PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Amerika zet ook zijn landmacht in De Z.L.M. was in Oostburg bijeen SIGAREN WORDEN GOEDKOPER DE BILT Engels beroep op Moskou Deze week Het Sckelde-Rijnkanaal. Weer nota's aan U.N.C.L en Indonesische regering J r Ir. Geuze: West Europese eenheid harde noodzakelijkheid 193e Jaargang - No. 153 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F vaD oe Velde en F a den Boer AdJ W de Pagter. Hoordred.: G. Baliintyn, Pi verv.: W Leertouwer en H. A Bossharot ABUNNKMKN 1 SPR1JS 32 ct. per week; f 3.9G p kw.: fr p p. f 4.15 oer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 1 Juli 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 St. per mm. Minimum p. advertentie 12.50. (ngez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (ma*. 8 regels): van 1—5 regels t 1.—, iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur VUssingen Walstr 58—60 tel 2355. 4 lijnen (bg.g 2861 of 2160): M'burg Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr 63. tel 2475 (bg.g 2228); Oostburg: Pr Mauritsstr. 12,R)2jjrerneuzemJ*rouwerijBtn^^ Doorbraak der Noord Koreanen over de Han. De Verenigde Staten van Noord Amerika hebben een nieuwe maatre gel genomen inzake Zuid Korea. President Truman heeft namelyk mach tiging gegeven tot het gebruik der Amerikaanse landstrijdkrachten in Korea en tot uitgebreider operaties van de luchtmacht. De Amerikaanse vloot heeft opdracht gekregen de gehele kust van Noord Korea te blok keren. Truman zeide. dat deze besluiten in overeenstemming waren met liet verzoek van de Veiligheidsraad om Korea steun te verlenen. Aange nomen wordt, dat dit betekent, dat Mac Arthur gebruik zal kunnen ma ken van de bezettingstroepen in Japan. Mac Arthur heeft 123.000 man tot zjjn beschikking, doch slechts een klein gedeelte hiervan is voor on middellijke inzet geschikt. Niettemin zouden reeds Amerikaanse troepen in vliegtuigen naar Korea zjjn gezonden. Zij zouden zicli naar Soewon begeven, het vooruitgeschoven hoofdkwartier van de Amerikanen, 35 km. ten Zuiden van het punt, waar de Noord Koreanen over de rivier de Han zjjn getrokken. Volgens onbevestigde berichten zou Soewon zich echter reeds in handen van de Noordelijken bevin den. Volgens andere onbevestigde be richten uit Tokio zouden Russische troepen de Noordelijken te hulp ko men, terwijl de Koreaanse vucht- macht gebruik zou maken van mo derner vliegtuigen, dan tot dusver werden waargenomen. Reuter meldt daar tegenover, dat Soewon nog in Zuideljjke handen is. Geruchten, dat Seoel heroverd zou zijn, werden niet bevestigd. VEILIGHEIDSRAAD WEER BIJEEN. De Veiligheidsraad is intussen Vrijdagavond wederom bijeen geko men. In de ziting werd de aanvaar ding door India van de steunnota in zake Zuid Korea behandeld. Egypte heeft nader verklaard, de besluiten van de Veiligheidsraad niet te kun nen billjj'ken. Vijftien leden van de vi'„ w.o. Nederland, hebben intus sen'steun aan Zuid Korea toegézegd. Te Stockholm-is verklaard, dat Zwe den niet zal deelnemen aan de steun- veilening aan Zuid Korea. iustralië heeft behalve vlootstrijd- knehten ook een luchteskader ter buchikking van Mac Arthur ge- tóld. De Amerikaanse Senaat nam .net 66 tegen 0 stemmen een besluit aan om voor 16 millioen dollar aan wapenen ter beschikking van Korea en de Philippijnen te stellen. TEGENDEMONSTRATIE. In Tsjecho Slowakije wordt heftig gedemonstreerd tegen de hulpverie- Met een merkwaardige kalmte, men mag zelfs zeggen een merk waardige vastberadenheid heeft het grote publiek de wereldschokkende .gebeurtenissen van deze week we ten te