NIEUWS UIT ZEELAND ZEEUWSE H. WALCHEREN TWEEDE KAMER MAAKTEBEGIN MET BELASTING-DEBAT SNIPPERS Vice-admiraal Moorman blijft Staatssecretaris van Marine Werk- Kleding P.K. BEVA K.L.M. acccu DONDERDAG 19 OCTOBER 1950 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Druk bezoek aan jachthaven van Terneuzen Hèt aantal bezoekende buitenlandse jachten aan de jachthaven te Ter- neuzen bedroeg- van 1 Mei tot en met 30 Sept. 1050 314. Vorig jaar was het aantal 245. Het aantal binnen landse jachten bedroeg 74 (vorig -jaa,r 60). Het totaal aantal ligdagen van buitenlandse jachten in 1950 was 677 (over 1949 546). Voor de binnenlandse jachten was dit aantal 157 (in 1949 157). In bovenstaande cyfers zijn nief begrepen, die jach ten, welke Terneuzen tijdens de Pa vilion d'Or bezochten. Eervol ontslag verleend. By beschikking van de minister van Financiën is met ingang van 1 Ja nuari 1951, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, eer vol ontslag verleend aan de opziener bij de Visserypolitie op de Zeeuwse stromen, de heer F. Durinck te Hans- weert. Rijkspolitie te Breskens arresteerde drie aardappeldieven De laatste tijd waren er te Bres kens herhaaldelijk klachten binnen gekomen over aardappeldiefstallen, zonder dat er aanwijzingen waren be treffende de daders. De Rijkspolitie te Breskens gelukte het dezer dagen drie personen op heterdaad te betrap pen, toen zij bezig waren op een aard appelveld in do buurt van Breskens een auto te laden. De daders zijn voor onderzoek ingesloten. Frambozenpluk in October. Wordt vaak als een grbte bijzon derheid vermeld dat in-het najaar voor de tweede keer aardbeien wor den geplukt, thans kunnen wij als nog groter bijzonderheid melden, dat in de tuin van de Tuinbouwschool te Haamstede ongeveer 3 weken regel matig ongeveer een kg. frambozen per week geplukt worden van de va riëteit Lloya George. Middelburg BENOEMING LID VOOGDIJRAAD. Bij Koninklijk besluit van 29 Sep tember 1950 is benoemd tot lid van de Voogdijraad te Middelburg mejuf frouw M. de Boer, predikante, wonen de te Vlissingen. EERVOL ONTSLAG VERLEEND. Aan de heer C. Sanderse. beëdigd commies ten kantore van de Hypo theken, het Kadaster en de Scheep- vaartbewijzen te Middelburg, is op zijn verzoek met ingang van 1 No vember a.s. eervol ontslag verleend uit 's Rijkst dienst. FEESTAVOND BUURTVERENIGING. De buurtvereniging „Langcviele- Pottenmarkt" te Middelburg hield een zeer geslaagde feestavond in het 'Schuttershof. In zijn openingswoord verwelkomde de voorzitter, de heer L. M. Naaktge boren, in het bijzonder het erelid, de heer J. Ph. Koene. Leden van de ver eniging voerden diverse nummers uit. De avond werd besloten met de op voering van het toneelspel „Nooit ge docht" van de heer A. D. Grims door het Souburgse toneelgezelschap „De Deckerestraat". In de pauze werd een kleine verloting gehouden van door de buurtbewoners bijeen gebrachte geschenken. NIEUWE OPLEIDING OP AMBACHTSSCHOOL. In de Ambachts- en Machinisten- school te Middelburg is eei? begin ge maakt met een motorcursus voor ma chinisten en aanstaande machinisten bij de wegenbouw. Alvorens de eerste les aanving, werd in het schoolgebouw een korte bijeenkomst gehouden. De directeur der beide scholen, de heer E. Visscher, heette in hetbijzonder welkom de technisch adviseur der Stichting Bevordering Wegenbouw, de heer P. A. I.eskes'uit Amsterdam, aan wiens voortvarendheid het mede te danken is. dat de cursus tot stand is gekomen en de heer