PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Rusland zal voorstellen indienen inzake Korea Middelburgs Hulpcomité houdt op te bestaan 0E BILT Uno-Assemblee besprak „Balkankwestie" Mijnramp bij Worksop kost 83 slachtoffers ALLE TEGENSTAND IN SEOEL NOG NIET GEBROKEN Vandaag PRIJSSTOP IN TEXTIELBRANCHE HEEL FRIESLAND JUBELDE Voor honderdduizenden guldens goederen aan gedupeerden uitgereikt Ongeregeldheden in Wenen uitgebroken VOORSPELT 193e Jaargang - No. 227 DagblaQ uitgave van de firma provinciale Zeeuwse Courant Directie F van de Velde en F B den Boer AdJ W de Pagter Hoofdred G. Ballintjjn PI verv.: W. Leertouwer en H, A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct per week; 3.90 n kw.; fr p o 1 4.15 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 27 Sept. '50 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur VUssingen Walstr 58--60 tei 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160): M'burg Londense Kaai 29. tel 2077 en 2924; Goes- L. Vorststr 63. tel 2475 (b.g.g 2228); Oostburg Pr Maurltsstr 12. tel 102; Terneuzen Bro uwerijstr 2; Zlerikzee N Bogardstr C 160. tel 2t> De Sowjet-Unie heeft medegedeeld voorstellen te zullen indienen ten aanzien van Korea. De Koreaanse kwestie stond niet op de agenda van do bijeenkomst van Dinsdag. De mededeling werd gedaan door Jacob Malik, voordat hij luisterde naar de Franse vertaling van een rede, die hij op de laatste vergadering; had gehouden. De Algemene Vergadering der V.N. beeft zich gisteren in hoofdzaak beziggehouden met het bestuderen der opstelling van de agenda. De Uno-Assemblée besprak de „Bal kankwestie". Zij verijdelde net over weldigende meerderheid eex Oost- europese poging om de kvestie te laten vallen en over te stappen op die van „de buitenlandse interwntie in Griekenland". Besloten werd de Balkarkwestie naar de politieke commissie te ver wijzen. De beschuldiging van Pden en Tsjecho-Slowakije betreffend* mas sa-executie in Griekenland vin lei ders van vakbonden en antifascisti sche organisaties werd door Gieken- land met kracht van de hand gewe zen. Nog geen Duitsers in „Atlantisch leger" Volgens gewoonlijk welingelichte kringen te Parijs zal Duitsland op iet ogenblik geen manschappen leveren voor het „Atlantisch leger", dat bin nenkort gevormd wordt. Wel zal een belangrijk deel van dit leger in West- Duitsland gestationneerd worden, z» verneemt men. Frankrijk. Engeland ei de Benelux-landen zouden een deei van-hun divisies onder een commando van een Atlantische generale staf plaatsen. De divisies van Italië, Portu gal en Noorwegen zouden naar ver luidt in de eigen landen blijven, tenzij vijandelijkheden uitbreken. Zaken en fabrieken in Oost-Berlijn onteigend Honderden kleine en middelgrota zaken en fabrieken in Oost-Beriyn zijn Maandag op staande voet ont eigend en tot „genationaliseerde- on dernemingen in volkseigendom" ge maakt, aldus meldt de Westberlijn- se pers. De „nationalisatie" werd uitgevoerd door communistische arbeiders van staatsfabrieken, gedekt door met pi stolen gewapende volkspolitie. De De Griekse gedelegeerde verklaarde in de Algemene Vergadering van de V.N., dat in Griekenland, na de twee beslissende overwinningen van het Griekse leger, niet één enkele te rechtstelling had plaatsgevonden. Griekenland had een politiek van cle mentie jegens zijn misdadigers ge voerd, aldus de afgevaardigde. Bij de discussies beschuldigde de Sowjetrussische ambassadeur in de Verenigde Staten, Panjoesjkin, de Griekse regering van „terroristische activiteit". De Poolse gedelegeerde, Katz Loechi zeide, dat duizenden mensen in het concentratiekamp van Macronisos, waarvan de leiding bij Griekenland en de Verenigde Staten berust, worden vastgehouden. De Griekse afgevaardigde ging op deze aanval scherp in. Hij ver klaarde, dat de Sowjet-Unie „geen moraal recht" had om te spreken over terreur in andere landen „als niet