NIEUWS UIT ZEELAND Sport en wedstrijden WALCHEREN r* MARKTBERICHTEN NIEUW-GUINEA RAPPORT IN BESLOTEN VERGADERING aenda .WOENSQAG 27 SEPTEMBER 1950 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 9 Toestand havendijken te Zierikzee is slecht De rekening van het Waterschap Schouwen sluit met een goed slot van f 159.328,66. De ontvangsten be droegen f 1.444.480,63, de uitgaven f 1.285.151.97. Het batig slot van 't reservefonds bedroeg f 11.447,62, zo dat de stand van dit fonds op 1 Sep tember f 25.159.was- Dit werd mé- degedeeld in de vergadering van het waterschap „Schouwen", die Maan dag te Zierikzee werd gehouden in 's Lands Kamer. Na onderzoek der geloofsbrieven werden in deze verga dering herbenoemd en geïnstalleerd als Hoofdingelanden de heren C. Pad mos, C. M. Moolenburgh, C. J. van Schelven, J. Steur en J. Vriesendorp voor ongebouwd en de heer P. Ver beek voor gebouwd. Bij de rondvraag kwam de slechte toestand van de havendjjken te Zie rikzee ter sprake. De voorzitter zei- de. dat de situatie aldaar treurig is. Hij kon niet begrijpen, dat Ged. Sta ten in deze zaak niet ingrijpen. Vlissingen E.H.B.O.-CURSÜS. Gisterenavond werd een algemene vergadering gehouden van de afd. Vlissingen der Ned. Ver. voor E.H.B.O. Het winterprogram werd vastgesteld. De nieuwe cursus zal aanvangen op 2 October a.s. Daarvoor hebben zich 40 deelnemers opgegeven. Bij deze cursus zal speciaal aandacht worden geschonken aan de opleiding van ploegen uit de gediplomeerden. Een nieuwe commissie voor het ma teriaal werd benoemd. KOKENDE THEE OVER JONGETJE. Maandagavond had het zoontje van de heer Van D. uit de Vlamingstraat in Vlissingen het ongeluk kokende thee over zich heen te krijgen. Hij moest naar het ziekenhuis worden overgebracht om zijn brandwonden te laten verbinden. GEMEENTERAADSVERGADERING. Aan de agenda van de Vrijdag a.s. te houden vergadering van dè Vlis- singse gemeenteraad zijn nog enkele punten toegevoegd. Zo stellen B. en W. o.m. voor goedkeuring te verlenen voor de aankoop van het perceel Zandweg 26 en wordt aan de raad een verzoek overgelegd van de Vlissingse schoolvereniging om medewerking voor de verbouwing van het schoolge bouw aan de Rembrandtlaan. KINDERSTAD VLISSINGEN. Vrijdagavond zal in het Concertge bouw te Vlissingen een bijeenkomst worden belegddoor de Bond van Buurtverenigingen tot besluit van de Kinderstad-actie. Des middags van o tot 6 uur zal voor de kinderen tot 15 jaar, die meewerkten aan Kinderstad een film van deze stad worden ver toond. Des avonds acht uur is een bij eenkomst voor de oudere medewer kers met hun dames. Dan zal ook de Kinderstad-film worden vertoond en bovendien zullen belangeloos enige medewerkers voor prettige afwisse ling zorgen. De voorzitter van de Bond van Buurtverenigingen zal in een inlei dend woord een kort overzicht geven van de lusten en lasten, welke Kin derstad meegebracht heeft! Middelburg WIELRIJDER IN BOTSING MET. MOTORFIETS. Op de Langeviele-buitenbrug te Middelburg kwam de wielrijder W., die uit de Koudekerkseweg kwam ge reden, in botsing met een motorfiets. Zowel de motor als het rijwiel werden beschadigd. BIJZ. POLITIERECHTER Hoge geldboeten voor 'f bouwen zonder rijksgoedkeuring. De landbouwer D. B. te Nieuw-Na- men had in de loop van vorig jaar rijksgoedkeuring ontvangen voor de wederopbouw van een gedeelte van zijn boerderij. Hij had van het Colle ge van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw toestemming gekre gen, om voor de herbouw voorlopig een bedrag te verwerken van ongeveer 23.000.