PROVIKCIALE ZEEUWSE COURANT Steeds meer Amerikaanse troepen naar Korea D£ BILT Thans een frontlijn van 140 km. Deze week Boeroe thans geheel bezet ZO ONOPVALLEND MOGELIJKE TERUGKEER VAN LEOPOLD Vandaag J Oude kwartjes en stuivers uit de circulatie. HATTA NIET GEWENST. Drie ton schouderwatten in lichter laaie NOODWEER RICHTTE ENORME SCHADE AAN IN NIJKERK OUDE MIDDELBURGSE KERK ,W0RDT GERESTAUREERD VOORSPELT: 193e Jaargang - No. 170 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn. PI. verv.: W Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kW.; fr. p. P- f 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, 8RESXEN5E COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 22 Juli 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per min. Minimum p. advertentie f2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regelsi van 1—5 regels f 1.—. iedete regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr 58—60. tel. 2355, 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160): M'burg Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924; Goes; L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g g Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel- 102. Terneuzen: Brouwerljstr. 2; Zierikzee: N. Bogardstr. C 160. tel. 26 Zuid-Koreaanse arbeiders maken weinig haast. lil het gehele gebied der Ver. Staten is een aantal eenheden van het staande leger aangezegd, zich gereed te honden voor vertrek naar het Verre Oosten. Er zyn thans 47000 mariniers-reservisten onder de wa penen geroepen benevens 39000 manschappen van de marineluchtvaart. In afwachting van de aankomst van versterkingen trekken de Amerikaan se troepen op Korea nog steeds langzaam terug, hoewel de bedrijvigheid aan de fronten Vrijdag is afgenomen. De strijdkrachten der Ver. Naties in Korea beheersen een gebied, dat zich van het Oosten naar het Westen over een afstand van 140 kilometer uitstrekt. Deze strijdkrachten be staan uit drie Amerikaanse en vier Zuid-Koreaanse divisies. Bovendien bevinden zich nog „ergens" waar, wordt strikt geheim gehouden onderdelen van de eerste Amerikaan se divisie cavalerie (pantsereenhe den) en van de 25ste divisie. De zeven eerstgenoemde divisies beschermen de flanken van dit ge bied in het Noorden en Westen. In het Oosten en Zuiden vormt de zee de grens. Hiertegenover staan zeven Noord- Koreaanse divisies, terwijl er ten Zuiden van Seoel en van de Han, nog twee in reserve worden gehouden. De Koreaanse plaats Jongdok, 40 km. ten Noorden van Pohang, waai de Amerikanen een landing hebben uitgevoerd, is, kort nadat zij in han den der Noordelijken was gevallen, Woensdag door een Britse en Ame rikaanse kruiser vernietigd. Dit is meegedeeld in een communiqué van vice-admiraalJoy. Door de beschieting ontstonden grote branden, die 12 uur later nog van zee uit zichtbaar waren. Het "oornaamste feit in deze fel bewogen week is wel geweest, dat de Amerikanen op Korea nog altijd aan het terugtrekken zijn en dat de Ame rikanen steeds bozer worden en steeds vastbeslotener om aan de agressie weerstand te bieden. Toch zal er op een gegeven moment een einde moe ten komen aan het eeuwige terug trekken. al is Mac Arthur nog zo optimistisch. Er zijn in de vorige oorlog zoveel optimistische verklarin gen afgelegd, die nimmer bewaarheid werden, dat men zijn hart vast houdt, als men Mac Arthur hoort De Belgische koningskwestie be hoort tot het verleden, althans in naam. Leopold III is op het moment, waarop onze lezers hun krantje zit ten te lezen, vermoedelijk al weer in zijn hoofdstad teruggekeerd, prins Karei is ex-regent geworden en we moeten nu maar afwachten, in hoe verre de tegenstanders van de koning zich bij zijn terugkeer neer zullen leggen. Er worden ernstige moeilijk heden gevreesd en voor België moet men hopen, dat deze vrees niet be waarheid zal worden. In Nederland was het rapport der Parlementaire Enquêtecommissie over het Englandspiel de sensatie van de week. Bittere feiten, een