PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Amerikanen in Koem-sector bedreigd met omsingeling DE BILT Truman: Amerika zal in Korea niet verslagen worden MOGELIJKE VERSNELLING VAN WAPENHULP AAN WEST-EUROPA Vandaag PRIJZENSLAG IN INDONESIË RUSTHUIS DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE MIDDELBURG VOORSPELT 193e Jaargang - No.161 Dagoiaa. uitgave van ae arm» Provinciale Zeeuwst Courant Directie, u van ae veiae en F a jen Boei Adj W de Pagtei Huoidrea. ti Ballinliju Pi.verv.: VV Leertouwei en H. A Bossharot ABUNNüMEN l'SPKJJJi 33 CL pel week: r 3.9t p kw.: fr pp.» 4.J5 oer kw Losse nummers 10 ceni WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, 8RESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 14 Juli 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 et. pet mm. Minimum p. advertentie 1230. tngez. mededeüngen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels t 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro ni 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur v lissinger Walsti W- «0 tel 2355 4 üjnen (b gg 2861 of 2160): M'burg Londense Kaai 2 Goes: L. Vorststr 63. tel 2475 (b.g.g Oostburg Pr Mauritsstr 12. tel 102; Terneuzen Brouwerijstr 2: Zienkzee M Bogardstr C 160. tel. 20 Millioenen dollars voor „waarheidscampagne" tegen communisme. De Zuidkoreaanse troepen aan het centrale front hebben gisteren na zwa re gevechten moeten wijken voor de enorme druk van de Noordelijken. De Noordkoreanen trokken daarop diep de Taebak-bergen in en trachten om de linie aan de rivier de Kocm, waar de Amerikanen zich hebben inge graven, heen te trekken. Taedjin, de voorlopige hoofdstad van Zuid-Korea wordt ernstig bedreigd militaire waarnemers zijn van mening, dat thans de beslissende strijd ge voerd zal worden. President Truman heeft gisteren op zijn wekeljjks perscommentaar ver klaard, dat Amerika in Korea niet verslagen is en ook nimmer verslagen zal worden. De Amerikaanse strijdkrachten zouden in staat zijn, aldus Tru man, een basis in Korea te behouden en deze tot de 38ste breedtegraad te verplaatsen. In verband met de huidige situatie overweegt de Amerikaanse regering- plannen om Amerikaanse arbeidskracht en industriële hulpbronnen te mobi liseren. Tot de uitvoering van 'n mobilisatie van het thuisfront zou worden overgegaan, indien dit nodig mocht zjjn. De Amerikaanse genie heeft de voornaamste brug over de door re gen gezwollen Koem opgeblazen, ten einde de opmars der Noordlcoreaanse tankcolonnes te vertragen. Waarnemers, die het front hadden bezocht, verklaarden dat de kansen der Amerikanen, om de Noordkore- aanse troepen voor Taedjin te kunnen tegen houden, afhankelijk zijn van 't tijdig aankomen Van grote verster kingen en het voortduren van het foede weer, zodat de luchtmacht kan lijven steunen. Gisteren waren de Noordelijken ook bezig in het gebied van Tsjoengjoe en Tanjang, dat ongeveer honderd ki lometer ten Noord-Oosten van Taed jin is gelegen, troepen samen te trek ken voor een opmars in Zuidelijke richting, welke het honderd kilome ter Zuidelijker gelegen knooppunt van wegen Koemtsjin ten doel zou hebben. Indien de Noordkoreanen erin zou den slagen Koemtsjin te veroveren zouden zij de weg en spoorweg tus sen Taedjin en de haven van Poésan, waar Amerikaanse manschappen pn voorraden worden aangevoerd, kun nen afsnijden. DRUK OP ALLE FRONTEN Ondanks de samentrekking van 'n enorme troepenmacht op de Oostelij ke