10 korting RüiMT OP! li OP ALLE GOEDEREN fji's Walstraat 37 r DE GEHELE DAG GEOPEND! en Den Boer levert het drukwerk PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 14 JULI 1950 JAN A. MEStI en JOHANNA G. TIERET, hebben de eer kennis te ge. ven van hun voorgenomen huweiyk, waarvan de vol. trekking zal plaats hebben te 's-Gravenhage, op Vrjj- dag 21 Juli te 9.45 uur v.m. Huwelijksinzegening te Oostkapelle door de Wel- eerw Heer Ds. G. H. VAN WILLENSWAARD, op Za terdag 22 Juli, des n.m. 2.3C uur. Deventer, Veenweg 24. Den Haag, v. d. Veldestr. 56 Juli 1950. Gelegenheid tot felicite ren van 4.305.30 uur, Dorpsstraat 53, Oostkapelle. j. VADER, arts. 15 Juli spreekuur van 89 uur l.p.v. 's middags. G. H. van Bergen Tandarts, Middelburg. Afwezig van heden, Vrtfdag 14 Juli, tot nadere aankon, diglng (ongeveer 5 Aug.) Tandarts Reijnlerse Vandaag en morgen AFWEZIG. Tandarts Smit, Middelburg. Afwezig van 16 Juli tot 1 Augustus. P. H. WIGARD en M. M. WIGARD—STEP, zeggen hierbij, mede na mens wederzijdse Ouders, hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling vóór en bij hun huwelijk ontvangen. Middelburg, 12 Juli 1950. Gedurende de kermis- week wegens tapverbod GESLOTEN. W. J. VAN BOEKHOUT. Slijterij, Koudenhoek 19, Vlissingen. Kltsdhf. 'IridgazBn.Vliaingen vanaf 15 Juli t.m. 22 Juli Ver. v. Vrijz. Herv. Middelburg Zondag 16 Juli, v.m. 10.15 uur in de Doopsgez. Kerk Ds. W. C. F. METZ. Extra collecte jeugdwerk. Ver. van Vrijz. Hervormden Vlissingen. Zondag 18 Juli, 's av. 7 uur, Ds. W. CL-F. METZ. Afscheid van de heer J. SCHOUTEN als leraar aan de ,,De Ruyterschool". Re ceptie in het Strandhotel, Boulevard Evertsen, Zater dag 22 Juli van 1618 uur. A.S. ZATERDAG V.M. 10 UUR BEGINT ONZE OPRUIMING VAN uitsluitend seizoen-artikelen, o.a. aportcolberts, zomerpantalons, regenkleding, colbert costuums, overhemden, polo- en weekend shirts enz. enz. Goederen buiten de opruiming 10 tot 20 Herenmodehuis Lange Delft 59, korting. Slechts enkele dagen. Middelburg. Ziet onze etalages. onder water. Het evenement van 19501 Unieke Attracties, Een heerlijke dag op Rotterdam- Ahoy\ dat is het mooiste uitstapje, dat Uzich denken kunt! Laat ook uw kinderen genieten van deze indruk wekkende tentoonstelling, groots van opzet, tintelend van leven. 15 (tmi **^^1 'IrJ Philips* Dlepwe-abow, Robinson Crnso* op hst Parkeiland, „Ondt-Botterdam". Carnaral op Cuba, „VrolJJcke Hoede". Walvis-show, Grandioos lichtfestqn 15 aap. OP0-): Spoorwegen -Touringcars -Tripsnaar Ahoy' - groot succes! Gezelschappen reductie! Inlichtingen: Rotterdam-Ahoy', telefoon 51468 In verband met de halfjaarlijkse opruiming zijn de zaken van de Vlissingse Textielhandelaren op Maandag 17 Juli a.s. Openbare aanbesteding. Namens de heer J. FRANC- KE, Root Rockxweg 2 te Grijpslcerke, zal door onder getekende, overeenkomstig het Aanbestedingsreglement W.B. in het openbaar wor den aanbesteed het bouwen van een Iandbouwschuur met veestalling en woning, met daarby behorende werken i,n de gemeente Grypskerke. Zolang de voorraad strekt zijn bestek en voorwaarden met tekeningen (bestek Middelburg 208, Bnr. Grijps- kerke 14) ad 12.50 ver krijgbaar by de Stichting Bouwbureau voor de Land bouw in Zeeland, Dam 43 te Middelburg, of worden na ontvangst van een postwis sel, groot 12.75, toegezon den. Restitutie 10.bij ongeschonden inlevering op de dag van aanbesteding. De aanbesteding vindt plaats op Dinsdag 1 Augus tus 1950, op een in de Nota van Inlichtingen nader aan te geven plaats en uur. De Architect, Bouwbureau voor de Landbouw i" LANGE NOORDSTRAAT 10-12 - MIDDELBURG Voor het spuiten van Auto's en Motoren: Nitro-Teoflux en Teo- flux Plamuur, Primer, Thinner Binnen- en buiten Lakken, Grond verf, Plamuur, Stop verf, Terpentijn, Ter- pentina, Lijnolie, Beits, Vernis, Glas, Glaspapier Kinderbehang, Behang, Randen. Alleen het beste van het beste. Je adres ls V Zakenman vraagt 2000 ter leen, onderpand aanwezig. Br. no. 526, Bur. P.C.Z., MUSé* burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 4