KERKBOUW TE ELLEWOUTSDIJK VORDERT UITSTEKEND De zeewering in W. Zeeuwsch-Vlaanderen Overval op onze trein Achterstand op de secretarie van de gemeente Groede Prot. Chr. Streekziekenhuis te Goes? Steun aan mosselkwekers te Bruinisse Negenhonderd Middelburgers „trekken van Drees" PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 1 DECEMBER 1950 l In April of Mei 1951 waarschijnlijk gereed Wanneer zich geen tegenslagen voordoen, zal de Ned. Herv. Gemeente van EUcwoutsdijk in April of Mei van het volgend jaar haar nieuwe kerk gebouw in gebruik kunnen nemen. Ruim zes jaar na de onheilsdagen van October 1944, toen kerk en toren met vele andere woningen ten pronl vielen aan het geweld, zullen dan do oorlogswonden geheeld zyn. Wie enkele maanden niet in de om geving van Ellewoutsdijk is geweest, wordt verrast door de snelle vorde ringen welke bij de bouw van kerk en toren zijn gemaakt. Van verre is de toren reeds zichtbaar, die de plaats van zijn Middeleeuwse voorganger heeft ingenomen en als voorheen weer het dorpsbeeld beheerst. In de afgelopen maanden hebben aannemer Van der Poel en zijn man nen flink aangepakt. Nog slechts ruim vier maanden nadat Tinus van Hat- tum zoon van de Ambachtsheer op 5 Juli in stromende regen de eer ste steen legde, is men nu zover, dat het kerkgebouw reeds onder de pan nen is en de torenspits van een hout bedekking is voorzien. De glas-in-lood ramen zijn inmiddels ook geplaatst cn thans rest nog de verdere afwer king De binnenmuren moeten nog voorzien worden van vochtwerende steen, het plafond en de vloer ontbre ken nog en wanneer dit alles gereed zal zijn kan met de inrichting begon nen worden. RONDGANG Met gerechtvaardigde trots over dit fraaie, nieuwe kerkgebouw-in-wor- ding, leidde ds. Zunneberg met op zichter Kopmels ons rond over het bouwwerk. Hoewel het kerkgebouw nieuw is. past het exterieur toch goed bij de omgeving. Het karakter van een Zeeuwse dorpskerk is bewaard gebleven. Het plint is opgetrokken in Franse kalksteen, terwijl de muren verder zijn gemetseld in genuanceerd hardgrauwe steen. Door een ruim portaal onder de toren komt men in het kerkgebouw Hier klinkt nog het lied van de ar beid. Tussen specietroggen, balken en planken moesten we hier ons een weg banen. Toch was reeds een goed idee te krijgen hoe de kerk eruit zal ko men te zien. En het lekenoordeel kan niet anders dan gunstig luiden. Ter weerszijden van de preekstoel welke in een nis tegen de achter muur wordt geplaatst, komen de banken voor ouderlingen en diakenen, met daarvoor de Avondmaalstafel en het doopvont De ca. 250 zitplaatsen voor de gemeente komen als stoelen of banken, in een aangesloten blok, midden in het kerkgebouw. De aparte mannen tegen de zijmuren keren dus niet terug. In het torenlichaam boven het por taal is een bordes gemaakt, waarop het orgel komt, met daarachter de orgelkamer. Op advies van de Syno dale orgelcommissie zal het orgel ech ter het eerste jaar nog niet worden geplaatst, in verband met het gevaar dat de vocht, welke nu eenmaal 'n een nieuw gebouw steeds voorkomt, op het insti-ument zou inwerken. De verwarming zal geschieden met hete lucht, welke boven de preek stoel in de kerk wordt geblazen, waarbij tegelijkertijd de koude lucht langs de vloer wordt weggezogen. De Exportprijzen oesters verhoogd Door het Bedrijfschap voor Visserij producten werd medegedeeld, dat met ingang van 1 December 1950 de minimum exportprijzen van consump tieoesters voor België en Luxemburg tot nader order zijn verhoogd, zodat deze als volgt komen: 5/0 extra 325; 5/0 280; 4 0 220; 3/0 f 190; 2/0 160; 1/0 ƒ125; en nr. 1 105 per 1000 st. De in aanmerking komende Belgische groothandel mag dan een xorting worden verleend van 10 (voorheen 7 