PROVINCIALE ZEEUWSE COUDAKT Ongunstige wending in offensief van generaal McArthur Burgemeester Truffino te Hulst hartelijk gehuldigd M BILT Vandaag HEVIG NOODWEER TEISTERDE OOSTKUST VAN VER. STATEN '#§fc GIFTIGE DAMP ZAAIDE PANIEK IN MEXICAANS STADJE 193e Jaargang - No.279 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie F. van de Velde en F. B. den Boer, Ad). W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballinttjn PI verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week: f 330 p kw.. fr. p. p f 4.1S per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VUSSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 27 Nov. 1950 ADVERTENTIEPRIJS 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels:» van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bgr Vhss.ngen Waislr 58-60. tel. 2355 4 .„„en (b.g.g. 28C1 of 2160,. U'bnrg, ,.ond..,e Kaa, 29. t^T7n 2024: Goes L. Vorststr. 63. leL 2475 ,b.g.e 2228): Oostburg: Pr. Marnier. 12. teb 102; Temeuzen: Brouwerij 2. Zierllczee N. Bogardstr. C Doorbraak van de Noordelijken in de Oostelijke flank Tegenaanvallen brachten de opmars geheel tot staan. Het grote door McArthur geleide offensief van de verbonden troepen in Korea, „ter beëndiging van de oorlog", heeft in t afgelopen weekeinde 'n ongunstige wending genomen. Niet alleen z(jn de verbonden legers bijna over al tot staan gebracht erger is, dat de Oostelijke flank van de geallieerden onder een grote tegenaanval is bezweken. De Noordelijken dwongen het Zuid-Koreaanse tweede corps tot de terugtocht en veroverden de belang rijke stad Toktsjon. Amerikaanse reserves zijn in allerijl aangerukt om het gat in de linies te stoppen. Een woordvoerder van het Ameri kaanse eerste corps te Tokio noemde de toestand ernstig. De Zuidkoreaanse opmars van 22 km is nu geheel ongedaan gemaakt Toktsjon ligt ongeveer 6 km achter het punt, vanwaar het offensief be gon. Een woordvoerder van het Ameri kaanse eerste korps heeft bekend ge maakt, dat de rechtervleugel en de middenmoot van de oprukkende 100.000 man sterke strijdmacht der V.N. door communistische tegenaan' vallen tot staan zijn gebracht. Aan de linkerflank in het kust gebied veroverde de Amerikaanse tweede infanteriedivisie het belang rijke verkeersknooppunt Tsjongdjoe en drong verder naar de Jaloe op, zonder tegenstand te ondervinden. De krachtige en goed gecoördi neerde aanvallen van de Noordelij ken z(jn gericht op het midden en uiterste Oosten van de linie van het achtste leger. De hoofdaanval schijnt geconcentreerd op een front van 40 km breedte ten Zuiden van Oensan. Gelijktijdig sloegen de Noordelijken toe tussen de tweede en 25ste divisie en trokken op naar de rivier de Tsjontsjon. Ten N.O. van Koedjang werd een Amerikaanse compagnie onder de voet gelopen en andere om- Volgens Noordkoreaanse berich ten heeft „het volksleger met Chi nese volksvrijwilligers reeds een grote voorlopige overwinning be haald". „De toestand aan het front is voor de Amerikaanse strijdkrach ten onhoudbaar geworden" Amerikaanse vliegtuigen hebben bij goed weer alles wat zij konden gedaan om de troepen te helpen. Radio-Moskou verklaarde, dat gueril- lastrjjders achter de verbonden linies „verscheidene gebieden bevrijd heb ben, waarvan twee elk groter zijn dan het bruggenhoofd van Poesan, waarin de Amerikanen in het eerste stadium van de oorlog waren terug gedrongen". GEEN BUFFERZONE Een woordvoerder van de Ameri kaanse delegatie bij de V.N. heeft verklaard, dat de Amerikaanse re gering beslist gekant is tegen de op richting van een bufferzone in Noord-Korea, Ingevolge het nieuw offensief van generaal MacArthur in Korea zou de kwestie van een neutrale zone voor taan een „academisch" karakter hebben. Mist over West-Europa. Verkeer in Zuid-Engeland en België ontwricht. Een dichte mist heeft Zondag in vele delen van Engeland het lucht-, weg-, spoorweg- en scheepvaartver keer stilgelegd. Het luchtverkeer tus sen Engeland en verscheidene delen van het vasteland kwam tot stil stand. In grote