PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Troepen der V.N. houden stand op Korea De Braakman-inpoldering begint volgend jaar DC BILT Jongsan Zondag weer heroverd ATTLEE VERDEDIGT BRITSE LEVERINGEN AAN RUSLAND HERINVOERING VAN PRIJSST0P VERPLAATST MOEILIJKHEDEN ->J vKtfit tWm'A Kosten begroot op f 7.570.000.- VOORSPELT 193e Jaargang^-No.207 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintljn. PI. verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 cL per week; i 3.90 o kw.: fr p,p i 4.15 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 4 Sept. 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f2,50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels t 1.—, iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur VHsangen Walstr 53-<so. lei 2333. lijnen (bg.g 2861 of 2160): M'burg Condense Kaal KlTTeL 2071 en »2<; Goes, L. Vortltlr 63. lel 2;T3 (b.g.g. 2228): Oosltarg- Pr Maunlsslr 12. lel 102; Ternenzen: Bro uwerlistr. 2: Zierikzee: N. Bogardilr.JMSOMekza Terreinverlies in het Zuiden. Hot hevige Noordkoreaanse offensief, dat al enkele dagen aan de gang is heeft tot dusver nergens tot een grote doorbraak geleid. Wel moesten de Amerikaanse troepen hier en daar terrein prijsgeven. Jongsan, 32 km. ten Noorden van Masan gelegen, viel Zaterdag in handen der Noordelijken. Toen de Amerikanen na hevige stryd Zondag Jongsan weer binnentrok ken werden 4.000 Koreaanse burgers noodgedwongen uit deze stad geëva cueerd. Volgens een correspondent van Keuter zijn de mariniers na de her overing van Jongsan alweer enkele kilometers voorbij deze stad verder ge trokken. Eenheden van de Amerikaanse tweede divisie, die van Jongsan uit naar het Noorden oprukten trachten contact te krijgen met de Amerikanen die Tsjangjong, ongeveer 13 km. ver der. verdedigen. Verder naar het Zuiden heeft de 24ste Amerikaanse divisie, die de ha ven Masan verdedigt, haar positie heroverd. Aan het Oostfront zijn de Zuidko- reanen volgens een communiqué van het achtste leger teruggeworpen. Noordelijke groepen infiltreren naai de weg van Poharig naar Jontsjong, ten Zuiden van Kigje. In het Zuiden zijn zware gevechten gaande op de flanken van de 25ste di visie. Op sommige plaatsen zijn de Noordlcoreanen bijna 3 km achter het Amerikaanse front doorgedrongen, maar de omsingelde vooruitgeschoven infanteriestellingen houden nog stand. Een Amerikaanse woordvoerder heeft verklaard, dat de Noordelijken in de afgelopen 36 uur 3.000 man ver loren hebben. Verder Noordwaarts zijn de Noord- Koreanen volgens de laatste berich ten op sommige plaatsen tot 10 km ten Oosten van de Naktong doorge drongen. Het tempo van 't Noordelij ke offensief is echter vertraagd. HET EERSTE SCHOT De Amerikaanse senator John McClellan (democraat uit Arkansa) heeft aangedrongen op volledige mo bilisatie teneinde met Sowjet-Rusland tot „een definitief besluit over vrede of oorlog" te komen. McClellan is lid van de Senaatscommissie voor de toe wijzingen. De kracht van Amerika, aldus de senator, moest zo snel mogelijk opge voerd worden zodat de VS door mid del van de V.N., van de Sowjet-Unie zou kunnen eisen, dat deze meedoet aan ontwapening en internationale controle, onder waarborging dat een dergelijke overeenkomst zal worden uitgevoerd. „Wanneer Rusland zou weigeren zich te schikken in de geest van internationale samenwerking voor de vrede, zou ik, onder dergelij ke omstandigheden, er voor zijn, dat wij het eerste schot lossen in een oorlog welke dan onvermijdelijk zou zijn", aldus de senator. Indonesië neemt niet deel aan Gemenebest- Conferentie. Indonesië heeft de uitnodiging tot deelneming