Komende stremming veerdienst Vlissingen-Breskens K.N.A.C. roept hulp van minister in Lciriafcm 00STBURGS WATERTOREN IS TEVENS UITZICHTTOREN Ds. P. Zandt hartelijk gehuldigd BEGIN- EN EINDPUNT BUSSEN VOOR MIDDELBURGS STATION PLATTELANDSVROUWEN SPRAKEN OVER KLEDING PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 27 SEPTEMBER lft50 De K.N.A.C. heeft zich tot de minister van Verkeer en Waterstaat ge wend om aandacht te vragen voor de a.s. stremming van de veerdienst ViissingenBreskens. Zoals men weet zal in verband met de bouw van het nieuwe sluizencomplex te Viissingen de aanlegfuik voor de grote veer boten „Koningin Juliana" en „Prins Bernhard" omstreeks midden Novem ber buiten gebruik worden gesteld. Verwacht wordt, dat ongeveer 6 we ken later de fuik weer beschikbaar zal zijn. In deze zes weken zal de dienst op het veer ViissingenBreskens gevaren moeten worden met de Koningin Wllhelmina, een boot met beperkte capaciteit en niet ingericht voor koplading. Tijdens de stremming zal het ver keer naar Zeeuwsch Vlaanderen zo veel mogelijk geleid worden over het veer KruiningenPerlcpolder en om dat in de maand Nov. het verkeer bij zonder druk pleegt te zijn heeft de K. N.A.C. nu aan de min. gevraagd de ca paciteit van dit veer tijdens de strem ming van de dienst ViissingenBres kens te vergroten. In dit verband deelde de directeur van de Prov. Stoombootdiensten, de heer G. J. de Jonge ons mede, dat hij de actie van de K.N.A.C. ten zeerste toejuicht. Door het beschikbaar stel len van een boot, die in de dienst KruiningenPerkpolder kan varen, 'zou de situatie aanmerkelijk verlicht worden. MOERDIJKPONTEN. Op het ogenblik is de toestand zo, dat er in Zeeland aanwezig zijn drie Moerdykponten. Van deze ponten is er een reeds overgedragen aan een andere instantie om elders dienst te doen en een tweede pont zal binnen enkele dagen ook overgedragen moe ten worden. Dan blijft voor de bediening van het veer Kruiningen—Perkpolder écn Moerdijkpont over en de ..Prins Hen drik". Uitbreiding van deze dienst met 'n derde boot zou bijzonder gewaardeerd worden, maar erg optimistisch daar over is men niet, want het is niet duidelijk, waar men zo'n boot van- Veiligheidsraad beveelt Indonesië als lid van de V.N. aan De Veiligheidsraad heeft Indonesië voor het lidmaatschap van de V.N. aanbevolen. Geen der leden verzette zich tegen dit besluit. De gedele geerde van nationalistisch China onthield zich van stemming. Particuliere zlekeninrichtln- gen verkeren in moeilijkheden Het interkerlceiyke protestantse zickenhuisbureau (I.P.Z.), de Bond van protestants Christelijke Zieken- inrichtingen, de bond van Nederland se Diaconessenhuizen en de Gerefor meerde bond van verenigingen en in richtingen van barmhartigheid heb ben in een gemeenschappelijke verga dering in Esplanade te Utrecht de moeilijkheden besproken, waarin de particuliere ziekeninrichtingen zich bevinden. Volgens de sprekers heeft de gang van zaken grote onrust ver wekt. Door de eenzijdige door de over heid vastgestelde tarieven wordt de financiële positie der ziekenhuizen steeds slechter. Overheldsziekenhuizen wentelen hun exploitatietekort af op de pu blieke kas, terwijl particuliere zieken inrichtingen een beroep moeten doen op de offervaardigheid van de kring, welke het ziekenhuis heeft opgericht, waarmee in feite een extra belasting wordt betaald. In verband met de zeer hoge kosten van circa 20.000 gulden per bed is het welhaast onmogelijk de voor de nieuwbouw