troostrijke slotconclusie. Voor het overige hebben wij er deze week on ze mening reeds over gezegd. Onbe grijpelijk alleen, dat velen, die fou ten maakten, die mensenlevens kost ten, nog altijd posities bekleden, die een herhaling mogelijk maken De Kamerdebatten zijn eveneens be langwekkend geweest. De Nederlandse reeering en het Nederlandse parlement hebben het in de Ronde Tafelconfe rentie-overeenkomst vastgelegd zelf beschikkingsrecht der Indonesische minderheden prijs gegeven. De R.I.S. heeft duidelijk te verstaan gegeven, dat zij nimmer aan iets anders ge dacht heeft, dan aan zelfbeschikkings recht binnen een eenheidsstaat en voor de zoveelste maal hebben we ons daar bij neer moeten leggen. De heer Oud heeft er nog vei-zet tegen aangetekend en wederom minister Maarseveen zijn vertrouwen opge zegd. De Kamer volgde hem echter niet en dat is begrijpelijk: er is op de ingeslagen weg geen terug en wat de oppositie wilde zou neergekomen zijn op het achteraf verwerpen van een eenmaal aangegaan accoord. Intussen hebben we deze week kunnen vernemen, dat de Indonesiërs die ter Ronde Tafelconferentie ver schenen er uitstekend van geleefd hebben. Buiten reis-, verblijfs- en on derhoudskosten hebben ze rond f 436.000 uitgegeven, dat is gemid deld ruim f 30.— per dag per per soonDe Kamer besloot ook tot het toekennen aan Indonesië van een lening van 280 millioen. Menige Nederlander zal zich afgevraagd hebben, of we na alles wat er ge beurd is, het dure belastinggeld niet beter kunnen gebruiken En verder is deze week voor ontel bare Nederlanders de vacantie be gonnen en degenen, die nog niet zo ver zijn, komen toch langzamerhand in de goede stemming. De goede stemming! Gelukkig! Als er één ding is, dat de mensen de laatste tien ja ren wel geleerd hebben, dan is het de zinspreuk: Pluk de dag! toe te pas sen. Naar het bijbelwoord laat de mens, meer dan vroeger, de dag van morgen zorgen voor zijn eigen kwaad, trachtend uit het moment van het heden blijvend geluk te puren, hoe bezwangerd van onweer de atmosfeer moge zijn. Nadat zij de stad hadden platge bombardeerd, richtten de schepen het vuur op andere militaire doel einden, voornamelijk kruispunten van wegen. Thailand heeft aangeboden min stens 4000 man van zijn beste troe pen naar Korea te zenden, om de strijdkrachten van de Ver. Naties te helpen, aldus is in Bangkok ver klaard. De minister van defensie zei, dat de troepen na een maand van inten sieve opleiding met moderne wapens, voor de strijd gereed zouden zijn. GEEN HAAST. Volgens de correspondent van de „Chicago Tribune", zijn de Zuid-Ko reaanse spoorwegarbeiders verbijs terd door de haast van de Amerika nen en kunnen de Koreanen niet be grijpen, waarom het besteden van meer dagen of uren aan een karwei verschil zou maken. De vertraging", die hiervan het gevolg is, is een grote bron van verbittering voor de Ameri kanen. Zuid-Koreaanse spoorwegarbeiders Naar aan Aneta te Djakarta van de zijde van het ministerie van Defensie der R.I.S. werd medegedeeld, is het gehele eiland Boeroe thans bezet door de Apris. De geboden tegenstand is zeer gering geweest en het aantal ge vangenen eveneens. De meeste gevan genen zijn bovendien onmiddellijk in vrijheid gesteld. Binnenkort zal op het eiland het civiele bestuur wederom in gesteld worden. De eilanden der Key- en Aroe-groep werden onlangs reeds bezet. Weer een hamsteraar achter slot. Na Zandvoort en Rotterdam is thans ook in Amsterdam een hamsteraar door de politie in de kraag gegrepen. De hoeveelheid in beslag genomen goederen was zo groot, dat zij nauwe lijks in een grote personenauto van de politie gestouwd kon worden. werken altijd samen wanneer het een beweging in Zuidelijke richting be treft, maar vinden tientallen excuses om niet in Noordelijke richting, naar het gevechtsfront, te gaan. Te Taedjon trof een Amerikaanse kapitein, die treinen trachtte weg te sturen, het gehele laadpersoneel sla pend aan. Een twistgesprek, met de stationschef had