De vraag naar grote oesters is le vendig enpractisch niemand kan aan de vraag voldoen. In kringen van de oesterhandel is men van mening dat men wel wat laat is met verhoging der pry'zen, daar er van de zware oesters reeds het merendeel is uit verkocht en deze verhogingen in de eerste plaats de grote soorten betref fen Van verhoging der prijzen voor de andere landen is voorhands nog niets bekend. Is een zorgenkind Het waterschap Het Vrije van Sluis zal op 18 Dec. a.s. een vergadering be leggen, die belangrijke beslissingen zal moeten nemen over het verder herstel van de zeewering. Die zeewering is namelijk nog altijd het zorgenkindje van het waterschap In verband met de komende verga dering zullen het bestuur van het wa terschap en de hoofdingelanden cnet hun plaatsvervangers Maandag a.s. een excursie maken naar Groede en Cadzand om de in 1950 aan de zeewe ring uitgevoerde herstelwerken te be zichtigen. In dit verband vernemen wij nog dat op de buitengewone dienst voor 1951 een bedrag is geraamd van 1.032.125.— voor herstel van de zee wering. Het dagelijks bestuur van bet waterschap zal voorstellen het dijkge- schot te brengen van f 26.— op f 30.— voor ongebouwde eigendommen. De aanslag voor gebouwd blijft 7 van de belastbare opbrengst. Bus reed door brugleuning Gisterochtend omstreeks half ze ven sprong een voorband van een autobus der N.V. Stoomtram „Wal cheren" by de brug over de tankval aan de grens van ae gemeente Kou- dekerlceVlissingen. Hierdoor ver loor de chauffeur de macht over het stuur, met het gevolg, dat de bus door de brugleuning reed en boven het water bleef hangen. De inzitten den arbeiders die op weg naar Vlissingen waren konden de bus allen heelhuids verlaten. Een takel- vagen trok later de bus, die bescha digd werd, op de weg. verlichting zal, evenals te Hoedekens- lcerke, zodanig zijn, dat de gehele ruimte verlicht zal zyn. De electrische kronen komen dus ook niet terug. Achter de kerk is er dan nog een ruime consistoriekamer, stookkelder, enz. KLOK BLEEF. Op onze weg naar de torenspits om daar te genieten van een fraai pa norama van het vredige, nijvere Elle woutsdijk, troffen we op een van de torenzolderingen de oude luidklok aan, praetisch het enige voorwerp dat van de oude kerk en toren overbleef. Bij de klokkenroof verdween ook de ze klok. Na de bevrijding werd zij teruggevonden in het befaamd ge worden schip op de bodem van de Zuiderzee. Hoewel gebarsten, bleef zij dus behouden. Inmiddels hersteld wacht zij thans om op de klokken stoel geplaatst te worden, om dan haar klanken weer over het dorp uit te storten. Zullen de bronzen tonen voor de Ellewoutsdijkenaren ooit ontroeren der geklonken hebben, dan straks, wanneer zij voor de eerste maal zul len oproepen naar het nieuwe bede huis? Advertentie. Juist op tijd Een voordelige aanbieding echte „Gablo-shirts" pracht gemercer .- seerde popeline in de effen kleuren wit, beige, grijs, bleu, met semi-soft of trubcnijsboord HERENMODEHUIS 13.75. Lange Delft 59, Middelburg is... de 'teak! Jimmy naar Zeeland Da laatste trein naar Zeeland was Woensdagavond meer dan een uiir te laat en de oorzaak daarvan zullen toe jullie even uiteenzetten. Omstreeks tien uur 's avonds reed de trein met een vlot gangetje door het Brabantse land en de passagiers zaten rustig in de heerlijk warme coupé's. In een van de voorste wagens zaten wij met Jimmy Brown en Cünnybill. Jimmy zat een beetje te soezen en Gunny- bill zat zijn revolver op te poetsen. Nog anderhalf uur en dan zouden we eindelijk iti Zeeland zijn: de voorstel lingen konden dan gelukkig begin nen. Ineens voelden wc een schok en het leek alsof de wielen over de rails knarsten, weer een schok en een paar seconden later stond de trein met