Huurverhoging, maar voor wie JIMMY BROWN, sportheld no. 1 BALLONBROEKJE VOOR PEUTER 'JZ1 EEN ONGELUK.... DE E.H.B.O VOOR DIEREN IS PARAAT KIJK EENS NAAR DE MEEUWEN! Afa 1940 gebouwde huizen vallen buiten de huurverhoging n3 e° VRIJDAG 14 JULI 1950 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Nu de Tweede Kamer haar goedkeuring heeft gehecht aan de door de regering ingediende Huurwet, waarbij toegestaan wordt in zeer veel ge vallen de huur van woningen met 15 te verhogen, ingaande 1 Januari 1951, is het interessant om na te gaan voor wie de huurverhoging geldt. In het algemeen bepaalt de wet, dat de huurprijs van vóór 27 Dec. 1940 tot stand gekomen woningen, alsmede woonschepen en woonwagens ver meerderd mag worden met 15 en dat iedere termijnbetaling van bo ven afgerond kan worden op een veelvoud van 5 cent. Deze regel houdt dns al dadeiyk een beperking in: de huren van of op na 27 Dec. 1940 tot stand gekomen woningen mogen niet verhoogd worden. Dat is begrype- lijk, omdat by de bepaling van de huurprijs van deze nieuwere, woningen reeds rekening is gehouden met de hogere bouw- en onderhoudskosten. huurder na het einde van de huur ln het genot van zijn woning blijft, de zelfde rechten en verplichtingen gelden als tijdens de huur. BIJ ONTRUIMING. Uitvoerige bepalingen bevat de wet omtrent de procedure bij een vordering tot ontruiming. Belangrijk is hierbij nog, dat wanneer een nieuwe eigenaar van een woning de vordering tot ont ruiming van die woning toegewezen krijgt, omdat hij haar zelf nodig heeft, de ontruiming pas kan geschieden drie jaar nadat de nieuwe eigenaar de wo ning kocht. De door de Tweede Kamer aangeno men Huurwet beschermt de huur ders wel. doch aan de 15 c/r verhoging op 1 Januari a.s. zullen de meesten niet ontkomen. Deze verzwaring van de financiële druk op een groot aan tal Nederlanders verontrust de rege ring, die er een doorkruising van haaf jloon- en prijspolitiek van vreest. Daar- Bovendien heeft de regering nog een 'leend woningen binnen te treden, voor om zal zy de loonbelasting en de in- ie be- 'zover dit althans voor de uitoefening komstenbelasting verlagen. De huui- paffng, dat bij of krachtens een alge-jvan hun taak nodig is. eventueel zoltsIV!"^'"f,a^ai_ilier r emgszins wor" mene maatregel van bestuur voormet behulp van de sterke arm. Daar den opgevangen. ......J- aUa.,„p dïiaf ftphipr tooonAi»or Hat ?ii VPrOP. DCZC COlïipenSa slag om de arm gehouden door de be- zover dit althans voor de uitoefening komstenbelastm: - |van hun taak nodig is. eventueel zelfs met behulp van de sterke arm. Daar eroepen van gebouwde o ongebomv- staat echter tegenover, dat zij verge- 'tRcz.CJ°m0P™||rew6efni'belastïï; bï' de onroerende goederen, alsmede voor zeld moet zijn door een commissaris «e«een o£ zeer weinig belasting be bepaalde gebouwde of ongebouwde on- van politie of. door de burgemeester of ""S/L roerende goederen, die naar haar oor deel om bijzondere redenen een af wijkende regeling behoeven, andere huurprijzen vastgesteld kunnen wor den dan krachtens de algemene rege ling geoorloofd is. MEERVOUDIGE BEWONING. Wanneer iemand inwoning krijgt, mag de eigenaar de huur met een na der vast te stellen percentage opslaan, uiteraard boven de 15 huurverho ging, die geoorloofd is voor de wonin gen. die vóór 27 December 1940 ge bouwd zijn. Krijgt iemand twee gezin nen „bij zich in", dan mag de huur wat meer opgeslagen worden, doch de eigenaar zal nooit boven de 13 mo gen gaan. De hoofdbewoner weet