PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Malik stelt „staakt het vuren" voor op Korea Zeeuwse mossel cultuur bindt strijd aan tegen parasiet DE BILT STRIJD OM P0ESAN EN TAEG0E BEGONNEN BERUCHT SS-ER NA DRIE JAAR LANGE JACHT GEARRESTEERD 193e Jaargang - No. 182 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F- van de Velde en F B den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. BalUntljn. PI. verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; fr. p. p. f 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, 8RESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 5 Aug. 1951) ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ir.gez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max.8 regels»: van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Rnr Vltsslngen Walstr 58—60. tel 2355. 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160); M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr 63. tel 2475 (b.g.g 2228); Oostburg: Pr, Mauritsstr 12. tel. 102; Terneuzen: Bro uwerijstr. 2; Zierikzee:_N1Bogar^tr1CJ60:je^a „Terugtrekking buitenlandse troepen" Japanse premier niet bezorgd over het communisme. Gisteravond heeft de Sowjet-Unie in de Veiligheidsraad voorgesteld in Korea een order „staakt het vuren" uit te vaardigen en terugtrekking van de „buitenlandse troepen" te gelasten. In de door Jacob Malik voorgestelde resolutie wordt er tevens op aange drongen, dat de Noord-Koreanen over het geschil zullen worden gehoord. Verder wil Malik een vertegenwoordiger van communistisch China uit nodigen om deel te nemen aan de besprekingen van de Raad over Korea. in ons De Sowjet-delegatie beschouwt het horen van beide partijen in het ge schil noodzakelijk, zeide Mank ter- toelichting op zijn voorstel. Het gaat er om of de Veiligheidsraad maatrege len neemt, die tot vrede leiden of tot vijandelijkheden. Hij bracht in herin nering, dat indertijd bij het debat over de Palestijnse kwestie een vertegen woordiger van de Arabische Hoge Commissie werd uitgenodigd. De Amerikaanse gelegeerde, War ren Austin verklaarde, dat het Sow- iet-voorstel in zijn geheel buiten de agenda valt en niet tot de orde van de dag en de „regelmatige werkwijze" behoort. IN JAPAN De oorlogscorrespondent van Daily Mail, Ward Price, heeft te Tokio een onderhoud gehad met de Japanse pre mier Shigeru Yoshida. De premier zeide het optreden van de Ver. Naties goed te keuren daar 't „Koreaanse in cident" zich anders wellicht tot een ..Japans incident" zou hebben ontwik- Yoshida verklaarde, dat hij het als dringend noodzakelijk beschouwde om het vredesverdrag zo snel moge lijk tot stand te brengen. „De bezet ting heeft al zo lang geduurd, dat 't 'n demoraliserend effect heeft op de Japanse mentaliteit. Onze ambtenaren raken veel te veel gewend om voor alle beleidsmaatregelen op te kijken naar de bezettingsautoriteiten. Dit dreigt hun zelfstandigheid geheel te breken". Ik vroeg of de Japanse regering zich ongerust maakte over de veiligheid van hun land, nu het overgrote deel van de Amerikaanse bezettingstroe pen naar Korea gezonden waren. „Het enige grote gevaar, waartegenover wij ons gesteld zien, is dat van de communistische beweging eigen land", antwoordde hij. „Ik geloof wel, dat dit gevaar ver minderd is sinds onze regering de communistische partij onlangs ver bannen heeft en opdracht tot arresta tie van hun leiders heeft gegeven, hoewel deze laatste verdwenen en nog niet gevonden zijn. De communisti sche opruierij heeft veel van haar be tekenis verloren sinds wij hun partij „onder de grond" gejaagd hebben. Een symptoon hiervan is voegde hij er met een glimlach aan toe. „dat het aantal brieven, dat ik geregeld ont vang, waarin men dreigt my te ver moorden aanmerkelijk