PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Groot offensief van de troepen der Ver. Naties begonnen op Korea De sociale tandheelkunde INBREKER HAD ZIJN „GOEDE NAAIT OP TE HOUDEN 0E BILT Deze week Prijzencommissies weer in actie. REIZIGERSVERVOER DAALDE BIJ NED. SPOORWEGEN Wordt het luxe brood duurder? VOORSPELT: 193e Jaargang - No. 218 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie. F- van de Velde en F. B. den Boer Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. BallintiJn. PI. verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; 3.90 p kw.: tr p. p t 4.15 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VUSSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 16 Sept. 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie 12.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties imax. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro 'nr 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur vOisslngen Walsti 58-60 tel 2355. 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160); M'burg Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorgtstr 63. tel 2475 (b.g.g 2228); Oostburg: Pr Mauritsstr. 12. tel. 102; Terneuzen: Bro uwerijstr. 2; Zlerikzee: N Bogardstr. C 160, te^M Haven Intejon na gevaarlijke landingsoperatie ingenomen Snelle opmars naar vroegere hoofdstad Seoel. Het aangekondigde offensief van de troepen der Ver. Naties op Korea is begonnen. Gesteund door een bombardement van oorlogsschepen zijn b\j Intsjon Amerikaanse mariniers aan land gegaan. In de loop van de dag rukten zij vanuit deze stad op naar Seoel, de voormalige Zuid- Koreaanse hoofdstad en 't hart van het door de Noordelijken bezette gebied. Landstrijdkrachten der Ver. Naties bezetten Vrijdag de stad Kimpo en het nabijgelegen vliegveld. Kimpo ligt 16 km. van Seoel. Zuid-Koreanen landden bij het aanbreken van de dag te Jongdok aan de Oostkust en slaagden erin een bruggehoofd te vormen. Andere Zuid-Koreaanse eenheden veroverden Angang-ni, 15 km. ten Z.W. van Pohang. De diverse landingen dreigen het Noord-Koreaanse leger aan de Nak- tong af te snijden. Intsjon is na Poesan, de belang rijkste haven op Korea. Het is per spoor en met wegen met Seoel ver bonden. De aanval op de haven Intsjon werd in twee golven uitgevoerd met een tussentijd van elf uur. De Ameri kaanse mariniers gingen onder dek king van vliegtuig- en vlootbombar- dementen aan land. De voornaamste aanvalsgolf be reikte Intsjon te 17.30 uur plaatse lijke tijd met het opkomen van de avondvloed. Te voren had een ltlei- nex-e eenheid mariniers het eiland Wolmi binnen een uur veroverd. Aan de landingsoperaties werd deelgenomen door 200 schepen van zeven naties. Aan boord van één der schepen bevond zich generaal Mc. Arthur. De operaties waren voorbereid door bommenwerpers, die havenin stallaties bestookten. In de avonduren bestormden de Amerikaanse mariniers met stormla- ders de hoge zeewering, die in het hart van Intsjon ligt. McArthur overzag van de brug van De najaarbeurs te Utrecht is weer «esloten en het is druk geweest in rtrecht. Uit binnen- en buitenland stroomden de bezoekers toe, maar in de grote aankopen, die gedaan werden, openbaarde zich geen angst-psychose. De handel hamsterde niet en dat kan op twee mogelijkheden berusten: óf de handel ziet de situatie iog zo zwart niet in, óf het geld voor grote aanko pen ontbreekt. Hoe het zij: er zijn goe de zaken gedaan, zonder paniekstem ming en dat zal misschien helpen om ook in het dagelijks leven de kalmte te vergroten. Intussen