gebieden van Zuid- Engeland kon men slechts enkele meters ver zien. In delen van Londen en langs de Theems kon men geen hand voor ogen zien. Ook België is in mist gehuld. Alle internationale luchtvaartdiensten liggen stil. Het verkeer in het ge hele land is ontwricht. In sommige delen van West-Duitsch- land en Noord-Italië viel sneeuw. In Zwitsérland zijn tengevolge van he vige regens de rivieren gezwollen. Te Glasgow zijn Zaterdag twee „tweedekkerbussen" in een dikke mist op elkaar gereden. Daarbij liepen 62 personen verwondingen op, van wie 15 in ernstige mate. De inzittenden waren bijna allen vrouwen en kinde ren. 4 December begin van Nieuw-Guinea-conferentie. Officieel wordt meegedeeld, dat de conferentie tussen Indonesië en Ne derland betreffende de status van West-NJeuw-Guinea zal aanvangen op 4 December a.s. Makassar bereidt nu reeds boycot voor. Heelt Rusland 60 atoombommen? Volgens de Washingtonse correspon dent van het Engelse Zondagsblad „The People" heeft de Sowjet-Unie naar schatting een voorraad van 60 atoombommen. De bron van zijn be richt kon hij niet noemen. Hij voegde er aan toe, dat de Sowjet-Unie twee typen straalbommenwerpers had ver vaardigd, een voor atoomoorlog en een voor verdediging tegen atoomoor log. V. Minister was „ziek". Brussel is hevig verontwaar digd geweest over een ministe rieel grapje.'In de afgelopen da gen keek men in de provincie Limburg met stijgende belang stelling uit naar de uitslag van een geruchtmakende affaire rond de benoeming van de gou verneur. Het uitblijven van deze uitslag werd geweten aan een ziekte van de minister van bui tenlandse zaken, de heer Bras- seur. Een der officiële woord voerders verklaarde: ..Minister Brasseur is werkelijk ernstig ziek, een soort bloedvergiftiging Hij was er zelfs heel erg aaii toe". Geen wonder dat men zeer verbolgen was. toen bleek dat „meneer de minister" vier dagen in vrolijk gezelschap op jacht is geweest in het Herto- genland, aldus de Volkskrant. Idee geopperd van een Benelux-gerechtshof. Ter beslechting van geschillen. Zaterdag heeft het Belgische Be- neluxcomité zijn 5-jarig bestaan her dacht tijdens een academische zitting in de zaal van het Ravenstein te Brussel. Prof. R. M. van de Putte hield een rede over de economische unie, waarin hij het idee opperde van een Benelux-gerechtshof, dat belast zou moeten worden met het bijleggen of zelfs beslechten van geschillen. Dit gerechtshof zou op paritaire basis moeten worden opgebouwd en de raadsheren zouden over een vol doende onafhankelijkheid moeten be schikken. Prof. v. d. Putte verklaar de zich niet te verhelen, dat de op richting van een dergelijk gerechts hof uiterst delicaat is, omdat zijn uitspraken, indien zjj een bindend karakter dragen, de souvereiniteit van de betrokken landen in het ge drang kunnen brengen. Rapport over Waterwegen Een orkaan en sneeuwstormen legden het verkeer stil en veroorzaakten overal grote schade. Zaterdag cn Zondag is de Oostkust van de Ver. Staten geteisterd door noodweer, zoals in geen jaren is voorgekomen. Een orkaan met een wind snelheid van 120 tot 130 km per uur, gepaard gaand met regen en sneeuw, joeg de golven hoog op en dreef in de kuststeden duizenden mensen uit hun huizen. Meer naar het binnenland legden sneeuwstormen het verkeer stil en veroorzaakten overal grote schade. Het aantal slachtoffers bedraagt tot dusver 99. 6 De speciale Belgisch-Nederlandse commissie voor de studie van de vraagstukken van waterwegen en ha vens, heeft haar werkzaamheden be- eindigd. Zij heeft Zaterdag haar ver slag aan de Belgische en Nederlandse regeringen doen toekomen. Prins Bernhard op jacht met President Auriol. Franse president Vincent Auriol S'HJSSSS'SfcS.SS'Sg In de buurt van New York kwam het zeewater minstens anderhalve km het land in. Op het vliegveld van New York, „La Guardia", kwam het water drie tot vier meter hoog te staan, waardoor de rompen van grote vliegtuigen werden opgetild. Het grondpersoneel kreeg opdracht de contröletorens te verlaten, daar