Of dit bed Uw baard is wèg van Barbett H. JOOS5E-GOES' Badcostuums Badbroekjes „RENAISSANCE" ONZE KLEINTJES Naar Engeland's Zuidkust een Additionele Dagdienst Vlissingen - Folkestone „Oranje en Vlissingen" plaats in kinderstad voor de verkoop DWU Wij ontvingen: Haal uw groenten bij ons DE HAL, Dansen 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 30 JUNI 1950 Inplaats van kaarten. Op 2 Juli a.s. verloven zich: W. VAN GEMEKT en B. SCHUIL WEK YE Vlissingen, Verk. Quakkelaarstr. 205. Middelburg, Zuïdsingel 64. 30 Juni 1950. Hiermede betuig ik allen, ook namens mijn ouders, mijn oprechte dank voor het medeleven bij mijn thuis komst uit Indonesië. Kpl. A. v. d. BUNDER. Fr. v. d. BUNDER— PIETERS. Middelburg, Juni 1950. Nieuwstraat 7. De Commissaris der Ko ningin in Zeeland en Me vrouw de Casembroot-Ba- ronesse v. d. Feltz, zullen gaarne bezoeken ontvangen aan boord van het s.s. „Mecklenburg" van de Mij. „Zeeland" op 6 JULI a.s. van 1520 uur. Het schip ligt gemeerd in de buiten haven van Vlissingen aan de Zuidelijke Havenloods van de N.V. „Haven van Vlissingen". Van 1720 uur zal een vaartocht worden gemaakt. ALLARD-IMPORT DE Voor tvie.... Valdelis? Parfum Valdelis verhoogt de beko ring van elke echte Trekkingslij st. C.J.M.V. VERLOTING 165 65 1033 112 40 168 611 463 880 845 1032 37 674 987 1143 617 1234 626 1035 687 352 447 515 864 976 489. De prijzen kunnen worden afgehaald bg de heer Th. Wijtman, Langevieleweg 63, te Middelburg, des avonds tussen 7 en 7.30 uur. Prijzen die na 1 October 1950 niet zijn afgehaald vervallen aan de vereniging. N.V. J. G. en J. J. v. d. HARST'S Handel in koloniale waren, Middelburg. Algemene Vergadering van Aandeelhouders (artikel 13 der Statuten) op Zaterdag 15 Juli a.s., des morgens 10 uur ten kantore der Vennootschap. Middelburg, Juni 1950. H.H. Landbouwers van Middelburg en Omstreken. Ondergetekende biedt zich aan voor het maai en van alle granen, met nieuwe tractor en trac- tor-graanmaaier. Beleefd aanbevelend, L. GESCHIERE Breeweg C 54, Middelburg Ondergetekenden geven het geacht publiek van Arne- muiden en Omstreken ken nis, dat zij hun winkelbedrijf hebben overgedaan aan de FIRMA POUWER. Zij zeggen langs deze. weg hun cliëntèle hartelijk dank voor de gunst en het ver trouwen genoten, dat zij door Gods zegen in zo ruime mate, bijna 37 jaar hebben mogen ontvangen en bevelen hun opvolgers in Uw aller gunst aan. J. J. BOONE J. BOONE—DE HAMER Arnemuiden. In aansluiting op het boven staande deelt de FIRMA POUWER het geachte pu bliek van Arnemuiden en Omstreken mede, dat zij het winkelbedrijf van de heer j. J. BOONE hebben overgenomen. Zij bevelen zich ten zeerste in ieders gunst aan en hopen het vertrouwen, dat hun voorganger in zo ruime ma te genoten heeft, door een vlugge en nette bediening eveneens te mogen verwer ven. Beleefd aanbevelend, FIRMA POUWER Van 1S regels t 1.(6 pont» letter Iedere regel meer 20 cent. Maximum 8 regels. „Brieven of adres bureau van dit blad" 2a cent extra. Betaling k contant. 0 KLIJBERG's schoenrepara ties worden vlug en net uitge voerd. Werkplaats: Vlaming straat 5. Vlissingen. H. N. S. het juiste adres uit sluitend Beddwijkstr. 4, Mid delburg. Markiezen, zonne schermen en tuinparasols, enz. Vraagt prijs. Gev. 1894. 