aan de gemenebest-confe rentie betreffende het hulpverlenings plan voor Zuid-Oost-Azië ten bedrage van acht millioen pond sterling niet aanvaard. In kringen van het ministe rie van buitenl. zaken te Djakarta, waar dit aan Aneta werd meegedeeld, weigerde men commentaar te geven op de beweegredenen, maar uit betrouw bare bron verneemt Aneta, dat van daag door het ministerie een verkla ring zal worden uitgegeven, waarin zowel het standpunt ten aanzien van de gemenebest-besprekingen als dat ten opzichte van het lidmaatschap dei- Verenigde Naties zal worden uiteenge zet. Indonesische matrozen van boord van de „Slamat" gehaald. Zestien Indonesische bedienden van het Nederlandse vrachtschip „Sla mat" zijn door de politie van New Orleans van boord gehaald wegens handtastelijk optreden tegen hun scheepsofficieren. Het m. s. „Sla mat" is zonder hen weggevaren. De bedienden zouden niet tevreden zijn geweest over de uitbetaling van hun gage. „Romeo" gearresteerd. De politie van Athene heeft Zon dag de „Romeo" in de „Romeo en Julia-geschijdenis" op Kreta, ge arresteerd. De arrestatie geschiedde op bevel van een ambtenaar van in structie te Herakleion wegens „ge wapende agressie". De „geschaakte" schone werd over geleverd aan de speciale Griekse af gezant op het eiland Kreta. Hem is opgedragen, de vete tussen de twee families te beslechten. De beide gelieven werden Zaterdag op last van de Griekse regering van Kreta naar Athene gevlogen, nadat zij zich overgegeven hadden aan een patrouille. Zij brachten de nacht door in de woning van aartsbisschop Spi-1 ridion van Athene. Duitse lichter gezonken. In de nacht van Zaterdag op Zon dag om twee uur ontving de kust wacht van Terschelling van een Ne derlandse loodsboot voor de Eems het bericht dat een zeelichter van de „Nord-Deutsche Lloyd" uit Bremen van een sleep was iosgeslagen. De kustwacht waarschuwde direct de schipper van de reddingboot „Twen- the". Even later voeren schipper To- xopeus en zijn mannen de stikdon kere nacht in. De losgeslagen lichter was intus sen afgedreven en op het rif van de Bosplaat geslagen. Aan boord bevon den zich op dat ogenblik drie mannen in levensgevaar, de kapitein en de twee matrozen, allen uit Bremerha- fen. Toen de „Twenthe" naderbij voer was de lichter al grotendeels on- dor water verdwenen. De situatie was zeer gevaarlijk, vooral omdat het vaartuig geen reling had. Op handen en voeten kropen de drie leden van de bemanning van het achterschip naar voren. Op een gegeven ogenblik draaide de „Twenthe" bijij en kwam met een hoge zee langszij. De man nen sprongen over en waren gered. De lichter, geladen met 700 ton steen kool, moet als verloren worden be schouwd. De heer Klaas Toxopeus, met wie wy na deze avontuurlijke nacht nog oven spraken, noemde alles bij elkaar „een mooie redding op het nippertje". Binnenkort grootscheepse aanval op Ambon Volgens het bureau Zuid Moluk- ken in Den Haag, zou de regering van de republiek Zuid-Molukken te Ambon hebben medegedeeld, dat de troepen van de Apri bezig zijn het vliegveld op Boeroe in orde te ma ken. Men verwacht binnenkort een grootscheepse aanval op Ambon, zo wel van uit zee als uit de lucht- Verlenging dienstplicht in België en Frankrijk. 