eerst de deuren van haar eigen land worden geopend". De Sowjet-Unie, zo ging hij voort, is in gebreke gebleven om 28000 Grieken, in weerwil van aandrang van de V.N., te doen repatriëren. Brand sloot mijnwerkers in schacht op By een brand in de Engelse mijn bij Worksop zjjn 83 mijnwerkers om het leven gekomen. De brand begon 400 meter onder de grond op ongeveer 1 kilometer afstand van de schacht, die naar de begane grond leidt. Op dat ogenblik waren 200 man beneden aan het werk. Vele wisten te ontkomen. Sommigen, uitgeput door de rook, kropen de laatste paar honderd me ter op handen en knieën. Kort na twaalven meldde een mijnfunctionaris, dat de brand was bedwongen, doch tengevolge van de geweldige hitte en de rook konden de reddingsploegen de ingesloten ar beiders niet bereiken. Geblakerde en met roet bedekte vrijwilligers, die de schacht wa-en afgedaald om het vuur te bestrijden, meldden: „Het is een hel beneden". De mijnschacht werd afgegrendeld, opdat het vuur zich niet verder kon vei-breiden. Men besloot hiertoe, na dat alle hoon om de inPf-slot?n mijn werkers te kunnen redden, was op gegeven. Amerikaanse ambassadeur in Engeland afgetreden Lewis Douglas, de Amerikaanse ambassadeur in Engeland, is Dins dagavond afgetreden. Deze medede ling werd gedaan door het Witte Huis, kort nadat Douglas een bezoek aan president Truman had gebracht. Noordkoreaanse troepen in Z.W.-Korea afgesneden Generaal McArthur heeft Dinsdag in een communiqué de val van de iiidkoréaanse hoofdstad Seoel bekend gemaakt. De troepen der V.N. hdden op dat ogenblik het centrum van de stad stormenderhand ver werd. De laatste tegenstand werd ondervonden van 5000 verwoed stry- dnde Noord-Koreancn, die huls voor huis verdedigden. Voor beide par- tjen was het een bloedige strijd. Seoel werd ingenomen door het Zaidkox-eaanse 17de regiment en on derdelen van de Amerikaanse zeven de infanterie- en eerste mariniersdi visie. Volgens het communiqué van voormalige eigenaars krijgen geen MacArthur werd „de genadeslag" als vergoeding. In het hen overhan- poigt toegebracht: terwijl Ameri- digde onteigemngsbïVel verklaart het :aanse en Zuidkoreaanse mariniers digae onteigeningsbt Oostberlijnse stadsbestuur, dat zij zich hebben schuldig gemaakt „aan een aantal overtredingen voor zo ver het goederen en geld betreft van de wet op de bescherming van binnenlandse handel". In een district in Oost-Berlijn werden 80 particulie re ondernemingen aan de staat ge trokken. Tot de onteigende firma's behoren meubelfabrieken, winkels, cementfabrieken, textielfabrieken en wasserijen. Dertien September verklaarde Bru no Baum, wethouder van Economi sche Zaken van Oost-Berlijn, dat alle geruchten over komende onteigenin gen „sprookjes" waren. Ligt Charles Louis de Bourbon werkelijk in Delft begraven Het door een met de Franse leliën gesierd hekwerk omgeven graf in 't stille plantsoentje by de Haagpoort te Delft heeft in de loop der jaren al heel wat pennen in beweging ge bracht. De eenvoudige grafsteen, waarvan de tekst in de Franse ^aal is gesteld, vermeldt, dat daar ligt be graven Charles Louis de Bourbon, due de Normandie. De vraag echter, die de gemoederen in beweging houdt en de laatste tyd ook in Frankrijk weer veel spanning veroorzaakt is deze: is het inderdaad de Dauphin, zoon van Lodewijk XV, die hier begraven ligt? Is de Naundorff, die op 10 Augus tus 1845 in een huis aan de oude Delft stierf, de Franse troonpreden- dent geweest, die als kind in de Tem ple was ondergebracht en onder be waking stond van de concierge en die dan later in Delft zou zijn terecht gekomen Op deze vragen is nimmer een de finitief antwoord gegeven. Daarom zal vandaag, met toestemming van de burgemeester van Delft, de graf kelder worden geopend, teneinde een onderzoek naar de stoffelijke resten te doen instellen. Dit onderzoek dat o.a. zal bestaan uit schedelmetingen, zal worden ver richt