PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Nachtelijke razzia's in Frankrijk tegen buitenlandse communisten Het grondbezit in Zeeland D£ BILT Actie in hoofdzaak gericht tegen Spaanse vluchtelingen Met gemengde gevoelens BRITSE VAKBEWEGING KANT ZICH TEGEN ATTLEE'S OPROEP N00RDK0REANEN ZIJN TAEG0E ZEER DICHT GENADERD Groeiend aantal pachtboeren Vandaag VOORSPELT, 193e Jaargang - No. 211 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie. F van de Velde en F. B. den Boer Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintljn, PI verv.: VV. Leertouwer en Ei. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct, per week; I 3.90 p kw.; fr p. p 1 4.15 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, SRESKEN5E COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 8 Sept. 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max.8 regels): van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vlissingen Walstr 58—60 tel 2355. 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160): M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr. 63. tel 2475 (b.g.g 2228); Oostburg: Pr. Maurltsstr. 12. tel. 102; Terneuzen: Bro uwerijstr. 2; Zierikzee: N Bogardstr. C ICQ, tel. 26 Maatregelen tegen eventuele vijfde colonne De Franse politie heeft Donderdag in nachtelijke razzia's te Parijs, Lyou, Straatsburg, Toulouse en Marseille 208 buitenlandse communisten gear resteerd. Voor het merendeel zijn het veteranen van het Spaanse Republi keinse leger. Onder de arrestanten bevinden zich ook Joegoslaven, Polen, Tsjechen, Roemenen en enkele Russen. Volgens het departement van Bui tenlandse Zaken was de actie gericht tegen „de vijfde colonne". Te Parijs begon de razzia om 4 uur 's nachts. Agenten van de contra- spionnage en 60 overvalwagens zwerm den uit over de Parijse wijken, waai de refrugées meestal wonen. De Re publikeinse Garde, gewapend met tommy-guns legde daarna een cordon om het departement van Binnenland se Zaken, waar de ai-restanten wer den verhoord. Niemand werd tot het gebouw toegelaten. De actie, de grootste die sinds '39 in Frankrijk is uitgevoerd, was reeds lang geleden voorbereid. Drie maan den geleden werd te Barbazan in Z. O. Frankrijk een geheime wapenop slagplaats ontdekt. In het gebied van Toulouse zijn kortgeleden enkele ge heimzinnige moorden op Spaanse re frugées voorgekomen. Elke arrestant wordt onderzocht De meeste Nederlandse huisvaders en huismoeders hebben met gemengde gevoelens de door de regering afgekon digde loonronde begroet. Bij de vorige loonsverhoging (1 Jan. 1950) heerste er bij velen nog optimis me. Men verwachtte, dat zij de nood van degenen, die er niet meer van hun inkomen konden komen, zou lenigen. Door de ervaring wijs geworden, koes tert niemand die verwachting thans.. De prijsstijging', veroorzaakt door de devaluatie in September 1949, duurde voort. De vorige loonronde had zelfs een prijsverhogend effect. De interna tionale ontwikkeling joeg de prijzen op de wereldmarkt omhoog. De drang tot kopen, die zich de laatste maanden openbaarde, duurt onvermindert voort en veroorzaakt schaarste en nieuwe prijsstijgingen. Onze export kwam in moeilijkheden, omdat de arbeidspro ductiviteit niet steeg in verhouding fot de loonsverhoging. Ziedaar het sa menstel van factoren, dat de goede uitwerking van de vorige loonsverho ging te niet deed. Gelden deze factoren ditmaal niet? Zij gelden onverminderd! Alleen een verbod van verdere