van particuliere zieken huisinrichtingen benodigde gelden bijeen te brengen. Men was van me ning, dat op korte termijn een eind moet komen aan de discriminatie, welke op financieel gebied bestaat tussen particuliere en overheldszie kenhuizen. Bij de overheid zullen ge meenschappelijke stappen worden ge daan en maatregelen worden bepleit om te komen tot een sluitende exploi tatie van particuliere ziekeninrichtin gen en tot het uit de weg ruimen van obstakels welke een snelle bouw of uitbreiding van nieuwe en bestaande grote Christelijke ziekeninrichtingen m de weg staan. Overeenstemming over West Europees leger De Noord-Atlantische Raad heeft Dinsdagavond bekend gemaakt, dat overeenstemming is bereikt over de vorming van een geïntegreerd leger >foor de verdediging van West-Euro pa op een zo vroeg mogeiyn tijdstip. Het communique verklaart, dat het ge bruik van Duitse mankracht eu hulp bronnen besproken was in het licht van de onlangs door democratische leiders in Duitsland en elders uitgesproken menin gen. De raad was het er over eens, dat Duitsland in staat gesteld moest worden, bij te dragen tot de opbouw van de de fensie van west-Europa. Nieuwe Hoge Commissaris in Djakarta aangekomen De nieuwe Nederlandse Hoge Com missaris in Indonesië, de heer A Th. Lamping, is uit Nieuw Delhi te Dja karta aangekomen. In een onderhoud met de pers zeiae de heer Lamping het een voorrecht te achten, zijn land in Indonesië te kun nen vertegenwoordigen. Hij wees er op dat zijn verblijf van drie jaren m Nieuw Delhi hem ruimschoots in de gelegenheid heeft gesteld, de nieuwe verhoudingen tussen Oost en West van nabij te leren kennen. De heer Lamping was zeer aange naam getroffen door het feit. dat in alle plaatsen van Den Haag naar Nieuw Delhi en vandaar naar Djakar ta, de plaatselijke Indonesische verte genwoordigers hem hebben begroet. daan zou moeten halen. Wel kan geconcludeerd worden, dat men nu toch ernstig moet gaan den ken over de bouw van een nieuwe boot, die op dit veer dienst kan doen. NIEUWE AANLEGPLAATSEN. Overigens is er nog een andere te leurstelling, waarop de aandacht gevestigd moet worden nu de nieu we begroting voor Verkeer- en Wa terstaat is verschenen. In de laatste jaren zijn herhaaldelijk pogingen aan gewend om op deze begroting een bedrag uit te trekken voor de bouw van nieuwe, moderne aanlegplaatsen te Viissingen en te Breskens. De hui dige fuiken hebben namelijk een be perkte capaciteit, omdat slechts vrachtauto's met asbelasting van 10 ton daar kunnen passeren. Boven dien is bij stagnatie zoals zich in November a.s. voordoet het uit vallen van een enkele aanlegplaats reeds voldoende om voor Zeeuwsch Vlaanderen een ramp te veroorzaken. Vooral voor dit zwaar getroffen ge bied, dat zich zo moeizaam herstelt van de oorlogsellende, zijn dergelijke tegenslagen bitter hard. NIET OP DE BEGROTING. Het valt daarom te betreuren, dat een post voor de bouw van nieuwe aanlegplaatsen te Viissingen en te Breskens het niet tot vermelding in de begroting heeft kunnen brengen. Wanneer in de nabije toekomst het vrachtauto-verkeer naar Zeeuwsch- Vlaanderen geïntensiveerd wordt en men ook vrachtauto's met 25 ton as- belasting zou willen gebruiken, dan zijn de schepen „Koningin Juliana" en „Prins Bernhard" wel daarvoor ingericht, maar de fuiken kunnen die wagens niet venverken! -wy brengen dit even naar voren, omdat wanneer men tfldig met de bouw van de nieuwe aanlegplaatsen te Viissingen en Breskens was begon