in een der lokalen van het bu reau van politie te Delft door dr. Hulst uit Leiden. Of het ondei'zoek enig resultaat zal opleveren is uiteraard niet te voox-spellen. De opgraving kan ech ter betekenis hebben ook in verband met het feit, dat zich in de Vaticaan- se ai£*lieven te Rome een testament van Naundorff's zuster zou bevin- £en- Dit testament zou op 19 Octo ber 1951 kunnen worden geopend. :aanse en Zuidkoreaanse mariniers n „speciale troepen" aan beide zij- en van de Han naar het Noord- lesten trokken, drongen andere ma- riiers-eenheden Seoel van het Noord westen binnen. Inmiddels stak het 3s regiment van de Amerikaanse zrende divisie met het 17de Zuid- keeaanse regiment ten Zuid-Oosten va de stad ae Han over en bezette ee belangrijk punt aan de stads- gns, van waar uit het Noordkore- aase garnizoen in wanorde naar hetNoorden vluchtte. Contact ten Zuiden van Seoel Vlgens New Yorkse radiostations, die;en legerwoordvoerder te Seoel citeen, hebben Amerikaanse troepen ten Zuiden van Seoel contact ge- maat met tanks van de eerste divi sie «.valerie., die van het Zuiden uit optrkken. Als Noordkoreaanse troepen in Z. W.-Rrea, naar schatting drie divi sies, yn thans geïsoleerd. De Ameri kaans strijdkrachten hebben geen tegenland ontmoet. BEffREKINGEN OVER KOREA. Volgns welingelichte leringen te New luk heeft de Amerikaanse delegate Maandag besloten onmid dellijk onofficiële besprekingen te openen met andere delegaties der V.N. ovr de voorwaarden van een regeling Inzake de oorlog in Korea. Men zon hiertoe hebben besloten op grond vin de snelle ontwikkeling van de militaire toestand in Korea. Eén van de belangrijkste kwes ties, die beslist moeten worden, is de vraag of de strijdkrachten der V.N. bij de 38ste breedtegraad zullen halt houden of zich op Noordkore- aans gebied zullen begeven. Volgens Truman moet dit voor de V.N. wor den beslist. Volgens het besluit van de Veilig- heidsraad van 27 Juni hebben de strijdkrachten der V.N. alleen op dracht de Noord-Koreanen van het gebied van Zuid-Korea te verdrijven, like actie van de Veiligheidsraad om dit besluit te amenderen zou bloot staan aan een Sovjet-Russisch veto. Daarom zou Amerika naar ver luidt misschien trachten de kwestie naar de algemene vergadering te verwijzen, waar geen veto geldt. .is het 125 jaar geleden, dat in Engeland de eerste spoorlijn werd geopend, namelijk die van Stockton naar Darlington; viert de beroemde Franse vio list en componist Jacques Thi- baud te Parijs zijn 70e verjaar dag. Honderd doden bij wolk breuk boven Marokko Bij een wolkbreuk boven Frans Marokko zijn Maandagavond waar schijnlijk een honderdtal mensen om het leven gekomen. Bij Sefrou, ten Oosten van Fez, raasde een plotse ling ontstane storm door, een meestal droog liggende rivier, op welker oevers een Joodse en een Arabische wijk zijn gebouwd. Het water spoelde de aarden hutten weg, zodat vele der bewoners verdronken. MAXIMUMPRIJS VOOR RIJWIELBANDEN Do minister van Economische Zaken heeft een pryzenbeschikking han delsmarges textielgoederen vastgesteld. De regeling geldt voor de prijsvaststelling door groot- en kleinhan delaren van alle bedrijfskleding, wollen stoffen, kousen en sokken, wollen en molton dekens (behalve reisdekens), garens (waaronder de wollen brei garens), stukgoederen (behalve kunstzijden stoffen), luiers en huishond- goederen, zoals handdoeken, theedoeken, lakens, sloper en zakdoeken. De regeling bepaalt, dat de vervan gingswaarde voor deze goederen door de handel slechts mag worden in re kening gebracht voorzover reeds de zelfde of nagenoeg dezelfde goederen tegen hogere prijzen zijn ingekocht en in het magazijn aanwezig zijn. Deze goederen dienen van een leve rancier te zijn gekocht die regelmatig in deze goederen handelt. Als han- delsmarge mag niet meer worden be rekend dan een bedrag, dat gelijk is aan de handelsmarge in geld, die laatstelijk in