kleiner is ge worden sinds het begin van onze campagne om het communisme te onderdrukken. Wij vertrouwen feite lijk meer op het verstand van het volk zelf dan op de politie, om de commu nisten klein te krijgen". (Nadruk verboden) Twee soldaten naar Oost-Berlijn gedeserteerd. Gerhard Eisler, het hoofd van de Oostduitse propagandadienst heeft Vrijdag op een persconferentie in Berlijn twee geallieerde soldaten aan de journalisten voorgesteld, die asyl hadden verzocht in de Russische sec tor. Het waren de Amerikaanse soldaat Natzhahula en de Britse korporaal Ceethowaller. De laatste verklaarde uit weerzin tegen de anti-Russische propaganda tot desertie te zijn ge komen. De geallieerde autoriteiten ver klaarden versteld te staan over het nieuws. De Amerikaanse soldaat werd sinds twee maanden vermist en gezocht door de militaire politie. Een Duits journalist stelde de Oostduitse minister van propaganda de vraag waarom zijn persconferen tie niet door Westerse journalisten mocht worden bijgewoond. Eisler antwoordde: „Slechts de buitenlan ders, die zich „vrienden van de vre de" hebben betoond, zijn uitgeno digd". 87-jarige fieJste 160 km. op één dag. Een 87 jaar oude heer uit Den Helder stapte deze week 's morgens op z'n fiets om familie in het Drent se dorp Uffelte te bezoeken. Hij ar riveerde daar in de loop van de dag, nog geheel fit van de 160 km lange reis en heeft het plan om ook de terugreis op z'n stalen ros te vol brengen. Uitvoering divisie-plan vergt tijd. Langere herhalingsoefening voor uit Indonesië teruggekeerde militairen. In militaire kringen in Den Haag wordt de verwachting uitgesproken, dat Amerika meer materiële hulp zal verlenen, nu Nederland heeft aangetoond, dat het ernst maakt met zijn defensieplannen. Behalve de landmacht zal ook de uitbreiding van de luchtmacht bespoedigd worden. Onder meer zullen 150 straaljagers die by do Fokkerfabrieken in licen tie worden gebouwd, eerder worden afgeleverd. Dit zal geschieden aan het einde van het volgende jaar. Naar wjj vernemen zullen de in 't regeringscommuniqué genoemde drie divisies worden gevormd uit de 7 December-divisie, de Tweede divisie, de F., G. en H. brigade en uit de 74 compagnieën, die nog vóór de 7 De cember-divisie als zogenaamde - Cal- meyer-eenheden naar Indonesië zijn gezonden. Onder deze 74 compagnieën bevin den zich echter ook nog onderdelen, die alleen in Nederland hebben ge diend. De uit al deze onderdelen te vormen divisies zullen de eerste kern van het veldleger vormen. Met de uitvoering van het drie di visieplan zal evenwel enige tijd ge moeid zijn. Vooreerst bevinden de G en H brigade zich nog in Indonesië, ^ij zullen in September-October a.s. repatriëren. Herscholing van troep en kader zal verder vereist zijn. Aangezien de geoefendheid van de troepen, die in Indonesië heb ben ge diend, met zodanig is, dat zij zonder meer voor een Westeuropees veldle- v.ZQn £escl"kt, wordt verwacht, oat nun hethalingsoefeningen van enigszins langere auur zullen zijn, iifta van de reeds eerder vermel- t compagnieën, waarvan de .mmu5Chappen slechts vier ™egemaCaktmgS00tentagen hebbCn 9^®^ d® duur van de komende her- ?niTSe mnsen &eeft wellicht de inmiddels ingetrokken oorspronkelij- nl£Kean Toelichting op de Oorlogsbegrotmg 1950 een aanwij- Hat rto Pa^f'v Werd aangekondigd, Iw 1^, hethahngsoefeningen voor ka- Amerikaanse front tot het uiterste ingekrompen. (Van de oorlogscorrespondent Lachie MacDonald) Het gehele anti-communistische front is de laatste zeven dagen nog schrikbarender ingekrompen dan in de eerste 22 dagen. Weliswaar zyn de Amerikaanse terugtrekkingen de laatste week minder in myien geweest dan toen er slechts 'n onderbemande Amerikaanse divisie, de 24e, in actie was, maar dit neemt niet weg, dat ondanks het feit, dat er sinds korte tijd twee nieuwe Amerikaanse divisies op het centrale front zyn toegevoegd, de NoordrKoranen nog steeds constante vorderingen maken. der en officieren op 20 gesteld, (lie van de manschappen op dagen waren 16 dagen. Bosbrand bij Toulon. .