—. Dit was schijnbaar niet naar zijn zin en daarom had hij voor de herbouw een nieuwe tekening la ten ontwerpen, waarbij het voorlopige plan belangrijk werd uitgebreid, maar waardoor het te verwerken bedrag ruim 36.000 zou worden. Hiermede ging hij naar de handelaar in bouw materialen J. C. L. F. B. te St. Jan steen. die beloofde het benodigde ma teriaal te zullen leveren, terwijl de aannemer A. D. de P. het werk zou uitvoeren. Volgens de nieuwe teke ning zou de boerderij worden uitge breid met een koeienstal, een paarden stal, een regenbak, een gierkelder en een hangar, hoewel hiervoor geen rijksgoedkeuring was verleend. Voor de Politierechter te Middel burg bekende D. B. zich aan het strafbaar feit te hebben schuldig ge maakt. Het was nl. goedkoper om het bedrijf ineens helemaal opnieuw op te bouwen, dan dat dit in twee gedeelten zou geschieden. J. C. L. F. B. gaf toe dat hij de bouwmaterialen had gele verd. De aannemer de P. bekende even eens het hem têlaste gelegde. De Officier van Justitie stelde de drie verdachten volkomen verant woordelijk voor hun daden en eiste tegen de landbouwer D. B. f 3000.— of 3 maanden (uitspraak 1200.— of 3 maanden). Tegen J. C. L. F. B. vroeg hij f 2000.of 2 maanden (uitspraak f 400.of 2 maanden) en tegen de aannemer A. D. de P. te Hulst, 1000.- of 1 maand (uitspraak 200.— of 1 maand) MIDDELBURG Vandaag Electro: Leve de Jantjes, 7 en 915 uur; Van Benthem en Jut ting: Schilderijen Piet Bulthuis (t.m. 7 October). Morgen Schuttershof: Vergade ring Ziekenhuisverpleging op Wal cheren, 3.30 uur; Schouwburg: Le denvergadering Alg. Woningbouw vereniging, 8 uur; Schuttershof: Vergadering ingenieurs 10.30 uur; Mil. Tehuis: Muziek- en voordracht avond C.O.A.K., 7.30 uur; Electro: Leve de Jantjes, 7 en 9.15 uur. HERBEGRAFENIS VAN DE HEER L. HOOGEBOOM. Dinsdagmiddag is op de Algemene Begraafplaats te Middelburg het stof felijk overschot herbegraven van de heer L. Hoogeboom, die, na bevrijd te zijn uit Duitse gevangenschap, korte tijd later in Speyer overleed. Voor deze zeer eenvoudige plechtig heid bestond veel belangstelling, on dermeer uit de kringen van het vroe gere verzet. De kist was gedekt dooi de driekleur. Op het graf werden vele bloemen neergelegd, alsmede kransen van de Stichting 19401945 en de G.O.I.W. en van dc vrienden, met wie de heer Hoogeboom in het verzet heeft samengewerkt. Zoutelande Zoutelande's bevolking niet eens met straatnamen Dinsdag kwam de raad van Zoute lande onder voorzitterschap van bur gemeester D. Kodde in openbare ver gadering bijeen. Medegedeeld werd, dat de winkel aan het slachthuis voor 1 jaar is verhuurd aan de heer J. Kleppe voor f 75. De verlichting van de Duinweg is voorlopig zo geregeld, dat de heren J. Corbijn en A. Koppejan hun bui tenlichten laten branden, waarvoor zij een vergoeding ontvangen van f 16 per jaar. Bij de^ behandeling van de bewoning van het'pand Smidstraat 16-18 drongen de heren J. Riemens en P. de Visser aan op meer woning bouw. De voorzitter antwoordde, dat er nog steeds weinig bouwvolume be schikbaar is. B. en W. stelden voor het besluit van de vorige vergadering inzake do. benaming van straten in te trekken. Besloten was toen de Hoenderstraat „Achter de Kerk" te noemen en de Molenstraat „Kerkstraat". Gebleken is echter, dat zulks niet de volledige instemming van de bevolking heeft. B. en W. ontvingen hierover