verwerken. De „koude oorlog" tussen de Verenigde Staten en Sow- '•iet Rusland is in een nieuwe fase etreden, waarin precies als toen in lanje de burgeroorlog uitbrak in 36, een soort van voorpostenge- fcht geleverd wordt. Was toen ,5 an je het strijdtoneel, thans is het .Corea geworden. De grote vraag is nu maar, wie in dit voorpostenge vecht zal zegevieren. De Amerika nen tonen tot dusver geen aarzeling. Niettemin schijnen de Noord Korea nen met de Zuidelijken niet al te veel moeite te hebben. Dat komt aan iet Westerse prestige niet bepaald en goede, zodat het allerminst uit gesloten moet worden geacht, dat Washington zich niet zal neerleggen j een Noordelijke overwinning en loepen in zal zetten om Zuid Ko- a te herstellen. Mocht het zover ,men, dan rijst de nieuwe vraag, oi onder die omstandigheden Moskou, dat tot dusver een opmerkelijke re serve aan den dag legt, deze reserve al of niet zal laten varen. Weten de Zuidelijken met Amerikaanse hulp de Noordelijken terug te slaan, dan blijft altijd nog de kwestie over, dat Moskou zich voortaan wel niets meer aan zal trekken van de Verenigde Naties en derzelver be sluiten. Nu trok Moskou zich van Lake Succes toch al niet veel aan. En gelukkig kan deze volkerenbond ook van betekenis blijven zonder Rusland. Maar prettiger wordt 'de situatie er toch niet op. Wereldschokkend waren de ge beurtenissen in Korea, maar daar naast hebben zich tal van andere dingen van betekenis afgespeeld. Moet men daartoe rekenen, dat Frankrijk weer een nieuwe regering heeft, nadat het parlement het ver trouwen in de regering Bidault had opgezegd? En dat Labour op het nippertje weer in de meerderheid bleef in het Engelse Lagerhuis? Zo langzamerhand zijn die dingen ge woon geworden. Niemand komt er van onder de indruk. In Nederland zelf was van bete kenis, dat minister Lieftinck met de mededeling kwam, dat verdere be lastingverlaging niet mogelijk is en dat verder het verheugende nieuws bekend is geworden, dat de school gelden drastisch verlaagd zullen worden. Daarnaast is eindelijk de benoe ming bekend geworden van een nieu we minister van justitie. De uitver korene is mr. A. A. M. Struycken, geboren en getogen Bredanaar en naar het schijnt een man met goede capaciteiten. Hem wacht de waarlijk niet gemakkelijke taak om alles wat ons rest aan na-oorlogs onrecht op te ruimen en van Nederland weer te maken wat het vroeger was: een rechtsstaat. Indonesië is wat uit de belangstel ling weggezakt. Toch verdient met name Ambon de aandacht. De trage die schijnt zich te gaan voltrekken: de republiek, niet in staat op eigen De Amerikaanse luchtmacht heeft als voornaamste doel de hoofdstad van Noord Korea aangewezen ge kregen. Vliegtuigen van Russisch model opereren van deze bases en dringen herhaaldelijk door de Ame rikaanse jagerdefensie heen. Hier aan wil men een einde maken. BRITS BEROEP OP DE SOWJET UNIE. Groot Brittannië heeft op de Sow- jet Unie een beroep gedaan om mede te werken aan een regeling van de Koreaanse kwestie. De Britse am bassadeur te Moskou, Sir David Kelly, heeft op het Sowjet-Russis.che departement van buitenlandse zaken een onderhoud gehad met Paflof. het hoofd van de tweede Europese afde ling, aldus heeft het Foreign Office medegedeeld. Kelly „heeft aan de Sow jetregering uitdrukking gegeven van de sterk gevoelde hoop, dat zij zou medewerken tot het tot stand brengen van een vreedzame regeling- van het Koreaanse conflicht." Paflof beloofde de boodschap aan de plaatsvervangende minister van buitenlandse zaken Gromvko over te zullen brengen. (Enige dagen gele den hebben de Verenigde Staten