flank van de Koemsector, neemt de druk op de andere sectoren niet af. In één van de communique's van MacArthur werd gisteren melding gemaakt, dat de Noordelijken, na 52 uur strijd er in geslaagd zijn bij Ta- nyang de Koem over te trekken. Albanië beschuldig Joegoslavië Volgens radio-Tirana heeft Albanië Joegoslavië beschuldigd van „aan houdende provocaties en schending van Albanees grondgebied. Reeds in 't verleden, aldus 'n desbetreffende nota van de Albanese legatie te Bel grado, had Albanië" verzocht een ein de te maken aan deze „vijandige po litiek en aanzetting tot •oorlog". COMMENTAAR OP JOEGOSLAVISCHE BERICHTEN Het officiële Bulgaarse persbureau heeft thans commentaar geleverd op de Joegoslavische berichten waarin sprake was dat gemotoriseerde een heden der infanterie op weg waren naar de Bulgaars-Joegoslavische grens. Deze troepenverplaatsingen, aldus het persbureau hebben een de fensief karakter. De Bulgaren zo heet het het verder moeten klaar staan om met drievoudige krachtsinspanning hun grenzen te bewaken. Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard, dat Joegoslavië zich niet tot Engeland heeft gewend in verband met de gemelde troepenbe wegingen in Bulgarije. NAAR RUSSISCH VOORBEELD President Gottwald, tevens opper bevelhebber van de Tsjechoslowaakse strijdkrachten, heeft opdracht gege ven tot een zo snel mogelijke reorga nisatie van het leger. Dit zal gebeu ren naar Russich voorbeeld. Luchtbrug over de Stille Oceaan De Verenigde Staten zenden thans manschappon en materieel per vlieg tuig naar Japan en Korea, via een luchtbrug over de Stille Oceaan. Vier types viermotorige toestellen doen op de luchtbrug dienst. „Franconia" aan de grond gelopen. Het 20.175 ton metende passagiers schip ..Franconia" van de Cunard White Star is in de St. Laurence aan de grond gelopen. Het schip was van Quebec vertrokken. Alle passagiers toeristen zijn met boten van boord ge haald. „WAARHEIDSCAMPAGNE" President Truman heeft het Con gres gevraagd om 89 millioen dollar voor het beginnen van een „waar heidscampagne" tegen het commu nisme in de gehele wereld. De gel den zouden worden gebruikt om „The voice of America" en andere voor- lichtingspropaganda uit te breiden. Uit Washington wordt voorts be richt, dat de Amerikaanse Senaats commissie een snellere aflevering van oorlogsvliegtuigen wenst. Pandit Nehroe heeft door bemidde ling van de ambassadeur van India in Moskou een persoonlijke boodschap laten overhandigen aan Stalin. Twaalfhonderd Koreanen, die een risico voor de veiligheid vormden, zijn door de Zuidkoreaanse politie, sedert het begin van de oorlog terechtge steld. Vertrouwensvotum voor Franse regering De Franse regering heelt gister avond in de Nationale Vergadering met 335 tegen 226 stemmen een mo tie van vertrouwen gekregen. Debat in Belgisch parlement verloopt traag. Terwijl het Belgische publiek zijn belangstelling overhevelde naar de „Ronde van Frankrijk', sleepte het gisteren in de Belgische Kamer en Senaat gehouden Koningsdebat zich voort. De regeringsgetrouwe vleugel van de vergadering bleef ook gisteren trouw aan zijn tactiek de stroom der anti-Leopoldistische welsprekendheid met een zekere lankmoedigheid langs zich heen te laten gaan. De voor het einde dezer week in Henegouwen en Luik aangekondigde stakingen zijn bedoeld als een voor proef van dè manifestatie, waarmee de terugkeer gepaard zal gaan. Materiële en morele hulp aan Zuid-Korea., Naar te Washington verluidt, zou men in Amerikaanse regeringskringen meer en meer geneigd zijn de toevloed van Amerikaanse wapens naar West-Europa, tengevolge van de Koraanse crisis, te versnellen. Sommige functionarissen spraken over een sterke opvoering en wellicht verdubbeling van het huidige tempo van toezending van Amerikaanse kanonnen, tanks en andere uitrusting in het kader van de wapenhulp. Alle 59 ledeSstaten der V.N. heb ben thans hun standpunt kenbaar ge maakt inzake de Koreaanse oorlog. 