Belgische invasie in Limburg JIMMY BROWN, sportheld no. 1 Van smokkelen en hamsteren Zeeuwse Almanak KOSTBARE STRIJD OM SEOUL LONDENSE FABRIEKEN SLUITEN DOOR GASSTAKING Een gedwongen Huwelijk Eenheid hersteld WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1950 PROVINCIALE ZEEOWSE COURANT 3 Een speurtocht doo r de grensgebieden. (Van onze speciale verslaggever). "Uit liet Limburgse grensgebied, September. Wie in deze dagen "een speurtocht maakt door de Noord- en Zuid-Limburgse grensgebieden, zal merkwaardige ervaringen kunnen opdoen. Begeeft men zich b.v. Zater dagsmiddags naar Maastricht, dan bevindt men zich plots in een drukte welke veel doet denken aan Koninginnedagen in de Kalverstraat te Am sterdam of nu wijlen de Hoogstraat in de Maasstad. Want men kan er over de hoofden als het ware lopen. De winkels en grote magazijnen zien zwart van de koopsters en kopers, die meestentijds ln het Waals of vloei end Frans, maar ook in sappig Vlaams, hun verlangens kenbaar maken of onder elkaar de gevraagde prijzen bediscussiëren. Daar is een ware Belgische inva sie immers uit de grensgebieden niet alleen, maar zelfs uit diep in Bel gië. Per touringcar, trein, auto of fiets komen onze Benelux-vrienden hun in -en aankopen doen en wel in hoeveelheden, welke elke beschrijving tarten. Zeep van allerlei soort, was- poeder, slaolie, lucifers, maar ook schoenen en textiel worden grif ver kocht en menig winkelier raakt hoogbedaagde .winkeldochters' kwijt, waarvan hij niet had durven hopen er nog ooit een aan de man te kunnen brengen. Winkeldochters in figuurlijke zin dan, (dus artikelen, die geen aftrek vinden) om geen misverstand te wekken! Want dat over en weer huwelijken tot stand komen is een ander chapiter! Het prijsverschil tussen ons land en Bel gië is zo enorm, dat het herinnerin gen oproept aan die nog niet zo heel lang vervlogen tijd, waarin wij, Nederlanders, spotgoedkoop in Bel gië konden leven. Het gaat hier dus dit voor degenen, die steen en been klagen over het feit, dat de Belgen de prijzen opdrijven leer om leer. Lucifers, die tijdelijk in België niet te krijgen waren, door de Vla mingen „Stekskes" geheten, deden en doen nog steeds in hoge mate op geld, maar ook jenever, die hier on geveer 6 de litér kost en in België meer dan het dubbele. Kaas. suiker, margarine het is alles veel en veel duurder in België. En dan schoenen en lederwaren zijn zeer begeerde artikelen, die én in prijs én in kwaliteit met de Belgi sche producten concurreren kunnen. Behalve de lagere prijzen speelt bij deze koopwoede ook een rol de tel kenmale opduikende geruchten over een a.s. devaluatie van de Belgische franc, waardoor het voor de Belgen heel wat minder aanlokkelijk zou worden over de Nederlandse grens te komen. DE HOUDING DER DOUANE. Hoe nu is de houding der Neder landse en Belgische douane-beambten tegenover deze massale uit resp. invoer van Nederlandse goederen? De ervaring leert, dat men daarop in feite geen pijl kan trekken. Op sommige producten zijn dc ambtena ren gemakkelijk en laten zy de „toe risten" oogluikend passeren, dan wel bepalen zy zich tot het nemen van steekproeven. Op andere is men zeer streng en treedt vooral het instituut der visiteuses zeer actief op. Dit feldt voor de Nederlandse douane, ie de naam heeft streng te wezen, maar niet voor de Belgische, wier roep by alle vacantiegangers heel wat beter is. Algemene regel voor de Neder landse grenswachters schijnt te we zen, dat de Belgen niet meer mogen