PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 3 Churchill luidt de alarmklok Kan het Zwin behouden blijven? TREINONTSPORINGEN BIJ DOORNIK EN IN WALES 6 SPITFIRE SLOEG BIJ BREDA 4 METER DIEP IN DE GROND Een protest uit Knocke DE BILT 193e Jaargang - No. 201 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. fiatlintijn. Pi. verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; 1 3,90 p. kw.: (r. p. o 1 4.15 per kw. Losse nummer» 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 28 Aug. 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie 12 50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels i van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C- Middelburg. Bur Vllsslngen Walstr tel. 2355, 4 lijnen (b.g g. 2861 of 2160): M'bnrg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, teL 102; Terneuzen: Bro uwertjltr. 2; Zierikzee: N. Bogardstr. C 160, tel. 26 Rode aanval kan nog afgewend worden Russische inspecteurs in Britse fabrieken. „Europa verkeert in groot gevaar door het communisme aangevallen te worden", aldus verklaarde Zaterdagavond Churchill in een radiorede. „Wij moeten trachten de afschuweiyke bres in het Europese front te dichten". Churchill herhaalde, dat hy niet geloofde in een nieuwe wereldooriog in de naaste toekomst. Hy voegde er echter aan toe: niemand kan zekerheid hebben, doch voor my zelf geloof ik, dat wy nog een korte tyd hebben. Als wy deze goed gebruiken, kunnen wy deze verschrikking nog van de wereld afwenden! „Op de zitting van de Raad van Europa", zo verklaarde Churchill, „zyn twee zeer opmerkelyke dingen gebeurd. De Duitsers hebben ver een Europese verdedi gingsmacht te dienen. En ten tweede heeft Frankrijk met een nobel ge baar het denkbeeld verwelkomd, dat burchlU noemde het een zwaar moediger gedachte, dat er niets an ders tussen Europa en een overwel digende militaire aanval staat dan de Amerikaanse voorraden van het verschrikkeiyke atoomwapen. Hy zeide het te betreuren, dat er geen poging was gedaan om tot „een persooniyk gesprek op het hoogste niveau met de leiders van de Sow- jet-regering" te komen. Het nadruk zei Churchill: „De eni ge manier om met het communis tisch Rusland om te gaan is in een of andere vorm sterker te zijn en dan met redelijkheid en eerlijkheid op te treden". Volgens Churchill hadden Russische legeringsinspecteurs toegang tot En gelse fabrieken, die voor de defensie produceren. De reden hiervan was, dat Engeland machine-onderdelen voor export naar Rusland produceert waar <toze onderdelen worden bruikt voor het maken en repareren van tanks. Churchill drong erop aan, dat de regering de export van machine-on derdelen en dieselmotoren naar Rus land stop zet. Een woordvoerder van het Britse ministerie van bevoorrading beves tigde Zaterdagavond Churchllls ont hulling, dat Russische regeringsin specteurs Britse fabrieken bezoeken. De woordvoerder zeide echter, dat het in het geheel niet moeilijk was om dingen, die de Sowjet-inspecteurs niet mochten zien, uit hun ogen te houden. Algemene staking in Finland afgekondigd. De onder sociaal-democratische lei ding staande Finse vakbonden, heb ben tegen vandaag een landeiyke staking aangekondigd, waardoor de nieuwe, 800 millioen dollar omvat tende handelsovereenkomst met de Sowjet-Unie in gevaar wordt ge bracht. De staking, die is uitgeroepen om loonsverhogingen te verkrygen, zal beginnen met' het neerleggen van het werk door 50.000 metaalarbeiders. Later in de week zullen 60.000 ar beiders uit andere beroepen zich bij hen voegen. De premier van de conservatieve regering. Urho Kekkonen, had een beroep on de vakbonden gedaan om de staking twee weken