PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Sowjet-Unie wil Oostduitsland volledige souvereiniteit geven Aan Westkappelse zeedijk moet miilioenenwerk worden verricht BILT Duitse herbewapening schending van Potsdam „MIJLPAAL 1950" SLUIT MET EEN TEKORT VAN ZEVEN TON WESTERLING WERD NIET IN LUXEMBURG TOEGELATEN Polder Walcheren wacht echter bevredigende Rijksregeling af DE VOORSPELT: 193e Jaargang - No. 199 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. E. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintyn, PI. verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week: t 3,90 d. kw.; fr. p. p i 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 25 Aug. 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr 58—60. tel..2355, 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160); M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102; Terneuzen: Bro uwerjjstr. 2; Zierikzee: N. Bogardstr. C 160. tel. 26 Sovvjetriissïsclie functionarissen In Oost-Berlijn hebben de leiders van de Oostduitse regering doen weten, dat z\j een drastische wijziging in de Sowjetrussische politiek ten aanzien van Duitsland kunnen verwachten. Deze wijziging zou onder meer het aanbod van een volledige binnenlandse en buitenlandse souvereiniteit aan de Oostduitse republiek en terugroe ping van de Sowjetrussische controle-commissie uit Oost-Duitsland inhou den. Deze verzekering zou mondeling door de Sowjetrussische „ambassa deur", Poesjkin, aan Walter Ulbricht, plaatsvervangend Oostduits premier, op een Woensdag gehouden vergade ring te Berlyn zijn gegeven. Poesjkin zou Ulbricht en andere leiders van de Oostduitse regering gezegd hebben, dat Stalin en de Sowjetrussische mi nister van buitenlandse zaken, Visjin- slcy, de toestand in Europa „volkomen veranderd en gecompliceerd" achten door de voorgestelde remilitarisatie van West-Duitsland. „Deze flagrante schending van de verklaring van Potsdam zal het ne men van onmiddellijke en krachtige tegen-maatregelen door de Sowjet- Unie rechtvaardigen", zou Poesjkin Ulbricht volgens welingelichte, Oost- berlijnse kringen gezegd hebben. Oostduitse regeringsleiders ver wachten, dat deze maatregelen aan vankelijk de vorm zullen aannemen van een plechtige diplomatieke ver klaring van de Sowjetrussische rege ring, dat door de „schending" vdn de overeenkomst van Potsdam door de Westerse mogendheden de Sowjet- Unie haar vrijheid van handelen in Duitse aangelegenheden heeft her wonnen. Daarna zou worden overgegaan tot openlijke versterking van de 50.000 man sterke „alarmtroepen" der volks- politie en haar uitrusting met zware wapens en tanksJ Verder zou de voorzitter van de Sowjetrussische controle-commissie in Oost-Berlijn, binnenkort aftreden en een „zuiver militaire functie" krij- Churchill's zoon in Korea gewond. Door een granaatscherf. Churchills zoon Randolph, die als correspondent voor de Daily Tele graph in Korea is. werd door een splinter van een Noordkoreaanse mor tiergranaat in het been gewond, toen hij met Amerikaanse patrouilles uit Noordkoreaans gebied over de Nak- tong terugkeerde. De patrouilles hadden twee uur lang verkenningen uitgevoerd achter de Noordkoreaanse linies, doch bij hun terugkeer over de rivier werden zij ontdekt en beschoten. Een scherf van een mortiergranaat trof Churchill in het onderbeen. Een Amerikaanse correspondent, Frank Emery, die Churchill vergezel de. werd op drie plaatsen gewond. Beide correspondenten konden naar Amerikaans gebied terugkeren. Dief verkocht waardevolle juwelen voor 60. Op aanwijzing van enkele Amster dammers hebben rechercheurs vafn de Haagse politie in Amsterdam ju welen in beslag genomen, die in het begin van deze maand aan een Cana dese dame in een hotel te Schevenin- gen werden ontstolen. Deze sieraden, een briljanten armband, een platina