PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Luchtlanding om vluchtende Noord-Koreanen de pas af te snijden Veiling Krabbendijke opende een modern koelhuis oe BILT Pjongjang thans geheel bezet Deze week BENELUX-CONFERENTIE OVER DE LANDBOUW BEGONNEN VOORSPEL T, 193e Jaargang - No.248 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F B. den Boer AdJ W de Pagter Hoofdred,. G Balllntijn PI verv.ï W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; £r p. p. f 4.15 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, 3RESXENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 21 Oct. 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p advertentie f 2.50 Ingez. mededelingen dubbel tarief Kleine advertenties (max 8 regelsi van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer Giro nr 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vlissingen Walstr 58—60. tel 2355, 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160); M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr 63. tel 2475 (b.g.g 2228); Oostburg: Pr Maurltsstr. 12. tel. 102; Terneuzen: Brouwertjstr 2; Zierikzee- N Bogardstr C 160. tel 28 MacArthur verwacht spoedig einde van de oorlog Amerikanen en Zuid-Koreanen hebben de stad Pjongjang geheel bezet. Een colonne van de Zuid-Koreaanse eerste divisie is snel door Pjongjang naar het Noord-Oosten opgerukt om de vluchtende Noord-Koreanen de pas af te snijden. Amerikaanse vliegtuigen hebben 40 km ten Noorden van Pjongjang een regiment Amerikaanse parachutisten neergelaten. De luchtlanding werd uitgevoerd van onge-- vecr 235 meter hoogte. Zij werd door generaal Mac Arthur vanuit een vliegtuig, dat zich op duizend meter hoogte bevond, gadegeslagen. Na de luchtlanding heeft de generaal een bezoek aan de veroverde stad gebracht. Bij zei: „de oorlog zal zet? besUst spoedig ten einde zijn. Wij hebben het net dichtgetrokken". Het gehele 187ste regiment van de elfde luchtlandingsdivisie is geland. Het betreft 4.100 man met uitrusting voor een zelfstandige infanterie-actie. De parachutisten kwamen neer op vlak terrein bij Soektsjon en Soent- sjon. Generaal MacArthur heeft ver klaard, dat de actie ten doel heeft ontsnappingspogingen van de tegen stander te verhinderen. „Wat in het net zit zullen we zien te pakken te krijgen", zei hij. De luchtlandingstroepen werden aangevoerd in 80 „flying boxcars", die onmiddellijk terugvlogen naar Kimpo De Noord Koreaanse hoofstad Pjonjang is enkele dagen na het ver rassende bezoek van president Tru man aan generaal MacArthur in han den gevallen, van de troepen der Ver enigde Naties. Noch Moskou, noch communistisch China zijn de Noord- Koreanpn te hulp gesneld, behalve dan met oorlogsmateriaal. President Truman en MacArthur hebben, blij kens hun verklaringen, daarna uitge maakt, dat Azië vrij zal blijven en geen slaaf zal worden (van Moskou). Dit laatste is stoutmoedig. Men mag weliswaar aannemen, dat SowjeLRus- land en rood China opgekeken hebben van de paraatheid en de vastberaden heid der Verenigde Naties om aan iedere agressie het hoofd te bieden en' van die paraatheid diep onder de In druk zijn gekomen. Azië echter is te genwoordig één grote verzameling van vulkanen en wie met vulkanen om moet springen, heeft het niet gemak kelijk. Alleen al de ontwikkeling in Indo-China bewijst, dat Moskou over vele mogelijkheden beschikt om het de Verenigde Naties lastig te maken. Het staat voor ons dan ook allerminst vast, dat de moeilijkheden