weten we nu weer, dat ons dierbare kopje koffie een zwaarder offer uit onze portemonnaie zal gaan vergen en dat de margarine niet duur der zal worden. Zolang de roomboter onbetaalbaar blijft in ons liefelijke zuivellandje is dat laatste althans een troost, zij het dan ook een schrale. En daar is zo waar bij het scheiden van de markt in onze Tweede Kamer nog een fel politiek debat ontstaan, een vechtpartij, waarbij het lot van een minister op het spel stond! Minis ter Schokking, charmant, met een on miskenbaar overwicht op de parlemen tariërs. heeft het met zijn practisch beleid niet allen naar de zin kunnen maken. Hy stond aan scherpe aanval len bloot, met name de militaire des kundige van de IjC.V.P. schoot uit zijn slof en van de anderen schaarde zich eigenlijk alleen de C.H.-heer Tilanus achter de bewindsman. Tot een deba cle is het voor de heer Schokking niet gekomen, maar er heerste voor het eerst sedert geruime tijd weer eens spanning in de Tweede Kamer. En dat gebeurt in Nederland niet vaak. Trouwens niet alleen in Nederland heerst onenigheid over de defensiepo litiek. In België,, in Frankrijk, in En geland, in Canada, overal maakt men zich bezorgd over de weerloosheid, die er te constateren valt. Herbewapening is alles wat de klok slaat en in menig land krijgt de regering harde noten te kraken. En iedereen vindt het de ge woonste zaak van de wereld, dat een steeds groter deel van het nationale inkomen aan kanonnen wordt besteed. Stel U eens voor, dat een huisvrouw ruzie had met haar buurvrouw en daarom een groot deel van haar inko men in keukenmessen, boksbeugels. nies- en jeukpoeder om ging zetten Wijzere mensen zouden ingrypen en maken, dat de juffrouw in kwestie de zaak eens rustig uitpraatte met haar geburen. Helaas, boven de staatslieden staan geen wijzere mensen. Zij zijn de wijze mensen zelf en als zij ruzie ma ken, wie doet er dan wat aan? Smuts is overleden. Een van die ge weldigen, die de ontwikkelingsgeschie denis der wereld heeft beïnvloed. Hij was een vroom man. die ingetogen leefde. In de politiek was hij iemand, die naar bereikbare doelen streefde en rekening hield met de harde wetten der-realiteit. Hij had iets van een pro feet bij zijn vooruitzien in de toekomst en Zuid-Afrika heeft reden te over om dankbaar te zijn, dat het vele ja ren lang zo'n leidsman heeft gehad. Smuts heeft, toen in het begin dezer eeuw Engeland militair de meerdere was gebleken, onmiddellijk ingezien, ctat samenwerken met Londen bétere toekomstkansen bood, dan blijven mok. zijn schip de golven landingsvaartui gen, die volgepropt met manschap pen, op de havenstad afstevenden. Doordat de kust bezaaid ligt met mijnen, was de landing slechts moge lijk bjj vloed, wanneer de zeespiegel tien meter stjjgt. Het grote verschil tussen eb en vloed, groter dan er gens anders ter wereld, maakt do operatie tot één der gevaarlijkste, die ooit door de Amerikaanse mari niers Is ondernomen. Het bombardement van Ameri kaanse en Britse schepen en vlieg tuigen op de kustverdedigingsin stallaties van Intsjon werd pas ge staakt 15 seconden voor de eerste maiiniers aan land gingen. In een communiqué van generaal Mc Arthur werd verklaard, dat de operatie „met de regelmaat van een uurwerk" verloopt. Volgens de bijzondere correspon dent van AFP, die de landing mee maakt, was de tegenstand op het eiland Wolmi zwak. Tachtig Noord- Koreanen gaven zich zonder verzet over. Een half uur na de landing wapperde de Amerikaanse vlag op een hoge rots van het eilandje Generaal MacArthurriëidde