damesarmbandhorloge, drie briljan ten broches en twee paarlen colliers, vertegenwoordigen een waarde van ongeveer 50.000 gulden. Zij zyn in Amsterdam voor slechts 60 gulden van de hand gedaan. De dief is men op het spoor. Bus met 18 personen te water. Gistermiddag omstreeks vier uur kwam nabij de keersluis te Helmond een autobus met 18 marktkooplieden, die van de marlet te Sittard kwamen en naar huis terugkeerden, in het ka naal terecht. Vermoedelijk ten gevol ge van een defect aan de remmen kon de chauffeur de bocht bij de brug niet nemen, waardoor hij de bus op een langs het kanaal lopende zand weg tot stilstand wilde brengen. De bus kwam tijdens deze manoeuvre op de zachte berm van het kanaal en sloeg om, het kanaal in. Direct snel den helpers toe en alle lfk inzitten den en de chauffeur konden worden gered. Drie personen liepen slechts lichte verwondingen op en werden in het ziekenhuis te Helmond opgeno men. Bouwwerken te Amsterdam voor alle arbeiders opengesteld. In een communiqué, dat door het actie-comité te Amsterdam, bestaan de uit werkgevers en de bedrijfsunle in ,bet bouwbedrijf, is uitgegeven, wordt medegedeeld, dat onder scher pe veroordeling van de door de E.V. C. ontketende staking, bouwwerken met ingang van vandaag voor alle werknemers weer worden openge steld. fen met de rang van maarschalk van e Sowjet-Unie. Men is van mening, dat een be kendmaking van een dergelijke ver andering van de Sowjetrussische poli tiek ten aanzien van Duitsland zeer waarschijnlijk zou worden gedaan kort voor dé Oostduitse verkiezingen op 15 October. GEHEIME BIJEENKOMST IN BONN De geallieerde Hoge Commissaris sen in Duitsland hebben te Bonn een geheime bijeenkomst van twee uur gehouden waar de meeste dergenen die deze besprekingen gewoonlijk bij wonen, niet werden toegelaten. De veronderstelling dat er iets on gewoons aan de hand was kreeg voed sel door het feit, dat na meer dan zes uur tijdsverloop een nietszeggend communiqué werd uitgegeven, waarin deze bespreking „een officieuze bij eenkomst" werd genoemd. Staking in Antwerpen eindigt Volgens een gezamenlijk communi qué van de Belgische Transportar beidersbond (Soc.) en de Christelijke Centrale v. Vervoersarbeiders (Kath.) heeft de grote meerderheid van de havenarbeiders te Antwerpen inge stemd met de verkregen sociale ver beteringen: 1. toekenning van een premie van 6 fr., ter verhoging van het salaris; 2. een verhoging van 4 fr. voor de ploegen die 's morgens werken; 3. een verhoging van 8 fr. voor de mid- dagploegen; 4. het instellen van een speciale commissie die alle economi- sche en sociale problemen zal onder zoeken in verband met het werk in de haven, waaronder het probleem der pensioenregeling. De twee organisaties hebben beslo ten tot het beëindigen van de staking en de onmiddellijke hervatting van het werk. Verwacht wordt dat de stakingen in de havens van Brussel, Gent, Oost ende en Zeebrugge nu ook zullen eindigen. Door draaiende vliegtuig- propeller gedood. Even voor het vertrek van de K.L. M.-Constellation „Rotterdam" van het vliegveld Prestwick naar Gander op Dinsdagavond 1.1. is door een tot nu toe onbegrijpelijke oorzaak de 35-jari- ge radiomonteur in dienst van het Britse ministerie van burgerluchtvaart J. W. Leitch in een der draaiende pro pellers gelopen en op slag gedood. Door de klap werd de propeller zoda nig beschadigd, dat het toestel niet kon vertrekken. De passagiers ver volgden hun reis met een uit New- York binnengekomen machine. Ruim 16 milliard voor bewapening De Commissie voor de toewijzin gen van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wetsont werp aangenomen, dat voorziet iu een bedrag van ruim 16 driekwart milliard dollar voor uitbreiding van Amerika's gewapende macht en voor de bewapening van bevriende landen. Het totale bedrag van het wetsont werp is 81.400.119 