PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Minister Lieftinck stelde de kabinetdcwestie Prov. bestuur: „Al is er mist, wij moeten varen!" 0E BILT Bewogen vergadering van de Tweede Kamer Kantlijn Waarom vijf communisten werden gearresteerd MINISTER YJACOB IS NAAR WASHINGTON VERTROKKEN Vandaag 00K ZUID-KOREAANSE POLITIE BEDRIJFT GRUWELDADEN Ondanks veel onzekerheid zijn er hoopvolle perspectieven Mr. t. i Dries secretaris generaal van Financiën. Nederlandse resolutie over atoomcontrole. VOGRSPFL h 193e Jaargang - No.252 Dagbiao uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie F. van de Velde en B' B. den Boer Adj Wde Pagter Hoofdred G. BalliDtlJn PI verv.: W Leertouwer en H A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct., per week; i 3,90 p Kw fr. p. p t 4.15 per kw Losse nummers 10 cent waarin opgenomen de middelburgse, vlissingse, goese, breskense courant en vrije stemmen Donderdag 26 Oct. '50 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2,50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties max. 8 regels): van 1—5 regels f 1.—iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bui Vltssinser Walst. 60 tel 2355 4 lijnen 'bg g 2861 of 2160. M'burg Londensé Kaai.29 tel 2077 en 2924: Goes L Vorststr 63. tel 2475 (bg.g 2228); Ocstburg Pr Mauritsstr 12. tel 102; Terneuzen BrouwerlJstr 2; Zlerlkzee N Bogardstr C 160. tel 28 Amendement-" rcas voor de regering onaanvaardbaar. (Van onze parlementaire redacteur). Het tot dusver „taaie" en technisch ingewikkelde debat in de Tweedo Kamer over de vüf belastbigontwerpen van minister Lieftinck heeft Woensdagmiddag een interessante wending genomen, doordat de bewinds man de kabinetskwestie stelde. Nu wordt de soep nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Er mag dan wel gedreigd zy*n met aftreden van alle ministers als een amendement van dr. A. M. Lucas van de K.V.P. zou worden aangenomen, doch de U.K. fractieleider, prof. mr. C. P. M. Romme, sprak verzoenende woorden en gaf ln overweging eerst nog eens overleg te plegen tussen regering en Kamer, teneinde een oplossing te vin den, die beide kabinet en Kamer uit de moeilijkheden redt. Waarschijnlijk zal de zaak dus met een sisser aflopen, doch dat neemt niet weg, dat men op een gegeven ogenblik scherp tegenover elkaar stond. Dr. Lucas, de belasting- en finan ciële expert van de K.V.P., had een amendement ingediend op het wets ontwerp tot verlaging van de in komsten en de loonbelasting een verlaging, die bedoeld is als com pensatie voor de komende huurver hoging dat enige verlichting van druk wilde brengen voor de middel grote inkomens, die van 6000.tot 30.000.— per jaar. Hg wenste daar mede vooral aan de gezinnen met Minister Lieftinck heeft bij het belastingdebat in de Tweede Kamer verklaard, dat de belas tingdruk nog niet dodelijk is. Hij fat echter tevens toe, dat het ogen lik. waarop zij dat wel zal zijn, niet zo heel ver meer weg isNeder land komt met de rug tegen de muur. Als er een half milliard méér voor de defensie nodig zou zyn, ziet de heer Lieftinck geen kans om het door het Nederlandse volk op te la ten brengen...... Hoe het geld er dan komen moet Door vermindering van de overheids uitgaven. En daarop kan inderdaad nog altijd verminderd worden. De nieuwe verkeersregeling schrijft bij voorbeeld de verhanging van tiendui zenden verkeersborden door andere voor. Op de rijkswegen is dat rijks zaak, op de provinciale wegen pro vinciezaak, in ie gemeenten gemeen tezaak. Stel die veranderingen nog maar gerust een paar jaar uit. tot dat we er hopelijk wat beter voor staan. Het geld kan beter worden gebruikt! Dat is blijkbaar ook de gedach- tengang van de Kamerleden, die het minister Lieftinck by de belastingdebatten moeilijk maken. Minister Liefitack