hiermede dus. waaraan hij toe is. Met de huurprijs voor de onderhuurders wordt nogal eens raar omgesprongen. Dat is de wet gever niet ontgaan. Vandaar, dat bepaald is, dat de prijs 4 an de onderhuur in dezelfde verhou ding tot de totale huurprijs moet staan als het gebruiksgenot van het gedeel te van de 'woning, waarover de onder huurder de beschikking heeft, tot het gebruiksgenot van het geheel. Als iemand een halve woning heeft onder gehuurd. mag globaal genomen dus niet meer bergend worden dan 50 van de huur. ffie de hoofdbewoner be taalt. Het komt ook voor. dat iemand een deel van een huis huurt, waarin de eigenaar zelf woont. In dit geval mag deze eigenaar de van de onderhuur der bedongen huurprijs, die uiteraard in overeenstemming moet zijn met het aantal vertrekken, dat men ter be schikking heeft gekregen, met 20 c/o verhogen. In de practijk gebeurt het wel, dat eigenaren een verkapte huurverhoging toepassen door onderhoudsverplichtin gen. die normaal op de verhuurder rusten, ten laste van de huurder te brengen, zonder dat de huurprijs even redig is verlaagd Voor zover deze ver plichtingen na 9 Mei 1940 ten laste van de huurder gebracht zijn of na do inwerktreding van de wet ge bracht worden, moet deze verlaging alsnog worden toegekend. Daarmede verleent de'nieuwe wet dus een zeke re bescherming aan de huurders. Indien huur en verhuur meer omvat dan het enkele gebruik van de woning, mag de huurprijs, die voor het enkele gebruik geldt, verhoogd worden. Doch niet onbeperkt! Voor water, gas, elec- triciteit of andere energie kunnen de werkelijke kosten of do naar redelijk heid geschatte kosten berekend wor den voor het gebruik van meubelen of stoffering een bedrag, berekend naar 20 r/c 's jaars van do verkoop waarde op het ogenblik van de inge- bruikgeving en voor het overige de vergoedingen, die hiervoor volgens de wettelijke voorschriften ten hoogste mogen worden berekend en als deze voorschriften ontbreken, de vergoe dingen, die hiervoor als redelijk zijn aan te merken. HUURCOMMISSIE Een wetgever moet aan vele dingen denken, dus ook aan de moeilijkheden, die uit de toepassing van deze wet kunnen voortvloeien en aan de wijze, waarop zij opgelost moeten worden. Daarom wordt in het rechtsgebied van ieder kantongerecht ten minste één huuradviescommissie ingesteld. Deze commissies brengen desgevraagd aan de huurder of aan de verhuurder, of aan beiden een schriftelijk advies uit over de vraag, wat een huurder of ge wezen huurder moet betalen. Zij kun nen voorts, wanneer een verhuurder die tot ontruiming is gedagvaard, daar om verzoekt, aan de verhuurder een verklaring verstrekken, inhoudende, dat de huurder de woning niet heeft onderverhuurd of bevattende de na men en woonplaatsen der onderhuur ders. benevens alle verdere gegevens betreffende de onderhuurders, die naar het oordeel der commissie ter kennis van de rechter behoren te worden ge bracht. Teneinde de leden van de huurad viescommissies een goede vervulling van hun functie mogelijk te maken, heeft de wet hen de bevoegdheid ver een schriftelijke lastgeving moeten be zitten. De huurder of verhuurders kunnen zich ook rechtstreeks tot de kanton rechter wenden, mits zij in het bezit zijn van een advies van de huuradvies commissie. Een eventueel daarop vol gende terechtzitting is niet openbaar. Tegen de beschikkingelf van de kan tonrechter staat geen hoger beroep open, tenzij cassatie in het belang der wet. BESCHERMING VAN DE HUURDER. Dat de nieuwe Huurwet