men vreesde, dat deze zouden omwaaien. Sinds 22 jaar is het waterpeil niet zo hoog geweest Op enkele trajecten van de ondergrondse moest de dienst gestaakt worden, omdat het water binnendrong. Bijna een half miliioen huizen in het gebied van New York en New Jersey zijn van electriciteit versto ken. Minstens zeven radiostations verdwenen uit de aether. De Veilig heidsraad kon als gevolg van het noodweer niet bijeenkomen; de ver deling werd uitgesteld tot Maan lag6 De Etna in werking. Zaterdagavond is de vulkaan de ESïftiJ? wer.klng getreden. Plotseling schoten grote vlammen uit de top Te middernacht werd de eerste kleine lavastroom gesignaleerd Deze stroom aan de Oostelijke hel lingen van de 3000 meter hoge vul kaan bevond zich nog op grote af stand van de lager gelegen rijke wijn- en boomgaarden. Elf maanden geleden was er aan de Noord-Westzijde een uitbarsting Een 90 meter brede lavastroom van 3 meter dikte kwam toen van de heu vels tot dicht bij het haastig ont ruimde dorp Bronté. Dodelijke aanrijding bij Breda. Zondagavond werd onder Breda op «e grote verkeersweg naar Antwerpen stoffelijk overschot aangetroffen van de bejaarde van der V. uit Breda man bleek overreden te zijn door e®n aulo. Te Newark en Jersey, de twee grootste steden in de staat Jersey, werd de noodtoestand afgekondigd, daar gebroken telegraafkabels en losgewaaide stukken door de stra ten werden gejaagd en het verblijf buiten levensgevaarlijk maakte. De sneeuwstorm in de staten van het midden-Oosten was volgens het weerbureau de ergste, die men ooit heeft meegemaakt. Gehele steden werden door de sneeuwval geïsoleerd. Het verkeer in Westelijk Pennsylvania en in de indu striesteden van Ohio werd vrijwel ge heel stilgelegd. Oud-leraar bij binnenbrand om het leven gekomen. hoofdbewoonster van het perceel. Zü hadden een brandlucht waargenomen. De hoofdbewoonster ging op onder zoek uit en ontdekte, dat er in een slaapkamer aan de achterkant brand was. Daar trof zij de 60-jarige gepen sionneerde HBS-leaar A. F. M. dood in bed aan. De man had ernstige brandwonden opgelopen. De brand is vermoedelijk otstaan doordat het bed te dicht bij een brandende kachel neeft gestaan waardoor de dekens zijn gaan schroeien. De stad Pittsburgh werd met een sneeuwlaag van bijna 70 cm bedekt. Ongeveer 50 km ten Z.W. van de stad viel in een paar uur 96 cm sneeuw, een record, dat sinds 1799 niet werd bereikt. initiatief van de Centrale voor de op bouw van de Republiek Indonesië, in een vergadering werd besloten te beginnen met voorbereidingen met betrekking tot het boycotten van Ne derlandse belangen in Indonesië, in dien op 27 December Nieuw-Guinea nog niet aan Indonesië zou zijn over gedragen. In December weer havenstakingen? Op een propaganda-avond van de af deling Doetinchem van het Chr. Nat. Vakverbond zinspeelde de secretaris van het C.N.V., de heer. C. J. van Maastrigt, op de mogelijkheid, dat in December van communistische zijde havenstakingen zullen worden uitge lokt en men daarbij wellicht niet zou terugschrikken voor de uitoefening van krachtige pressie op de individu ele arbeidersgezinnen. Padvindersleiding kwam tot vergelijk. Op het leidersconvent van de Vereni ging de Ned, Padvinders, dat te Utrecht werd gehouden, heeft een spe ciale commissie rapport uitgebracht over de indertijd door enkele leiders tegen het bestuursbeleid gerichte bro chure „Ten einde raad". Naar de hoofdcommissaris der- vereniging, de heer W. C. Roest van Limburg mede deelde, kwam het bestuur na langdu met de con vergelijk. Gedenkramen onthuld in Leidse Universiteit. In liet groot auditorium van de rijksuniversiteit te- Leiden werden twee glas-in-lood-ramen, ter nage dachtenis van alle leden van de LeidSe universitaire gemeenschap, die tijdens de oorlogsjaren direct of indirect door toedoen van de vijand om het leven zijn gekomen, onthuld. Mysterieuze ijsklomp. Te Wandsworth, een voorstad van Londen, is Vrijdagavond een bruin- kleurige ijsklomp van 30 kubieke centimeter uit de lucht gevallen. Er werd een gat door het dak van een autogarage geboord. Men meent te doen te hebben met een ijsklomp, die van een vliegtuig was gevallen. De klomp van onge veer 2 kg is door de politie in een ijskast geplaatst om hem te bewaren voor een onderzoek door deskundi gen. Enkele ogenblikken tevoren hadden twee vliegers, naar hun zeggen, bo ven de kust van Sussex een „zilver blauwe schijf" waargenomen, die in Zuidelijke richting vloog, wentelend om haar eigen as, en in de wolken verdween. 