■J?. d~ buu? van Toulon woedt leeds meer dan een week een bos- brand, die bijna 10.000 ha heeft ver- Se „Sdag wel'dm een aantal hèt ^uiS hlaCn aSn^e Bivièra door bedreigd. Een der dorpjes moest ontruimd worden 1J bes'"<Jen door lieden en brandweer- LeiLT achtereen in touw Vriidic feT.??,Wareri de blussers i njdag een staat van uitputtihg na- Hoewel de frontlinie, waarvan de Amerikanen zich hebben teruggetrok ken, ongeveer tachtig mijl lang was beslaan hun nieuwe posities ook nog steeds een lang uitgesponnen front. Een lichtpunt bij het nieuws van deze nieuwe terugtrekking is het verheu gende feit, dat de Amerikanen nu verse grondtroepen hebben en met de dag nog sterker worden. Ook in het gebied bij Taegoe zijn nu versterkingen gearriveerd, zowel als ten Westen van Poesan, teneinde de communistische aanvallen vanuit het Zuidwesten tegenstand te bieden. Maar het is een lange, zeer lange ge vechtslinie van Chinjoe in het Zuiden tot het centrale punt bij Waegan dan weer Noordoostwaarts naar Yongdok aan de kust. Reeds drie dagen woedt thans een verwoede strijd langs de weg aan de Zuidkust, die voert naar de belangrij ke aanvoerhaven voor Amerikaanse troepen en uitrusting Poesan. Beide partijen hebben zich hier ingegraven en pogen thans elkanders stellingen te doorbreken. Men meent, dat de Noordelijken bezig zijn drie divisies gereed te ma ken om in dit gebied te worden in gezet. Zij zenden in ijltempo infante rie-ver sterkingen langs de door hen Westerling blijft nog in hechtenis. Volgens **en bericht van Reuter, heeft Indonesië kennis gegeven, dat het in beroep zal gaan tegen de uit spraak van het Opperste Gerechtshof te Singapore. Zoals bekend, werd bij deze uit spraak liet verzoek van Indonesië tot uitlevering van Westerling verwor pen. Door tram gegrepen en gedood. Op de onbewaakte overweg Volle- ga bij Lemmer, is een auto door de tram van JoureLemmer gegrepen. De bestuurder van de auto, de 35- jarige F. O., werd hierbij op slag ge dood. Mysterieus geval in Hengelo. Onbekende vrouw bewusteloos langs de weg gevonden. De politie te Hengelo onderzoekt een geheimzinnige zaak, waarbij een jonge verpleegster is betrokken. Don derdagavond laat werd dit meisje bewusteloos op de Teschkelerweg ge vonden. Sinsdien is een etmaal ver streken, maar nog steeds is de identi teit van de verpleegster niet vastge steld. Nadat zij vrij spoedig tot be wustzijn was gekomen, weigerde zij enige mededeling te doen. Nasporin gen in het gehele land naar een even tuele vermiste verpleegster hebben geen resultaat opgeleverd. De jonge vrouw was niet gewond en van een aanrijding of geweldpleging werd niets bespeurd. In haar tas bevond zich een pyama en een autobuskaartie van Deventer naar Hengelo. beheerste Westkust, die 's nachts worden verplaatst. Deze versterKin- gen worden in de omgeving van Kot- sjang. ongeveer zestig kilometer ten Zuid-Westen van Taegoe. in slago-'de geschaard en vervolgens in Zuidelijke richting gezonden. De vliegtuigen der Amerikaanse mariniers, die vanaf een vliegdek- schip opereren, zijn reeds in actie ge weest. Zij hebben ten Zuid-Westen van Tsjindjoe Noordkoreaanse troe penconcentraties aangevallen. Het is nog niet bekend, waar de mariniers zelf zullen worden ingezet. Aan het Zuidelijke front, langs de weg naar Poesan, hebben de Noord- Koreanen in twee wanhopige, aanval len gepoogd door de Amerikaanse stellingen te breken; zij werden ,met achterlating van bijna duizend doden, terug geslagen. De