nen, de komende November-misère vermeden had kunnen worden, want dan zouden er reserve-aanlegplaatsen zyn geweest voor dc twee grote bo ten en dan zou men bovendien inge steld zijn op het toekomstige vervoer met extra-zware vrachtauto's! (Advertentie) (Advertentie) ruituuc{jj& ALKALIVRIJ Douanevlag heeft afgedaan Nu de ambtenaren der invoerrech ten. die in de grensstreek dienst doen, reeds geruime tijd uniformen dragen, bestaat er geen behoefte meer aan de douanevlag als onderscheidingsteken. Met ingang van 1 November zullen genoemde ambtenaren overdag bevel tot stoppen geven door het opsteken van de rechterhand, terwijl dit bevel bij duisternis zal worden gegeven door het rechtstandig op en neer be wegen van een lantaarn met rood licht. Zeiljacht omhoog gevaren. Het Engelse zeiljacht ..Black Swan" is Maandagmiddag op de Molenplaat bij Hansweert omhoog gevaren en blij ven zitten. De schipper weigerde elke sleepboothulp. Naar wij nader vernemen is het scheepje in de nacht van Maandag op Dinsdag uit eigen kracht vlot gekomen. Kabeldiefstallen opgehelderd In de maand Februari j.l. zijn op verschillende plaatsen in Zuid-Beve land kabeldiefstallqn gepleegd ten na dele van de P.Z.E.M. Thans zijn drie verdachten door de Rykspolitic aan- fchouden en voor de Officier van ustitie geleid, zy zullen binnenkort in Middelburg terecht staan. Bij de bouw van de reservoirs nieuwste technische snufjes toegepast Is er voldoende water? De nieuwste technische snufjes zijn toegepast bij de bouw van de wa tertoren te Oostburg, waarover wij gisteren reeds schreven. Er zijn bijv. verschillende reservoirs, die op vari ërende hoogten liggen, waardoor het steeds mogelijk is de druk in het bui zennet te regelen. Wanneer er weinig of geen watergebruik is, zoals bijv. 's nachts, dan is alleen het laatste re servoir in gebruik. Neemt de water- afname toe dan wordt automatisch In Zeeland rijden veel vrachtauto's en autobussen. Noord-Holland aldus meldt de K.N.A.C, kan bogen op de grootste personenauto-dichtheid. Men telt in deze provincie 14.7 personenauto's op elke 1000 inwoners. Daarna volgen Utrecht, Zuid-Holland en Groningen, met resp. 13.2. 12.5 en 12.3. Het ongun stigst zijn de verhoudingen voor Noord-Brabant en Limburg (resp. 9 en 8). Het aantal vrachtauto's is relatief het grootst in Zuid-Holland nl. 7.6 op de 1000 inwoners. Daarna komen Utrecht met 7.3, Zeeland met 7.2 en Noord-Holland met 6.9 c/o In Overijssel is het aantal autobus sen relatief het grootst. Op deze pro vincie volgen Groningen, Utrecht en Zeeland. Van het aantal personenauto's wordt slechts ccn minimaal percentage (nl. 0.8) gebruikt door personen zonder be- roep. BIJZONDERE KERKDIENST WORDT NIET HERLTTGEZONOEN. Naar wtj van de burgemeester van WestkapeUe vernemen, zal de byzon dere kerkdienst ter gelegenheid van de onthulling van het gedenkte ken te Westkapello in de kerk van de Oud-Gereformeerde Gemeen te aan de Koestraat niet worden her uitgezonden in de Ned. Hervormde Kerk. overgeschakeld op een hoger reser voir. Wanneer er plotseling grote hoeveelheden water zouden worden afgenomen, zoals byv. by brand, dan kan het lagere reservoir weer yienen voor toevoer naar het topreservoir- Mocht' dit leeg zijn, dan is er nog geen gebrek aan water, omdat dan weer automatisch het kelderreservoir wordt ingeschakeld. Dat West Zeeuwsch-Vlaanderen, dat voor een zeer groot gedeelte het wa ter van deze toren betrekt, zonder water komt te zitten, is dus practiséh