PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Amerikanen worden langzaam van Koem-rivier teruggedreven DE BILT ACTIE ZUID-M0LUKKEN IS ZATERDAG BEGONNEN Engels schip op mijn gelopen. Gedeeltelijke mobilisatie in de Ver. Staten Westeuropees defensieplan ijlings klaargestoomd. DE STIJGENDE WERKLOOSHEID HET NIEUWE SEIZOEN WERPT ZIJN SCHADUW VOORUIT Vandaag VOORSPELT, 193e Jaargang - No. 166 DagDJaa «utgav* «m d« £lrm» Provinciale Zeeuwse Courant Directie. van de Velde en F. u. lea Boei Adj W de Pagter. Hooldred.. öamntijn Pl.verv.1 W. Leertouwer en S. A Bossnardt ABUNNBMJüWTSPBIJS 32 cl. per week; t 3.90 p '<w.; «r p. p. t oer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKEN5E COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 17 Juli 1950 ADVERTENTIEPRIJS 18 ct. pe* tnra. Minimum p. advertenUe 12.50. mgez. mededelingen dubbel tarief, Kleine advertenUea (max. 8 regels): van 1-5 regels t 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adrea Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur VUsslnger Walsti 38—80 te» 4 lijnen (bg.g 2861 of 2160): M'burg Londense Kaal 29. tel 2077 en 2924; Goes- L Voratstr 63. tel 2475 (b.g^ 2228); Oostburg. Pr Maurttsstr 12. tel 102; ferneuzen Brouwerljstr 2; Zierikzee N Bogardstr C 160 tel 26 Mc Arthur: geen reden tot ongerustheid Churchill herhaalde zij n waarschuwingen. De Noordkoreaanse troepen zijn er na herhaalde krachtige aanvallen in geslaagd bruggehoofden te vestigen over de rivier de Koem en de Amerikanen tot verder terugtrekken te dwingen. Volgens de communi ques van generaal Mac Arthur moesten nieuwe stellingen betrokkenyvor- den, doch er is geen reden tot ongeru stheid. De in Korea strijdende troe pen zullen al het nodige materiaal ontvangen om de vijand tot staan te brengen en terug te drijven, zo verklaarde een woordvoerder van liet Amerikaanse hoofdkwartier. De Amerikaanse troepen zullen in staat zijn een uitgestrekt bruggehoofd in Korea te handhaven en ten slotte de aan. vallers terugwerpen, zo zeide generaal Collins, na een bezoek aan het front, op een persconferentie te Washi ngton. Intussen is Taedjon. de tijdelijke Zuidkoreaanse hoofdstad, thans onder bereik gekomen van zware artillerie. De stad is reeds grotendeels ontruimd. Walter Simmons, correspondent in Korea van de Chicago Tribune, seinde het volgende: Volgens vele waarnemers schort er iets aan de opleidingsmethode in vre destijd. „De manschappen, die meer dan een jaar intensief in Japan zijn opgeleid, blijken „groen" en angstig te zijn, wanneer zij in de strijd gewikkeld worden. De meesten kennen nog geen onderscheid tussen artillerievuur van de vijand en van de eigen manschap pen. De discipline is slecht. Deze jonge soldaten zijn geneigd gauw aan de haal te gaan en hebben behoefte aan sym pathie. De jonge officieren zijn nog er ger dan hun manschappen. Zij zijn verslapt door het rondhangen in offi ciersclubs in Japan. Sommigen zijn ge degradeerd wegens laf gedrag in het vuurgevecht. Velen willen zo spoedig mogelijk naar Japan terug. Daarentegen heeft de communisti sche leer de Noordkoreanen tot taaie strijders gemaakt". Volgens een Amerikaanse schatting heeft het Noordkoreaanse leger tot 13 Juli 8000 tot 9000 man verloren. De Amerikaanse verliezen zouden in de zelfde periode 500 man bedragen heb ben. Twee oorlogscorrespondenten, die Zaterdag bevel kregen Korea te verla ten. mochten later weer blijven. Het schijnt, dat McArthur geen openlijke censuur wil instellen, doch aan de correspondenten ter beoorde ling overlaat, wat zij kunnen publice ren. Brigade-generaal Roberts, oud-hoofd van de militaire hulpmissie aan Korea heeft verklaard, dat Zuid-Korea geen zware militaire uitrusting van Ameri ka ontving voor de oorlog begon, om dat