker 20; C. FranckeE. Ekkelen- kamp 02; E. L. VerschoorH. v. Benthem 11P. van OorschotA v. Belsen 02. AAGTEKERKE EN KAPELLE SPEELDEN GELIJK. De damwedstrijd tussen Aagtekerke I en Kapelle I eindigde met een 10— i 10 uitslag. Blijkens de onlangs verschenen pu blicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de omvang van de vakbeweging in Nederland op 1 Ja nuari 1950waren op die datum 1.160.300 personen aangesloten bij vak organisaties. DE COMPETITIE Het competitieprogramma voor de komende week luidt als volgt: 2de klasse: S.O.S.Goes; V.S.V. C.O.A.K; Wilno—Spirit; Sorry— P.Z.E.M. 3de klasse: Goes 2V.S.V. 2; Wilno 2—P.Z.E.M. 2: C.O.A.K. 2—Sorry 2; Spirit 2Be Fair. 4de klasse: P.Z.E.M. 3Goes 3; P. Z.E.M. 4—V.S.V. 3: Sorry 3—Schel de 3. Advertentie. Ambon cn Nieuw Guinea Onlangs kwamen er prijzende woor den voor de P.Z.C. van Schrijvende lezers. Bravo! Gaarne: nóg minder Bertha Hertogh"; en eventueel: méér „Kantlijn", omdat daarin geen diplo maat spreekt;, maar een man van ver antwoordelijkheidsgevoel voor onze volksgemeenschap èn eerlijkheid. Wat zag ik graag eens een paar ge documenteerde artikelen in uw blad, van verschillende, eventueel tegenge stelde gezichtspunten uit. geschreven, (voor de eerlijkheid); opdat onze le zers en dus een deel van ons vólk iets „leze" over zaken waarin het onkun dig of eenzijdig is: Ambon en Nieuw- Guinea (kwesties waarin ook Neder land verantwoordelijkheid draagt). Ik bedoel dit: A. 1) Ambon is Nederland trouw; maar ook: Ambon was Nederlands koloniaal instrument temidden van de andere volken. II) N. Guinea is aardryks- en vol kenkundig onderscheiden van de re publiek; maar ook: In „Nederlands- Indië" paste N. Guinea zeer wel in het geheel van de archipel. B. I) Ambon heeft recht op onaf- OP TIJD TERUG Reikhalzend hebben vele uitge zien naar de terugkeer van "471 I". de wereldbekende Eau de Cologne, in de zo vertrouwde blauw-gouden flacons. Dat wachten is nu voorbij, want "4711" is er weer. Juist op tijd om dit jaar te worden gegeven als St. Nicolaas-geschenk. Een pracht cadeau Pracht paarlen halscol lier, waar iedere dame op gesteld is, voor slechts Colliers in tientallen soorten en uitvoeringen in diverse prijzen bij Vlissingen - Middelburg Wanneer kunnen de kaarten voor Jimmy Brown's voorstellingen worden afgehaald? SCHAKEN Het schaaktournooi te Amsterdam In de 15de ronde van het schaak tournooi te Amsterdam won Donner van Tartakower, Najdorf van Pilnik, Pirc van Golombek en Reshevsky van O'Kelly. Euwe en Foltys speelden remise evenals Kottnauer en Rossolimo. De partijen GudmundssonVan Scheltinga, SzabadosTrifunovic, Gli- goricStahl berg en Van den Berg Kramer werden afgebroken. Gudmundsson verloor zijn afgebro ken partij uit de 14de ronde van Tri funovic. van Scheltinga verloor zijn hangpartij tegen Reshevsky. Pilnik die tegen Gligoric (13de ronde) en Szaba- dos die van Pilnik (12de ronde). Middelburg op de zesde plaats. De stand van de hoofdklasse-com petitie KNSB, waaraan ook door enkele Zeeuwse clubs deelgenomen wordt, is als volgt Hoofdklasse B 2: 1. N.R.S.V. 3 3 0 0 6 18%-ll% 2. Kralingen 