meenemen, dan voor normaal eigen gebruikt wat levensmiddelen betreft voor enige dagen. Het behoeft wel niet betoogd, dat velen zich aan al deze officieele be palingen niet bekommeren. Wie de grilligheid kent. waarmede onze landsgrenzen getrokken zijn, wie vooral kent de binnenwegen, waar op met borden notabene aangekon digd wordt, dat er geen douane aan wezig is bij de grens die behoeft zich er niet over te verbazen, dat van deze invitatie tot smokkelen een dankbaar gebruik gemaakt VOOR OUDEN VAN DAGEN Het zal zo allemaal wel best zijn met die Tehuizen voor Ouden van Da gen. Maar het kost niettemin 'n beetje moeite om er aan te wennen, dat zij overal als paddestoelen ziit de grond opschieten. In de Middeleeuwen en goed beschouwd in alle eeuwen, die daarop gevolgd zijn, waren kasteel bewoners en de bewoners van grote, deftige behuizingen mensen, die be nijd werden. De revolutionnairen van alle tijden hadden maar één ideaal: de bezitters eruit en arme mensen erin! In onze tijd krijgen zij hun zin. De afstamme lingen van de bewoners van vroeger verlaten de een na de ander hun du re huizen en gaan bescheiden wonen De ouden van dagen, gewone mensen, zij trekken erin. Het is een verschijn sel, dat de aandacht verdient. En evenzeer verdient het de aan dacht, dat we hoe langer hoe meer te huizen voor ouden van dagen nodig hebben. Ten dele spruit die noodzaak voort uit het feit, dat er veel meer ouden van dagen zijn dan vroeger Men staat in sommige kleine gemeen ten van hun aantal te kijken. Maar toch Vroeger zorgden de kinderen voor hun oude vaders en moeders en na men hen bij zich in. Dat was een ere- plicht Niemand onttrok zich eraan. Tegenwoordig zorgt de Staat voor een bescheiden inkomen en de ouden van dagen vinden een toevlucht in de Te huizen Het is maar een kwestie van gevoel maar is het in wezen toch niet zo, dat er iets uit onze christelijke sa menleving verdwijnt op deze manier? En zit er niet iets scheefs in, dat er zoveel Tehuizen voor Ouden van Da gen komen? Mag eigenlijk de jeugd niet meer aanspraak doen gelden op al wat er aan schone en grote gebou wen vrij komt? Aan de jeugd is toch de Toekomst en aan die toekomst moeten wij bouwen! wordt, ook en voornamelijk door de niet-beroepssmokkelaars, waarvan het aan onze grenzen wemelt en die. wel andere methoden kennen, om de douane te verschalken. Wy verklappen waarlijk geen ge heim, wanneer wij het oordeel van één onzer Nederlandse autoriteiten in het grensgebied vermelden, dat de middenstand daar thans gouden za ken maakt. NEDERLANDERS KOPEN KOFFIE EN TABAK IN BELGIË. De medaille heeft ook haar keer zijde. Voor ons Nederlanders is bij een officieele koers van 7.60 per 100 Belgische francs, waarbij dan nog de kosten komen voor aankoop by een bank, het leven in België peper duur. Toch is er een tweetal artike len, dat door Nederlanders graag bij onze Zuidelijke naburen gekocht wordt nl. koffie, die ginds niet op de bon is en tabak, met name ook bepaalde sigaretten. Handige jon gens kopen zwarte Belgische francs in het grensgebied' voor 7 cent en lager, verschaffen zich daarvoor koffie, die dan weer gesmokkeld wordt naar Duitsland, waar de D. Mark nog altijd hoog genoteerd staat. Alle grenscorrecties ten spyt is de situatie ook aan de Duitse grens soms zo wonderlijk, dat zij bijna tot smokkelen uitlokt. Men vraagt zich af, of onze departements ambtenaren wel eens met eigen ogen en niet alleen op een stafkaart! sommige wonderlijke situaties aanschouwd hebben, die