W. J. Braam, leraar aan de Machinistenschool te Middelburg, die hij dank bracht voor zijn bereidwilligheid óm de leiding van de cursus op zich te nemen. De heer Visscher wees op het feit, dat reeds meer dan 30 jaar met succes het vak-„motoren" op de school wordt gegeven en spoorde de cursisten aan de lessen trouw te volgen en ook an deren op te wekken tot deelname. „Dagelijks moeten wij omgaan met kostbare machines", aldus deze spre ker, „en dat kan alleen, wanneer wij naast practische kennis ook theoreti sche kennis opdoen". De heer Leskes dankte de heer Vis scher voor de stichting van deze op leiding en uitte de hoop, dat de cur sus een volledig succes mag zijn. Hij bracht naar voren, dat de Stichting Bevordering Wegenbouw de leden kosteloos advies zal geven bij het stre ven naar het bereiken van de grootst mogelijke veiligheid in dp bedrijven en ook adviseert bij problemen betref fende het machinepark en kwesties inzake de opleiding van personeel. De heer Braam bracht tenslotte de be trokkenen dank voor het in hem ge stelde vertrouwen. O.- en W.-Souburg DE ZAAIWEER. De van 815 October te Souburg gehouden zaaiweek. welke uitging van de evangelisatie-commissie der Geref. Kerk, begón Zondagmorgen 8 October met een bidstond en gods dienstoefening. Maandagavond was er een bijeenkomst van alle medéwer- kers om de hun toegewezen taak te bespreken. In de Geref. kerk kwamen 's Woensdags de kinderen bijeen om te luisteren naar een bijbelverhaal. Vrijdagavond was er wederom ln de Geref. kerk een samenkomst voor volwassenen. Hier spraken ds. A. Els- hout uit Koudekerke en ds. J. v. d. Berg uit Souburg. Muzikale medewer king werd verleend door een mando line-kwartet en de evangelisatiekoren uit Vlissingen en Souburg. De zaai week werd Zaterdagavond besloten met straatprediking, waarbij ir. P. Ph. Steneker en de heer J. v. d. Putte het woord voerden. Vlissingen ENGELSE OORLOGSSCHEPEN PASSEERDEN VLISSINGEN. Gisteren passeerde een aantal En gelse oorlogsschepen Vlissingen, dat een beleefdheidsbezoek aan Antwer pen had gebracht. Bij deze schepen bevond zich o.a. het depötschip voor duikboten de „Mont Clare", alsmede enkele duikboten. WIE VERLOOR ER ZIJN BRILLEGLAS? De Commissaris van Politie te Vlissin gen, maakt bekend, dat in het tijdvak van 11 October tot 18 October 1950. de volgende voorwerpen aan zijn bureau als gevonden zijn gedeponeerd: Mondharmonica, damesschoen. huis sleutel. kinderschoentje. Engels boekje, brilleglas, overhemdboord. En dat Inlichtingen aan zijn bureau zijn tc bekomen Van de adressen alwaar de volgende voorwerpen zijn te bevra gen: huissleutel, 3 portemonnaie's, bood schappentas, alpinomuts, een paar sok ken, autoped, rozenkrans, kindertasje, enige muntstukken, vlaggetje, ceintuur, schoolétui, muntbiljet', armband, zakal- bum, hond, kinderfietsje, bril, kinder kousje. broche, riciïi, want. Westkapelle BUS TEGEN LANTAARNPAAL. Een autobus reed tegen een lan taarnpaal in de Zuidstraat te Westka pelle, met het gevolg, dat deze paal afknapte. De heer P. Looise, eerste arbeider bij de Ncd. Spoorwegen, werd overgeplaatst van Vlissingen naar Middelburg. Als lid van de Provinciale commis sie der C.J.M.V. is benoemd de heer K. Minderhoud Az„ te Westkapelle. Bij het ln het Academisch Ziekenhuis te Leiden gehouden examen ter ver krijging van het diploma Kraamverple- ging, slaagde o.m. zuster A. J. van Don gen. vroeger te Nieuwerkerk. Mej. M. Kosten te Haamstede is in het Gemeentelijk Ziekenhuis te Dordrecht geslaagd voor het diploma A ziekenver pleging. Burgerlijke Stand VLISSINGEN. Bevallen: E. C. J. GroenBrasser, z.