reeds enige brieven. De heren De Wolf en Riemens protesteerden tegen de in trekking van dit raadsvoorstel. De heer de Wolf stelde voor de naam Molenstraat te veranderen in Tim mermanstraat. Dit voorstel werd door de heer de Visser gesteund. In een volgende vergadering zullen B. en W. hierover advies uitbrengen. De raad besloot zich te verenigen met het voorlopig ontwerp-Herbouw- plan Zoutelande. Vervolgens besloot de raad een kasgeldlening aan te gaan tot een bedrag van f 56.000. >e begroting 1951 van het burgerlijk armbestuur werd goedgekeurd. Ten gevolge van het bedanken van de heer W. Louws als lid van de Com missie Vordering Woonruimte werd gekozen de heer H. J. Schoenmaker. Vervolgens werd de verordening op de heffing en invordering van inen- tingsgelden vastgesteld De kosten bedragen ten hoogste f 0.35 per vol ledige inenting. Bij de rondvraag vroeg de heer de Wolf, hoe het met het luiden van de klok staat. De voorzitter antwoord de, dat de electrische luidinstallatie nog niet gereed is. De heer Riemens vroeg, of het mogelijk was de nieuw aangebrachte schotten in de school te laten schilderen cn wees voorts op de slechte toestand van de toiletten. De voorzitter zeide, dat hiervoor geen gelden meer beschikbaar zijn. Nieuw- en St. Joosland Schoolgeldverlaging? De raad van Nieuw- en Sint Joos land kwam in voltallige vergadering bijeen onder voorzitterschap van bur gemeester F. van Randwijk. Met al gemene stemmen werd besloten de pensioengrondslag van de secretaris te brengen op 1 Januari 1950 op 4000. Een verzoek van de bewoners om plaatsing van straatlantaarns aan de Rijksweg werd in handen gesteld van B. en W. om prae-advies. Een verzoek van de Kath. Beroepskeuze Bureaux te Goes om subsidie werd afgewezen. De heer v. Nimwegen be pleitte het vermenigvuldigingscijfer schoolgeld van 3 tc verlagen en gaf het college van B. en W. in overwe- fing dit bij de behandeling van de egroting 1951 te willen bezien. Een voorstel van de heer S. Janse Szn. om tot sluiting van de café's op Zondag over te gaan werd na langdurige be sprekingen met 5 tegen 2 stemmen MOTORSPORI Oriënterlngsrit Motorclub Scheldegouwen Na enige maanden van onderbre king in verband met de organisatie van de Benelux-Ronde gaat de mo torclub „Scheldegouwen" haar wed strijden om 't kampioenschap voort zetten. Zaterdag wordt de vijfde rit van dit jaar verreden. Het wordt een orienteringsrit over een afstand van ca. 140 km. De start is Zaterdagmid dag om vijf uur bij Hotel Nieuw Goes te Goes, waar de deelnemers zich vanaf vier uur kunnen laten inschre ven. De finish is omstreeks half ne gen op de Dam te Middelburg. De deelname staat open voor motorrij ders en automobilisten. Het lidmaat schap van een auto- of een motor club is niet verplicht. De stand van de eerste tien is: 1. Dr. J. C. Arends, (Hansweert) 3-1%; 2. M. G. van Oosten, (Goes), 3-10% en I. W. de Jonge, (Souburg), 2-7; 3. C. Redelijkheid, (Middelburg), 2-8%; 4. W- Don, (Middelburg), 2-11; 5. R. v. d. Velde, (Middelburg), 2-13; 6. A. v. d. Driest, (Middelburg), 3-20; 7. A. Gooyen, (Goes), 3-20%; 8. C. A. Meyers, (Goes), 2-15; 9. S. Boone. (Goes). 