een klap stil. Alle passagiers waren van de banken geslingerd en krabbelden geschrokken overeind, maar enige ogenblikken later schrokken ze nog heviger, toen de deuren werden opengerukt en een groot aantal ge maskerde mannen de trein binnen drong. Iedereen stak natuurlijk maar gauw de handen omhoog, zoals dat op films ook altijd gebeurt. Gunnybill was opgesprongen en siste tussen zijn tanden: „Dat is om Brown te doen!" Hij had gelijk, want drie kerels stormden de coupé binnen, recht op Jimmy af. In de coupédeur stond grinnekend Pat Ballpointbloc Gunnybill wipte met een geweldige behendigheid in het bagagenet en spoot een waterpistool leeg in het oog van één der bandieten. Deze stond even perple.v en probeerde te kijken vanwaar de straal kwam. Guhnyglll lachte kort maar krachtig. Dat valt tegen hé, Toontje Soep" bulderde hij. De grote detective had de bandiet direct herkendToontje Soep keek verbaasd naar boven. „Oefffff" zuchtte hij en hij deed ontzet een paar stap pen achteruit. ,JDa's Gunnybill..:". Hij verdween met zijn collega's en Pat even snel als hij gekomen was. Ondertussen had Jim my ook niet stilgezeten. Hij was ver dwenen in het kleine hokje van de bestuurder, die door de bandieten ge boeid langs de spoorbaan was gelegd. Jimmy drukte op alle knoppen die hij zag en plotseling begon de trein ont zettend hart te rijden. De rest was een kwestie van een ogenblik. Gunny bill liep de trein even door en iedere keer als één van de overvallers zijn gezicht zag, schrokken zij zo, dat ze pardoes door de raampjes sprongen. Vanzelfsprekend hadden we daar door een geweldig oponthoud, want in Roosendaal moest eerst proces verbaal opgemaakt worden. Gelukkig wist Gunnybill de trein op tijd stop te zetten. We hebben die nacht maar in hel politiebureau van Roosendaal geslapen, vanwege dé veiligheid, zie je. Raadsfractie van de P.v.d.A. klaagde, maar de burgemeester verzekerde, dat er hard gewerkt wordt In de Donderdagavond onder leiding van burgemeester J. C. Everaars te Groede gehouden raadsvergadering is het tot oen vrtf scherpe discussie gekomen tussen de P.v.d.A.-fractie en het college van B. en W. Men zal zich herinneren, dat Ged. Staten destijds hun goedkeuring hebben onthou den aan de gemeentebegroting 1950 van Groede, omdat dit college be paalde posten niet kon aanvaarden zonder dat daarvoor dekking was aan gewezen. De zaak is later met G.S. besproken en het resultaat van dit overleg moest dus nog in de begroting verwerkt worden. De P.v.d.A.-fractie toonde zich nu zeer ontevreden over het feit, dat dit nog steeds niet gebeurd is. Zy wilde B. en W. hierover reeds terstond na de opening van de begroting interpelleren, doch de voorzitter verwees dit punt ouder protest van de ontevreden raadsleden naar de rondvraag. Toen deze eenmaal aan de orde was en de woordvoerder van de P.v.d.A., de heer J. J. Vinjó, zich er over be klaagd had, dat de begroting 1950 nog steeds niet in orde was gebracht, wee's de voorzitter op de moeilijkhe den door ziekte en dergelijke op de zwak-beZettesecretarie. Er wordt beslist hard gewerkt, aldus de heer Everaars, maar men kan nu eenmaal geen twee dingen tegelijk doen- Spr. verweet de P.v.d.A.