men vreesde, dat de Zuid-Korea- nen zelf Noord-Korea zouden aanval len. OPROEP VAN LIE. De oproep van Trygve Lie aan de 53 niet-communistische landen tot mili taire hulp aan McArthurs troepen, heeft tot dusver matig succes gehad. De meeste landen steunen weliswaar de actie in Korea, maar zij achten zich niet in staat strijdkrachten te leveren. De Ver. Naties overwegen thans een internationaal legioen van vrijwilligers voor Korea te zenden, aldus een be richt uit Lake Success. De „New York Times" heeft in een artikel Nederland geprezen, omdat het sneller en spontaner dan enig ander land hulp heeft geboden. CHURCHILL WAARSCHUWT. Winston Churchill heeft er in een toespraak te Plymouth op aangedron gen. dat nogmaals zou worden gepoogd de Sowjet-Unie duidelijk te maken hoe ernstig de situatie in de wereld is. Churchill bracht in herinnering dat hij voor de tweede wereldoorlog had gewaarschuwd tegen Hitler en zijn na- tionaal-socialisten. Hij vergeleek de bedreiging door het communisme met die van het natio- naal-socialisme en zeide: „ik herhaal deze middag mijn waarschuwingen". Churchill was verder niet van me ning. dat een oorlog nabij is. maar de tijd werkte volgens hem niet in het voordeel van het Westen. Henry Wallace, de vroegere Ameri kaanse vice-president, die tot dusver steeds de Sowjet-Unie heeft verdedigd, heeft thans verklaard zich inzake Ko rea volledig aan de zijde van de Ver. Staten en de V.N. te scharen. Lt. Gen. Walton H. Walker, com manderend generaal van het 8ste Amerikaanse leger, die, volgens een mededeling van het hoofdkwartier van Generaal Mac Arthur te Tokio, het commando over de landstrijd krachten op Korea op zich heeft genomen. „Afschrift" van geheim verdrag Rusland-China. Een Amerikaanse vereniging op 't gebied van buitenlandse politiek heeft medegedeeld over een afschrift te be schikken van een geheim verdrag tussen de Sowjet-Unie en China. In dit verdrag zou zijn bepaald, dat het Chinse Rode Leger een interna tionale communistische strijdmacht zal woi-den, die moet helpen bij de „bevrijding" van geheel Azië. 't Chi nese leger zou daartoe met vier mil- lioen man worden uitgebreid. De Sowjet-Unie zou het recht krijgen troepen in China te legeren ter „be scherming van de wereldvrede." Het afschrift van het verdrag kon niet worden geverifieerd. Het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken had geen commentaar. Rumoerige vergadering van havenarbeiders. In aansluiting op de sit-down-sta king in enige bij de Rotterdamse ha ven betrokken bedrijven van Woens dag jl.. werd Zondagmorgen in het „gebouw Odeon" te Rotterdam een vergadering gehouden, waaraan werd deelgenomen door havenarbeiders, die georganiseerd zijn in de EVC en CVB (Onafhankelijk Verbond van Bedrijfs organisaties, de destijds afgescheiden groep van de EVC). De vergadering kreeg door ge schreeuw een zeer rumoerig verloop en na enige tijd verlieten vele arbei- de zaal. Ook het comité was te gen het. einde der vergadering van het podium verdwenen. De vergade ring werd gesloten zonder dat men tot een definitief resultaat was geko- A.P.R.I.S.-troepen op Buru geland De speciale correspondent van het A.N.P. te Djakarta verneemt van welingelichte zijde, dat A.P.R.I.S.