2 2 0 0 4 12 %- 7Vs 3- H.Chr. SV 2 2 0 0 4 12%- 7% 4.D.D. II 3 2 0 1 4 17%-12% 5. Philips 3 1 0 2 2 13%-15%x) 6. Middelburg 3 1 0 2 2 13%-16% 7. De Pion 3 0 0 3 0 11 -18 x) 8. Heerlen 3 0 0 3 0 10 -20 x) Voorlopige uitslag. De strijd om de le plaats schynt hier te gaan tussen N.R.S.V., Kra lingen en H. Chr. S.V. De Zuidelyke clubs blijken zwakker dan de Weste- lg'ke. Daar de laagste twee geklas- seerden aan het eind van het seizoen automatisch zullen degraderen, zal Middelburg zijn uiterste best moeten doen om zich te handhaven. Een overwinning op De Pion plus een ge lijk spel tegen Philips lijken hiertoe voorhands noodzakeiyk. Hoofdklasse G 4 1. W. Steinitz 3 2 0 1 4 18 -12 2. Kerkrade 2 1 1 0 3 13%- 6% 3. Het Centrum 21103 13 - 7 4. Kralingen II 2 1 1 0 3 11%- 8% 5. Den Bosch 3 1 1 1 3 14 -16 6. Max Euwe 3 1 0 2 2 10 -20 7. Terneuzen 3 0 0 3 0 10 -20 Verrassend in deze groep is het op treden van Kerkrade, dat met stevige cijfers de 2e plaats bezet. De laagst geklasseerde zal aan het eind van het seizoen automatisch degraderen. Terneuzen met nog 3 wedstryden te gen de sterkste Westelijke clubs, W. Steinitz, Het Centrum en Kralingen II, staat dan ook voor een bijkans hopeloze taak. Te Goes: kantoor P.Z.C., Lange Vorststraat Vandaag, 4—6 uur. Te Middelburg: in het Schuttershof. Vandaag, 4—6 uur. Dinsdag 5 December, 24 uur. Te VLISSINGEN: Kantoor P.Z.C., Walstraat 58—60. Maandag 4 December 5—6.30 uur. Vrydag 8 December S6 uur- Kinderen, die op Zaterdag 9 December een St. Nicolaas- feestje hebben, gelleven kaarten af te halen voor de twee de voorstelling, waarvan de datum nader wordt vastge steld. De kaarten hiervoor worden uitgereikt op Vrydag 8 December van 56 uur. De voorstellingen zyn Morgen te Goes in het Schuttershof. MIDDELBURG: Woensdag 6 Dec. In het Schuttershof. VLISSINGEN: Zaterdag 9 December, In het Concert gebouw. ZIERIKZEE: Zaterdag 16 December in het Huis van Nassau. Voor Oostburg worden datum en gebouw nog nader bekend gemaakt. De uit Rusland terug gekeerde Nederlanders. 23 VERLOREN NEDERLANDSE NATIONALITEIT. Op vragen van het Tweede Kamer lid J- H. Scheps (P.v.d.A.) over de repatriëring van een groep Nederlan ders uit Rusland, heeft de minister van justitie geantwoord, dat over de komst van andere transporten uit Rusland van de Russische autoritei ten geen mededelingen zyn ontvan gen. Voor zover bij een eerste, voor lopig onderzoek kon biyken, hebben 47 der gcrepatrieerden vermoedeiyk de Nederlandse nationaliteit behou den. 23 hunner hebben deze nationa liteit verloren. Aan 8 der terugge keerden kan, blijkens het eerste on derzoek, waarschynlijk niets ten las te worden gelegd. De overigen zijn destijds nagenoeg allen in dienst ge gaan van het Duitse leger of andere Duitse overheidsdiensten. De minister is van mening, dat de parketten, betrokken by het onder zoek van bovenbedoelde gerepatri- eerden, na kennisneming enerzijds van de betrekkelijke misdragingen en anderszijds van enige gegevens over de Russische gevangenschap, zich terecht unaniem op het standpunt hebben gesteld, dat het billijk is, dat by het bepalen