heeft echter te genover de motie-Lucas (K.V.P.), die verlichting der lasten voor de mid delbare inkomens bepleit, de porte feuillekwestie gesteld, ja zelfs de ka binetskwestie. Aanvaarding zou dus een regeringscrisis betekenen Daarvan zijn en de regering en de Kamer toch een beetje geschrokken. Bij nader inzien en na ingrijpen van de heer Romme, werden de koppen by elkaar gestoken. De regering kan de millioenen der middelbare inko mens niet missen, zij is echter bereid om te helpen zoeken naar een com pensatie daarvoor. Het -gevaar was dus spoedig be zworen en Nederland kan gerust zijn: de heer Lieftinck gaat niet heenZo ver zal de Kamer het niet laten ko men. Dat een Kamerlid gearresteerd wordt, is in Nederland hoge, hoge uitzondering. Dat de arres tatie van de communistische heer Hermans plaats vond juist terwijl in Amerika een ware communistenjacht geopend is, zal wel toeval zijn, maar is opmerkelijk. De heer Hermans schijnt zich aan een misdryf schuldig te hebben ge maakt. Dat men daartegen optreedt is goed. Dat .men de communisten scherp in het oog houdt, is nog be ter. Als Engeland de heer Ponte- corvo wat beter bewaakt had, kon hij thans geen atoomgeheimen in Rusland verklappen. Wel moet Nederland oppassen, dat we een anti-communistische zuive ringskoorts, zoals die in Amerika woedt, vermyden. Al te gemakkelijk komt het dan tot hetzcampagnes, waarmede niemand is gebaat. Kunst is in Nederland geen over heidszaak. Maar de overheid be steedt ieder jaar een aanzienlijk bedrag voor allerlei kunstsubsidies, die voor het overgrote deel terecht komen in de grote steden en niet in de provincie. Onlangs is daarover gedebatteerd op de Radio-Olympus van de VARA. Enige plattelanders vroegen, wat er van al die subsidies nu eigenlijk op het platteland terecht komt. De Olympiërs maakten er zich met een Jantje van Leiden van af. Vrijheid en Democratie (WD) echter tekent hiertegen protest aan: „Er worden o.i. vele en grote sub sidies en bovendien pryzen en pre mies uit een heel magere huishoud- kas aan opera- en toneelgezelschap pen. aan dichters en schrijvers en schilders, aan orkesten enz. verleend waarvan het platteland inderdaad geen „rechtstreeks voordeel" trekt die gesubsidieerde toneelvoorstellin gen, concerten, tentoonstellingen enz. veel kinderen tegemoet te komen. Prof. mr. P. Lieftinck maakte ech ter duidelijk, dat van dit amende ment in de eerste plaats de onge- huwden en de gezinnen zonder kin deren zouden profiteren en dat het dus niet beantwoordde aan de ver wachtingen, die de heer Lucas koes terde. Bovendien schatte hij, dat het de Staat ongeveer 50 millioen gulden zou kosten. Nu is minister Lieftinck ook de kwaadste niet. Wanneer een bepaal de categorie der bevolking inderdaad enige verlichting van belastingdruk nodig heeft, omdat zij al extra zwaar belast is, dan wil hij er wel aan me dewerken, om dit te bereiken. Maar.... het moet hem niets kosten. Hij ver langde daarom van de heer Lucas, dat hij tevens zou aangeven, waar de 50.000.000, die zijn amendement vergt vandaan gehaald moet worden. Het is een verlichtings-amende- ment, zei prof. Lieftinck. En als zo danig is het voor de regering onaan vaardbaar. „Wat bedoelt U met onaanvaard baar wilden enkele afgevaardigden de heren O. v. d. Heuvel (A.R.), F. H. v. d. Wetering (C.H.) en prof- mr. C. P. M. Romme (K.V.P.) we ten. „Zult U het onderhavige wets ontwerp intrekken, als de Kamer het amendement Lucas aanvaardt?" Zult U de verlaging van de school gelden terugnemen? Of betekent het onaanvaardbaar aftreden van de mi nister van Financiën of van het ge hele kabinet?" Prof. Lieftinck liet er geen twijfel aan: voor intrekking van het wets ontwerp tot verlaging van de in komsten- en de loonbelasting voelde hy niets, omdat hg dan een gewtyzigd ontwerp