-troepen op het eiland Buru zijn geland. Alle tekenen wyzen er op, dat de R.I.S. voorlopig een taktiek zal volgen om de eilanden rond Ambon te bezetten. Het ziet er, aldus de correspon dent, niet naar uit, dat men plannen heeft Ambon rechtstreeks aan te vallen. Volgens Reuter zouden er op het eiland Buru gevechten hebben plaats gehad nabij de hoofdplaats van het eiland Namlea. Er zouden doden en ge wonden zijn aan beide zijden. Buru ligt ten Westen van het eiland Amboina. Een van de leidende figuren van de Ambonese vereniging te Singapore, heeft heden medegedeeld, dat de Re publiek der Zuid-Molukken een beroep had gedaan op de Australische rege ring om bij de Verenigde Naties te be werkstelligen, dat de aanval voorko men zou worden. Het bureau van de Australische commissaris in Singapore heeft echter verklaard, dat het officieel niet op de hoogte was van het beroep. Bemanning zwalkle bijna etmaal op zee. Het Engelse motorschip „Fenstone" is in de buurt van Terschellingerbank op een myn gelopen en gezonken. Het schip werd midscheeps getroffen en in elkaar gedrukt. Enkele minuten na de explosie verdween het schip in de golven. Dit gebeurde naar thans eerst bekend is geworden verleden week in de nacht van Donderdag op Vrij dag. Bijna een etmaal hebben de elf leden van de bemanning in stromende regen in een kleine sloep rondge zwalkt, voor zij door de wachter van de vuurtoren op Terschelling werden opgemerkt. Hij zag een licht van een zwak seinlampje en waarschuw de de „Brandaris", die direct ter red ding uitvoer. De schipbreukelingen zijn op Terschelling aan land ge bracht. Demobilisatie in Griekenland opgeschort. De Griekse opperbevelhebber, veld maarschalk Alexander Papagos, heeft bekend gemaakt, dat alle plannen voor de demobilisatie zijn opgeschort met het oog op de verslechtering van de internationale toestand. Jongetje onder vrachtauto en gedood. Een 8-jarig jongetje is op de hoek van de Willemparkweg en de Enuna- straat te Amsterdam met zijn fiets in de tramrails geslipt, gevallen en door een zware vrachtauto overreden. Het jongetje was op slag dood. Eerste ongeluk in Tour de France. Het eerste ernstige ongeluk van de Tour de France is gistermorgen ge beurd op een viersprong, 5 kilome ter van St. Paul Sur Ternoise. Een vrachtwagen van de publiciteitskara- vaan, die gehinderd werd door een tegenligger, is op de menigte ingere den, waarby eerst een gendarme van «e ordedienst en daarna vijf perso nen, allen leden van dezelfde familie tegen de grond gesmakt werden. Al ien liepen ernstige verwondingen op. Gewoonlijk betrouwbare bronnen vermelden, dat de Republiek der Zuid- Molukken het beroep per radio naar Australië had uitgezonden en dat zij per koerier een boodschap naar Can berra had gezonden. Boodschap van Truman. Hoge regeringsfunctionarissen ver klaarden Zaterdag te Washington dat president Truman 't Congres om streeks het midden van de volgende week een speciale boodschap zal zen den, waarin hij machtiging zal ver zoeken om een gedeeltelijk mobilisa tie-program uit te voeren. Verklaard wordt dat dit gedeelte lijke mobilisatie-programma, dat zo wel op manschappen als op vervaar diging van oorlogsmateriaal betrek king heeft voldoende zal zyn om aan de Koreaanse crisis en aan de ver scherpte tegenstelling tussen Oost en West het hoofd te kunnen bieden. Spoedvergaderingen te Washington. (Van onze correspondent) WASHINGTON, Juli 'n Radicale versnelling van het verdedigingsplan voor West-Europa wordt hier thans besproken op een aantal geheime spoedvergaderingen van afgevaardig den van de Atlantische Pact-landen. De «huidige staat van verdediging in West-Europa geeft tot ernstige onge rustheid aanleiding. Politieke kringen in Washington zien de ironie in van de reente, door vooraanstaande Amerikaanse zegs lieden afgelegde verklaringen over 't plan om West-Europa gedurende 't tijdperk van de komende drie jaar af doende te bewapenen. Een hoge autoriteit zei hier van daag: „Wij beseffen nu, dat we geen drie jaar dè tijd zullen hebben. Alles moet nu ijlings bespoedigd worden, met driedubbele snelheid". Op deze geheime zittingen concen treert men de besprekingen op een tweetal onderwerpen. In de eerste plaats op het urgente vraagstuk wat Engeland en-de rest van West-Euro pa alvast