-fractie ook te weinig contact met B. en W. te hou den. Hierdoor ontstaan moeilijkhe den. Er wordt in elk geval al het mo gelijke gedaan om de achterstand in te lopen. Ook de heer W. C. van de Hooft klaagde over verschillende punten, die nog niet tot uitvoei'ing kwamen Dit raadslid diende tenslotte een mo tie in, welke er toe strekte de begro ting 1950 mèt de achterstallige ge meenterekeningen nu vóór 1 Januari 1951 in orde te maken. Óver deze motie staakten de stemmen, zodat er nog geen beslissing is genomen. OVERIGE AGENDAPUNTEN Wat de overige agendapunten be treft, diene nog het volgende: De Mij te Nut van het Algemeen verzocht om een subsidie voor een te Groede op te richten bibliotheek. De heer v. d. Hooft vond het voor gestelde bedrag van 25 te laag en stelde voor ƒ.50 toe te kennen. Bij Zweeds schip bij Terneuzen omhooggevaren Donderdagmiddag omstreeks kwart voor een is het Zweedse s.s. Laponia 5636 brt., dat van Narvik onderweg was met ijzererts voor Gent, bij de buitenhaven op de Oostpier omhoogge varen. Ongeveer een uur later is het schip met drie sleepboten vlot getrok ken en heeft het de reis naar Gent normaal kunnen vervolgen. 30-JARIG AMBTSJUBILEUM. De heer D. Blommaert, gemeente ontvanger te CJinge viert vandaag zijn 30-jarig ambtsjubileum. De heer Blommaert, die in het ver enigingsleven een vooraanstaande plaats inneemt, zal vandaag in het gemeentehuis gehuldigd worden. stemming werd tot een bijdrage van 25 besloten. Een voorstel voor een verbetering van de weg Groede-Oostburg zal in handen worden gesteld van de Grint wegcommissie. De heren van dér Hooft en R. J. van Damme vonden de klachten over do toestand van de weg, wel wat overdreven. Daarna kwam aan de orde het aanschaffen van een sirene voor de brandweer. De brandweerinspectie had bezwaar gemaakt tegen het lui den van de klok bij brand. De heer J. P. Risseeuw vond een uitgaaf van 600 wel wat veel. Bfl stemming werd het voorstel tot aankoop van de sirene verworpen. Besloten werd by de N.V. Bank voor Ned. Gemeenten een geldlening van 40.000 aan té gaan. De P.v.d. A.-fractie was hier tegen, omdat de begroting 1950 nog niet in orde is. Op een verzoek van de R.K. school tot aankoop van nieuwe gordijnen en banken werd gunstig beschikt. Beslo ten werd aan de ambtenaren de duurtetoeslag van 5% te verlenen. De buurt de „Oude Menne" zal worden aangesloten op het electrici- teitsnet; goedgekeurd werd, dat de femeente hiervoor gedurende 15 Jaar 28,56 bijdraagt. De huizen van de Oostburgse weg zullen op de water leiding worden aangesloten. B. en W. stelden voor een geldle ning van 45.000 aan te gaan voor de verdere restauratie van de toren. De P.v.d.A.-fractie verklaarde zich hier tegen, maar het voorstel werd met vier tegen drie stemmen aange nomen. Advertentie. WOLLEN SLIPOVERS, PULLOVERS TRUIEN, VESTEN, met en zonder mouw. Een nuttig geschenk! St. Jacobsstraat 25, Vlissingen. Advertentie. „Bij ESDERS hebben ze een enorme keuze altijd iets aparts en zeer voordelige prijzen" Wollen DAMES PULLOVERS vanaf 15.85 2-delige zijden DAMES GARNITUREN vanaf 7.70 Flanellen DAMES PYAMA'S vanaf 15.50 2-delig tricot KINDERPAKJE vanaf 9.20 DAMES KOUSEN links geweven, vanaf 2.95 NYLON met mindering, vanaf 7.95 Wollen DAMESHANDSCHOËNÊN vanaf 3.90 Gevoérde Nappa DAMESHANDSCHOENEN vanaf 13.30 Wollen en zijden DAMES SHAWLS vanaf Wollen HEREN SHAWLS vanaf Gevoerde Nappa HERENHANDSCHOENEN vanaf ZELFBINDERS, vanaf OVERHEMDEN met vast boord, vanaf 2.70 4.70 N 11.05 1.95 6.20 Ruime sortering KAMERJASSEN en COIN DE FEU'S vanaf 39.» HEREN SLIPOVERS •n VESTEN, vanaf 14.15 DAMES KRAAGPANTOFFELS met rubberzooi, vanaf LEDEREN DAMES PANTOFFELS mode! Callfornië, vanaf 2.45 6.75 LEDEREN DAMES PANTOFFELS met hak en bontrand, vanaf 7.50 KINDERPANTOFFELS kameelhaar met gesp en lederen neus. vanaf 2.55 LANGE NOORDSTR. 