3-30 en M. Neels (Katten- dijke), 2-20; 10- J. C. Bouwens, (Mid delburg), 2-24. PLAQUETTEN UITGEREIKT. Zaterdagavond werd in het Neder lands Koffiehuis te Middelburg door de motorclub „Scheldegouwen" aan allen, die zich voor de organisatie en het welslagen van de Benelux-ronde verdienstelijk hebben gemaakt, een herinneringsplaquette uitgereikt. TENNIS Vlissings tournooi Kon. Ned. Lawntennisbond. De door de Kon. Ned. Lawntennis bond georganiseerde wedstrijden op 9 en 10 September, tussen de leden van de Vlissingse bij de Bond aai^esloten verenigingen werden door storm en re gen danig in de war gestuurd. Het was voor de wedstrijdleiding dan ook niet mogelijk deze vóór 23 September te laten uitspelen. Vooral door de wind had het spel veel te lijden, maar het enthousiasme waarmee er gespeeld is heeft weer veel goed gemaakt. Dit was de eerste keer na de bevrijding dat in Vlissin gen een officieel Bondstournooi ge houden werd en zeer zeker zal het bij deze eerste poging niet blijven. De uit slagen luiden: Dames enkelspel: Halve eindstrijd: Mej. Bos wint van mevr. Beun 6-2. 6- 3; mevr. Braak wint van mevr. Fer guson 6-2. 6-0. Eindstrijd: Mej. Bos wint van mevr. Braak 6-3. 6-2. Dames dubbelspel: Halve eindstrijd: Mevr. Braak en mevr. Stoppelenburg winnen van mej. Knoop en mej. van Zweeden 6-2. 6-3; mej. Bos en mej. Speckens winnen van mevr. Ferguson en mevr. Schullng 6-2, 6-3. Eindstrijd: Mej. Bos en mej. Speckens winnen van mevr. Braak en mevr. Stoppelen burg 6-3, 6-0. Gemengd dubbelspel: Halve eind strijd: Mej. Bos en de heer den Ha mer winnen van de heer en mevr. Braak 6-1, 4-6, 6-0; mevr. Beun en dr. Spuyman winnen van mevr. Stoppe lenburg en de heer Bosveld w.o. Eind strijd: Mej. Bos en de heer den Hamer winnen van mevr. Beun en dr. Spuy man 7-5, 6-4. Heren enkelspel: Kwart eindstrijd: de heer den Hamer wint van de heer Goedbloed 6-0, 6-2; de heer Kemper wint van de heer Stieltjes 6-4, 6-2; de heer Bode wint van de heer Verkou teren 7-5, 6-2; dr. Spuyman wint van dc hoer Beekhuizen 6 1, 4-6, 6-4. Halve eindstrijd: de heer den Hamer wint van de heer Kemper 6-4, 6-8, 6-0: de heer Bode wint van dr. Spuyman 6-3, 5-7, 7-5. Eindstrijd: de heer den Hamer wint van de heer Bode 4-6, 6-3. 9-7. Heren dubbelspel: Kwart eindstrijd: de heer Kemper en dr. Spuyman win nen van de heer Beekhuizen en de heer Speckens 6-0. 3-6, 6-3; de heer van Dongen en de heer Bakker win nen van de heer, Knoop en de heer Krïps 6-1. 6-3; de heer Braak en de heer Bosveld winnen van de heer Woltering en de heer Stieltjes 6-4. 4-6, 6-2. Halve eindstrijd: de heer Kemper en dr. Spuyman winnen van de heep de Korte en de heer Bode 6-1. 6-4: de heer Braak en de heer Bosveld winnen van de heer van Dongen en de heer Bakker 6-1. 6-3. Eindstrijd: de heer Kemper en dr. Spuyman winnen van de heer Braak en de heer Bosveld 6-0, 6-1. Een kip, bedreigd door vogelpest, Kroop doodziek, bib'- rend op haar nest. „Wat nu gedaan?", 3 Sprak toen de haan. Een Tip van Bootz helpt hier het best!' Inz. Hr. H. S Groningen, ontv. 1 fl TIP verworpen. Vóór waren de heren Sam. Janse Szn. en J. Kwekkeboom en te gen de heren P. W. de Lange, C. A Polderdijk. A. de Jager, Sam. Janse Johzn. en C. v. Nimwegen. zodat de café's op Zondag geopend zullen blij ven. Een adres van de Ned. Bond van Architecten werd voor kennisgeving aangenomen. Tot leden der commis sie woonruimtewet werden voor 1 jaar herbenoemd de heren E. Ver- lare, A. J. de Weerd, C. A. Polderdijk, ,L. Kodde en Joh. Joosse. Besloten werd voor de tentoonstelling te Gent af te staan in bruikleen een schilderij, voorstellend een gezicht op het dorp Nieuwland vóór 1791. Tenslotte be sprak de heer C. A. Polderdijk aan schaffing van 2 meter zuigslang van de brandweerspuit; de heer Janse Johzn. besprak