geen succes, totdat de kapitein dreigde al het stations- personeel neer te laten schieten. Toen hij echter twee uur later inspectie hield, trof hij alle arbeiders weer sla pend aan. De woede van de kapitein steeg ten top, toen hij arbeiders een bevoorra- dingstrein zag lossen, die twee dagen geleden was vertrokken, maar sinds dien verdwenen was. Men had de trein teruggebracht en te Taegoe neergezet, 125 km. achter het front. Toegangsweg naar het paleis afgezet. Vrijdagavond werd in Brussel bekend, dat de terugkeer van Koning Leopold zo onopvallend mogelijk zou geschieden. Aan persvertegenwoor digers werd verzocht zich Zaterdagochtend om half zes te melden om ge zamenlijk naar het vliegveld te worden geleid. De naam van het vlieg veld werd geheim gehouden. De Koning zou na aankomst terstond per auto naar het paleis van Laeken gaan en dus niet in de stad Brussel komen. De weg, waarlangs de koninklijke auto zou rijden, werd niet bekend te- maakt, wel werd medegedeeld, dat de- weg reeds enkele uren voor de aan komst van het vliegtuig zou worden afgezet door de Rijkswacht. Verwacht werd, dat de ontvangst plechtigheid uiterst sober zou zijn. Al leen de eerste minister, de ministers van Binnenlandse Zaken en waar schijnlijk 'skonings moeder, koningin Elizabeth, zouden ter begroeting aan wezig zijn. Eenheden van het leger zouden een erewacht vormen. Gistermiddag heeft koning Leopold de eerste-minister en de voorzitters van Kamer en Senaat in Pregny ont vangen en daarna in een boodschap aan de Zwitserse regering dank ge bracht voor de sinds 1945 verleende gastvrijheid. De viering gisteren van de nationale feestdag in België ter her denking van de afscheiding in 1830 is zonder incidenten van belang verlopen. In het Brusselse Jubelpark hebben meer dan een uur afdelingen van het Belgische leger en van de politie gede fileerd voor de vertegenwoordiger van de koning, prins Amory de Merode, die benoemd is tot grootmaarschalk van het hof. Op de eretribune hadden naast parlementsleden en hoge militai ren vele vertegenwoordigers van het corps diplomatique plaatsgenomen, waaronder de Nederlandse ambassade raad Beelaerts van Blokland. Behalve het leger was ook de vloot in het défi lé vertegenwoordigd met twee pelo tons. Tijdens de parade raasden voort durend formaties bommenwerpers en gevechtsvliegtuigen over het park. Aan het einde van de parade wissel den kreten van „leve de koning" en „troonsafstand" elkaar af. Het park was ^or het publiek gesloten. De aan- biedi® 's morgens van een adres van viert het muziekgezelschap „Rillandia" te Rilland-Bath zijn 80-jarig bestaan tiet een muziek feest. Ongerustheid in Baarn. Artsen weigeren formulieren voor ziekenhuisopname te tekenen. Zes Baarnse geneesheren en een negental specialisten hebben aan de leden van het Onderling Waarborg fonds voor Ziekenhuisverpleging, dat ongeveer 8000 leden telt, bekend ge maakt, dat door hen, met ingang van 15 Augustus, geen enkel formulier tot ziekenhuisopname van bedoeld fonds meer zal worden ingevuld of ondertekend. Dit bericht heeft grote ongerustheid onder de Baarnaars te weeg gebracht. Volgens het O.W.P. is het conflict ontstaan doordat een der Baarnse geneesheren zich niet kon neerleg gen bij een arbitrage-uitspraak. De burgemeester van Baarn heeft zich bereid verklaard zijn bemiddeling te verlenen. hulde aan prins Karei ging niet door omdat de prins zich ziek meldde. Nabij Bergen, het belangrijkste cen trum van het anti-koningsgezinde Wal lonië, zijn Vrijdagavond op tramlijnen twee bommen tot ontploffing gekomen. De lijnen waren spoedig hersteld en het verkeer werd niet onderbroken. Dit is het eerste incident van ernstiger aard sinds de afschaffing van de wet op hét regentschap. Italië gaat zijn leger vergroten. De Italiaanse minister van defen sie, Pacciardi, heeft na een kabinets vergadering van zes uur verklaard, dat Italië zijn leger van 170.000 man op 250.000 man zal brengen. Dit is de volgens het vredesverdrag toege