\ M. C. G. KuijpcrHendrickx, 2 d,; M. Aren.dse~de Hamer, z.; N. Erayman— Valkhof, d,; M. Hulszoon—Mejjers, z.; G. C. WeelandWoodfield, d. Ondertrouwd: P. J. Contant, 32 J. en W. Post, 30 j.; A. W. Schuil, 24 j. en A. Hoo- gesteger, 23 J.; D. Ansems. 44 j. en A. Schout, 49 1.; C. de Kuyper. 26 j. en K. M. Schrier. 24 j.; G. Soolsina, 20 j. en C. B. J. van Hecke. 17 j.; J. A. Malgo, 39 j. en W. C. A. Braat, 30 J. Getrouwd: B. Styp Rekowski, 33 j. en E. C. van der Hoeven. 35 j.; C. J. Flipsc. 24 j. en A. Klootwijk. 24 j. Overleden: M. J. Monté, 87 j.; P. J. c. Ultec, 70 j.: M. R. Ranschaert, 80 j.; J. M. van de Vélde. 49 j.; P. Verhage. 84 j.; A. M. Boone, 72 j.; F. J. Net, 2 i. MIDDELBURG. Bevallen: M. Wolf—Labeur, z.; L. Dor- leijnBoone, d.; J. F. van Iwaarden Bakke, z.; J. C. Vader—van Sluijs, z.; S. C. van Belzen—van Oorschot. d„ N. van Dijk—Huiszoon, d.; C. A. Aarnoudse— Venvijs. d.; K. Luinstra—Wiersma, z.; N. Peene—Davidse, d. Ondertrouwd: J. AUewijn. 36 j. en W. Ch. de Jonge, 21 j.; C. Rison. 25 j. en J. van den Driest. 21 j.; W. J. Heijliger. 43 j. en N. Beets, 42 j.; F. J. Schouten. 21 j. en S. M. Vcrswijveren. 18 j.; M. Min derhoud. 22 j. en J. Ie Due, 21 j.; A. C Frederiks. 26 j. en M. K. P. Landsber gen, 27 j. Getrouwd: H. A. Hondman. 30 j. en J. IJzer, 32 F. J. van Hooijdonk. 25 j. en A. Lampert, 18 j.; R. C. Stenhuis, 25 j. en J. de Haan, 23 j. Overleden: C. Aarnoutsè, 78 j.; A. B. Korstanje, 43 j. KOUDEKERKE. Bevallen: M, Tevel—Slmonse. 2 z. Overleden: Wed. A. M. Kloeg—Botting, 70 j. Ondertrouwd: M. Everaars, 55 j. en B. Tollmann, 45 j.; P. Liévense, 26 j. en J. Wisse. 19 j.; F. J. Leygraaf, 23 j. en F. A. Goossen, 23 j.: W. Brasser, 24 j. en M. Verhage, 23 j.; M. Vreeke. 28 j. en P. van der Stoep. 28 j. Getrouwd: J. Dingemanse, 23 j. en P. S. de Groot. 18 j.; P. C. van der Heij den, 25 j. en T. de Pagter, 24 j. Politierechter Middelburg ZIJ MAAKTEN ZICH KWAAD. Voor de Politierechter te Middel burg stond Woensdag de landbouwer J. J. terecht, die op 7 Augustus jl. we gens een verkeersovertreding in Sou burg werd aangehouden. Toen hij aan •de politieambtenaar zijn naam weiger de op te geven en die weigering op het bureau herhaalde, werd hij in de cel opgesloten. Hierover maakte hij zich zo kwaad, dat hij een stoel en een ruit kapot sloeg. Wqgerxs vernie ling werd hij conform de eis veroor deeld tot één week hechtenis. Voor eenzelfde feit stond de Middel burgse straatmaker P. M. B. op het matje. Deze werd eind Juli ter ont nuchtering in een cel van het Middel burgse politiebureau opgesloten. Ook hij werd razend en uitte deze razernij in vernieling. Resultaat: f 25 of 10 da- gen. De timmerman L. P. uit Middelburg vernielde in een dronkemansroes eni ge potten geraniums, die in bloembak ken voor een café aan de Dam ston den. P. herinnerde zich van het gehele geval niets meer, maar toonde zich gaarne bereid de schade te betalen. Bovendien zal hij een boete van f 25 moeten voldoen. A. J. M, van E., zonder beroep te Middelburg, beledigde 'n Middelburg se kunstschilder. Dit kostte hem f 40 of 20 dagen. Wegens openbare schen nis van de eerbaarheid werd H. L. K., bakker te Gcldrop, veroordeeld tot 3 dagen hechtenis en ter beschikking, stelling van de regering. Arrondissementsrechtbank Middelburg UITSPRAKEN. Uitspraken van de Arrondisse- ments-rechtbank te Middelburg in de op 6 