PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Bevin: alleen straffe politiek jegens Sowjet-Unie helpt Uitgebreid lager onderwijs in Zeeland D£ BILT Kantlijn HAROLD STASSEN WIL MET STALIN PRATEN Geen vogelpest meer Noord-Koreanen hebben terugtocht gestaakt Verbindingen Wenen met het Noorden afgesneden SOEKARNO STELT NEDERLAND OPNIEUW VERANTWOORDELIJK Atjeh eist autonomie. VOORSPELT: 193e Jaargang - No. 235 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F van de Velde en F. B. den Boer. Adj W de Pagter. Hoofdred G. Balllntfln PI verv.: W. Leertouwer en H A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; 3.90 p. kw.; £r p. p. f 4.15 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, 3RESKEN5E COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 6 Oct. 1950 ADVERTENTIEPRIJS 18 ct. pei mm. Minimum p. advertentie f 2.50 Ingez mededelingen dubbel tarief Kleine advertenties (max 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent „Brieven of adres Bureau van dit Blad' 25 cent meei Giro nr 359300 P.Z.C.. Middelburg Bur Vlissingen W'alstr 58—60. tel 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2100): M'burg Londense Kaal 29. tel 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr 63. tel 2475 (b.g.g 2228); Oostburg Pr Mauritsstr 12, tel 102; Terneuzen Bro uwerijstr 2; Zlerlkzee N Bogardstr C 160 tel 29 Rede op het Labour-congres Hulde aan Nederland In verband met Indonesië. Op het congres van de Labour-party te Margrate heeft minister Bevin uiteengezet en met voorbeelden ondersteund, dat alleen een straffe poli tiek jegens de Sowjet-TJnie het handhaven van de vrede kon waarborgen. Het beroepsleger van de Sowjet-Unie bleef volgens Bevin een aanhou dende bedreiging vormen, waarom had de Sowjet-Unie meer manschappen, tanks en kanonnen dan de rest van Europa!, zo vroeg hy. Waarom hield Rusland deze strijdmacht in stand, terwijl het vredesconferenties deed houden Indien men geduld oefende en de zaken voorzichtig aanvatte zou het niet lang duren of het nieuwe China zou zich ,met de rest van de wereld verbinden in de strijd om een nieuwe wereld". In Duitsland poogde men op de mocratische grondslag een nieuwe natie op te bouwen. De Labour-party, aldus Bevin, dien de de Ver. Naties volledig te steu nen. Men moest er voor strijden en er in geloven. Minister Bevin bracht hulde aan de wijze waarop Nederland in Indo nesië was opgetreden. Ook Frankrijk bracht hij lof voor de inspanningen, die dit land, dat in twee oorlogen ve le mannen verloren had, zich ge troostte. Op het congres werd van verschil lende zijde critiek geleverd op „het handhaven van te nauwe banden met de Ver. Staten". Bevin antwoordde hierop, dat de Labour-party naar col lectieve veiligheid streefde en dat 't in geval van oorlog zodanig gelegen diende te zijn, dat er slechts een te genstelling bestond tussen degenen aie voor de vrede opkwamen en de genen die de vrede verbraken. Bevin meende, dat de periode van de luchtbrug in Berlijn met vette let ters in de geschiedenis vermeld zou worden. „Wy doorzagen toen de toe stand. Dit was agressie". In verband metKorea zeide Bevin, dat het de bedoeling was geweest de V.N. voor een voldongen feit te stel len. Men had er op gerekend, dat „Amerika, wij en anderen" ons zou den beperken tot resoluties en op roepen doch de Veiligheidsraad deed het enige wat hem te doen stond, hield namelijk stand. Het Britse plan voor Korea was een verstandige en rechtvaardige oplossing. De macht van het Atlantische Pact zou slechts gebruikt worden om weerstand aan agressie te bieden en voor de verde diging. De Indonesische ministerpresident Natsir heeft het telegram van zijn Nederlandse collega beant woord met een beschuldiging. Als 't er op aan komt is Nederland de schuld, dat er „positieve maatrege len" tegen de