zelf kunnen doen om zich zo snel mogelijk op een eventuele aanval voor te bereiden. En ten twee de op het nog veel dringender vraag stuk op welke wijze Amerika zijn wa penleveranties aan West-Europa met de aller grootste snelheid kan opvoe den, ondanks de gestadig toenemende vraag naar wapenen van het Kore aanse front. Patrouillevluchten begonnen boven Formosa. Marinevliegtuigen van de Ameri kaanse zevende vloot zijn begonnen met het uitvoeren van patrouille- vluchten boven Formosa teneinde el ke aanval op dit eiland te verydelen, aldus een communiqué uit het hoofd kwartier van generaal McArthur. De Ver. Staten beschouwen een bezetting van Formosa door commu nistische strijdkrachten als een recht streeks gevaar voor de veiligheid in het gebied van de Stille Oceaan. Volgend jaar ongeveer 26.000 personen naar Australië en Nieuw-Zeeland Bedroeg bet gemiddelde aantal werklozen (inclusief D.U.W.- arbciders) in de eerste zes maanden van 1949 nog circa 67.000, in de overeenkomstige maanden van 1950 is dit aantal gestegen tot circa 90.000. In verband met de zeer aanzienlyke groei van de bevolking, zal tussen 1947 en 1963 naar schatting telkenjare gemiddeld aan 45.000 nieuwe krachten arbeid moeten worden verschaft. Verwacht wordt, dat, indien voldoende vervoergelegenheid kan worden verkregen, alleen naar Austra lië en Nieuw-Zeeland in 1951 ongeveer 26.000 personen zullen emigreren. Een emigratieverdrag met Brazilië wordt binnenkort ondertekend. De onderhandelingen met Argentinië verkeren in een vergevorderd stadium. In totaal zijn in de jaren 19461949 ruim 86 000 personen geëmigreerd, waarvan 14.000 in 1949. Het aantal bij de Gewestelykc Arbeidsbureaux als werkloos ingeschre ven mannelijke administratieve be roepspersonen bedraagt momenteel eirea 5500. d.w.z. 6.3 van het totale aantal werklozen. De kans, dat zij under huidige normale omstandigheden nog voor een administratieve functie in aanmerking zouden komen, moet echter zeer gering worden geacht. De regering is zich bewust van het grote belang, dat bijtijds wordt op getreden door middel van een anti-depressie politiek, gezien het bekende verschijnsel, dat werkloosheid nieuwe werkloosheid kan doen ontstaan. Dit zijn de belangrijkste punten uit een door de regering aan de Tweede h.imcr toegezegde nota over de werkgelegcnheidspolitiek, die thans is verschenen De regering wijst er voorts in de no- ta op dat bestrijding van de structuur werkeloosheid door middel van open bare werken in beginsel ongewenst is, aangezien op die wijze geen blijvende oplossing wordt geschapen en integen deel de noodzakelijke aanpassingen (b.v. overgang van de werklozen naar een andere bedrijfstak) worden belem merd. Dg in Nederland bestaande bronnen van werkgelegenheid worden in drie sectoren onderscheiden, n.l. de agrari sche sector, de industrie en de ..dién stensector''. Het is onvermijdelijk dat. wil de werkgelegenheid hier te lande gelijke tred houden me.t de ontwikkeling der behoefte, een relatief sterke uitbrei ding der industrie nodig zal zijn. EMIGRATIE EN INDUSTRIALISATIE. De belangrijkste middelen, welke de Nederlandse regering kan aanwenden om een algemene structurele werkloos heid te voorkomen, bestaan in het sti- Een trein met Amerikaanse troepen, die in een Zuid Koreaanse stad is aangekomen, is omringd door een groot aantal jongemannen, die span doeken en Amerikaanse vlaggen meevoeren en de soldaten bij het ver laten van de trein (links) hartelijk begroeten. De beroemde Amerikaanse actrice Ruth Draper komt in de Zeeuwse hoofdstad voordragen. Hoewel strand, bos en duinen momenteel meer in trek zyn dan schouw burg-, concert- en bioscoopzalen, werpt het nieuwe seizoen reeds zijn schaduw vooruit. Zo heeft de Zeeuwse Volksuniversiteit