PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Washington vraagt Veiligheidsraad mcArthur de vrije hand te laten Aantal boomgaarden te groot 0E BILT Kantlijn Vandaag POLITIEMAN GAF EX-ILLEGAAL INZAGE VAN GEHEIME STUKKEN HAAGSE EX-BURGEMEESTER TOCH NIET ZO SCHULDIG Geen verdere ongebreidelde uitbreiding Amsterdam maakt Y-tunnelplan bekend 193e Jaargang - No.263 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer Adj. W. de Pagter. Hoofdred G, Ballinüjn PI verv.: W. Leertouweiden H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week: t 3.90 p. fcw.; fr. p p. f 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 8 Nov. 1950 ADVERTENTIEPRIJS 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie t 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vllssingen Walstr 58- -60. tel 2355. 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 21601. M'burg. Londense Kaai 29 tel. 2077 en 2924: Goes: L. Vorststr. 63. te, 2475 tb.g.g 2228); Oostburg Pr Mauritsstr. 12. tel. 102, Terneuzen, Brouwerijstr. 2; Zierikzee. N. Bogardstr. C 160, teJ. Communistische luchtmacht actief Nieuwe geallieerde verdedigingslinie De Ver. Staten zullen in de Veiligheidsraad voorstellen, om MacArthur de vrije hand te laten, zodat hij ook de vyand op eigen terrein slagen kan toebrengen. MacArthur zou daarmee dus gemachtigd worden tot militaire operaties op of boven Chinees grondgebied. Volgens een woordvoerder te Washington zal het antwoord van Peking op de waarschuwing van MacArthur „over oorlog of vrede" beslissen. Boven Sinoeidjoe, het Noordkore- aanse hoofdkwartier, heeft voor he', eerst in de Koreaanse campagne een luchtgevecht van betekenis afge speeld. Vier Amerikaanse mustangs werden door vier straalvliegtuigen van het Russische type „Mig 15" aan gevallen. Na een gevecht van vijf minuten wei-den volgens de Ameri kaanse piloten voltreffers geplaatst op drie der vijandelijke vliegtuigen, die de wijk namen over de grens. De vier Mustangs keerden terug en an dere Mustangs die hen aflosten raak ten gewikkeld in een gevecht met 'n aantal- vijandelijke toestellen. Twee escadrilles „Shooting Stars" werden daarop in de strijd geworpen. De leiding van de Amerikaanse luchtmacht heeft Dinsdag medege deeld, dat de Amerikaanse vliegers boven Korea thans opereren tot aan de door de Jaloe gevormde grens met Mandsjoerije. Het opperbevel heeft het oorspronkelijk uitgevaar digde verbod om de 'Mandsjoerijse Rus zijn Er keren Nederlanders uit land terug. De meesten landgenoten, die dienst hebben genomen bij de Duitsers en in de dagen der ineenstorting van Hitler's kaartenhuis krijgsgevangen werden gemaakt. Dat zij de Russische gevangen schap hebben overleefd wekt bij iedere Nederlander voldoening. Er bestaat echter geen enkele reden om deze verdwaalde landgenoten als helden te gaan vereren en hen te ontvangen met opvallend vreugdebe toon. Er zijn bladen, die er hun bui tenlandse correspondenten op af sta ren, het Nederlandse Rode Kruis zendt een piano en belooft nog meer muziekinstrumenten. Als we zo door gaan worden de uit Rusland terug gekeerden straks met uitgestoken vlaggen en toespraken begroet. Dat is te veel van het goede. Want het mag niet zo worden, dat degenen, die aan het Oostfront voch ten, als helden worden beschouwd alleen omdat wij op het ogenblik in een anti-Moskou stemming leven. Dat in Nederland het spontane verzet zózeer in discrediet is geraakt dat verzetswerk bij sollicitaties een rem kan blijken, is waarlijk al erg genoeg. Verering van en overmatige be langstelling voor degenen, die onder Hitier dienst namen, zou het dolste zijn, wat in Nederland op dit ogen blik kan worden vertoond. 