die nog door de Eerste Kamer moet wor den aangenomen, alvorens zij in het Staatsblad kan verschijnen een dui delijke bescherming van de huurders inhoudt, blijkt duidelijk uit de bepa ling. dat een huurder na het einde van de huur in de woning kan blijven, wanneer hij althans niet zelf de huur heeft opgezegd of uitdrukkelijk in de beëindiging daarvan heeft toegestemd De verhuurder kan de ontruiming slechts vorderen bij ernstige overlast, door de huurder aan zijn medebewo ners of de verhuurder aangedaan of wegens wanbetaling; voorts indien de huurder een hem passende, soortge lijke woning kan krijgen; indien de huurder niet toestemt in een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieu we huurovereenkomst; indien de ver huurder het onroerend goed dringend nodig heeft voor eigen gebruik en de economische en maatschappelyke be langen van alle erbij betrokken par tijen dus ook van de onderhuur ders naar billijkheid in aanmerking genomen zijn en tenslotte, indien de verhuurder de woning nodig heeft om aan een wettelijk voorschrift of een beschikking van overheidswege te kunnen voldoen. Het spreekt vanzelf, dat zolang de sionneerden. grote gezinnen enz. Iemand, die geen belasting betaalt, kan men nu eenmaal geen vermindering van belasting geven. De regering zal echter nog vóór 1 Januari 1951 nagaan, wat voor deze groepen van de bevol king gedaan kan worden. Kleine zeemeeuw of stormmeeuw. T.B.C.-vrijmaken van rundvee stagneert. De voornaamste oorzaak van de geringe voortgang met het plan tot T.B.C.-vry maken van de Nederland se rundveestapel, schynt, volgens Pa rool, gelegen te zijn in de onvoldoen de medewerking van de reeds t.b.c.- vrye gebieden. Deze streken zijn wel bereid de heffing van 25 procent per 100 kg melk ter bestrijding van de runder-t.b.c. op te brengen, mits dit geld dan ook geheel aan het eigen gebied ten goede komt. Wij hebben ons zelf al geholpen, zo redeneert men daar, dus is het niet billijk, dat wij nu ook weer anderen moeten gaan helpen. In de zon Staat zo'n grappig ballonbroekje niet elke kleine peuter schattig? Om het even of U 't maakt van 'n fleurig ge bloemd katoentje of een fris Brabants bontje. Desgewenst kunt U het ook van tweeërlei stof nemen. U vouwt het belegje aan de rug pandjes naar binnen, stikt het vast en maakt de knoopsgaatjes. Dan sluit U de zijnaden. Bij het dichtstikken van de schou- derbandjes, die 30 cm. lang en 4 cm. breed worden, naait U een gerimpel de strook mee. Is hel pakje voor een jongetje, dan vervalt die strook. De bovenrand van het lijfje werkt U met O. V. 8. tr JR. Gevangene in hongerstaking. In dc strafgevangenis in Haarlem is twaalf dagen geleden een 50-jarige man in hongerstaking gegaan uit protest tegen zijn detentie. Hy is Duitser van geboorte en vluchtte eni ge jaren voor de oorlog naar ons land om aan het Hitler-regiem te ontko men. Hier werd hij in die jaren ge steund door de communistische orga nisatie „Roode Hulp". Hij maakte in ons land openlijk propaganda voor de strijd tegen Hitler en werd gevangen gezet wegens belediging van een staatshoofd van een bevriende natie. Thans bevindt hij zich in de Haar lemse strafgevangenis sinds 30 Sep tember van het vorige jaar, waar men hem als ongewenste vreemde ling heeft opgesloten in afwachting van zHr p-»- nMr Duitsland. Snelle en liefderijke hulp aan gewonde dieren. (Van onze speciale verslaggever). Twee jaar geleden kwam een Amsterdams dierenarts op het denkbeeld een E.H.B.O. voor dieren in het leven