10-12 MIDDELBURG Tuchtrechter voor de prijzen Middelburg GEEN PRIJSAANDUIDINGEN. De Tuchtrechter voor de Prijzen be handelde in een zitting te Middelburg weer een aantal overtredingen. S. L. S., te Wemeldinge, was nala tig geweest de in haar winkel te koop aangeboden vleeswaren van een prijs aanduiding te voorzien. Boete: f 10. Voor de verkoop van een man chester jekker tegen te hoge prijs had F. K. te Zierikzee zich te vevantwoor- den. Deze gaf dit toe. maar wees op de hoge inkoopsprijs. Een deskundige bracht naar voren, dat de inkoopsprij zen in de tijd, dat K. kocht, inderdaad hoger waren daft thans het geval is, maar dat de Prijzenbeschikking Tex tielhandel nog niet van kracht was, De Tuchtrechter vond geen termen aanwezig om een boete op te legger Ook legde hij de zaak tegen J. T te Goes terzijde. Deze zou stoffen in zijn étalage te koop hebben aangebo den, zonder dat die waren geprijsd. De raadsman van T.. mr. Schouten, wees er op, dat zijn cliënt geen detaillist is. doch ambachtsman. Hij behoefde de stoffen niet van prijskaartjes te voor den. aangezien deze niet te koop zijn Het publiek kan Slechts een keus ma ken en T. vervaardigt dan een costuum.. Deze zienswijze, aldus de raadsman, wordt door het Directo raat-Generaal voor de Prijzen gedeeld De Tuchtrechter behandelde voorts een aantal zaken tegen winkeliers, die om diverse redenen de prijsaandui ding van de door hen te koop aange boden artikelen hadden verzuimd. H. M. v. S., te Wemeldinge, J. Z., J. J„ K. de K. en N. P. te Goes en A. C. te Middelburg, kregen allen een boete van f 15. Te Goes slaagde de heer R. A. Klnt te Kloostérzande voor auto- en tractor monteur (Bovag-examen.) Op een gemeente-avond beeft de Doopsgezinde Gemeente te Goes breedvoerig gesproken over eventu ele medewerking aan de oprichting van een Prot. Chr. Streekziekenhuis te Goes. Principieel bleek men hiertoe over het algemeen wel bereid te zijn, doch de financiële gevolgen deden ernsti ge bezwaren opperen. Men zal zich over dit vraagstuk nog nader bera- den. Verder ontvouwde de heer N. E. van Santen op deze vergadering zijn plannen om de ontheemden in het Broederschapshuis te Schoorl een Kerstgeschenk te zendéii. f 26.000 op gemeente-begroting. In de Woensdagavond gehouden vergadering van de gemeenteraad te Bruinisse werd de begroting 1951 goedgekeurd. De begroting sluit in ontvangsten en uitgaven in de gewo ne dienst met een totaal van f 107 083,17, met een post onvoorzien van 3345—. Het was slechts moge lijk de begroting sluitend te maken door een bijzondere uitkering uit het gemeentefonds van f 56.465,43. Bij de uitgaven is opgenomen een post van f 26.000.voor steun aan kleine zelf standigen. Gedacht is hierbij aan de gedupeerde mósselkwekêrs. Honderd vijf en dertig-jarig bestaan van „Non Sordent" STUDENTEN VIEREN LUSTRUM IN MIDDELBURG. Het Collegium Illuslre oui Symbo- lum „Non Sordent in Undis", opge richt op 3 December 1815. viert Zater dag te Middelburg zijn 135-jarig be staan. Om 12.10 uur worden de leden dezer Zeeuwse studentenvereniging in Lei den op het station te Middelburg be groet en ontvangen, waarna om 12.30 uur een rijtoer door de stad wordt ge maakt. Om 13 uur vertrekt het gezelschap naar Veere, waar het om 1.45 uur op het stadhuis officieel ontvangen wordt door het gemeentebestuur. Om 14 uur wordt aan het gemeente bestuur een Klapbank aangeboden, waarna om 14.30 een koffiemaaltijd volgt in het Schotse Huis. Om 15.30 uur keert men terug naar Middelburg, waar om 17 uur in De Vergenoeging een receptie wordt ge houden. Om 18 uur volgt de feestelijke inauguratiebijeenkomst, terwijl de dag met eon diner besloten wordt. Opheffing Commissie Beheersconf lieten. De minister van Justitie heeft be sloten met ingang van 1 Maart a.s. de Commissie Beheersconflicten te Goes op ie heffen. Deze commissie had tot taak een onderzoek in ~té! stellen naar klachten over het vermogensbeheer- door het Beheersinstituut van perso nen, wier vermogens onder beheer waren gesteld. De taak van deze com missie, waarvan als voorzitter optrad de heer H. R. Heerema en als secreta ris mr. J. Sepers, is vanzelf spi-ekend beëindigd nu het Beheersinstituut te Goes is