prijs verhogingen zou de nieuwe loonronde enig blijvend effect hebben verleend. Maar een dergelijke prijsstop kan de regering niet afkondigen. Nederland heeft het op de wereldmarkt immers niet voor het zeggen. En daar stijgen de prijzen. Wij zijn arm aan grondstof fen, wij moeten deze invoeren. En er steeds meer voor betalen. En dus zul len, zolang er geen verbetering komt in de internationale toestand, de prij zen blijven stijgen, of onze regering dat aangenaam vindt of niet. Daar komt nog bij, dat met name de kleine middenstanders, (de detaillis ten) en de ambachtsbedrijven het al zeer moeilijk hebben. Zij worden door de nieuwe loonronde, die zy aan hun personeel moeten betalen, zwaar ge troffen. Zo zwaar, dat zij deze verho ging wel op hun goederen moeten doorberekenen. Tengevolge van dit alles zal de jongste loonsverhoging slechts tijdelijk gunstig werken. Men kan zich natuurlijk blij maken met de dode mus, dat de arbeiders nu een redelijker aandeel zullen krijgen in het nationale inkomen. Dit aandeel daalde namelijk van 56.1 in 1947 tot 52.2 To in 1949. terwijl het dit jaar sneller gedaald is. Omgekeerd steeg het aandeel der ondernemers naar ver houding, de bedrijven floreren, de in vesteringen tonen een stijgende lijn. Men vergeet dan echter, dat al die „winst" voor een groot deel moet wor den aangewend voor het betalen van de verhoogde prijzen voor importarti kelen en grondstoffen en voor de rest voor de vergroting van het productie apparaat, welke broodnodig is in ver- band met de groei van onze bevolking, j Is er dan geen uitweg? Natuurlijk is die er. Helaas echter is het de steile weg, die bezaaid is met stenen, de weg die met name arbei dend Nederland terecht niet dan na het uiterste verzet zal willen gaan. Het is de weg van de verlaging van de le vensstandaard, gepaard gaande met verhoogde productie. Het verhogen van de productie kan geschieden met behulp van Ameri kaanse efficiëncymethoden. maar zal tevens moeten geschieden door harder werken. Nog altijd doet de Neder landse hoofd- en handarbeider het wat kalmer aan, dan voor de oorlog en heel wat kalmer, don menige arbeider ni het buitenland. Wij zouden om ons land er bovenop te brengen langer moeten werken voor hetzelfde loon, of aanzienlijk harder. Wij zouden boven dien soberder moeten zijn en moeten icren om ieder dubbeltje driemaal om ie draaien voor we het uitgeven. Als men van iedere gulden, die men vóór de loonronde verdiende, drie cent be- ?p3avd had. zou dit hetzelfde effect nebben, als de vijf procent loonsverho- w:- nu is doorgevoerd. wy zijn een arm volk. Onze levens standaard echter ligt hoger dan en degenen, tot wier uitzetting wordt besloten, zullen zeer spoedig uit het land worden gezet. Zij zullen Frank rijk mogen verlaten óver de grens, die zij verkiezen. Als zij Frankrijk niet willen verlaten, zullen zij moe ten wonen in dorpen, die hun door de autoriteiten worden toegewezen. Waarschijnlijk zullen het dorpen in Noord Afrika zijn. De eerste gearresteerden die gede porteerd werden, zijn in 16 politie auto's naar de FransDuitse grens vervoerd vanwaar zij door dc Fran se bezettingsautoriteiten onder ge wapend geleide naar de Sowjet-zöne zullen worden geleid. De Franse mi nister van Binnenlandse Zaken heeft de Spaanse communistische partij onwettig verklaard. Voorts is het Spaanse communistische blad „Mun- do Obrero" verboden. WAARSCHUWING. Een communiqué noemt de actie „een ernstige waarschuwing". Frank