October behandelde zaken. De vroegere kantoorbediende van de Heidemaatschappij J. H. B., wo nende te Middelburg, werd schuldig verklaard aan: „verduistering, ge. pleegd door hem, die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienst betrekking onder zich heeft" en daar voor veroordeeld tot een gevangenis straf voor de tijd van één jaar en zes maanden, met aftrek voorarrest. A. C. van H., chauffeur-monteur te Breskens, kreeg 6 maanden we gens diefstal van een aantal bankbil jetten in zijn kosthuis, J. K., transportarbeider te Zuidzande, die hem hierbij had geholpen, ontving 3 maanden gev. str. voorwaardelijk met 3 jaar proeftijd. S. J. P., los werkman te Middel burg, werd wegens een zedenmisdrijf veroordeeld tot één jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met 3 jaar proeftijd. Uitspraken in hoger beroep: C. P., rijwielhandelaar te Middel burg, werd, vrijgesproken van het hem tenlaste gelegde. Het vonnis van de Kantonrechter waarbij hy wegens overtreding van de gemeen telijke bouwverordening was veroor deeld tot f25.of ,15 dagen, wérd vernietigd.' L. P., visser te Middelburg, kreeg f 25.of 15 dagen wegens over treding van dc Visserij wet, m£J: bc> vestiging van het beroepen vonnis. J. G. C., directeur van de Vei lingsvereniging te Goes, werd schul dig verklaard aan overtreding van het Uitvoeringsbesluit betreffende vervoer van personen en goederen. Op verdachte werd echter geen straf toegepast. Het vonnis van de Kan tonrechter waarbij bij was veroor deeld tot f 30.of 10 dagen werd bevestigd, met uitzondering van de straf. Mej. A. M. J. H., te Middelburg, kreeg f 15.of 5 dagen wegens overtreding van de wegenverkeers regeling. Het vrijsprekend vonnis van de Kantonrechter werd vernietigd. Voorlopig ook Staatssecretaris van Oorlog Naar van marinezifile wordt gemeld, blijft vice-admiraal H. C. W. Moor man aan als staatssecretaris van Ma rine. Het ligt tevens in het voorne men om vice-admiraal Moorman met de datum van ingang van het ontslag van mr. W. H. Fockcma Andreae voorlopig ook te belasten met de functie van staatssecretaris van oor log. Moordenaars van A. M. de Jong houden hun straf. De Bijzondere Raad van Cassatie verwierp de beroepen ingesteld door de twee voormalige SS-ers, de 34-ja- rige Lambertus T. van Gog en de 36- jarige Daniel Bernhard, beiden uit Amsterdam, die cassatie hadden aan getekend tegen de .sententie van het bijzondere gerechtshof, waarbij zy ieder tot 20 jaar gevangenisstraf met aftrek werden veroordeeld. Aan deze twee requiranten was als voornaamste punt de moord op de schrijver A. M. de Jong ten laste ge legd. In de avond van de 18e October 1943 werd A. M. de Jong in koelen bloede op last van Lages doodgescho- Fransen ontruimen Dongdang in Indo-China De Fransen hebben Dinsdag Dong dang ontruimd, welke plaats ligt in Tonkin aan de Chinese grens. Het is het vijfde fort, dat de Fransen de af gelopen maand hebben verlaten. Het verlies van Dongdang opent de weg voor een directe aanval van de opstandelingen op Langson. dat toe gang geeft tot het rijke rijstgebied in de Tonkin-delta. Dc evacuatie van burgers uit Langson is thans voltooid. Militaire waarnemers beschouwen Langson als een ideale plaats voor eeA invasie in Indo-China van China uit. In China wordt volgens de Franse mi litaire autoriteiten het leeuwendeel van de 30.000 Vietminh-guerilla's ge. oefend. Ongeveer 80.000 man Franse strijdkrachten zijn thans beschikbaar voor de verdediging van de delta, die