per nota een gelijk beroep gedaan op Moskou). SOEWON G EVALLEN - Reuter meldt uit Taedjon, dat het van de Chinese Volksrepubliek on- Zuid Koreaanse opperbevel inder- danks de verzekering van Amerika, haast naar hct provincieplaatsje dat Formosa zal worden verdedigd Taedjon, 150 km. ten Zuiden van dit eiland door Chma in bezit zal goewori, is verplaatst, nadat Zater- worden genomen. clagochtend in alle vroegte de Noor- ning, terwijl ook in Oost Berlijn de monstraties zijn gehouden. Het Int. Verbond van Vrije Vakverenigingen te Brussel heeft namens zijn vijftig millioen leden geprotesteerd tegen de Noordelijk^ overval. De opperbevelhebber van de troe pen van Zuid Korea, generaal Doek is afgetreden. Men heeft hem met moeite kunnen weerhouden een ein de aan zijn leven te maken. Van betekenis is, dat de regering Mr. A, A. M. Struycken, wethouder van Breda, die benoemd is tot minis ter van Justitie. DOELEN VAN AMERI KAANSE LUCHTMACHT. Omtrent het strijdverloop wordt gemeld, dat de Noord Koreanen de rivier de Han zijn overgetrokken. Seoel is door de Amerikanen gebom bardeerd. De doorbraak over ae Han slaagde niettemin en zelfs over een 50 km. breed front. De Zuid Korea nen hebben thans van Mac Arthur opdracht gekregen stand te houden tot de laatste man. delijken plotseling in de richting van Soewon waren doorgebroken. De aanval werd opnieuw voorafge gaan door een spervuur van de artillerie. Amerikaanse waarnemers verklaarden, dat de Zuid Koreaanse verdediging als sneeuw voor de zon wegsmolt.' Generaal Mac Arthur, die het be richt over de val van Soewon niet kon ontkennen of bevestigen, heeft alle vluchten van Japan naar de stad Soewon afgelast. Betere sigaretten duurder By de Tweede: Kamer is Ingediend een wetsontwerp tot wjjzigmg van de omzetbelasting, om daardoor tegemoet te komen aan de moeilijkhe den in de sigarenindustrie. Worden de voorstellen aangenomen, dan zul len de sigaren vrijgesteld worden van omzetbelasting en daartegenover zullen de betere soorten sigaretten, die meer dan drie cent per stuk kos ten, iets zwaarder worden lielast. Aan de memorie van toelichting is het volgende ontleend: Sinds de aanvang van dit jaar is in de sigarenindustrie een werkloos heid ontstaan, welke een vrij ernsti ge omvang dreigt aan te nemen. - Het aantal werkenden in de siga renindustrie is in 1949 belangrijk la ger dan in 1938 (in 1949 ongeveer 14.700 tegen ca. 26.000 in 1938). De grotere productie in het laat ste halfjaar van 1949 heeft niet tot een toenemende afzet geleid. Inte gendeel kan worden vastgesteld, dat ae omzetten van de detaillisten na Mei 1949 geleidelijk zijn verminderd. In Februari 1950 waren de omzetten van de detaillisten, zowel naar de waarde als naar de hoeveelheid, ge daald tot plm. 80 pet. van die in de overeenkomstige maand van 1949. Het verbruik van sigaren, de duur ste vorm van roken, is het sterkst gedaald. De noodzakelijkheid van verdere productiebeperking heeft zich in de laatste maanden in scherpe vorm ge openbaard. met het geVolg, dat enige duizenden arbeiders met blij vende werkloosheid worden bedreigd. Haringvangsten minimaal. Ondanks een kleine stijging in de ha ringvangsten van de Katwijkse logger- vloot. zijn de vangsten van de sche pen op dit moment zeer gering. Waren er'voor de oorlog omstreeks deze tijd al flinke hoeveelheden maatjesharing in de koelhuizen opgeslagen, nu is er nog geen haring in de vriescellen te bekennen. heeft blijkbaar wel een legermacht beschikbaar om een invasie op Am- bon te beginnen Dit weekoverzicht moge besloten worden met een verwyzing naar een artikel van de