van de te vorderen straf ernstig rekening wordt gehouden met de reeds onder gane vryheidsberoving. Voor de gezamenlyke koperbelas tingen werd in de maand October het aanzienlijke bedrag van f 239.9 mllh- oen opgebracht, tegenover in Augus tus en September resp. 96.5 en 202 millioen. De tot dusver hoogste op brengst in 1950. i 235.6 millioen in Fe bruari, werd hiermede overtroffen. De niet-kohierbelastingen leverden in October het zeer hoge bedrag van f 330.5 millioen op; deze opbrengst ligt nog boven die van Juli jl-, in wel ke maand 317.6 millioen werd geïnd. In totaal is in de afgelopen 10 maan den f 2.553 millioen geïnd, waarmede de oorspronkelijke jaarraming van 2470 millioen is overtroffen. Aan omzetbelasting werd in October het uit fiscaal oogpunt gezien zeer be vredigende bedrag van f 108.3 millioen ontvangen, waarmede alle vroegere ontvangsten werden overtroffen. In dit bedrag weerspiegelden zich de grote aankopen die door het publick en het bedrijfsleven zyn verricht na het uit breken van de moeilijkheden in Ko rea. K.P.M.-schepen negeren verbod van rechtbank. BEKENDMAKING BUREAU ZUID-MOLUKKEN. Het bureau Zuid-Molukken heeft bekend gemaakt, dat „alhoewel uit de officiële scheepsberichten blijkt, dat de K.P.M.-schepen Waikelo, Waingapu en Molenkerk nog enige dagen gele den voor de republiek Indonesië op Ambon hebben gevaren, ondanks het feit. dat de krijgsverrichtingen tegen Ambon en de andere Zuidmolukse eilanden nog voortduren en ondanks het feit. dat de regering van de repu bliek Zuid-Molukken niet om hel ver- voer van deze schepen heeft gevraagd, de directie van de K.P.M. blijft ont kennen, dat de K.P.M. daardoor in strijd heeft gehandeld met het rech terlijk verbod". De republiek Zuid- Molukken heeft inmiddels haar advo caat, mr. C. Berkhouwer in Alkmaar, doen weten, dat alle rechten om de bij vonnis vastgestelde dwangsom onmid dellijk te executeren, worden voorbe houden. Hollandse Schouwburg aan gemeente Amsterdam overgedragen. De voormalige Hollandse Schouw burg te Amsterdam is overgedragen aan de gemeente Amsterdam. Zoals bekend heeft het gebouw tijdens de bezetting dienst gedaan als door gangshuis voor talloze Joodse gede porteerden. In de Hollandse Schouw burg zal een rouwzaal worden inge richt, waar ter nagedachtenis aan hen, voor wie het gebouw een oord van zoveel ellende was, een eeuwige lamp zal branden. Twee maanden hechtenis voor voetballer STRAF VOOR EEN NOODLOTTIGE TRAP. De Bredase rechtbank veroordeelde de 20-jarige midvoor J. H. van de Til- burgse club „Zigo" tot twee maanden hechtenis. Tegen hem was 6 maanden geëist, omdat hij de keeper van de te genpartij, tijdens een wedstrijd op de Tweede Kerstdag van het vorige jaar, dusdanig tegen het hoofd had getrapt, dat deze aan de gevolgen overleed. VEILING ZLTD-BEVELAND. Van 30 November 1950. Peren voor export: Comt. de Paris 41— 45; Gieser Wildeman 42—45; St. Remy 31—32; Klelperen 31—33, alles per 100 kg. Cox Oranje Pippin, verpakt, 53—73, per 100 kg. Gewone veiling appels: Goudrelnetten 13—32: Jonathan 14—31; Zure Bellefleur 8—26. alles per 100 kg. Gewone