uit te stellen, ten einde nieuwe onderhandelingen te beginnen. Dit beroep is echter afge wezen. De regering is van mening, dat het toekennen van de geëiste loonsverho gingen de Finse prijzen aanzienlijk boven die van de wereldmarkt zullen brengen. De uitvoer naar Rusland zou dan gesubsidieerd moeten wor den. Staking in Antwerpse haven weer volledig. Werkwilligen keerden huiswaarts. De staking in de haven van Ant werpen ia weer volledig. De honderd arbeiders, die gehoor hadden gege ven aan de oproep van de socialisti sche en katholieke vakbonden om aan het werk te gaan, zyn Zaterdag morgen naar huis teruggekeerd. Ook in de havens van Brussel, Zeebrugge en Gent duurt de staking voort. Sedert het begin der staking wer den 600 zeeschepen, die Antwerpen moesten aandoen, omgeleid naar an dere havens. Meer dan 100 zeesche pen zijn in de haven biyven liggen in afwachting van het einde der sta king. De schade, die de Antwerpse haven tot nu toe heeft geleden, wordt op fr. 60 millioen geschat. De ene Amerikaanse minister verklaart De andere spreekt tegen. Een woordvoerder van het Amori kaanse departement van buiten landse zaken, heeft Zaterdag zyn af keuring uitgesproken over de rede, die de minister van marine, Francis Matthews, Vrydag te Boston gehouden, en waarin deze had zegd. dat de Verenigde Staten zich bereid moesten verklaren desnoods een oorlog te beginnen om de poten tiële vyand tot vreedzame samen werking te dwingen. De woordvoerder zeide. dat het departement van buitenlandse zaken Matthew's toespraak niet vooraf heeft goedgekeurd. „De Amerikaan se regering is geen voorstander van welke oorlog dan ook". Communistisch China zendt delegatie naar de V.N. De minister van Buitenlandse Za ken van de Chinese volksrepubliek, Tsjou en Lal, heeft de secretaris-ge neraal van de Ver. Naties in een te legram meegedeeld, dat het commu nistische China van plan is een dele gatie te zenden naar de vijfde alge mene vergadering, die 17 September hyeenkomt. In de boodschap wordt Trygve Lie verzocht de belanghebbende partijen op de hoogte te stellen en „de nodi ge maatregelen te nemen, dat de de legatie van de Chinese volksrepu bliek deel kan nemen aan het werk van de vijfde algemene vergadering". Tsjou en Lai verklaart in zijn te legram, dat de „overblijfselen van de reactionnaire Chinese Kwo Min- Tang clique" uit de Ver. Naties die nen te worden gezet. Splender (Australië) komt Nieuw-Guinea bespreken. De Australische minister van buiten landse zaken Percy C. Spender is Zondagmiddag per vliegtuig in ons land aangekomen. Hij zal hier waar schijnlijk besprekingen voeren over vraagstukken rond Nieuw-Guinea. Tydens een kort onderhoud ver klaarde minister Spender minister president dr. Drees. minister Stikker cn minister Van Maarseveen te zullen ontmoeten. De besprekingen met de Nederlandse ministers zullen vandaag worden gehouden en. naar minister voortgezet. In belde gevallen grote ravage en slachtoffers in de wrakstukken. Een spoorwegongeluk voor het station van Havinneg in België, heeft Zondagmiddag het leven ge kost aan vier vrouwen en een be roepsmilitair. De trein uit Doornik ontspoorde door tot nu toe onbekende oorzaak, als gevolg waarvan de lo comotief kantelde, de eerste wagon in de tender reed en de derde wagon op de tweede. De andere drie wagons en de bagagewagen bleven onbescha digd. Het reddingswerk was moeilijk door de grote ravage en de chaos, die de wrakstukken hadden veroor zaakt. Verscheidene reizigers werden gewond. Zondagochtend vroeg' is in Enge land de Ierse trein, die van Hoby- head aan de Engelse westkust naar Londen rijdt, bij Cbnway, aan de kust van Noord-Wales, ontspoord. De