nog niet is aangevallen. Het afkondi- fen van de alarmtoestand in Noord- ndo-China wordt echter beschouwd als een aanwijzing dat het gevaar voor de detla toeneemt. Gemeenteraad ontsloeg onderwijzer. OMDAT HIJ WEIGERDE ALS MILITAIR NAAR INDONESIË TE GAAN. De raad' van "de Friese gëmeefite Bérradeel heeft: de onderwijzer E. L. van de o.l. school te Wijnaldum onge vraagd eervol ontslag verleend, om dat hij als militair weigerde naar In donesië te gaan. Verschillende leden achtten het onjuist, dat de heer L., die door het militair gerechtshof is veroordeeld wegens desertie, nu ook nog door de raad voor deze op zich zelf afkeurenswaardige daad zou wor den gestraft. De voorzitter en andere leden waren van oordeel, dat desertie de huidge omstandigheden te ern stig is, om hem als overheidsdienaar te handhaven. Met zes tegen vijf stemmen werd het voorstel tot ont slag, dat van B. en W. uitging, aange nomen. Scheep vaart berichten Vlissingen aangekomen: 17-10. Salta v. Antwerpen; Andrea v. Antwerpen: Clyde bank v. Schiedam. Gepasseerd naar Antwerpen: 17-10. Pa- vo van Amsterdam: Theodora van Lon den: Regeja van Zee; Modjokerto van Zee. 18-10. Sommelsdijk van Rotterdam; Bl^mmersdijk van Rotterdam. 17-10. Al- genib van Victoria. Vlissingen vertrokken: 17-10. Fenix n. Alexandrie; Salta n. Duinkerken: Laponia n. Narvik; Anita n. Londen. 18-10. An drea* n. Hamburg. Clydebank n. Galve ston. Gepasseerd van Antwerpen: 17-10. Sa- paroea n. Amsterdam; Gaasterkerk n. Amsterdam; Amsteldijk n. Rotterdam; adnj. Neison n. Dublin. 18-10. Coeta n. Goole. TWEEDE KAMER Verschillende sprekers achtten de druk op de midden-Inkomens te zwaar De Tweede Kamer is Woensdagmiddag, na het debat over de Raad van Europa, begonnen met de behandeling van de belastlngontwerpen. De spre kers, die tot dusver aan het woord kwamen, bleken zich in het algemeen wel met de strekking van de ontwerpen te kunnen verenigen, al waren er nntuurljjk wel wensen. Met name achtte men de druk op de zg. midden inkomens te zwaar. De heer C. van den Heuvel (A.-R.) stelde vast. dat de hoofdstrekking van dit complex ontwerpen een ver plaatsing van belastingdruk is. Met de strekking was hy het eens. Hij betoogde voorts. dat men met de be lastingen aan de top zit en dat ge sproken moet worden van een vast gelopen belastingpolitiek. Spr. her haalde de in het voorlopig verslag opgesomde bezwaren tegen te hoge directe belastingen, voor de midden inkomens is de druk te hoog. Voorts zeide hij o.a. het gewenst te achten, dat de belastingplichtige de bevoegd heid krijgt te vragen hem een aan slag op te leggen naar het gemiddel de van zijn inkomen over vier jaren. De heer v. d. Heuvel verenigde zich met verhoging der omzetbelasting, maar betreurde/het, dat niet overge gaan is tot een uniform tarief van 5 pet. Ook met de nieuwe wet op de personele belasting was spr. het eens, maar het aantal klassen (negen) vond hij te groot. De heer Lucas (K.V.P.) ging ac- cooi-d met de wijziging der omzetbe lasting en hij was het met de minis ter eens, dat het nu niet het juiste ogenblik is om belastingverlaging in te voeren anders dan wordt voorge steld. De heer Hofstra (Arb.) bestreed de opvatting, dat meer geconsumeerd dan geproduceerd wordt. Voor de ar beiders- en kleine inkomens heeft de verhoging van de omzetbelasting geen betekenis. Zy zou globaal de middelmatige inkomens treffen naar (Advertentie) al meer dan 50 jaar St. Jacobsstraat 7 - Tel. 2667 VLISSINGEN spr.s mening. Voorts