de iati- dingsoperatie persoonlijk. Hij naderdé de kust tot op een halve mijl in een kleine landingsboot, terwijl de grana ten van het vlootbombardement over zijn hoofd naar hun doel suisden. De verovering van Seoel, dat door de Noordelijken tot het knooppunt van hun verbindingslijnen met het Zuidelijke front is gemaakt, zou de troepen van de Verenigde Naties de sleutel tot Zuid-Korea in handen ge ven. Het Franse persbureau A.F.P. meent te weten, dat een deel van de Noordkoreaanse strijdkrachten van het Zuidelijke front is teruggetrokken om het vitale knooppunt Seoel te verdedigen. TWEEDE BRUGGEHOOFD GEVORMD Vrijdagavond hebben mariniers op vier km afstand van het eerste brug genhoofd, aan de rand van Intsjon een tweede gevormd, waar nog steeds versterkingen aan land worden gezet. „Er zijn weinig parallellen in ae ge schiedenis waarin de tegenstander zijn arm zo ver heeft uitgestoken. Wij zullen die arm afzagen," zo zei Mac Arthur. Generaal-majoor Almond voorspel de, dat de ineenstorting van de vijand zeer snel zal zijn. Noch in het ochtend- noch in hot avondcornmuniqué van het Noordelij ke hoofdkwartier is melding ge maakt van de landingen. Uit welingelichte bron te New York wordt vernomen dat de Amerikaanse minister van Marine, Francis Matthews, ontslag zal nemen en dat dit ontslag zal aanvaard worden. Smuts met militaire eer ten grave gedragen. KRANS VAN KAAPSE HEIDE DEKTE DE KIST. Generaal Smuts is gisteren, onder belangstelling van duizenden ten frave gedragen. De begrafenisplech- igheid geschiedde met militaire eer. Op de kist, die bedekt was met de vlag van de Zuid-Afrilcaanse Unie lag een krans van Kaapse heide met een groen en goud lint waarop me vrouw Smuts had laten schrijven „Tot ziens pappa". De begrafenisstoet, die drie km lang was, werd voorafgegaan door 24 pantserwagens. De straten, waar door de begrafenisstoet trok, waren gevuld niet mannen, die bloothoofds stonden' en wenende vrouwen. Onder de vele bloemen was ook een krans van Koningin Juliana en Prins Bern- hard, die Donderdagavond per vlieg tuig uit Nederland was gekomen. Mevrouw Smuts, die 79 jaar is, luisterde naar de radio-uitzending van de rouwdienst in de „Grote Kerk", de Moederkerk van de Ned. Herv. Kerk van Transvaal, Te Scheveningen heeft Itn.-gen. C. Giebel Vrijdag het commando van de luchtmachtstaf overgedragen aan gen- ma j. A. Aler, die met ingang van heden benoemd is tot luitenant-generaal. Man vond zijn vrouw verkoold in de vlammen. Onder de gemeente Ter Apel in Groningen heeft zich een drama afge speeld. waarvan nog niet is vastge steld of het hier een ongeluk dan wel een misdrijf betreft. Toen de heer J. N. te Ter Apel gistermorgen wakker werd. aldus verklaarde hy aan de po litie, bemerkte hij dat zijn echtgenote niet meer in bed lag. Nadat hij het huis had doorzocht, ging hij achter de woning kijken, waar hij vuur ontdekte. Tot zijn grote ontsteltenis lag zijn vrouw temidden van de vlammen. De vrouw was reeds overleden en reeds gedeeltelijk verkoold. De vrouw was 21 jaar oud en had een kindje van 3 weken. Het parket uit Groningen stelt een onderzoek in. Arbeider verdronk; makkers konden niets uitrichten. Vrijdagmorgen reed de 30-jarige L. de Groot, arbeider te Westerlee (gemeente Scheemda), met een trac tor in de diepe wetering naast het land, waar hij aan het ploegen was. Hy geraakte met zijn voet bekneld in de tractor en kon zich niet vry maken. Andere arbeiders hielden een tijd lang het hoofd van De Groot boven water, maar moesten dit na enige tyd opgeven, doordat