oproep per radio van militairen. De Legervoorlichtingsdienst her innert eraan, dat binnenkort een proef zal worden genomen met het voor herhalingsoefeningen oproepen van enkele compagnieën door middel van een radio-meaeieJing. Het doel hiervan is uitsluitend om na te gaan of op deze wijze het op roepen van d'enstplich .ige 3-kan wor den versneld. Deze oproep per radio zal, zoals reeds eerder is bericht, niet gelden het personeel van de 7e Dee. divisie of van de 2e divisie, dat schriftelijk en tijdig tevoren voor één dag wordt opgeroepen, maar geldt uitsluitend enkele "an de 74 compagnieën, waarvan het grootste deel reeds in dit voorjaar of deze zomer voor korte tiid herhalingsoefeningen heeft ge had. Het personeel van de compagnieën waarvoor de oproep per radio zal gelden, zal op dat moment reeds in het bezit zijn van een schriftelijke oproeping tegen een bepaalde dag. doch zal zich direct na het ontvangen van de radio-oproep naar zijn garni zoen dienen te begeven. Vermeeren vermoordde op Bevrijdingsdag drie BS-ers. De beruchte SS-er I. J. Vermeeren, die byna drie jaar geleden uit de mij nen wist te ontsnappen, waar hy werkte in afwachting van zijn berechting, is gistermiddag in een garage in Den Haag gearresteerd. Sinds zyn ont snapping heeft de politie voortdurend jacht op hem gemaakt, maar het was uitermate moeilijk zyn schuilplaats te ontdekken. In het gehele land had hy zyn schuilplaatsen. Vermeeren was in Leersum een Op die dag hield hij met enkele an- gevreesde figuur in de bezettingstyd. (iere SS-ers drie leden van de BS aan, Als soldaat van de SS-ïrci^fligers d-e u waren met een zending Division Landstorm Holland heeft hij 1 zich aan tal van Joodse landgenoten wapens. Deze drie mannen. Roosmalen en illegale werkers vergrepen, die hij Nepveu, baron van Lynden en Jhr de I martelde en beroofde. Maar op de dag Beaufort, werden zonder vorm van van de bevrijding. 5 Mei 1945. op het neergeschoten j ogenblik, dat generaal Blaskowitz de roce8 n er^escnoten. overgave der Duitse legers in Neder- Kort daarna werd Vermeeren gear- land ondertekende, bedreef hij zijn* res te er d, maar juist voor de Kerstda- ergste misdaad. Deze Lookheed F-80 gevechtsvliegtuigen met straalaandrijving maken bij de Locheed fabrieken te Burbank, California, een proefvlucht voor zij ge demonteerd, naar liet Verre Oosten zullen worden verscheept. ZU zijn he- stébid voor de vijfde luchtmacht divisie, waar zy de thans in gebruik zijnde toestellen met zuigmotoren zullen vervangen. Ontploffing op Duits schip bij Dartmouth. Volgens een door Lloyds opgevangen radiobericht zijn tengevolge van een stoomketelontploffing op het Duitse motorschip Charlotte Schroeder (1488 ton) verscheidene personen gewond. Het schip bevond zich ten Zuiden van Dartmouth en verzocht elk schip, dat zich in de nabijheid bevond, de ge wonden aan boord te nemen. Het Ne derlandse schip „Delfland" (7037 ton) van de Kon. Hollandse Lloyd ging op weg naar de Schroeder om hulp te ver lenen. Het nam de gewonden aan boord en zette koers naar Cherbourg. Bertha Hertog wil „met rust gelaten worden". Bertha Hertog heeft tot de advocaat van haar ouders een brief gericht met het verzoek haar met rust te laten, daar zij.zo schrijft ze, reeds in 1942 tot de Islam toetrad en van de Nederlandse nationaliteit en het Christendom heeft afgezien. Indonesië gaat in beroep. De advocaat van Westerling, F- R. N. Massey, heeft zijn cliënt er van op de hoogte gesteld, dat hy nog niet zal worden vrygelaten. Dr. P. Korringa gaat naar de Middellandse Zee natuurlijk bestrijdingsmiddel zoeken 100 zakken wilde mosselen naar Zeeland. üinnenkort zal een commissie van Zeeuwse mosselkwekers onder leiding van dr. P. Korringa, bioloog van het Ryksinstituut voor