wees de heer Hofstra op de noodzakelijkheid van vereenvoudiging der ontwerpen, die uitgaan van het ministerie van fi nanciën. Hij maakte bezwaar tegen de klasse-indeling voor de personele belasting en voorts betoogde hij, dat de belastingplichtige In dc gelegen heid dient te zijn zyn aanslag na te rekenen. Voorts betoogde de heer Hofstra, da£ de opbouw van het tarief der in komstenbelasting geheel willekeurig is en dat men de minder draagkrach- tigen onvoldoende tegemoet komt. AMENDEMENTEN. Spr. zeide een amendement .te over wegen om de vermindering, welke ook voor de hoogste inkomens geldt, af te schaffen en deze ten goede te doen komen aan de middeninkomens. Voorts stelde hij een amendement in het vooruitzicht om de minister gele genheid te geven ten aanzien van biscuits en koekjes een prijsgrens vast te stellen, waardoor deze arti kelen niet alle in het tussentarief voor de omzetbelasting vallen. Tenslotte bepleitte de heer Hof stra een andere regeling voor ge meubileerde kamers in pensions en rusthuizen. Te half zeven werd de vergadering verdaagd tot Donderdagmiddag. OOSTKAPELLE. Bevallen: C. LuitwialerLudikhuize,, z.; E. C. Louwerse—Cevaal. d.; E. Cy- souwRiemens. d. Ondertrouwd: P. de Kam, 62 j. en P. Ovaa. 57 j. Getrouwd: J. Dekker. 33 j. en L. H. Philipsen. 28 j.; A. Kodde, 22 j. en L. Maranus, 20 J. DOMBURG. Bevallen: C, J. GeertseKeukelaar, d.; M. J. VreekeRoskam, z.; K. Boogaard Gabriëlse, d. Getrouwd: J. Riemens, 25 j. en J. de Visser. 26 j.; L. Verhulst, 25 j. en L. de Pagter. 24 j. Ondertrouwd: C. M. Louisse, 28 j. en J. Bommeljé, 27 j. NIEUW- EN ST. JDUSLAND. Bevallen: L. de Ryke—Baas, z.; N. Jan- se—Jasperse. z.; A. W. Baas—de Kraker, zoon. Getrouwd: J. J. de Boer, 29 j. en P. A. de Klerk, 26 j.; H. Goedegebuure, 20 j. en S. Baas. 20 j.; A. van Offenbeek, 51 j. en C. Baas, 34 j. SPORT EN WEDSTRIJDEN HOCKbV JEUGDCOMPETITIE. DAMES: MIDDELBURG—BREDA 5.0 Vanaf de beginbully gingen de Mid delburgse dames in het offensief en al spoedig was er een 2—0 voorsprong verkregen. Het grootste gedeelte van de wedstrijd werd gespeeld op de Breda-helft en sporadisch moest de Middelburgse achterhoede er aan te pas komen. Door zeer productief spel van de Middelburgse voorhoede werd de score tot 50 opgevoerd. De oud kampioenen speelden toen verder een verloren wedstrijd. De papieren van dc Middelburgse dames staan erg gun stig door deze prachtige overwinning. HEREN: MIDDELBURG—BREDA 0-1. Beide teams hadden enkele uitblin kers, waardoor het spel snel op en neer ging, maar de achterhoedes wis ten het doel te vrijwaren voor doel punten. De Breda-voorhoede was sneller, maar zag geen kans de Middelburg-, keeper te passeren. De rust ging dan ook in met blanke stand. Na de rust was hetzelfde spel- beeld, maar doelpunten bleven uit tot 5 minuten voor het einde, de Breda- midvoor doorbrak en er 0—1 van maakte. Middelburg viel toen fel aan voor de gelijkmaker maar tot doelpunten wisten zij niet te komen, waarmee het einde kwam. Atoom-spion bekende David Greenglass, de 28-jarige voormalige sergeant van het Ame rikaanse leger, heeft bekend schuldig te zijn aan samenzwering in oorlogs tijd met de bedoeling geheime inlich tingen over de Amerikaanse defensie aan de Sowjet-Unie uit te leveren. Men vex-wacht, dat Greenglass door zijn bekentenis kroongetuige zal worden in een proces tegen vier an dere atoomspionnen, o.w. de voor malige Russische vice-consul te New- York. Jalcoflef, en dat hy zo aan de doodstraf zal