stane sterkte. De minister van bin nenlandse zaken, "Scelba, heeft plan nen opgesteld „om orde en veilig heid in het land te handhaven met het oog op de vijfde (communisti sche) colonne". De Amerikanen gebruiken op het front in Korea een nieuw anti-tank wapen. Het is een 3,5 Bazooka. Een sergeant van de infanterie demon streert het nieuwe wapen waartegen de Noordkoreaanse tanks, die in Rusland gebouwd werden, niet, bestand 7.ouden zyn. Prof. dr. E. de Vries naar Washington Prof. dr. E. de Vries, hoogleraar aan de Landbouwhogeschool te Wa- geningen, en als raadsadviseur_ ver Het Ministerie van Financiën deelt p T. mede. dat met ingang van 15 Augustus bonden aan het ministerie voor Unie- j a s oude zilveren kwartjes en nik- i 00 kelen stuivers en de tüdens de Duitse bezetting uitgegeven zinken kwartjes en stuivers buiten omloop zullen wor den gesteld. Van die datum af zal ge durende drie maanden, nl. tot en met 15 November a.s.. de gelegenheid open staan bovengenoemde munten tot elk bedrag in te wisselen bij alle post kantoren, bij- en hulpkantoren der posterijen en poststations. Bij de in levering wordt de nominale waarde der munten vergoed in gangbare Ne- derladse betaalmiddelen. Van 15 Augustus a.s. af zijn dus al leen nog gangbaar die kwartjes en zaken en Overzeese Rijksdelen, heeft in beginsel geaccepteerd het aanbod per medio Augustus a.s. de functie te aanvaarden van hoofd der Eco nomische Hulpbronnen bij de Inter nationale Bank voor Herstel en Ont wikkeling te Washington. Prof. ar. E. de Vries is een zoon van de em. predikant ds. J. de Vries uit Wilhelminadorp. De overeenkomst tussen R.I.S. en SVÏIÏÏÏÏ* IPd"n.e®,a feeft ,VOlf®"S stuivers, welke het jaartal 1948 ot een het A.NP uit Djakarta wel aanïe: lalcr jaarlal d toond dat vele Indonesische politici ne oude zilv(frcn kwartjcs *Un ter- drs. Moh Hatta met meer als m nis- stond hFrkcnbaar aan de kra«, van termresident wensen. Hij Ml nu de Hk,rondom de waarde-aandul- functie bekleden van vice-president. van de Eenheidsstaat en dus geen .H kof A.lll'n T.— O V, IO t lid worden van het nieuwe Kabinet, tenzij geen enkele andere formateur er in slaagt, een ministerie te vor men en men ten einde raad toch weer Hatta zou aanzoeken om als forma teur op te treden. In dit geval moet hij echter aftreden als vice-president en moet er een nieuwe vice-president worden benoemd. Informeert men bij de leidende po litieke figuren naar de reden, waar om men Moh. Hatta uitschakelt, dan krijgt men de meest uiteenlopende antwoorden, als bv.: „Hatta heeft in de afgelopen maanden gefaald", of: „Hatta heeft rust nodig", of: „wij zijn toch niet aa^n Hatta gebonden", of: „Hatta staat te veel buiten het partijleven" enzovoort. ding en verschillen hierdoor op\allend van de nieuwe nikkelen kwartjes. De oude stuivers zij" vierkant, de nieuwe rond. KORTE PREDICATIE EEN GOED HUWELIJK Hierin ligt een groot mysterie besloten. (Efeze5:32) Daar begint het. mee: een man en een vrouw, die niets anders hebben, dan elkaar. Meer hebben ze ook niet no dig. Dit is het kostbare geheim van een huwelijk. Wie trouwt, moet er zeker van zijn: dit is de vrouw, voor wie i.c bestemd ben dit is de man, op wie ik gewacht heb. En als wij met elkaar getrouwd zijn. moeten wij hiervan uitgaan. Dikwijls moeten wij door grote moeilijkheden heen, voor wij kunnen zeggen, dat wij elkaar ge vonden hebben. In welk huwelijk ge beurt het niet, dat men de ander los laat? Men leeft niet meej voor elkaar en samen met elkaar, maar men leeft voor zichzelf. De man vergeet, dat de vrouw hem nodig heeft, of omgekeerd. Men begrijpt de ander niet meer en doet ook niét de minste moeite, om de ander te verslaan. Zo beginnen wij er aan te twijfelen, of wij wel bij elkaar horen. De apostel Paulus vergelijkt het hu welijk met de verhouding tussen Christus en Zijn gemeente. De man lijkt in zijn huwelijk op Christus; de vrouw lijkt tn haar huwelijk op de gemeente van Christus. En de liefde tussen man en vrouw lijkt op