sneltrein was op weg naar Londen en vol vacantiegangers, die uit Ierland terugkeerden. Twee rij tuigen schoven, in elkaar, drie andere ontsooorden en het restauratierijtuig kahtelde. Bijna twee uur na het on geluk was men nog bezig mensen uit de wrakstukken te halen. Ambu lance-wagens reden af en aan. De plaatselijke bevolking verschafte de „Tarzan" stal juwelen van Amerikaanse nylonkoning. Zondag is te Nice een 23-jarige Italiaanse acrobaat gearresteerd, die epvan wordt verdacht de juwelenroof uit de villa van de Amerikaanse ny lonkoning Winston te Golfe Juan op zijn kerfstok te hebben De Italiaan, Dante Speda genaamd, heeft onder zijn vrienden de bijnaam „Tarzan". Drie kinderen, die op het strand bij Saint Raphaël aan de Rivièra aan het spelen waren, vonden een zak met juwelen ter waarde van naar schatting meer dan een millioen francs. Er heeft zich nog geen gega digde voor de juwelen aangemeld. gewonden thee en dekens. De rails zijn over een afstand van 300 meter ontzet. Tót dusver zijn zes doden getéld. Gistermiddag waren brandweerlieden met acetyleenbranders nog doende om slachoffers te bevrijden uit de wrakstukken. De 21-jarige brandweerman van de sneltrein is de held van de dag. Hij snelde onmiddellijk na het ongeluk een andere spooriyn op en wist door het plaatsen van ontplofbare seinen, een goederentrein, geladen met ont plofbare stóffen, enkele decimeters voor de verongelukte wagons tot stil stand te brengen. Zelf was hff reeds aan het been gewond. Indonesië heeft Befgië nog niet om uitlevering van Westerling verzocht. Naar de correspondent van het A. N.P. van betrouwbare zijde te Brus sel verneemt, heeft Indonesië tot nu gering ingediend. Zou een dergelijk verzoek worden ontvangen, dan zou dit, indien 't gemotiveerd wordt door zuiver politieke redenen, worden af gewezen. Indien het verzoek om uit levering gebaseead zou zyn op mis daden van gemeenrecht, dan zou de regering nagaan of aan deze misda den een politieke dryfveer ten grond slag ligt. Indien dit laatste het ge val is, zou het verzoek om uitleve ring eveneens worden afgewezen, zo wordt verklaard. Daar een verzoek om uitlevering zowel door het minis terie van justitie als door dat van buitenlandse zaken onderzocht moet worden en daarna, voor het geval Westerling, de regering een beslis sing zou moeten nemen, zou Wester- België kunnen blijven. Amsterdam nog steeds niet rustig. Nog voortdurend heeft de Amster damse politie te maken met de na weeën van de stakingen in de hoofd stap. In de Admiraal de Ruyterbuurt moesten agenten met hun gummistok tegen stakers optreden. Eén van de politiemannen kreeg een straatsteen naar het hoofd geslingerd. Inmiddels is onder het personeel van het ge meentelijk Handels entrepöt aan de Qriiyuiiesweg een staking uitgebro ken, omdat geweigerd werd een „be smet" verklaarde dekschuit te lossen. De Staking omvat 28 man personeel. Ongeveer 69 van het totaal aan tal havenarbeiders is weer aan hei werk. De toestand op de bouwwer ken is biina geconsolideerd, moeiiyk- heden doen zich vrijwel niet meer voor. Gevangene maakte record- hoogsprong. Een 2j>-jarige man uit Almelo, die in het huis van bewaring was opge sloten. slaagde er dezer dagen in te ontvluchten. Precies een half uur heeft hij van zijn vrijheid kunnen „ge nieten". De politie zat hem direct op de hielen en na een felle hardloop- racé en een paar waarschuwings schoten gaf hij zich over. De gevangene deed zijn ontvluch tingspoging tijdens het luchten. Op een 'gegeven moment, voor de bewa kers ei- erg in hadden, sprong hij te gen de 3 meter hoge muur, wist hou vast; te krijgen en slingerde zich er over. Ongetwijfeld een record-hoog