thans het pro gramma voor 19501951 in grote lijnen vastgesteld. Naar de secretaris ons mededeelde, belooft een der hoogtepunten te worden het optreden van de Amerikaanse toneelspeelster-voordrachtkunstenares Ruth Draper in Middelburg. In deze stad zal voorts in April weer een concert door het Residentie-orkest worden gegeven, waaraan een Nederlands solist mede werking zal verlenen. Resideniie-orkest speelt in April weer in Middelburg. Bekende toneelgezelschappen zul len weer door de Z.V.U. naar Zee land worden gebracht. De rij wordt geopend door het nieuwe gezelschap van Guus Oster, waarvan o.a. Mary Dresselhuys deel uitmaakt en dat in Middelburg, Vlissingen, Goes, Zierik- zee, Terneuzen en Oostburg waar schijnlijk het reeds befaamde bly- spel Bakersprookje" zal opvoeren. De stukken, die 't Rotterdams Toneel in Middelburg, Vlissingen. Goes en Axel en de Haagse Comedie in Middelburg, Vlissingen en Terneuzen zullen bren gen, zijn nog niet gekozen, maar in ieder geval zullen zowel ernstige als luchtige toneelspelen worden opge voerd. Helaas was het om technische redenen niet mogelyk De Haagse Co medie de comedia del 1' arte „Knecht van twee meesters" in Zeeland te la ten spelen. Het Amsterdams Toneel zal in Middelburg, Goes en Oostburg ver moedelijk het blyspel ,.Ze kregen wat ze wilden" brengen. Maar de be langrijkste toneelgebeurtenis belooft toch het optreden van Ruth Draper te worden, waarvoor uit de gehele provincie bezoekers worden ver wacht. Zij weet beter dan enige an dere voordrachtkunstenaar de illusie te scheppen, dat het gehele toneel met spelers is bevolkt. MUSICI IN BALLINGSCHAP. Wat het muziekprogramma be treft noemde de Z.V.U.-secretaris ons in de eerste plaats het optreden van het beroemde pianoduo Henry Piette en Janine Reding, dat de recensent van Svenska Dagbladet „het meest brillante duo, ooit in Zweden ge hoord", noemde. Het speelt in Mid. delburg, waar eveneens de virtuoze vroegere arts Hans Henkemans (be kend door zijn Mozart-concerten- cyclus voor piano zal optreden. In Middelburg, Goes en Terneuzen con certeert de zeer jonge Hongaarse violiste Elise Cserfalvi, die haar va derland ontvluchtte. Eveneens leeft in vrijwillige ballingschap de Hon gaarse pianist Julian von Karolyi, die zich in Zierikzee en Terneuzen zal doen horen. De blinde pianist Johan Verster zal in Goes en Axel zyn te beluiste ren. Vlissingen moet het ditmaal met één concert stellen, ómdat de belang stelling in het afgelopen seizoen niet bevredigend was. Velen zullen echter het kerkconcert van Helen Boeke en Piet Broerse willen bezoeken. De be roemde Franse bariton Gérard Sou- zay verzorgt een concert in Middel burg. het duo Bodi Rapp (sopraan) en Felix de Nobel (piano) komt in Zierikzee, (waar ook weer enige volkszangavonden worden georgani seerd) en zal tevens medewerken aan jeugdconcerten in Middelburg, Zie rikzee en Oostburg. Henkeman speelt voor de jeugd uit Middelburg, Goes en Terneuzen. Enkele van deze jeugdconcerten zullen door de Ned. Radio-Unie worden uitgezonden. Het muzikale slot van het seizoen wordt gevormd door het Residentie orkest o.l.v. Willem van Otterloo en met medewerking van een Neder lands solist in Middelburg. SCHRIJVEN OVER NIETS. Natuurlijk staan ook weer vele le zingen op het programma, Wij noe men Simon Carmiggelt (Kronkel) over „Schrijven over niets" (Middel burg, Vlissingen, Goes en Zierikzee), J. J. Vriend over „Bouwkunst" (Mid delburg, Zierikzee en Axel), J. J. T. de Kok over „Rassenproblemen en emigratiemogelijkheden in Zuid.Afri- ka" (Middelburg en Goes), prof. dr. D. Kuenen over „insecten" (Goes), prof. dr. B. V. A. Röling over „het proces tegen de Japanse oorlogsmis. dadigers (Vlissingen), dr. H. de Groot over „De bouw van het heelal" (Middelburg), een