in Oost- Azië ten einde lopen. Uit de verklaringen van Truman en MacArthur kan afgeleid worden, dat Amerika en Engeland voornemens zijn een vredesverdrag met Japan te sluiten. Dit zal een eenzijdig vredes verdrag moeten zijn, want men mag. nauwelijks aannemen ,dat Rusland mee zal doen. Welnu: de wereldge schiedenis leert, dat veelal eenzijdige vredesverdragen de basis vormen van toekomstige conflicten. Amerika blyft zich wapenen tegen spionnagfe. De jongste ongeldig ver klaring van alle visa naar de V.S. spruit er uit voort. Of deze tenslotte nuttig is, valt te betwijfelen. Wij zien haar eer als een verkiezingsstunt van 'Truman c.s. met het oog op No vember a.s. In het buitenland is verder vén be lang, dat de oppositie in Egypte ko ning Faroek een ultimatum heeft gesteld. De koning heeft zyn nog al fuiverig afgestemde reis door Zuid- Europa afgebroken. Na de luim volgt thans de ernst. Of Faroek na de amoureuse perikelen aan het Egypti sche hof er verstandig aan heeft ge daan de bloemetjes in Europa zó bui ten te zetten, dat iedereen er zich over verbaasde, moet blijken. Het leek er wel eens even op. alsof de ko ning naar het ex-koningschap sol liciteert, dat overigens ook zijn at tracties heeft. En natuurlijk was er het aftreden van Stafford Cripps. Drie jaar lang Is hij het vooral, die de Engelse eco nomische en financiële ontwikkeling heeft bepaald. In Nederland is de heer Lieftinck op kleiner schaal zijn evenknie. Gezondheidsredenen zijn de oorzaak van zijn heengaan. Of des niettemin zjjn politiek zal worden voortgezet.is hoogst onzeker. Voor die politiek was een „sterke man" nodig. Of Cripps' opvolger dat za) zijn, moet blijken. In Nederland (hoe genoegelijk rolt het leven!) kregen de ouden van da gen hun 5 en de ambtenaren hun 5%, maar de heer Lieftinck, die toch eigenljjk Nederland regeert, verklaar, de tegelijkertyd, dat er geen verdere belastingverlaging komt. Om dit laatste zitten we dan weer in de as.. De heer s'Jacob is de heer Schok king opgevolgd, maar schout bij nacht Moorman, die door zijn posi tieve verklaringen omtrent het be houd der Nederlandse vloot de knup pel m het ministershok wierp, is niet slechts gehandhaafd, maar maakte bovendien promotie. Nadat dus de eerste verklaringen van de nieuwe minister onzekerheid wekten, kun nen wij thans gerust zijn. In Ambon is de beslissing nog niet gevallen. In Nederland heeft zich een groep personen in het linkse kamp vermeten om zowel dr. W. Drees als de Ambonezen een steek in de rug te g*wn door een manifest, dat als twee druppels water leek op de ma nifesten van „Door de eeuwen trouw" en dus verwarrend moet werken. Een faire strijdwijze lijkt ons dit niet. bij Seoel om geschut, vrachtwagens, jeeps en zware uitrusting te halen. Dit materiaal werd later neergelaten. Andere vliegtuigen wierpen voedsel, water en ammunitie boven het lan dingsgebied uit. MacArthur verklaarde na terugkeer te Tokio geloven, dat de Noordkore- anen ten Noorden van Pjongjang niet veel militaire kracht kunnen ontwik kelen. Door de landing wordt voorko men, dat zij zich hergroeperen. 