KAPPIE en de vreemde kolenlading Oud-Stoottroepers G. Tli. Zn. Magazijn „Nieuw Engeland'" aanstekers WeKa Pljpenhuis I. van de Kreeke li li H I aWemil* A. VAN ROON KLANKEN uit DE AETHER Sietentijd Regentijd GUMMI JEKKERS PIJPEN BROEKEN nttqp afe éest/ KOOKKACHELS Oude dubbeltjes en kwartjes ONZE KLEINTJES 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1950 DONDERDAG. Hilversum I: 7. S, 13, 18, 20 en 23 Nws. 7.15 Orkest van Morton Gould. 8.15 Gram. muziek. 9 Morgenwijding. 9.15 Berl. Ste delijk Orkest, P.g3 Arbeidsvitaminen, 10.35 Croon-Crew. 11 Sopraan en plano. 11.30 Radio-orkest. 11.45 Jeugd van Ne derland. 12 Sopraan en orgel. 12.38 Piano spel. 13.18 Metropole-orkest. 14 Met naald en schaar. 14.30 Piano-recitah 15'Klimop 16 Gevarieerd programma. 17 Voor de jeugd. 17.50 Rereringsultzendlng. 18.15 Sportpraatje. 18.30 Cocwboyliédjes. 18.50 Cabaret. 19.18 Salonorkest. 20.15 Radio Philharmonlsch orkest. 21 15 De burgers van Calais, hoorspel. 22.45 Gram. muziek. 23 15 Sportactuallteiten. 23 30—24 Gram. muziek. Hilversum H: 7, 8. 13. 19. 20 en 23 Nws. 7.15 Ochtendgymnastiek. 7.30 Muziek corps van de Amsterdamse politie. 7.45 Morgengebed. 8.15 Pluk de dag. 9 Moe ders wil is wet. 9.40 Schoolradio. 10 strijkorkest. 10.15 Morgendienst. 10.45 Or gelconcert. 11 De Zonnebloem. 11.45 Schoolradio. 12.03 Lunchconcert. 13.20 Viool en piano. 14 Promenade concert. 14.48 Voor de vrouw. 15.30 Sopraan en harp. 16 Bijbellezing. 16.45 Vocaal en semble. 17 Voor de jeugd. 17.30 Kwartet, 18 Leger des Halls-orkest. 18.15 Land- en Tuinbouwpraatje. 18.30 Voor de strijd krachten. 19.15 Voor postzegelverzame laars. 19.40 Vandaag. 20 05 Gram. muziek. 21 Causerie over kerkelijk leven. 21.20 Toonkunstkoor. 22.15 De vaart der vol ken. 22.45 Avondoverdenking. 23.15—24 Igor Strawlnskl-concert, ZON EN MAAN. 28 September. Zon: op 634 onder 18.26 Maan: op 18.51 onder 9.11 28 September. Vlissingen Temeuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge HOOG WATER, U.+NAP U.+NAP 3.07 2.15 15.10 2.12 3.35 2.31 15.41 2.26 4.26 2.35 16.24 2.29 4.46 1.56 16.48 1.44 4.55 1,83 17.04 1.70 LAAG WATER. u.NAP 9.06 1.96 9.42 2.12 10.25 2.28 9.50 1.43 10.16 1.68 J.—NAP 21.35 2,24 22.10 2.38 22.54 2.53 22.16 1.70 22.33 2.00 Het gruis, dat de maat uit het luik van 't kolenhok schepte werd steeds gruiziger, en op 't laatst leek het wel zwar te stof. De wolken zweef den om het rode gelaat van de maat, en na een poosje zag hij niet rood meer, maar pikzwart... zo zwart als Zwarte Piet van Sinterklaas. „Wat zullen we nu toch voor ellende beleven!" mompelde de maat. „Het Ijjkt wel of de bunker leeg is! Maar dat kan tbch niet? De meester heeft toch gisteren-mid dag voor kolen gezorgd Of... eh... hoe was dat ook weer? Ik ben naar zijn hut gegaan, en ik zei hem... en toen zei hy Hij zei: Doe jij het maar! Dat zei hij! Toen zei ik: Ik heb geen tijd, zei ik! Toen zei hij: Ik ga slapen, zei hij... dus..." De maat krabde zich onder zijn Zuidwester, en wreef toen met een zwarte hand over zijn vuile baard, en zijn ogen begonnen uit te pui len van angst. „De meester heeft niet voor kolen gezorgd, en ik ook niet! Natuurlijk niet, want dat is mijn werk niet... ik kan het niet helpen! Maar de bunker Is leeg... geen kool er meer in! Wat 'n ellende! Wat nu? Iedere minuut kost geld!" De maat gooide de