'jm"7 ties, dat met het troejientransportschip „Zuiderkruis" op weg Korea, werden tijdens de vaart in de Rode Zee een zestal officieren be ëdigd. V.l.n.r.: kapt. F. Vos; le luitenant J. Krijgsman; 2e luitenant Th. E. C. J. Holland; le luitenant W. W. Dussel; 2e luitenant C. E. Toorop en 2e luitenant G. H. Th. Weyerman. Honderden mensen werden bedwelmd. Te Poza-Rica in de Mexicaanse sta at Vera Cruz, zijn honderden men- set het slachtoffer geworden van giftige dampen, die uit een pijpleiding kwamen van een regeringsraffinaderij. Zaterdagavond waren 24 doden te betreuren terwijl nog bijna 300 mensen ziek waren. Veertig dokters en dertig verpleegsters, die in ajjerijl per vliegtuig uit de stad Mexico waren aangevoerd, poogden de bedwelmden te redden. De arbeiders van een onderneming in de nabijheid van de raffinaderij werden 's morgens vroeg bijna ver stikt wakker. Wilde scènes volgden De mensen renden kermend door de straten, pogend aan de giftige dam pen te ontkomen eb frisse lucht te Een man stierf, terwijl hij vergeefs poogde zijn vrouw en twee zoons, die reeds gestorven waren, Uit het huis te halen. De ernstige gevolgen van deze ramp zijn gedeeltelijk te wijten aan het feit, dat op het ogenblik van de uitwaseming een dik wolkendek op geringe hoogte boven het stadje hoogte in te gaan. Tot overmaat van ramp werden zij door de wind in de richting van de arbeiderswijk gedre ven. Officieel gaat 't hier om een „betreu renswaardige ramp", maar in som mige kringen sluit men de mogelijk heid van sabotage niet uit. De dode lijke uitwasemingen kwamen van de wasinstallaties, waar de petroleum- gassen gezuiverd worden van hun vergiftige elementen. Deze installaties zijn voorzien van veiligheidskleppen met branders om de ontsnapte gassen te doen ontbran den. Het staat thans vast, dat bui zen van 20 tot 30 cm diameter gede monteerd werden, terwijl de branders waren gedoofd. Voorts wordt ge meld, dat zich reeds meerdere onbe grijpelijke ongevallen hebben voor gedaan in de streek van Poza-Rica, een natuurlijk doelwit voor eventuele saboteurs, daar in^deze streek alleen 76% van de "Mexicaanse petroleum wordt gewonnen. Vijf en twintig jaar aan het hoofd van een bloeiende gemeente Plechtig was het begin van de raadszitting die Zaterdagmiddag in Hulst werd gehouden en humoristisch was het slot. Juist zoals in Zeeuwsch Vlaanderen altijd de humor en de ernst dwars door elkaar liggen. Burgemeester B. A. Th. M. Truffino werd Zaterdag gehuldigd, omdat hjj 25 jaar aan het hoofd van „het Vlaamse Haagje" had gestaan en die hul diging begon heel indrukwekkend. De graaf van Vlaanderen, die in de veertiende eeuw stadsrechten schonk aan Hulst, was voor deze huldiging op een stevig landbouwpaard geklom men en vergezeld van een groep poorters en poorteressen geleidde hij de burgemeestersfamilie naar 's Landshuis, waar de raad bijeen kwam. Daar stond een detachement ma- réchaussee's opgesteld de oude kolbakken op het hoofd!! voor het brengen van de eerbewijzen. De koninklijke stedelijke Harmonie van Hulst speelde de Burgemeester Truf- fino-mars, die ontsproten was aan 't muzikale brein van de heer A. Eeck- hout, en tal van verenigingen defi leerden langs het bordes, waarop de burgemeester met zijn familie had plaats genomen. Toen DE RAADSZITTING ving in 's Landshuis arnier hield een indrukwek. kende rede, waarin hfi de vraag be antwoordde wat de achterliggende 25 jaar betekenden voor Hulst. De jonge burgemeester, die kwam toen Hulst met een wit tapijt van sneeuw was bedekt, vond