250.000 MAN NODIG. Volgens het blad „Chicago Tribune" heeft generaal MacArthur onlangs te- genover bezoekers vah jfin hoofd kwartier verklaard, dat voor de ver dediging van Korea een Koreaans le ger van 250.000 man noodzakelijk is. Het Zuidkoreaanse leger telt thans 210.000 man in uniform. Generaal MacArthur is volgens het blad van mening, dat de Ver. Staten na afloop van het Koreaanse conflict een sterke strijdmacht in het gebied van Japan en Okinawa moeten hou den om in staat^ te zijn „verdere com munistische agressie in Azië tegen te gaan zonder de Amerikaanse strijd krachten elders te verzwakken". „Te Tokio is men algemeen van me ning. dat het in Korea niet tot oorlog zou zijn gekomen als de Amerikaanse strijdkrachten in Japan niet tot een minimum waren gereduceerd", aldus het blad. Amerika wil wel met Rusland praten Amerika heeft „geen bezwaren" te gen het houden van een bespreking der grote mogendheden over „de vraagstukken, die de wereldvrede be dreigen", zo heeft Johh Foster Dulles, de Amerikaanse afgevaardigde in de politieke commissie der V.N. ver klaard. Hij voegde er echter aan toe weinig hoop te koesteren „doch men kan nooit weten". Amerika was zeer zeker bereid alles te doen dat de spanning en de vrees in de wereld zou kunnen verminderen. Foster Dulles heeft verder ver klaard, dat de Sowjet-Unie te verstaan heeft gegeven, dat zij bereid is infor meel met de Ver. Statenbesprekin gen te voeren over de mogelijkheid van een Japans vredesverdrag. Volgens 'mededelingen van burgers uit Pjongjang zijn leden van de Noord-Koreaanse regering naar Hoetsjin, ongeveer 160 km ten Noord- Oosten van Pjongjang gevlucht. De Noord-Koreaanse militaire autoritei ten zijn naar Soentjon, 64 km ten Noorden van Pjongjang vertrokken. Gezinnen van Sowjet-Russische func tionarissen te Pjongjang zijn naar het Noorden uitgeweken. Militaire waarnemers verwachten, dat de Noord-Koreanen zollen trachten meer nabij de grens van Mandsjoerije stand te houden en daar een verdediglngsgebied te vormen. Naar verluidt zou de Zuid-Kore aanse zesde divisie Songtsjong, onge veer 32 km ten Zuid-Oosten van Soentsjin, hebben bereikt. Aan de Oostkust van Korea is generaal-ma- joor Edward Almond, bevelhebber van het Amerikaanse tiende Korps, te Wonsan gearriveerd om het bevel op zich te nemen over alle troepen in Oost-Korea ten Noorden van de stad. DE AMERIKAANSE VER LIEZEN IN KOREA. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft bekendgemaakt, dat op 13 October de Amerikaanse ver liezen in Korea 26.083 manschappen bedroegen, nl. 4036 doden, 17.711 ge wonden en 4336 vermijten. Het landleger verloor 22.838 man, de mariniers 2880, de marine 196 en de luchtmacht 169. Kominform-conf erende in Praag Ook Molotov aanwezig Radio Moskou meldt, dat Molotov, Sow jet-Russisch vice-premier en voor malig minister van buitenlandse za ken, Vrijdag te Praag is aangekomen. Molotof zal een conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken van alle volksdemocratieën en de Duitse democratische republiek bijwonen. Op de bijeenkomst zou men „het be sluit van de drie Westelijke ministers van Buitenlandse Zaken te New York om West-Duitsland opnieuw te bewa penen" bespreken. De conferentie werd op initiatief van de Sow jet-regering bijeengeroe pen. De ministers van Buitenlandse Za ken van Albanië. Bulgarije. Hongarije, Oost-Duitsland, Polen de Sowjet-Unie, Roemenië en Tsjechoslowakije wonen de conferentie bij. Regering zal niet militair ingrijpen op Ambon De minister-president heeft op een schriftelijke vraag van het Tweede Kamerlid mr. P. S. Gerbrandy betref fende het ingrijpen met militaire mid.' delen door de Nederlandse regering in het Ambonese conflict geant woord, dat de regering zich, hoezeer zij het Ambonese conflict betreurt, niet gerechtigd acht in dezen met mi litaire middelen in te grijpen. In