20 divisies in Elzas-Lotharingen De militaire dienstplicht in België wordt van een jaar verlengd tot twee jaar. De dienstplichtigen zullen op 19.ja- rigc leeftijd inplaats van op 20-jarige onder de wapenen geroepen worden. Van de lichting *1945 af kunnen de soldaten, die hun dienstplicht reeds hebben volbracht, weer opgeroepen worden voor herhalingsoefeningen van vier maanden. De Franse premier Rene Pleven heeft te Straatsburg verklaard, dat de dienstplicht in Frankrijk spoedig ver lengd zal worden van 12 tot 18 maan den. De premier zei, dat Frankrijk „in vredestijd twintig divisies en een in verhouding vergrote luchtmacht" zou bijdragen tot de geallieerde bewape- ning. De twintig permanente divisies zou den in Elzas-Lotharingen en in Duits land gelegerd worden. Truman rekent op de Amerikaanse arbeiders. Ter gelegenheid van Labour-day heeft president Truman in een bood schap verklaard te weten, dat hij op alle Amerikaanse arbeiders kan re kenen bij het opwerpen van een ster ke dam tegen communistische agres sie. De Ver. Staten willen vredesom- standigheden scheppen, waaronder de mannen en vrouwen van alle lan- den een hogere levensstandaard kun nen bereiken en aan het besturen van hun eigen land deel kunnen nemen. Zolang het bewijs niet geleverd is dat de agressors vrede wensen, aldus de president, moeten wij de vereiste verdedigingsmaatregelen treffen. „Een der grootste hinderpalen voor de totstandbrenging van een betere maatschappij is de communistische beweging, die grote vriendschap hui chelt voor de arbeiders, doch in feite deze arbeiders tot slavernij doemt, overal waar zji aan de macht komt. Gezien deze bedreiging gaat ons land de enige weg die tot vrede kan lei den. Verweer tegen de beschuldigingen van Churchill. Minister-president Attlee heeft Zaterdagavond in een radiorede geant woord op Churehiils beschuldiging, dat een Britse staalfabriek machine- werktuigen voor Rusland produceert voor fabricage en herstel van tanks. Deze levering, zo zeide Attlee, ïs het resultaat van een tussen Engeland en Rusland gesloten handelsovereenkomst „in heider belang. De Britse re gering heeft er nimmer naar gestreefd een „ijzeren gordijn" te plaatsen tussen de handel van Oost- met Westeuropa. Rusland is de verplichtingen Aan de overeenkomst nagekomen en heeft levensmiddelen en eonstructiehout gezonden. „Wij komen onze verplichtin gen na." Einde van havenstaking in Antwerpen. De staking In de Antwerpse haven die op 28 Juli begon, is nagenoeg af gelopen. Zaterdagochtend waren de wervingskantoren weer open. Twee duizend havenarbeiders zijn aan het werk gegaan aan boord van 35 sche. pen. Tie Gent zal men vermoedelijk Maandag weer aan het werk gaan. Te Brussel daarentegen is de staking nog steëds volledig. Kwestie Bertha Hertogh raakt „waardigheid van de Islam". In ©en massale vergadering van Moslims te Singapore, hebben deze verklaard, dat zij Bertha Hertogh tegen iedere poging om haar aan haar ouders terug te geven zullen be schermen. De vergadering nam een resolutie aan. waarin besloten wondt door een delegatie van Moslims pro test te laten indienen bij de Neder landse consul-generaal in Singapore tegen de nieuwe zaak met betrekking tot Bertha Hertogh, welke Maandag a.s. in kort geding zal dienen en waarbij het Hof verzoóht wordt, het huwelijk van Bertha onwettig te ver klaren en haar aan haar ouders terug te doen geven. De voorzitter van de vergadering verklaarde, dat deze zaak ..de waar digheid van de Islam raakt. ..De Ne derlanders mogen gewaarschuwd z|jn, dat de Moslims zich, aan de Koran houden en niets vrezen". Request van Ned. Vakcentrale aan Ministerraad. De Nederlandse Vakcentrale heeft een request gezonden aan de raad van ministers naar aanleiding van de be sprekingen tussen regering en vakbe weging over het loon- en prijspeil. Daarin wordt o.m. gezegd, dat het bestuur van de Ned. Vakcentrale het ten zeerste betreurt, dat een vertegen woordiging van de Nederlandse Vak centrale niet in de gelegenheid is ge steld om aan deze besprekingen deel te nemen. Het