16 dagen geleden verzocht de Veilig heidsraad hun, materiële en morele hulp aan Zuid-Korea te verlenen. Slechts 6 landen maakten bezwaar: .is het 15 jaar geleden, dat de K.L.M.-machine „Kwikstaart"' verongelukte, waarna er binnen een week nog 2 K.L.M. vliegtui gen neerstortten, nl. de ,,Mara- boe" en „Gaai"; is het 75 jaar geleden, dat de Zwitserse generaal G. H. Duf- four. een der mede-oprichters van het Rode Kruis, te Genève a verleed; ..wordt de Russische beeldhou wer Ossip Zadkine. over wiens beeld voor Rotterdam zoveel te doen is gewéést, te Parijs 60 iaar. Walter Baels in vrijheid gesteld. Walter Baels, de broeder van de Belgische prinses de Rethy, die zo als bekend is Vrjjdag jj. aan de Frans-Belgische grens werd gear resteerd op grond van een vonnis van de voormalige krijgsraad te Brug ge, is gistermiddag door de krijgs raad te Gent in vrijheid gesteld. Baels had verzet aangetekend te gen het vonnis en wel op grond van het feit, dat het vonnis nooit aan hem was betekend. De Gentse krijgsraad erkende de nietigheid van het vonnis en vroeg in verband daarmee Baels' onmiddel lijke vrijlating. Tegelijk heeft de au diteur militair evenwél van de krijgs raad een nieuwe veroordeling van Baels tot een gevangenisstraf van een jaar gevraagd. De krijgsraad zal vandaag uitspraak doen. de Sowjet-Unie, de Oekraïne, Wit- Rusland, Polen, Tsjeeho-Slowakije en Joego-Slavië. Anderzijds hebben slechts 7 landen tot nog toe definitief militaire hulp beloofd, namelijk de V.S., Engeland, Australië. Canada, Nieuw-Zeeland, Nederland en Nationalistisch China. Alleen de V.S. hebben grondstrijd krachten naar Korea gezonden. Na tionalistisch China heeft aangeboden 33.000 manschappen te zenden, doch dit aanbod is niet aanvaard. Engeland, Australië, Canada, Nieuw- Zeeland en Nederland hebben hulp van de luchtmacht of de vloot ter be schikking gesteld. Frankrijk, België, Noorwegen. Bra zilië. Chili, Urugay, Nicaragua, de Philippijnen en Siam hebben voedsel en medische hulp aangeboden. Geen definitief standpunt hebben ingenomen Egypte. Saoedi-Arabië, Libanon, Syrië, Irak en Yemen, zes leden van de Arabische Liga. Rantsoenen militairen in Indonesië goedkoper. Als gevolg van de sterk gestegen prijzen in Indonesië, zijn ook de zgn. Welfare-rantsoenen, die maandelijks tegen kostprijs aan onze militairen aldaar worden verstrekt, zo duur ge worden. dat zij voor de gewone sol daat bijna niet meer te betalen zijn. Daarom zal de verzorging voortaan geheel door Nederland geschieden, in de vorm van maandelijkse pakketten, waarin zich o.m. 300 goede sigaretten bevinden. Als gevolg van de nieuwe regeling kan geen biei meer worden verstrekt. In plaats daarvan bevindt zich in ieder pakket een blikje goede limona desiroop. Anak Agung gezant in België? Naar uit officiële bron vernomen j wordt, is de benoeming van de hui dige* Indonesische minister van Bin nenlandse Zaken, Anak Agung, tot gezant van Indonesië in België bin nenkort te