7 ij lazen in de rubriek „De VV Helpende Hand" van het rechts-oppositionele weekblad Burgerrecht: „Is er een lezer in Den Haag, die voor een paar oude mensen een kacheltje heeft? Met angst zien ze de winter tegemoet, omdat ze er geen meer hebben (het oude zakte in elkaar) en het niet kunnen kopen. En voor een oudelieden-tehuis zoe ken wij een bruikbare radio. Ten slotte: wie ziet kans zeer artistiek speelgoed van restjes stof en plastic, gemaakt door een zieke verpleeg ster om wat te verdienen, aan de man te brengen?" Men mag zich dan wel eens ver bazen over de vele tehuizen voor ouden van dagen, die uit de grond oprijzen, als men het bovenstaande leest zal men slechts de conclusie kunnen trekken, dat de oudjes zon der kachel beter daar een onderdak konden hebben, dan thuis te moeten verkleumen. En dat een zieke ver pleegster speelgoed moet maliën om althans iets te verdienenEn een heeft3 V00r oudelieden geen radio Als men dan zo leest, dat zonder ni& besloten werd om voor (jü22^ jsy™ .stocien te k°pen f Ridderzaal, terwijl opnieuw bekleden hoogstens 22.000 zou heb ben gekost, ach, dan zucht men maar eens en denkt, dat het geld beter besteed kon worden. I n de Nederlandse krantenwereld heerst onrust De papierprijzen op de wereldmarkt stijgen onrustba rend. De redactionele kosten en de drukkosten lopen op in een tempo, dat weldra niet meer vol te houden zal zijn. Daarin ligt een ernstig ge vaar voor de provinciale, of zo men wil regionale bladen. Zij hebben min der advertenties dan de landelijke bladen, zij zyn niet aan het groot kapitaal gebonden, zij hebben geen steun van politieke partijen. Willen zij de strijd om hun bestaan volhou den. dan zullen zij óf kleinere kran ten moeten gaan geven, óf met een pnjsverhoging moeten komen, die al tijd abonné's kost en zich dus wreekt Daarom voor het geval er een prijsverhoging mocht komen: De Ne derlandse kranten zijn goedkoop. Al- Les, 'tost een veelvoud van 75 jaar geleden. Behalve de krant, pie kost te m 1865 3.50 per kwartaal en op het ogenblik 3,90 grens dichter dan vijf kilometer te laderen, ingetrokken. Alle Ameri kaanse vliefers in Korea zijn her haaldelijk en krachtig gewaarschuwd alles na te .laten, hetgeen aanleiding zou kunnen geven tot het ontstaan van internationale verwikkelingen. De piloten der Amerikaanse „Mus tang"-jagers, die in gevecht zijn ge weest met vijandelijke straalge- vechtsvliegtuigen, hebben medege deeld, dat de communistische piloten, waarmee zij thans te maken hadden, „zeer bekwaam" zijn en beter dan de bemanningen der „Jaks", waarmede zij tot nu toe in contact waren. De Noordelijken hebben Maandag zestien luchtaanvallen boven Korea uitgevoerd, voornamelijk met in Rus land gebouwde „Mig-15" straalge- vech tsvliegtuigen Dinsdag zijn de Britse en Ameri kaanse troepen, die gelegerd waren bjj het bruggenhoofd over de Tsjong- tsjon, in Noord-West-Korea, voor zichtig opgerukt, pogend contact te maken met de communistische troe pen, die in de nacht van Maandag op Dinsdag plotseling zijn terug getrok ken. Ten Oosten van deze troepen, in het midden van de geallieerde hevige aanvallen rondom Andjoe, had de Amerikaanse tweede divisie hevige aanvallen te doorstaan. De troepen, die de nieuwe geallieer de verdedigingslinie de „Mac Arthur-linie" bezet houden, zijn opnieuw met een Amerikaanse