bestuur geeft als zijn mening te kennen, dat gezien de verzwakte fi nanciële en economische positie van ons land een algemene loonsverhoging Zeldzaam bloed voor mevrouw Hall gevonden. Het leven van mevrouw Kathleen Hall, die ernstig ziek ligt in een zie kenhuis te Surrey (Engeland) is Zondagmiddag voorlopig gered, door dat bij toeval een Engelse smid ge vonden werd, wiens bloed tot dezelf de zeldzame groep behoort als hat hare. De smid werd onmiddellijk met een politie-auto naar het ziekenhuis overgebracht om een halve liter bloed te geven. De directeur van het Britse bloed- centrum verklaarde, dat mevrouw Hall thans weer enkele dagen in het leven kan worden gehouden. Meer bloed is echter nodig. v» Attlee zeide, dat wel order was ge geven, het bekend worden van mili taire geheimen aan Russische inspec teurs in Britse fabrieken te voorko men. De Britse exporten naar de Sowjet- Unie hadden geen schade gedaan aan de voorziening van Engeland zelf of andere exporten. Churchill noch zijn collega's hadden ten tyde van het sluiten van de overeenkomst met Sowjetrusland, geprotesteerd. Ander half jaar geleden waren stappen ge daan om te verzekeren, dat geen goe deren van groot strategisch belang geëxporteerd zouden worden behalve ingeval van overeenkomsten, die reeds voor die datum gesloten waren. Hiervan was mededeling gedaan aan het Lagerhuis door de minister van Handel in Februari 1949. Attlee verweet Churchill, Öat hij Groot-Brittannië steeds neerhaalde in zijn redevoeringen, die in het buiten land bekend werden, en dat hij daar mede het nationale belang schaadde. „In de laatste twintig jaar, aldus Attlee, schijnt Churchill het parle ment hoofdzakelijk beschouwd te hebben als een plaats om redevoerin gen te houden. Hij komt op als 'n pri ma donna, houdt zijn rede en dan ziet men hem niet meer, behalve soms bij het vragenuurtje, tot de volgende ge legenheid." Attlee verweet Churchill verder nog Kostbare apparaten bij brand verloren gegaan. Zondagmiddag om half drie brak brand uit in een machine- en gereed- schappenhandel te Borne in Overijsel. Vele kostbare apparaten, zoals meet instrumenten en dergelijke gingen bij deze brand verloren. De schade wordt geschat op anderhalve ton. De brand is vermoedelijk door kortsluiting ontstaan. Wrak van gezonken Firefly nog niet geborgen. De pogingen om de bij Kijkduin ge zonken Firefly van de Marinelucht vaartdienst te bergen, zijn tot nu toe niet geslaagd. Vandaag zal men nog maals een poging doen om het wrak te lichten. Ook het stoffelijk overschot van de 25-jarige piloot W. van de Born nit Huizen heeft men nog niet gevonden. Indonesië zal niet deelnemen aan de conferentie in Londen van de landen van het Britse Gemenebest, aldus een bericht van radio Indonesië. dat hij teveel opging in partijpolitiek. Hij wees zijn beschuldiging van de hand, dat de regering kortzichtig ge handeld zou hebben door niet terstond Britse bataljons van Honkong naar Korea te zenden. ..Men had ons ver klaard, aldus Attlee, dat een even wichtige strijdmacht, zoals wij aan boden, ook al zou deze noodzakelij kerwijze later arriveren, van meer nut zou zijn. Pas later kregen wij een verzoek om terstond infanterie te zenden". De oude watertoren van Zandvoort, die tevens als uitzichttoren dienst deed, werd tijdens de bezetting door de Duitsers opgeblazen. Thans is men bezig aan het begin van de Zuid Boulevard een nieuwe toren te bouwen. van blijvend karakter de positie der bij deze verhoging betrokken bevol kingscategorieën op den duur niet verbeteren zal. terwijl het gevaar dat verhoging der consumptieve uitgaven met zich brengen zal, zeker