KLEDINGMAGAZIJN yOijimati Een OXFORD haalt 11 er zó oil! Kerko-shirt! Heren- Handschoenen E=> KENT DIT VOORDEEL NOG NIET GRATIS SPARENJA GRATIS SPAREN... EEN GULDEN TERUG. 10 TOT 12 PROCENT. Ga dus nu naar DE SPAR FIRMA LENSVELT Co. - Nieuwendijk 27 - Vlissingen. DE MEEST RENDABELE BELEGGING VJlli UW GELD IS EEK DAGBLAD-ADVERTENTIE PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRLTAG 20 OCTOBER 1950 Heden overleed in het Ziekenhuis „Bethesda", na een smartelijk, doch geduldig gedragen lij den, onze innig geliefde Zuster, Behuwdzuster en Tante MARIA HELENA WILLEMSE, j Weduwe van W. BOS, in de leeftijd van 65 jaar. Koudekerke H. L. WILLEMSE. J. WILLEMSE— MALGO. Zeist: H. H. EVERSE— WILLEMSE. D. H. EVERSE. 's-Gravenhage: C. P. VAN DER STAD- WILLEMSE. J. VAN DER STAD. Zeist: P. VISSER. N. A. VISSER— VRENEGOOR. En Kinderen. Vlissingen, 18 Oct. '50. Singel 10. Geen bezoek. De teraardebestelling zal plaats vinden op Zaterdag 21 October a.s., n.m. 2 uur vanaf Singel 10. Heden overleed in het Ziekenhuis „Bethesda" te Vlissingen, na een smartelijk, doch gedul dig gedragen lijden, on ze innig geliefde Tante MARIA HELENA WILLEMSE, Weduwe van W. BOS, in de leeftijd van 65 jaar. Vlissingen: A. HOEK. N. HOEK—THEUNE. Rotterdam: C. M. HOEK. F. HOEK—KLUCK. D. HOEK. J. HOEK— SAND WIJK. Goes: P. J. HOEK. E. P. HENDERIKX HOEK. A. J. HENDERIKX. Amsterdam: P J. WILLEMSE. M. WILLEMSE— VISSER. Vlissingen, 18 Oct. '50. boor omstandigheden eerst heden geplaatst. Zondag 15 October j.l. overleed plotseling te Weert (L.), in de ouderdom van bijna 70 jaar, onze lieve Moe der, Behuwd- en Groot moeder, JOHANNA NIEUWENHUIS— BUSSEMAKER, C. J. NIEUWENHUIS. L. NIEUWENHUIS— TRAAS. MARIAN. JAN. Goes, 19 October 1950. Kamperfoeliestraat 27. De teraardebestelling vond plaats op Woens dag 18 October op de Ned. Herv. Begraaf plaats „Rustoord" te Nijmegen. Heden overleed zacht en kalm, na een lang durig, geduldig gedra gen lijden, onze innig geliefde Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, Zuster, Behuwdzuster en Tante, Wed. ANTHONIA HARINCK— VEKMERRIS, in de ouderdom van 74 jaar. Uit aller naam, LEONARDUS HARINCK. Goes, 18 Oct. 1950. M. A. de Ruyterlaan 33 De teraardebestelling zal plaats hebben Za terdag 21 October, des namiddags 2 uur, van af M. A. de Ruyterlaan 33, op de Algemene Be graafplaats te Goes. Heden ovérleed tot mijn diepe droefheid, mijn geliefde Moeder ELIZABETH TAVENIER, geboren DE PLAA, in de ouderdom van 83 jaar. J. TAVENIER. Oostkapelle, 18 Oct. '50 „Duinbeek". De begrafenis zal plaats hebben op Maan dag 23 October 1950 om 12 uur. t 1 >5 In centra met een internationale sfeer vindt U een verzameling van internationale jassen, maar de jas. die opvalt door coupe, door snit en prachtige stof. is een nationale Oxford. Tot in de kleinste details herkent U de Oxford als een meesterlijke creatie, waaraan moeite noch kosten zijn ge spaard. Door het prima binnenwerk, het grote Oxfordgeheim. blijft een Oxford jarenlang in vorm! Kies daar om .Oxford en U bent tevreden! Voorlopig nog bepakt leverbaar waar U jarenlang |j plezier van hebt. H Mooie' lak en aparte relief decoratie. g H Stevige ledikantjes g vanaf 25.95 ée Wiegjes Kinderwagens gj Uw hele baby-uitzet. N J O K VS K I/K I) I N C. FA.H.VERWER Zo trots als een pauw voelt U zich met zo'n fraai \tentiê Onze voorraad is zo juist weer aangevuk. assortiment prima POPELINE KEF OVERHEMDEN met 2 losse trubenijs boorden, de bekende gevoerde borst en 3 mouwlengten, moderne streepdessins 19.25 en 19.75 HERENMODEHUIS Firma Kerko-dealer voor