PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Nieuwe opmars in Korea van de Noordelijke troepen Moeilijkheden van Waterschappen nog steeds niet opgelost D£ BILT Vliegveld van Pohang ontruimd Van Zeeland benoemd tot kabinetsformateur NEDERLANDSE MILITAIREN MOETEN MAKASSAR VERLATEN J' Burgers slaags met hoofdstedelijke politie Nederlandse autobus bij Grenoble verongelukt DROEVE RAMP IN GRONINGEN EIST ZES KINDERLEVENS Zeeuwse Polder- en Waterschapsbond vergaderde te Hulst VOORSPELT 193e Jaargang - No. 189 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bossbardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3,90 p. kw.; fr. p. p. f 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKEN5E COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 14 Aug. 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 et. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vlissingen Walstr 58—60. tel 2355, 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160): M'burg Londense Kaal 29, tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr 63, tel. 2475 (fo.g.g 2228); Oostburg: Pr. Mauritsstr 12. tel. 102; Terneuzen: Brouwerijstr. 2; Zierikzee: N. Bogardstr. C 160, tel. 20 Chinesche troepen op weg naar Tibet. De Noordelijke troepen ïn Korea zijn ten Westen van Jongsan met een aanzienlijke troepenmacht de Naktong overgetrokken. Vijf Noordelijke di visies hebben zich verder verzameld voor een groot offensief tegen Toegoe, het belangrijkste nog resterend Amerikaanse standpunt. In het gebied van Jongdok zijn de Noordelijken door de Zuidkoreaaiise stellingen heengebroken, waarna de Zuidelijke troepen door een snelle op mars naar het bergland van Tohang omsingeld werden. De Amerikaanse luchtmacht heeft het vliegveld van Pohang moeten ontruimen. Bovenstaand nieuws van het front toont, dat de krijgsverrichtingen weer ten nadele van de strijdkrachten der Ver. Naties zijn gekeerd, temeer daar de tegenaanvallen van de 29ste Amerikaanse divisie ten Oosten van Jongsan tot dusver afgeslagen wer den. Alleen in het Zuiden bereikten de Amerikanen de gestelde doelen in de heuvels juist ten Oosten van Tsindjoe, waarmee de onmiddellijke bedreiging van Poesan werd afge wend. De Amerikaanse troepen ondervin den veel last van het door hun linies sluipen van Noordkoreaanse guerilla- strijders, die zich hebben vermomd als vluchtelingen. Deze „infiltranten" vallen, eenmaal achter de Amerikaan se linies gekomen, verbindingswegen en in de achterhoede opererende ge allieerde troepen aan. Het vliegveld te Pohang werd langzaam omsingeld, zodat de grana ten, die eerst slechts in de buurt te recht kwamen, tenslotte overal ont ploften. Het werd daardoor voor vliegtuigen onmogelijk het veld nog langer te gebruiken. Uit het Zuid- Westen rukten Zuidkoreanen te hulp, doch zij slaagden er niet in het vlieg veld te bereiken. Eenheden van de vloot lagen voor de kust. Ook tanks namen deel aan de verdediging van het vliegveld. Matei'iaal en grondper soneel konden naar de schepen wor den gebracht. NAAR TIBET Een Zaterdag te Honkong aange komen reiziger heeft medegedeeld, dat 800.000 man Chinese communisti sche troepen sinds zes weken onder weg zijn naar de grenzen van Tibet (waarbij zij eerst door uitgestrekte verlaten gebieden moeten trekken.) Deze reiziger kwam uit de veraf gelegen Chinese provincie Sinkiang, De reiziger verklaarde, dat hij deze cijfers ontving van Chinese commu nisten, waarmede hij, uit hoofde van zijn beroep, te maken had. De communisten zouden verder: 1. Duizenden ossen vorderen voor vervoersdoeleinden 2. bestaande vliegvelden in de Chinese provincie Sinkiang uitbreiden en nieuwe aanleggen; 3. ongeveer 300.000 man troepen ge bruiken voor de aanleg van een weg van Kangting naar de Tibetaanse grens. 