divi sie versterkt. Gemeld wordt dat een gestadige stroom van voor de Noord- koreanen bestemde Chinese verster kingen de Jaloe oversteekt. Zowel de verbonden troepen als de Noordkore- anen schijnen zich thans aan te gor den voor nieuwe aanvallen. De Noordkorcaar.3e radio heeft ge meld, dat 25.000 Chinezen de Mands joerijse grens zijn overgetrokken om „deel ^e nemen aan een vaderlands lievende demonstratie" in Korea. Anderen waren onderweg. is het 30 jaar geleden, dat de staatsman, theoloog en publicist, di". Abraham Kuyper in Den Haag overleed; treedt de nieuwe Lord Mayor van Londen, D C. F. Lowson voor een jaar in func tie, in verband waarmee mor gen de traditionele Lord Mayor- show wordt gegeven; herdenkt prof. dr. G. J. Sizoo, hoogleraar aan de V.U., zijn 50e verjaardag. Ambonnese leiders ge arresteerd na demonstratie Aneta meldt uit Djakarta de ar restatie van twee Ambonese leiders door de Indonesische militaire poli tie, Dit geschiedde, nadat Dinsdag ochtend meer dan 1000 Zuid-Moluk- kers voor het ministerie van gezond heid te Djakarta een demonstratie hadden gehouden, waarbij aan minis ter Leimena een verklaring werd aan geboden. waarin de troepen van de Indonesische weermacht worden be schuldigd van gruwelen tijdens de campagne op Ceram. Ministers van Defensie naar Brussel Midden December zal een voltallige vergadering van de Raad van Mi nisters van Buitenlandse Zaken van het Atlantisch Pact te Brussel worden gehouden. Men zal dan trachten de impasse over de Duit se herbewapening te verbreken. Spanje wil schadeloosstelling voor diplomatieke boycot De Spaanse minister van Buiten landse Zaken heeft in een interview met het Madrileense blad „ABC" ver klaard, dat Spanje recht heeft op schadeloosstelling voor de veront- achtzaming, die "het in de afgelopen vier jaren heeft ondervonden. In de periode van de onrechtvaardi ge isolatie heeft Spanje ernstige schade geleden, aldus de minister, die hiermee het eerste officiële Spaanse commentaar leverde op de beslissing van de V.N. Naties om de normale diplomatieke betrekkingen met Span je te herstellen. In deze tijd hebben overwinnaars, zowel als overwonne nen van de laatste oorlog hulp voor herstel ontvangen, doch Spanje heeft zich zelf zonder hulp moeten bedrui pen. Nu Spanje door een reusachtige In ruil voor waardevolle gegevens over beruchte Velser P.R.A.-affaire Hot Amsterdamse Gerechtshof heeft Dinsdag een gecompliceerde en on verkwikkelijke affaire behandeld. Voor het Hof stond terecht de Haarlem se politic-inspecteur G. van S„ die ij3 de bevrijding, van de vroegere pro cureur-generaal van Amsterdam, mr. Van Thiel, de opdracht had ontvan gen een onderzoek in te stellen naar de beruchte „Velser affaire". Er werd tegen hem 5 maanden gevangenisstraf geëist, omdat hij een particulier enkele processen-verbaal, die hij van de verhoren had opgemaakt, had la ten inzien en in ruil daarvoor enkele nuttige inlichtingen had verkregen. Bovendien nam deze particulier enige stukken mee naar zijn woning. De eerste officiële foto van Koning Gustaaf VI Adolf van Zweden. In eerste instantie was verdachte vrijgesproken, maar de officier van de Haarlemse rechtbank, die 3 maanden had gevraagd, was van dit vonnis in beroep gegaan. De „Velser affaire" be treft „verschillende misdrijven, die in verband met de oorlog, vlak voor en na de bevrijding waren gepleegd". Mr. Van Thiel zou speciaal het oog hebben gehad op de verdv/ijning van dossiers bij de P.R.A. en had Van S. blanco volmacht gegeven om alles te onder- gemeenteraad van Breda heeft zoeiten> wat hij noodzakelijk achtte, zijn fiat gegeven aan een voorscel van Verdachte was niet de enige, die een B. en W om de particuliere bouwlust onderz0ek instelde. In Den Haag was te stimuleren. Verwacht woidt. dat j commissie-Versteeg (proc.