uitgesloten. Daar deze reservoirs reeds geruime tijd in dienst zyn. was het mogelijk om Viissingen aan Wéi- ter te helpen. Nog dagelijks wordt 13000 tot 15000 m:i uit de toren in tankboten van Breskens uit naar Viissingen ver voerd. Dc aanvoer De aanvoer van het water wordt geleid door een pompstation in Sint Jansteen. waar ac winplaats is. Via het opjaag-station te Philippine komt het water in Oostburg in de toren. Wanneer zowel het pompstation als het opjaag-station in rust zyn, staht de toren in Oostburg in verbinding met die in Axel. Thans werken de in stallaties echter nog niet automatisch omdat er stagnatie is in de levering van de apparatuur, die uit het bui tenland moet komen. De verwachting is, dat dit nog een half jaar zal du ren. De toren, die zoals bekend, een hoogte heeft van 50 meter, is 9 nie ter hoger gebouwd dan noodzakelijk was. De herbouw is weliswaar in de eerste plaats bedoeld om in dit vo.or- zieningsgebied zoveel mogelijk water te bergen, maar daarnaast en dat heeft men in Den Haag onderstreept als monument voor de wederóp- Vijf e-n twintig jaar parlementariër (Van onze parlementaire redacteur). In de koffiekamer van het gebouw der Tweede Kamer is ds. P. Zandt lid van de Staatkundig Gereformeerde fractie, harteiyk door de Kamerleden, het personeel der Kamer en van de Griffie en door de parlementaire pers gehuldigd, ter gelegenheid van zyn vyf en twintig Jarig Kamerlidmaat schap. In een geestige speech schetste de voorzitter van de Tweede Kamer, mr. L. G. Kortenhorst, de verdiensten van de jubilaris, wees hij op de grote af stand die er tussen hem en vooral de R.K.-fractie bestaat en prees hij de eeriy'ke overtuiging van ds. Zandt en de vrlendeiyke wyze waarop deze steeds met zijn medeleden omgaat. Namens de parlementaire pers be kende Dr. E. van Raalte, dat Ds. Zandt er in de krantenverslagen wel eens karig afkwam, doordat hy' by- na steeds als laatste spreekt. Dit be tekende echter niet, aldus dr. van Raalte, dat men voor Ds. Zandt min der waardering had dan voor andere Kamerleden. Nadat ook mr. J. J. R. Schmal (C.H.), de jubllares had toe gesproken, dankte deze met een korte toespraak die meermalen tot grote vrolijkheid aanleiding gaf. Te Amsterdam Is bij een familie in de Valcriusstraat een baby. een meisje van acht maanden, in haar bedje ge stikt. bouw van deze zo zwaar geteisterde streek. Het is daarom dat deze fraaie toren tevens dienst zal doen als uit zichttoren en daarvoor zal worden opengesteld voor het publiek. De directie Is tevens bereid om de ruimte henedon een prachtige cir kelvormige hal met grote ramen en tegelvloer beschikbaar te stellen voor het inrichten b\jv. van een oor logsmuseum, tentoonstellingsruimte, 1. hetgeen van groot toeristisch be lang is. Het geheel wordt een mooi com plex met een grote overstortvijver aan de wegzijde, terwyl links en rechts van de toren de gebouwen, n.l. kantoor, magazijn en smidse der maatschappij enerzijds en een dienst woning voor de opzichter anderzijds zijn gesticht. Langs brede trappen kan men de toren beklimmen, waarvan het plat vorm is voorzien van een ijzeren hek werk. Panorama Daar heeft men een prachtig, uit- zicht.'Hèel duidelijk zijn bijv. 