de Oost-Duitse staat Saksen bij de plaats Zwickau is een rijke uranium- ader ontdekt, zo meldt het West-Berlijnse blad „Neue Zeitung". Men zou onmid dellijk begonnen tijn met het boren van schachten om de laag zo snel mogelijk te ontginnen. Vrijdag werd op alle middelbare scholen en scholen voor voortge zet onderwijs in Nederland, België en Luxemburg, een zogenaamd Bene- lux-uur gegeven. De leerlingen van het Montessori Lyceum in de Anthonie van Dijekstraat te Amsterdam luisteren aandachtig naar hun aardrijks- kunde-leraar, de, lieer M. A. Allcssie. Miniatuurveiling groeide uit tot groot, modern bedrijf Zeeland krijgt koelruimte voor 4'/j mlllioen kg fruit Met een doodgewone sleutel aan een oranjelint verrichtte burgemeester J. Vader van Krabbendijke Vrijdagmiddag een belangrijke handeling voor het jonge fruitteeltcentrum Öost-Zuid-Beveland. Op het terrein van de Veilingvereniging K.E.O. werd het niéuwe, architectonisch ook zeer ge slaagde koelhuis officieel in gebruik gesteld. Hiermee is het streven naar een volledig en goed geouitilleerd afzetapparaat bekroond. Een mijlpaal in de geschiedenis van de veillngsvereniging en voorlopig het sluitstuk van een ontwikkeling, welke byna Amerikaans aandoet. Tot voor anderhalf jaar terug be schikte de veiling Krabbendijke en Omstreken over een gebouwtje van 200 M2. In Mei 1949 werd het nieu we complex met kantoor, afmijnlo- Maar in de politiek is tegenwoordig zeer, zéér veel geoorloofd. Intussen komt Amerika enerzijds tot de conclusie, dat de Nederlanders gelijk hadden met hun voorspelling, dat het in Indonesië een jamboel zou worden. Anderzijds is het bezig door economische privileges het loon voor zijn steun aan de Indonesische na tionalisme te incasseren. Fox, de man van het beruchte Fox-contract, weert zich geducht! Ten slotte minister van den Brink, de man van economische zaken. Hij heeft de industrialisatie besproken voor de bloem der Nederlandse jour nalistiek en van de internationale journalistiek in Nederland. Zijne Ex cellentie heeft onder meer de woor den „langer werken" gebruikt. Se dert dat moment heeft hij geen rus tig ogenblik meer. Want Nederland meent nog altijd, dat het rijk en machtig is en er ook zonder inspanning wel komt. kaal, veilinghal en emballageloods, met een totaaloppervlak van plm. 1250 M2 geopend. Intussen werd reeds weer een pakstation met can- tine gebouwd, een uienprepareer-in1- richting verrees, de outillage werd verder uitgebreid en een koelhuis kwam tot stand. Het bebouwde grondoppervlak beslaat thans ca. 3500 M2. In twee jaar dus byna ver- zestienvoudig! Een groei om trots op te zijh. ONTVANGST GENODIGDEN. Tal van personen hadden gehoor gegeven an de uitnodiging om deze belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van „K. E. O." bij te wonen. De voorzitter, de heer W. C. van der Werff, riep in de af- mynzaal allen een welkom toe en gaf uitdrukking aan de vreugde over de voorspoedige ontwikkeling van deze veiling in een zo kort tijdsbestek. Voorts releveerde hij de wordings geschiedenis van het nieuwe koelhuis, waarbij ook vele moeilijkheden moes ten worden overwonnen. In 1948 werden de eerste gegevens- verza meld, op 13 Juni werd de eerste paal geslagen en dank zij de voorbeeldige samenwerking tussen aannemers en leveranciers, alsmede de onvolpre zen activiteit van de directeur, de heer S. Noteboom, kon op 25 Septem ber de eerste cel en op 2, 6 en 9 Oc tober de andere cellen in gebruik genomen worden. Het