PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Noordelijke troepen op Korea bieden, krachtige tegenstand BILT Offensief der V.N. vertraagd INDIA ZAL IN LAKE SUCCESS DE KAT DE BEL AANBINDEN r POLDER WALCHEREN KAN NIET BUITEN HOOG DIJKGESCH0T POOS EN SLAGTER WETEN NIET MEER WIE ZIJ ARRESTEERDEN DE VOORSPELT 193e Jaargang - No.220 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie. F van de Velde en F B den Boer AdJ W de Pagter Hoofdred G. BaillntJJn PI verv.s W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct per week: 1 3,90 o kw.; fr o o 1 4.15 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, 3RESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 19 Sept. 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief Kleine advertenües (max. 8 regelsi van 1—5 regels t 1.—, Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer Giro nr 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur Vlisslngen Walsti 58- -60 tel 2355, 4 UJnen <b.g.g 2861 of 2160): M'burg Londense Kaal 29. tel 2077 en 2924; Goes- L. Vorststr 63. tel 2475 (b.g.g 2228); Oostburg Pr Mauritsstr 12. tel 102; Terneuzen: Bro uwerijstr. 2; Zierlkzee: N. Bogardstr. C 160. tel 2» De val van Intsjon blijft een raadsel. Het offensief van de troepen der V. N. op Korea wordt vertraagd door hevige tegenstand van de Noordelijken. In Seoel worden zandzakken op gestapeld; voor een gevecht van straat tot straat. De belangrijkste nieuwe ontwikkeling is wel, dat Amerikaanse eenhe den ongeveer 40 km. ten Zuiden van Taegoe de Naktong zjjn overgesto ken. Zjj hebben opdracht een bruggenhoofd te vormen en te handhaven ten Westen van de rivier om een overtocht op grote schaal voor te bereiden. De laatste communique's van de Amerikaanse hoofdkwartieren mel den krachtige tegenstand der Noor delijken en op sommige plaatsen te genaanvallen. Op het Noordelijk front werden Zuidkoreaanse troepen, die de Hjon- san waren overgetrokken, terugge dreven. Men acht het een raadsel, waar om de Noordkorenanen Intsjon op- faven. Langs de gehele kuststreek ij deze haven was een sterke ver dedigingslinie opgebouwd van loop graven, mitrailleursnesten en prik keldraad. Weken geleden waren ei reeds geruchten over een komende aanval op Intsjon en toch was de verdediging toevertrouwd aart onvol doende opgeleide recruten zonder ge vechtservaring. Velen waren pas 10 dagen in dienst. Volgens een commu niqué van het Noordkoreaanse op percommando was het aantal aan vallers twintig maal zo groot als dat der verdedigers. Veertig duizend man Amerikaanse infanterie waren met artillerie en tanks van een in- vasievloot van 300 oorlogsschepen onder dekking van meer dan 500 vliegtuigen geland, aldus dit comrau- nipué, dat er aan toevoegde, dat de Amerikanen „bijna hun gehele ge wapende strijdmacht van het Verre Oosten" in de strijd hebben gewor pen en bovendien de Engelse troepen hadden ingezet. Maandag waren de weersomstan digheden gunstiger voor acties inde lucht. In Japan gebaseerde vliegtui- Wederom inleveringsplicht voor gerst De minister van Landbouw, Visse rij en Voedselvoorziening heeft be paald, dat voor de oogst 1951 weer een inleveringsplicht voor gerst zal gelden. Deze verplichting zal over het al gemeen 2500 kg. per H.A. bedragen, welke hoeveelheid de overheid tegen een gemiddelde richtprijs van 22. per 100 kg. zal overnemen. Ter voorkoming van de uitbreiding van de met gerst verbouwde opper vlakte ten koste van de verbouw van tarwe, heeft de minister besloten, dat voor tarwe van de oogst 1951 voor de telers een gemiddelde richtprijs van 24,25 zal gelden. Tenslotte kondigt minister Mans- holt een nadere regeling aan ter be- invloeding van het teeltpeil voor rogge en haver indien de uitzaai van deze gewassen een te grote omvang zou