sprong. Ook official Triebei legt functie neer. Naar het A.N.P. verneemt heeft de heer F. G. Triebei een schrijven gericht aan het bestuur van de K.N. V.B. waarin hij bedankt voor het lid maatschap van de Technische Com missie en de Keuze Commissie. De heer Triebei is gedurende enige tienüallen jaren in beide functies werkzaam geweest en acht het ge wenst dat thans jongere krachten aan het woord komen. Auto tegen boom één dode, drie zwaargewonden. richting Zwolle week bij het passé ren van een zijweg uit voor een mo torrijder. De bestuurder van de volks gen. de heer J. K. uit Dordrecht, floor dtoör deze plotselinge manoeu vre Waarschijnlijk de macht over het stuur en reed in volle vaart tegen een boom. De heer J. K. werd zwaar gewond, zijn naast hem zittende moeder, de we duwe H. K., werd op slag gedood. De schoonmoeder van de heer J. K., de weduwe H. G., liep evenals de achter in in de wagen zittende schoonzuster, zware verwondingen op. Nog twee inzittende kinderen van 7 en 4 jaar kwamen met de schrik vrii. De motorrijder bekwam geen enkel letsel. ARBEIDER GEDOOD. Aan boord van een. dekschuit in de haven van Amsterdam ontplofte een zogenaamde luchtfles. De kop van de fles trof een arbeider tegen het hoofd. De man was op slag dood._ Internationale postzegel tentoonstelling. en grootse internationale postzegelten toonstelling worden gehouden, zo deel de de voorzitter van de Bond van ver enigingen van Nederlandse postzegel verzamelaars, de heer P. S. van 't Haaff, bij de opening van het congres te Groningen mede. Mej. M. Vogel uit Arnemuiden mocht als een der 100.000ste bezoekster* van Rotterdam Ahoy uit handen van mr. A. C. W. Beerman, voorzitter van de Stichting Haven Belangen, twee boeken over Rotterdam, 'n foto album en een doos bonbons ontvangen. Dreigends taal van Pieck tot collega Adenauer. Tijdens het congres in Oost-Berllin an het „Nationale Front" heeft de Oostduitse president Wilhelm Pieck. Konrad Adenauer. Hij noemde hem een „oorlogsstoker, die spoediger dan hy dacht door een Duits volksge rechtshof berecht zou worden". In één moeite door deed Pieck een aan val op Churchill, die naar hij zeide de auteur was van het gezegde„de eni ge goede Duitser is een dode Duit ser". Verder riep Pieck op tot verzet tegen de oprichting van „een huur- lingenleger in Westduitsland". Het eerste gedeelte van Piecks re devoering was gewyd aan de Kore- e oorlog, die volgens hem ge- tt werd als excuus om West duitsland te herbewapenen. Nota van Sowjet-Unie aan V.S. De Sowjet-Unie heeft aan de V. S. een nota gezonden, waarin generaal MacArthur beschuldigd wordt van schending der inte'-nationale bepalin gen inzake Japanse oorlogsmisdadi gers. Zwitserland even sterk als de rest van West-Europa. Merkwaardige conclusie van Brits Lagerhuislid. Als de sterke tankmaeht, die de Zwitsers hebben besloten te bouwen gereed is, zal het Zwitserse leger even, sterk zyn als de rest van West- Europa op dit ogenblik. Tot deze merkwaardige conclusie komt het Britse parlementslid Ri chard Crossman in een artikel in de „Sunday Pictorial". Crossman heeft vele gesprekken gevoerd met voor aanstaande Zwitserse politici en functionarissen. Hij schrijft op grond hiervan Als er morgen een oorlog uitbrak, zouden 400.000 volledig geoefende manschappen, voorzien van de mo dernste wapens tegen, tanks en vlieg tuigen, eerste klas artillerie en mo derne jagers op zeer korte termyn gemobiliseerd kunnen worden. Er zijn enorme fortificaties, waaronder bergen die uitgehold zyn voor com plete wapenfabrieken. Zwitserland is thans het enige Europese land, dat militair voorbereid is". Reddingsploeg vond na urenlang graven lijk