te roepen. Hy vond enkele dieren vrienden bereid een cursus te volgen, zodat een halt jaar na het rypen van z.yn idee op verschillende punten van de stad by particulieren borden aan de buizen konden worden geslagen, waarop te lezen stond ADDA, Ambulance-Dienst-Dierenvrienden-Amsterdam. Weldra bleek, in welk 'n nypende be- l het dierenasyl, tcrwyi men ergens hoefte deze nieuwe tak van dierenbe-1 anders de hulpverlening volkomen scherming voorzag. Want zonder datonder eigen beheer heeft, men op grote schaal ruchtbaarheid j De afdeling Den Haag bijvoorbeeld had gegeven aan het bestaan van de heeft een vaste dierenarts, met na- ADDA kwamen spoedig de eerste me dr. Veldhuizen, ter beschikking, telefoontjes binnen met het verzoek j die dagelijks zitting houdt en wel om in bepaalde gevallen hulp te ver- I op vyf plaatsen in de stad, met dien lenen. verstande, dat hij iedere dag ergens Was de opzet om alleen by onge- anders zijn praktyk uitoefent. De po- vallen de E.H.B.O. voor dieren in te liklinieken zijn uitsluitend bestemd schakelen, het publiek bleek een nog- I voor on- en minvermogende dieren- al ruime opvatting van het ADDA- bezitters, voor hen dus, die zich werk te hebben. Buiten de normale niet de weelde kunnen permitteren oproepen by verkeersongevallen werd I een dierenarts te consulteren. namelijk,herhaaldelijk hulp gevraagd voor het opnemen 'van zwerfhonden en -katten, die dikwijls dusdanig ondervoed en verzwakt waren, dat langdurige verpleging noodzakelijk was. Het idee van de Amsterdamse die renarts vond in alle afdelingen van de Nederlandse vereniging tot be scherming van dieren een warme belangstelling. Met groot vertrouwen kan men Het is vaak indrukwekkend, hoe veel liefde men voor het dier aan de dag legt. Een van de vijf „klinie ken", die dr. Veldhuizen ter beschik king heeft, is ondergebracht in de particuliere garage van een dame, die de ruimte gaarne voor dit doel afstond. Het prachtige werk van de E. H. B. O. voor dieren zou nog efficiën ter ter hand kunnen worden geno men. als een nog groter aantal die- zich tot de E.H.B.O.'ers wenden, i renvrienden zich voor een cursus zou want hun opleiding heeft hun dooi de maandenlange studie een grote aan, dat velen zich zullen aanmel- dosis kennis over het dier en zijn ATT1 bouw meegegeven. Overigens preten deert de E.H.B.O.-er voor dieren niet meer te zyn dan de E.H.B.O.-er voor de mens. In zijn woning is een zeer uitgebreide verbandtrommel aanwezig, die op gezette tijden ge- contróleerd en aangevuld wórdt. Bo vendien beschikt hy over de adressen en telefoonnummers van alle plaat selijke dierenartsen, zodat hij hun hulp zo nodig onmiddellijk kan in roepen. HUISBEZOEK. Naast de oorspronkelnke taak van de E.H.B.O.-er, namelyk liet direct hulp verlenen bij ongevallen, zijn hem allerlei karweitjes opgedragen. Ieder een verleent zijn medewerking be langeloos. Hij gaat op huisbezoek, wanneer iemand heeft aangevraagd om er gens een hond of een kat onder te brengen. Eveneens onderhoudt hy na plaatsing op het nieuwe adres nog een enkele maal contact met dit adres om te onderzoeken, of het dier goed verzoi'gd wordt en de beide partijen tevreden gesteld zijn. Overal in het land is overigens de organisatie van het werk van de E. H. B. O. voor dieren naar plaatselijk inzicht geregeld en overgelaten aan eigen initiatief. Zo zal men in de ene stad wel gebruik maken van opgeven. Wij twyfelen er echter niet 'den, wanneer het E.H,B.O.