4. Een spoorweg aanleggen in de na- by de grens met Tibet gelegen Chi nese provincie Sinkiang. 5. gebruik maken van een groot aan tal transportvliegtuigen van een Amerikaans model om voorraden en uitrusting over het sterk bergachtig gebied van Sinkiang te vervoeren. 6. strenge censuur op alle brieven uitoefenen. Verzoek om Lagerhuis bijeen te roepen. De leiders van conservatieven en liberalen hebben premier Attlee ver zocht het parlement „over een week of tien dagen" bijeen te roepen voor dringende besprekingen over de de fensie. Attlee, die het zomerreces van het parlement reeds met een maand had bekort door -het begin van de nieu we zitting op 12 September vast te stellen, heeft geantwoord, dat hij het verzoek in overweging wil nemen als het met redenen wordt omkleed. Volgens Churchill is 12 September „te laat in verband met de crisis en de nieuwe feiten die besproken moe ten worden". Davies, de leider van de liberalen, heeft verklaard dat hij verbaasd is over het lange uitstel, nu „besluiten van vèr-strekkende aard moeten worden genomen". Turkse communisten verliezen hun nationaliteit. Radio Ankara meldde Zondag, dat alle communisten in Tux'kije hun staatsburgerschap zullen verliezen. Een commissie is bezig een wetsvoor stel in die zin voor te bereiden. „Het gevaar van het communisme moet niet worden ondex-schat en het is on ze plicht alle mogelijke maatregelen daartegen te nemen", aldus radio An- kara. „Houd Westerling vast" verzocht de R.I.S. Te Singapore is meegedeeld, dat de officiële raadsleden van de R.I.S. van hun regering de instructie hebben ontvangen een verzoek in te dienen tot uitstel van deportatie van Wes terling. Dit verzoek van de Indonesische regering wil bereiken dat Wester ling in Singapore zal worden vast gehouden, totdat het beroep, dat dooi de R.i.s. tegen de uitspraak van het opperste gerechtshof is aangetekend, in behandeling komt. Voor zover nagegaan kan worden zijn de Tibetanen tegenstandex-s van het communisme, zij zijn echter mi litair niet sterk genoeg om verzet van betekenis te kunnen bieden. Het offici le Chinese persbureau heeft verklaard: „Het Chinese volksleger zal spoedig Tibet binnen rukken om dit land te bevrijden". Koninklijke Prins Boudewijn beeft Paul van Zeeland verzocht een nieuwe Belgische regering te vormen. Van Zeeland heeft deze opdracht aan vaard en is onmiddellyk met zijn con sultaties begonnen. Eerder hadden de heren De Schrij ver en Segers, beiden CVP, het ver zoek gekregen een opdracht te aan vaarden. doch om persoonlijke rede nen weigerden zij deze te aanvaarden. Vrijdagnacht is een bom ontploft, voor het gebouw van de communisti sche partij te Brussel. De bom was op een vensterkozijn gelegd. Er wa ren geen slachtoffers doch de mate riële schade is vrij groot. Twee personen op Java vermoord. Op het terrein van de onderneming „Pasar Datar" in het gebied van Soelcaboemi hebben vier gewapende Indonesiërs in uniform een employé van de onderneming en een chauf feur vermoord. Bij de gevechten zouden 900 slachtoffers zijn gevallen. Als gevolg van de onderhandelingen, die in Makassar in het bijzijn van de waarnemers van de UNCI hebben plaats gevonden, is een accoord be reikt, waarbij de staking van