Visseryonderzoeic, uit Bergen op Zoom, naar de Franse Middellandse zeekust vertrekken om daar de natuurlijke vyand op te sporen van de parasiet Mythicola entesti- natus, die de Zeeuwse mosselcultuur met de ondergang bedreigt. Dit is het laatste nieuws van het Zeeuwse mosseI-„front", waar de kwe kers met de rug tegen de muur, een stryd voeren om hun bestaan. Dezer dagen meldden wij reeds, dat het er in de mosselwereld donker uit ziet. De mossels blijven te licht van gewicht en er treedt een grote sterfte op, welke zich nog steeds uitbreidt en naar de verwachting van deskundigen, wel tot ver in September zal voortzet ten. De kwekers te Yerseke, Tholen en Bruinisse verkeren daarom in een neerslachtige stemming. Wat zal er van terecht komen? Met enkele uit zonderingen, zijn de consumptie- en halfwasmosselen vrijwel overal aange tast, terwijl hier en daar het zaad er ook al niet vrij meer van is. Het ge volg is, dat door het geringere gewicht van de mosselen, moeilijk meer aan de vraag voldaan kan worden. Er is nu repds de maatregel genomen om de maat en het visgewicht van de aan te voeren mosselen te verlagen, doch het is de vraag hoe lang men hiermee zal zijn geholpen. De export gaat er zo doende onder lijden. Een nadeel hier bij is nog, dat de Belgische kleinhan del zijn prijs voor de consument nog handhaaft op vijf francs per kg. Het Belgische publiek was gewoon voor deze prijs een mossel met veel vis te ontvangen, hetgeen thans helaas niet het geval kan zijn. Wanneer de prijs nu eens iets verlaagd werd, zou dit on getwijfeld een stimulans voor de con sument kunnen zijn om weer wat meer mosselen te kopen. DE OORZAAK. Wat is echter de bron van alle na righeid? In de darmen van de mossel, achter de maag, houdt zich een para- sietje, de mytholica entestinatus, op. Deze parasiet, een microscopisch klein beestje, dat dit zij met de meeste nadruk gezegd volkomen ongevaar lijk is voor de mens, maakt dat de mossel geen voedsel meer tot zich neemt, in-gewicht afneemt en tenslot te sterft. Vorig jaar deed zich dit ver schijnsel alleen voor in de percelen aan de Zandkreek. doch thans doet de ze parasiet haar destruerende werk in de gehele Oosterschelde. terwijl ook de percelen in de Westerschelde zeer licht zijn aangetast. Reeds vorig jaar heeft dr. Korringa zich ernstig bezig gehouden met dit probleem. Er zijn en worden ook che mische bestrijdingsmiddelen aange wend, doch tot dusver met weinig re sultaat. Toch wordt hiermee doorge gaan. Men heeft echter nog verder geke ken. Aan de Franse Middellandse zee kust wordt dezelfde parasiet eveneens aangetroffen, dochhier is geen sterfte van de mossel opgetreden. Wat precies hiervan de oorzaak kan zijn. is nog niet uitgevonden, doch ver moed wordt dat daar de natuurlijke vijand van de gevreesde parasiet aan wezig is. Misschien wel een bacterie of een virusziekte, wie zal het zeggen.. Daarom is men op het idee gekomen wanneer men in grote moeilijkhe den zit, probeert men ieder redmiddel om een partij wilde mosselen uit de Middellandse Zee te halen en deze op bepaalde plaatsen in de Oosterschelde uit te zetten. Wanneer de natuurlijke vijand van de parasiet in deze mosse len aanwezig is, zal deze zich snel ge noeg vermenigvuldigen en wellicht is het dan, wanneer de veronderstellin gen juist zijn, met de parasiet ook spoedig gedaan. Althans, zij heeft dan geen vrij spel meer en zal worden te ruggedrongen tot normale proporties. Het is van harte te hopen dat hiermee de Zeeuwse mosselcultuur voor de on- dergang behoed kan worden. Zondag a.s. zal dr. Korringa naar Frankryk vertrekken om daar met de autoriteiten besprekingen te voeren en goedkeuring te verkrijgen voor dit ex periment. Daarna zal hij naar Neder land terugkeren om vervolgens met een nog samen te stellen commissie naar de Middellandse zeekust te trek ken. Gedacht wordt, om zo mogelijk. 