-werk voor dieren een ruimere bekendheid hebben gekregen. schuine repen stof af. waarbij U van voren gelijk de schouderbandjes mee- naait. die met een knoopje op de rug bevestigd worden. Tegen de sluitkan- ten van het broekje zet U een belegje en brengt de knoopsgaten aan. Dan sluit U de beennaadjes en de midden naad, rimpelt de bovenkant in en zet deze aan het lijfje. De pijpjes krijgen een schuifzoom waardoor U elastiek haalt. Inplaats van de schouderbandjes kunt U ook lintjes gebruiken, die op dè schouder gestrikt worden. Bij koeler weer kan het pakje heel goed met een bloesje gedragen worden. Sigaren- en sigaretten industrie niet tevreden. Het ontwerp van wet tot wyziging van de omzetbelasting op sigaren en sigaretten met het doel de in nood ver. kerende sigarenindustrie te helpen, heeft zowel in de sigaren, als in de si garettenindustrie weinig weerklank gevonden. De vakgroepen in de sigarettenin dustrie vonden het principe onjuist, volgens welke de ene groep uit het be- dryfsleven extra wordt belast, tenein de een andere hulp te verlenen. En ook de sigarenindustrie zelf betreurt deze gang van zaken. Importeurs van sigaretten vrezen, dat zij door deze voorgestelde wet in grote moeilijkheden zullen komen. Im mers, import sigaretten, die nu nog f 1.70 per pakje kosten zullen dan f 2 tot 2.20 gaan kosten. Het publiek zal waarschijnlijk niet meer bereid zijn dergelijke prijzen te betalen en dus voor importsigaretten aangewezen zijn op de zwarte handel. In detaillistenkringen wordt verder nog betoogd, dat het bij aanvaarding van deze wet technisch bijna onmoge lijk zal worden aan de bepalingen van de omzetbelasting te voldoen. Immers, zo wordt gezegd, de winkelier zal geen omzetbelasting meer behoeven te beta len over sigaren, doch wel over siga retten en tabak. Zij zullen dus niet meer als voorheen 3 omzetbelasting over hun gehele verkoop betalen maar van nu af aan in een gescheiden boek houding moeten aangeven, wat zij aan sigaren en wat zij aan andere rook waren hebben verkocht. Deze dubbele boekhouding zal. zo wordt gevreesd, voor velen een te moeilijke opgave zijn. De zandbergen der zeeduinen „It looks here just the SèUiara!" Aldus typeerde mUn Engelse vogel vriend, die ik ln Mei 1922 in Schouwens duinen rondleidde, de uitge strekte zandzee met zyn grillige speling van op's en af», zyn spaarzame strepen en polletjes van wuivend helmgras, zyn vochtige kommetjes nis frisgroene oasen in de diepte. Hy kon het weten: zUn voeten toch had den de grote woestynen der wereld betreden. De buitengewone overheersing van j hebben al deze maatregelen geen het zand was in de twintiger jaren merkbaar resultaat opgeleverd. Toch van betrekkelijk jonge datum. De is er van een overvloedige voort- Septemberstorm van 1911 had hier planting niet zozeer sprake, en daar vat gekregen op het plan- Waar patrijzen, fazanten, eenden, tendek, vooral waar dit uit mos be-waterhoentjes e.m.a. met legsels van stond en over grote oppervlakten 't tien tot bij de twintig eieren komen, mostapijt eenvoudig opgerold. In de vinden we er in het nest van de zil- nacht van 11 op 12 September werd vermeeuw, een kuil in het zand. om- zóveel zand verplaatst, dat de jacht- j üjSt door een krans van plantenvezels. schut de volgende morgen herhaal- niet meer dan drie. licht-of donker- delyk tussen de zandbergen de weg olijfgroen van grondkleur met donker- kwijt was. Daar niet dadelyk van cler vlekken Ze zijn merkbaar groter menselijke zyde maatregelen werden genomen, hadden wind en storm ja