liet vuren wordt bevolen. Krachtens dit ac coord, aldus een AFP-bericht uit Djakarta, zullen alle Nederlandse strijd krachten Makassar binnen 15 dagen ontruimen. Radio-Djakarta heeft bekend gemaakt, dat ongeveer 900 personen, meest soldaten, de dood hebben gevonden by de incidenten van de laatste dagen in de hoofdstad van Indonesië. Het uitgaansvei-bod in Makassar bliift nog van kracht. De Indonesi sche nationalepolitie patrouilleert in de straten en maakt jacht op tal rijke rovers, die van de toestand pro fiteren om hun slag te slaan. De oplossing inzake de positie van de Kortenaer vormt nog steeds een onderwerp van bespreking tussen de ï-egeripg der R.I.S. en dr. Hvrschfeld. De regering van dë R.I.S. ziet als enige oplossing: ontwapening van de voormalige leden van het K.N.I.L. Deze oplossing gaat naar van Ne derlandse militaire zijde werd verno men met grote moeilijkheden ge paard. De bemiddeling van de Unci is eveneens zeer moeilijk, aangezien de Unci geen bemiddelingsbevoegdheden in strikte zin heeft. Zelfs, indien bei de partijen zich vooraf bij de uit spraak van de Unci over de Korte- In Aalten wordt een dure pijp gerookt. "V. In verschillende dorpen heeft men nog van die oudei-wetse politieverordeningen. Zo bevat de politievei-ordening van de gemeente Aalten een artikel, waarin wordt bepaald dat per sonen, die zich op de openbax-e weg bevinden met een branden- de pijp, welke niet is voorzien van een dop, een boete kunnen krijgen van vijf gulden. Toen één der raadsleden in de verga dering van de vroede vaderen hier een opmerking over maak te, zei de burgervader: tja, het wordt hoog tijd dat we 'n nieu- <^ve verordening maken Mensenmenigte wilde zich van politie-auto meester maken. Zaterdagavond is het in de Binnen Oranjestraat nabij de Haarlemmer dijk te Amsterdam tot een vrij ern stig verzet tegen de politie gekomen. Op een gegeven ogenblik waren een tiental agenten doende de bevrijding- van een arrestant door een mensen menigte van bijna 300 personen te voorkomen. Hierby zyn enkele rake klappen uitgedeeld. Eén van de agenten kreeg een bloedende wond doordat hij door een steen in de hals werd geraakt. De aanleiding tot dit alles was een vechtpartij tussen enkele beruchte types uit deze buurt. Hiervoor werd assistentie ingeroepen en toen twee agenten met een auto ter plaatse ar- riveex-den, keerden de vechtenden zich tegen de gezagsdragers. Eén greep een agent bij de keer en bedreigde hem met het leven. De agenten ar- x-esteerden deze man èn sloten hem in de wagen op. Het publiek trachtte daarna de auto te overmeesteren. Van beide zijden rukten versterkingen aan en tenslotte waren tien agenten bezig de auto, die inmiddels door het publiek onklaar was gemaakt, te verdedigen tegen 2 a 300 opgeschoten jongens en hun aanhang. Tenslotte gelukte het de agenten de auto te stax-ten en de arrestant op het bu- x-eau af te leveren. Ook Zondagavond was het rumoerig op de Haaiiemmer- dijk. naer zouden willen neerleggen, moet nog betwijfeld wox*den, of de Unci een dei-gelijke bemiddelin zou aan vaarden. De Unci voelt het meest voor „goede diensten", teneinde de zaak in der minne te kunnen schik ken. Dertig mensen zakten door stellage. Tijdens de gisteren in Zandvoort gehouden nationale zeepkistenwed strijden is een stellage, waarvan de wagentjes worden afgex-eden, inge stort. Ongeveer 30 mensen maakten een val van 2,5 meter en x-aakten be kneld tussen balken en planken. Ver schillende personen liepen vx-ij ernsti ge