verwachten. D.l.E.M. contra „Turmac". In kort geding werd voor de presi dent van de Haagse Arrondissements rechtbank mr. A. N.'Kuhn de zaak van de Turmac Tobacco Company N.V tegen de Dresselhuys Import- en Ex port Maatschappij N.V. behandeld. De Turmac Tobacco Company N.V. maakt bezwaren tegen het in de handel bren gen door de Dresselhuys maatschappij van ..White-Hawk"-sigaretten, die al dus dc Turmac. qua verpakking en for maat buitengewoon veel overeenkomst vertonen met de Amerikaanse Pail Mali sigaretten .zodat het Nederlandse publiek in de waan zou worden ge bracht een Amerikaanse import sigaret te kopen. In waarheid worden deze „White-Hawk"-sigaretten echter in België gefabriceerd. Mr. Witteman die voor de Turmac optrad noemde de imitatie van de Pail Mali door White Hawk ..brutaal". Op de verpakking is noch het land van herkomst, noch de fabrikant vermeld. Mr. Steenhuis. die voor gedaagde op trad. voerde aan dat tal van Neder landse sigaretten-fabrikanten op hun merken dé Engelse taal gebruiken, en de Turmac trouwens zelf verschillende merken in de handel brengt, die even eens in rode doosjes verpakt zijn en voorzien ziin van opschriften in de En gelse taal, Na re- en dupliek bepaalcje mr. Kuhn de uitspraak op 18 Juli a.s. Frans „vijf-jaren-luchtmachtplan". De nieuwe Franse regering heeft op haar gisteren gehouden eerste kabi netszitting besloten, de sterkte van de Franse luchtmacht successievelijk op te vêeren, hetgeen-over een periode van 5 jaar zal gebeuren. Aan het eind van deze 5 jaar zou de Franse lucht macht uit 3650 vliegtuigen bestaan, waaronder 1800 straaljagers. De kosten van dit „vijf-jaren-luchtmachtplan" zouden, naar schatting, 136 milliard francs bedragen. Belgen telden 700 millioen neer voor extra aankopen. De hamsterkoorts in België heeft zich ook weerspiegeld in de uitgifte van bankbiljetten door de Nationale Bank. welke in twee weken met drie milliard francs was opgelopen tot de recordhoogte van 88 milliard. Uit de cijfers heeft men kunnen afleiden, dat het opgewonden publiek 700 millioen francs heeft uitgegeven voor extra aankopen. Tocht naar berg Ararat gaat niet door. Dr. A. J. Smith uit Greensboro, die een expeditie naar de berg Ararat zou ondernemen om daar te zoeken naar eventuele overblijfselen van Noachs ark. heeft van deze tocht afgezien. Zoals bekend, was een der deelne mers aan deze tocht de 18-jarige Hage naar Hans Roozen. Australische jongemannen onder de wapenen. Het Australische Bondskabinet heeft besloten, dat zo spoedig mogelijk zal orden begonnen met de opleiding van militairen. Jongemannen van 18 jaar zullen worden opgeroepen voor een tijd van 3\-> a 4 maanden bij lantfc-, zee- en luchtmacht. De nieuwe Nederlandse ambassadeur in Canada, de beer A. II. S. Lovink, is dezer dagen met zijn familie in dc Canadcese hoofdstad aangekomen. Van rechts naar links: de 12-jarige Marianne Lovink; mevrouw Lovink met de 3-jarïge Anton; de ambassadeur met de 1'A-jarige Jan en mej. \V. van Oven, gouvernante der kinderen, na de aankomst aan het Union Station te Ottawa. Aanzienlijke prijsdalingen het resultaat. De Indonesische regering is in de weken, voorafgaande aan de beëindi ging van de Mohammedaanse vastenmaand, 'n grootscheepse prijzenslag begonnen, die tot dusver reeds tot opmerkelijke resultaten heeft geleid. Dit is des te merkwaardiger, daar juist in deze dagen de kooplust van het publiek wordt opgevoerd: het einde van de vasten wordt namelijk