zou moeten indienen en de gehele, ingewikkelde procedure op nieuw zou moeten beginnen. IVlen zou dan niet voor 1 Januari a.s. klaar komen en dat maakt dan weer de huurverhoging onmogeiyk. Dus: on aanvaardbaar betekent aftreden van de regering. Van alle ministers, aan gezien het hier regeringspolitlck geldt! De heren jhr. mr. M. van der Goes van Naters, de fractievoorzitter vaii de P.v.d.A. en mr. P. J. Oud, de frac tievoorzitter van de V.V.D., meen den niettemin, dat toch maar ge stemd moest worden, tenzy de heer Lucas, de consequenties vrezende, zijn amendement introk. Maar prof mr. C. P. M. Romme (K.V.P.), die or een regeringscrisis niet byster ge steld scheen, stak prof. Lieftinck de reddende hand toe. De R.K.-fractie- voorzitter gaf in overweging in de vaste commissie uit de Kamer te z< ken naar een voorstel, dat het g< opbrengt, dat de schatkist door het amendement-Lucas derft. Toen schorste de voorzitter de ver- i gadering voor de gewone vyf-minu- ten-pauze. Deze onderbreking groei de echter uit tot een zeer lange pan-. Zoals wg reeds meldden werd te Utrecht in een feestelijke byeenkomst het feit herdacht, dat 20 jaar geleden de Bond van Nederlandse Plattelands vrouwen wérd opgericht. Onder de ongeveer 1500 deelnemende vrouwen waren er velen in klederdracht; waarby Zeeland zeer sterk vertegenwoor digd bras. De officier van justitie by de ar rondissementsrechtbank te Maas tricht heeft het volgende meegedeeld over de arrestatie van enige commu nisten. Het betreft hier twee gevallen waarin aan een gedeserteerde mili tair (in geen van beide gevallen communist) hulp werd verleend om naar België uit te wijken. Het eerste geval speelde zich af in 1947, het tweede in 1950. Bij het eerste geval zijn drie der «arresteerde communisten, by het weede vyf hunner betrokken. Dat zich meerdere gevallen hebben voor- Êedaan is tot nu toe niet gebleken. r is geen reden om te denken aan spionnage. hetzij onderling, hetzij sa men met Duitse geestverwanten. Een viertal der gearresteerden heeft reeds bekentenissen afgelegd. Canadees materiaal voor Nederlandse divisie. De Canadese regering heeft met het oog op de wederzydse bijstand tussen de leden van het Atlantisch Pact aan de Nederlandse regering materiaal aangeboden voor de uitrus ting en bewapening van één divisie. De Nederlandse regering heeft dit aanbod dankbaar aanvaard. ze. Onderling werd er zwaar ge boomd om uit de impasse te komen. NADER OVERLEG Om tien over zeven werd de ver gadering heropend. De voorzitter stelde voor de beraadslaging te schor sen tot Donderdag* 2 November. Hy voegde hieraan toé, dat er een rede lijke kan^ voor een oplossing aanwe zig is.. De minister had zich bereid verklaard nader overleg te plegen. Hy is bereid in overweging te nemen eeD sociaal en economisch te verant woorden directe verlaging voor de middengroepen, volledig gecompen seerd door een sociaal en economisch verantwoorde verhoging van andere belastingen. Zal het nieuwe Franse plan besprekingen bemoeilijken? Defensie als geheel wordt besproken. Met de K.L.M.-consteIIatlon „Rot terdam" is de minister van oorlog en Marine, mr- H. L. s' Jacob gister avond naar Washington vertrokken, om daar deel te nemen aan de con ferentie van ministers van defensie der landen, aangesloten by het Atlan tische pact. Vertrouwensmotie in kabinet R.I.S. aanvaard. Met 118 stemmen voor en 73 tegen heeft het Indonesische parlement Woensdagmiddag de vertrouwensmo tie ln de regering Natslr aanvaard. Het verzoek tot bespoediging der I behandeling van de motie van ver trouwen werd door de teden van het parlement met 116 tegen 79 stem men aanvaard in een rumoerige och tendvergadering, waarbij men af en toe trachtte elkaar het Minister 's Jacob zeide te vei*wach- ten, dat het plan van de Franse re gering