ontkomen. Wapendepót gevonden in Gent De Belgische politie heeft te Gent drie personen gearresteerd in ver band met het vinden van een wapen opslagplaats in een arbeiderswijk. De politie verklaarde, dat een „be hoorlijke hoeveelheid" revolvers, ge weren en munitie was gevonden van Russische, Amerikaanse, Duitse en Britse makelij. Predikant-Lagerhuislid uitgesloten De Geheime Raad, de hoogste ge rechtelijke instantie in het Britse Ge menebest, heeft uitgemaakt dat ds Mac Manaway, die als conservatief lid voor Noord-Ierland zitting had in het Britse Lagerhuis, geen vergaderingen van het Huis meer mag bijwonen en evenmin meer mag steyimen. Het lid maatschap van ds. MacManaway was aangevochten op grond van een uit 1801 daterende wet, waarin is bepaald dat geestelijken van de Engelse kerk geen zitting in het Lagerhuis mogen heben. Ds. MacManaway had ver klaard, dat dit niet voor hem gold, daar hij behoort tot de Ierse kerk, die zich in 1865 van de Engelse kerk heeft afgescheiden. De meerderheid der Britse socialis tische partij is thans tijdelijk tot tien zetels gestegen. Ben Goerion slaagde er niet in een nieuwe regering te vormen David Ben Goerion, de Israëlische eerste minister, heeft president Chaim Weizmann medegedeeld, er niet in geslaagd te zfln een nieuwe regering te vormen. Dinsdagavond werd het voorstel van Ben Goerion om een zakenkabinet aan het bewind te laten totdat nieuwe verkiezingen zouden kunnen worden gehouden, verworpen. Waar zijn onze schepen Agamemnon 17 Oct. te Aruba. Alioth p. 17 Oct. Bonavista. Alpherat 17 Oct. te Trinidad. Andijk 15 Oct. te Brownville. Andijk 15 Oct. te Brownsville. Axeldijk 17 Oct. te New York verw, Blydendijk p. 16 Oct. Bishoprock. Domburgh 16 Oct. te Bordeaux (uit.) Elisa 15 Oct. te Port Lyautey. En a 17 Oct. te Las Piedras. Enggano 17 Oct. nog te Khorramshar. Hercules p. 17 Oct. Kaap Mala. Hestia 16 Oct. v. Pto. Cortez n. Pto Plata. Lawak 17 Oct. te Singapore. Loosdrecht 17 Oct. v. Bombay n. Kara chi. Maas 17 Oct. te N. Orleans. Marken 16 Oct. te Colombo. Melampus 14 Oct. v. Makassar n. Singap. Merak 15 Oct. v. Casabl. n. Agadir. Orestes 17 Oct. te La Guaira. Paula 14 Oct. v. Singap. n. Pladju. Salatiga p. 16 Oct. Guam. Sarangan p. 16 Oct. Penang. Slamat 17 Oct. n.m. te Port Said. Spora 17 Oct. v. Bordeaux n. P. Lyautey. Venus 17 Oct. v. Bari n. Gibraltar. Wickenburgh 15 Oct. te Cassablanca. IJssel 20 Oct. te Curacao verw. Aludra p. 17 Las Palmas. Alwaki 17 Oct. te Philadelphia. Amstelstad 18 Oct. te Makassar verw. Ariadne 16 Oct. v. Algiers n. Genua. Bennekom 18 Oct. te Manta vei-w. Beverwyk p. 17 Oct. Finisterre (uit). Blommersdyk 17 Oct. v. Rotterdam n. N. York. Celebes 18 Oct. v.nx. te DJeddah verw. Chama p. 17 Oct. St. Eustatius. Coryda p. 18 Oct. Algiers n. Pernis. Erinna 17 Oct. v. Hongkong n. Miri. Farmsum p. 18 Oct. Lizard n. A'dam. Friesland 18 Oct. te Belawan Deli. Felipes 18 Oct. te Pladju. Gr. Beer p. 18 Oct. Elba Cape n. Suez. Indrapoera 18 Oct. le Semarang. Kota Gede 18 Oct. te Djakarta. Limburg 18 Oct. v. Durban n. Kaapstad. Luna p. 17 Oct. Finisterre (uit.) Maetsuycker 17 Oct. v. Singap. n. Djak. Maur 18 Oct. te Lagos. Mentor 17 Oct. v. Famagusta n. Izmir. Mydrecht p. 17 Oct. Kp. Frio. Napoli 18 Oct. v.m. te Napels. Nelly (rep.) p. 17 Oct. Enggano-eil. n. Suez. Nestor 17 Oct. v. Hamburg n. A'dam. Nieuw Amsterdam 18 Oct. te New York, Ondlna 18 Oct. te Port Said. Phrontis 17 Oct. te Pladju. Pygmalion 18 Oct. te Curacao. Roebiah 18 Oct. v.m. te