Ambonezen genomen moeten worden: de rebellie der Am bonezen werd opgezet door leden van het K.N.I.L. Voor het overige doet Natsir op de vredelievende woorden van dr. Drees niets uit. Zy gaan zijn oor voorbij. Iets anders was nauwelijks te ver wachten. De pil voor het Nederlandse volk, dat zijn vrienden thans door een over macht ziet vermorzelen, wordt er he laas niet minder bitter door. Intussen vindt het telegram van dr. Drees lang geen onverdeelde in stemming. Van twee zijden wordt er scherpe critiek op uitgeoefend. Het Parool bijvoorbeeld, stelt zicli op het standpunt, dat de Nederlandse re gering de leden van het K.N.I.L. niet gewapend naar Ambon had mogen laten terugkeren en dat dus Neder land wel degelijk schuld draagt. Het blad meent bovendien, dat Djakarta moeite genoeg gedaan heeft om met de Ambonezen tot overeenstemming te komen. Als dr. Drees dus een tele gram had willen sturen, dan had dat tot de opstandige Ambonezen gericht moeten zijn! Het Parool concludeert dan als volgt: „Wij kimnen ons niet onttrekken aan de indruk, dat dr. Drees zich in deze zaak te veel heeft laten leiden door Nederlandse partijpolitieke overwegingen. Zijn telegram is ken nelijk een poging om enigermate te gemoet te komen aan het kabaal, dat bepaalde oud-koloniale ideologen in Nederland over deze zaak maken. Het is niet in te zien, dat de Neder lands-Indonesische samenwerking er door gediend wordt, terwijl het be lang van de bevolking van Ambon zelf er evenmin mee gebaat is. Het Ambonese particularisme is niet le vensvatbaar en het biedt de bevol king van het eiland geen enkel pers pectief. Als men deze waarheid als een koe aan de Ambonezen duidelijk weet te maken, bewijst men hun een betere dienst dan met het telegram, dat dr. Drees thans naar Djakarta heeft gezonden". Op zulk een reactie, die indruist tegen de gevoelens van de grote meerderheid van ons volk, zal dr. Drees wel niet gerekend hebben. Het Alg Dagblad is eveneens boos, en noemt het telegram zelfs 'n „ernstige blunder". Waarom? Omdat de heer Drees in zijn tekst uitdrukkelyk afzonderlijk de ge schoktheid vermeldt „van hen, die gedreven door oprechte sympathie voor de nationale aspiraties van het Indonesische volk de ontwikkeling van de onafhankelijke Indonesische staat met grote belangstelling heb ben gevolgd5'. Het A. D. zegt daarvan: „Een regering protesteert in naam van het door haar bestuurde volk, maar het komt niet te pas, dat by zulk een protest een bepaald deel van het eigen volk met een breed ge baar naar voren wordt geschoven en dus een ander deel des volks met even breed gebaar als minderwaardi ge factor wordt aangeduid". tt Pro,test doet ietwat dwaas aan. Het Nederlandse volk oordeelt nu eenmaal over Indonesië zeer uiteenlo pend. En een discriminatie van een deel van ons volk heeft dr. Drees zeer zeker niet bedoeld. Ten slotte is er de felle reactie van degenen, die altijd voorspeld hebben, wat eerst in Oost-Indo- nesië, thans op Ambon geschiedt en zich tegen de Indonesische politiek met kracht hebben verzet. Zij putten uit hetgeen zich op Ambon voordoet de conclusie, dat zy met hun verzet gelyk hebben gehad. De Telegraaf schrrjft o.m.: .,In een staatkundig leven pleegt Londense gasarbelders willen werk hervatten. Nadat tien van hun leiders tot een maand gevangenisstraf waren ver oordeeld, hebben de stakende arbei ders van de Londense gasfabrieken Donderdag op een grote vergadering bij meerderheid besloten Maandag ochtend het werk te hervatten. Zy stellen evenwel drie voorwaar den voor hun werkhervatting: 1. dat geen sancties tegen de sta kers worden getroffen; 2. dat de mariniers de fabrieken zullen ontruimen en 3. dat dadelijk onderhandelingen zullen worden aangeknoopt over toe kenning van een premie. Men meent te weten, dat deze voor waarden zullen worden aanvaard en