van piloot. „Het gemeentebestuur van de Belgische badplaats Knocke heeft in een schryven aan het ministerie van buitenlandse zaken te Brussel protest aangetekend tegen de indyking van het Zwin, die door Nederland In 1949 zou zqn begonnen zonder voorafgaande kennisgeving aan België", aldus meldt het A.N.P. uit Brussel. Het gemeentebestuur van Knocke drong aan op stappen bij de Nederlandse regering. Dit bericht zal ongetwijfeld in Zeeland verbazing wekken. De ver zanding en gedeeltelijke afdamming n het Zwin heeft namelijk reeds geruime tijd de aandacht van de Nederlandse en Belgische autoritei ten. Zoals men weet is het Zwin een restant van de oude zeearm, waaraan destyds Brugge en Damme lagen. Dat restant is in de loop der eeuwen veranderd in een schorrengebied, van slechts 25 ha. bij Cadzand op Nederlands gebied ligt en een stuk van ongeveer 125 ha. op Bel gisch gebied. Nu vreest men in Knocke, dat het Zwin zijn' karakter van schorrengebied zal verliezen, doordat het zeewater op Nederlands —bied geen toegang meer heeft tot lage gedeelten van het Zwin. GEEN TOERISTEN. En als het Zwin geen schorrenge bied meer is, dan komen er ook geen toeristen meer naar Knocke om dit natuur-reservaat te bewonderen en dan zou het bedrijfsleven in Knocke daaronder Ipden. Deze bezwaren van Knocke's ge meentebestuur zijn ernstig, maar het bevreèmdende is. dat de burgemees ter van Knocke volkomen op de hoogte is van de stappen, die reeds van Nederlandse en Belgische zyde werden gedaan om het natuur-reser vaat zolang mogelijk te behouden. EEN PLAN. De Commissaris der Koningin in Zeeland, heeft namelijk contact op- fenomen met de gouverneur van de elgische provincie West-Vlaanderen om een Nederlands-Belgische com missie te vormen, die de Zwin-kwes tie zal bestuderen. De zaak ligt namelijk niet zo een- Knocke's gemi voudig als stuur voorge water eertijds het Zwin voerde, een afdamming, die de Belgen tót stand brachten, heeft de geul zich verplaatst naar Nederlands gebied. Toen die geul ernstige duinafslag veroorzaakte en gevaar opleverde voor „Het Vrije van Sluis", besloot dat waterschap de nodige maatrege len te nemen om de zeewering In stand te houden. De geul werd ge- deelteiyk door een paalhoofd ver sperd. en de Stichting „Het Zeeuwse Land schap" een nieuwe geul te doen uit-1 zijn. Èn wy zouden de achting en graven, die gedeeltelijk op 1 - lands gebied zal liggen. DE BURGEMEESTER WIST HET. - Dit alles is bekend aan het ge meentebestuur van Knocke, want burgemeester Lippens uit deze ge meente was Zaterdag 22 Juli aan wezig bij de excursie, die „Het Zeeuwse Landschap" maakte naar het Zwin en hy woonde ook de be spreking met de deskundigen by. Dat zijn gemeentebestuur deson danks een brief zendt aan het Bel gische ministerie van buitenlandse zaken is bevreemdend. Meer zullen wy er maar niet van zeggen! JessupAtoombommen op Moskou brengen geen oplossing. In een radio-interview is dr. Jes sup, Trumans reizende ambassadeur, de vraag gesteld, of oorlog onver- mijdeiyk is en of de Verenigde Sta ten, „de hele zaak niet nu meteen konden regelen door atoombommen op Moskou te gooien." Jessup achtte de oorlogsdreiging ernstig, doch noemde oorlog niet on- vermydelijk, indien „de vrije landen" zich zo sterk maakten, dat 'n agres sor niet in verleiding zou komen. Jessup zeide niet in te zien „hoe iemand kan geloven, dat zelfs als ons geweten ons toestond een oorlog te beginnen met een atoömbombar- dement wy er dan. beter aan toe zouden zyn dan thans." „Zelfs als een dergelijke actie suc ces had en de Sovjet-Unie zou wor den uitgeschakeld, zou het bezet- tings- en wederopbouwprobleem een dergeiyke omvang scheppen, dat