verwondingen op. Amerikaans industrieel adviseur naar Nederland. De Amerikaanse industriële des kundige Henry Dreyfuss is door het Nederlandse ministerie van Econo mische Zaken uitgenodigd om op te treden als adviseur van Nederlandse industriëlen. De heer Dreyfuss zou op 4 September naai- Nederland vlie gen en een bezoek brengen aan de Jaarbeurs te Utrecht. Alle 36 inzittenden gewond. Naby Grenoble in de Franse Alpen is Zondag een Nederlandse touring car, die van Rome op weg was naar Eindhoven, verongelukt. Alle 36 in zittenden werden gewond, van wie vier ernstig. Op een zeer scherpe bocht op één der gevaarlijkste Alpenwegen braken de remmen. De bus kreeg daarop zo'n grote snelheid, dat de chauffeur. J. van Agt uit Eindhoven haar niet meer in zijn macht kon houden. Volgens de eerste berichten zou de bus in een ravijn zijn gestort. Dit is later tegengesproken. Bij de touring- cax-onderneming - vernam men uit Frankrijk, dat de bus met één der zijkanten tegen een langs de weg staande rots is geschuurd en daarna omgeslagen. Direct na het ongeluk heeft een ziekenhuis te Grenoble zes ambulan ce-wagens gestuurd om de gewonden te halen. 12-jarige jongen viel bij zweefvlucht te pletter. Bp vliegüemonstraties in de buurt vanZürich brak het toestel van de bekende Zwitserse zweefvlieger Siegbert Maurer op een hoogte van duizend meter. Maurer trachtte tot het laatste ogenblik om de veilig- heidsgordel van een 12-jarige jon gen, die hij als passagier bij zich had, los te maken. Dit gelukte ech ter niet snel genoeg en Maurer moest per valscherm het toestel verlaten om althans zijn eigen leven nog te kunnen redden. Hij kwam er met een gebroken been af. De jongen viel met' het toestel te plettex-. Mysterieuze dood van Nederlander in Frankrijk. In het ziekenhuis te Compiegne bij Parns is de 58-jarige Nederlander H. A. uit Capelle aan de IJssel zonder tot bewustzijn te zijn gekomen over leden. H. A. was naakt in een rivier gevonden. Zijn lichaam vertoonde geen sporen van geweld, maar was wel in staat van uitputting. H. A.. werd reeds sedert twee Augustus vermist in Bonneuil-en-Va- lois, waar hij met zrjn vrouw op va- cantie was. De politie zocht hem met honden, nadat men enkele van zijn kleding stukken had gevonden. Arrestaties in Parijs. Zóndag zijn twaalf leden, "onder wie de algemene secretaris, van de (uiterst rechtse) Fx-anse Nationale Partij geax-resteerd. Deze arrestaties houden vei-band met een vorige week door *ien groep jongelui gepleegde inval in de kantoren van het com munistische weekblad „Action", waarbij materiaal, werd vex-nield en het personeel bedx-eigd. Schuilkelders tegen de atoombom. De Amerikaanse commissie voor atoomenei-gie heeft een boëk van 400 pagina's gepubliceerd over de uit werking der atoombom. Hierin wordt gezegd, dat het niet moeilijk zou zijn schuilkelders te construeren, die mensenlevens beschermen, zelfs rechtstreeks onder het punt van ont ploffing van een atoombom. De helft van het aantal doden te Hirosjima was omgekomen ten gevolge van brand en van de hitte bij de ontplof fing. IK BESCHULDIGHeftig gesticulerend beschuldigde de Russische ver tegenwoordiger bij de Veiligheidsraad, Jacob Malik (boven) de Verenigde Staten van agressie, in het Koreaanse conflict. De Amerikaanse vertegen woordiger, Warren Austin (onder: tweede van links) diende Malik van re pliek. Als de Russen zouden w illen, aldus Austin, zouden zy onmiddellijk aan de Noord-Koreaanse aanval een einde kunnen maken. Vijftien kinderen