rijk wenste gastvrij te blijven voor politieke vluchtelingen, die onder de bescherming van de Franse wet te leven. De Franse regering was er echter niet bereid „inbreuk op de Re publikeinse gastvrijheid" te dulden door hen „die daden van verraad en demoraliserlnêf, begaan". De actie is vooral gericht tegen de Spaanse vluchtelingen van wie er meer dan 100.000 sinds het einde van de Spaanse burgeroorlog in Frankrijk wonen. In liet gebied van Toulouse, soms wel de hoofdstad van de Spaanse vluchtelin gen genoemd, trachtten sommigen te ont komen door de Pyreneën in te vluchten. Zij worden nageze tdoor gendarmes. In politieke kringen is men het er niet over eens, of de maatregelen het begin zijn van een toekomstige actie tegen de Franse communistische par tij. die naar men zegt 800.000 leden telt. De autoriteiten zijn reeds lang be zorgd over een organisatie van ge wapende groepen opstandelingen, die in het geheim opgebouwd zouden worden en het plan zouden hebben sleutelposities te bezetten voor het geval een inval in het land zou wor den gedaan. Volgens persberichten zouden vooral de Spaanse communis ten betrokken zijn bij deze plannen en zouden zij zich voorbereiden om op het daartoe geschikte ogenblik de Frans-Spaanse grens af te sluiten. CosteFloret (afgevaardigde voor de M.R.P.) heeft enige tijd geleden verklaard, dat er in het gebied der Pyreneeën er. het verdere Zuid- Westen geheirfle wapenopslagplaat sen waren. Een nieuwe verschyning in Middelburgs straten. Tot voor kort werden de rioleringsputten geledigd door leegscheppen en liet deponeren van de modder in de z g. modderwa.gen. De thans aangeschafte kolkenzuiger zal dit werk automatisch doen. Dit is meer hygiënisch en bovendien heel wat vlugger. Door de lage waterstand in 't kanaal kunnen veel riolen thans niet meer zoals vroeger 't geval was doorgespuid worden en zitten vele riolen met de daarby behorende putten met een dikke laag modder. De kolkenzuiger, die een capaciteit heeft van 2 m3 vast vuil, kan hierin door deze grotere capaciteit en snellere werkwyze, verbetering brengen. Het grootste gedeelte van de putten kan snel door deze zuiger geledigd" worden. Enkele andere putten zullen nog met de hand geledigd moeten wofden. Bovendien kan de zuiger gebruikt worden voor het ledigen van do beerputten. 12.000 „gevaarlijke communisten" in de Ver. Staten HOOVER WIL ZE ZO NODIG ARRESTEREN. Het Amerikaanse Federale Bureau van Onderzoek (FBI) wil 12.000 „ge vaarlijke communisten" arresteren, in dien oorlog met de Sowj et-Unie zou uitbreken, aldus zou Edgar Hoover, de directeur, volgens een Amerikaanse senator verklaard hebben. De senator, lid van de senaatscom missie voor de toewijzingen, voegde er aan toe, dat Hoover in een besloten zitting had meegedeeld, dat hij meer geld nodig had voor het aanstellen van meer agenten om de gangen der com munisten na te gaan. Verleden week verzocht Truman het' congres om 6 millioen dollar voor de financiering van de activiteit van het FBI. De Senaatscommissie ontbood Hoover om te vernemen, waarvoor hij het geld wilde gebruiken. Hoover deel de de commissie mee, dat de helft van de 12.000 „gevaarlijke communisten" (het FBI heeft de gangen van 50.000 bekende communisten nagegaan) Ame rikaans burger is, vaak in de V.S. ge boren. Het ministerie van justitie zou moeten beslissen, of Amerikanen even als buitenlanders onmiddellijk gearres teerd konden worden. Resolutie aangenomen tegen te hoge