medische medewerker van De Maasbode, waarin een alles zins merkwaardig feit wordt gecon stateerd. Deze medicus stelt vast, clat terwijl de volksgezondheid steeds beter wordt en gezondheidszorg en sociale verzekering steeds meer ge perfectioneerd worden, het arbeids verzuim wegens ziekte hand over hand toeneemt. In het bedrijfsleven is het zelfs viermaal zo groot als voor de oorlog. Volgens de statis tieken heeft elke werknemer in 1949 meer dan twee weken wegens ziek te verzuimd. De verklaring? De geestelijke ge zondheid, de geestelijke kracht is achteruit gegaan. Minder verant woordelijkheidsgevoel, minder zelf beheersing doen zich gelden. En bo vendien: het uitzichtloze van dit tijdsbestek. Wat aan ons geslacht ontbreekt is vertrouwen in de toe komst. Men is te zeer doordrongen van het geloof, dat een nieuwe oor log onvermijdelijk is. Dat wreekt zich onherroepelijk. Ondermeer door een zich sneller ziekvoelen. De zielsgesteldheid van .een mens is nu eenmaal van enorme betekenis voor zijn arbeidsprestatie. En met die zielgesteldheid schijnt het min- tfvrpin rn, v,rJ T T Sl 6 ulc ^'Sesteiuneiu scnijnt net min- n orde en lust te handhaven, der goed gesteld te zijn dan vroeger. Een verbetering van de toestand is slechts mogelijk, indien de sigaar goedkoper wordt. De minister acht het nodig ter tegemoetkoming aan de huidige moeilijkheden een tijdelijke maatre gel te nemen. Daartoe acht hij ech ter het verlagen van de accijns een minder geschikt middel. In liet onderhavige ontwerp wordt dan ook voorgesteld de sigaren tij delijk vrij te stellen van omzetbelas ting, de enige maatregel, die, voor zover de minister ziet, op korte ter mijn baat kan brengen samen met verhoging van de heffing op siga retten. Het gevolg van de voorgestelde maatregelen zal zyn, dat de belas tingdruk op sigaren wordt verlaagd met ongeveer 6 pet. van de klein handelsprijs, terwyl die op de duur dere sigaretten wordt verhoogd met ongeveer 2,3 pet. van de kleinhan delsprijs. Ontstemming in Antwerpen. Naar „La dernière Heure" ver neemt, hebben de Antwerpse volks vertegenwoordigers, Joris en Ko- ninckx, op 29 Juni j.l. een brief ge richt aan de burgemeester van Ant werpen, waarin zij deze verzoeken alle Antwerpse volksvertegenwoor digers en senatoren in vergadering bijeen te rbepen, voordat de Benelux- conferentie op ministerieel plan zal worden gehouden. In deze brief leggen de beide volks vertegenwoordigers er de nadruk op, dat geen ertkel Antwerps parlements lid het Benelux-accoord kan goed keuren, zolang Nederland niet heeft toegezegd ..door het graven van het Moerdijkkanaal de schade goed te zullen maken, die de Belgische scheepvaart thans lijdt als gevolg van het supprimeren van sommige normale waterwegen in de delta van Schelde en Rijn". Geen overeenstemming tussen R.I.S. en Republiek Indonesië. De besprekingen tussen de rege ringen van de R.I.S. en van de repu bliek Indonesië hebben niet tot over eenstemming geleid. De regering der R.I.S. had een „ontsnappings-clau- sule" voorgesteld, waardoor de mo gelijkheid tot vorming van een pre sidentieel kabinet mogelijk bleef en hiertegen hadden de ministers der re publiek Indonesië grote bezwaren. Ook werd geen overeenstemming be reikt over de kwestie van de hoofd stad van de toekomstige eenheids staat. Verdere., besprekingen zullen niet meer worden gehouden; de opengelaten kwesties zullen aan bet parlement ter beslissing worden voorgelegd. I Gevallen in Indonesië. De regering maakt bekend, dat tot baar leedwezen het volgende verlies in Indonesië is gerapporteerd Kon. Landmacht korporaal Th. H. Proost, afkomstig