gaan aannemen. Stijging der kosten van het onderwijs. Dezer dagen verscheen de door het Centraal Bureau voor de Statistiek be werkte statistiek van de uitgaven der overheid voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap in 1947. De totale overheidsuitgaven voor het onderwijs bedroegen in 1947 348 mil- lioen (1946 f 305 millioen). Hiervan nam het Rijk f 249 millioen voor zijn rekening, de gemeenten betaalden 98 millioen, terwijl de provincies met iets meer dan f 1 millioen het onderwijs subsidieerden. Van de genoemde uit gaven kwam ongeveer 37 ten goede aan het rijks- en gemeentelijk onder wijs en 63 aan het bijzonder onder wijs. Het lager onderwijs (w.o. kleuter scholen. gewoon lager onderwijs, voor bereidend gewoon lager onderwijs, uit gebreid lager onderwijs, buitengewoon l.o. en onderwijzersopleiding) kostte'de overheid 236 millioen (1946: 125 mil lioen). Voor het V.H.M.O., het nijver heidsonderwijs. het land- en tuinbóuw- onderwijs en het hoger onderwijs wa ren deze bedragen in millioenen gul dens uitgedrukt resp. 37 (32), 41 (31) 41 (31), 4 (3). en 27 (21). De inkomsten der overheid ter zake van het onderwijs bedroegen tezamen 24 millioen (f 23 millioen). Tenslotte zij opgemerkt, dat voor kunst en wetenschap een bedrag van f 35 millioen (f 31 millioen) werd uit gegeven. Hiervan betaalde het Rijk f 25 millioen, de. provincies f 1 millioen en de gemeenten f 9 millioen. Eindhoven in feestroes. De fakkel uit Bayeux arriveerde. De Brabantse stad Eindhoven stond gisteravond geheel op stelten. In een zeeman licht van talloze ver sieringen stroomden de mensen jui chend en zingend door de stad: De bevrijdigstoorts uit Bayeux was in hun veste aangekomen. Twintig Nederlandse en Franse renners brachten de fakkel oinnen. Marseillaise werd gespeeld en nadat het licht der vrijheid, dat drie ÏÏSS**1 ,brfmden met de fakkel was ontstoken, klonk het Wilhelmus. van (le feestelijkheden werd een vuurwerk ontstoken. gen bombardeerden en beschoten stellingen der Noordelijken langs de linies m het Westen en Noord-Wes ten. Volgens een woordvoerder van de R.A.F. te Singapore worden „aan zienlijke" aantallen Britse manschap- Een per vliegtuig naar Japan ge- racht om deel te nemen aan de strijd op Korea. Grondpersoneel van de R.A.F. is uit Singapore naar Ja pan vertrokken. GERUCHTEN. In niet officiële kringen te Tokio blijven geruchten de ronde doen, dat Noord-Kor ea vredesonderhandelin gen zou zijn begonnen. Pogingen om bevestiging van de geruchten te ver krijgen uit betrouwbare bron zijn zonder resultaat gebleven. Frans .garnizoen in Indo- China belegerd. Een Frans garnizoen van een paar honderd man te Dong Khe in Indo- China wordt al büna 48 uur belegerd door een strijdmacht van meer dan 5000 man guerilla-troepen van de Viet-minh beweging. Zondag zjjn parachutisten neergela ten ter versterking van het garnizoen. Internationaal leger ter verdediging van Europa. Goedkeuring van Atlantische Raad. De Noordatlantische raad heeft de vorming van een internationaal leger ter verdediging van Europa goedge. keurd. De raad ging uiteen om de ministers van Buitenlandse Zaken in staat te stellen hun regeringen te raadplegen over de middelen om een internatio naal leger te vormen en zal binnen twee weken weer bijeenkomen. Malik wil MacArthurs rapport niet bespreken. Vandaag begint in Lake Success de algemene vergadering van de Ver. Na ties. India heeft reeds medegedeeld, dat het een resolutie zal indienen, waarin wordt aangedrongen op toela ting van communistisch China. Pre mier Pandit Nehroe noemde in een verklaring toelating van het grootste belang voor de toekomst van de V. N. en do wereldvrede. Nehroe zeide verder, dat de kans, dat de Koreaanse oorlog zou uitgroei en tot een wereldoorlog thans