prijzen en winsten Het congres te Bryhton van dc Britse vakbeweging heeft tegen het ad vies van de leiding in het beroep van premier Attlee om matiging te be trachten bij het stellen van looneisen verworpen. Met 3.949.000 tegen 3.727.000 stemmen werd een resolutie aangenomen, waarin stelling wordt genomen tegen te hoge prijzen en winsten. De aangenomen resolutie ging uit van betrekkelijk kleine vakverenigin gen. waarvan men weet dat de com munistische invloed erg sterk is. Zij werd ingediend door de secretaris-ge neraal van de bond van eleetrotechni- ci. die openlijk bekend heeft commu nist te zijn. De resolutie kreeg de steun van vele grote vakverenigingen waarin de communisten een kleine en weinig' invloedrijke minderheid vormen. De resolutie verklaart ,,dat de prijzen en Minsten zijn blijven stijgen in tegenstelling met de levens standaard van grote delen van de werkende gemeenschap, die blijft da len. „Het congres protesteert in de Drie oorlogscorrespondenten slachtoffers van vliegtuigramp Volgens de laatste berichten van het front in Korea, bevinden de Noord- Koreanen zich zo dicht bij Taegoe, dat de stad door hun artillerie kan worden beschoten. Twee krachtige speerpunten bevonden zich op een afstand van ongeveer elf km van de stad. Zij waren ongemerkt door de berg passen ten Noordoosten van Taegoe getrokken, waar de eerste Ameri kaanse cavaleriedivisie zich uit Ka- san had moeten terugtrekken. Aan de Noordwestelijke zijde van de defensielinie rondom Taegoe trok ken troepen van de eerste cavalerie divisie terug van Waegwan, een stad aan de Naktong. De Noovdkoreaanse aanvallen langs het gehele front werden Donderdag onverminderd voortgezet. Zij „wer den Rechter afgeslagen, afgegrendeld of bleven zonder succes", zó werd "door het hoofdkwartier van het Ame rikaanse achtste leger verklaard. Het vliegveld van Pohang is door Amerikaanse Marine schoot het Russische toestel neer De Amerikaanse marine heeft er. kend dat het twee gevechtsvliegtuigen van de marine waren, die Maandag de Russische bommenwerper bij Korea hebben neergeschoten. Dit is de eerste officiële verklaring in deze zin. Volgens de beschuldiging van Amerikaanse zijde viel de bom menwerper zeestrijdkrachten der V.N. aan. Amerikaanse luchtmachtgroepen onder de wapenen De Amerikaanse luchtmacht deelt mede, dat in de naaste toekomst vier groepen jager-bommenwerpers en een tactische verkenningsgroep van de nationale garde zullen worde geroepen. den op- Grote veranderingen in een samenleving voltrekken zich meestal lang zaam. Eén van die langzame, maar hoogst belangrijke veranderingen Is de wijziging, die zich voordoet in de verdeling van liet grondbezit. Vooral voor Zeeland met zijn grote agrarische bevolking is zij van betekenis. Het Centraal Bureau voor de Statistiek is gereed gekomen met het ver werken van de cijfers, die tydens de grondinventarisatie van 1948 werden verzameld en daaruit blijkt, dat sedert 1930 in Zeeland het aantal bedrij ven niet 1 tot 50 ha grond is toegenomen, maar het aantal bedrijven met meer dan 50 ha grond vrij sterk is gedaald. Dit betekent dus, dat het groot grondbezit in Zeeland gestadig terug loopt. De grond behorend tot bedrijfjes van 1 tot 5 ha. bedroeg in 1930 9.04 van het totaal grondbezit in de provincie en in 1948 9,39 Voor bedrijven van 510 ha. steeg het percentage van 9.52 tot 10.60, voor bedrijven van 10—20 ha. van 16.44 tot 19.02, voor bedrijven van 20—50 ha. van 39.92 tot 