het onderhoud van en kele wegen en de heer Janse Szn. het dichten van putten in het straatdek. KERKNIEUWS. NED. HERV. KERK Beroepen te St. Annaland. J. J. de Heer te Benthuizen. Bedankt voor Garijp, M. H. Geertsema te Fijnaart. Bedankt voor Assen (toezegging) M. G. Rosbergen te Franeker; voor GarijpM. H. Geertsema te Fijnaard; voor St. Nicolaasga: G. Peppinga te Oostermeer. GEREF. KERKEN. Aangenomen te Een: H. T. Bokho ven cand. te Finsterwolde, die be dankte voor Meerkerk, Wildam, Hoek, Schoondijke en Vries; naar De Hey-Tuindorp H. de Bruin, lerend ouderling aldaar. CHR. GEREF. KERKEN. Beroepen te Zierikzee: J. Prins te Amsterdam-W. FILMS VAN DE WEEK Nils Poppe geen Chaplin. De reclamemensen van het film bedrijf hebben de Zweedse komiek Nils Poppe, die in ons Jand naam maakte met „Soldaat Boem", de Charley Chaplin van het Noorden genoemd. Deze vergelijking gaat niet op, want Nils Poppe'shumor mist de tragiek, de menselijkheid van Chap lin's kunst. Toch heeft de Zweed heel wat pijlen op zijn boog en het is be paald niet vervelend hem anderhalf uur in touw te zien. Electro. Middel burg, vertoont Leve de Jantjes (Bla- jackor; regie: Rolf Husberg), een heel vermakelijke film over twee ma trozen, die de zotste avonturen bele ven met twee kostschoolmeisjes. Tul9a, in Alhambra, Vlissingen, is een sterke speelfilm uit de Ameri kaanse studio's over de machtsstrijd in de uitgestrekte oliegebieden met Susan Hayward, Robert Preston en de Mexicaan Pedro Armendariz in de hoofdrollen. Scherp zijn de met elkaar in botsing komende karakters getekend en zeer suggestief zijn de opnamen van de brand in de olieto rens. De film doet nu en dan denken aan „Boom Town", welke enige jaren geleden circuleerde. John Wayne en Joan Blondell spe len de hoofdrollen in Schip zonder haven (Luxor, Vlissingen), een dra matisch verhaal ovèr de pogingen van een speelclub-eigenaresse om door te dringen tot de hogere krin gen van Memphis, pogingen, welke er zelfs toe leiden, dat zij terecht moet staan onder verdenking van moord. Ook in deze rolprent echter wèer: eind goed, al goed. (Advertentie) VEILING ZUID-HOLL. EILANDEN. 25 Sept.: Aardappelen, grote 10.20, id. poters 5.80. Groenten: Andijvie 5.206.40. Bloem kool 32. Stamprincessen 16—32. Groene kool 8.50. Waspeen 8—11. Prei 8.70—9.30. Knolselderij 4.507.50. Spinazie 2830. Fruit: Druiven 39—67. Appelen: Allington Pippin 31—33. Cox Orange Pippin 2036. Glorie van Hol land 1428. Gron. Kroon 20—29. James Grieve 1740. Lemoenappel 1517. Tr. de Croncels 16—21. Ellison Orange 20—36. Sterappel 33—38. Peren: B. Alex. Lucar gew. 61; B. d'Amanlis 35—38. Bon Chretien Will. gew. 67. Comtesse de Paris 2035 gew. 66- Kleipeer 11—14. Noordh. Suikerpeer 11— iö. Oomskinderen 1423, alles per 100 kg, bos of stuks. VEILING ZIERIKZEE. Van 25 September. Appel Standaard 6—24; idem Huishoud 6—13; idem val 3—7; Peren Standaard 13 —35; idem Huishoud 915; idem val 10— 15; Zoete val 13; Rode kool 4—6; Sav. kool 5—7; Andijvie 7—9; Prei 15; Prin- cessebonen 15—20; Tomaten 1»—18; Drui ven 6774: Bramen 34. alles per 100 kg.; Kropsla 1—5; Bospeen 6.50—10; Bloem kool 11—32, alles per 100 stuks en bos. VISMIJN BRESKENS. Week van 17—23 September. 8529 kg export garnalen van 2.19—0.78; 2628 kg bot van 0.65—0.43; 401 kg schar van 0.75—0.58; 44 kg schol (groot/middel) van 0.70. 14 kg schol (klein I) van 0.60; 27 kg tong (groot/middel) van 1.801.15; 457 kg tong (klein) van 1.60—1.32; 4 kg rog van 0.38. 