dollar minder dan door Truman gevraagd is, maar in de militaire posten zijn geen verla gingen gebracht. Het wetsontwerp komt vandaag in het Huis in behandeling. Koningin bezocht door windhoos getroffen gebied. Koningin Juliana heeft gistermid dag een bezoek gebracht aan 't dooi de windhoos getroffen gebied bij Kootwijk. Ongeveer een half uur on derhield zij zich met de boer en diens bijna 80-jarige moeder, die in de ver nielde boerderij woonde. Zij was ver- gezéld door de prinsesjes Beatrix, Irene en Margriet en enkele van hun vriendinnetjes. Ook heeft H.M. een bezoek ge bracht aan 't Kroondomein bij Hoog Soeren, waar de windhoos eveneens aanzienlijke schade heeft veroor zaakt. De schade in Ooststellingwerf wordt op ongeveer 75.000 gulden ge schat. Bijen brachten 3 ton aan deviezen op. In ons land bevinden zich ongeveer 160.000 bijenvolken. Deze nijvere volkjes leverden door de honingex- port tezamen met de uitvoer van vol ken in kasten of korven ruim 335.000 gulden aan deviezen op. Fiasco te wijten aan verscheidene fouten. De nationale tentoonstelling „Mijl paal 1950" sluit vermoedelyk met een tekort van zeven ton. In totaal waren er een 250.000 betalende be zoekers ruim geschat en daar onder zijn dan ook begrepen de men sen, die alleen des avonds kwamen. De initiatiefnemer van de tentoon stelling, mr. J. Huges, weigerde ant woord op vragen over de oorzaken van het fiasco. Hij zei slechts dat hij „nog elke nacht rustig kon slapen". Er is enorm had gewerkt door ar chitect van Gelderen en verschillen de kunstenaars. Het resultaat werd noch door de heer Huges noch door het Arnhemse gemeentebestuur be vredigend geacht. Mr. Huges zag liet paviljoen „Dur ven en kunnen" als het meest attrac- Hij mag nu voor onbepaalde tijd in België blijven. Westerling en zijn vriend Thiessen zijn Donderdagochtend met een spe ciaal toestel va nde Sabena op het vliegveld Meisbroek bij Brussel geland. Toen Westerling uit liet vliegtuig stapte moest hij zich onder bewaking stellen van de Belgische veiligheidsdienst. Tijdens een interview, dat Wes terling toestond aan een^Iegertje journalisten op het vliegveld, was hy ten zeerste onder de indruk toen men hem vertelde, dat zijn kinderen geen toe stemming hadden gekregen om Djakarta te verlaten. Westerling werd overgebracht naar het zogenaamde „Kleine Kasteeltje", het verblijf voor ongewenste vreemdelingen. Hij ontving tegen de avond de mededeling, dat hij niet in België mocht blyven. Hy heeft daarop te kennen gegeven naar Luxemburg te willen gaan. In een auto, met twee rechercheurs heeft Wes terling zich daarop naar de Luxemburgse grens begeven, maar toen hij daar aan kwam werd hem de toegang geweigerd. Westerling stond niets anders te doen dan terug tc rijden naar Brussel. De Belgische regering heeft zich inmiddels bereid verklaard, als de Luxemburgse regering weigerde, Westerling voor onbepaalde tijd in België te laten op voorwaarde, dat hij de verplichting aangaat zich te onthouden van iedere actie, die aan leiding zou kunnen zijn tot inciden ten. Tot op dit ogenblik zijn in officiële kringen te 's-Gravenhage geen aan wijzingen dat de Nederlandse rege ring enig initiatief zou nemen inzake Westerling. Over de vraag, of de Nederlandse regering aan de Belgische regering yiet of alsnog wel uitlevering zal ver zoeken, kon hoegenaamd niets wor den gezegd. Thiessen naar Nederland. Thiessen, die naar 'zelf zeide, be schouwd moet worden als de adviseur van Westerling, had direct na aan komst in België geprobeerd een Spaans visum voor Westerling te krijgen, maar de Spaanse ambassade was gesloten'. Thiessen is daarop met een vliegtuig uit Brussel naar Neder land vertrokken. Voor zijn vertrek deelde hij mede, dat hij in Nederland alle pogingen in het werk zal stellen om de toelating van Westerling in ons land mogelijk te maken. Hij zou hiertoe onder meer een verzoek rich ten tot -H.M. de Koningin. Thiessen verklaarde tevens, dat Westerling met. opzet niet naar Ne derland is gekomen, niet. zo zei hy, om zyn eigen hachje te redden, maar omdat liy ervan overtuigd was. dat zyn komst de Nederlandse regering in moelUjkhsden zou brengen. „Er waren nog te veel scherpe kanten aan het Indonesische probleem ont deze moeilijkheden thans wenselijk te ach ten". Mevrouw Westerling aangekomen. Een uur nadat Thiessen uit Brus sel ariveerde, kawm met het K.L. M.