lezing van prof. Röling over Shakespeare in Mid delburg, waar, evenals in Vlissingen, mej. M. Kehrer spreekt over kinder politie en C. Sipkes over ..Per jeep naar IJsland" (Domburg, Vlissingen, Groede, Terneuzen en Oostburg). In Domburg worden voorts nog lezingen verzorgd door mevr. E. Korevaer Hesselink over kunstgeschiedenis, ir. Th. Heyblom over Perzië en ir. H. de Lussanet de la Sablonière over de Middelburgse Abdij. De Z.V.U. koestert verder nog plannen om enige tentoonstellingen te organiseren, alsmede enige voor- muleren zowel van de industrialisatie als van de emigratie. Voorzover de budgetaire situatie toe liet, is de regering reeds overgegaan tot fiscale tegemoetkomingen aan de industrie, die in dit opzicht enige verlichting zullen geven. Daarnaast beginnen de in de ipdustrialisatienota vermelde plannen tot het creëren van een instituut, dat tot taak zal krijgen een deel van de bij de institutionele beleggers gevormde besparingen te transformeren in risicodragend kapi taal. meer vaste vorm te krijgen. De regering verwacht haar voorstellen ter zake thans binnenkort aan de Staten- Generaal te kunnen voorleggen. ARBEID IN PLOEGEN. De regering meent nogmaals een be roep op alle werkgevers te moeten doen om. waar «en mogelijkheid tot uitbreiding der productie aanwezig is, nauwlettend na te gaan of hier niet door invoering van ploegenarbeid een oplossing gevonden kan worden, die kapitaal en deviezen spaart. Óp de werknemers doet zij een beroep om in het belang van een zo groot mogelijke verruiming der werkgelegenheid aan deze invoering van ploegenarbeid me de te werken. Het is de bedoeling in aansluiting op de Memorie van Toezicht op de be groting voor 1951. aan de Statcn-Genc- ra*l een „Tweede Nota inzake de in dustrialisatie van Nederland" voor te leggen, waarin herzieningen zullen worden uiteengezet. Voor de bepaling van de algemene lijnen der werkgelegenheidspolitiek. stelt de regering zich voor zich te doeri adviseren door de interdepartementa le commissie voor de werkgelegenheid (I.C.W. BUREAU WERKGELEGENHEID. Teneinde het contact tussen de I.C. W. en het centraal planbureau te waarborgen en voorts om aan dc voor bereiding der plannen overeenkomstig de bedoelingen van de I.C.W. leiding te geven, zal worden overgegaan tot de inste'lin"- van een bureau werkge legenheid, dat onder dc I.C.W. ressor teert en zeer nauw met het centraal planbureau zal worden verbonden. Ge roemd bureau zal tevens nauw contact mor-ten onderhouden met het rijksar. beidsbureau. Tenslotte wordt in de nota bekend gemaakt. dat in elke provincie zal worden overgegaan tot de instelling van een provinciale commissie voor de werkgelegenheid. is het 5 jaar geleden, dat de conferentie van Potsdam tussen Churchill, Stalin en Roosevelt begon. V.. stèllingen van goede films. Men wil ook enige avonden beleggen in Sou burg, waar „De Zwaan" zich voor dat doel goed leent. Eind September zal Rob. Geraerds' jeugdtoneel in Middelburg. Vlissin gen, Goes, Zierikzee en Oostburg voorstellingen geven van Collodi's sprookje „Pinocchio" en bovendien zijn onderhandelingen gaande met de nieuwe school-toneelgroep De Gong van Lou Steenbergen. AI met al is men er dus in ge slaagd een veelomvattend program ma met goede krachten samen te stellen, hetgeen in het toch altijd nog op cultureel gebied enigszins ge- isoleerde Zeeland, niet genoeg ge waardeerd kan worden. Een boer in Zuid-Zweden heeft de radio-omroep schriftelijk verzocht om halvering van zijn luisterbijdrage, omdat hij aan één oor doof is. VRIJ KOEL Geldig tot Maandagavond. Wisselend bewolkt met plaatselijk enkele buien en een kans op onweer. Meest matige wind tussen Zuid en West. Vrij koel.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1