dat het werk Maandag, na een on derbreking van 21 dagen zal worden hervat. Intussen zijn in Noord-Oost-Enge- land, aan de monding van de rivier de Tees, meer dan 700 havenarbei ders in staking gegaan wegens een geschil over twee man, die in een an dere baan zy'n overgeplaatst. Havenmeester van Zeebrugge verdwenen De havenmeester van Zeebrugge is zoek. Sedert 16 September heeft men van hem geen spoor meer gevonden. De heer Adamson genoot een uitste kende reputatie en daar hy over de 60 is, neemt men niet aan, dat er sentimentele redenen waren voor deze verdwijning, aldus het Alg. Dbl. De veronderstelling is geopperd, dat hy ontvoerd zou zijn, maar ook daarvoor zijn geen aanwijzingen ge vonden. Ter voorbereiding van een conferentie. Terwijl de Amerikaanse republi keinse politicus Harold Stassen heeft bekend gemaakt, dat hij Stalin in een brief om een persoonlijk onderhoud heeft gevraagd „ten einde een nieu we weg voor de wereldvrede te vin den". verklaarde minister Dean Acheson, dat de strydkrachten der vrije wereld sterk moeten toenemen voordat onderhandelingen op voet van gelykheid met de Sowjet-Unie mogelijk waren. Bestrijdingsmaatregelen hebben gunstig gewerkt. De pseudo-vogelpest is gedurende de afgelopen vier A vijf weken niet opgetreden. Dit ziet men als een be wijs dat de bestrijding gunstig heeft gewerkt. Het feit dat er zo lang geen pseudo-vogelpest is opgetreden, opent gunstige perspectieven voor de pluimveehouders en pluimveehande laren. Het is niet uitgesloten, dat de mi nister van landbouw, vissery en voed selvoorziening over enige tijd het besluit zal nemen tot opheffing dei- maatregelen, die destijds voor de be strijding van de pseudo-vogelpest zij uitgevaardigd. Honderd jaar bolhoed. De bolhoed, het uiterlijke te ken van de Britse waardigheid, was Woensdag honderd jaar oud. Ter gelegenheid van dit eeuwfeest hebben de hoeden- verkopers een receptie gegeven in het aristocratische „Park Lane". Op de bolhoed werden heildronken uitgebracht met 'n speciale cocktail van die naam. De bolhoed zag in Engeland het levenslicht, toen honderd jaar geleden een jager, William Stoke, er genoeg van had, steeds zijn hoge hoeden te be schadigen als hy in zy'n bossen op jacht was. een boom pas laat vruchten te dra gen. Nu wy met beschaamde kaken tegenover onze trouwe Ambonezen staan, tegenover de beste onderdanen, die onze Koningin ooit had, nu begint het langzaam door te dringen, hoe fataal en hoe bloeddorstig de rode leuze is: Indië los van Holland. Nu, nu het te laat is. Laten de regeerders hun gezicht verbergen en zwijgen. Dat zij niet hebben gehandeld toen zij moesten handelen, is een vlek, die ook in een zee van tranen niet verdwijnt". Drieërlei reactie op een tragisch te legram. Het ellendige is, dat zij aan het Ambonese drama niets kunnen ver anderen. En dat het Nederlandse volk door de Indië-politiek van na de oorlog goed te keuren in meerder heid de regering heeft gedekt. Het eerste doel van zyri briéf noemde Stassen het voorbereiden van een conferentie tussen Stalin, leden van het Politbureau, hemzelf en vier of vijf andere vooraanstaande Ameri kaanse „burgers". Na er op te heb ben gewezen, dat de adviseurs van Stalin zich ten aanzien van het Ame rikaanse volk vergissen, schrijft Stassen: „Ik dring er bij u op aan, de politiek van de Sowjet-Unie te wijzigen en te streven naar wereld vrede en vrijheid voor de mensen. Ik dring er bij u op aan een einde te maken aan de aanvallen op de ker ken van de Balkan. Ik dring er bij u op aan, dat u uw fronzen opent voor toeristen en ooplieden en studenten en dat u de vrijheid voor de volken van alle na tionaliteiten in de door de commu nisten geregeerde landen groter maakt. Ik dring er bij u op aan, zich aan onze zijde te scharen om het Handvest der Verenigde Naties (fm te werken en