veel ge ringer was dan enkele weken geleden. De politiek van India had enig succes gehad. De Chinese nationalistische regering had geen enkel stuk land op het vaste land en was daarom niet representa tief voor China. Generaal MacArthur heeft Maandag aan de Veiligheidsraad medegedeeld, dat „er positieve bewijzen waren ver kregen, dat de Sowjetunie Noordkorea in 1949 en 1950 van munitie had voor zien". Hij verklaarde voorts in zijn rap port dat „communistisch China opge leide manschappen aan de Noordkore- anen had geleverd, hoewel er geen bevestiging is van openlijke Chinese deelneming aan de oorlog". Jacob Malik, de Sowjetrussische af gevaardigde kantte zich Maandag te gen onmiddellijke bespreking van het jongste rapport van generaal MacAr thur over Korea. Hij verklaarde, dat het rapport nadere bestudering ver eiste, alvorens het zou worden bespro ken. 20.000 Nederlanders staan op wachtlijst voor Australië. Van het begin van Januari van dit jaar af zijn er meer dan 6500 Neder landse emigranten naar Australië vertrokken. De emigratie-deskundi gen verwachten, dat vóór 1951 een aantal van 10.000, dat men zich als doel gesteld had voor 1950, zal wor den bereikt. Op het ogenblik staan er ongeveer 20.000 voor emigratie geschikt be vonden Nederlanders op de lyst in afwachting van transport naar Australië. Kolonel Van der Werf commandant van de Luchtverdediging. Kolonel vlieger.waarnemer J. van der Werff is benoemd tot comman dant van het onlangs opgerichte Com mando Luchtverdediging Nederland. Prof. mr. Kranenburg voorzitter Eerste Kamer. Bij Kon. Besluit is tot voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de nieuwe zittingsperiode be noemd prof. mr. R. Kranenburg, lid dier Kamer. Maria Montessori Officier in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Maria Montessori, de be kende onderwijsspecialiste, heeft gis termiddag ten stadhuize te Amster dam, uit handen van mr. H. J. Rei- nink, secr.-generaal van het departe ment van O. K. en W. de Koninklijke onderscheiding officier in de Orde van Oranje Nassau ontvangen. Sir Gladwyn Jebb, de Britse voorzit- .ter van de Raad, had het rapport als eerste punt op de voorlopige agenda geplaatst. Formosa zou daarna worden besproken. Warren Austin, de Amerikaanse ge delegeerde, verklaarde, dat er geen „wettig bezwaar" bestond tegen goed keuring van de voorgestelde agendai Malik zei, dat, indien de meerder heid zou besluiten het rapport té be spreken, de Sowjet-Unie „niet in staat zou zijn deel te nemen aan de bespre king" en dat hij er tegen zou stemmen, dat het in notulen zou worden opgeno men. Malik vroeg, of MacArthur zijn rap port had ingediend om „de luchtgol- ven te doen beven" of om het ernstig door de Raad te laten bestuderen. Na een debat over de procedure, dat bijna twee uur duurde, besloot de Raad met tien stemmen tegen een (de Sowjet-Unie) het rapport van generaal MacArthur te bespreken. Minimum prijzsn voor vis. Bij een bezoek aan IJmuiden heeft minister Mansholt medegedeeld, dat een oplossing gevonden moet worden voor het vraagstuk van de minimum visprijzen. A Een kranige grootmama. De 61-jarige Franse groot mama Leontine Drugeon heeft het klaar gespeeld, zonder de zwemkunst machtig te zyn, een andere grootmama met haar vierjarige kleinzoon te redden uit de snelstromende 'Charente by Saint Hippolyte in Frank rijk. Toen grootmama Drugeon bemerkte dat de drenkelingen door de sterke stroming wer. den meegevoerd, bedacht ze zich geen ogenblik, sprong in het water en haalde ze op het droge. „Ik moest iets doen", zei de kranige vrouw. „Ik ben zelf grootmoeder en het zwem men ging vanzelf". Maximumprijs van koffie. Bepaald op f 1.92 per 250 gram Met ingang van 24 September a.s. wordt de maximumverbruikersprüs voor koffie