'dc to rens van Brugge, de Walcherse duinen en zelfs bij nelder Weer de waterto ren in Axêl te zien. Prachtig is het panorama van het Zeeuwsch-Vlaamse land met de vele kleurschakeringen. Genoeg water? Wil hebben ir. G. P. M. Dikötter de directeur der waterleiding my .Zec-uwsch-Vlaanderen", de vraag ge steld of er genoeg water gewonnen kan worden om geheel Zeeuwsch- Vlaanderen van water te voorzien. Het waterverbruik is, aldus ir. Di- kcittei;. de laatste jaren sterk toege nomen. maar momenteel is dat nog geen bezwaar. Het bedrHf is echter berekend op de voorziening van drinkwater. Thans moet men reke ning houden met industrialisatie, zo-* dat de mogelykheid groot is, dat er in de toekomst veel meer water no dig zal zyn. De winplaatsen Clinge en Sint Jansteen zyn berekend op 2Va tot 3 millioen m-'', een hoeveelheid, die in de toekomst vermoedeiyk te klein zal zyn. Daarom worden er nu reeds plannen beraamd om de water winning indien dit noodzakelijk mocht worden op te voeren. Zodra de nieuwe brug in gebru ik wordt genomen Meliskerke krijgt betere verbindingen Naar wij vernemen zal dc winter- dienstrcgeling van de Stoomtram Wal cheren, welke op 8 October a.s. ingaat, slechts weinig verschillen van het hui dige ryschema. Een betere aansluiting op aankomen de boten en vertrekkende treinen wordt echter verkregen, doordat voortaan de bussen van Middelburg over West-Souburg naar Viissingen niet 5 minuten over het halve uur, doch precies op het halve uur ver trekken en de bussen van Viissingen over Oost-Souburg naar Middelburg inplaats van op de hele uren vijf mi nuten vóór de hele uren wegrijden. In de dienst MiddelburgGoes v.v. komt geen andere wijziging, dan dat de ritten om 9 uur uit Middelburg en uit Goes weer worden ingevoerd. De dienst MiddelburgMeliskerke v.v. komt te vervallen; Meliskerke wordt voortaan door de z.g. ringlijn (van Middelburg naar Westkapelle en terug) bediend. Voor de inwoners heeft dit het voordeel, dat zij nu voort aan viermaal per dag verbinding heb. ben met het Noordelijk deel van het eiland. Des avonds hebben zij van 8 October af dagelijks om 17.22 uur een bus naar Middelburg; vroeger was dat alleen op Zaterdagen het geval. Even min als vroeger wordt des Zondags op Meliskerke gereden. BUSSEN VOOR STATION N.S. Van Domburg uit zal voortaan 's morgens niet alleen om 7.50 uur, maar ook om 8.10 uur een bus naar Middel burg vertrekken. Wy vernemen voorts, dat met ingang van de dag, dat de nieuwe stations- brug in Middelburg in gebruik wordt genomen, het begin- en eindpunt van alle buslijnen der Stoomtram Walche. ren, met uitzondering van Middelburg Oost/West SouburgViissingen en MiddelburgGoes, verlegd zal worden naar het stationsplein. Hiermee wordt dc oude toestand in ere hersteld. De bussen zullen echter steeds op het plein 1D40 stoppen. De Maquette van Zeeland voor Gent Vervaardigd door leerlingen van de Rijkskweekschool Middelburg In het gymnastieklokaal van dc leer school, verbonden aan dc Rijkskwèek- school te Middelburg, werd gisteravond een ouderavond gehouden. Het doel van deze avond was. de ouders van de leer lingen in de gelegenheid te stellen dt maquette, die voor de tentoonstelling i> Gent wérd gemaakt te bezichtigen. De directeur van de school, de hcei A. de Jong, heette in zyn welkomst woord allen hartelijk welfcom cn weel op het byzondere doel van deze ouder avond, nl. het tonen van de maquette Hy besprak in het kort de toestan den op de school van ruim 70 jaar feleden en van heden en concludeer- e dat nieuwe dingen het onderwijs levendig moeten houden. De laatste Zuid- en Noord-Beveland In grote lijnen blijven de busdien sten van de A.M.Z. op Zuid- en Noord-Beveland, behoudens kleine verschillen van enkele minuten in de