-gene- raai) met dezelfde zaak bezig. Het Breda stimuleert particuliere woningbouw aan Breda het volgend jaar 600 wo ningen zullen worden toegewezen. Hiervan zal de helft door de gemeen te worden gebouwd en de andere helft zal aan de vrije sector worden toege wezen. Tot nu toe heeft de'overhei-i f 17 millioen in de Bredase woning bouw gestoken. ging hier om een netelig onderwerp en aan het onderzoek waren voor Van S. verscheidene gevaarsmomenten verbonden. Van deze commissie-Ver steeg vernam hij, dat het niet mocht worden voortgezet. Behandeling van Cassati e-beroep voor Hoge Raad De Hoge Raad behandelde Dinsdag het cassatieberoep van de oud-burge meester van Den Haag. mr. W. A. J. Visser. Deze had cassatie aangetekend tegen de uitspraak van het Haagse ge rechtshof van 5 Mei 1949, waarbii hij. j j met vernietiging van een vonnis der i November a.s. conclusie nemen, meerderheid van de algemene verga- rechtbank te 's-Gravenhiee. is veroor- denng onschuldig Wilden n.jput deeW tot 3 maanden cevangenisstrat Naar de mening van de raadsman van mr. V. blijft er niets over om de 3 maanden gevangenisstraf te recht vaardigen en hij vond de zaak sterk opgeblazen. De procureur-generaal zal op 21 ons land van de rol van beschuldigde over tot die van aanklager. SchevenJngse logger voor IJmuiden vergaan De Scheveningse logger Seh. 35 is Dinsdag na een aanvaring met een Engels drijfnetvaartuig, een z.g.n. drifter, op 25 myl bewesten IJmui den gezonken. De, bemanning is in veiligheid. Nadat het bericht van de aanva ring bekend was geworden, voeren sleepboten, reddingsboten en enkele vissersvaartuigen naar de aangege ven plaats ob zonodig assistentie te verlenen. De drifter werd door de sleepboot „Nestor" de haven van IJmuiden binnengebracht. De kotter „Goeroe 8" heeft de bemanning van de Sch. 35 naai' Scheveningen ge bracht. De bemanning bestond uit 16 man. De Sch. 35, die niet verzekerd is, was een week op visvangst geweest en had 40 last haring aan boord. Het schip was op weg naar huis. Volgens schipper Leendert Roy is het een raadsel, hoe de schepen tegen elkaar hebben kunnen varen. Er was geen mist. Behalve de scheepspapieren, ging alles verloren. een boete van 10.000 gulden wegens overtreding van het deviezenbesluit. De raadsman van de ex-burgemees ter, mr. A. E. J. Nysingh, voerde een cassatiemiddel aan. Aan zijn cliënt waren 4 feiten ten laste gelegd. Voor een daarvan werd hij vrijgesproken. Van de drie feiten, waarvoor mr V. werd veroordeeld, bestreed de raads man het aan de oud-burgemeester ten laste gelegde feit, dat deze in Maart 1947 te Zürich opzettelijk heeft opge nomen een bedrag van 50.000 Zwitser se franken. Dit feit noemde de raads man niet strafbaar en hij vroeg hier voor ontslag van rechtsvervolging. Ten aanzien van de andere aan mr V. ten laste gelegde feiten, merkte de raadsman op, dat velen in het buiten land zulks doen. Dit is verkeerd en strafbaar, maar zulks pleegt in het al gemeen door de Ned. Bank afgedaan te worden bij transactie. En als men al tot een veroordeling komt, dan is dat met een geldboete. Mr. V. heeft, toen zijn vrouw al enige tijd wegens ziekte in het buitenland was. geld -op~:no- men en