100 zakken ran deze wilde mosselen mee te brengen naar Zeeland. Met spanning en belangstelling zal de Zeeuwse mosselwereld dit experiment in de komende maanden volgen! van 1947 wist hij te onLsnappen. Vanaf die tijd heeft de rijkspolitie uit Amsterdam hem voortdurend op de hielen gezeten. Drie maanden ge leden had zij bijna succes. Het was bekend, dat Vermeeren in Eindhoven verstopt zat, maar op het laatste mo ment ontving hij een waarschuwing en wist te ontsnappen. Hij trok daar op naar Den Haag. waar hij werk kreeg in een garage. Toen de politie mannen de garage binnen kwamen trachtte hij zich nog achter een auto te verstoppen, maai- deze list slaagde niet. Vermeeren is 27 jaar KORTE PREDICATIE IS HET DE GOEDE SPANNING? Zo zijt dan lankmoedig, broeder tot de toekomst des Heren. Ziet, de land man verwacht de kostelijke vrucht des lands, lankmoedig zijnde over de zelve, totdat het vroege en spade ze gen zal hebben ontvangen; V/eest ook gy lankmoedig, versterkt uwe harten, want de toekomst des Heren genaakt'. Jac. 5 7—9. Augustus is de oogstmaand. Ge kunt de landman van vroeg tot laat bezig zien. Met zorg heeft hij zijn vruchten tijdens het opwassen gade geslagen. Nu de oogst rijpt, spant hij zich in om »n korte tijd de vrucht oca het land binnen te halen. Kent gij die span ning, waarin de landbouwer leeft tot aan het moment dat hy de oogst heeft weggeborgen? De Heiige Schrift gebruikt dit beeld om ons te wijzen op de toekomst voor de wereld der mensen. De akker is de Wereld en wat daarop groeit is de mensheid. Zal die rijpen, zodat zij vrucht draagt voor de eeuwigheid? Met spanning bezien ook wij al wat op de wereld onder de mensen ge schied. Is die spanning niet een weinig verkeerd gericht? 't Lijkt mij dat icat onze aandacht gespannen houdt, heel icetnig verband houdt met de toekomst des Heren. Wij zien alleen op wat in de eerst volgende weken of maanden zal ge schieden en zijn daar vol over. Maar over de toekomst des Heren bekom meren wij ons niet. Toch zal die toekomst des Heren alleen beslissend zijn, want zij zal de komst van Jezus Christus brengen. Zijn Koninkrijk zal verschijnen en al le machten te niet doen. Zijn komen kan grotere ellende brengen dan enige aardse macht over den mens kan uitstorten. Zijn komen bedoelt grotere heerlijk heid te brengen dan welke macht of ordening der wereld den mens schen ken kan. Daarom, gij mens, die leeft temid den van de spanningen van zonde en ongerechtigheid, van wereldellende en oorlogsdreiging, ziet vol spanning uit naar de komst van uw Redder, Jezus, de Heiland Ziet, Hij komt en zal de wereld richten in gerechtigheid. Maranatha; kom, Here Jezus. Dat zy het gedurig gebed van de Kerk! E. S. DE LINT. St. Philipsland. N.C.R.V. onder nieuwe directie. Mr. Van de Veen volgt K. van Dijk op. Naar wy vernemen ligt het in de bedoeling tot directeur van de af deling omroep van de N.C.R.V. te benoemen de heer mr. A. H. van de Veen te Amsterdam. De heer van de Veen zal de heer K. van Dijk, de huidige directeur, op volgen, die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en over enige tijd als directeur zal heengaan. De nieuw te benoemen directeur is 41 jaar. De heer van de Veen was van November 1945 tot December 1949 advocaat-fiscaal bij het Bijz. Ge rechtshof te Amsterdam, terwijl hij sinds Februari van dit jaar als plaatsvervangend rechter verbonden is aan de Arrondissements-rechts- bank te Haarlem. VOORSPELT: DROOG WEER. Wisselend bewolkt en droog weer. Aan vankelijk weinig wind. later getèideltfk toenemend tot meest matige ZuidYWes- telijke wind. Iets hogere temperaturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1