rekening werd gebracht Indrukwekkende ochtendbij eenkomst op Wilhelminaplein te Leeuwarden „Regen? Geen nood, het is echt Waterstaatsweer" De tweede dag van het koninklijk bezoek aan Friesland is niet minder geslaagd dan de eerste dag. Vooral de ochtendbijeenkomst op het Wilhelmi naplein te Leeuwarden, waar 1500 kin deren Friese liederen zongen en een indrukwekkend défilé voor het ko ninklyk paar en de duizendkoppige menigte een prachtig schouwspel bood, zal lang in de herinnering van de Friezen blijven. Na het vertrek uit Leeuwarden werd een autotocht gemaakt, tijdens welke vele vlaggende dorpen, waarvan de bevolking de hoge gasten geestdriftig bejubelde, werden gepasseerd. Natuur lijk ontvingen Koningin en Prins ook Dinsdag talrijke mooie en aardige ge schenken. In Jelsum werd een beroem- Britten vorderen communistisch hoofdkwartier in Dusseldorp Bc Britse autoriteiten hebben het moderne hoofdkwartier te Dusseldorp opgevorderd, waarin zich onlangs de Westduitse communistische partij had geïnstalleerd, na uit Frankfort te zijn verhuisd. Generaal Bishop, commissaris voor de staat Noord-Rijnland-Westfalen gaf hiertoe bevel, om huisvesting te verle nen aan een nieuwe Britse militaire eenheid, die uit Engeland is aangeko men. Britse functionaxissen hebben het op vorderingsbevel gisteren aan het be- bestuur van de communistische partij overhandigd. De communistische lei ders en hun staf kregen 48 uren om het gebouw te ontruimen. In de Britse order wordt gezegd, dat de communisten hun drukpers en de kantoorinrichting moeten laten staan. Behalve het bestuur van de partij, huisden ook de besturen van verschei dene andere communistische organisa ties in het gebouw. Verder waren er de drukkerij en de redactiebureaux van het grootste Westduitse commu nistische orgaan, „Freies Volk". de veestapel bezichtigd. In Dokkum werd een grote krans gelegd bij het monument voor de gevallenen. In Drachten werd de tentoonstelling .,Van veenkolonie tot industrieplaats" bezocht. Op „Harinxma-State", het huis van de oud-Commissaris der Ko ningin, mr. P. A. V. Baron van Ha- rjnxma thoe Slooten. werd de lunch genuttigd. Later werd even gestopt voor het kinderziekenhuis „Cornell Stichting". De 35 patientjes waren alle in de tuin aanwezig. IN HET FRIESE HAAGJE. „Welkom in het Friese Haagje" stond boven een erepoort aan de grens van Heerenveen. waar vier meisjes, in leeftijd gelijk aan die der 'prinsesjes, vier paren schaatsen in mahoniehou ten foudralen aanboden. In Sneek za gen Koningin en Prins een „Skotse trije" dansen. Het bezoek aan Fries land werd beëindigd in Lemmer, waar de ..Piet Hein" al klaar lag. Toegejuicht door duizenden, die spontaan het Wil helmus aanhieven, koerste het konink lijk vaartuig om precies 6 uur de ha ven uit, Wij vernemen nog. dat, toen bij het bezoek op Maandagmiddag aan de ha venwerken van Harlingen de regen in stromen neerviel en men zijn spijt daarover betuigde, de Koningin tot de hoofdingenieur van de Rijkswater staat zeide: Geen nood, het is echt Waterstaatsweer" voor hetzelfde of nagenoeg hetzelfde goed gedurende de periode van 1 Juni 1949 tot en met 31 Mei 1950. Dit geldbedrag mag evenwel worden verhoogd met 3 wegens de sedert dien opgetreden stijging van de ex ploitatiekosten en de kosten van le- vensondei'houd. Daar is gebleken, dat onder invloed van hamsteraankopen gevaar bestaat voor prijsopdrijving van rijwielbui tenbanden, heeft de minister van Economische Zaken de volgende maatregelen genomen. Voor het normale type buitenband in de maat 28 X 1 zÜn maximum prijzen vastgesteld voor verkoop door fabrikanten, grossiers, kleinhandela ren en rijwielherstellers. De maxi mumprijs voor de verbruiker be draagt f 4.85. Aangezien deze prijs overeenkomt met de prjjs welke in Augustus j.l. gold, zijn door de prijs vaststelling de sedertdien toegepaste verhogingen van heden af ongedaan gemaakt. Een ruime