niet denk beeldig is te noemen. Het bestuur ziet evenmin heil in de herinvoering van een prijsstop, waar door bepaalde moeilijkheden slechts verplaatst en niet opgelost zullen wor den. vooral niet omdat ons land in sterke mate afhankelijk is van de in ternationale prijsbeweging, zo zegt het request. In het request worden aan de rege ring de navolgende voorzieningen in overweging gegeven: 1. het volgens bindend besluit in voeren van een duurtetoeslag van 5 van het genoten loon voor allen die een jaarinkomen genieten, dat minder dan i 4000 bedraagt; 1 2. het volgens bindend besluit invoe ren van een duurtetoeslag van f 1 per week voor loontrekkenden beneden de 23 jaar. Het bestuur zegt tenslotte van me ning te zijn. dat het landsbelang ten zeerste gediend zou zijn bij een van regeringswege te verrichten duidelijke openbaarmaking van de economische en financiële toestand waarin ons land is komen te verkeren, door welke openbaarmaking ons volk tot het in zicht zal geraken dat een toekomstige verbetering in de levensstandaard en een gezondmaking onzer volkshuis houding alleen kunnen worden gezocht in de richting van een drastische op voering der arbeidsproductiviteit. Een 15 meter brede Oost-West-weg over de Afsluitdijk. De plannen voor de inpoldering van de Braakman zijn gereed en zij zul len thans ter visie gelegd worden voor de belanghebbenden. Nadat de be langhebbenden zijn gehoord, kan het plan definitief vastgesteld worden en dan hoopt men 't grote werk in '51 aan te vangen om 't over 4 a 5 jaar ge reed te hebben. De kosten zyn begroot op 7.570.000 uit welk bedrag niet alleen de inpoldering wordt gefinancierd, maar ook de verbeterde afwate ring van omringende gebieden. De grote afsluitdijk zal eerst in 1952 gelegd worden. Deze dijk krijgt een totale lengte van 2650 meter, waarvan 2450 meter op de schorren wordt aangelegd en 200 meter door de huidige geul zal lopen. De dijk zal in de richting Oost- West komen te liggen, iets ten Zui den van de uitlaat, die de Nieuw Neuzen polder thans heeft in de mon ding van de Braakman. Ingedykt wordt een gebied van 1550 ha., waarvan echter 160 ha. niet voor de landbouw beschikbaar komt, omdat dit oppervlak nodig is voor het maken van een grote spui-boezem. BELGISCHE BELANGEN. De omvang van deze boezem en die van het grote afwateringskanaal houden verband met afwatering van een' groot Belgisch poldergebied, dat over dit kanaal zijn overtollig wa ter zal moeten spuien. Dat Belgische poldergebied is niet minder dan 15.200 ha. groot. AFWATERING S KANAAL. Het vrijwel Zuid-Noord lopende af wateringskanaal zal bij de Belgische grens een bodembreedte hebben van 12 meter, welke breedte geleidelijk toeneemt, totdat zij 16 meter is bij de spuiboezem. De totale lengte van het hoofdka naal wordt bijna 7 kilometer. Er komt nog een- zijkanaal naar Philippine, dat 4.3 k.m. lang zal zijn en een bodembreedte van 6 meter zal hebben. GEEN BEMALING. De nieuwe polder krijgt geen be maling. Het water wordt na een uit wateringssluis bij eb, geloosd in de Schelde. Het normaal polderpeil zal bij de Belgische grens 40 N.A.P. zijn en bij de uitwateringssluis —50 N.A.P. De huidige haventjes in de Braakman komen geheel te vervallen. GROTE VERBINDINGSWEG. Langs de Noordelyke afsluitdijk is ten behoeve van de kortere verbin ding tussen Oost- en West-Zeeuwsch Vlaanderen, een weg geprojecteerd. De weg, die een kruinbre. "te van 15 meter zal krijgen, loopt over de binnenberni van de dijk. Uiteraard zal het nieuwe polder gebied nog van enkele andere wegen worden voorzien. Zo komt er een tweede Oost-West-weg die van Mau ri tsvaart naar Koninginnehaven