te versterken". Stassen. die president is van de universiteit van Pennsylvanië en des tijds tot de republikeinse candidaten voor het presidentschap der V. S. be- >oorde, had in April 1947 een onder houd met Stalin, dat nogal opzien baarde. KUS Er komt schot in de werkzaaJtaheden aan de sluizen by Tlel, welke de grootste binnensluizen van Europa worden. Een belangryk stadium is be reikt; bet betonwerk van de 350 meter lange schutkolk is gereed gekomen. Tot nu toe heeft men voor deze sluis meer dan 60.000 kubieke meter beton gestort, waarvoor 6 millïöen kg. betonyzer nodig was. In de loop van deze week zal er een begin worden gemaakt met het in- hangen van de sluisdeuren, die een afmeting hebben van 10 by 15 meter en 65.000 kg. wegen. Een der sluisdeuren, welke reeds gereed ligt voor het zware karwei. Ongeveer 130 kilometer ten Noor den van de 38ste breedtegraad heb ben de Noord-Koreanen de terug tocht gestaakt en hevige tegenstand geboden. In het Oosten is een Zuid-Koreaan- se divisie, die nog op weg is naar de 38ste breedtegraad, door Tsjoentsjou getrokken en heeft Soeboeng her overd. Ten Noorden van Seoel bevin den Amerikaanse troepen zich op 11 kilometer van de breedtegraad. De Amerikaanse marine heeft Don derdag bekend gemaakt, dat de mij nenveger „Magpie" voor de kust van Noord-Korea op een mijn gelopen is en gezonken. 21 opvarenden worden vermist. Het ongeluk gebeurde Zondag. Een zusterschip kon 32 overlevenden op pikken en naar Poesan brengen. De ..Magpie" is het derde Amerikaanse oorlogsschip, dat in Koreaanse wate ren op een mijn gelopen is. Volgens de laatste, niet officiële berichten zal het Nederlandse Ko- rea-detachement in midden October rechtstreeks van Nederland naar Ko rea varen en daar onmiddeliyk na aankomst aan de acties deelnemen. Het detachement zal bestaan uit twee compagnieën alsmede uit een stafcompagnie en een ondersteu ningscompagnie, tesamen 725 man. Deze sterkte is ondertussen nog niet bereikt. De twee compagnieën, die volgens de Amerikaanse organi satie uit 212 man ieder moeten be staan, tellen nog slechts ongeveer 170 man. Vrijwilligers voor Ambon. Na kennis genomen te hebben van het telegram van dr Drees aan Moh. Natsir, acht de Stichting „Door de Eeuwen Trouw" te Eindhoven, het thans noodzakelijk openbaar te ma ken dat zich inmiddels vrijwilligers voor Ambon hebben aangemeld. Het bestuur van de stichting meent deze en verdere aanmeldingen te moeten registreren. Nog steeds stakingen. Communistische stakers in Wenen hebben alle spoorwegverbindingen met het Noorden afgesneden en klei ne stations in de Sowjet-zone bezet. Donderdagmiddag was slechts nog de lyn naar het Zuiden, over de Semme- ringenpas naar de Britse zone, nog open. Tot nu toe waren geen sabota gedaden aan de spoorlynen gepleegd. Naar A.F.P. meldt, wordt slechts in de onder Russisch beheer staande fabrieken gestaakt. In Neder-Oosten- rijk namen de demonstraties een hef tiger karakter aan. Betogers waren werkwilligen te lijf gegaan en er werd een aantal personen gewond. Ook zy'n vele wegen uit Wenen ge blokkeerd. De enige weg. die de Fransen en Amerikanen zonder Sow- jet-vergunning kunnen gebruiken als verbinding met hun zones is even eens geblokkeerd. Naar echter ver luidt mogen de Amerikanen passe ren. WINKELBEDIENDEN GEVEN HET OP. Het actiecomité van de conferentie van winkelbedienden heeft de staking in Oostenryk afgelast. Over het onder Sowjet-controle staande Radio-Wenen deelde het me de, dat de staking haar doel had be reikt. De stakers hadden hun solida riteit getoond. Acht Indonesische bataljons in de strijd. De Indonesische president, Soekarno, heeft Donderdagavond Nederland verantwoordeiyk gesteld voor wat hy de kwesties Bandoeng, Makassar en Ambon noemde, waar opstandige bewegingen tegen het Indonesische be stuur voorkwamen. In