in de eerste plaats gekenmerkt door de aanschaffing van nieuwe kleding en an dere artikelen voor het gehele gezin. Brooddistributie wordt binnenkort opgeheven. Jaarlijks plegen dan de pry «en aan zienlijk op te lopen. Het feit. dat thans het omgekeerde te zien valt en dat vooral de prijzen voor goedkopere textielsoorten sterk dalen, wettigt 't vermoeden, dat deze dalende tentenz zich nog krachtiger zal voortzetten. De voornaamste reden voor de prys- dalingen dient volgens importeurs ge zocht te worden in het volledig vrij- Het aantal gesneuvelden in Indonesië. De regering deelt in haar memorie van antwoord aan de Tweede Kamer over hoofdstuk XlIIb (uniezaken en overzeese rijksdelen) van de Rijks begroting mede, nog niet in staat te zijn om de Kamer volledig in te lichten omtrent het aantal gesneuvel den, gewonden en verminkten se dert 1945. Teneinde aan het verlangen van de Kamer zoveel mogelijk tegemoet te komen, geeft de regering onder 't nodige voorbehoud hier enkele ge gevens, voorzover edze alhier bekend zijn: Aantal gesneuvelden in Indonesië c.q. aan bekomen verwondingen over leden in het tijdvak van de capitu latie van Japan (17 Augustus 1945) tot ultimo Juni 1950: Koninklijke landmacht 1531; Koninklijk Nederlands-Indisch Le ger 743. Koninklijke marine 223; Totaal 2497. De vraag of het juist is, dat op Onrust een groot aantal geesteszieke militairen ondergebracht is, die als vermist zijn opgegeven, wordt ont kennend beantwoord. Er is op On rust niet één zodanige militair on dergebracht. Op Onrust zijn ondergebracht 123 militairen van het K.N.LL. in voorlo pig arrest wegens het betrokken zijn bij de Apris-coup te Bandoeng, als mede 31 militairen van het K.N.I.L. „Graaf Maurits" wordt vermoedelijk 1 October geopend. Directrice reeds benoemd. Vermoedelijk zal op 1 October we derom een tehuis voor ouden van dar gen in Middelburg in gebruik worden genomen. Met man en macht wordt gewerkt aan de verbouwing van het kapitale herenhuis „Graaf Maurits" in de Koepoortstraat tot rustoord voor bejaarde lidmaten van de Gere formeerde Gemeente. Ér is reeds een directrice benoemd, namelijk Zuster Slottje uit Lisse, die thans als parti culier verpleegster in Amsterdam werkzaam is. Men heeft een Stichting Rusthuis Ouden van Dagen Gereformeerde ge in, ente Middelburg in het leven ge roepen. waarvan het beheer wordt gevoerd door een commissie uit de keïkeraad, bestaande uit de heren A. de Priester, A. Kasse en L. P. Olijslager. Deze laatste ontvouwde gisteren voor ons de plannen van de architect, de heer J. B. van Wuijck- hujjse. Op de benedenverdieping wordt aan de ene ziide van de gang de grote eet- en conversatiezaal ingericht, aan de andere kant de kamer van de di. rectrice, een riekenzaaltje, een sterf, kamertje en een "'achtkamer. Voorts bevinden zich gelijkvloers een royale keuken en bijkeuken. Op de eerste étarre liggen aan de straat zijde zeven éénpersoons kamertjes, aan de achterkant van het huis een achtste, alsmede twee tweepersoons- kamertjes. Een zelfde indeling wordt gemaakt op de tweede verdieping, zodat er in totaal zestien kamertjes voor alleenwonenden komen en vier kamers voor gezinnen (man en vrouw). Zij worden centraal ver warmd en hebben telefoonverbinding met de kamer van de directrice. Op de eerste verdieping zijn tevens een 1 badkamer en een bergzolder gepro jecteerd. HUISELIJK LEVEN. Uit dez; indeling blijkt reeds, dat men ten k te van dies het ..ge sticht-idee" wil