bij de jong- UVC1 wordt genoemd. Weliswaar'kon het aandeel van de industrie in de totale ïeïSSrd M rit? ??Fe„ze.n™°F?,ad «SF*», verhoogd Indonesische industrie moet vechten voor haar deviezen. Het jaarverslag van de Industriële Bond in Indonesië maakt melding van een „strijd om de deviezen", welke in 1949 voor de industrie in Indonesië het alles overheersende probleem Het Koninklijk bezoek aan Friesland. By aankomst te Staveren werden aan H. M. de Konigin door een meis je in Fries costuum, bloemen aan geboden. verbeterd. Het zou het werk der douane, die dikwerf om haar zware taak geenszins te benyden valt, aan- nemelyk verlicht en de gelegenheid smokkelaars althans minder Kansen geboden hebben, waarvan zy thans tot schade van onze Nederlandse schatkist (want vele kleintjes ma ken een grote!) een alleszins dank baar gebruik maken. (Nadruk verboden). Dit vliegtuig was het eigendom van Maandagmiddag om drie uur stap ten vier gezagvoerders van vliegtui gen der American Overseas Airlines tijdens de vlucht de passagierscabines van hun toestellen binnen en hingen daar een bordje op, waarop stond te lezen: „dit vliegtuig was het eigen dom van de A.O.A. en behoort vanaf dit ogenblik aan de Pan American World Airways". Op hetzelfde ogen blik overhandigde ergens in New York een vertegenwoordiger van de Pan American een chèque ter waarde van 17% millioen dollar aan de direc tie van de American Airlines, waar mede de overdracht der A.O.A. een feit was: De „inboedel" van de A.O.A., die geheel gespecificeerd aan de Pan Ame rican World Airways werd overgedra gen. varieert van postzegels van 3 cent tot vliegtuigen van 1% millioen dollar. Het wlnterprogramma van de K.R.O. In navolging van de A.V.R.O. en N.C. R.V. heeft nu ook de KJt.O. een en an der medegedeeld over het programma voor het winterseizoen. In grote lijnen blijft de structuur van het programma gehandhaafd en ook de indeling van de dagprogramma's blijft in grote trekken ongewijzigd. Een afwijking van onaangename aard is de zendersluiting op de spitsuren we gens de stroombesparing. Winst kan echter gelegen zijn in het feit, dat de strijdkrachtenprogramma's nu verzorgd zullen worden door de omroepvereni gingen zelf. De K.R.O. is aan het werk getogen om het vooravondprogramma te verbeteren en dit te maken tot een ge heel, dat zich aanpast aan de behoeften van de luisteraar die de dagtaak juist achter zich heeft. De K.R.O. gaf voorts aan Louis Lutz de opdracht tot het schrijven van een opera-libretto en aan Oscar van Hemel tot het componeren van de muziek hier van. In nauwe samenwerking hebben beide kunstenaars een nieuwe Neder landse opera geschreven „Viviane". Naast de oude rubrieken, krijgen we de noviteit „Varia" uit Tralala", een reportage, ontstaan in het brein van mr. Jan Dcrks. Om de 14 dagen brengt de K. R.O.- dan ook een reportage-serie uit Eu ropa en Amerika onder de titel „Les grandes heures du reportage", gemon teerd door Wim Jansen. Tenslotte begint de K.R.O. met een reeks klankbeelden over Nederlandse gemeenten door mr. Jan Derks. Aan Amsterdam is hiervoor de primeur ge geven. De radio-dirigent Hugo de Groot is aangezocht voor de functie van eedste dirigent van het opnieuw te vormen Radio Philharmonisch Orkest van radio Indonesia te Dja karta. van 9 tot 20 De stijgende lijn kon echter niet worden gehandhaafd en el- herberekening van het industriële ke aandeel resulteerde tot minder dev zen. Het deviezenbeleid. zoals dit zich in 1949 voor de industrie