kolenschep op de grond en rende de machine-kamer uit en toen naar de hut van de meester. Zonder te kloppen stormde hij binnen. „Er zijn geen kolen meer!" schreeuwde hy. Df meester, die vredig had liggen slapen, werd door 't lawaai langzaam wakker. „Waddlster vroeg hij lodderig. Toen zag hij de maat, en hy zat meteen rechtop in zijn kooi, want hij dacht, dat de maat een wilde neger was, omdat die een pikzwart gezicht had. „Er zijn geen kolen meer!" brulde de maat. Toen herkende de meester de stem van de maat, en hij voelde zich weer wat meer op zijn gemak. „Onzin!" zei de meester. „Er zijn wèl kolen! Je hebt er zelf gisteren-middag, toen ik sliep, voor gezorgd!" Met dankbaarheid geven wij kennis van de voorspoe dige geboorte van onze Zoon BERNARD ANTON. B. J. VAN OOST. P. C. VAN OOST— KOOYMAN. Goese Sas, 26 Sept. 1950. Met dankbaarheid aan God geven wij met blijd schap kennis van de geboor te van onze Zoon JOHANNES CHRISTÏAAN. J. H. VOLKERS. C. E. VOLKERS— SANDERSE. JOSJE. RIEKJE. Tijd. Kraamkliniek. Middelburg, 25 Sept. 1950. Jacobus Niemvenhuyse I en Leintje Koppejan hebben de eer, mede na mens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op Woensdag 18 Oct. a.s., 2 u. n.m. te Ritthem. Huwelijksinzegening door de Weleerw. Heer Ds. MU1- ler, 2.30 u. n.m. in de Ned. Herv. Kerk te Ritthem. 's-Heer Arendskerke. Zand weg E 109. Ritthem, Dorpstraat 60. September 1950. Gelegenheid tot feliciteren van 4.305.30 u., Zuidwa- teringstr. 150, Ritthem. Toekomstig adres: Zandweg E 108, 's-H. Arendskerke. ***********-***#*** Zaterdag 30 Sept. 2 a.s. hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders, PIETER LOUS cn NEELTJE LOUS— WESTERBEKE, hun 40-jarige echtver- eniging te herdenken. ;!j Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven, is?. de wens van hun dank- bare Kinderen, Be-J huwd- en Kleinkinde- ren. Westkapelle, 27 September 1950. J Noordstraat 39. *****«-##**#**##*## Voor de vele blijken van belangstelling ontvangen op mijn 90ste jaardag, zeg ik allen hartelijk dank. L. BREEL. Ritthemsestraat 63, Oost-Souburg. Hierbij deel ik ltenn., vrien den, enz. mede, dat niet door mijn schuld Lia Hammend weggehaald is,, doch de schuld van Nico de Quelery, die het kind mishandeld heeft, enz. M, E. C. VAN EIJMEREN. Vlissingen. Zondag 8 October a.s. per bus naar de dodenherden. king te Beneden.Leeuwen. Prijs 6.per persoon. Aanmelden vóór 4 October a.s. bij C. J. v. HOFTEN, Koeportstraat 15, Middelburg. Te koop een in zeer goede staat verkerend Indian motorrijwiel 2 cylinders. 500 cc. Te be vragen Ambachtsschool, Goes. Heden overleed on verwachts, onze gelief de Zoon, Broeder, Be. huwdbroeder en Oom, WILLEM CORNELIS VAN GEMERT, in de leeftijd van 41 jaar. Middelburg J. M. VAN GEMERT— DOTTW. Rotterdam J. VAN GEMERT. F. VAN GEMERT— KLAAIJSF". Middelburg: JOH. VAN GEMERT. J. VAN GEMERT— FOUW. O., en W.-Souburg: M. VAN SCHAIK VAN GEMEF~\ Delnze (België) R. VAN MEENEN— VAN GEMERT. M. VAN MEENEN. O.- en W.