40.53. Het daal de voor bedrijven boven de 50 ha. van 24.47 tot 19.03 Tc. Uit deze cijfers pa. En veel hoger, dan die van de Aziatische volkeren. Willen wij geen armlastig volk worden .dan zullen wij de offers moeten brengen, die armoede nu eenmaal met zich brengt: soberder leven, harder werken, zo mogelijk voor minder loon. Doen wij dat niet, dan leggen wij het af tegen ieder volk, dat deze offers wel brengt. Het klinkt hard. Maar zonder het aanvaarden van deze realiteit zal de nieuwe loonronde sneller nog dan de eerste haar uitwerking verliezen. Laat ons intussen hopen, dat de maatregelen, welke de regering over weegt om de prijsvorming zonder prijsstop toch in de hand te houden, in riA "ft", "wscx uau vrucht zullen dragen. Geloven doen u ae meeste andere landen van Euro- wij het nog niet. blijkt, dat de bedrijven van 10 tot 20 ha. de meest gewilde zijn in Zeeland. KLEINE BEDRIJFJES. Het areaal van de bedrijfjes in de grootteklasse 1 tot 5 ha. nam sedert 1930 in Zeeland toe met bijna 1000 ha. en dat wel voornamelijk op Zuid-Be veland en in Oost- en West Zeeuwsch- Vlaanderen, waarbij gedacht moet worden aan uitbreiding van de fruit teelt. Op Walcheren is door de herverka veling het aantal bedrijfjes, dat over 1020 ha. beschikt toegenomen, terwijl het aantal bedrijven van 15 en van 2050 ha. in aantal verminderde. Voor geheel Zeeland geldt overigens een tendenz naar kleinere bedrijven. Zo is bijvoorbeeld het totale areaal van de bedrijven, die groter zijn dan 50 ha. met niet minder dan 7000 ha. afgeno men. PACHTGROND. Hoe staat het nu mei de verhouding tussen de pachtgrond en de eigendoms- grond in Zeeland? In Zeeland was in 1948 van de aanwezige gronden 28.60 To in exploitatie bij de eigenaren en in 1921 was dat percentage nog 40.38 Daar vloeit voor, dat het verpachte areaal sterk is toegenomen. Dit was niet een gevolg van het verpachten door ouders aan kinderen, want de op pervlakte, die ouders verpachtten bleef vrijwel gelijk aan die van 1930. IN NOORD ZEELAND. Op Tholen en St. Philipsland nam in vergelijking met 1930 het aantal land- gebruikers toe van 1183 tot 1347. Er was 12.641 ha. cultuurgrond, waarvan 22.76 door de eigenaren werd geëx ploiteerd. Er waren op Tholen en Sint Philips land 827 landgebruikers, die beschik ten over minder dan 5 ha. en 210 over minder dan 10 ha. Op Schouwen en Duiveland bleef het aantal landverbruikers vrijwel stationair op 1300, van wie ruim 750 beschikten over minder dan 10 ha. per bedrijf. Er was 17.857 ha. cultuurgrond, waarvan 32.28 in exploitatie bij dc eigenaren (in 1930 45.01 OP DE BEVELANDEN. Op Noord-Beveland was in 1948 7105 ha. cultuurgrond, waarvan 20.30 To in exploitatie bij de eigenaren (in 1930 31.25 Tc). Het aantal landgebruikers nam af van 431 in 1930 tot 398 in 1948. Het aantal bedrijfjes beneden de 5 ha. zak te van 194 tot 152. Op Zuid-Beveland waren 2878 land gebruikers. van wie 1663 zaten op be drijven van minder dan 5 ha. Het aan tal bedrijven boven de 50 ha. zakte van 119 in 1930 tot 90 in 1948. Van het totale areaal ad 30.527 ha. was 41.39 To in exploitatie bij de eige naars. WALCHEREN. Op Walcheren waren 1790 landge bruikers, van wie 11 een bedrjjf van meer dan 50 ha. hadden en 871 bene den de 5 ha. bleven. In 1930 waren er 1013 bedrijven beneden de 5 ha. Van het totale cultuurgebied groot 16.213 ha.,-was 33.87 To in exploitatie bij de eigenaren (in 1930 40.87 ZEEUWSCH-VLAANDEREN. In West Zéeuwsch-Vlaanderen wa ren