renlang vrij spel met het beweeglij ke goedje. Ze joegen het in wolken j voor zich uit. hier groene valleien overstuivende, dè&r massale zand- i bergen uithollende tot ravijnen, i waarin de grootste oceaanstomer j gladweg verzonken zou zyn. De be- woners der duindorpen vonden vaak hun dakgoten vol zand gewaaid. Toen krachtdadig werd ingegre pen met intensieve naaldhoutoebos- I sing en aanplanting van helmgras, 1 kromp de Sahara zienderogen in. Maar nog op de dag van vandaag weten grote scharen zeevogels zien daar te handhaven, te nestelen, broe-1 den. jongen groot te brengen. Daar, op de zandige kopjes, troont de zil- J vermeeuw als koning van de Saha- j ra. Daar stoffeert hij, in smetteloos wit en blauw grys, de hoge, zandige j kopjes, orhwuifd door de lange, spichtige halmen van het stugge helmgras. Of hy laat zich, in zweef vlucht voortdrijven, over toppen en ravijnen. zijn donkere schaduwen zigzaggend over het helwit van de zandbodem der diep uitgestoven stuifgaten. Maar steeds is daar, in dan die van een behoorlijk kipei. We Schouwens duinen, in de broedtijd,willen veronderstellen, dat van de jon de zilvermeeuw een imposante ver-1 ge vogels, sterke dieren, een groot schijning. Hij is er talrijk, al te tal- percent tot zijn wasdom komt. In de rijk heden ten dage. gevolg van over- eerste levensjaren zijn ze grauw van bescherming. Na de eerste wereld- veren; eerst in het vierde levensjaar oorlog door nestroverij in de eerste hebben ze de kleur der oude vogels, plaats tot enkele pa ven gereduceerd. I heeft de vogelbescherming zich het OUDE VOGELS lot van de gejaagde vogel aange- De zilvermeeuw kan hp trokken, de broedplaatsen extra la-'hooriiike looftiiri ïi u ten bewaken, met het gevolg, dat de wr oor mf ^!flken- heb intensieve bescherming leidae tot de j museum vnnr w l 'iKS* overbevolking ven thans. En deze Sn 1' ,Hlslon®,te n*y berichtende, dat een zilvermeeuw nnor mii pin/1 Tnnl inon j. Kleine mantelmeeuw op het nest. heeft zeker zijn bezwaren. TERRORIST. De zilvermeeuw toch, alleseter, terroriseert eerst zijn omgeving, zo- vc dat de kleinere weidevogels, kieviten, zelfs een leeftijd van 24 jaar tureluurs, grutto's e.d. gaandeweg o T..u .«o. A het veld ruimen, 't Is nodig geble ken, althans plaatselijk, tegen hem op te treden. Men heeft hem, of schoon in 't algemeen beschermde vogel, neergeschoten, by tientallen of nog meer, de eieren uit de nesten feroofd, de eieren geschud, waar oor vruchtvorming wordt voorko men, terwijl de vogel toch blijft broeden en geen nieuw legsel pro duceert. In Schouwens duinen echter 1 in de duinen „Verdachte elementen" in Tsjecho-Slowakije. Vólgens het nieuwe Tsjechoslowaak- se wetboek voor strafrecht „mag geen enkele oprechte staatsburger, wanneer hij verdachte elementen meent te be speuren, aarzelen hen bij de autoritei ten bekend te maken. Ook niet. wan. neer hij onder hen voormalige wapen broeders, partisanenstrijders, vrienden uit de concentratiekampen of kamera den van de dagelijkse arbeid zou aan treffen. Hij moet hen integendeel tij dig aangeven, opdat zij onschadelijk kunnen worden gemaakt". Stilzwijgen komt neer op medeplichtigheid en zal. volgens de nieuwe wet, streng gestraft worden. door mij eind Juni van Haamstede geringd, op 29 Mei 1945 te Zoutelande doodgevonden werd. Die vogel is dus 16 jaar oud geworden. Een andere berichtgeving vermeldt een leeftijd van 24 jaar. Deze kreeg op 8 Juli 1924. ook te Haamste de. de bekende alluminiumring om de poot en werd 23 Januari 