de lief de tussen Christus en Zijn gemeente. Dit is de regel voor ons huwelijksle ven. De man moet zijn vrouw liefheb ben, zoals Christus Zijn gemeente liefheeft: een liefde, die maar al te vaak met ontrouw beantwoord wordt; een liefde, die niet ophoudt. Al is er veel op haar aan te merken: om Christus' wil ziet $e man zijn vrouw als heilig en onbesmet. En de vrouw moet haar man niet gehoorzamen, om dat hü nu eenmaal heer en meester is, omdat hij voor het inkomen zorgt, maar omdat de gemeente, voor wie Christus zijn leven over had. dank baar haar Redder gehoorzaamt. Ritthem J. C. Muller. Ongeveer drie ton schouderwatten, die opgeslagen waren in een fabriek te Groningen, zijn gistermiddag een prooi der vlammen geworden. Kort na dat de brand gemeld werd, stond het fabrieksgebouw in lichter laaie. De blussingswerkzaamheden werden be moeilijkt doordat de brandende watten geweldig veel rook ontwikkelden. Over de oorzaak van de brand is tot nu toe niets bekend, doch vermoed wordt, dat de enorme voorraad watten is gaan broeien. TIEN PROVINCIES IN IN DONESIË. Djakarta en Djocja zyn liet er over eens geworden, na afschaffing van deelstaten tien autonome provincies I geslingerd, dat honderden vensterrui- Vrouw door bliksem gedood. Een hevig onweer, gepaard gaande met zware hagelbuien en hevige windvlagen, is gisteren boven een groot deel van ons land losgebarst. In de gemeente Weerselo werd een 40-.jarige vrouw, die zich buitenshuis be vond, door het hemelvuur getroffen en op slag gedood. Vier kinderen laat de vrouw na. In Nijkerk vielen hagelstenen van i gewaaid en de ramen van <lat Indonesië vier centimeter doorsnee. Zij werden alle broeikassen zijn gebroken het systeem der met zulk een kracht tegen de ramen de te velde staande gewas: zal tellen. Deze zijn: Noord-, Midden- en Zuid- Sumatra, West-, Midden- en Oost- Java, Celebes, de Molukken, de Klei ne Soenda-eilanden en Borneo. I ten braken. De pannen werden van de daken gerukt en zware bomen ontworteld. De hevige regenbuien zetten verscheidene straten blank. Het meeste fruit is van de bomen Gasthui&kerk moet nodig opgeknapt worden. Wie in Middelburg de oude monumenten bewondert, zal de Gasthuis- kerk licht over het hoofd zien. Z(j gaat geheel verscholen achter de hui zen van Lange Delft en Nieuwstraat; alleen haar dak en het aardige to rentje steken boven de bebouwing uit. Dit eeuwenoude kerkje kan op een even eerbiedwaardige als wisse 1 vallige-historie terugzien, maar verkeert de laatste jaren ernstig in verval. Naar wy vernemen zal het gebouw, dat voorkomt op de monumentenlijst en dat eigendom is van de Clir. Geref. Kerk, gelukkig echter behouden kunnen worden: er is besloten het inwen dig, zowel als uitwendig grondig te restaureren, een omvangrijk werk, waarmee vermoedelijk in 1952 een aanvang zal worden gemaakt. Koslen herslelwerk op rond 44.000 geschal. Eertijds de stichtingsdatum is weggezonken in de schemering van het verleden stonden aan de Lan- fe Delft een gasthuis en een kerk, ie beide aan Onze Lieve Vrouw wa ren gewijd. Dit bedehuis, voor het eerst genoemd in de stadsrekening 1396/97, werd in 1867 mét bijna al de andere gebouwen van het gasthuis afgebroken en was toen al geruime tijd aan de publieke eredienst ont trokken. Zij werd Opperkerk ge noemd, in tegenstelling tot de Neder- kerk, zoals de in de jaren 14931494 schuin achter het bedehuis gebouwde St. Barbarakapel met haar lage dak bekend stond. Deze kapel nu is de te genwoordige Gasthuiskerk. In zijn werk „De monumenten van Middelburg" vertelt dr. W. S. Unger ons, dat deze kapel in 1568 aan de kerkmeesters der Abdijkerk voor ge bruik werd afgestaan, toen in deze door brand tijdelijk niet gekerkt kon worden. Van 1579 tot 1589 waren er wisselaars in de tempel; de kapel was toen namelijk verhuurd aan En gelse kooplieden. In laatstgenoemd jaar werd zij aan de Hervormden toe- fewezen, die er over bleven beschik- en totdat zjj in 1798 weer aan de Rooms-Katholieken werd verkocht. Omstreeks 