0 Tevreden zijn onze klanten over prijs, kwaliteit en afwer king van hun markiezen, zon neschermen of tuinparasols. Vraagt het hun zelf. HERMAN N. SPEIJER, Beddewijkstr. 4, Middelburg. 0 Wij kopen nette meubelen, kabinetkommen, oude tegels, enz. enz. KLAASSEN. Vlissing- sestraat 410, Middelburg. 0 Zonneschermlinnen, 75 x 215, f 3.75 per stuk, prima kwali teit. DAMMAN, Bellinkstraat 49, Middelburg. 0 Markieslinnen wordt schaars, aanvragen kunnen wij nog voldoen voor nieuw leveren of bekleden van markiezen, zon- schermen en tuinparasols. HERMAN N. SPEIJER, Bedde wijkstr. 4, Middelburg. 0 Wij vullen alle srt. Ballpen- nen m. spec. Amer. appar., v. af 60 ct. Vulpenhuis WEGE- LING, St. Jacobsstraat 16. Vliss. 0 Voculeum vloerzeil, 183 cm. breedte, f 2.30, 200 cm. breed f 2.50, alles per meter. Mooie dessins. DAMMAN. Bellinkstr. 49. Middelburg. 0 Bontmantels naar maat van af f 120.Nergens zo voorde lig. T. KUYPER, Lampsinsstr. 15B, Vlissingen. Tel. 2123. 0 Verloren, Dinsdag 27 Juni M'burg. uurwerk uit dames- polshorloge. Tegen beloning terug te bez. of bericht: Ho ge Hilweg E 108, Domburg. 0 Laat onze tekenaar een aar dige showcard of raambiljet ontwerpen. Mogelijkheden van lichtdruk zeer groot; z. ge- bruikm. cliché's pakkendste il- lustr. -Lichtdruk- en Copieer- inr. VAN BERKEL, Nieuwen- dijk 45, Vlissingen. 0 Zonneschermlinnen 140 cm. breed, (gestreept) f 6.50 per meter. DAMMAN, Bellinkstraat 49, Middelburg. 0 Laat nu Uw verenbedden 3- delig maken. Mooie dessins, 140 cm. breed, f 6.75, beddamast, f 3.en f 4.10. Alles per me ter. In 1 dag klaar. DAMMAN, Bellinkstraat 49, Middelburg. 0 Een goede box camera, 6 x 9. van af f 13.50. Fotohandel CORNELISSE, Korte Delft 30, Middelburg. Geëtaleerd groot karpet, ma chinaal Smyrma, 240 x 350. Speciale prijs, f 245.Komt daar naar zien. DAMMAN. Bellinkstraat 49, Middelburg. 0 Kofferorgels, prima, solide merk „Westminster" (wet. ged.), weer beperkt leverb. in 1- en 2-spels. Prima voor klein behuisden, schippers, scholen, verenigingen, enz. Vr. vrijbl. demonstratie. G- DEN BOER, L-. Vorststr. 110, Tel. 2663, Goes. Vert. VREEKEN's Orgelhandel. Axminster karpetten, 200 x 300, zuiver wol, f 14750, DAM MAN. Bellinkstxfcat 49. Mid delburg. Ontvangen De originele asperine Bayer Buisje met oranje band k 20 tabletten 0.75. DROGISTERIJ SCHULTE THIEME. In het huis met de roode pilaren MIDDELBURG. A.s. Zaterdag 1 Juli Grote Kermiskoers voor Nieuwelingen en Profs te Kruiningen. Aanvang 12.30 en 3 uur. In verband met het niet doorgaan van de Ronde van Duitsland schreven alle be kende Nederl. en Belgische kopstukken in, ook onze nieuwe prof WAGTMANS. Zo spoedig mogelijk flink net meisje gevraagd voor hele dagen. Mevr. VAN HIJFTE, Singel 18a, Vlissingen. De Stoomvaart Maatschappij „Zeeland" onderhoudt van 7 Juli tot en met 18 September a.s. tweemaal per week in beide richtingen Speciale 2 daagse en 16 daagse retourbiljetten Houdt hiermede rekening met uw plannen voor de zomervacantie BOND VAN BUURTVERENIGINGEN Zg, die in aanmerking wensen te komen voor een. (14 t/m 19 Augustus a.s.) van ijs, fruit, versnaperingen, enz., gelieven him verzoek daartoe schriftelijk in te dienen vóór 6 Juli bij het secretariaat van bovengenoemde Bond, Badhuisstraat 59ben. LANGE NfQRtTSTRAAT 51-53 Wegens groot succes verlengen wij onder staande huishoudweek tot Zaterdag 8 Juli. Schriftelijke bestellingen worden correct uitgevoerd. J» Kampeerwagens te huur v. uli, Aug. en Sept. Zoutel., ca. 100 M. v. strand, voorz. v. bed den, serviesgoed, gas, licht, enz. Bespr. tijd. C. JONKER. Zonnebloemstr. 