vertrektyden, ongewyzigd. Op enkele punten zijn nog verbe teringen aangebracht. Zo zal op Noord-Beveland des morgens een bus gaan rijden naar Kortgene. waardoor het mogelijk wordt dat de Noord-Be velanders een verbinding krijgen op dje trein van 7.45 uur uit Goes in de richting Roosendaal. Tot dusver kon men pas gebruik maken van de trein welke om 8.55 uur vertrekt. Op het traject Veerhaven-Station Kruiningen zal tot 15 December bij wijze van proef een bus rijden welke aansluiting geeft van de boot van 22.10 uur op de trein naar Roosen daal van 23 uur. Deze bus geeft ook aansluiting van de trein uit Roosen daal (21.37 uur) op de boot naar Perkpolder welke om 22.20 uur van Kruiningen vertrekt. De diensten op deze lyn zyn voor de passagiers uit O. Z.-Vlaanderen naar Walcheren ongunstig geworden. Aan het station Kruiningen moet plm. 40 ninuten gewacht worden op een treirverbinding. De bisdienst Veerhaven-Goes is daarom zodanig samengesteld, dat men rechtstreeks naar Goes kan rij den en net een wachttijd van één mi nuut, drect aansluiting heeft op de busdienst Goes-Middelburg van de Stoomtram Walcheren. Mén is dan reeds ii Middelburg op 't moment dat de trei» uit Kruiningen naar Viissin gen vertrekt. Op let traject Goes-Borssele cn Nieuwiiorp is tegemoet gekomen aan de veriangens van de militaire verlof gangers die des Zaterdags naar huis komen. Arriverend met de trein van 17.51 uur, zouden zij te Goes tot 19 uur moeten wachten op een busver binding. De bus die anders om 17.30 uur uit Goes vertrekt, zal nu des Zalerdags om 18.00 uur vertrekken, dtii na aankomst van dc trein. De laatste bus Goes—Borssele zal vat Maandag t.m. Vrijdag i.p.v. 22.00 om 22.15 uur vertrekken. Op de lyn GoesNissc v.v. komt de bus van 10 uur te vervallen. Ook voor de busdiensten van de- fa. Krijger op de lijnon GoesKatseveer en GoesWolfaartsdijk vinden enige verschuivingen van de vertrektijden plaat». Dc laatste diensten op beide trajerten komen in de wintermaanden te vervallen. Middelburgs Hulpcomité (Slot van pag. 1), OPNIEUW DE HAND AAN DE PLOEG. In de laatste oorlogsjaren werden nog-slechts kleinigheden afgehandeld, maar toen do oorlogsgebeurtenissen in' November 1944 opnieuw een noodtoe stand in Middelburg deden ontslaan, begon het inmiddels uitgebreide comi- té andermaal een grote activiteit ie o ontplooien. „nieuwigheid" nu, zo vervolgde de di- Een bijzonder ffrotc stcun waarvoor ïecteur is de maquette die ^'9 8e" de stad niet dankbar genoeg kan zijn, maakt hebben voor de tentoonstelling betekende dc adojHe van l&ddelburt in Gent. Helaas was de tnd kort. Inboor Amersfoort en Ba.irn Inwoners drie weken tyds moest alles gereed van dete beido plaatsen schonken on. ««-««PL. horveelheden drlnSe„d De komende tentoonstelling te Goes Dinsdag kwam de afd. Z. Beveland- West van de Bond van Plattelands vrouwen in het Schuttershof te Goes in najaarsvergadering bijeen onder voorzitterschap van mevr. van Oeve- ren van Wolfaartsdyk. Mevrouw G. DorstVos besprak hier de komende kledingtentoonstel- ling met show te Goes. Op het ge bied van de kleding worden in de pro vincie nog veel fouten gemaakt. Dikr wijls wil men klakkeloos de stad na volgen, hetgeen voorkomen moet die nen te worden. Volgens spr. doet zich ook het verschynsel voor, dat niet bruikbare confectie naar het platte land wordt „geloosd". Voor deze tentoonstelling welke een tournee door ons land zal ma ken, is de medewerking verkregen van de directeur van de Academie, voor beeldende