1450 kg wijting van 0.36— 0.16: 96 kg onverk. vis voor vismeel. Alles per kg VEILING ST. ANNALAND. Van 26 September. Middelsoort uien 6.55—7.20; Gewone 5.70: Drielingen 8.99: Picklers 6.41. Aan voer: 50 ton. Gele Eigenheimers II 6.707.10; Aan voer: 2 ton. VEILING SCHERPENISSE. Van 26 September. Middelsoort uien 6.61; Gewone 5.64; Drielingen 8.68; Picklers 6.26. Aanvoer: 30 ton. VEILING THOLEN. Van 26 September. Uien: Bonken 6.52; Gewone 6.606.67; Drielingen 8.58; Picklers 6.43: Aanvoer: 150 ton. Termijnveiling van uien, levering Nov. en Dec.: Gewone 7.51. Aanvoer: 240 ton. VEILING ST. MAARTENSDIJK. Van 26 September. Eigenheimers I 9.30; idem II 8.12; idem afwijkend 4.90; idem drielingen 8.10; BI Eigenh. I 8.90; Bonken II 6.60; Bintje I 8.10; Bonken 8. Aanvoer: 10 ton; Appelen 10—16. Export uien: gewone 6.60—6.66; Bonken 5.86; Drielingen 8,969.60; Picklers 5.60. Aanvoer: 75 ton. EIERNOTER1XG GOES. Prjjs voor versé eieren tot a.s. Zater dag f 2,38 per kg. Voor vuilschalige en gewassen eieren wordt 2 ct. per stuk minder uitbetaald. VEILING KRABBENDIJKE. Van 26 September. Exportveiling. Peren: Legipont 51.10— 55: Nouveau Poiteau 15.80—19.70; Confe rence 65.80; Emil d'Heijst 4317.90; Br. Clairgeau 52—55; Bramen 93. TWEEDE KAMER Vereenvoudigde behandeling van de Rijksbegroting (Van onze parlementaire redacteur) Zoals in de vergadering van de Veiligheidsraad of de aasemblée van de Verenigde Naties soms uren of dagen lang gedebatteerd wordt over allerlei procedure-kwesties, zo heeft de Tweede Kamer Dinsdag bijna een gehele middag besteed oin uit te maken of de begroting voor 1931 op een andere manier behandeld zal worden dan de begrotingen van vorige jaren en om vast te stellen of het rapport van de gemengde commissie voor Nieuw-Guinea in het openbaar of achter gesloten deuren bediscussieerd zal worden. De Kamer besloot tenslotte om by wyze van proef voor de behandeling van de Ryksbegroting speciale begrotingscommissies in het leven te roe pen, die overleg zullen kunnen plegen met de ministers waardoor een gron diger voorbereiding van de publieke behandeling der verschillende begro tingshoofdstukken bereikt wordt en de debatten in de Kamer dus sterk bekort kunnen worden Wat Nieuw-Guinea betreft is beslist, dat de bespre kingen in besloten vergadering gevoerd zullen worden. De bezwaren tegen een gewijzigde behandeling van de begroting kwamen vooral van de anti-revolutionnaire heer J Schouten, die er de voorkeur aan gaf de begrotingshoofdstukken normaal in de afdelingen te brengen omdat dan elk lid de gelegenheid krijgt aan de beraadslagingen over de begroting in zijn geheel deel te ne men. Wanneer voor bijvoorbeeld de begroting van Verkeer en Waterstaat, die van Justitie, die van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen, speciale commissies benoemd worden .dan ko men de kleine fracties in het gedrang aangezien zij slechts lid zullen kunnen zijn van enkele dier commissies en dus niet kunnen deelnemen aan de discus sies over de andere begrotingshoofd stukken. Voorts vreesde de heer Schouten dat een deel van de behandeling van de begroting zich zal verplaatsen van de openbare vergadering naai* besloten commissie-bijeenkomsten. Het behoeft niet te verwonderen dat de heer Ch. J. I. M. Weiter (KNP) zich bij de heer Schouten aansloot. De heer Welter is namelijk lid van een eenmansfractie en de moeilijkheden die de heer Schouten voorzag voor de kleine fracties, gelden dus wel spe