-lijntoestel uit Djakarta mevrouw Westerling op Schiphol aan. Zij verklaarde, slechts uit de kran ten, die zij in Genève had gekocht, te weten, wat zich de laatste dagen met haar man had afgespeeld. Op een vraag of zij commentaar wilde geven op liet achterblijven van haar drie kinderen in Indonesië, zei zij: „Lie ver niet. want misschien zouden daar moeilijkheden uit voort kunnen ko men. Ut weet, dat mijn ouders goed voor mijn kinderen zullen zorgen. Ik ben dan ook in het geheel niet be- Op een vraag of zy veel moeilijk heden heeft gehad om uit Djakarta te kunnen vertrekken zei zy: „Enorm veel. Sedert het ogenblik, dat myn man naar Singapore ging, ben ik er over doende geweest, maar men hield maar aan en ontnam mij mijn bewe gingsvrijheid, omdat men my wilde verhoren in verband met zijn daden. Ik heb echter nimmer contact met hem gehad gedurende de periode, die aan Bandoeng vooraf ging. Ik kon dus niemand wijzer maken." Yvonne Fernanda Fournier, zoals haar meisjesnaam is, reisde op een Nederlands paspoort. Zij zal gaan lo geren bij de familie Thiessen en ver klaarde absoluut geen toekomst plannen te hebben. „Ik wacht er maar, op tot mijn man naar Neder land zal kunnen "komen en dan zullen wij wel verder zien". tieve. Later werd juist in dit pavil joen het grootste bezoek geboekt. Men kon toen velerlei opvattingen vernemen over de „Mijlpaal 1950". De ontvangst vooral in de Westelijke pers was ronduit slecht. Door de in terne tegenstelling in de leiding van de tentoonstelling die zo naar buiten kwam, dat zij een publiek geheim was, werd er niets positiefs bereikt. Men is. aldus het A.N.P.. in Arnhem van mening, dat de ontwerpers en uitvoerders van de eigenlijke inhoud van de nationale expositie zich een voudig niet bekommerden om publi citeit. Tot drie weken voor de ope ning wist niemand precies wat er zou komen. Op de persconferenties werd geen bevredigend resultaat verkre- sc29f, Westerlingwaarheen Landbouwer door bliksem In schrikdraad gedood. In de buurtschap Overberg bij Vee- nendaal sloeg de bliksem in een schrikdraad, juist toen een pink met deze onder zwakstroom staande af rastering in aanraking kwam. Het dier werd onmiddellijk gedood. De 21-jarige landbouwerszoon W. Hardeman wilde het cadaver even weghalen. Ook hij raakte de schrik draad en was op slag dood. Men ver moedt, dat op dat ogenblik wederom de bliksem in de afrastering sloeg. Dijkgeschot kan onmogelijk verder verhoogd worden. De algemene vergadering van de Polder Walcheren, die gistermorgen in buitengewone zitting te Middelburg bijeenkwam, besloot een aanvul lend crediet van 25.000 te verlenen voor de bouw van het Polderhuis in de Zeeuwse hoofdstad. Het voorstel tot het verlenen van een crediet van 500.000 voor het bezinken en bestorten van de koppen der strandhoof- den 20 t/m 27 op het Zulderstrand van de Noordwatering werd voorlopig teruggenomen. De voorzitter van het dagelijks be stuur, mr. dr. R. W. Graaf van Lynden, deelde in zijn openingswoord mede, dat bericht van verhindering was bin nengekomen van de heren mr. P. Loeff en A. Staverman. Zonder hoofdelijke stemming en discussie werd vervolgens een voorstel tot het aangaan van een geldlening, groot f 100.000 met het Pensioenfonds voor het week- en uur- loonpersoneel der Kon. Mij. „De Schel de" te Vlissingen