17, Goes, Tel. 3104. 0 Wie heeft voor logétje een autostcp te koop of te huur? Zs. MILHOUS, Dreef 10, Kloe- tinge. 0 Dagmeisje gevraagd voor de maand Juli, zelfstandig kunnen werken. Zich aan te melden Firma DE KAM, 't Groentje, Domburg. 0 Gevraagd: nette huishoud ster bij man alleen. leeft. 25— 30 jaar. Br. lett E 100, Bur. P. Z.C., Vlissingen. Gevraagd: flink meisje van 8—5 uur. Was buitenshuis. Za terdagmiddag en Zondag vrij. L. Noordstraat 30, Middelburg. 0 Rijpaard, 3 J., vosruin, ge schikt voor rjjvercjniging en concours. B. A. VAN DIJKE, Nisse. 0 Dame, m.l. wil gaarne huls houding verzorgen van dame of klein, moederloos gezin. Geen huwelijk. Brieven no. 341, Boekh. HILDERNISSE, M'burg. 0 Bod gevraagd op verschenen 3 dln. Verslag Parlem, Enquête Comm. (6 boeken), prijs nieuw f 47.50. Nog niet gelezen. Brie ven no. 481, Bur. P.Z.C., Mid delburg. 0 Biedt zich aan: electricien, zelfstandig kunnende werken. Brieven lett. L 3, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Een net meisje zoekt te Vlissingen een vriendin, leef tijd 15 a 16 jaar. Br. H. 1, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Gevraagd te Middelburg vrije zit- en slaapkamer met of zonder pension. Brieven on der r.o. 477, Bur. P.Z.C., Mid delburg. 0 Jong katje zoekt goed te huis. Gezond, gewend aan FE LIX' Kattenbrood. Bree 49B, Middelburg. 0 Te koop: zinken badkuip. Vrij burgstraat 2, Wissel, West- Soüburg. 0 Te koop: z.g.a.n. complete koelinstallatie, merk Frigi- daire, zeer geschikt v. slagerij of hotel. Slagerij L. LEIJN- SE. Langeviele 43, Middelburg. Tel. 2834. 0 Te koop: pr. vloerkleed, f 40 en radio met ingeb. luidspr. en reserve lampen, f 47. Vliss. Wa genplein 17, Middelburg. 0 Te koop pracht Franse bo xer, 2 jaar oud. Brieven no. 479. Bur. P.Z.C., Middelburg. «Kinderwagen te koop. GEL- OF, Meidoornlaan 8. Vlissin gen. V Te koop: z.g.a.n. schrijfma chine, brede wagen. Rotterdam se kaai 11, Middelburg. Bij Lensvelt kopen is geld besparen Zachte zeep p. V2 kilo 45 ct. Zeeppoeder, per pak 15 ct. Huishoudzeep, per 2 staven 45 ct. Grove rijst, per 500 gram 32 ct. Bessensap, per fles 25 ct. Allerhanden een fijn boter koekje per 3/2 pond 45 ct. Marie bisquits, 300 gram 40 ct. Bruss. kermis 300 gram 50 ct. Droogblijvende zuurtjes, vaanf 2 ons voor 25 ct. Margarine 2834 ct. p. pak. Bij' aankoop van 2.50 aan kruid.waren 1 ons prima thee voor 55 ct. Fa. LENSVELT Co Telef. 2275, Xieuwendgk 27 Depót Xutricia VLISSINGEN werkelijk een ideale ruit- plaats zal worden... hangt helemaal af van de matras, die er ln komt Als U er een D.W.U.-MATRAS in neemt, wordt Uw bed inderdaad een ideale rustplaats. voör volwassenen kinderen vanaf 2 jaar zuiver wol vanaf 5.25. Import. Heren-Modemagazijn Lange Delft 40 TeL 3325 Middelburg. Voor het spuiten van Auto's en Motoren: Nitro-Teoflux en Teo- flux Plamuur, Primer, Thinner Binnen- en buiten Lakken, Grond verf, Plamuur, Stop verf, Terpentijn, Ter- pentina, Lijnolie, Beits, Vernis. Glas. Glaspapier Kinderbehang, Behang, Randen. Alleen het beste van het beste. Je adres is v 0 Te koop: aangeb. woonark, 17 x 4 m.. ijzeren onderb., (Fr. tjalk), zeer g. st., dir. leeg te aanv., huisk. 