was spreker een trots thans dit moderne koelhuis te kunnen tonen, tot de nok gevuld met prima kwaliteit -fruit. De voorzitter bracht allen dank die geholpen hebben in recordtijd dit gebouw te doen verryijzen. Hulde bracht hy ook de directeur, „die het tot nu toe uitstekend doet tussen de appel- en perebomen". In deze tijd van exportproblemen is het meer dan ooit noodzakelijk om een deel van het kwaliteitsfruit uit de markt te kunnen nemen. Wanneer alle koelhnisplannem uitge werkt zijn, zal Zeeland koelruimte voor 4y2 millioen kg. fruit hebben, di. 15 pet. van de Zeeuwse appel- en perenoogst. Ook landelijk bezien is de koelhuis- bouw zeker verantwoord. Hoewel de gasbewaring zich nog in het experi mentele stadium bevindt, heeft dit ook de volle aandacht van het be stuur. De directeur zal binnenkort met enkele collega's een reis naar Engeland ondernemen om daar de ervaringen met gasbewaring te be studeren. GELUKWENSEN. Vele sprekers voerden hierna het woord om bestuur en leden van de veilingsvereniging geluk te wensen, terwijl verschillenden hunner ook het belang van een koelhuis onderstreep ten. Achtereenvolgens spraken bur gemeester J. Vader, de heer Van Stralen namens het Centraal Bureau van tuinbouwveilingen, ir. G. de Regt namens de P.Z.E.M., ir. Van Alphen van het Centraal Bureau te Rotter dam, mr. J. F. G. Schlingemann voor de Z.L.M., ir. Glerum namens het eonsulentschap voor koelaangelegen- heden, de heer Koole, vice-voorzitter van de Prov. commissie van veilin gen, ir. Keyzer namens de Grondka- pitaalbank, de heer J. Q. C. Lenshoek namens het hoofdbestuur van de Ned Fruittelers Oragnisatie, de heer M. J. Noordhoek, hoofdassistent van de Rykslandbouwvoorlichtingsdienst, de heer Van perst el namens de Edese aannemerscombinatie en de heer Voorlopig overgangsregeling gewenst Gistermorgen is in het Luxemburgse parlementsgebouw de Benelux- iandbouwconferentle geopend. Aan deze conferentie nemen van Neder landse zijde de ministers Stikker, Lieftinck, Van den Brink en Mansholt deel. Verwacht wordt, dat de conferentie tot Zondag zal duren. Van Nederlandse zijde heeft men de indruk dat de Belgen zich moei lijk kunnen losmaken van het land- bouwprotocol van Mei 1947. De Ne derlandse onderhandelaars zullen trachten van het formele standpunt, dat over dit protocol tot nu toe werd ingenomen, af te wijken. Nederland zou zich dan ook op deze conferentie bereid verklaren, het landbouwpro- tocol onder bepaalde voorwaarden te handhaven. De besprekingen van Vrijdagmor gen zyn voornamelijk gevoerd op ba sis van een uiteenzetting van Neder landse zijde over de Nederlandse en Belgische landbouwproblemen. In deze uiteenzetting wordt vastgesteld wat het gemeenschappelijke richt snoer is voor een gemeenschappelij ke landbouwpolitiek in het kader van de Benelux-Unie. Dit richtsnoer was eigenlijk reeds eerder bepaald op de voorgaande conferenties, doch men achtte het van Nederlandse zij de nuttig de Belgische onderhande laars nog eens te doordringen van 't belang er van. Tijdens de conferentie van Vrijdag waren de onderhandelaars het er over eens, dat de verschillen in kost prijs in Nederland enerzijds en Bel gië en Luxemburg anderzijds nopen tot een overgangsregeling. In dit verband acht men het de beste op lossing, dat het thans van kracht zijnde landbouwprotoco! van 1947 Zeventigjarig bestaan van de V.U. herdacht Kamerlid J. Schouten tweemaal onderscheiden lil het Concertgebouw te Amsterdam Is Vrijdag met