met een looptijd van 30 jaar aangenomen. Daartoe werd een eerder genomen besluit gewijzigd. Daar het aanvankelijk beschikbaar gestelde crediet van 400.000 voor de bouw van het Polderhuis niet voldoen de is gebleken om dit kantoorgebouw te kunnen meubileren en stofferen, had het dagelijks bestuur een additioneel crediet van f 25.000 gevraagd. Het voorstel hiertoe ontmoette bij de alge mene vergadering geen bezwaren, *o- dat het zonder hoofdelijke stemming kon worden aanvaard. Als derde ondex-werp ter behande ling in deze vergadering vermeldde de agenda het voorstel tot het verlenen van een crediet van 500.000 voor het bovenomschreven doel. Het dagelijks bestuur had tevens voorgesteld te be sluiten van dit crediet geen gebruik te maken, zolang niet een voor de Polder aannemelijke regeling met het Rijk ten aanzien van het dragen der daaruit voortvloeiende lasten in uit zicht staat. Dit voorbehoud was ge maakt, omdat het dijkgeschot de grens van hetgeen kan worden opgebracht, bereikt heeft en een nieuwe verhoging ondragelijk zou zijn. VOORSTEL TERUGGENOMEN. De voorzitter deelde in de vergade ring echter mede, dat het dagelijks be stuur besloten heeft dit voorstel terug te nemen. Inmiddels is namelyk een raport van de ingenieur der Polder binnengekomen, waaruit blijkt, dat belangrijke voorzieningen aan de on derzeese oever van de Westkappelse zeedyk getroffen dienen tc worden, een werk, waarvan de kosten het voor het andere doel gevraagde crediet van 500.000 verre overtreffen. Het dage lijks bestuur acht het niet juist nu bij de minister van Waterstaat aan te kloppen met de mededeling, dat een half millioen moet worden uitgegeven en over enige maanden terug te moe ten komen met papieren ,die een veel groter bedrag vermelden. Eerst zal de kwestie van de voorzieningen aan de Westkappelse dijk nader bekeken wor den en zal een beslissing moeten wor den genomen over wat te doen staat; daarna zal men de zaak by de minis ter aan de orde stellen. Zeker is het in ieder geval, dat de Polder dergelijke uitgaven onmogelijk uit eigen midde. len kan doen. „GRENS WAS AL LANG BEREIKT". Bij de rondvraag merkte de heer Z. Maljaai-s op het niet eens te zijn met een opmerking van het dagelijks be stuur. dat het dijkgeschot ^hans de grens van hetgeen kan worden opge bracht. heeft bereikt. Dat was, zoals ook de commissie van onderzoek in haar rapport heeft neergelegd, reeds het geval, toen het geschot op f 35 werd bepaald. De voorzitter antwoord de, dat men daarover uitgebreid zou kunnen discussiëren, omdat niet ver geten mag worden, dat sedert de in diening van dat rapport ook de pach ten zijn verhoogd. De heren mr. J. A. Dumon Tak en A. Jeronimus wezen er echter op, dat deze verhoging maar zeer gering is geweest. Om misver stand te voorkomen legde de heer Van Lynden er nog de nadruk op. dat de invloed van het dagelijks bestuur op het dijkgeschot maar zfeer gering is. Hij deelde voorts mede, dat de oud voorzitter. mr. H. F. Lantsheer ten be hoeve van de inrichting van het Pol derhuis een bank heeft geschonken. Deze zal vermoedelijk in de bovenhal worden geplaatst. De vergadering be sloot mr. Lantsheer en andere schen kers van vooi'werpen voor verfraaiing van hèt nog dit jaar in gebruik te ne men Poldehuis schriftelijk dank te be tuigen. Nieuwe procedure in zaak Bertha Hertog. Gistermiddag- werd in de Gouden Leeuw te Bergen op Zoom een pers conferentie gehouden door het comité Bertha Hertog. Door de vooi'zitter van dit comité, mr. J. P. Bervoets, werd over deze droevapzaak een uit eenzetting gegeven en een uitvoerig memorandum werd ter hand gesteld. Het voornaamste dat hiex-uit naar vo ren kwam is, dat er weer een nieuwe procedure aanhangig zal worden ge maakt. In het bijzonder valt op te merken, dat het geding consul-gene raal contra Aminah had behoren te zijn een geding