ontwikkeld heeft, dient in hoge mate onbevredi gend genoemd te worden. Men heeft zich van departementale zijde teveel door opportunistische overwegingen laten leiden en te weinig aandacht ge schonken aan het feit, dat een indus trieel bedrijf een bedrijf is waarir men niet van week tot week ver an de ringen kan aanbrengen in het produc tie-programma. Voorts wordt geklaagd over de trage afwikkeling van deviezen-aanvragen. De bezwaren tegen het deviezen beleid werden onder de aandacht van de Hoge Commissaris van de Kroon gebracht. Burgers blijven onverstoorbaar. (Van onze oorlogscorrespondent Ward Price). Buitenwijken van SeoUl, September. Met de Amerikaanse troepen zyn we nu aangeland in Yongdoengpo, een voorstad van de Zuid-Kore- aanse hoofdstad Seoul, die hardnekkig door de vyand verdedigd wordt» Het lijkt er op, dat er om elke straat gevochten zal moeten worden. Hier in deze buRemvyk, eens een fabrlekscentrum, kragen wij een duidelijk beeld van de precisie der geallieerde luchtmachten. Er staat letterlijk geen enkele fabriek meer, alleen verkoolde puinhopen. Gedurende de afgelopen drie nach- i Maar ook de Amerikanen hebben ten voor we deze voorstad binnen- aanzienlijke verliezen geleden, die trokken hadden we Yongpoengdo in groter werden naarmate men Seoul brand zien staan, een rode vuurzee j genaderd had. De bezetting van Se tegen de door de maan verlichte he mel. Wat 'ons echter het meest trof toen we deze buitenwijk binnenre den, was de onverstoorbare wijze waarop de burgers zo goed en zo kwaad het ging, hun dagelijkse be zigheden uitvoerden en niet de min ste aandacht schonken aan de on- oul, dat huis om huis bevochten moet worden, zal nog een heel pro bleem zijn voor deze ene Amerikaan se divisie. Seoul is nl, een zeer grote stad, met een bevolking van ander half millioen zielen. Kolonel Suter, die een bataljon Amerikaanse Mariniers comman- telbaar vele lijken der Noord-Kore- 'deert, vertelde mij, dat hy geduren- - de de laatste halve mijl naar Seoul ruim honderd man aan gesneuvelden aanse soldaten, die overal op straat lagen. Het Koninklijk bezoek aan Friesland: De bevolking van Bols ward had een groot tableau samengesteld, dat door het Koninklijk paar met veel belangstelling werd gadegeslagen van het bordes af. Coca-cola inplaats van thee (Van onze correspondent) LONDEN, September. De Londen- 1 se wilde gasstafeing is thans tien dagen 1 aan de gang en vanaf vandaag zijn er drie grote Londense fabrieken dicht, twee beschuitfabrieken en een metaal van gas afhankelijk zijn. moeten hun operaties stopzetten. Spoedgevallen worden naar hospitalen met electri- sche installaties overgebracht. Ruim de helft van de Londense huisvrouwen heeft dit week-end haar wekelykse vleesrantsoen niet gekocht, ES&r J^rd "bCid"" Z,J" I omdat er ieen g'as ia om hit op t? hierdoor werkeloos. braden. rw slagerswinkels hebben hierdoor op eens étalegs vol met hierdoor werkeloos. Een groot hospitaal in Hounslow, West Londen, dat geheel van gasver- warming afhankelijk is. kan vanaf vandaag geen operaties meer verrich ten. Nieuwe patiënen worden niet meer opgenomen. De hoofdchirurg verklaarde, dat hij het risico van ope raties onder deze omstandigheden niet wil nemen. „Wij moeten een tempera tuur van 70 graden hebben in de ope ratiezalen", zeide hij, „bij een lagere temperatuur zou het de dood van een patiënt kunnen betekenen". Ook en kele andere Londense hospitalen, die door: Mary Burchell 41 Zo zou het nu gaan worden dacht ze met een