de besprekingen in Washing ton zal bemoeilijken. „Immers", zo zei hy, „nu komt een geheel andere gedachte naar voren dan die, welke de in September j.l. gehouden bespre kingen der ministers van Buiten landse Zaken beheerste. Bovendien is het plan Pleven gekoppeld aan het plan Schuman, waarover nogal het een en ander te doen is". Overigens dacht de minister niet, dat het Fran se plan consequenties voor Nederland inhoudt. Tenslotte vertelde de minister dat by de besprekingen in Washington het zwaartepunt niet op een bepaald onderdeel van de defensie zal vallen, maar dat het geheel besproken zal worden. spreken on mogelijk te maken door asbakjes e. d. te laten vallen.. Vervolgens werd besloten, mondeling in plaats van schriftelijk te stemmen. Hierna werd de vergadering gedurende ongeveer 30 minuten geschorst op verzoek van de democratische fractie. ......opent Koning George het nieuwe Engelse Lagerhuis, dat herbouwd werd op de puinho pen van het in 1941 door Duitse bommen verwoeste oude ge bouw; is het 150 jaar geleden, dat de befaamde Pruisische veld maarschalk Graaf von Moltke, die de overwinning bevocht op Hannover en Oostenrijk en op Frankrijk (1870-'71) werd ge boren. blijven als regel beperkt tot de grote steden in het Westen en tot de gro tere provincieplaatsen. Maar begrijpt de provincie en het platteland dan niet aat ook een arm land, dat zijn cultuur ,en zyn kunst niet hoog houdt en dat zyn kunste naars niet zo krachtig mogelijk steunt, cultureel aan lager wal raakt Natuurlylc begrijpen intellectuele kringen ten plattelande dit evenzeer als de culturele centra in de hoofd steden. Vanwaar dan die schijnbaar domme en bekrompen vraag? Zy vindt haar oorzaak in een toe nemende ontevredenheid, een zich be kocht en onvoldaan voelen naar aan leiding van hetgeen met deze sub sidies, prijzen en premies wordt be reikt. of beter: juist niet wordt be reikt." En, zouden wfl er aan willen toe voegen in het feit, dat er van groot stedelijke kunst en cultuur nog te weinig naar de provincie komt. Chinees vuur: Amerikaanse jager stortte neer. Vóór de tweede maal is van de Chinese zijde der Noordkoreaanse gjens op Amerikaanse vliegtuigen gevuurd. Een Mustang-jager werd ge- troffqji en stortte in zee, maar de pi- löofkon wórden opgepikt. De luchtmacht bombardeerde een concentratievan Noordkoreaanse voertuigen van velerlei soort. De vliegtuigen verwoestten 55 voertuigen en vernielden er 40. Terwyl de. Noordkoreanen zich in groten getale overgaven, rukten de verbonden strydkrachten ook Woens dag snel op. Steeds dichter wordt de Mandsjoeryse grens genaderd. Van 't hoofdkwartier te Tokio is opdracht ontvangen „gebruik te maken van wat er aan strydkrachten nodig is" om deze grens té bereiken. Dit wijst op een wijziging van de vroegere in structie, dat de Amerikaanse en Brit se troepen op 30 km van de grens halt zouden moeten maken en dat al leen Zuidkorè'aanse troepen de bezet ting zouden moeten voltooien. De Amerikaanse-Importbank heeft toestemming verkrëgên twee millioen dollar van een lening van 15 millioen aan Joegoslavië beschikbaar té stel len voor het kopen van voedsel. Opzienbarende reportage van correspondent van de „Times". Een lange beschryving die de correspondent van de „Times" in Korea gegeven heeft van de „gruweldaden, waaraan de politie van Syngman Rhee zich te buiten gaat sedert de verovering van Seoel door de stryd krachten der V.N.", heeft een diepe indruk gemaakt op het Britse pu bliek, aldus meldt A.F.P. Volgens deze journalist zou het eni ge verschil tussen de autoriteiten van Zuid-Korea en die van Noord-Korea zijn „dat de mannen en vrouwen, die er van beschuldigd zijn communisten te zijn of te hebben samengewerkt met de volksregering, vermoord of gevangen gezet worden in de schaduw van het