Belawan verw. Rondo 18 Oct. vm. te Calcutta verw. Scherpendrecht p. 17 Oct. Flores. Schiedljk 17 Oct. te Hamburg. Stad Breda 17 Oct. te Hamburg. St. Maastricht 17 Oct. Gibralt. (uit) St. Vlaardingen 17 Oct. by Bergen. Strabo 17 Oct. v. Lissabon n. A'dam. Sumatra 18 Oct. te Colombo. Volendam 17 Oct. v. Rotterdam n. Sydney W. Ruys p. 16 Oct, Sokotra n. Suez (th.) Prins Bernhard vandaag weer naar huls. Z.K.H. Prins Bemhard zal vandaag volledig hersteld, het Academisch Ziekenhuis te Utrecht verlaten. Op medisch advies zal de Prins nog en kele dagen rust houden. Economische steun -van Amerika aan Indonesië? VRAGEN VAN DE HEER WELTER Het Tweede Kamerlid de heer C. J. I. M. Welter (K.N.P.) heeft aan de minister voor Uniezaken en Overzee se Rijksdelen gevraagd of het juist is, dat tussen de Republiek Indonesië en de U.S.A. een verdrag is gesloten, krachtens hetwelk laatstgenoemd land Indonesië steun op economisch gebied heeft beloofd, alsmede leve ring van materialen en advies op het gebied van openbare gezondheid, landbouw, visserij,industrie en. op voeding, Indien dit inderdaad het ge- 'val mocht zijn, dan vraagt de heer Weiter dit verdrag in extenso over ,te leggen aan de Kamer. Zuiveringsacties in Zuid-Celebes Vorige week zijn zxilveringsacties aangevangen tegen „onruststokers" in Zuid Celebes, aldus wordt gezegd in een officieel communiqué dat te Ma kassar door het militaire commando is uitgegeven. Verschillende plaatsen, waar guerillatroepen huisden, werden zonder tegenstand bezet. Troepen der R.I. stuitten nabij Siwa op tegenstand waarop een vuurgevecht volgde, dat vier uren duurde. Tenslotte werd Si wa bezet. Tijdens een actie bij Tanroe Tedong vielen aan de zijde van de APRI twee doden en één gewonde. De verliezen der guei'illavechtei-s bedroegen vol gens het communiqué „een aantal ge wonden en gesneuvelden, zes gevange nen. vele tientallen wapenen en ver schillende kisten met karabijnpatro nen". KERKNIEUWS. NED. HERV. KERK. Beroepen te Groot Ammers W. Vroegindewev te Blijswijk; te Maars- sen, vac. P. Moerenhout: N. den Oud sten te Alkmaar. Aangenomen naar Vreeland H. Hutink, cand. te Amster dam, die bedankte voor Bovensmilde. Bedankt voor Bodegraven, vac. H. Roelofsen: J. W. v. d. Linden te Ka rn erik. Beroepen te Brugge (België): Y. v. d. Schoot, candidaat te Zutphen. Bedankt voor St. Annaland: J. J. de Heer te Benthuizen; voor Kampen: J. Zwijnenburg te Huizen (Z.H.). GEREFORMEERDE KERKEN. Tweetal te Utrecht, vac. M. de Goe de: T. H. van Andel te Vlaardingen en D. Veenhuizen te Nieuwer Amstel; Beroepen te Oenkerk J. J. Hoytema te Monster; te Sexbierum C. Bos te Murmerwoude. GEREF. KERK ART. 3L Beroepen te Barendrecht C. Trimp, cand. te Amstelveen. CHR. GEREF. KERK. Tweetal te 's-Gravenzande: J. L. van Ravenswaay te Zaamslag en M. S. Roos, cand. te Naarden. Aangenomennaar Assen C. J. Ph. Sobering, res. lëgerpred. te Apeldoorn, die bedankte voor Kampen. Bedankt voöri Zierikzee, tweede 1 pred. plaats J. Prins te Amsterdam (West). Beroepen te Oosterbeek: D. Driessen te-Vlaardingen. Beroepen te Arnhem: C. v. d. Weele te ,'Harderwyk. GEREF. GEMEENTEN. Beroepen-te Rilland-Bath: T. Rienks, candidaat te Amsterdam; te Water graafsmeer: T. H. v. Andel te Vlaar dingen. Bedankt voor Leeuwarden: L. W. Hobs te Belikum. Bedankt voor Leerdam F. J. Diele- uxan te Borssele. EVANG. LUTH. KERK. Beroepen te WildervankVeendam L, G. C. Grabandt, prop. te Amstcr-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 7