opgeheven. Toorop's Zeeuwse tijd In de aanhef van het interview met mevr. M. Elout-Drabbe in de P.Z.C van 29 November over Toorops Zeeuwsé tijd staat een storende druk fout. Er wordt gezegd, dat Boutens en van Schendel de „insiders" waren van Toorop. Dit moet zijh de „vrien den". WEER ZES KOEIEN IN BESLAG GENOMEN. Bij Kapellebrug werden door de Bel gische douane 6 koeien in beslag geno men, die 's nachts frauduleus over de grens gevoerd werden. KUNST. Bach-herdeniking In Middelburg is het niet de bur gemeester, die zoals in Utrecht achter de vleugel gaat zitten om sa men met het Stedelijk Orkest te concerteren, maar een lid van eert rechterlijk college. Men zegt van de burgemeester van Utrecht, Jhr. mr. C. J. A. de Ranitz, dat. hij een magis traal spelende magistraat is en het is buiten twyfel, dat deze zelfde ka rakterisering ook geldt voor de rech ter in de Arrondissements-Recht- bank te Middelburg, mr. J. A. Ab- bing. Gisteravond speelde deze met de Vereniging voor Instrumentale Muziek te Middelburg onder leiding van de heer Joh. H. Caro het piano concert in d klein van Joh. Seb. Bach en met enige verbazing vroeg het talrijke auditorium zich af of deze pianist inderdaad tot de niet- vakmensen op het podium moest worden gerekend. Het spel van mr. Abbing Blaakte een voorname indruk en was technisch uitstekend ver zorgd. Hij Speelde dit werk van Bach klein van toon, enigszins gevoileerd, maar ook spiritueel en met begrip voor de aard van deze muziek. Het Middelburgse publiek zou de „Instru mentale" zeker dankbaar zijn, als deze vereniging mr. Abbing op een volgend concert gelegenheid wilde geven een pianoconcert uit een latere periode van de muziekgeschiedenis te spelen. Waarom zou men het ver zoeken, nu biykt dat het dichtbij ook is te vinden Het orkest, dat de Suite in g, waar mede het concert begon, aarzelend en met weinig levenslust had uitge voerd, kwam in de begeleiding van het pianoconcert op dreef en zorgde voor behooriyk samenspel met de so list. Na de pauze werd vocale muziek van Bach uitgevoerd en daarvan moet in de allereerste plaats worden genoemd de vertolking van drie gees telijke liederen door de sopraan Louise Dentz uit Utrecht, met orgel begeleiding van de heer Th. C. Fer- werda. Louise Dentz heeft met deze liederen de grootheid van Bach's kunst aangetoond, omdat haar ver tolking, die geenszins een ideale Bach-interpretatie kon worden ge noemd, by velen in de Concertzaal diepe indruk maakte. Bach behoort niet te worden gezongen, zoals lie deren van Schubert en Mendelssohn, maar als het wel gebeurt en daar- by leek het by Louise Dentz wel een beetje op blijft toch de grootheid van Bach spreken en wordt men ont roerd door de rijke inhoud van deze muziek. Overigens beschikt Louise Dentz over goede stemkwaliteiten. Twee cantaten, „Sehet, welch eine Llebe' en „Nimm was dein is" wer den uitgevoerd door de Koninklijke Zang-vereniging „Tot oefening en Uit spanning". Dit koor heeft de beide cantaten uitgevoerd met begrip voor hun oorsprong, namelijk de Kerk en daardoor voor een waardige bijdrage aan dit Bach-concert gezorgd- Wei- iswaar was de uitvoering van de can taten niet geheel zonder fouten, maar toch viel er zeer veel te genie ten. Zo men een aanmerking wil ma ken ,dan is die in dé eerste plaats be stemd voor de heren en ln het' byzon- der voor de tenoren. Hun geluid was enige malen scherp, soms traag en dan probeerde de luisteraar tever geefs het lichte timbre van deze mannenstemmen te ontdekken. De solistische medewerking van me vrouw Peeck-Boeke; alt, had ver diensten, al bleef gebrek aan tech niek een handicap. Dat was jammer, want haar stem is goed. Wie het resultaat van deze Bach- avond in zijn geheel overziet, is dankbaar