Middelburg Nü kopen Uw voordeel Kleermakers coupe Confectie prys VAN DEN DRIEST Middelburg, Herenstraat 12, Vlissingen, Scheldestraat, hoek P. Krugerstraat. Ver krijg baar bij LANGE V0RST5TRAAT 5658 G0ES-TELÏ795-K1100 Heden overleed ons lief Dochtertje en Zusje KOOSJE, in de leeftijd van bijna 6 maanden. L. M. VAN SOELEN. A. L. VAN SOELEN— VAN SCHAIK. DIESJE. Souburg, 19 Oct. 1950. Heden overleed ons lief Kleindochtertje en Nichtje KOOSJE. Uit aller naam, C. VAN SCHAIK. Rotterdam, 19 Oct. '50. Heden overleed ons lief Kleindochtertje KOOSJE. D. VAN SOELEN. F. A. VAN SOELEN— JANSEN. Souburg, 19 Oct. 1950. Hierbij betuigen wij onze hartelijke dank voor de vele bewezen van deelneming, ons betoond bij het overig- den van onze geliefde Moe der, Groot- en Overgroot moeder JACOMINA JOHANNA BLIEK—VERSCHDERE. Fam. BLIEK. Vrouwenpolder, „Oranjezon". Zo spoedig mogelijk ge vraagd een NETTE KAPSTER goed kunnende permanen ten en watergolven. Extern. Adres: J. P. VAN ANROOY Co., St. Adriaanatraat 8, Goes. Ver. v. .Vr^jz. Hervormden Vlissingen. Zondag 22 Octo ber, v.m. 10.45 u., Ds. D. A. VOKSTER, Arnhem. DUIZENDEN HUISVROUWEN IN NEDERLAND KOPEN REEDS BIJ EEN SPARWIKELIER. maar heden opent de FIRMA LENSVELT Co., NIEUWENDIJK 27 VLISSINGEN, haar deur als Sparwinkelier en kunt U nu ook Want bij iedere gulder.' die U besteedt krijgt U gratis zegels. Deze plakt U in een spaarboekje en is het vol (en dat gaat vlug) dan krijgt U U spaart nog vlugger, wanneer U regelmatig van onze speciale aanbiedingen profiteert met extra zegels. Een gewoon gezin spaart zeker elke veertien dagen zo'n gul den. Bovendien geeft een Sparwinkelier op alle Spar- waarborgmerk-artikelen altijd zoveel zegels extra, dat U eer, voordeel geniet van Ter kennismaking krijgt iedereen die in de winkel komt een spaarboekje met 5 zegels gratis. Nieuwe Burg 2224 Telefoon 2096 Middelburg Onze uit het buiten land ontvangen ge voerde zijn niet alleen chic van model en kleur, doch bovendien bui tengewoon degelijk en warm. Reeds vanaf 15.50. Herenmoflemagazyn Gemeente Breskens. De Burgemeester van Breskens brengt ter open bare kennis, dat de Minis ter van Wederopbouw en Volkshuisvesting ten be hoeve van het Wederop- bouwplan der gemeente Breskens voornemens is te onteigenen ten name van deze gemeente en conform art. 23 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, een aantal percelen en per ceelsgedeelten, o.m. gelegen aan de Grote Kade, Glacis, Molenwater, Papendrecht, Scheldekade en aan de voor malige Havenfortstraat, Oranjeplein, Kon. Wilhelmi- nastraat en Duikerstraat in deze gemeente. De hierop betrekking heb bende stukken, zijnde het onteigeningsplan, de kaart van de percelen of perceels gedeelten en de lijst van de te onteigenen percelen lig gen van 23 October a.s. af tot 8 November a.s. voor een ieder kosteloos ter in zage ter gemeente-secreta rie van Breskens. Op Woensdag 8 en Don derdag 9 November a.s., tel kens van des voormiddags uur zal een commissie, overeenkomstig art. 25 van bovengenoemde wet door de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting daar toe ingesteld, zitting hou den in het gemeentehuis van Breskens, teneinde eventuele bezwaren tegen deze onteigening aan te ho ren. Alle belanghebbenden kun nen tot uiterlijk 2 dagen vóór genoemde zitting hun bezwaren ook schriftelyk, gericht aan de Voorzitter dier commissie, indienen bij de Burgemeester van Bres kens. 18 October 1950. Onze Kleintjes Van 1—5 regels 1.(6 punts letter). Iedere re gel meer 20 ct. Max. 8 regels. ,3rieven of adres Bur. v. d. bl." 25 ct. ex tra. Betaling contant. 