-Souburg: M. SPRUIJT— VAN GEMERT. S. SPRUIJT. G. VAN GEMERT. M. VAN GEMERT— DE HULLU. Neven en Nichten. Middelburg, 26 September 1950. Bree 7. De teraardebestelling zal plaats vinden Vrij dag 29 Sept, a.s., om 12 uur, vanaf het sterf huis. Heden overleed on verwachts, mijn gelief de Neef WILLEM CORNELIS VAN GEMERT, de leeftijd van 41 jaar. H. VISANG—DOUW. Middelburg, 26 September 1950. Heden overleed on verwachts, onze Huis vriend WILLEM CORNELIS VAN GEMERT, in de leeftijd van 41 jaar. G. P. VELLEKOOP— RIEM ANN en Kinderen. Middelburg, 26 September 1950. Tot onze diepe droef heid overleed heden zeer plotseling, na nog voorzien te zijn van het H. Oliesel, onze innig, geliefde Echtgenoot, Va der. Behuwd- en Groot vader EDMONDUS EBERT Echtgenoot van LH VINA MARIA DE BOURGRAAF in de leeftijd van 62 jaar. Souburg: L. M. EBERT— DE BOURGRAAF Vlissingen: A. MAAS—EBERT L. J. MAAS RIA, PETER Vlissingen: J. EBERT N. EBERT—KATS EDDY. NELLY Souburg, 25 September 1950. Nieuwe Vlissingseweg 83 Condoieance.adres Walstraat 97. De gezongen uitvaart dienst zal plaats hebben op Vrijdag 29 Sept. te 9.30 uur in de O. L. V. Kerk te Vlissingen, waarna de begrafenis op het R.K. Kerkhof al daar. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootva der, de Heer INGE LIGTHART SCHENK (Weduwnaar van B. S. C. VAN RUGGE) in de ouderdom van 77 jaar. Kruinlngen C. LIGTHART SCHENK. J. LIGTHART SCHENK— VAN MJTVELD, Rotterdam: P. LIGTHART SCHENK. L. C. G. LIGTHART SCHENK—HEEREN. 0.- en W.-Souburg J. C. VERHAGE— LIGTHART SCHENK. P. VERHAGE. Vlissingen H. LIGTHART SCHENK. Kamperland 1. LIGTHART SCHENK. A. J. LIGTHART SCHENK— VAN WESTEN. En Kleinkinderen. Sóp,burg. 25 September 1950. Van Teplingenstr. 19. De begrafenis zal plaats hebben te Vlis singen, op 29 Septem ber 1950. Vertrek van het sterfhuis om 1.30 j uur. Hiermede betuigen wij onze dank voor de bewijzen van deelneming, die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Mevrouw J. L. VAN DEN BROECKE- geb. HUSSEM. Fam. VAN DEN BROECKE Aardenburg, Sept. 1950. Voor de vele bewijzen, one betoond na het over. Hjden van onze lieve Moe der, JANNEKE ENGELS, Weduwe van A. A. DE RUIJSSCHER. betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam, P. DE RUIJSSCHER. Vlissingen, Sept. 1950. Kasteelstraat 42 a. Heden overleed zacht en kalm, in het Rust huis ,,De Griffioen", onze lieve Moeder, Be huwd-, Groot- en Over grootmoeder, Mevrouw de Wed. P. VAN DER PUSSEN. SNOODIJK, in de ouderdom van bijna 92 jaar. Uit aller naam, Leiderdorp P. J. HUTCHISON. Middelburg, 25 September 1950. Seissingel 100. Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen nt' het overlijden van onze ge liefde Broeder, Zwager en Oom, de Heer A. DEKKER, betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam. Wed. E. B. TIMMERMAN DEKKER. Middelburg, September 1950. Langeviele 81. Onmisbaar is daarby onze regen kleding, die U beschermt tegen regen en wind. U hebt dan de ver zekering, dat U droog blijft. Momenteel hebben wij in voorraad waterdicht. Voor regenkleding slaagt U bij Lange Delft 31, Telefoon 2236, MIDDELBURG. KAMGAREN COSTUUMS, REGENJASSEN en WINTERJASSEN nog tegen oude prijzen Lange Giststr. 11, rechtover fa. DEKKER, Middelburg. Let op het juiste adres. Fa. J. GERRITZEN W. KOEJEMANS. Nog vorradig tegen reclame prys dames rokken, 12.50 en 15.