een stad m zakformaat, een stad met mooie ling voor die oude gebouwen, hg ont dekte, dat het onderwijs achter was en h|j wist dat onderwijs aanmerke lijk op te voeren. Tal van andere problemen vatte hij aan. Straten, pleinen en plantsoenen werden onderhanden genomen, de waterleiding kwam er, de gasvoor- ziening werd verbeterd, er kwam een middelbare school en een lyceum, de ambachtsschool werd uitgebreid, aan restauratie en bouw van kerken werd aandacht geschonken. Het stadhuis is thans weer onderhanden, het sportpark nadert zijn voltooiing, de huizenbouw heeft de bijzondere aandacht. Ik constateer, aldus de heer hij aan de burgemeester de gouden ere-pennlng van de gemeente Hulst aan, tezamen met 'n fraaie oorkon de. Als oudste raadslid sloot de heer C. C. van Arenthals zich aan bij de gelukwensen aan de burgemeester, waarna de heer F. A. M. Gh. de Fusie op komst op Ziekenfonds-gebied. Twee van de grootste en belangrijk ste NederLmdsc organisaties van zie kenfondsen bereiden een fusie voor. aldus meldt de Volkskrant. De Centra le Bond van Ziekenfondsen, gevestigd te Utrecht, en de Federatie van Maat schappij-ziekenfondsen voeren bespre kingen. welke wanneer zjj slagen zuilen leiden tot een samensmelting van beide organisaties en de bij haar aangesloten ziekenfondsen. De voorbereidende besprekingen voor deze grote fusie zijn te Utrecht ge opend. Zij werden gevoerd tussen eni ge bestuurders van de Centrale Bond en enkele afgevaardigden van de Maatschappij-ziekenfondsen. Noors schip bij Engelse kust aangevaren. tende Noorse schip „Selnes" varing gekomen met de 8424 ton grote „City of Bristol". De kapitein van de „Selnes" meld de Zondagavond, dat de toestand ge vaarlijk was. Hij had de bemanning bevel gegeven in de reddingsboten te gaan. BURGEMEESTER SPRAK. Burgemeester Truffino sprak daar na een woord van dank. „Altijd, zo zeide hij, ben ik met de heren van de raad tot een resultaat gekomen, al was het niet steeds een resultaat, dat beantwoordde aan mijn verlan-1 gens." r. hoopte, dat in de achterliggen- 5 jaar geen mens, die moeiten had en die geholpen kon worden, niet door hem is ontvangen. Als burgemeester hééft hij aan dacht willen geven aan alle werke lijke noden. „Mijn raadsleden", zo ging de heer Truffino ontroerd voort, ,Jiet treft me bijzonder dat de gouden ere-pen- ning aan mij is uitgereikt. Ik zie daarin, dat U ook geestelijke waar de op prijs stelt. Waarom restaure- ij in deze stad de oude gebou wen? Niet om de uiterlijke vormen te herstellen, maar omdat wij van onze roemrijke voorvaderen de gro te karaktertrekken in ons zelf willen verwerkelijken." Een van spr.'a idealen, de „Hel was maar een grapje". Zaterdag stapte in een brood winkel in de Vondelstraat in Den Haag een heer naar binnen, die de winkeljuffrouw, de 54-ja- rige J. S„ onder bedreiging met een revolver gelastte de kas over te dragen. De juffrouw bleek echter niet voor een kleintje vervaard en weigerde aan dit bevel te vol doen. Daarop stak de heer zijn revolver weer in zijn zak en zei: „Het was maar een grapje". Hij bestelde toen een broodje, betaalde, en verdween ijlings zonder op het wisselgeld te wachten. De juffrouw waar schuwde de politie, die thans op zoek is naar deze vreemdsoorti ge klant. Ung van een sociale dienst, is nog niet verwerkelijkt, maar spr. zal daarvoor blijven arbeiden. „En nu, zo besloot de heer Truffi no, is het tijd voor de leut. Laten wjj er hier in Hulst een genoeglijke ui Vlaamse bende van maken. De Heer Warnier, dat de 25 jaren van.arbeid bazuingeschal! Ik sluit de met tevergeefs zijn geweest." vergadering. (Applaus en gelach). Namens het gemeentebestuur bood I (vervolg op bis. i VOORSPELT: Geldig tot Maandagavond. In de ochtend bijna overal mist, welke later op de dag plaatselijk op trekt. Overigens half tot zwaar be wolkt, overwegend droog weer. Over het algemeen weinig wind. In de och tend op vele plaatsen lichte vorst, mid- dagtemperaturen even boven het vries punt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1