door valier.de muur bedolven. Op de losplaats Van het veilingsgebouw' „De Eendracht" in Groningen is Zaterdagmiddag een ontzettende ramp gebeurd. Bij het rangeren is een goederenwagon tegen 'n in aanbouw zynde muur van ongeveer drie me ter hoogte gereden. De muur stortte in. Vijftien kinderen, die naar het ran geren stonden te kijken, werden onder het puin bedolven. Zes kinderen wa ren op slag dood. De toestand van drie slachtoffers is zorgwekkend. Direct nadat de goederenwagon de muur had geramd schoten om wonenden en personeel te hulp. On der het puin klonk een hevig gekerm van de kleuters. Toen men de grote brokken steen had verwijderd, bleek, dat zes kinderen het leven hadden gelaten. Van de negen anderen waren vijf zwaar- en vier lichtgewond. Op de chirurgische afdeling van het Gro ningse ziekenhuis was inmiddels alles in gereedheid gebracht om de zwaar gewonde kinderen te kunnen opere ren. In de buurt van het veilingsgo- bouw heerste 'n ware paniek, omdat het vervoer van de slachtoffers zo Motie over inpoldering van het land van Saeftingen. Tijdens de vergadering van de Zeeuwse Polder- en Waterschapsbond, die Zaterdag onder grote belangstelling te Hulst werd gehouden, is over vele en belangrijke waterschapsproblemen gesproken. Vanzelfsprekend werd daarbij in herinnering gebracht het congres, dat in Januari te Am sterdam werd gehouden door de Unie van Waterschapsbonden en de Stich ting voor de Landbouw, gewijd aan de hoge waterschapslasten. Naar aan leiding van een causerie van nir. dr. Th. J. F. A. Dolk over hedendaagse poldervraagstukken, nam de vergadering een motie aan, waarin er by de regering op aangedrongen wordt een spoedige beslissing te nemen over de resoluties van dit congres en derhalve te besluiten tot een Rijksbijdrage aan de polders en waterschappen voor het onderhoud van de quartaire we gen. Voorts werd een motie aangenomen dit naar aanleiding van een korte toespraak van de heer C. Philipse, lid van Ged. Staten van Zeeland waarin er bij de Regering op aangedrongen wordt dat de indijking van het verdronken land van Saeftingen op korte termijn wordt bewerkstelligd. De voorzitter van de Bond, de heer P. J. J. Dekker te Wemeldinge, kon in zijn openingswoord o.a. tal van autoriteiten welkom heten. Zo wa ren aanwezig de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembi'oot, het lid der Twee de Kamer, mr. W. F. E. baron van der Feltz, de hoofdingenieur-direc teur van de Rijkswaterstaat in de provincie Zeeland, ir. Th. Heyblom, het lid van Ged. Staten, de heer C. Philipse. de voorzitter der Z.L.M., ir. M. A. Geuze, de voorzitter van de Stichting voor de Landbouw, de heer G. van Waes en de burgemeester van Hulst, de heer B. A. Th. M. Truffino. De heer Dekker deelde mede, dat de secretaris van de Bond, mr. J. K. Munters, niet aanwezig kon zijn we gens ziekte en sprak de hoop uit, dat mr. Munters spoedig geheel hersteld zou zijn. HUISHOUDELIJKE ZAKEN Uit het verslag van de penning meester bleek, dat er over 1949 een voordelig slot van 624.33 aanwe zig was. Bij de bestuursverkiezing werd de heer P. J. J. Dekker bij ac clamatie als voorzitter herkozen, waarna in de vacature-mr. H. F. Lantsheer gekozen werd mr. dr. R. W. Graaf van Lynden te Oostkapel- le. In de vacature-A. Wisse koos de vergadering de heer P. Boudeling te St. Philipsland. De voorzitter sprak waarderende woorden over het vele werk, dat de beide afgetreden be- stuursleden. de heren Lantsheer en Wisse, hadden verricht in het belang van de