vaandel der V.N.". De correspondent van de „Times" bevestigt persoonlijk genoeg inciden ten te hebben bijgewoond om te kun nen verklaren, dat de middelen; die gebruikt worden om in Zuid-Korea de plaatselijke versie van de democratie te verdedigen, zo gruwelijk zijn als de uit naam van het communisme bedre ven gruwelen". Üe correspondent beschrijft dan eni ge weerzinwekkende taferelen en voegt er aan toe, dat dit alledaagse verschijnselen zijn geworden in Korea. Een lid van de onderzoekcommissie van de V. N. verklaarde, dat de re presailles even talrijk zijn als de ver slagen over de communistische gruwe len. De journalist beóluit zijn répor- tage, die door de plaats welke zij in het alomgelezen Londense blad kreeg, van uitzonderlijk belang wordt geacht, met de verklaring: „De meeste niet- Koreaanse leden van de strijdkrachten der V. N. zijn op de hoogte van deze toestand, maar of voelen zij zich machteloos om in te grijpen of menen dat het beter is de aandacht op deze weerwraakmaatregelen niet te vesti gen, om aldus aan de communistische Vorming van reserve voor herstel oorlogsschade. Vooruitlopend op de begroting der provinciale inkomsten en uitgaven voor 1951, die binnenkort zal verschijnen, hebben Gèd. Staten van Zeeland de Prov. Staten een nota over het financieel beheer der provincie gezon den. Daarin wordt vermeld, dat zy over de jaren 1945, 1946 en 1947 in een staat van noodiydendheid verkeerde. Na aft rék van de van het Ryk over die* jaren ontvangen steun bedragen de tekorten van de gewone dienst 14.963,59. Het voornemen bestaat dit'bedrag ten laste van de gewone dienst der jaren 1949, 1950 en 1951 af te sehryven. Daarmee kan deze voor de provinciale financiën zo zorgvolle periode als afgesloten beschouwd worden. Hoewel de afwikkeling van de her- stelkosten van oorlogsschade ver moedelijk nog geruime tyd zal vorde ren, staat reeds thans vast, dat een volledige vergoeding dier kosten niet zal worden genoten. G.S. menen, dat daarom moet worden begonnen met de vorming van een reserve daarvoor. In de begroting 1951 is een som van 100.000 uitgetrokken als toevoeging aan die reserve. Het vermoedeiyk grote batige saldo yan de gewone dienst 1949 ad 400.000 maakt het bovendien mogelyk daarvan een be drag van 100.000 af te zonderen voor een eerste storting. Hoeveel van de herstelkosten ten laste van de provincie zal biyven, is nu niet te schatten. Dat het evenwel somtyds over belangryke bedragen kan gaan, moge blijken uit het volgende. De totale kosten van het herstel van de weg WestkapelleDomburg worden geraamd op rond 160.000. Tiaar het .zich laat aanzien zal daarvan ver- moedeiyk 60.000 niet worden ver goed. Het is de bedoeling, telkens wanneer een door oorlogsschade ge troffen object zal zyn afgerekend, hetgeen de vergoeding minder be loopt dan de kosten van herstel ten laste te brengen van de reserve. Het uitzonderlijk grote batige saldo van de dienst 1949 wordt in hoofdzaak veroorzaakt door drie posten: de te gemoetkoming aan caïamiteuze pol ders (netto-overschot op de raming 135.000, waarvan 100.000 wordt toegevoegd aan het zeeweringen fonds); de uitkering uit het provin ciefonds 106.000 meer dan was ge raamd) en het PZEM-dividend 49.800). Over de gewone dienst van 1950 is nog weinig, te zeggen. Tot dusver laat.het verloop zich echter nog niet ongunstig aanzien, hoofdzakelijk, om dat uit het provinciefonds meer zal worden genoten dan is geraamd en een belangryk bedrag aan gewetens- gelden is ontvangen. RICHTLIJNEN. G.S. geven do volgende samenvat ting van de richtlijnen voor het fi- nauclëel beleid in de naaste toekomst- Er moet naar gestreefd worden, dat de provincie haar taak, vooral ook op sociaal, hygiënisch en cultureel terrein, zo goed I mogeiyk vervult. Daarnaast moet getracht worden