gebracht van f 1.10 op f 1.92 per 250 gram, aldus een mede deling van het ministerie van Land. bouw. Visserij en Voedselvoorziening. Voor deze prijs van 7.68 per kg. kon nog rekening worden gehouden met minder dure aankopen. Een kof fieprijs op basis van de tegenwoordi ge wereldmarktprijs zou ongeveer op f 8,48 per kg. uitkomen. Aan Horecabedrijven en instellingen, die voor hun koffietoewijzingen sedert 1 Juni 1950 een heffing van f 4,per kilogram vooTuit hebben betaald (deze heffing had ten doel de subsidie op koffie, die niet voor huishoudelijk ver bruik bestemd werd. terug te nemen) wordt de heffing op de nog niet aan gewezen toewijzingen gerestitueerd. Nieuw Amerikaans program voor hulpverlening. Uit gezaghebbende bron te Washing ton wordt vernomen, dat Gordon Gray, de speciale assistent van presi dent Truman, een nieuw programma voor economische hulpverlening aan het buitenland heeft ontworpen en voorgesteld. Dit programma, dat in werking zou moeten treden in 1952, wanneer het plan-Marshall afloopt, wordt thans nog door de betrokken regeringsorsa- nen besproken en kan nog belangrijke wijzigingen ondergaan, alvorens het aan president Truman wordt voorge legd. Volgens welingelichte zijde voorziet het ontwerp-plan in 1) voortzetting van de economische hulpverlening aan Europa gedurende ongeveer 4 jaar na beëindiging vah het plan-Marshall; 2) een achtjarenprogramma van economi sche hulp en een programma van tech nische hulp voor de economisch laag- ontwikkelde gebieden van de wereld. Labour verlaat Eurooese parlementaire Unie. De Britse Labour-afgevaardigde Hughes is afgetreden als vice-presi dent van de Europese parlementaire unie, die haar vierde congres Maan dag begonnen is in de Duitse stad Konstanz (Baden). Hij heeft medege deeld, dat de Labourleden van het Britse parlement niet meer bij de Unie aangesloten wensen te blijven. Als reden geeft Hughes op, dat hij vierkant tegen het door Churchill te Straatsburg gedane voorstel tot op richting van een Europees leger en tot hermilitairisering van Duitsland is. Verlaging der heffing van 7.per 100.belastbare opbrengst verdient geen aanbeveling. Voorlopige raming inkomsten en uilgaven in 1951. Het dagelijks bestuur van de Pol der Walcheren heeft aan de alge mene vergadering voorgesteld het dijkgeschot van de gebouwde eigen dommen voor 1951 te bepalen op f 7 per 100 belastbare opbrengst en het dijkgeschot van de ongebouw de eigendommen op 46 per ha schotbaar en 37,80 per ha. vry land. Hiertoe is een voorlopige raming van de inkomsten en de uitgaven voor het dienstjaar 1951 overge legd, welke een nadelig slot heeft van 930.001,12. De staat van uit gaven vertoont o.m. de volgende ra mingen. nadelig slot 1949 643.583,25, kosten der werken 350.000, kosten herstel oorlogsschade memorie (be groting 1950 102.000), kosten her stel stormschade 75.000, rente van schulden 116.890,49, aflossing van schulden 202.971, grond- en ande re lasten 5500 (begroting-1950 32.145,77). De inkomsten van bezittingen zijn voor 1951 begroot op 2650. Het totaal der uitgaven is voorlo pig geraamd op 1.588.544,74 2.553.030,85), het totaal der in komsten op 658.543.62. De ramingen der kosten voor de werken aan de wateringen luiden als volgt: Noordwatering 206.000; Oostwatering 50.000; Zuidwatering 34.000; Westwatering 60.000. Daarvan komt ten laste van de ge bouwde eigendommen resp. nihil, 15.000, 5750 en 9000, totaal 29.750. Eveneens komt ten laste daarvan het aandeel van het ge bouwd in de rente van geldleningen 41.372,36) en in de aflossing 82.376,76), alsmede de helft der kosten van herstel der stormscha den aan de zeewering 20.908,42), in totaal dus 174.407,54, vermin derd met het batig saldo van de re kening over 1949 6344.17. Er is derhalve uit dijkgeschot