zucht. Elke dag tot haar huwelijk met Elliottof tot hij haar zou zeggen, dat hy van mening veranderd was; iedere keer dat Mar- cia was uitgegaan en zijzelf niet bij Elliott was, zou ze zich moeten af vragen of ze elkaar ontmoet hadden, en wat hiervan het resultaat zou zyn. Als ze maar weg kon zijn met va- cantie, of schijndood of höè dan ook, voor drie weken van het .toneel kon verdwijnen, dacht Teresa. Zonder haar dat weet ik zeker zou Elliott van me gaan houden en zelfs veel van me gaan houden. Een beetje doet hy dat al. En niet alleen omdat ik, na wat oom Chad gedaan heeft, nodig ben voor de plan nen van de familie. Niet alléén daar om. Ze huilde byna door de inspanning, waarmee ze zichzelf trachtte te over tuigen en met een gevoel van grote opluchting zag ze haar tante van ta- f« opstaan als bewijs dat de lunch voorby was. Zij werd echter niet dadelijk ont slagen. „Teresa, er zyn een paar bood schappen die ik graag zou willen, dat je voor me deed als je tyd hebt", zei mevrouw Vaylon- „Natuurlijk, tante Lydia, wat u maar wilt". Teresa sprak met de gre tigheid van iemand, die maar al te dankbaar is, in kleine dingen van dienst te kunnen zyn, sinds het gro te geschilpunt haar zo uit de gratie had gebracht. En ze was altyd wat haar tante beschermend noemde „een gewillig kind" dat steeds bereid was de kleine opdrachtjes te vei"vullen, waar haar tante nooit over gedroomd zou hebben, Marcia mee lastig te vallen. Mevrouw Vaylon ging haar voor naar haar eigen zitkamer, die de ele gance van het Eerste Keizerrijk ver toonde, welke een bewonderenswaar dige^- omlijsting van de bezitster was. „Er moeten een paar briefjes ge schreven worden". Vaag sorteerde mevrouw Vaylon de brieven, die be handeld moesten worden. „Je weet wel hoe het moet, ik heb er wat aan wijzingen achterop gekrabbeld. En als je daarmee klaar bent, Teresa, zou ik willen dat je voor me naar de stad ging en' deze wol erby zocht voor myn borduurwerk. Als Clarks het niet heeft probeer het eerst bij Clarks alsjeblieft ga dan naar Rogers en Dayborn. Hier zyn staal tjes van de zes kleuren die ik nodig heb. Is het duideiyk?" „Ja, tante Lydia". „Maar ga alleen in geval van nood naar Rogers en Daybron. Ik vind het niet nodig dat ze rond gaan ver tellen, dat ze mij tot klant hebben. Het is een plotseling omhoog geko men firma en ik houd niet van hun soort winkelbedienden". „Best, tante Lydia", beloofde Te resa gehoorzaam. Daarna begaf mevrouw Vaylon zich aan haar eigen bezigheden en Teresa zette zich aan het werk, meer gelykend op het bruikbare jonge nichtje van mevrouw Gregory Vaylon dan op de toekomstige mevrouw Elliott Burdern. De brieven namen haar minder dan een uur in beslag, dank zy de byzon- der heldere aanwijzingen, waarmee haar vage tante haar wensen te ken nen had gegeven. Daarna, zich hul lend in de versmade regenjas, met een vluchtige herinnering aan dat „losse overgooiertje" van eekhoorn bont, verliet Teresa het huis. Haar opgewektheid kwam onmiddellyk terug, nadat ze de voordeur achter zich gesloten had, want ze voelde zich ontkomen aan een dwang weer terug in de wijde we reld van haar eigen dromen en wen-, sen. Met de verbaasde en ontstemde oom Gregory en met de vage maar ongelovige tante Lydia, was het heel, heel moeilijk aan het wonderlijke en schrikaanjagende te geloven dat haar was overkomen. Maar hier buiten in de koude, heldere Februarimiddag, was er niemand die haar vertrouwen kon schokken. Teresa neuriede zelfs zachtjes ter wijl ze voortliep, en