uitgegeven, hetgeen strafbaar is. De andere feiten hebben volgens de raadsman materieel in het geheel geen betekenis in de zin van het de viezenbesluit. Boekhouder (met kastekort) verzon overval Dinsdagmiddag deed de boekhou der van een kolenhandel te Nymegen Het gehele onderzoek was gericht tegen mr. Sikkel, officier van justitie te Haarlem. Verdachte kwam in con tact met de jurist V. d. K. uit Leid- schendam, die hem talloze waardevol le inlichtingen verstrekte. Deze jurist was daarvan op de hoogte door zijn illegale werkzaamheden. Van S. gaf toe, dat deze over enkele stukken had beschikt. V. d. K. liet deze copiëren door de oud-politieman Van D.. die het zijn plicht achlte mr. Sikkel in te lichten over de aard van dit onder zoek. Dit geschiedde via een Vclsense hoofdinspecteur. Zo kwam de zaak aan het rollen. Mr. Van der K., de jurist, die als ge tuige werd gehoord, hield vol, dat verd. hem enige stukken meegegeven had. doch Van S. ontkende dit hard nekkig. De getuige verklaarde voorts, dat hij nimmer iets van zijn weten schap heeft gepubliceerd, hoewel hij connecties had met de krantenwereld. DE DOOFPOT. Mi*. B. W. Stomps laakte in zijn plei dooi een opmerking van de procureur, volgens welke verdachte met opzet bekendheid aan de geheimen had wil len geven. „Met evenveel recht kan ik zeggen", zo vervolgde hij. „dat wie aan de Velser-affaire komt. zijn nek breekt". Hij vervolgde: „Waarom moet het Nederlandse volk de indruk krij gen, dat deze Velser affaire in de doof pot moet worden gestopt? Waarom is deze zaak niet aan de ereraad der il legaliteit voorgelegd? Verdachte heeft aan zijn onderzoek volkomen belange loos D00 uren overwerk besteed en staat hier thans als dank voor zijn harde werk terecht". „Hij durft de waarheid nog niet te zeggen. Hij heeft in Den Haag een pseudo-bekentcnis afgelegd, omdat hü batig was, dat tijdens zyn verhoor ccn huiszoeking bjj hem zou worden ver richt. Als hij thans had verklaard: „Ik was bang, dat als dc stukken bij uci v tui ten iwttimauuu tv. iujuitctii - aangifte dat hij op zijn kantoor door me 'huis gevonden werden ze met- i.i„ 'i. Au'een L'OnrpneH verHivenen u-aren" een klant was aangevallen en bewus teloos geslagen. Tegelijkertijd had de ze klant 1.600 uit de kas gestolen, waarmee hij aan de haal was gegaan. De politie kon de dader nergens vinden. Bij nader onderzoek viel de boekhouder door de mand. Hij beken de dat hij een kastekort had van 1.600. een voorgoed verdwenen waren", dan had hij de waarheid gesproken. Het is immers toch zo geworden, dat ieder een, die aan dc Velser-affaire roert, met zijn maatschappelijk leven speelt". WAARSCHUWING AAN FRUITTELERS. De zekerheid van een steeds toenemende productie van appels, peren, pruimen en kersen en de onzekerheid van nieuwe afzetmogelijkheden, geeft het hoofdbestuur van de Nederlandse Fruittelers Organisatie aan leiding om ernstig te waarschuwen tegen een verdere ongebreidelde uit breiding van de teelt van pit- en steenvruchten. Tot. deze conclusie komt dit hoofd bestuur na bestudering van een nota, welke het liet samenstellen over de uitbreiding van de fruitteelt in Ne derland. Afgezien van de weersom standigheden, kan ieder jaar een meer toenemende oogst van pit- en steenvruchten worden verwacht. Vooral als gevolg van de betpre teelt methoden en de aanplant van jonge boomgaarden. Deze productietoename is aanzienlijk groter dan de tenge volge van de groei der bevolking te verwachten grotere fruitconsumptie. De laatste 10 jaar nam