voor het vele schoons, dat de beide Middelburgse verenigingen hebben gegeven. Er zyn mensen, die by een uitvoering van Bach's Mat- tlieus Passion na het beginkoor weg gaan, omdat deze muziek hen zo ont roert, dat ze het verdere van het werk niet meer kunnen horen. Zo is het concert van gisteravond alleen al geslaagd omdat het laatste koraal zo overtuigend, zo doorvoeld en zo geladen werd gezongen, dat men zelfs alle prachtige momenten, die eerder klonken, zou vergeten. d e K. Noodwet Ouderdomsvoorziening drie jaar in werking Ons taalbezit is na de oorlog „verrekt" met de karakteristieke uitdruk king „Ik trek van Drees" en niemand zal thans meer vragen, wat daar mee wel wordt bedoeld. De Noodwet Ouderdomsvoorziening is deze herfst drie jaar in werking en is in die tyd gemeengoed geworden. Wy vonden de directeur van de Gem. Dienst voor de Maatsehappelylce Zorg te Middel burg, de heer J. C. F. van Kamer, bereid ons ter gelegenheid van dit „ju bileum" in te lichten over de stand van zaken in de Zeeuwse hoofdstad en vernamen van hem, dat op 1 October jl. 910 inwoners een uitkering krach tens de Noodwet genoten. Toen eind 1947 met de uitvoering van de Noodwet een begin werd ge maakt, werd een commissie van on derzoek ingesteld, w&arih de onder scheidene richtingen in Middelburg vertegenwoordigd waren. Het grote werk werd eind 1947 en begin 1948 verricht: tweemaal per week verga derde de commissie om de lawine van aanvragen te kunnen opvangen. Het heeft ongeveer een half jaar ge duurd voordat deze, circa 900 in ge tal, afgewerkt waren. De taak van de commissie bestond in grote trek ken daarin, dat zij onderzocht, of de candidaten inderdaad in aanmerking kwamen voor een uitkering en hoe hoog deze moest zyn in verband met andere inkomsten. Gedurende het laatste jaar is de commissie echter geen enkele maal meer byeen geweest; uit haar mid den Is een Werkcommissie gevormd, bestaande uit de heren A. J. Beren pas, J. C. F. van Kamer en A. D. Lit- tooy, die thans de door ambtenaren van Maatschappelijke Zorg opgestel de rapporten bestudeert. VELE NIEUWE AANVRAGEN Gedurende het tydvalt 1 October 1949—1 October 1950 kwamen 107 nieuwe aanvragen binnen, waarvan slechts twee werden afgewezen we gens te hoge inkomsten. Er werd dus aan 105 ingezetenen uitkering ver strekt, Bovendien kwamen 19 perso nen over van andere gemeenten, ter wijl 56 lieden, die een uitkering ge noten, kwamen te overiyden. Uiteraard dienen de ingewilligde verzoeken van tyd tot tyd te wor den gecontroleerd en dit geschiedt zeer intensief, guaxige het feit, dat in genoemde periode 680 gevallen werden herzien. Slechts in tien geval len werden onregelmatigheden ge constateerd, doch deze waren niet te wyten aan boos opzet. Ongeveer 230 uitkeringen moesten worden gerevi seerd. Zy werden vrywel alle ver hoogd wegens intering van kapitaal. „Alles loopt naar wens", verklaar de de heer Van Kamer. „Dat neemt niet weg, dat er by sommigen onte vredenheid bestaat over de grootte van de uitkering. Zy wordt veel te gering geacht voor degenen, die van oordeel zijn, dat de Staat verplicht is voor hen te zorgen. Dit houdt de Noodwet echter per se niet in en het is ook gevaarlijk om zo te denken, aangezien daardoor het gevaar ont staat, dat het verantwoordelijkheids gevoel wordt ondermijnd. Overigens is het uitgesloten, dat men alléén van de uitkering in Middelburg maximaal 18.90 kan rondkomen. Het was de opzet van de regering de Noodwet per 1 Oct. 1950 te ver vangen door een definitieve regeling, t.w. de Wet op het ouderdomspen sioen, maar de daaraan verbonden moeiiykheden konden niot tjjdig worden opgelost. De Noodwet is daarom verlengd tot 1 October 1952".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 2