van tyd tot tyd bewoog ze haar hand in de stevige gebreide handschoen, zodat ze de prachtige ring kon voelen, die zyn stralende schoonheid verborg, onder de eenvoudige bedekking. «Wordt vervolgdi Tegen de chef van de Aussenstelle van de S._P. te Rotterdam, de Duitser H. J. Wölle, die door het Bijz. Gerechtshof tot 20 jaar was veroordeeld, werd thans door de Bijz. Raad van Cassatie de dood straf geëist. vlees. Het warme Engelse ontbyt is verdwenen. Men kan zelfs geen toast meer maken, laat staan een ei bak ken of havermout koken. De natio nale kop thee heeft tijdelyk het on derspit moeten delven tegen het on- Engelse glas Coca Cola. De afgelo pen Zaterdag was de eerste in tien jaar waarop de zeep van het rant soen was, maar Londen had geen warm bad om dit culturele jubileum naar behoren in te vieren. Wegens de algehele verduistering 's avonds in grote delen van Londen die van gaslantaarns afhankelijk zijn, heeft men overal de politiepatrouil les moeten verdubbelen, met name in de parken. Maar zelfs de zijstra ten in het West End en overal el ders waar geen lichtreclames schit teren. zijn gevaarlijke, donkere spe lonken. Evenals tydens de oorlog schuifelt men weer met zaklantaarns langs de huizen. De regering overweegt thans om troepen naar de gasfabrieken te zenden om het werk over te nemen. Achttien gasfabrieken liggen stil. De 1500 stakende gasarbeiders eisen een loonopslag van 4y2 penny per uur inplaats van de verhoging van 1 penny per uur, die zij twee weken geleden kregen toegewezen. (Nadruk verboden). Nederland neemt deel aan Britse tuchtoefening f,Emperor" De luchtoefening „Emperor", de grootste luchtoefening in Engeland na de oorlog, duurt van 6 tot 16 Oc tober. Zij zal dienen om het Engelse luchtverdedigingssysteem te toetsen. Van Nederlandse zijde wordt deel genomen door een versterkt squa dron „Meteor" "straaljagers van de luchtstrydkrachten, door radar-per soneel en het personeel dat onlangs tijdens de oefening „Cupola" in de operations room in Nederland dienst deed. had verloren. Maar de vyand had ook zware verliezen geleden. Gedu rende de laatste twee dagen hadden de Amerikanen tweeduizend Noord- Koreanen gevangen genomen, die zich nu in een krygsgevangenkamp berinden in Kimpo. Teneinde er zeker van te zyn dat de zo pas buitgemaakte gevangenen geen wapenen onder hun uniformen zouden verbergen, een truc die al eens eerder uitgehaald is, hadden de Amerikanen hen al hun kleren afgenomen. Het was een gek ge zicht, die lange naakte rijen Noord- Koreanen naar het kamp te zien marcheren. 95. Toch stond hem niet recht duidelijk voor de geest, wat hy met zijn vrachtje op zyn rug moest aanvangen. Hy begreep dat hy zó niet tot het einde van de wereld kon voortryden. Er moest iets gebeuren... 1 Met een nadenkende rimpel in zijn voorhoofd peddelde hij verder. Ik kieper hem straks maar in de greppel, dacht-ie, of ik stop hem in een vuilnisvat, of, wat nog makkelyker "is..., ik laat hem gewoon op de weg vallei}. Hel Wereldgebeuren Het congres van de Belgische C.V P. de katholieke partij, dat het afgelopen week te Brussel werd gehouden, heeft met het verwachte stormachtige ver- - loop gehad en evenmin tot een scheu ring geleid. Integendeel, het overgrote deel van de afgevaardigden bleek van mening, dat boven alles de eenheid in n C-vp- moest worden gered en dat alle geredekavel over de Konings kwestie achteraf per slot van reke ning vrij zinloos was. daar de gebeur tenissen nu eenmaal niet achterhaald kunnen