voorziening met deze banden is gewaarborgd. Teneinde het hamsteren de kop in te drukken, zal de verbruiker slechts een nieuwe buitenband kunnen kopen bij gelijktijdige inlevering van een oude binnenband van dezelfde maat. De winkelier en de rijwielhersteller zijn verplicht by verkoop van iedere nieuwe buitenband een oude van de zelfde maat in te nemen en deze te bewaren. Vele Amerikaanse orders voor Duitse metaalindustrie De Duitse zware industrie wordt overstroomd met orders uit de Ver. Staten voor alle soorten ijzer- en staalproducten, zo deelde een econo mische functionaris van de West duitse regering mede. In het maandelijks rapport van de Britse Hoge Commissie wordt het grote aantal orders, dat de Duitse industrie thans ontvangt, toegeschre ven aan de omstandigheid, dat vele takken van de Amexikaanse zware industxie als gevolg van de interna tionale spanningen op volle capaci teit werken. Korea-vrijwiiligers voor oefening naar België Omstreeks 20 October zullen de Ne derlandse Itrijdkrachten voor Korea naar het strijdtoneel vertrekken. Aan de oefening van de manschap pen wordt alle zorg besteed. Zo zul len zij in de loop van de volgende week naar België gaan om daar met zwaar materieel een korte oefening te houden. Deze geschiedt geheel in eigen verbad. Een ontmoeting met de Belgisch! Korea-strndérs wordt dus niet veivacht. Wel is ei contact tussen de com mandant va de Belgische en Neder landse detahementen. Zo gaat ma joor den Oilen nog deze week zijn Belgische cdega bezoeken voor het uitwisselen an gegevens. Van be trouwbare zie vernamen wy dat dit bezoek niet Itgelegd moet worden als een begi van de vorming var een Benelux-mtingent voor Korea Minister lansholt heeft Dinsdag middag te Dorecht de tentoonstelling van groenten eTruit „Fruito-Dawet" ge opend. Het overgebleven saldo wordt goed besteed. Het Middelburgs Hulpcomité, dat gedurende een reeks van jaren zulk voortreffelyk werk ten bate van de bewoners der Zeeuwse hoofdstad beeft verricht, wordt geliquideerd. Een schitterende bekroning van de werkzaamheden vormt de besteding van het saldo, groot circa 16.000. Een gedeelte van dit bedrag wordt afgezonderd voor het oorlogsmonu ment van de burger^, terwyl het overige geld aan de Middelburgse jeugd ten goede zal komen: het wordt het gemeentebestuur ter be,schikking ge steld om te dienen als bijdrage in de kosten van nieuwe speeltuinen in de gemeente. Dit is de laatste mooie daad van het comité, dat voor tien duizenden en nog eens tienduizenden guldens goederen aan gedupeerde stadgenoten heeft uitgereikt. „Ik zou een boek kunnen schrij ven over alles, wat wij met en door het M.H.C. hebben beleefd", vertel de ons gisteren de heer J. A. Tave- nier, die jarenlang de werkzaamhe den belangeloos heeft geleid en wiens naam onverbrekelijk vei'bonden is met het comité. In de salon van zyn woning aan de Zuidsingel hangen een fraai muurbord en een oorkonde als tolken van de dankbaarheid, die mede-comitéleden en gedupeerden voor zijn noeste arbeid gevoelen. Een dag na hetDuitse bombarde ment van Middelburg werd het co mité geboren. Het eerste werk was een poging de allerergste nood te lenigen door uitgifte van gebruikte goederen, welke door gelukkigen zonder schade aan huis en hof waren geschonken. Er was echter dringend behoefte aan nieuwe goederen, aan bedden, stoelen, schoenen, jurken, pannen, ledikanteD gordijnen en joost mag weten wat nog meer. Het werkcomité stelde toen een lijst op van artikelen, die nodig waren en schafte deze aan met gelden in eerste instantie een bedrag van f 130.000, die ontvangen waren van net Nationaal Fonds voor Bijzonde re Noden en het Herstelfonds. Na derhand is nog voor duizenden gul dens méér uitgegeven. CRITIEK EN DANK BAARHEID. Hoeveel werk de uitreiking van de goederen eiste en welk een admini stratie aan deze uitgifte was ver bonden, laat zich denken. Niettemin marcheerde alles