kunsten te Rotterdam en een modeontwerper. Voorts heb ben verschillende industrieën hun hulp toegezegd, omdat ook van die zyde het belang van deze tentoonstelling wordt Ingezien, daar zoals een der in dustriëlen verklaarde, de Nederland se vrouw de slechtste warenkenster is. Het is daarom de bedoeling dat ook goede, degelijke stoffen zullen worden geëxposeerd. Verder aullen schoenen en handschoenen en wollen gebreide kleding worden getoond, tef- wHl tevens aandacht zal worden ge schonken aan de hand- en haarver- Na deze mededelingen bracht me vr. M. v. d. HaveBoogerd uit Hoe- dekenskerke verslag uit van de prov. voorjaarsvergadering en mevr. J. Minnaai'dLokerse te 's-Gravenpol- der van de algemene voorjaarsverga dering te Utrecht. Na de besprekini van de prov. najaarsvergadex-ing op 14 October en de ontwikkelingsdag, werd mevr. van Oeveren aangewezen als afgevaardigde naar de algemene najaarsvergadering te Utrecht op 24 Oct. a.s., welke in het teken zal staan van de viering van het 20-jarig be staan. Mevr. HuysmanGriep uit Rilland zal hier een bijdrage leveren, over de geschiedenis van de bond. Be sloten werd om te trachten gezamen- lyk per bus naar Utrecht te trekken, om deze byzondere bijeenkomst bij te wonen. By de bestuursverkiezing werd in de plaats van de secretaresse, mevr. J. MinnaardLokerse, die naar SprangCapelle vertrekt, als be stuurslid gekozen mevr. J. Jansen Timmers te 's-Heer Abtskerke. Vervolgens werd mededeling ge daan van het winterprogramma, dat o.m. verschillende lezingen bevat. Bij de rondvraag bracht mevr. DorstVos het nieuwe Zeeuwse costuum nog ter sprake. Het is niet te verwachten dat iedereen dit zal gaan dragen, doch by speciale gele- fenheden zal men een costuum heb- en dkt Iets atreekeigens heeft. Getracht zal worden voor de af deling nog een hustocht naar de Zeeuwse tentoonstelling te Gent te organiseren, op de dag dat daar het Zuid-Bevelandse koor zal optreden. Na de pauze, vertelde mevrouw C. Jekel—Lab.an uit Oud-Vossemeer over het bezoek dat Mevrouw Roose velt onlangs aan deze gemeente bracht. Op smakelyke onderhoudende wy ze verhaalde zy bijv. over de voor vallen welke aan dit bezoek vooraf gingen en hoe het verloop van de ont vangst was, waarby de woning van de fam. Jekel het Roosevelthuis ing een ware belegering onderging. den opgelost vaak kwamen de lesse in liet gedrang, doch de keerzyde i dat door het maken van deze maque' te de kennis van Zeeland aanzienlij werd vergroot. Spreker dankte speciaal de lerart L. Heymans en J. van Kasteel vcT het véle werk dat zij verrichtten. De heer de Jong deelde tcnsloe nog mede dat met de gehele scb>' met een aantal bussen naar de tn- toonstelling zal worden gegaan, n- einde ook het uiteindelijk result&t van hun werk te kunnen zien. Vervolgens sprak de heer I. tr- kruyse, voorzitter van de schooJhb „Concordia", die het een en a^er vertelde over het clubleven op eze school. In twee groepen werd hierr de maquette bekeken, waarvoor een ieder vol bewondering was. H» ge heel geeft een zeer duidelyk 'ver zicht van de gehele provincie Z^and, zowel wat betreft de geogrtteche ligging als de verschillend in dustrieën die er zijn gevestig Bij elke plaats waar enige industé van betekenis is gevestigd, is n» mi niatuur pi'oducten deze industi* aan gegeven. Ook de landbouw niet vergeten. Het schoolkoor onder leidg van de heer C. Schyve bracht o voor treffelijke wijze enkele liedetfi ten gehoi'e. Ook het kleine schoolkestje speelde enige nummers. Deioneel- groep voerde een sketch, uiflet le ven van Joost van den Vojel op, terwijl direct na de pauze h ver loting met aantrekkelyke prijzen werd gehouden. De avond, die zeer druk hrd be zocht, werd tenslotte door direc teur gesloten. GOESE TOONDAGEN HE)EVEN. Zoals bekend, heeft het g^entebe- stuur van Goes het initiatiejenomen om te trachten de veetoondah, waar van in de laatste jaren alle de ker- misvermakeiykheden warerVergeble. Ven, nieuw leven in te bla?