onze huidige na-oorlogse problemen daarby vergeleken kinderspel zouden Een Spitfire van de Nederlandse luchtmacht is Zondagmiddag streeks vier uur, in de omgeving van Breda, neergestort. Het toestel kwam met razende snelheid van 30.000 voet hoogte omlaag en boorde zich met een geweldige klap in een akker. Het toestel is vier meter diep in de grond geslagen. De bestuurder, de 24-jarige reserve tweede luitenant-vlieger J. S. M. Welte uit Eindhoven, werd by dit ongeluk gedood. Neder-de steun van andere landen hebben I onopeofferd", aldus Jessup. Jules Moch tegen „preventieve oorlog". „Wij zullen ons verdedigen lussen Rijn en Elbe". Jules Moch, de Franse minister van defensie, heeft in een rede in Zuid-Frankrgk een Amerikaans denkbeeld om „een oorlog te voeren ten einde de vrede te redden" ver worpen. Frankryk zal zich verdedigen te gen agressie, aldus Moch, „maar men moet goed begrijpen, dat wy nooit de aanvallers zullen zyn." Sprekende over een recente rede voering van de Amerikaanse minis ter van marine, waarin deze zeide, dat Amerika zich bereid moest ver klaren om een oorlog te beginnen „ten einde de vrede te redden", zeide Moch: „de Franse regering weigert op de meest officiële wyze een dei» gelijk denkbeeld onder ogen te zien.* Moch verklaarde verder, dat Frank- Tragische afloop van gouden bruiloft. Terwijl het echtpaar Schouten— Guntlisbergen te Den Bosch temid den van honderd familieleden en vrienden zyn gouden huwelgksfeest vierde, kwam Zaterdagmiddag de Koninklijke harmonie 's-Hertogen- bosch een serenade brengen. Een zwager van de gouden bruid werd tijdens deze serenade door hartverlamming getroffen en over leed. De verdere feesteiykheden wer den na deze tragische gebeurtenis Te Brussel is het derde internatio nale medische congres geopend. Profes soren van acht en dertig Stiropësë ér Amerikaanse universiteiten wonen ci congres by. derlandse Spitfiresquadron van vlieg veld Valkenburg, welk squadron deelnam aan de oefening „Cupola" van de gecombinee-de luchtmachten der landen van de Westerse Unie, in samenwerking met de Amerikaanse luchtmacht. Onmiddeliyk na het bekend wor den van het ongeluk, werd een red dingsploeg van het vliegveld Gilze- Ryen naar de plaats van de ramp gedirigeerd. Omdat men nog enige hoop koesterde, dat de bestuurder met zijn parachute uit het toestel zou zyn gesprongen, heeft men het ongeluk geruime tijd geheim gehou den. Om 8 uur 's avonds had men zekerheid de piloot had zyn machi ne niet verlaten. De manschappen van de reddings ploeg vonden, na urenlang graven, het ïyk in de neergestorte machine. Volgens een vrouw, die in de om geving, waar de machine is neerge komen, aan het bramenplukken was, kwam de Spitfire met zo'n ontzag gelijke vaart naar beneden, dat zij amper kon zien, dat het een vlieg tuig was. De machine sloeg een gat van byna drie by drie meter in het vierkant. Aan de oppervlakte kon men niet zien, dat een vliegtuig in de akker was geslagen. Dodelijk ongeluk op „Boschfontein". Johannes Bakker, een 48-jarige bootsman op het Nederlandse schip Boschfontein", is Zondagavond voor de kust van Southampton in het ruim gevallen en kort daarop overleden. Het ongeluk gebeurde, toen het schip naar Southampton opstoomde om er passagiers voor Afrika op te ne men. De luiken werden weggenomen waarbij J. Bakker op een losliggend een schedelfractuur op en overleed nog voordat het schip in de haven aan legde. VOORSPELT: KANS OP ONWEER. Wisselende bewolking met plaatselijk enkele buien, hier en daar wellicht m»t onweer. Zwakke tot matige wind hoolB- keiijk uit Oostelijke richtingen. Ie*e warmer dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1