in 1940 totaal 1847 landgebruikers, de troepen van de Ver. Naties ont ruimd. Transportvliegtuigen konden er Woensdagavond niet meer landen en in de na-nacht kregen de piloten geen antwoord meer van de radio diensten van het vliegveld. Volgens een bericht van het front slaagden de Zuidkoreanen Woensdag er in het belangrijke wegen- en spoor wegknooppunt Jontsjon te herove ren. Op het centrale front konden de Amerikaanse mariniers en de twee de infanteriedivisie herhaalde Noor- deijke aanvallen over de Naktong te rugslaan. In het Zuiden kreeg de Amerikaan se 25ste divisie het ergste artillerie- bombardement van de oorlog te ver duren. Een Skyhiaster van het Ameri kaanse leger is Donderdag bij het opstygen van een luchtbasis in mid den-Japan geëxplodeerd. De zeven passagiers en de vier leden van de bemanning kwamen om het leven. Volgens nog niet officieel bevestigde berichten bevonden zich drie oorlogs correspondenten van een Amerikaans blad aan boord. viert prof. dr. R. Kranenburg, voorzitter van de Eerste Ka mer zijn 70 ste verjaardag; evenals de toneelspeler Louis Th. van Drielen Gimberg te Den Haag. West-Duitsland wil vlegtuigen huren Deskundigen van de geallieerde Ho ge Commissie in Duitsland bestuderen een verzoek van de Westduitse rege ring om „een zeker aantal" vliegtuigen van buitenlandse luchtlijnen te mogen charteren voor het vervoeren van mi nisters en andere regeringsfunctiona rissen. Van gezaghebbende geallieerde zijde verneemt Reuter, dat inwilliging van het verzoek mogelijk is. Een der voor waarden voor inwilliging zou zijn, dat geen Duitsers de gecharterde vliegtui gen mogen bemannen. van wie 661 een bedrijf hadden van minder dan 5 ha. Van de totale cul tuurgrond ad 27.627 ha. was slechts 20.81 in exploitatie bij de eigenaars (in 1930 nog 35.37 In Oost Zeeuwsch-Vlaanderen wa ren 2623 grondgebruikers van wie 1007 over minder dan 5 ha, beschikten. Van de totale cultuurgrond ad. 34.150 ha. was 22.86 in exploitatie bij de eigenaars. PROVINCIE-CIJFERS. De provincie Zeeland telde in 1948 5726 bedrijven met minder dan 5 ha. grond (in 1930 5407), 2174 bedrijven tot 10 ha. (in 1930 1915). 1942 bedrij ven tot 20 ha. (in 1930 1650). 1954 be drijven tot 50 ha. (in 1930 1776) en 387 bedrijven boven de 50 ha. (in 1930 497). Er waren in 1948 in Zeeland 11.250 grondgebruikers met als hoofdberoep landbouwer en van hen waren 7804 pachters. Van de 1283 grondgebruikers, die als hoofdberoep tuinbouw hadden, waren er slechts 664 pachters van hun grond. Er waren 3246 grondgebruikers, die als hoofdberoep hadden landarbeider. Onder hen waren 2765 pachters van grond. De stukjes grond waren in het algemeen minder dan 1 ha. groot. Tenslotte waren er in Zeeland 3940 grondgebruikers met een hoofdberoep buiten de landbouw en onder hen wa ren 2716 pachters van grond. resolutie „tegen het feit, dat geen doeltreffende maatregelen zijn geno men om deze voortdurende tendentie van het stijgen der winsten te verhin deren. „Het congres is van mening. ..dat er geen basis voor matiging van looneisen aanwezig is voor en aleer er een redelijke beperking is van de winsten, een positieve „planning" van de Britse economie en voordat de l prijzen aan een zodanige controle zijn onderworpen, dat daardoor de koop kracht gehandhaafd blijft op een peil djig-aan iedere arbeider een redelijk bSiaan garandeert. „Het congres is van mening, aldus de resolutie, dat loonsverhoging niet tot verhoging der pryzen behoeven