1845 ging zy in eigendom over aan „Afgescheiden Gemeente". Tot 1934 kerkten de Gereformeerden er; op 20 September van dat jaar werd het gebouw door notaris Terp stra publiek verkocht aan K. van Loo. In de laatste dienst preekte ds. D. Ringnalda zeer toepasselijk naar aanleiding van Mattheüs 25:10, „En de deur werd gesloten". Die ging echter al weer heel spoe dig open ook. Twee jaar later kocht de inmiddels geïnstituteerde Chr. Ge reformeerde Kerk, die momenteel 250 zielen telt, de voormalige St. Barba rakapel. De eerste predikant was prof. G. Wisse, die later werd opge volgd door de in 1949 overleden ds. G. Rijkse. Momenteel heeft men geen eigen voorganger, maar gehoopt wordt spoedig in de vacature te kun nen voorzien. VERDWENEN LUISTER. In de loop der jaren is de luister van de Gasthuiskerk grotendeels ver dwenen. De spitsboogvensters hebben hun traceringen verloren en drie zijn er gedicht. Het gebouw wordt ge vormd door een schip met vier tra veeën en een koor, dat thans buiten gebruik is. Het portaal aan de Lange Delft wordt afgesloten door een ge profileerde, natuurstenen poort, waar in een dubbele deur van eikenhout met gesneden middenstijl, die een voorbode was van de naderende re naissance. Helaas is een oud beeldje van Maria met het Kind geschonden. De top van de voorgevel heeft een overkraging als overgang naar een zeskant open klokken torentje met koepel. Dr. Unger deelt mede, dat vroeger op de kerk een appel prijkte van roodkoper „met zonnen ende sterren ende manen" en met een kruis getooid, de appel van Jerusa lem, die in 1588voor oud koper werd verkocht. Een herinnering daaraan is echter bewaard gebleven in de afbeelding ervan boven de in dat jaar gemaakte tweede ingang tot de kerk in de Nieuwstraat. De restauratie is door het kerkbe stuur opgedragen aan ir. H. de Lus- sanet de la Sablonière te Middelburg, die heeft voorgesteld om in verband met de zeer slechte toestand van dak en dakbedekking een nieuwe leien bedekking aan te brengen op nieuw dakbeschot. De oude leien zijn gro tendeels verteerd en de bebording is volkomen onbruikbaar geworden. Geen wonder, dat het bij iedere fikse regenbui lekt in de kerk! (Vervolg pagina 2). Op overweg gedood. Op de onbewaakte overweg by Soerel onder Nunspeet is de heer J. K. uit Zwolle, die op een bromfiets reèd, door een uit de richting Amers foort komende Dieseltrein gegrepen en op slag gedood- vrijwel Aan gewassen is enorme schade aangericht. Tussen vier en vijf uur gistermid dag barstte boven HoogezandSap- pemeer een hevig onweer los, waar bij een loods, tot aan de nok toe ge vuld met pakken stro en toebeho rend aan de Cartonfabriek van „Beu- kema en Co.", door de bliksem werd getroffen. In een minimum van tijd was de loods één loeiende vuurzee. Het vuur was zo hevig, dat de assi stentie van de brandweer uit Gronin gen werd ingeroepen. Om half zeven 's avonds bestreden de brandweren van Hoogezand en Sappemeer, de brandweer van Groningen en zes fa- brieksbrandweren met 25 stralen de vuurzee. Tegen zeven uur ging men zich uitsluitend bepalen tot het. nat houden van de omgeving, aangezien de in de loods aanwezige drie milli oen kilogram stro niet meer te blus sen was. Damstad heeft een tekort van drie ton. Damstad heeft een exploitatietekort, dat geschat wordt op drie ton. De voorzitter van het Kalverstraat-comité heeft op een vergadering van winke liers voorgesteld, dat allen in dit défi cit zullen bijdragen op basis van f 300 per strekkende meter winkelpui in de Kalverstraat. Toezeggingen zijn reeds gedaan, maar een beslissing is nog niet genomen. Zondagavond wordt Damstad gesloten. PLAATSELIJK EEN BUI. Weersverwachting, geldig tot Za terdagavond Veranderlijke bewolking met plaat selijk enkele buien, hier en daar met onweer. Zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk tussen Zuid en West, Over het algemeen iets koeler dan gisteren, vooral in het Zuiden het land.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1