de tractor steeds dieper en dieper wegzakte en men de voeten van het slachtoffer niet uit de tractor los kon maken. De man verdween onder water en verdronk. Hy was enige zoon en woonde bij zijn oude moeder. Communistische functio narissen In Saksen gearresteerd. Volgens de Noordwestduitse radio- omroep heeft de Oostduitse veilig heidspolitie elf vooraanstaande com munisten en leden van het Saksische departement van Binnenlandse Za ken gearresteerd. Vele andere communistische func tionarissen zouden, na ondervraagd te zijn, uit hun ambt zrjn ontzet. Allen zouden zijn beschuldigd van „Contact met het Westen". „Een expert ais ik zou ni et zo prutserig werken" Twintig jaren van zijn leven in de cel. „Een alleraardigst verhaal met eni ge briljante vondsten, maar ik geloof er geen woord van", aldus oordeelde de procureur-generaal bij het Haagse gerechtshof gisteren over het verweer van de Hagenaar Z., die in hoger be roep terecht stond. Hij was door de Haagse rechtbank veroordeeld tot 3 jaar wegens een inbraak in een vil la in de residentie. Volgens de lezing van Z. zou op Ue avond van 10 Februari jl. een Am sterdamse zware jongen, een zelteie „Harry", inbreken in de bewuste vil la. Z. 'zat op zwart zaad en stemde De minister van Economische Za ken heeft aan de nog bestaande plaatselijke prijzencommissies ge vraagd opnieuw hun medewerking te verlenen aan een goede uitvoering van de prijzenpolitiek waartoe door de regering is besloten. Zoals bekend is .zijn deze prijzen commissies enige jaren geleden op gericht met het doel bemiddelend op te treden tussen koper en verkoper in geval van conflicten over eventu ele berekende prijzen. Aan de gemeenten, waarin het laatste jaar de prijzencommissies werden opgeheven, is het verzoek gericht zo spoedig mogelijk wederin stelling dezer commissies te willen bevorderen. dus toe hem een handje te helpen. Later bedacht hij zich echter. „Maar ik had een goede naam en reputatie op te houden en dus besloot ik Har ry niet zonder meer in de steek ie la ten", vertelde de welsprekende inbre ker. Hij was naar de villa gegaan en na een kwartier had hij zijn kornuit ontmoet. Toen was echter de politie komen opdagen. Harry" nam de vlucht en Z. werd in de kraag gegre pen. ZOETE KOEK Volgens de politiemannen bestond er helemaal geen Harry en was Z. op eigen gelegenheid aan het opere ren geslagen. Deze ontkende evenwel .ten stelligste de wanorde, die later in de villa was aangetroffen, t.e heb ben aangericht. „Dat was het werk van Harry. Hij was nog maar een nieuweling. Van een man van mijn er varing kunt U niet verwachten, dat hij zo prutserig zou werken". Het hof hechtte evenwel geen waarde aan de lezing van de appelant, hetgeen deze de verzuchting deed slaken, dat „academisch geschoolde mensen zich een dergelijke onwaarheid van de po litie als zoete koek lieten verkopen". Hij besloot: „Twintig jaren van mijn leven heb ik in cellen doorgebracht, edelgrootachtbare; een expert als ik zou nooit zulke risico's hebben geno men!" GOEDERENVERVOER STEEG. Volgens het verschenen jaarver slag over 1949 der N.V. Nederlandse Spoorwegen zijn de totale bedryfs- ontvangsten verminderd van f 289 millioen in 1948 tot f 285.7 millioen in 1949. De exploitatiekosten verto nen een geringe stijging van f 213 millioen tot f 214.1 millioen. Deze toeneming deed het effect van de la gere personeeluitgaven geheel te niet. De totale personeelsuitgaven bedroe gen f 115.7 millioen (vorig jaar f 120.4 millioen) of 54 pet. van de totale exploitatieuitgaven. Na aftrek van