ciaal hem. Ook de communisten wens ten de tot dusver gevolgde wijze van behandeling van de begroting te hand haven. Tegenover deze afwijzende houding verklaarden de heren Jhr. mr. M. van der Goes van Naters (P.v.d.A.). H. W. Tilanus (C.H.) en drs. H. A. Korthals (V.V.D.) zich voor de verandering, die de president had voorgesteld, eerstge noemde van harte, de anderen met enige reserve. Met 49 tegen 14 stemmen verenigde de Kamer zich met het voorstel van de voorzitter. Tegen waren de A.R., C.P.N. en de heer Weiter. NIEUW GUINEA. De bedekkingen tegen de behande ling van het rapport over Nieuw Guinea kwamen van de kant van de socialisten en de communisten. Jhr. mr. M. van der Goes van Naters (P. v.d.A.) ontwikkelde bezwaren tegen dc behandeling van het rapport in het gemeen. Over veertien dagen zuIIot afgevaardigden van de Nederlandse en de Indonesische regering de kwestie Nieuw Guinea bespreken. Het komt daarom niet van pas. aldus de heer van der Goes van Naters. dat de Ka mer zich kort daarvoor op een bepaald standpunt vastlegt, voorts meende hij dat het rapport geen grondslag voor een bespreking door het parlement mag vormen. Op een vraag van de heer J. Schou ten (A.R.) welke motieven de Indone sische commissie geleid hebben tot het advies aan de voorzitter om de Kamer voor te stellen het rapport achter ge sloten deuren te doen behandelen, antwoordde de president dat dit mo tief eigenlijk reeds is aangegeven door de heer Van der Goes van Naters. Het is inderdaad gewenst dat kort voor de onderhandelingen die Neder land en Indonesië zullen voeren in ons Parlement niet in het openbaar over de kwestie gesproken wordt. Wel vindt ook de regering het noodzakelijk dat de Kamer gelegenheid krijgt, zich over Nieuw Guinea te beraden en daarover met haar van gedachten te wisselen. Een voorstel van de heer J. Schouten (A.R.) om het rapport over Nieuw- Guinea in het openbaar te behandelen, verwierp de Kamer met 48 tegen 13 stemmen. Voor waren alleen de A.R.- partij en de C.P.N. Het voorstel van de voorzitter dus behandeling in comi té-generaal nam de Kamer zonder hoofdelijke stemming aan. doch met aantekening dat de Partij van de Ar beid en de C.P.N. tegen waren. In de avondzitting werd gesproken over het verslag van de vaste com missie voor het onderwijs over kunst en cultuur. Minister Rutten zeide, dat de over heid z.i. voorrang moet laten aan het particuliere initiatief en de organi saties, die zich bemoeien met kunst en cultuur, zy moet de vrije initatie- ven bevorderen. De taak van de overheid ligt gevoelig. De normen, die zij in acht moet nemen vormen een moeilijke kwestie. De kwestie van spreiding der cul- VEILING ZUID-BEVELAND. Van 26 September. Peren voor export: Conference 52.10 66.40; Legipont 56.1058; Maagdepeer 22.90—23.50; Emile d'Heijst 48.90—49; Pondspeer 14.50—15; Br. Clairgeau 48—55; Soldat Laboreur 2740; Br. Superfin 43— 52; Br. Hardy 5260; HerzogJn Elsa 34 50; Nouveau Porteau 17—20.95: Verpakt fruit: Cox Oranje Pippin 25— 48; Sterappels 3339; Glorie van Hol land 2627; Ellisons Oranje 2833; Lax- ton Superbe 17—26. Gewone veiling: Cox Oranje Pippin 8 $0; Notarisappel 7—18; Sterappel 4— 31; Laxton Superbe 7—19; Allington Pip pin 5—18: Gron. Kroon 8—18; Glorie van Holland 7—22; Br. Seedling 5—10: Manks Codlin 2527; Tuinzoet 10—27; Diverse appels (kroet) 3,90; Goudreinetten (kroet en val) 3.207.50; Sterappels (kroet en val) 6.708.40; Bonne Louise d'Avr. 10— *43; Conference 