Zeeuwse polders en water schappen. POLDER VRAAG STUKKEN Hierna hield de directeur der Unie van Waterschapsbonden, mr. dr. Th. F. J. A. Dolk, 'n causerie over enkele actuele poldervraagstukken. Na de organisatie en de organen der Unie te hebben behandeld, memoreerde de heer Dolk hoe de Commissaris der Koningin, jhr. mr. A. F. C. de Ca- sembroot, tijdens het Waterschaps- congi-es de suggestie had gedaan de gelden voor een eventuele Rijksbij drage in het onderhoud van de quar taire wegen en bruggen te vinden in een deel der opbrengst van de ver hoogde benzineprijs. Er moet voor dit nijpend probleem een oplossing gevonden worden, aldus de heer Dolk. Wij verwachten dan ook een departementaal antwoord, dat opbouwend is, dat besef toont voor de nood der Waterschappen, en dat spoedig een efficiënte steun in uitzicht stelt. Als een oplossing voor dit onder- houdsprobleem noemde spreker ver hoging der uitkering voor tertiaire wegen, waarbij echter dan de quar taire wegen tot tertiaire verklaard zouden moeten worden. Een bezwaar daax-van is, dat dan aan deze we gen eisen worden gesteld, die ook voor tertiaire gelden. De heer Dolk bepleitte daarom een afzonderlijk quartair wegenplan, met eisen, die minder ver gaan dan die voor ter tiaire wegen. Spreker wees er op, dat men ook in het buitenland, met name in Frankrijk, met hetzelfde probleem worstelt. De heer Dolk behandelde hierna snel ging, dat men niet wist, welke kinderen gewond of reeds overleden waren. Het jongste slachtoffer is vier jaar, het oudste 14 jaar. Volgens de Nederlandse Spoox-wegen moet de aanralcing van de goederenwagon met de muur zeer gering zijn ge weest, hetgeen er op zou wijzen, dat de muur ondeugdelrjk was. Boerderij in as gelegd. Zondagmorgen werd brand ontdekt in de boerderij van de landbouwer H. van 't Erve te Apeldoorn. Toen de Apeldoornse brandweer na korte tijd met twee tankwagens (er is ter plaatse geen water be schikbaar) arriveerde, was het vuur, dat op de hooizolder was ontstaan, reeds door het rieten dak geslagen, zodat er geen kans meer was, de boerderij te behouden. Slechts een klein deel van de in boedel, alsmede het vee dat trou wens grotendeels in de weide liep kon eveneens worden behouden. De schade wordt op circa 45.000 geraamd en is slechts gedeeltelijk door verzekering gedekt. het pachtvraagstuk. Het was hem gebleken, dat in de voorstellen van de Commissie tot herziening'van de pachtwetgeving het afbrokkelings proces wordt voortgezet van de rech ten van de eigenaar-verpachter. „Het eigendomsrecht is tot een lege huls gedegradeerd, zodra het pachtrecht tot 'n zakelijk recht zal zrjn geëva lueerd", zo zeide hij. WATERVERONTREINIGING Uitvoerig ging de heer Dolk hier na in op de bestrijding der waterver ontreiniging. Hij noemde het bemoe digend, dat van de 10 installaties voor zuivering van afvalwater, die in 1949 in Nederland tot stand kwa men, er 7 in Zeeland waren gelegen. Er bestaan voorts plannen voor een installatie voor de gemeenten Hulst, Clinge en Sint Jansteen, zodat met recht gesproken kan worden over 'n frote activiteit op dit terrein in eeland. De heer Dolk ging na, hoe de hou ding van het Rijk ten aanzien van de waterzuivering is. In Nederland is deze zuivering niet zoals in België bij een afzonderlijke wet geregeld. (Vervolg pagina 2). VRIJ KOEL Geldig tot Maandagavond. Droog en tamelyk koel weer met •wisselende bewolking en zwakke tot matige wind tussen Noord en West.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1