afschrijving ad. f 65.1 millioen en interest ad f 5.7 millioen, resul teert een winst van f 872.834 (vorig jaar f 3704), die naar de rekening reserve diverse risico's is overge boekt. Het goederenvervoer vertoon de een styging van 18.5 millioen ton in 1948 tot 19.9 millioen ton in 1949. Door rationalisatie kon de omvang van het personeel worden terugge bracht van 41.220 op 31 Dec. 1948 tot Tandartsen congresseerden te Middelburg Enige honderden tandartsen, afkomstig uit alle delen van ons land en velen vergezeld door him echtgenoten, vertoefden gisteren in Middelburg, waar de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde In de Concert- en Gehoorzaal 's morgens een geanimeerde, vlot verlopen al gemene vergadering hield. Des middags luisterde men in dezelfde zaal naar enige belangwekkende causerieën, waarna, met de „Koningin Juliana" een boottocht op de Westerschelde werd gemaakt. Een ander hoogtepunt van de dag vormde de ontvangst van de congressisten door het gemeentebe stuur van Middelburg in de luisterrijke Burgerzaal van het Stadhuis. Zij werden daar ontvangen door de burgemeester, mr. dr. /7. Bolkestein, de wethouders de heren J. W. Köge- ler, L. J. Geers, A. J. Berenpas en L. J. van 't Westende en de gemeentese cretaris, de heer J. Ph. Koene. De burgemeester hield een rede. waarin hij de gasten een hartelijk welkom toeriep en verklaarde, dat het ge meentebestuur juist in deze tijd het houden van congressen in Middelburg toejuicht, omdat het er trots op is dat het herstel van de stad zo goed vordert en gaarne overig Nederland von ua" U1*jven muit. ia: voor ae Krantenlezer komt xen en tegenstribbelen. Dat heeft hem werk aan de winkel' vele vijanden bezorgd, die zijn brede visie misten. Maar zijn land en zijn volk heeft hij er een weldaad mee be wezen. Tot slot Korea. Zijn de kaarten ge keerd? De berichten van Vrijdag sug gereerden. dat de Amerikanen tot stoutmoedige acties zijn overgegaan, die óf wel een laatste noodsprong, of wel een bewijs van verrassende weer baarheid kunnen zijn. In ieder geval zijn de landingen ver van het Zuidelij ke bruggehoofd een riskante aangele genheid. Spoedig zal blijken, welke betekenis men er aan mag toekennen. En nu: op naar de volgende week! Prinsjesdag, Troonrede, Millioenenno- ta! Voor de krantenlezer wil tonen hoe mooi het stadhuis is geworden. „U allen houdt U eveneens bezig met restauratie", aldus zeide de burgemeester tot de verzamelde tandartsen, „en U weet dus hoe veel tijd en moeite er in gaat zit ten en hoeveel het kost". Mr. dr. Bolkestein zeide te geloven, dat het met de tandheelkunde net zo is als met vele andere beroepen; de beoefenaren worden steeds meer ge confronteerd met het - probleem hoe zij hun beroep, moeten inpassen in 't grote geheel. Meij bereikt thans gro te groepen mensen, die tot nu toe eigenlijk maar nauwelijks aan goede tandverzorging toekwamen. In dit verband noemde de spreker ook o'e schooltandverzorging en het werk der ziekenfondsen. Dit alles heeft tot ge volg, dat er een band ontstaat tus sen de tandartsen en de overheid. De burgemeester eindigde met dc wens dat de congressisten vruchtbare be sprekingen mogen voeren en veel ge noegen mogen putten uit het onder ling samenzijn. Zijn rede werd beantwoord door de voorzitter der Led. Maatschappy tot Bevordering der Tandheelkunde dhr. D. A. van Kou;e. die verklaarde, dat het hoofdbestuur destijds r.cer gaarne aan de uitnodiging van dc aideiing Zeeland om dn jaarvergadering in de ze provincie to houden, gevolg had gegeven. Het appreci i3.de dit initia tief ten zeerste omd'X het kwam van de benjamin onder de afdelingen en omdat men hierdoor ook zijn welge meende belangstelling kon tonc-n vcor één van 's iaras zwaarst getroffen gewesten. De heer van Houte fcerir- nerde aan ie w'dskrv.