de oppervlak te pit- en steenvruchten jaarlijks met femiddeld ca. 1500 ha. toe en de op- rengst gemiddeld met 20 millioen kg. per jaar. Dit laatste wel voor 80% als gevolg van verbeterde cul tuurmethoden en 20% door de uit breiding van het areaal. De bevolking nam de laatste jaren met gemiddeld 150.000 personen per jaar toe. Bij een fruitconsumptie per hoofd van 30 kg. per jaar, zou dus jaarlyks slechts 4.5 millioen kg. no dig zijn om deze grotere bevolking van de zelfde hoeveelheid fruit te voorzien. Dit kan reeds verkregen worden van 450 ha. bij een opbrengst van 30.000 kg/ha. Per hoofd zal de fruitconsumptie waarschijnlijk ook niet in aanzienlijke mate toenemen, zodat naast een steeds toenemende fruitopbrengst, geen zekerheid be staat dat hiervoor nieuwe afzetmoge lijkheden worden gevonden. De libera lisatie van het handelsverkeer en de in sommige opzichten enigszins ach terblijvende ontwikkeling der fruit teelt in enkele naburige landen wij zen wellicht op nieuwe afzetmogelijk heden, doch anderzijds kan de libera lisatie ook de consumptie van het Nederlands fruit ongunstig doen be- invloeden door zuidvruchten en ander buitenlands fruit GEEN TEELTVERORDENING Moet de uitbreiding van de teelt dan geregeld worden door het instel len van een teeltverordening? Het hoofdbestuur van de NF.O. heeft deze vraag ook besproken. Inderdaad zou een dergelijke verordening waar schijnlijk de gewenste oplossing ge ven indien zij zo zou kunnen worden toegepast, dat er ook de hand aan zou worden gehouden. Dit laatste acht het hoofdbestuur echter onder de huidige omstandigheden onuit voerbaar. Daarom hoopt men dat een ernstige waarschuwing tegen verdere belangrijke uitbreiding van de opper vlakte pit- en steenvruchten hetzelf de resultaat zal hebben. Een verbod aan buiten de fruitteelt staande per sonen om fruitteeltbedrijven te stich ten,. zet geen zoden aan de dijk. Deze groep maakt slechts vyf procent van de totale oppervlakte fruitteelt uit. Een verbod zou dus practisch geen invloed op de grootte van de oog-s t hebben. In de toekomst zal het zwaarte punt liggen op de vergroting van de afzet. Hiertoe is het noodzakelijk, dat men zich toelegt op de teelt van een kwaliteitsproduct, terwijl de pro ductiekosten zo laag mogelijk zullen moeten zijn. Het minderwaardige fruit zal uit de markt moeten worden fenomen en zo mogelijk nog 'n pro- uctieve bestemming moeten worden gegeven. In de nota wordt ook ge wezen op de mogelijkheid van het droge van dit fruit, ter bestemming als veevoer. Er zal ook meer fruit in de koelhuizen moeten worden be waard en het sorteren en verpakken zal moeten worden gebracht op het peil van het product in andere lan den. De veilingen zullen hun taak zo efficiënt mogelijk moeten verrichten en de afzetpropaganda cn marktana lyse in binnen- en buitenland zullen ook in het middelpunt van de belang stelling moeten staan. Wanneer op deze \rijze de uitbrei ding van de Nederlandse fruitteelt kan worden afgeremd en de afzet kan worden vergroot, behoeft de Ne derlandse fruitteelt geen noodlijden de bedrijfstak te worden. CIJFERS SPREKEN In de nota worden nog enkele spre kende cijfers gegeven. Van 1940 tot en met 1949 bedroeg de uitbreiding aan groot en klein fruit 13289 ha. waarvan 5742 ha. door uitbreiding van bestaande boomgaarden en 3797 ha. door nieuwe bedrijven. Zeeland droeg hieraan by met resp. 624 en 280 ha. De uitbreiding geldt vooral appels, nl. met 8575 ha. van 28531 tot 37106 ha. Naast de uitbreiding van het