ouders Bertha Her tog contra Aminah. Derhalve mag de eis worden gesteld, dat van nu af verdere fouten worden vei-meden en dat de mogelijkheden welke deze af faire nog biedt op een goede afloop op de deskundigste wijze en met de grootste voortvarendheid, welke ambtelijk Nederland kan opbrengen, worden uitgebuit. Alle officiële papieren zoals ge- boorteacte enz. zijn naar Singapore gezonden. In Engeland wordt thans de tekst van het evangelie van Mattheus in verkoop gebracht in de vorm van een geïllustreerd dagblad, tegèn sixpence per exemplaar. fs mr. Huges was in feite on kundig van de inhoud dezer exposi tie. Dientengevolge was de propa ganda door hem gevoerd niet in ovex-eenstemming met de werkelijk- heid. Wat de medewerking van het ge meentebestuur betreft, rijzen vele vragen: Was het nodig om Sonsbeek en Zypendaal te gebruiken? Was het nodig om de Parkweg af te sluiten en daarmede de antipathie van vele Arnhemmei's te wekken? Anderzijds kon het stadsbestuur van de burgers toch wel meer begrip verwachten voor een aangelegenheid, die ook voor de Arnhemmers zo be langrijk was. Er waren talrijken, die maar afgingem op wat anderen zei den en vervolpens een vernietigend oordeel uitspraken zonder zelf maar iets van de tentoonstelling te hebben gezien. In deze omstandigheden werkte een leuze als 1 millioen bezoekers, welk getal mi'. Huges ook als uit gangspunt heeft genomen, averechts. Ook hier weer de tegenstelling tus sen de propaganda, de bekendmaking voor de tentoonstelling en de opzet en inhoud. Jongen slak uit wraak boerderij in brand. Meisje kwam om in de vlammen De 17-jarige pleegzoon van de land bouwer L. P. Hooymans te Deldener- broek heeft bekend, dat hij Maandag morgen j.l. diens boerderij in brand had gestoken. De dader, Joh. G. uit Wierden, deelde mede, dat hij gehan deld had uit wraak, omdat hij naar zijn mening te weinig zakgeld kreeg. Bil deze brand kwam de 25-jarige, geestelijk niet geheel normale, doch ter van de boer in de vlammen om. Haar moeder getaakte bij de Yed- dingspogingen bewusteloos en kon slechts met grote moeite worden ge red. Eén zoon en drie dochters sliepen nog toen de brand uitbrak. Eén der meisjes ontwaakte bijtijds en waar schuwde de anderen. De jongen heeft het hooi in de schuur aangestoken en is toen rustig naar zyn pleegvader gegaan, die op ongeveer een kilometer af stand van de boerderij bezig was met melken. Drie militairen gedood Mortier sprong uit elkaar. Omstreeks elf uur gistermorgen is op één van de terreinen van het in- fanterieschietkamp „De Harskamp een mortier uit elkaar gesprongen. Drie militairen werden daarbij ge dood. De namen van de slachtoffers zijn: sergeant J. M. Mustert, wonende te Bergen op Zoom, ongehuwd; cursist J. Klingeman, wonende te Zwijndrecht ongehu en cursist A. J. M. de Laat. De Laat Was gehuwd en had vier kin deren. Brand in De Bijenkorf" te Amsterdam snel bedwongen. de vierde verdieping van „De Bijenkorf" te Amsterdam, stegen gis termiddag enorme rookwolken naar buiten. Er bleek brand te zijn uitge broken in de keuken van „De Bijen korf" op de vierde étage. Duizenden Amsterdammers, die juist hun lunch- uur hadden, bleven op de Dam staan kijken. Onmiddellijk na het ontdekken van de brand weerklonken in het Bijen korf-gebouw de alarmschellen en verliet het winkelende publiek de af delingen. In de lunchroom, waar de rook het hevigst was, bleef een aan tal bezoekers rustig aan de tafeltjes zitten. Binnen zeer korte tyd had de brandweer het vuur bedwongen. Een dame werd door de rookmassa's be dwelmd. Zij is door de eigen Eerste Hulpdienst van „De Bijenkorf' weer bijgebracht. WISSELENDE BEVOLKING. Wisselend bewolkt met plaatselijk enkele buien, meest matige wind tus sen Zuid en Zuid-West. Dezelfde of Iets lagere temperatuur als gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1