worden. Met overgrote meer derheid werd een resolutie aangeno men, waarin de koningsdagen als afge daan worden beschouwd. De commissie van onderzoek, die te voren haar rapport had gepubliceerd, vroeg het aftreden van de tegenwoor dige leiders van de C.V.P. en van de ministers en de twee presidenten van Kamer en Senaat, aan wie wordt ver weten. dat zij de Leopoldistische poli tiek van de partij, niet met hart en ziel hebben gevolgd. Het doel van de ze commissie was de verantwoordelijk heden voor de dramatische ontknoping van de Koningskwestie voor zover de ze de C.V.P. betrof, te verdelen over de hoofden vay hen. die zich aan zwakheden en fouten hadden schuldig gemaakt. Haar uitspraak heeft een aantal leidende figuren in de C.V.P. getroffen, die voor het grootste deel van Vlaamse afkomst zijn. Dit feit al leen gaf aanvankelijk de opwinding in de C.V.P. genoeg voedsel om de tegen stellingen tussen Vlamingen en Walen voor een gevaarlijke explosie te laden. Van Frans van Cauwelaert, presi dent van de Kamer, werd gezegd, dat hij zich voorbereidde op een heftig verzet tegen het rapport van de com missie en zo dit niet mocht baten, op de verdediging van zijn standpunt,' dat koning Leopold „toch niet bereid zou zijn geweest zich ten koste van een bloedbad op de troon te handhaven". Ook oua-m'njster D» Vleeshouwer wenste niet het verwijt op zich te laten zitten, dat hij de politie en de marechaussee bevel had gegeven zich terug te trekken, wanneer de anti-Leopoldistische i*elletjes des- tyds zouden zyn ontaard in een werkelijke opstand. Ofschoon de com missie van onderzoek niet het doel had de „zondebokken" aan te wij zen, voelden degenen, aan wie zwak heid ten laste werd gelegd, zich toch aldus behandeld. Desondanks is het op het congres slechts tot enkele schermutselingen gekomen. Al spoe dig bleek de basis gevonden voor herstel van de eenheia. Daarmee zyn de moeilykheden nog niet geheel opgelost. Op de achtergrond blijft de tegenstelling tussen Vlamingen en Walen, tussen „zondebokken" en „zuiveraars". Alleen de tyd kan dit doen uitslijten. Voorlopig is besloten de machtposities in de party zo ge- lykelyk mogelyk te verdelen. De tegenstanders van de C. V. P. hebben uiteraard in de weken voor het congres de woordenwisselingen vol leedvermaak gevolgd en er de grootst mogelijke ruchtbaarheid aan gegeven. Tweedracht binnen de C. V. P. was hun natuurlijk zeer welkom. Ook dat zal er wel toe hebben bygedragen de vroegere vurige Leo- poldisten te kalmeren en hen te brengen tot aanvaarding van de fei ten. Indien 4e aangevallen C. V. P.- leiders en ministers inderdaad tot aftreden gedwongen waren, zou dat een situatie geschapen hebben, waarvoor tenslotte vrijwel niemand de verantwoordelijkheid wilde aan vaarden. Sultan Djocia over de Daroel Islam. In een interview met een correspon dent van de „Keng-Po" heeft Sultan Hamengkoe Boewono van Djocja ge zegd, dat de Daroel Islam en de Aug- katan Oemat Islam-eenheden vernie tigd zijn. Wat overgebleven is bestaat uit benden. Hij maakte melding van het ontstaan van een „valse" Daroel Islam groep en meende overigens, dat de kwestie van de Daroel Islam niet meer politiek behoefde te worden op gelost. De Sultan erkende, dat de onveilig heid op West-Java is toegenomen, maar voegde hieraan toe. dat al het nodige zal worden gedaan om deze on rust tegen te gaan. De Sultan meende dat met het vertrek van de K.L. de toestand beter zal worden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 5