te leiden, ,door, bij voorbeeld de winsten te beperken". De resolutie dringt er bij de algeme ne raad op aan af te zién van iedere politiek van loonbeheersing en doet tegelijkertijd een beroep op de rege ring om ,,een wettelijke controle op de winsten in te stellen". Veiligheidsraad verwierp Russische klacht De Amerikaanse bombarde menten op Korea behandeld De Veiligheidsraad heeft Donderdag de Russische klacht over beweerde bombardementen op burgerlijke doe len in Korea verworpen met 9 tegen 1 stem. De Amerikaanse gedelegeerde sprak de beschuldiging tegen, dat de Ameri kaanse luchtmacht „onverdedigbare burgerlijke doelen" zou bombarderen. Hij verklaarde, dat de Noordkorea- nen woonhuizen .ziekenhuizen en scholen gebruiken voor opslag van oorlogsmateriaal. Er waren van gealli eerde zijde millïoenen pamfletten on der de bevolking verspreid, waarin zij werd gewaarschuwd. „Maar deze mis daden zinken in het niet bij het in koelen bloede neerschieten van on gewapende en gewonde gevangenen" Bewijzen hiervoor waren beschikbaar, Malik had voor de stemming voor beelden aangehaald van het bombar deren door de Amerikaanse lucht macht van steden dorpen en zieken huizen. Deze bombardementen waren te vergelijken „met het optreden van de Duitsers onder Hitier. „De Amerikanen nemen hun toe vlucht tot deze barbaarse bombarde menten omdat zij niet in staat zijn het verzet van de Koreaanse strijders te breken". Malik eiste, dat de raad on-' middellyk zou besluiten het bombar deren van ..onverdedigde punten" in Korea te verbieden. Bij het begin van de vergadering had de voorzitter. Sir Gladwyn Jebb, de vertegenwoordiger van Zuid-Korea, uitgenodigd aan de raadstafel plaats te nemen. Malik noemde dit „onwettig en onbillijk", maar stelde geen pogin gen in het werk om de Koreaanse ver tegenwoordiger van de debatten te doen uitsluiten. Deze winter wederom brandstoffenbijslag. Evenals vorige jaren zal in de win ter 1950/'51 aan personen, die een uit kering ontvangen krachtens de bepa lingen van de sociale bijstandsregeling en de zelfstandigénregeling (groepen A en B) een brandstoffenbijslag wor den verstrekt. Truman leest de legerberichten slecht President Truman heeft op zijn we kelijkse persconferentie als zijn me ning te kennen gegeven .dat voor het eind van deze week de Noordkoreaan- se strijdkrachten teruggeslagen zullen worden op de positie ,die zij tien da gen geleden innamen. Gevraagd naar commentaar op de positie in de Zuidelijke punt van het schiereiland, ontweek Truman eerst een antwoord met de woorden: „Ik ben geen strateeg". Doch daarne verklaar de hij, dat de frontlijn der V.N. in Korea de laatste tien dagen geen ver andering had ondergaan. Toen journa listen hem er op wezen ,dat de laatste dagen herhaaldelijk in de bladen ge meld was, dat strijdkrachten der V.N. werden teruggeslagen .erkende Tru man, dat het front op enkele plaatsen was „ingedeukt", doch hij voegde er aan toe. dat de Noord-Koreanen voor het eind der week op hun vorige stel lingen zouden zijn teruggedrongen. VERDER AFNEMENDE WIND. Weersverwachting, geldig tot Vrijdag avond. Wisselend bewolkt met ten Noorden van de grote rivieren nog enkele ver spreid optredende buien, elders over wegend droog weer. Lnas de Wadden- kust aanvankelijk nog krachtige tot harde, overigens krachtige tot matige vrind uit Westelijke richtingen. Onge veer dezelfde temperaturen als giste* ren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1