een feestelijkije bijeen komst het zeventigjarig bestaan *van de Vrije Universiteit herdacht. Onder de gasten bevonden zich acht ministers, te weten de heren Rutten, Spitzen, ran Maarseveen, Götzen, Joekes, van Schalk, Tetilings en In 't Veld. De rector-inagnificus, prof. dr. H. Dooyeweerd, sprak een herdenkings rede uit, waarna mevrouw prof. dr. G. H. J. v. d. Molen aan prof. dr. Max Huber de bul van het eredocto raat in de rechtswetenschappen over handigde en wees op de betekenis van het waarlijk baanbrekende werk van prof. Huber ten aanzien van de betekenis der sociologie voor het in ternationale recht. Prof. Dooyeweerd reikte vervol gens de doctorsbul uit aan prof. dr. Bohatec, daarmede diens alzijde ken nis van Calvyn en diens theologie erend. TWEE ONDERSCHEIDINGEN VOOR DE HEER SCHOUTEN. Ten slotte was het prof. dr. A. M. Donner, die de bul van het eredoc toraat overhandigde aan het Tweede Kamerlid, de heer J. Schouten, wiens scherp oog voor de handhaving en toepassing van het recht hij uitvoe rig prees. Na afloop van de bijeenkomst deelde minister Rutten tijdens een receptie mede, dat H. M. de Koningin de heer Schouten heeft benoemd tot Com mandeur in de Orde van Oranje-Nas- sau. Aardappelmeel verdwijnt uit het brood In verband met de gunstige export van aardappelmeel, waardoor de voorraad sterk is geslonken en mede met het oog op de te verwachten geringere productie van aardappel meel van de nieuwe oogst, heeft mi nister Mansholt besloten omstreeks December de verplichting tot het bij mengen van aardappelmeel in de broodbloem op te heffen. Het voor het brood bestemde meel zal dus binnenkort weer geheel uit granen (tarwe en rogge) bestaan. een aanpassing ondergaat in die zin, dat wordt nagegaan welke in het protocol genoemde landbouwproduc ten kunnen worden vrijgegeven en dat voor de resterende producten nieuwe minimumprijzen worden vast gesteld. Waar tot nu toe deze prijzen eenzijdig werden vastgesteld, werd in principe bepaald, dat dit in de toe komst in gezamenlijk overlég zou ge schieden. Verder werd bepaald, dat de bij het protocol van 1947 behorende lijsten van landbouwproducten in de toe komst slechts in gemeenschappelijk overleg kunnen worden gewijzigd. Tot nu toe is het namelijk gebeurd, dat België enkele landbouwproducten op deze lijst plaatste, zonder hierin Nederland gekend te hebben. Van Dis, bestuurslid van de veiling N.-Brab. Westhoek te Fynaart. De directeur van de (Krabbendyk- se) veiling, de heer S. Noteboom, bracht nog de gelukwensen van het personeel over en kon mededelen dat de bouwkosten binnen de begroting van f 260.000 zullen blijven. Momen teel herbergt het koelhuis reeds 112 ton peren, 112 ton goudreinetten en 221 ton Jonathans. De exploitatie kosten zullen ca. 6 7% ct- per kg. bedragen. ,En vergeet U niet te bedenken, wanneer U straks het koelhuis be zichtigt, dat er met inbegrip van het fruit, een half millioen gulden voor U staat", zo merkte de directeur nog op. Na een dankwoord van de voorzit ter, was hierna het ogenblik van de officiële opening aangebroken. Bur gemeester Vader ontsloot de grote leur van het koelhuis, waarna de genodigden het gebouw met de keu rige machinekamer konden bezichti gen. Voorts was er nog gelegenheid om het nieuwe pakstation in ogen schouw te nemen, waar rappe han den met behulp van vernuftige ma chines het prachtige kwaliteitsfruit sorteren en verpakken, dat straks in binnen- en buitenland de roem yan de Zeeuwse fruitteelt weer