voor de financiën ongunstige evene menten uit oorlogs- en bezettingstyd te boven te komen. Zo mogelyk zal de financiële positie versterkt moe ten worden en tenslotte moet ge tracht worden de wegenverbeterin gen voortgang te doen hebben. Voor 1951 kan geraamd worden als uitkering uit het provinciefonds 122% van het over 1949 ontvangen voorschot. Dit voorschot bedraagt 1.356.000, zodat de uitkering 300.000 hoger kan worden gesteld dan in de begroting voor 1950. Vol gend jaar zal een voorschot over 1951 en de afrekening over 1949 wor den ontvangen. Per hoofd der bevolking ontvangt Zeeland uit dit fonds 3.03 méér dan het gemiddelde voor alle provincies, terwyl de nadelige sloten van alge meen bestuur en waterstaat tezamen 3,23 meer dan het gemiddelde be dragen. Hieruit blykt, dat de hogere kosten, die voortspruiten uit de bij zondere ligging en gesteldheid van Zeeland in zeer belangryke mate, doch niet ten volle worden goedge maakt door de nieuwe regeling van de financiële verhouding tussen Rrjk en provincie's. De onzekerheid, welke op zoveel terreinen bestaat, maakt het schier onmogeiyk om vooruit te zien. Naar het oordeel van Ged. Staten dient echter voort te worden gegaan in de zelfde koers. De mist moge het uit zicht belemmeren, er dient te worden sjeyaren, want stilliggen is gevaar- propaganda niet uitstekend materieel aan de hand te doen. Anderen menen, dat alleen de Zuid- Koreaanse regering moet instaan voor het ophouden van deze gruwelen en dat zij als buitenlanders zich niet te bemoeien hebben met de binnenlandse zaken van souvereine staten. Bij K.B. is mr. H. A. M. van den Dries met ingang van 16 October 1950 benoemd tot secretaris-generaal van het ministerie van Financiën. De heer van den Dries werd 31 Maart 1904 te 's-Hertogenbosch geboren. Zyn ambtelyke loopbaan dateert van 1 Juni 1928, toen hy werd benoemd tot surnumerair der directe belas tingen, invoerrechten en accijnzen. In 1934 werd hy werkzaam gesteld aan het ministerie van Financiën. In 1945 bekleedde de heer van den Dries de functie van hoofd van het agentschap van het ministerie van Financiën te Londen. Regeling voor de bewapening. In de politieke commissie van de V.N. heeft het waarnemend hoofd van de Nederlandse delegatie, mr. Van Heuven Goedhart een resolutie opgesteld, waarvoor hy de instem ming verwierf van de V.S., Engeland, Frankryk en Mexico. In deze Neder landse resolutie wordt gezegd, dat 't voor het instandhouden van de vrede noodzakelijk is, dat ieder land zich be reid verklaart doeltreffend interna tionaal toezicht van de Verenigde Naties op de productie van atoom energie te aanvaarden, teneinde een verbod van atoomwapens mogelyk te maken. Verder acht deze resolutie het noodzakelijk dat alle landen zich bereid verklaren tot 'n regeling over hun algemene bewapening en hun strijdkrachten met als doel een gelei del yke vermindering. Dr. Hirschfeld ernstig ziek De oud-hoge commissaris in Indone sië, dr. H. M. Hirschfeld, thans rege ringscommissaris voor het Europese herstelprogramma, is in Parys zeer ernstig ziek geworden. Maandag avond heeft hy een hartaanval gekre gen. Frans optreden in Indo-China. De Franse artillerie in Indo-China is begonnen met de beschieting van een concentratie der Vietminh-op- standeiingen ten Oosten van Lackay, de meest vooruitgeschoven post van 't Franse verdedigingsstelsel in Noord- Indo-China. Waarnemers te Saigon zyn van mening, dat dit mogelijk het eerste stadium vormt van een slag om het fort van Lackay. De Franse luchtmacht heeft een concentratie yan de Vietminh gebombardeerd. WEINIG VERANDERING Weersverwachting, geldig tot heden avond. Droog en koud weer met enkele overdry vende wolkenvelden. Meest matige wind uit Oostelyke richtin gen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1