-ht van de be volking, waardoor het mogelijk werd. dat Zeeland herrees. Kort na de be vrijding hebben vele leden der maat schappij reeds hun naam gegeven aan op Walcheren geplante bomen. Spre ker was van mening, dat deze belang stelling door dit bezoek opnieuw zal worden gestimuleerd. Hy complimenteerde het gemeente bestuur met het herstel van het be roemde stadhuis, dat onverdeelde be wondering wekt en wenste de ge meente veel heil toe op de weg naar een totale wederopbouw van de stad. Denkend aan het devies van het Zeeuwse wapen, zeide hij er van over tuigd te zijn, dat het doel zal worden bereikt. Na nog enige tijd in de Burgerzaal bijeen geweest te zijn, bezichtigden de dames en heren de andere Stad huis-vertrekken. DE VERGADERTXGEX Uiteraard vormde de ontvangst in het stadhuis slechts een aangename verpozing tussen zakelijke besprekin- f;en. 15 en 16 Sept. werd en wordt e Middelburg de 55ste algemens ver gadering geopend van de Ned. Mij. tot Bevordering der Tandheelkunde. De voorzitter de heer D. A. van Hou te uit Rotterdam uitte in zijn ope nt ngswoord grote waardering voor het initiatief van de jonge afdeling Zee land. Het grootste deel van de be sprekingen was gewyd aan de sociale tandheelkunde speciaal de schooltand verzorging, van welker belang de Zeeuwse tandartsen zeer dooi drongen zijn. Zy verleenden daadwerkelijke me dewerking aan de totstandkoming daarvan. (Vervolg op pag. 2) 38.901 op het einde van het verslag jaar. Deze vermindering werd be reikt door niet-vervanging van het personeel, dat het bedrijf verliet. Tengevolge van de veranderde in komensbesteding van het publiek en de uitbreiding van het aantal parti culiere auto's daalde het vervoer op gewone plaatsbewijzen. Het vervoer op algemene abonnementen en dat op weekkaarten vertoonde een ver dere stijging, die evenwel kleiner was dan in 1948. Het totale reizigersver- voer daalde tot 6478 millioen reizi gerskilometers (6839 millioen in '48), terwijl de opbrengst uit dit vervoer daalde met f 15-4 millioen tot f 173.4 millioen. Bakkers willen compensatie voor 5 loonsverhoging. Vertegenwoordigers van het Georga niseerd Overleg van de Nederlandse bakkers, waaraan alle werkgevers en werknemers in het Nederlandse bak kersbedrijf deelnemen, zijn Donderdag door minister Mansholt in audiëntie ontvangen. Besproken werd de vraag hoe de bakkerspatroons eventueel compensa tie kunnen verkrijgen voor de uit te betalen 5 loonsverhoging. Minister Mansholt heeft toegezegd de kwestie Maandag as. in de ministerraad te brengen. Mochten de bakkers geen toestem ming krijgen de loonsverhoging door te berekenen of zou er geen andere vorm van compensatie verleend wor den, zoals bijvoorbeeld een verhoging van de subsidie op het brood, dan zul len zij aan 't College van Rijksbemid delaars om dispensatie van uitbetaling der 5 loonsverhoging verzoeken. De patroonsbonden hebben intussen aan hun leden geadviseerd om voor lopig te wachten met de uitbetaling van enige loonsverhoging. Zoals men zich zal herinneren heeft minister Mansholt in de Tweede Ka mer medegedeeld, dat de broodprijs niet zal worden verhoogd. In kringen van zijn departement interpreteert men deze uitlating zodat hier alleen het zogenaamde volksbrood bedoeld zou zijn. Alhoewel nog niets vaststaat wordt