ver der zal uitdragen. Pensioentoeslagen worden nog herzien Maar eerste uitkeringen komen toch spoedig De regering heeft besloten op zeer korte tei-mgn bij de Staten-Generaal een wetsontwerp aanhangig te ma ken, waardoor de in het thans in be handeling zynde wetsontwerp tot verhoging der pensioenen vermelde bedragen een niet onbelangrijke wij ziging zullen ondergaan. Door de aanvaarding van het thans aanhangige wetsontwerp bindt de Kamer zich derhalve slechts voorlo pig, in dien zin, dat zij zich haar eindoordeel kan voorbehouden tot de behandeling van het alsnog in te dienen wetsontwerp. Het thans bij de Kamer aanhangige wetsontwerp kan niet worden ingetrokken, omdat de nu voorgestelde bijzondere toesla gen dienen in te gaan op 1 Januari 1950- De belangen van de gepension- neerden brengen mede, dat zo spoe dig mogelijk tot uitkering van de toe slagen krachtens het aanhangige etsontwerp kan worden overge- aan. ^et de aan dezeuitkering verbonden voorbereidende werkzaamheden is inmiddels een aanvang gemaakt. KORTE PREDICATIE Er is niemand die goed doet, ook niet tot één to#e. Rom. 312. De Provinciale boten behalve die van Hoedekenskerke natuurlijk zijn van een radar-installatie voor zien. Zo heeft ons onlangs een kran tenbericht gemeld. Wonderlijk toch zo'n installatie. We hebben er eens irt, mogen kijken. Je moet er even aan wennen, maar dan zie je de tonnen als stippen, de schepen als streepjes en de kust als een lijn. Als gewoon mens begrijp je het niet hoe het mo gelijk is door mist en duisternis heen te kijken, terwijl je met het blote oog absoluut niets ziet. Of wij dat nu al of niet begrijpen, doet aan het feit niets af dat radar van betekenis is. De mogelijkheden van zulk een apparaat zijn van een andere orde dan waarin wij met onze zintuigen ons bewegen. De scheep vaart doet verstandig er gebruik van te maken. Zo is de Bijbel ook een apparaat waardoor wij andere dingen kunnen zien dan wij met het blote oog op merken. Je moet er ook even aan wen nen, maar dan zie je door mist en don kerheid heen. Je ziet tot op de bodem van het menselijk hart en wat nog meer van betekenis is tot op de bo dem van je eigen hart. ,,Er is niemand die goed doet; er is ook niet tot één toe". Zo ziet God ons. Allemaal met elkaar worden we op één hoop geworpen. Zo laat daarom ook de Bijbel het aan ons zien. In Ro meinen 3 wordt ons doopceel gelicht, beter dan bij begrafenissen het geval is, waar er zoveel goede mensen blij ken te zijn. Doch Rom. 3 laat ons meer 2ien. In de mist en duisternis van de zonde van deze wereld, waar er niet één is die goed doet, is Jezus Christus gekomen en met en door Hem de rechtvaardi ging van zondaars voor God. Dat wij niet alles wat er in de Bij bel staat begrijpen, doet niets af van het feit dat dit Woord van betekenis is. Wij mensen die behoren tot een zo verzondigde wereld ,doen goed er ge bruik van te makenNodig is dat 1 oij elke dag weer opnieuw de film van ons leven houden tegen dit Euwige Licht, dat God in deze wereld laat schijnen. Zo kunnen we voortvaren in mist en duisternis waar God wil dat we zullen gaan. We zien dan de ba kens en tegenliggers. We zien ook de kust, waar de veilige haven is. H. IETS LAGERE TEMPERATUREN. Geldig tot Zaterdagavond. Droog weer met enkele flinke op klaringen, vooral in de Noordelijke helft van het land. Matige tot zwak ke wind tussen Noord en Oost. Iets lagere temperaturen dan VriJijdag.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1