831; Maagdepeer 612; Legipont 930; Emile d'Heijst 519; Her- zogin Elsa 6—20; Br. Clairgeau 5—23; Sol dat Laboureur 419: Pondspeer 7—13; Nouveau Porteau 5—10: Groene Noten 30 44; Druiven 6271; Dubb. Princessebo- nen 18.40—22.40, alles per 100 kg.; Noten (zonder bolster) 1.40—1.70 per 100 stuks. tuur verklaarde spr. dat om aan de wensen ter zake tegemoet te komen een herziening der subsidiepolitiek noodzakelijk is. Die kan slechts ge leidelijk tot stand komen, zodat spr. geduld moet vragen. Wat de spreiding van orkesten en to neelgezelschappen aangaat merkte spr. op, dat de reiskosten niet voldoende worden goedgemaakt door de bijdragen der ge meenten, die gemeentelijke overheden mogen dat wel eens horen, aldus de mi nister. Nadat nog Staats-secretaris Cals het woord had gevoerd werd de ver gadering verdaagd. Eerste Kamer over de dividendbeperking Gisteravond heeft de Eerste Ka mer behandeld het wetsontwerp Di videndbeperking. Aan de discussies werd deelgenomen door de heren v. d. Kieft (Arb.), mr. Rip (A.R.), Stein- klihler (K.V.P.) en Molenaar (V.V. D.j. De laatste noemde het ontwerp een voorbeeld van slechte fiscale wet geving. De stemming werd aange houden tot Donderdag. Tevoren was het wetsontwerp, houdende de voor lopige regeling inzake het Nationale Plan en Streekplannen, aangenomen. AdvertentUt Koordfluwelen PLUSFOURS in gjfijs en bruin. Een moderne dracht voor de jongelui, bovendien yzersterk en heerlijk voor de winter. Vanaf 18.95 (7 jaar) t.m. 27.75 (18 jaar) St. Jacobs straat 25, Vlissingen. Amsterdamse Beurs 25 26 Sept. Nederland 1948 (3%) 99% dito 1947 (3%) 3 97% 97 dito 1937 3 t 96% 96 Dollar-lening 1947 3% 99% 98% Nederland 1962—64 97% Nederland 196264 #97% 97% Nederland N.W.S. 2% 79% 79% Indie 1937 A 3 94% 94% Grootboek 1946 3 96% 96% Nat. Ind. Hand. B. 88% 89% Ned. Handelmij. 149 148% AKU 174% 173% Bergh's Jurgens 318 317 Calvé-Delft 134% 133 Kon. Ned. Hoogovens 148 146% Unilever 229 224% Ned. Kabelfabriek 279% 278% Philips 232% 229% Wilton Feyenoord 159% 159 Biliton 234 234% Kon. Petrol Mij. 298% 255% Amsterdam Rubber 137% 137% H.A. Lijn 174% 172 Kon. Paketvaart 132 131% Ned. Scheepv. Unie 163% 162 Rotterdamse Lloyd 147% 147 Stv. Mij. Nederland 173% 173 Handelsver. A'dam 126% 124% Deli Batavia Mij. 125% 125% Deli Mij. 124% 123% Anaconda 40% 39*% Bethlehem Steel 47% 46% General Motors 105% 104% Kennecott 73 Shell Union 56% 56% Baltimore Spw. 14% Miss K.T Spw. 7% 7% New Vork Centr. Spw. 18% 18% Pennsylvania 22% 21% Zowel de discontoverhoging als de obligatielening der Unilever van 10 millioen pond tegen 3% pet. waren belangrijke factoren voor de beurs. De eerste had slechts enig psycholo gisch effect, de laatste was oorzaak van een flauwe stemming in de Uni- leverhoek, waardoor de gehele markt min of meer beïnvloed werd. Ook 't feit, dat Seoel gevallen is en de stryd in het Oosten misschien spoe dig beslist kan zijn, was geen reden voor een vaste markt. De affaire had ook gisteren niet veel te betekenen. De enige sector die zich goed wist te handhaven was de scheepvaartmarkt. .De meeste note ringen kwamen hier vrijwel overeen met die van Maandag. Veel animo zat er niet in de markt. Op de beleggingsmarkt was de stemming traag, waardoor fracti- onele verliezen ontstonden. Het opmaken van de noteringen In Indonesische gemeenteleningen had nogal wat voeten in aarde. Pas na beurs kwamen enige noteringen tot stand.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 3