te dekken een bedrag van 168.063,37. HET GESCHOT VOOR 1951 Tengevolge van de toeneming van de belastbare opbrengst der gebouw de eigendommen zou dit bedrag ge vonden kunnen worden door het heffen van een geschot van 0 per 100 belastbare opbrengst. Bij een totale belastbare opbrengst van 2.990.000 zou dan een dijkgeschot een bedrag van 179.400 geheven worden. Een verlaging van de heffing van 7 over 1950 bedraagt het geschot verdient echter naar de mening van het dagelijks bestuur in de huidige onzekere omstandigheden en bij de ongunstige kaspositie van de polder geen aanbeveling. Daarom wordt voorgesteld het geschot voor 1951 te bepalen op 7 per 100 belastabre opbrengst, zo dat de ontvangst op 209.300 kan worden geraamd. De resreve van rond 30.000, die aldus wordt ge vormd, komt uitsluitend aan de ge bouwde eigendommen ten goede. Voor de ongebouwde eigendommen blijft te dekken over 720.701,12. Berekend naar 46 per ha. schot- baar en 37,80 per ha. vrij land, kan de opbrengst geraamd worden op 763.046, zodat voor dekking van onvoorziene uitgaven resteert 42.344,88. Bij het opmaken van de hierboven weergegeven raming is uitgegaan van ae veronderstelling, dat het na delig slot van de dienst 1949 ad 643.583,25, waarmede de dienst 1951 opent, geheel zal worden goed gemaakt door nog van het Ryk te ontvangen vergoedingen wegens oorlogsschaden. Een kijkje aan de conferentietafel tijdens de vijfde zitting van de Noord Atlantische Raad te New York. Van links naar rechts: André C'lasen. plaatsvervangend afgevaardigde van Luxemburg; mr. D. U. Stikker, Nederlands afgevaardigde; jhr. mr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh Steehouwer, plaatsverv. afgevaardigde van Nederland en de Noorse af gevaardigde Halvard Lange. Zaak tegen berucht tweetal opnieuw in behandeling. Gisteren begon de Bijzondere Strafkamer van de Amsterdamse Recht bank, gepresideerd door mr. B. de Gaay Fortman, de hernieuwde behan deling van de zaak tegen Poos en Slagter. Deze beide lieden, die o.a. in 1942 en 1943 hebben meegewerkt aan het zogenaamd .England Spiel" en de dood van vele Nederlanders op hun geweten hebben, werden op 14 October 1S48 na een geruchtmakend proces tot de doodstraf veroordeeld. De raad van cassatie verwees de zaak in Januari van dit jaar terug naar de Bijz. Strafkamer te Amsterdam, omdat ,,in de bewijsvoering een klein foutje school." Behalve de dag van gisteren zullen nog vijf Maandagen nodig zijn om de getuigen, circa 80 in getal, te horen. Poos en ook Slagter bevestigden bij de arrestatie van jhr. W. Roëll, de oud-commandant van het veldle ger te zijn geweest. De volgende getuigen waren wedu wen van illegale strijders, mannen die reeds in 1941 door de verdachten waren gearresteerd. Enige van hen z\jn. na' hun lUThstatie gefusilleerd. Omstreeks het middaguur begon de president met het voorlezen van schriftelijke getuigenverklaringen. Zo onder anderen ,,Boos en Slagter arresteerden mijn man, de agent van politie Hump. Hij overleed in het kamp Ra- vensbiiick door hartzwakte." „Mijn zoon Joop moest even met Poos en Slagter mee. Hrj kwam niet terug, werd tot levenslange tuchthuisstraf veroordeeld en ver-, bleef in een groot aantal Duitse con centratiekampen. Na de oorlog kwam hrj als.een wrak terug. In 1946 is mijn zoon aan de gevolgen van zijn gevangenschap overleden." Elk der verklaringen houdt in. dat Poos en Slagter aanwezig waren bij de arrestatie van een echtgenoot of zoon. De meesten van deze gearres teerden zijn in de loop van het jaar 1942 gefusilleerd of overleden. „Het was een lawine." President: „U hebt destijds al le leden van de studentengroepen in Delft gearresteerd?" Poos: .,Het is wel mogelijk. Ik Kan me niet meer alle namen herin neren, Het was een lawine." Slagter: „Wij zijn in ieder geval bij- een aantal van deze arrestaties aanwezig geweest." Urenlang heeft de president ver klaringen van getuigen voorgelezen. Aan het einde van de middag schorste de president de zitting tot Maandag 25 September a.s., dan wordt voortgegaan met het horen van de getuigen k charge. Grote stemmenwinst voor sociaal-democraten in Zweden. De sociaal-democraten hebben bij de Zondag in Zweden gehouden ver kiezingen voor de stedelijke en pro vinciale raden een belangrijke winst geboekt. Zij bezetten thans 744 ze tels, in 1946 was dit aantal 664. De communisten leden zware verliezen. Van de 91 zetels in 1946 hebben ze er 29 behouden. De liberalen behaal, den 330 zetels tegen 227 in 1946. Oostduits convooi te Berlijn in beslag genomen. De Westberlijnse politie heeft Maan dag een convooi van acht Oostduitse vrachtauto's met opleggers in beslag genomen en zes zwaarbewapende le den van de Oostduitse „volkspolitie", die het convooi bewaakten, gearres teerd. Dit gebeurde in de Amerikaan se sector toen het convooi zich naar de Oostduitse sector begaf. Vermoedelijk is het per vergissing in de Westelijke sectoren verzeild ge raakt. „Zuid-Molukken" meldt waar neming troepenverplaatsingen. De vertegenwoordiger van de „Re publiek der Zuid-Molukken" in Den Haag heeft van Zijn regering een tele gram ontvangen, waarin wordt mede gedeeld. dat „in geheel Oost-Indone- sië, dus inclusief de eilanden der Noord-Molukken. grote troepenver plaatsingen en scheepsconcentraties zijn waargenomen". In hetzelfde tele gram wordt mededeling gedaan van de verwachting van een aanval nog deze maand op Ambon, Hardoekoe en Saparua. Kwart millioen schapen verdronken. Tengevolge van de jongste over stroming-en in New South Wales zijn minstens 250.000 schapen verdron ken. Vele van de overstroomde ge- 1 leden' zijn thans weer droog, maar Ju het Zuidelijk deel van de stad -'"an nog grote gebieden onder wa. ter. Eén dode en drie gewonden bij autobotsing. Od de rijksweg: EdeUti^cht bjj de Klomp is gistermiddag een Ci troen tegen een zware tankwagen gebotst. De bestuurder van de personen auto. de 47.jarige heer H. Merke!- bach uit Oosterbeek. werd op slag fedocd. Drie andere inzittenden wer en zwaar gewond. Conflict bij Dominlale mijn. Mljnbeambten contra directie. De katholieke mijnbeambfcen' van de N.V. Dominiale mijn in Kerkrade hebben met de scherpste maatrege len gedreigd indien de directie wei gert het bedrag voor de oude jaren van de beambten-pensioenen, dat wil zeggen van de dienstjaren voor 1920, bij te dragen aan het nieuwe beamb- tenfonds. Op een protestvergadering hééft een hoofdbestuurslid van de R.K. Mijnwerkersbond de mijnbeambten de steun van de bond toegezegd. Vóór 1 October zouden de kwesties rondom de beambtenpensioenen opgelost moe ten zijn. Eén dode op 20 millioen kilometer. De kans om bij een verkeersongeval te worden betrokken in Amsterdam. Rot terdam en Den Haag is tweemaal zo groot als in de acht gemeenten van honderd- tot tweehonderdduizend in woners en viermaal groter dan in die, welke minder dan honderduizend in woners tellen. Volgens een door de KNAC gemaak te berekening, wordt één dodelijk slachtoffer geregistreerd op de twin tig millioen afgelegde voertuigkilome ter (van snel en langzaam rijverkeer) en één gewonde op de één millioen voertuigkilometers. Hoewel het euve^, van de verkeersongevallen ernstig is; zijn op grond van een dergelijke ra ming, naar het oordeel van de K.N.A. C-, de gevaren relatief geringer, dan men geneigd zou zijn aan te nemen. TIJDELIJK ENIGE REGEN. Overwegend zwaar bewolkt en op de meeste plaatsen enige regen. Meest matige wind veranderlijk van richtin gen. Weinig verandering in tempera turen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1