uit 's-Graven- hage. U.N.C.I. acht het inopportuun thans stappen te doen. De Nederlandse regering heeft naar aanleiding van de motie-Romme in de Tweede Kamer wederom nota's'gezon den aan de regering der R.I.S. én de U.N.C.I, betreffende het zelfbeschik kingsrecht in het licht van de bepalin gen der Ronde Tafel-conferentie. De U.N.C.I. heeft reeds op de nota geantwoord. In dit antwoord wordt toegegeven, dat de U.N.C.I. Inderdaad bepaalde verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van het zelfbeschikkings recht, doch zij verklaart tevens, dat zij het in het licht der omstandigheden inopportuun achtte hierover bepaalde stappen te doen. Belgische regering krijgt het vertrouwen. DE KONING VOLGENDE WEEK TERUG De Belgische kamer van volksver tegenwoordigers heeft met 108 (C.V. P.) tegen 100 stemmen (socialisten, liberalen en communisten) bi.j één onthouding de liberaal La Haye) haar vertrouwen uitgesproken In de nieuwe homogeen-Katholieke rege ring. Donderdag a.s. zullen Kamer en Senaat thans in verenigde vergade ring bijeenkomen om de wet op liet regentschap op te heffen. Aangeno men wordt, dat de debatten hierover twee dagen in beslag zullen nemen. Koning Leopold zou reeds Zaterdag of Zondag naar België kunnen terug keren. Uitwisseling koffiemaaltijd. Om aan de vacantietoerist en andere, de Friese vacantie- centra bezoekende, vreemdelin gen de grootst mogelijke ser vice te bieden, hebben de leden van de afdeling Friesland van „Horecaf" een systeem van uitwisseling van koffiemaaltij den ingevoerd. Wanneer n,u een gast, die tij- deljik in pension is in een be paald hotel, eens een dag elders wil doorbrengen, behoeft hjj niet meer met het gebruikelijke lunchpakket te torsen, doch krijgt van zijn gastheer een bon uitgereikt, waarop men in be paalde hotels een koffietafel kan krijgen. Voorunie is afgelopen. De Beneluxvoorunie liep in de afge lopen nacht af en geen enkel nieuw handels- of financieel accoord tussen de Belgisch-Luxemburgse unie en Ne derland is voorbereid. Vernomen wordt, dat de Belgische regering enkele dagen geleden haar ambassade in Den Haag opdracht heei't gegeven de Nederlandse regering voor te stellen de Voor-Unie voor de duur van twee a drie maanden te verlen gen. Tot nog toe is men te Brussel nog niet op de hoogte van de Nederlandse reactie dienaangaande. Men is even wel van oordeel, dat zelfs zonder uit drukkelijk accoord de handelsbetrek kingen tussen de beide gebieden tot nader order zullen w.orden voortgezet, zoals voorheen. Verder is men van me ning, dat de Europese betalingsunie, die men eerlang hoopt tot stand te zien komen, terugwerkende kracht zal heb ben tot 1 Juli 1950. Harde woorden over de arb eidsvoorziening van dit jaar De'Z.L.M. vergadering bracht in Oostburg een bijzonder grote drukte. Reeds in de vroege morgenuren arriveerden bezoekers en bezoeksters uit alle richtingen en weldra was niet alleen het nieuwe Marktplein van Oost burg met autobussen gevuld, maar was er in de gehele gemeente prac- tiseh geen parkeerruimte meer te vinden. De Zeeuwse klederdrachten do mineerden en gaven aan deze drukte 'n fleurig cachet. Ruim 9 uur waren ongeveer een duizend Z.L.M.