areaal en de verbeterde teeltmethoden, is er. vooral het laatste jaar. ook op grote schaal omgeënt. Zo zijn naar schat ting in Zeeland met plm. 5000 h.a. fruit, 5 10 ha. omgeënt. Verder die- Met het lijntoeste! van de K.IJYI vertrokken van Schiphol 12 leerling vliegers van de Nederlandse Lucht macht te weten vijf officieren, vier vaandrigs, eén sergeant en twee sol daten, naar dc Verenigde Staten, om daar een volledige opleiding tot vlie ger te ontvangen. Bij het vertrek wuiven de mannen de familie en bekenden toe. nen oude bomen (in Zeeland van plm. 50 jaar) te worden gerooid. Immers deze oude bomen gaan kleinere vruchten van mindere kwaliteit op brengen. In deze provincie is naar schatting dit jaar 10 ha. gerooid. In wezen is dit rooien ook een uitbrei ding van de fruitproductie, aangezien men vóór iedere gerooide boom een nieuwe neerzet. In de komende ja ren zal daarom de toeneming van de fruitproductie voor een aanzienlijk hoger percentage worden veroorzaakt door het inplanten van nieuwe boom gaarden en* voor een geringer percen tage door de betere teeltmethoden. Koelhuisbouw blyft voor een markt- ontlasting in de herfst van groot be lang. Op het ogenblik kan in Neder land ruim 40 millioen kg. gekoeld worden en plm. 20 millioen kg. opge slagen worden in bewaarplaatsen. Van Februari t.m. Mei zal de prijs van het binnenlandse fruit minstens 20 a 25 cent hoger moeten liggen dan in de herfst, zulks ter dekking van de kosten van koelen. Kosien: 104 millioen De Dienst van Publieke Werken le Ams erclam heeft zijn plan bekend gemaakt over dc Y-oeververbinding in tic hoofdstad.'Dit plan-1950 beslaat uit: a. Een autotunnel; b. Twee perso- nentunnels, elk bestemd, zowel voor fietsers a!s voetgangers; c. Een z-gr. ge reduceerde pontverbinding bestemd voor handkarren, bakfietsen, bespan nen wagens en auto's die niet van de auto'.unnel gebruik kunnen of mogen maken. De kosten worden geraamd op f 5G.900.00f).voor dc autotunnel, 2G.000.080.voor de grotere cn 22.000.009.voor de kleinere perso- ncntur.nels. Totaal dus 104.003.000. Per tunnel wordt gerekend op een bouwtijd van 3 jaar. Met de voorbe reidingen in ruime zin moet die tijd op 5 jaar worden geschat. B. en W. van Amsterdam zijn voor nemens zo spoedig mogelijk voorstel len ter zake van de tunnelbouw bij de gemeenteraad in te dienen. De autotunnel loopt van een punt op de Prins Hendrikkade, nabij het Scheepvaarthuis. naar het Kraaien- plein in Amsterdam Noord. In het nieuwe ontwerp zijn voor elk der verkeersrichtingen* twee rijbanen ontwox-pen. De tunnel bevat twee ko kers, ieder met een rijwegbreedte van 8 meter. Op grond van tal van overwegingen heeft men het plan om het personen verkeer door éen tunnel te leiden, op gegeven. In het nieuwe plan is de grote personentunnel gesplitst in twee kleinere tunnels. In de éne komen 7 roltrappen, in de andere 9 roltrappen, die dè voetgangers 19 meter omhoog of omlaag zullen voeren. Tas met 25 mille terecht Het geld, dat zoals wij gemeld heb ben door een kantoorloper van Wra. H. Müller en Co. N.V. te Rotterdam werd verloren, is terecht. Een zeven tienjarig meisje heeft de tas. die van de fiets gevallen was, gevonden. VOORSPELT TOENEMENDE WIND. Geldig tot Woensdagavond. Toenemende bewolking met later enige regen. In de kustgebieden tot krachtig, elders tot matig toenemen de Zuidwestelijke of Zuidelijke wind. Koude ochtend, 's Middags tempera tuur normaal voor de tijd van het jaar.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1