— in blauw en zwart. Wij gaan bouwen en komen in de Lange, Delft. De vergadering van alle aandeelhouders van liet dis trict Walcheren der Zeeuw- sche Coöp. Kunstmestfa- briek, zal gehouden worden op Zaterdag 14 October, 's middags te 2 uur ln het Nederlands Koffiehuis, Dam, Middelburg. De Weled. Heer D. W. LINDENBERG, voorzitter Z.C.K., hoopt aanwezig te zyn voor toelichting en be spreking. Agenda Z.C.K. en de E.N.C.K. F. J. CASTEL, voorzitter. C. POLDERMAN, secretaris. Wy ontvingen weer een byzondere sortering met patentgelelder voor ka toentje. Volledig gegaran deerd. Walstraat 81, Hogeweg, Vlissingen. Wij repareren alle mer ken naaimachines onder garantie. Hand- en trapnaalmachlnes uit voorraad leverbaar. Gedipl. monteur, St. Pieterstraat 54, Telefoon 2771, Middelburg. DANSLES. Club of privé Donderdag, Vrydag, Zater dag in melksalon „De Landbouw", Goes. Dansschool JANVIER. g C»roO*'leSl Uem$t<:rS:iWers.Bro"', dcs' *det>»rio9S\ M. J. VAN DE VOOREN, Kinderarts, Middelburg, Donderdag 28 September GEEN SPREEKUUR. met dubb. circula tie en grote kook plaat. Nog o ruime sortering. Ook ln kleinere modellen. Langeviele 62, Middelburg Haarden, Haardkachels, Hulshoudkachels Gas- en kolenfornulzen Petroleumkachels Door eigen Smedery vakkundige plaatsing. Collecte voor het misdeelde kind. Stichting ,,De Opbouw", Utrecht, op Donderdag 28 September. GEEFT MET MILDE HAND Dames collectanten worden verzocht de collectebussen te halen op Woensdagavond, 78juur in de Giststraat, Middelburg. Via 1—5 rerela f 1.—, (t punts Ietter). Iedere regel meer 2* cent. Maximum 8 regels. „Brieven or adres bureau van dit blad" 2e cent extra. Betaling k contant. 0 Te koop, prima werkbank, z.g.a.n., vaste prÜs 60, Soul. Evertsen 20ben„ Vlissingen. Te köop mooie keuken- kachel. Tegen billijke prijs. Adres: Kleverskérke 4. Te koop Jongensfiets. Van Teijllngenstr. 9, O. souburg. 0 Evangelisatie fiogardzaa), Middelburg. Donderdag 28 Sept. spreekt ds. ENTER uit Rotter dam, 's av. 8 u. Komt U ook eens luisteren??? Te koop gevraagd z.g.a.n. motorrijwiel, 250 c c. of 350 c.c. Liefst B.M.W. Brieven on der no. 736, Bur. P.Z.C., Mid delburg. 'Op idere mooie haard kachels. P. BOONE. Oude Vlis- singseweg 26, Middelburg. 0 Verloren bij Serooskerke op 21 Sept. staander van Solex- rijwlcl. Gaarne bericht aan S. B. SUURLAND, Rouaanse Kaal 13, Middelburg. I To koop i.g.st.z. crème kin- Ierwagen. v, ECK, Gortstraat 9, Middelburg, Te koop winterjas en meis jesmantel. Vlissingsestr. 170, O.-Souburg. 0 Ontvttnfln grote sortering windjacks in elke maat. Klei ne f 4.grote f 5.—. A. BOO NE, Biggekei ksestraat A 219, Koudekerke. Itotoestel, met garantie, f en F.N.-motor, 350 c.c,. loopt prima, spotprijs. A. BOONE, Biggekerksestraat A 219, Kou dekerke. «Te koop z.g.a.n. wieg f 10. bevr. 's morgens, v. d, LIN DEN, van Nispenplein 385, Vlis* singen. 0 Te koop i.g.st.z. kamer-kook kachel. Duinweg 2, Zoutelande. 0 Alle soorten kunstmest uit voorraad leverbaar. Beleefd aanbevelend: W. DE VISSER, Olb, Aagtekerke. 0 Te koop gevraagd bieten- koppen. M. MOENS, Aagte- kerkseweg 12, Oostkapelle. 0 Gevraagd net dagmeisje en een werkvrouw. Bespreken liefst Voor 7 uur. Lange Noord straat 30, Middelburg, 0 Huwelijk. Ontmoeting nog niet. Eerst weten, of je gierig bent. Plaats morgen adv. on der motto „Huwelijk", 0 Te koop gevraagd winterjas leeft. 10 jaar. Meliskerkseweg MAD1 Net meisje gevraagd voor morgenuren. Mevr, v. 'EN, Kleine Markt 1. Vliss. Te koop zo kinderledikant, Scherminkelstr. goed als nieuw prijs f 20.—. 31b, Vliss. 0 Te koop z.g.a.n. kantoor kachel. Ook geschikt voör Werkplaats. J. M. LAMIJN, Schoenmakerij 't Hoekje), Kasteelstraat 50, Vlissingen. 