een radio-uitzending op de vijf de verjaardag; van het leger maakte hy geen melding van de huidige In donesische militaire aanval op het eiland Ambon. President Soekarno zeide daarby, dat de voornaamste moeilykheden, waartegenover Indonesië sedert de souvereiniteits-overdracht gesteld was, veroorzaakt waren door militai- 1. Het overgaan van de militaire verantwoordelijkheid van de Neder landers op de Indonesiërs, hetgeen bemoeilijkt werd, doordat de Neder landse regering een kleine groep, die zich niet aan de nieuwe toestand kon aanpassen, niet belette de toestand nog ingewikkelder te maken. 2. De liquidatie van landse militaire het Ned er- apparaat, waarbij ren onder Nederlandse verantwoorde- een deel van het K.N.I.L. (dat de lykheid. „Ik weet, dat de Nederlandse re gering nooit ontkent, dat het haar plicht is discipline in haar leger te verzekeren, doch zie naar de kwesties Bandoeng, Makassar en Ambon. Toonde men aan Nederlandse zijde oprechtheid in het volbrengen van de ze plicht?" De president beschuldigde Neder land ,van het vasthouden aan Nieuw- Guinea", enkel vanwege het Neder landse sentiment, dat wilde, dat de plaats van Nederland als „grote mo gendheid" met koloniën, zowel in het Oosten als in het Westen gehand haafd bleef. Ofschoon het Nederlandse volk is vooruitgegaan in zijn standpunt ten aanzien van koloniale aangelegenhe den, zo voegde Soekarno hieraan toe, zijn zij niet ver genoeg gegaan om tot het bewustzyn te geraken, dat vriendschap met Indonesië slechts mogelijk is, indien men met het kolo nialisme geheel heeft afgerekend en dit tot en met de wortel uitgeroeid heeft". Het afgelopen jaar leverde moei lijkheden op, aldus Soekarno, die van drieerlei aard waren. Groei vart het aantal scholen Uit de jongste publicatie van het Centraal Burean voor de Statistiek betreffende de ontwikkeling van het onderwijs in de jaren 19391948, blijkt, dat het uitgebreid lager onderwys vry sterk is gegroeid. Er wa ren op 31 Dec. 1948 totaal 906 Ulo-scholen in Nederland, waarvan 28 openbare. Sedert 1938 nam het aantal scholen met 115 toe, maar de openbare Ulo's namen slechts toe met 7 waartegenover de R.K. scho len met 20% en de Prot. Chr. scholen met 19%. Zeeland telde in 1948 totaal 23 Ulo-scholen, waarvan er 1 slechts twee leerkrachten bezat. Het tal rijkst waren de scholen met 5 leer krachten namelyk 8 scholen. Er was slechts èén school met 8 of meer leerkrachten. Het totaal aantal leer krachten bij het Ulo in Zeeland be droeg 102, van wie 87 mannelyke en 15 vrouwelijke. Van de leerkrachten werkten er 46 aan openbare scholen in Zeeland, 46 aan Prot. Chr. en 10 aan R.K. scholen. Het aantal scholen in Zeeland was verdeeld in 4-driejarige en 19-vier- jarige. Van de scholen behoorden er 10 tot de openbare, 10 tot de Prot. Christ, en 3 tot de R.K. groep. AANTAL LEERLINGEN. De driejarige scholen werden in Zeeland bezocht door 363 leerlingen de vierjarige scholen door 2171 leer lingen. Het aantal mannelijke en vrouwelijke leerlingen was vry wel gelijk. De gemiddelde klassegrootte was in Zeeland 24.8 leerlingen De openbare Ulo's hadden 1097 leerlingen, de Prot. Christelijke 1164 en de R.K. 273. De grootste groep van leerlingen bevond zich op scholen met 5 leer krachten. Van de 23 scholen vingen er 21 het cursusjaar aan in September en 2 in April. Op 7 openbare Uloscholen werd godsdienstonderwys gegeven aan totaal 400 of 36 van de ruim 1000 leerlingen. Het godsdienstonderwijs was overwegend Ned. Herv. (373 van de 400 leerlingen). In 1947 werden 836 voor het eerst tot een Uloschool in Zeeland toege laten en van die leerlingen kwamen er 821 in de eerste klas. In 1948 bedroeg dit aantal 740. Wat de eindexamenresultaten be treft, blijkt, dat in 1947 van de 311 Zeeuwse candidaten voor Mulo-diplo ma A er 269 slaagden en van de 39 