1948 te Boek houten (Belgiël geschoten. Gezien de gewelddadige dood was deze vogel nog niet aan zijn uiterste leeftijdsgrens toe. In de winter liggen de broedplaatsen verlaten en zwerven de meeuwen langs de Atlantische kusten, om bij ruw weer in troepen landwaarts in te trek ken. STORMMEE UW. Intussen leidde de buitengewone be scherming mede tot de vestiging in Schouwens duinen (en ook elders) van de kleine zeemeeuw of stormmeeuw, een kleinere editie, om zo te zeggen, van de zilvermeeuw. Het donkere oog en het geluid, dat hij voortbrengt, dra gen er voldoende toe bij, hem van zijn grote verwant te kunnen onderschei den. In 't begin dezer eeuw was de stormmeeuw als broedvogel nog een unicum in Nederland. In Mei 1912 werd hij door schrijver dezes op een der hillen in de bekende inlagen aan Schouwens Zuidkust broedend gefoto grafeerd. een week later door Burdet op Tessel. De groeiende belangstelling in het natuurleven in het algemeen heeft er zeker toe bijgedragen, dat sindsdien de kleine zeemeeuw zich als broedvogel langs de hele Nederlandse kust heeft uitgebreid. Dan valt. mede dank zij de intensie- 3 bescherming die overbescher- ming werd in Schouwens duinen nog een aanwinst te boeken, zij het ook. dat de vogelpaartjes, waarom het hier gaat, nog te tellen zijn. 't Is de kleine mantelmeeuw, een zil vermeeuw, om vergelijkenderwijze le spreken, met donkere vlerken, soms aan zwart af. Deze soort zou, naar on derzoekingen hebben uitgewezen, ver want zijn aan die van de Britse eilan den. Ze staat biologisch zó dicht bij de zilvermeeuw, dat deze wel met de kleine mantelmeeuw paart, wat bewe zen wordt door een foto. genomen op een van de Waddeneilanden. Bijgaande foto van de kleine man telmeeuw werd door ondergetekende in 1927 verkregen in de duinen achter Haamstede. Noordgouwe. J. V. 31. Naarmate hy dieper de stad inreed, stonden er meer toeschouwers op de trottoirs en op een groot plein was het zelfs héél druk. Daar was een groot doek over de rijweg gespannen met het woord eindstreep er op. Er liepen vele heren met hoge hoeden op en prachtige rozetten met linten in hun knoopsgat. Zy vormden de jury van aankomst en zij keken vol achterdocht naar Jim my, die op een racefiets, met een pet van een veldwachter op z'n kop, was komen aanstuiven. Schaduwzijden premieregeling woningbouw-1950. Blykens het verslag der Tweede Kamer-rapporteurs over de premie regeling woningbouw 1950 hebben vele leden deze regeling met vreugde begroet. Verscheidene andere leden waren echter minder enthousiast. Weliswaar heeft de premie de ten- denz om zuinig te bouwen, doch even zeer wordt daardoor het slechte bou wen gestimuleerd, daar men zal trachten met de uiteraard krappe premiën nog winst te maken. Deze leden zijn tot de overtuiging geko men, dat men zo spoedig mogelyk moet komen tot een kostpryshuur en dat de loon- en prijspolitiek hierop moet worden afgesteld. Het had deze leden overigens teleurgesteld, dat de minister de regeling niet by het wets ontwerp had overgelegd. Afgezien van de genoemde premiebedragen, die aan de lage kant worden geacht, beperkt de regeling het arbeidsveld van de particuliere bouwers in beden- kelyke mate. Zeer vele leden achtten locale dif ferentiatie nodig by de vaststelling der premiebedragen. Het is immers een feit, dat de kosten voor grond aankoop sterk variëren. Zy drongen tevens aan om de premie in termij nen naargelang de bouw vordert uit te betalen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 5