-ers aanwezig in de nieuwe graanpakhuizen aan de Walstraat. Onder de aanwezigen bevonden zich o.a. de burgemees ter van Oostburg, mr. K. HoeKzema en vertegenwoordigers van de Noord- Brabantse maatschappij van landbouw en de Hollandse maatschappij van landbouw. De openingsrede van de voorzitter, ir. M. A. Geuze, werd met grote belangstelling aangehoord. Ir. M. A. Geuze gaf allereerst een overzicht over de geschiedenis van West Zeeuwsch-Vlaanderen, waarbij hij vooral aandacht schonk aan de landbouw in dit gedeelte van Zee land in de vorige eeuw. Ir. Geuze ci teerde een rapport van W. C. de Smidt over de landbouw in West Zeemvsch-Vlaanderen ten behoeve van de in 1886 ingestelde landbouw- commissie. Duidelijk komt in dit rapport, aldus de heer Geuze, de fi guur van Vosterman van Oyen naar voren, de oud-secretaris der Z.L.M., voor wie in Aardenburg, zijn geboor teplaats. een monument wera opge richt. Van Oyen is een groot man voor de Zeeuwse landbouw geweest en daarom heeft bij het bestuur der Z.L.M. de gedachte postgevat hem en zijn geboortegrond West Zw.- Vlaanderen straks mede uit naam van de Zeeuwse landbouw te eren door het doen aanbrengen van een eenvoudige gedenkplaat in de nieu we landbouwhuishoudschool te Schoondijke. Ir. Geuze wees voorts op het her stel van de oorlogsschade in deze streek, het resultaat van noeste en verbeten arbeid. Het lijkt in deze tijd noodzakelijk woorden te wijden aan de West- Europese idee. aldus spreker. Wan neer wij thans weer zien, hoe agres sie de vredeswil verstoort, dan mo gen wij, als klein land, niet blind zijn voor de grote machtsconcentra tie, die overal plaats vindt. Van die gezichtshoek uit is een Verenigd West Europa een harde noodzake lijkheid. Met strijd voor het behoud van eigen exportje, een eigen invoer- rechtje, een eigen belangetje wordt de Europese mond uiteindelijk niet gered. Nodifr is het verdwijnen van de geesteshouding: „Laten we eten en unnken en vuiiijk ziin, want morgen sterven wij." Nodig is 'n bovennatio nale wil tot West-Europese eenheid zonder kleine gedachten; handhaving van, ook bij ons agrarische, mate riële voordelen. Nodig is een Enge land. dat nog eens voor het de laat ste keer te laat is, continental leert aenken. Ook al zouden we een mate riële neergang moeten doormaken, de andere keuze dreigt met volko men geestelijke vernietiging. WALCHEREN IN DE N.O.P. Het heeft er even op geleken, al dus ir. Geuze, dat de animo voor de Noord-Oostpolder zou verflauwen. Het kan misschien nog van belang zijn de Walchenaars erop te wijzen, dat zij de geboden kans niet voorbij mogen laten gaan. De beschikbare oppervlakte grond dient Walcheren te benutten in eigen en in groter be lang. De heer Geuze had nog minder aangename dingen te zeggen en wel over de arbeidsvoorziening dit jaar. Nadat vijf jaar geleden in de So ciale Secties van ae Stichting voor de Landbouw een nauwe samenwer king op sociaal gebied tot stand was gekomen, zo zeide sprekei*. zijn er dit jaar in Oost-Zuid-Beveland en in West Z.-Vlaanderen weer werkge versverenigingen tot stand geko men. In beginsel is dit een stap te rug. Het wijst er op, dat deze ver enigingen uit nood geboren zijn, om dat de samenwerking, althans in de Zeeuwse provinciale sectie, niet goed meer was. Deze strijd speelt zich af op de ruggen van de werk- geveds en ten koste van de arbeids voorziening. (zie vervolg op pag. 2, KORTE PREDICATIE DE ZUIVERE GEMOEDSSTEMMING. Om haar tc veroveren moet een mens zichzelf ovencinnen en wat goed en kwaad is met zichelf uit re deneren. Dit is aanvankelijk een werk als het beklimmen ran ee» dor steil pad en voor allen gelijk. Elk toch moet zijn eigen aard en kardkter leren kennen, bestrijden en overwinnen. Het geloof verandert de zwaarte van die strijd niet. Hiervan is meer dan een voorbeeld. Ondanks hun ge loof in dezelfde Heiland stonden Beets en Groen niet naast elkaar en de een was de ander een beproeving. Dan is het gemoed bitter, toornig, gram. maar God wil dat een mens 'die drie afwerpt als een