zal lopen. Dan ïs er voorzien in de aanleg van een Noord-Zuid lopende polder weg, die van de afsluitdijk zal lopen naar de Clara-polder in het Zuiden. Voor de kleinere polderwegen staan de tracée's nog niet geheel vast, om dat die tracée's verband houden met liet verkavelingsplan, dat nog niet definitief is. ANDERE VOORZIENINGEN. Van de voorzieningen, die voor de thans op de Braakman uitwaterende polders nodig zijn, noemen wij ten slotte het maken van een nieuwe uit watering voor de Loven poldev, die in de toekomst zal gaan lozen op de grote spuiboezem van de Braakman polder. Vier kleine gemaaltjes, die thans rond de Braakman aanwezig zijn, ko men te vervallen. Paratyphus in Tiei. Ziekte heeft een gunstig verloop. In Tiel treedt sedert enige tijd een vrij groot aantal gevallen van para- thyphus op. De burgemeester heeft in samenwerking met de inspecteur der volksgezondheid uitgebreide maatregelen getroffen om verdere verspreiding zo veel mogelijk tegen te gaan. Alle lijders zullen, omdat de twee ziekenhuizen reeds door andere patiënten geheel bezet zijn, in een noodziekenhuis worden onderge bracht. De ziekte heeft een gunstig ver loop.^ Autobus met hagf' beschoten. Drieëndertig bezoekers uit Fries land, die met een autobus uit Fries land naar Amsterdam waren geko men om het „Waarheidszomerfeest" te vieren, hebben een. hachelijk avon tuur beleefd. Bij het passeren van Breezand over de afsluitdijk Zondag morgen, werd de autobus vanuit een zolderschuit beschoten, vermoedelijk met een jachtgeweer met hagel. De chauffeur, die door wegspringend glas van de getroffen voorruit ge wond werd aan het rechteroog, bracht de bus onmiddellijk tot stil stand en rende naar de zolderschuit om de daders te grijpen. Zij bleken echter reeds gevlucht te zijn. Geschiedenis van „smokkei- gang" in St. Pietersberg ten e'nde. De vermaarde smokkelgang in de Sint Pietersberg bij Maastricht, die naar België voert, zal spoedig aan het einde van zijn glorie komen. Zoals bekend wordt de St. Pie tersberg afgegraven. Als gevolg van de explosies z|jn er thans reeds meer dere instortingen geweest en binnen afzienbare tijd zullen de afgravingen ook het „smokkelgat" bereiken. Hiermede zal dan een einde zijn gekomen aan de avontuurlijke ge schiedenis van deze gang. die in 1932 door het smokkel aarsgilde werd „ontdekt" en sedertdien door de smokkelaars voor hun „bedrijf" werd geëxploiteerd. Ontelbaar zijn de opwindende smokkelavonturen die zich in deze gang in de loop der ja ren hebben afgespeeld. Reeds voor de laatste wereldoorlog kwam het smokkelen via deze gang tot grote afmetingen. Het liep tijdens de be zetting vrij aanzienlijk terug, om na de bevrijding, vooral in 1945, 1946 en ook nog in 1947 tot een record hoogte op te lopen. In de oorlogsja ren heeft deze gang ook zeer goede diensten bewezen. Heel wat gealli eerde piloten en Engeland-vaarders werden door bekwame gidsen via de smokkelgang over de Belgische grens gebracht. Enige maanden ge leden ontdekte de douane nog een grote partij tapijten in de gang. Een woordvoerder van de „getuigen van Jehova" heeft op een persconferentie te Berlijn verklaard, dat sedert Woens dag in Oost-Duitsland meer dan vijfhon derd „getuigen" zijn gearresteerd. De „getuigen van Jehova" worden door de Oost-Duitse autoriteiten beschuldigd van activiteit voor het .Amerikaans imperi alisme". VEEL BEWOLKING. De Bilt voorspelt: Zwaar bewolkt met nu en dan enige regen of motregen en in de namiddag enkele verspreide opklaringen. Matige, tijdelijk vrij krachtige Zuidwestelijke wind. Iets hogere temperaturen dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1