- Naar wij thans vernemerzal Dins dag 21 November op de Bitenmarkt weer de eerste veemarkt, daaraan verbonden een tentoonstelt, worden gehouden. In aansluiting daarop v men dan op 5 en 19 Dec. a.s. een yvone vee markt organiseren. Ter uitvoering van dezplannen is een commissie gevormd, Itaande uit de heren Ir. A. E. Bruijnirvoorzitter, J. M. Meijler, secretaris, G. Wage naar, J. Sinke, D. Krijg» J. P. van Sabben, D. M. Rouw, ah Goes, J. Bruynzecl, Kruiningen, M. Zuid- weg-Burger, Krabbende. A. M. Noordhoek, St. Philipsla' cn C. Ver donk. Nieuwdorp. noodzakelijke artikelen. Driehondercl- drie-cn-twintig ledikanten. 166 kisten aardewerk, 23 kisten gereedschappen, 154 lampekappen, 200 leunstoelen en massa's andere goederen werden door Baarn afgestaan en ook Amersfoort opende voor Middelburg een hoorn van overvloed. De gemeente heeft la ter blyk van haar dankbaarheid ge geven door de overdracht van ccn ge denksteen en een gedenktegcl aan dc gulle gevers. Na de bevrijding werkte bet Hulp comité weer op hoogspanning. Ureh lang kan de heer Tavenier herinnerin gen ophalen aan deze i*oezige dagen, die onvergetelijk blijven. „Wat een ge zanik wij niet hebben gehad met ka chels", vertelde hij ons. ,,Dat was nog in de oorlogsjaren, toen je wel gemak kelijk kon bestellen, maar de leveran ciers geen haast maakten. Wij plaat sten een bestelling voor honderd kachels. Na enige maanden kwam het bericht, dat er slechts 50 geleverd kon den worden en nog weer enkele maan den later arriveerden ertien. Toen was het inmiddels al hartje winter. Omdat de mensen toch geholpen moesten worden, hebben wij in de stad alle oude kachels opgekocht en deze waren in enkele uren weg". JAPON NETJES PASKLAAR. „Wij zijn ook nog enige tijd gehuis vest geweest in het tegenwoordige hotel Pax aan de Blauwedijk. Het was daar net een mode atelier. Wij hadden in die tijd namelijk erg veel stof be schikbaar en daar" lang niet alle huis moeders zelf konden naaien, hadden wij twintig meisjes van de confectie fabriek aan het werk om de jurkjes pasklaar te kunnen afleveren. Ik her inner me ook nog, dat wij na de be vrijding 800 Duitse soldatenjassen en -broeken in bezit kregen en deze pas uitreikten, nadat ze door vakkundige meisjes danig opgeknapt waren". Voor een waarde van ongeveer een half millioen gulden is gedurende de tien jaar van zyn bestaan door het M.H.C. uitgegeven; alleen reeds de uit gereikte textiel had een ..distributie- waarde" van meer dan twee millioën punten.... Niet veel instelingen héb ben hun naam zoveel eer aangedaan als het Middelburgs Hulpcomité. Z|jn bestaan is gelukkig nu overbodig ge worden. maar het zal niet spoedig door de Middelburgers worden verge, ten, omdat het voor velen een zonne tje is geweest, dat koesterend scheen door de mist van oorlog en knechting. Koste-rsjubileum op Tholen. Zondag 1 October herdenkt dc heer G. Quist het feit, dat hij 30 jaren kos ter is van de Geref. Kerk te Tholeii,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 2