4x4 m., 2 slp.k. 3.10 x 3 m„ keuken 3.40 x 4 m., gang en toiletten (watercl.), f 8000.—. Br. lett. K 2, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Te koop: een tweeling wan- lelwagen. Molen, Polderweg 22, Yer'seke. 0 Te koop 6V2 gemet bouw land op gebruik of voor beleg ging. W. DE VOOGD. Stations straat D 68, Domburg. 0 Te koop: dennenruiters. W. DE KAM, Molenweg 21, Oost- kapelle. 0 Te koop: a.n. wandelwagen, nieisjesflets en mahonie lin nenkast. Vlissin^sestr. 410, Middelburg. 0 Te koop: D.K.W. R.T. geheel gereviseerd met nieuwe ban den, is werkeiyk prima. Te be- vr.: Vlasstraat 3, Serooskerke (W.) Te koop: electr. wasmachine met wringer en 6 kippen aan de leg. VAN DE VEN. Neder- straat 10, Middelburg, Na 8 uur. 0 Te koop: motorsloep met keerkoppeling. Adres: Doehtfr. Krabben dij ke. MATRAS pracht collectie Karpetten, 70 w.o. Holtap, Haarvelours, Axmin-' w»" ster, Wilton en machinaal Smyrna* *f OQ in prgzen van af T I UUi" Pluchen Tafelkleden f2450 Gordijnstoffen f q ?n per meter van af T U» Gordijn velours, f 880 per meter Rookstoel kussen, f cqn (Peau de Pêche) T I Rook-fauteuilis, «neen van af I c0OU Meubelhuis v/h v. d. pas Bellamypark 48 vlissingen het is uw voordeel: Pracht Sla6 voor 25 cent Grote bossen Kroten 2 voor 25 cent Prima Komkommers 2 voor 25 cent Jonge Wortelen 2 bossen voor 35 cent MASSA'S AARDAPPELEN! Komt bij ons zien naar de prjjzen alvorens u elders koopt. jggr' enorme sortering fruit! Noordstraat 80 Telefoon 2793 Vlissingen HOTEL-CAFE-RESTAURANT „De Beurs" BEURSPLEIN VLISSINGEN Alle Zaterdagen en Zondagen Yrjje met The Four Aces-Orkest, toegang Beleefd aanbevelendA. VAN LANDEGEM 0 Te koop: herenrijwiel; meis jesrijwiel; lange leren jas. Mid- delburgseweg 43, Grijpskerke. 0 Koopt nu een echte Bruyère pijp, f 1.50 per stqk. Adres: M. KOLE, Peperstraat, Kloetinge. 0 Te koop: B.S.A., 500 c.c., in prima staat, met goede ban den. B. A. VAN DIJKE, Nisse. 0 Te koop: l studieorgel, spotkoopje, f 135.—; een ruim 4-speJs orgel, 19 reg. eiken kast, f 395.—. Met volle ga rantie. J. HARTHOORN, 's- Heerenhoek. Tel. 247 K 1105, (Borssele). Te koop: prima D.K.W. 98 cc. 1939. Te bevragen na 6 uur. Paspoortstraat no. 25, Souburg. Te koop: een z.g.a.n kinder wagen. Hendr. Berckmanstraat IE ben., Vlissingen. 0 Te koop. voor elk aanneme lijk bod, kano. Havendorp 422, Vlissingen. 0 Te koop: een nieuw twee persoons Engels ledikant met ressort en volle garantie. Pas poortstraat 23, Souburg. 0 Wegens overcompleet te koop: Boiler voor douche-ceL Geheel compleet met douche en mengkraan. Jan Steenlaan 13, Vlissingen. Tel. 2103. 0 Te koop: trekwagentje, f Spoorstraat 78, Souburg. 10. 0 Te koop: Sparta motorrij wiel, 98 c.c. en flets met. hulp motor, merk Sparta, 98 c.c., cok genegen te ruilen voor zware motor. Bree 31, M'burg. 0 Te koop: z.g.a.n. Jazz- guitaar. Ravensteinplein 30. Vlissingen. (Tussen 7 en 8 u.) 0 Te koop: z.g.a.n. sport meis- josfiets; damesfiets. Rijwiel stalling A. KLIP, Nieuwstraat C, Vlissingen. 0 Te koop gevraagd: éénver- diepingshuis, liefst Souburg. Br. lett. P 5, Bur. P.Z.C., Vlis». 0 Te koop: een platte hitte- kar op ijzeren beslag. H. KRA MER, Achterstraat A 91, a%, Philipsland.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 6