0 Te koop 1 blok koperen ge wichten, f 4; 3 strijkijzers f 2; 1 papier standaard f 2; 1 lin nenkast i 20. Havendorp 458. uur. Vlissingen. Te koop 2 d. mantels, m. 40 en 42. 1 p. nw. d.schoenen, br. 36. Acasialaan 8, Vlissingen. Middelburg. 0 Rijwielen. Weer en wind- uitvoering. Luxe-, Tour- en Sport. Agent voor Burgers E. N.R., Simplex, Juncker en Magneet. RIJWIEL-CENTRALE Koudekerkseweg 59, Vlissingen Telef. 2544, 0 Te koop D.K.W.-motor, 98 c.c., loopt prima- Moet weg wegens vertrek. C. VAN KEU LEN, A 86, Vrouwenpolder. 0 Alleenstaand persoon wenst kennismaking met meisje of weduwe 35—45 Jaar, P.G. Br. no. 391. Boekhandel Hilder- hisse, Middelburg. 0 Gevraagd huishoudster uit de boerenstand bij man alleen. Br, no. 389. Boekhandel Hilder- nisse, Middelburg. 0 Gezellige Dansavond op Za terdag 30 Sept. a.s., 8 uur in „De Zwaan", te Souburg. Pret tige stemming, fijne muziek. U komt toch ook? ,g 0 Te koop moderne kinder wagen. Breewaterstr. 86, Vlis singen. 0 Inboedels, tafels, stoelen, naaimachines, radio's, stofzui gers, kachels enz, te koop ge vraagd. Slljktstr, 19, Vliss. 0 2-pers. kapokbedden, 3-dig. met kussens, f 60.—, één-pers. f 45.—. Alleen Slijkstr. 15, Vlis singen. 0 Auto's zonder chauffeur van af 15 ct. per km. V. d. VLIET'e Taxi-Onderneming L. P. V. d. Spiegelstr. 29, Telef. 3000, Goes. 0 Hier zijn de Cosijn's weer op telefoon 3210 en gironum mer 620.382. Wij brengen u hu mor en meer. WiJ verkopen ultsl. nieuwe goederen en heb ben geen filialen. Volkswaren- huls. Uitsluitend J. J. COSIJN St Zn.. Vlissingsestr. 42, Mid delburg. 0 Houdt de tijger, grijpt de jüf- Jger. Tijger werkbroeken van het Amer. leger in khakl-groen 9.9», J. J. COSIJN en Zn.. 0 Hij die verre reizen doet kan veel verhalen. HIJ die onze zaak bez. staat perplex over de sortering en raakt er niet over uitgespr. Manchester jassen m. zware voering. J. 3. COSIJN, en Zn.. Middelburg. 0 Bartje zocht het geluk. Jam mer dat hij ons niet kende. Hij bad meer dan gelukkig geweest met zo'n IJzerst. manch. pad- vindersbr. J. J. COSIJN en Zn., Middelburg. 0 Kismet betekent noodlot en kan men niet ontlopen. Wel ls Ie weren het kopen van slech te kleren. Wendt u tot het huls van vert. J. J. COSIJN en Zn., Middelburg. 0 De Rode Pimpernel was on vindbaar. Wij echter zyn mak kelijk te vinden. Wij brengen artikelen op elk gebied. Voor elk wat wiis. J. J. COSIJN en Zn„ Middelburg. 0 Zelfs in Canada draagt men onze kleding. Vele boeren kochten bij ons in, voordat zij naar het beloofde land vertr. Wat doet u? 3. J, COSIJN en Zn., Middelburg. 0 Welk dier groeit na zijn dood? Dat is een vis, gev. door een hengelaar. Deze wordt, steeds groter aangewezen. Wij zijn het aangew. adres voor Regenki, J. J. COSIJN en Zn., Middelburg. 0 „To be- or not to be", dat is van Shakespeare. Van ons is kwaliteit Manchesterbroeken in alle soorten. J. J. COSIJN en Zn., Middelburg. 0 Bonair wil zeggen goede lucht. Dat hebben wij allen nodig. Ons klimaat is echter erg wisselvallig. Wapent u en koopt nu nog onze patent re genki. J. J, COSIJN en Zn.. Middelburg. 0 Winkeliers en kooplieden korting. Leveranties aan Gem. inst., aannemers, fabr. enz. J. J. COSIJN en Zn.. Vlissingse str. 42, Middelburg, Tel. 3210, Giro 520382.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 6