veiling peren: Comt. de Paris 15—38; Gieser Wildeman 21—42; St. Re my 1827; Klelperen 1328: Blauwe druiven 109110, alles per 100 kg. EIERVEÏLING MIDDELBURG. Sortering I, minimum-prys voor pluim veehouders f 2.53; vuilschalige 2 ct. min der per ei. Winkelprijs per 100 stuks: Klasse 0 22%; I 21; II 20; III 19; IV 18; V 17; VI 16; VII 15. VEILING ST. ANNALAND. Uien: middelsoort 5.57; bonken 5.52; picklers 12.46: Aanvoer: 56 ton. VEILING SCHERPENISSE. Uien: middelsoort 5.60: bonken 5.51; picklers 12.45. Aanvoer: 35 ton. VEILING ST. MAARTENSDIJK. Gew. uien 5.745.76; driel. 4.10; picklers 12.50; bonken 5.72. Aanvoer: 40 ton. Uien afw. 2..30. Aanvoer: 100 ton. Tarwe 23— 23.50; gerst 24—30; haver 25—26; br. bo nen 5052; koolzaad 55; maanzaad 138; schokkers 4042; kL erwten 3940. VISMIJN TE VEERE. Exportgarnalen 728 kg.: 1.87—2,32; Schar 322 kg.: 43—56; Bot 90 kg.: 51—58; Wij ting 57 kg.: 44-46; Rog 3 kg.: 30; Zalm 1 kg.: 1.51. hankelijkheid, maar ook: het republi keinse onafhankelijkheidsstreven te genover Nederland is gerechtvaar digd. II) N. Guinea Irian onder „vreem de Indonesiërs" is onbillijk; maar dan ook: Nederlands-Indisch kolo niaal bestuur over N. Guinea voor door Ambonnezen was dan ook onbillijk. C. I). Ambon, aanvaard door Ne- derl. gezag, werd een volk van „onaf hankelijke geest"; terwijl Javanen, in het hart van het blanke óverwicht, door de eeuwen heen „serviel" wer den. II) N. Guinea moet door Neder land „groot gemaakt"; maar dan ook: N. Guinea behoort tot de meest ver onachtzaamde gebieden van de archi pel tijdens 't Nederlands koloniaal be stuur, (daar werkten in hoofdzaak zending en missie!) en ons kleine volk zal economisch niet de geweldige ri sico's aanvaarden nodig om dat mach tig gebied te ontginnen en te ontwik kelen. Wij Nederlanders weten zo weinig over deze zaken waarin wij betrok ken zijn. Met meerzijdige voorlich ting zal uw blad een prachtige taak vervullen in dit actuele tijdsgewricht. P. J. PENNINGS, Ned. Herv. Pred., Axel (Z.VL). Naschrift der Redactie. Niets zou de redactie liever doen dan de sug gestie van ds. Pennings tot de hare maken. Helaas: de kranten blijven (met uitzondering van de advertentie- rijke Sint Nicolaasperiode) klein ais gevolg van de exhorbitant-hoge pa- pierprijzen. Kleine kranten, die voor elk wat wils moeten bevatten, maken meerzijdige voorlichting onmogelijk. En het plotseling in een iets grotere krant doen gaat ook niet. In de „Kant lijn" worden overigens dagelijks ook gezichtspunten van anderen naar vo ren gebracht. Prins Bernhard van Malta in Nederland terug Donderdagavond omstreeks half ne gen arriveerde Prins Bemhard in zijn eigen Dakota, op het vliegveld Schip hol. De Prins heeft, zoals bekend, de gecombineerde NederlandsBritse vlootmaneuvres bij Malta bijgewoond Ministers bezichtigden Amerikaanse wapenen De ministers s'Jacob, Lieftinck en Götzen hebben gisteren, in gezelschap van de Amerikaanse ambassadeur Sel- den Chapin, in de Frederikskazeme te Den Haag wapens bezichtigd. De plaatsvervangende chef van de Gene rale Staf, Luit-gen. M. R. H. Calmeyer verklaarde, dat het