candidaten voor diploma B 37. Het landelyk percentage gezak- ten voor A bedroeg dat jaar onge veer 16 en voor B ongeveer 24. Zee land sloeg dus met ongeveer 13 gezakten voor A geen slecht figuur. Het cijfer voor B is te laag om daar uit een gefundeerde conclusie te trekken. Gerekend van 1935 tot 1944 schom melt het landelyke percentage van de Ulo-leerlingen, dat de Uloschool met succes afloopt velen verla ten tussentijds de school om de 45 VOORTGEZET L. O. Tenslotte nog enige cyfers over het v.g.l.o. De statistiek vermeldt voor 1948 slechts 2 scholen voor voortgezet gewoon lager onderwijs in Zeeland. Er waren echter 205 lagere scholen, die een afdeling voor g.v.l.o. hadden. In Zeeland waren 95 leerlingen op een afzonderlijke school voor v.g.l.o. 1358 v.g.l.o.-leerlingen op een afde ling van een gewone lagere school Daarvan waren op openbare scho len 563 leerlingen, op Prot. Chr. scholen 567, op RJK. scholen 315 en op andere scholen 8 leerlingen. Dinsdag kwamen te Djakarta twee Atjehers aan, die optreden namens leiders en volksvertegenwoordigers van Atjeh. Zy hebben de regering der republiek Indonesië een ultima tieve resolutie aangeboden, waarin voor Atjeh autonomie en de status van provincie wordt gevraagd. Indien wordt er in het schrijven gezegd de regering dit verzoek niet in willigt, kunnen de aanbieders van het petitionnement niet instaan voor het volk en zullen de ambtenaren en de volksleiders hun ambten neerleg gen, welk voorbeeld door vele lagere ambtenaren zal worden gevolgd. koloniale structuur van voor de sou- vereiniteitsoverdracht vertegenwoor digde) de oorzaak was van betreu renswaardige incidenten. 3. De aanpassing aan de nieuwe toestand van de Indonesische weer macht als zynde een deel \-an het Indonesische volk, dat belast is met het waarborgen van de veiligheid van het Indonesische volk. Aan het begin en het eind van zijn rede ge waagde Soekarno van Iran, waarbij hij o.m. zeide, dat de Indonesische partij ter R.T.C. een grote concessie deed door de beslissing over het lot van een deel van haar grondgebied voor een jaar uit te stellen". Het (Nederlandse) koloniale standpunt deed de R.T.C. behalve overeenstem ming een nieuw conflict voortbren gen", aldus Soekarno. DE STRIJD OP AMBON. Donderdag werd via radio-Ambon een beroep op Australië gedaan om tussenbeide te komen in het conflict inzake Ambon. Voorts werd een be roep op de Ver. Naties gedaan om de „Indonesische agressie op Ambon" te straffen. In gewoon] yk welingelichte kringen in Djakarta werd Donderdagavond gezegd, dat de strijd „geheel voorbij was behalve het kabaal daarover". Volgens deze kringen zou Indonesië acht bataljons troepen in de stryd hebben geworpen. Westerling en Thiessen. HOE zrr HET NU EIGENLIJK? Er is een commissie opgericht, die door Westerling gemachtigd is zich verantwoordelijk te stellen voor de gelden, die door comité's voor Wester ling zijn gestort. Deze commissie be staat uit personen, die in Europa of Indonesië onder Westerling hebben gediend. Twee leden van deze commissie, de heren J. Nagelhout en D. Kapitz. die het bovenstaande mededeelden, zei den te Brussel een onderhoud met Westerling te hebben gehad. Volgens hen zou Westerling verklaard heb ben, dat de mededeling die zijn advo caat jhr mr Beelaerts van Blokland over een verwijdering tussen hem en de heer Thiessen heeft gedaan, niet juist is. „De volmacht van de heer Beelaerts van Blokland om voor mij op te treden zal worden ingetrok ken", zo heeft Westerling volgens hen verklaard. De commissie stelt zich verder ten doel de heer Thiessen te rehabilite ren. ZUIDELIJKE WIND. Weersverwachting geldig tot Vrij dagavond: Droog weer met over het algemeen weinig bewolking. Zwakke tot matige Zuidelijke wincL Weinig verandering van temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1