vermijden. Beoogd wordt de oudjes een gezellig huiselijk leven te bieden en zoveel mogelijk vrij te ...ten. Ter verhoging van de gezelligheid wordt gezamenlijk gege ten en wordt natuurlijk de nodige tijd doorgebracht in de conversatiezaal. Hierin bevindt zich een z.g. kerkte lefoon, zodat de ouden van dagen, die slecht ter been zijn, de diensten in de Segeerstraat-kerk toeb ku'en volgen. In dit tehuis zullen uitsluitend lid maten van de Geref. Gemeente wor den opgenomen (bijzondere omstan digheden daargelaten) en wel in de eerste plaats oudjes uit Middelburg. Wanneer de plaatsruimte dit toe laat zullen echter ook mensen uit andere Walcherse of Bevelandse plaatsen worden opgenomen. Waar schijnlijk zullen zij 20kostgeld per week moeten betalen, terwijl armlastigen voor rekening van de diakonie worden opgenomen. Zoals gezegd wordt het tehuis ge leid door zuster Slottje. Zij zal ter zijde worden gestaan door twee vrou welijke krachten, die echter nog niet benoemd zijn. geven van de import en de doorver koop van diverse grondstoffen en consumptiegoederen. Dit werd mo gelijk gemaakt door de ruimere de- viezenpositie als gevolg van de stij gende export. GEVOLGEN VOOR IMPORTEURS Als.. gevolg van de vrije werking van vraag en aanbod valt thans in bepaalde gevallen reeds te constate ren, dat de prijzen terugvallen tot 'n zodanig dieptepunt, dat de impor teurs de hun toegestane herwaarde ring van vroegere voorwaarden niet kunnen realiseren. Gedurende Augustus zal de over heid een proef nemen door sigaretten niet te distribueren, doch de verkoop geheel over te laten aan producenten en de detailhandel. Men hoopt daar door de zwarte handel de kop in te drukken. De accijns werd verlaagd van 60 tot 50 van de detailprijs, waardoor de banderollenprijs kon worden verlaagd van 1.70 tot 1.25. Binnenkort zal de brooddistributie worden opgeheven en de broodprijs niet meer aan voorschriften geoon- den zijn. Verwacht wordt, dat deze zal dalen. „Willem Ruys" wachtte op moeder en kind. De „Willem Ruys" had gis termiddag om drie uur, toen het schip uit de Rotterdamse haven vertrekken moest, al tweemaal geblazen, toen er nog een moeder met dochter, die als passagiers stonden in geschreven, zoek bleken te zjjn. Een tweede dochtertje was 's morgens met de bagage vooruit gereisd en zat nu als een wanhopig stukje mens te snikken. Het wérd kwart over drie: nog geen moeder en kind. Kapitein Visser beloofde nbg een kwartiertje te wachten en eindelijk, ja hoor, daar kwam 'n taxi op het terrein van de Lloyd aansuizen. Kruiers, po litie, douane en heren van de Lloyd hielpen moeder en doch ter zo snel als in een praehis- torische film. Er ging aan boord een hoera'tje op en de laatste loopplank werd schie lijk ingehaald. Vergaan van vliegkamp schip ontkend. Een woordvoerder van dc Ameri kaanse vloot heeft te Washington het bericht over het tot zinken brengen van het Amerikaanse vliegkampschip „Valley Forge" in Koreaanse wateren onjuist genoemd. Na ontvangst van dit bericht had men nog contact gehad met het schip. De woordvoerder was gemachtigd te verklaren, dat het schip niet tot zinken was gebracht of op eni gerlei andere wijze schade had opge lopen. VERANDERLIJKE BEWOLKING Veranderlijke bewolking en op ve le plaatsen enkele buien met een kans op onweer. Meest matige Zui delijke wind. In het Westen van het land iets koeler, overigens weinig verandering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1