tentoongestelde moet worden gezien als een voorloper van het te verwachten materiaal voor de drie divisies. Het is nog niet te zeggen, wanneer deze drie divisies ge heel met Amerikaans materiaal zullen zijn uitgerust. Advertentie. Die knagende Rheumatische pijnen in al uw leden moet ge in de oorzaak aantasten. Die oorzaak is als regel onzuiver bloed. Begin daarom een Kruschen- kuur. Wonderlyk die aansporende werking der zes mineralen zouten, die Kruschen bevat en die de bloedzuive rende organen dag na dag op toeren houden en daarmede hun natuurlijke krachtige werking geven. Als lever, nieren en ingewanden weer op volle toeren hun functies verrichten, kunnen onzuiverheden in het bloed zich niet meer vastzetten en daarmee is dan de oorzaak van Uw pijnen in de kiem ge smoord. Neem daarom Kruschen. Regelmatig! En.... hoe eerder hoe beter Amsterdamse Beurs. 29 Nov. 30 Nov. Als U een geschenk zoekt, weer U eer mee In 'lit leggen, aarzel den niet, maar schenk een UNION. Wij bieden U keus uit vele fraaie modellen en briljente f - kleuren, r Prijzen ven /12,75 tot ƒ24,50 Een geweldig grote sortering UNION VULPENHOUDERS vindt U in SANDIJCK'S VULPENHUIS LANGE DELFT 30 MIDDELBURG. 2 December HOOG WATER u. NAP u.-f NAP Vlissingen 6.39 1.38 19.22 1.51 Terneuzen 7.07 1.60 19.44 1.74 Hansweert 7.31 1.72 20.15 1.89 Zierikzee 7.53 1.04 20.33 1.29 Wemeldingc 8.16 1.24 20-49 1.49 LAAG WATER u.—NAP u.—NAP 0.17 1.29 0.44 1-48 1.24 1.83 1.39 1.10 1.32 1.27 13.03 1.57 13.29 1.78 14.06 1.93 13.56 1.42 14.06 1.63 Nederland 1948 (5»%) 99% 99% dito 1947 (3%) 3 97 97 dito 1937 3 96% 96 Dollar-lening 1947 3% 96% 96% Investeringscert. 3 97% 97'', Nederland 1962—64 972 97% Nederland 1962—64 97 >/2 97% Nederland N.W.S. 2».i 79% 79% Indlë 1937 A 3 95% 95 Grootboek 1946 3 96% 96% Nat. Hand. B 83% 83 Ned. Handelmij. 145 144 AKU 171% 171 >'2 Bergh's Jurgens 318 316 Calvé-Delft 125% 125% Centrale Suiker 165 166 Kon. Ned. Hoogovens 143% 141% Unilever 212% 210% Ned. Kabelfabriek 245 240% Philips 223 221 Wilton Feyenoord 148 148 Biliton 228% 219 Kon. .Petrol. Mij. 288% 288 Amsterdam Rubber 124% 125 HA. Lijn 170 168% Kon. Paketvaart 118 116 Ned. Scheepv. Unie 151 149% Rotterdamse Lloyd 149% 148% Stv. Mij. Nederland 160% 160 Handelsver. A'dam 112% 111% Deli Batavia Mij. 110 108 Deli Mij. 103»% 101% Anaconda 37% 37 Bethlehem Steel 45% 45'% Genera] Motors 100'% 07 Kennecott 71 70% Shell Union 51% 51% Baltimore Spw. 14% 14% Miss K.T. Spw. 6% 6% New York Centr. Spw. 17% 17% Pennsylvania 19% 19% Ook gisteren bleef de stemming op de Amsterdamse effectenbeurs gedeprimeerd. Berichten over de oorlog in Korea be slaan de frontpagina's der dagbladen en zijn doorslaggevend voor de goederen en effectenbeurzen. Dat de industriesec tor dus kleine verliezen te verwerken had behoeft geen verwondering te wek ken. Uiteraard staan de Indonesische fondsen wat meer in de belangstelling nu de resultaten der Unieconferentie ge publiceerd zijn. De scheepvaartmarkt bood enige weerstand na een lagere ope ning Scheepvaartunie 149 tegen eergiste ren 151.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 6