waardeloos kleed. Want wat hier is en wat God eist sluit elkaar uit, want bitterheid en toornigheid en gramschap vergifti gen het gemoed en verteren het ge beente. Gods eis roept elk op tot het hoog ste doel, maar het bereiken ervan vergt kracht en zelfverlochening. ïs toch in het algemeen al hierin de zuivere gemoedsstemming, om te dragen en te verdragen, in de kerk heeft zij een bizondere aard met eigen accent. Het evangelie toch stelt de eis van bekerüig. Maar het hart der bekering is, dat 'in Christus de een de ander draagt en verdraagt. Hier is de zui vere gemoedsstemming er niet dan nadat het hart gereinigd en gehei ligd is. Maar ook dan nog de heilige strijd. Want elk staat zichzelf in de weg en denkt dat hy in zijn recht is toornig, bitter en gram te zijn en vergeet dat hij ongelijk heeft voor GodDat mag niet zo zyn. Ook voor onze tijd heeft Luijken gedicht: Gelukkig hij, die 't Heemels heeft begrepen, En niet in 't aardse slaaft; De tijd zal hem zijn welvaart niet ontsleepen. Die al zijn schat in 't Herte Gods begraaft. Jan Luijken. Zaainslag. G. JANSMA. Delfzijlse douane feit 200.000.000 sigaretten. Het Belgische kustvaartuig „Corona" dat op weg was van Antwerpen naar Rostock, werd door een Antwerpse stuwadoors-maatschappij telegrafisch opgeroepen om de dichtst nabije ha ven binnen te lopen. Deze order, werd gegeven in verband met een onenig heid, die was gerezen tussen twee Ant werpse stuwadoors. Het schip was nl. geladen met ongeveer twee honderd millioen Amerikaanse sigaretten. De stuwadoors hadden 'n meningsverschil over het juiste aantal. Het verschil liep tegen de 750.000 sigaretten. In de haven van Delfzijl wordt thans de ge hele lading door de Delfzijlse douane overgeteld. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat er 750.000 sigaretten teveel aan boord waren gebracht. JQueuille maakte zijn programma bekend. De Franse kabinetsformateu Queuille heeft in de Nationale Ver gadering zijn progTam voor een nieuwe regering uiteengezet. Hij tracht, een vertrouwensvotum te ver krijgen, waardoor hij gemachtigd wordt een regering te vormen. Hij stelde het plan-Schuman op de voor grond. De voornaamste punten van zijn program zijn concessies aan oud- stvijders en ambtenaren, handhaving van een evenwichtige begroting, ge makkelijker credieten voor de indus trie en volledige tewerkstelling. Zijn regering zal een wijziging in het kiesstelsel vergemakkelijken en een uiterlijk in October wetsontwerp in dienen, dat de Fransen in de gelegen heid zal stellen zich duidelijk uit te spreken voor de republiek. Queuille nam tevens een punt van generaal De Gaulle's program over. namelyk dat de grondwet wijziging behoeft. Hij 'wil de bevoegdheden van de Nat. Vergadering vergroten. De volgende verkiezingen, aldus Queuille, zijn nabij. Chimpansee begroette oudjes. De ouden van da-.en uit Heerde, die gisteren in het restaurant van het Noorderdierenpark te Emmen heerlijk van hun limonade genoten, keken gek op, toen plotseling dood bedaard e&i grote chimpansee aan kwam wandelen. Deze aap, Prosperé, had de vrijheid verkozen, maar dank zij de kordaatheid van een buffet juffrouw, zat hij spoedig daarna ach ter de tralies zijn escapade te over denken. Excommunicatie door Paus afgekondigd. De Paus heeft gisteren excommu nicatie afgekondigd van allen, die „samenzweren tegen de wettige ker kelijke autoriteiten". VOORSPELT, WISSELENDE BEWOLKING. Weersverwachting, geldig tot he denavond Optredende buien. Mati ge. tijdelijk vrij krachtige Weste lijke wind, tamelijk koel weer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1