over het algemeen zeer vlot en konden tallozen daad- werkelyk geholpen worden. En al bleef critiek dan ook natuurlijk niet uit die is onvermijdelijk bij der gelijke hulpacties! de dankbaar heid was groot en talrijk waren de brieven, waarin eenvoudige mensen op eenvoudige wijze hun dank be tuigden, maar die men niet zonder ontroering kon lezen. In het begin van de bezettingstijd werden ook geldelyke uitkeringen verricht: al leenstaande mannen en vrouwen ontvingen 150, echtparen 200, terwijl voor ieder kind 50 werd verstrekt. Het maximum bedrag, dat een gezin kon ontvangen, bedroeg 450. Van de uit te keren som werd echter de waarde van de in natura vex-strekte hulp afgetrokken. Het comité beschikte over een uit stekend kaartsysteem, dat de arbeid aanmerkelijk "vergemakkelijkte. In dit verband moge worden opgemerkt, dat, hoewel voor tonnen goederen werden uitgegeven, de kosten van het comité niet meer dan drie a vierhonderd gulden hebben bedra gen! Een honderdtal dames en he ren heeft belangeloos gewerkt. Het enthousiasme was vex-heugend; men offerde graag vrije tijd op om te helpen. De vice-voorzitster, mevr. Van Walré de Bordes, was op iedere vergadering present! Gedurende de oorlog leek de Con cert- en Gehoorzaal in de Singel straat wel een pakhuis; hier lagen de goederen voor het merendeel textiel hoog opgestapeld. Uit vei ligheidsoverwegingen (men vreesde een ongewenste nieuwsgierigheid van de heren bezetters) werden zij later overgebracht naar de zolder van het tijdelijk gemeentehuis in de COAK- school en weer later, toen gebleken was, dat de Duitsers lucht hadden gekregen van het bestaan der voor raad. bij nacht en ontij naar het bu reau van Maatschappelijk Hulpbe toon gesmokkeld. Deze dienst, waar aan de goederen werden overgedra gen. belastte zich hierna met de dis tributie. Op een kwade dag nodig den de Duitsers het comité uit een opgave te doen van zijn bezittingen. Op deze brief heeft men nooit ge antwoord (Vervolg op pag. 2) „IK BEN ERG BLIJ, PAPPIE!" Trots en blydsehao heerst er in het gezin van dr. Ralph Bunche, die voor zyn succesvol optreden als waarne mend bemiddelaar der Verenigde Na ties in het Palestijnse conflict tussen de Joden en Arabieren, de Nobel prijs voor vrede heeft gekregen. De 7-jarige Ralph drukte zyn trots uit in een eigenhandig geschreven brief, met tekening. Vader Ralpii toonde lachend de mooie brief aan zijn 18- jarige dochter Joan. Arbeiders slaags met politie In Wenen zijn Dinsdag groepen ar beiders slaags geraakt met de politie. Acht politiemannen en twee demon stranten werden gewond. De arbei. ders protesteerden tegen een voorge stelde nieuwe loon. en prijsregeling, waardoor naar hun zeggen de kosten van levensonderhoud omhoog zouden/ gaan. Zij waren afgemarcheerd naar de federale kanselarij te Wenen en gingen na afloop van hun protestmars op een druk kruispunt zitten, waar door het verkeer enige tijd werd opge houden. Arbeiders uit onder Sowjetrussische toezicht staande fabrieken sloten zich bij de demonstranten aan en hadden rode vlaggen en spandoeken bij zich waarop stond: „Wij willen geen hon gerloon" en ,,weg met het verhonge- ringspact". De ai-beiders eisen grotere loonsverhoging dan hun is toegezegd. Ook in het centrum van Wenen, voor twee hotels, die resp. bij Engelsen en Amerikanen in gebruik zijn. kwam het tot demonstraties. Er wei-den en kele ruiten ingegooid. In Wenen is een stormloop ontstaan op levensmiddelen-, textiel- en schoen winkels. Er wordt melding gemaakt van stakingen in fabrieken in de Sow jetrussische zone en van protesttele grammen uit Steyr in de Amerikaan se zóne. AFNEMEND BUIIG. Wisselend bewolkt met aanvanke lijk en voornamelijk in de kustgebie den nog enkele buien. Elders overwe gend droog weer. Matige en in de kustgebieden tijdelijk krachtige wind. Westelijke wind. Weinig vei-andering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1