9 Autorijles - Rijschool „Suc ces". Erkende rijschool. Ged. Instructeur, Vlissingen. GROEN, Nieuwendijk 10, Tel. 2008. Middelburg, Garage Toonder, Zuidsingel 58, 9 Koopt Uw Meubelen bij een vakman. Clij verstraat 8, Vlissingen. 9 Voor betimmeringen kasten toonbanken, vitrines enz. naai de vakman!! Fa. BUIGOM, Goes, telef. 2783. 9 50 besparing kan het zijn als U het laat stencillen. Pro gramma's, Agenda's, Uitnodi gingen, Verslagen, enz. Stencil inrichting J. A. WESTSTRATE Wemeldinge, Tel. 204. Agenten gevraagd. 9 Auto's te huur zonder chauffeur, o.a. volkswagen. Garage DE MUIJNCK, Paul Krugerstraat 209. Vlissingen. 9 Wij leveren ook handwerk voor lage prijzen. Clij verstraat 8, Vlissingen. 9 Een succes zijn onze 2 pers. 3-delige kapokbedden met kus sens nog f 60.KLAASSEN Vlissingsestr. 4. Middelburg 9 Hum. Verbond Middelburg. Cursusrecks over psychologie (ook voor niet-ieden) begint Donderdag 26 October a.s. In lichtingen Zuidsingel 78 en Zanddorp 18. Middelburg. 9 Te ruil Ruime Bovenwoning aparte opgang, goede stand j 22.— p. m„ voor kl. Eenge zinswoning of Benedenw. ook nieuwe wijk. Brieven letter D 94, Bur. P.Z.C., Vlissingen. 9 Ruiling gezocht voor bene denwoning te Dordrecht voor ruime bovenwoning te Middel burg. Karei Doormanplein 25, Middelburg. 9 Geïnteresseerden voor ver vulling Herbouwplicht, die met financiële moeilijkheden zit ten, kunnen schrijven onder letter X 90, Bur. P.Z.C., Vliss. 9 Te koop: Radiotoestel, Singelstraat 22, Middelburg, 's avonds na 6 uur. 9 Gevraagd van particulier f 5000.le hypotheek op pand met voldoende overwaarde, rentevergoeding 4%. Br. lett, 95, Bur. P.Z.C., Vlissingen 9 B.z.a. ais Baker of Werkster. J. P. HOLLEBRANDSE, H 211, Sloe. 9 Mevrouw WAGENAAR, Pa- tijnweg 16, Goes vraagt nette dienstbode, voor dag of dag en nacht. 9 Gevraagd: Net zelfstandig Meisje voor hele dagen. Aan melden tussen 7 en 8 uur. Mevr. van OOSTERUM, Dam 4, Middelburg 9 Voor direct* gevr.: Dienst meisje van 8 tot 4 uur. BAUR- DOUX. Stationstr. 32. M'burg. U SPAART GELD. door een goed en mooi passend over hemd te kopen met 2 losse Trubenijs boorden* Trubengs boorden be hoeven nooit geste ven te worden en zit ten altijd correct. De ze zeer mooie shirts in fijn effen popeline en in de kleuren bleu, grijs, beige en groen. Speciale verkoop 18.75. is... föcc' de. 'teak. Herenmodehuls DOURO PORTO Geïmport. uit Portugal, der firma SYLVA DIAS is een zeer fijne Douro porto Voordelige prijs, slechts 4.50 de fles. Alleen verkrijgbaar bfl de Importeurs Firma DENEVERS Oude Slijterij Wgnhandel Lange Delft 90 MIDDELBURG Gevraagd: Net Meisje voor de morgenuren. Mevrouw HUIJSSEN. Singel, Arnemulden. 9 Te Koop: Een nieuwe don kere Winterjas, maat 48. Adre:s: Schuitvaartgracht 115, ben. Vlissingen. Te Koop: Herenwerkover- Jas, maat 52. en z.g.a.n. dames mantel, maat 40. Kromwegesingel 40, Souburg Te Koop: Een z.g.a.n. don ker grijze Jongensjas, leeft. 14 15 jaar. Boterbloemlaan 13, Vlissingen Te koop gevr., gebr. doch i.g. s.z. Multiplex, dik 2 cm. spij kergaten geen bezw. 4 st. afm. 50x90 cm.; 2 st. afm. 50x60 cm.; 2 st. afm. 65x75 cm. Brieven m. prijsopgave letter V 89. Bureau P.Z.C., Wissingen Te koop gevraagd: Raszui vere Herdershond reu. Br. lett. B 93, Bur. P.Z.C., Vlissingen Te koop aangeb. Winkel huisje zeer geschikt voor werk plaats of opslagplaats midden in de stad. Brieven lett. T 88, Bur. P.Z.C., Vlissingen Te Koop: H.D. 750 c.c, in prima staat. Havendorp 497. Zaterdag na 4 uur eu Zondag.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 6