een al dan niet gedeeltelijke oplossing van de aan de orde zijnde problemen gezocht in een prijsverhoging van het luxe brood. Bertha blijft bij haar man. Het opperste gerechtshof te Singa pore heeft afwijzend beschikt op het namens de ouders ingediende ver zoek Bertha Hertogh onder de hoede te stellen van de sociale dienst van het gouvernement, voor de duur van de procedure inzake haar terugzen ding naar Nederland. De verdere be handeling van de zaak is bepaald op 20 November. KORTE PREDICATIE „Zo God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?". Rom. 8 81b. Er is op 't ogenblik in ons aller le ven een zekere krampachtigheid. Als je met een paar mensen bij elkaar zit, wordt er over allerlei akeligs ge sproken. Het zit ons niet mee in deze tijd. Er 'is angst voor oorlog, we heb ben zorg over ons huishoudbudget, velen kunnen de eindjes nauwelyks aan elkaar knopen. Om nog niet te spreken over allerhande andere za ken, waarmede wij mensen het elkaar lastig maken op deze wereld. We doen wel alsofmaar achter heel ons levensbedryf schuilt de onzeker heid. Wij hebben grote behoefte aan wat we met een ouderwets woord kunnen noemen vastigheid. Maar het IS er niet! Zie, en nu staat er midden in één van de beroemdste hoofdstukken uit de Bfybcl dit eigenaardigo woord: „Zo God vóór ons is, wie zal tegen ons zjjnf" Ach, als we dat maar zeker wisten! Maar het valt ons zo uiter mate moeilijk dit te geloven. Wij heb ben met alle eerbied gesproken veel meer het gevoel alsof God zich van de zaken op deze wereld niets meer aantrekt en ons maar wat laat tobben. En toch is het niet waar! De mGbi, die dit woord heeft neerge schreven, de apostel Paulusheeft nu ook niet bepaald een leven gehad, dat over rozen ging. Maar DIT heeft hij toch kunnen en mogen neer schrij ven! En wel omdat hij God heelt leren kenen in Jezus ChristusWant in de timmermanszoon van Nazareth is God op deze qarde gekomen, midden in onze krampachtigheid en onze nood en onze vragen. En ook bij Hem heeft het er de schyn van gehadals of God de mensen maar liet doen. Zelfs toen de mensen Hem hebben vermoord, leek het alsof God er bui ten bleef. Maar zie, juist in Zijn dood en opstanding is God vóór ons geble ken. En dat wéét Paulus! Daarom durft hij, ondanks alles dit stoutmoe dige woord te spreken. En ook dat is liet, waardoor wij vandaag nog hoop hebben. God IS voor ons, want Hij heeft in Christus „ja" gezegd te gen deze onze mensenwereld. Wie zal ons dan tegen zijn Goes. H. M. STRATING. Belgisch hefschroefvliegluig bij Luik neergestort. Het hefschroefvliegtuig van de Belgische posterijen, dat sedert enige weken in dienst is, is Vrijdagmiddag nabij Pont du Commerce bij Luik in de Maas gestort. De piloot is onge deerd, doch het toestel werd zwaar beschadigd. Een deel van de post ging verloren. Een hele mond vol. Bij het rooien van aardappe len op het land der weduwe Venrooy in Den Dungen (N. Br.) kwam een aardappel naar boven van 2 Va pond van het ras Noorderling. Indonesië bestelt locomotieven in Duitsland. De locomotievenfabriek van Fried Krupp in Essen heeft van de Indone sische regering opdracht ontvangen tot levering van 100 locomotieven voor het Indonesisch spoorwegnet. De leveringstyd loopt tot begin 1952. De gezamenlijke waarde van de op dracht bedraagt ongeveer 19 mil lioen Ned. guldens. MINDER REGEN Wisselend bewolkt met op enkele plaatsen een bui. Matige, tijdelijke krachtige wind overwegend uit Wes telijke richtingen. Weinig verande ring in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1