Het Nederlandse voetbal zit in de put Sport en wedstrijden LEZERS SCHRIJVEN Nieuws uit Zeeland JIMMY BROWN, sportheld no. 1 Er zijn te veel eerste klassers PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 30 JUNI 1950 Nog eens: het loslaten van het amateurisme. Zeven wedstrijden heeft het Nederlandse Elftal in het voorbye voet balseizoen gespeeld en daarvan heeft het er welgeteld éép gewonnen. Dat was nog niet eens een officiële landenwedstryd maar een match tegen een uit vorm zynde Engelse B-ploeg, die bovendien bitter weinig geluk had. Vele sportjournalisten juichten na de overwinning op Engeland B. Reeds in ons wedstrijdverslag wezen wy er evenwel op, dat de uitslag heel anders had kunnen zijn als Kraak niet in supervorm was geweest, geen zekere doelpunten had voorkomen en do lat hem niet tehulp was gekomen. Voor de nuchtere beoordelaar van ons voetbal komen de Scandinavi sche resultaten dan ook geenszins onverwacht. Zy moesten komen als onvermijdelijk gevolg van het ont stellend lage Nederlandse spelpeil. Er wordt nu weer luidkeels geroepen om nieuwe gezichten in de Neder landse ploeg, men vraagt om jong bloed. Het noodlot wil evenwel, dat die nieuwe gezichten er niet zijn en dat een veelbelovende Nederlandse voetbaljeugd ontbreekt. Wil men betere voetbalresultaten, dan zal men de grondoorzaken weg moeten nemen van dit lage spelpeil. Veel moeite is voor het ontdekken van die oorzaken niet eens nodig. Waarom wordt in de Nederlandse sportpers de vinger niet bij voortduring op de wonde plekken gelegd? Komt men dan soms aan heilige huisjes? deze bepalingen de clubliefde en zijn zjj de kurk waarop de kleine clubs drijven. Zy stellen de kleine clubs die over een talentvol jong spe ler beschikken in staat om van zo'n voetbaltalent het volle profijt te trekken. Plaatst men echter in we tenschappelijke kringen een geniaal jong geleerde voor een Mulo-klasse, omdat dan de Muloleerlingen kunnen profiteren van zijn talenten? Of stelt men hem in staat met zijn gaven te woekeren? De vraag stellen is haar beantwoorden. In Nederland echter maakt men het jonge, ambitieuze spelers zo moeilijk mogelijk om van club te veranderen. Zij moeten in de derde of vierde klas blijven spelen, of nog lager. Een hoog peil zal hun spel TE VEEL EERSTE KLASSERS. Is er werkelijk zoveel moed nodig om vast te stellen, dat 50 van de Nederlandse eerste klas seclubs een partijtje speelt, dat met eerste- klassevoetbal bitter wei nig gemeen heeft? Wij hebben in ons kleuter landje veel meer eerste klassers dan bijvoorbeeld Engeland en België. Laat men toch met spoed 'n hoofdklasse instellen, waarin de beste clubs regelmatig tegen elkaar uitkomen. Het spelpeil zal er wel by varen. Dit zou evenwel bete kenen. dat vier vyfde van de tegenwoordige eerste klassers in feite zou de graderen. En dat willen de clubs niet, omdat hun inkomsten dan zouden da len Dan zijn er de over- schnjvingsbepalingen. Ook zij beïnvloeden ons spelpeil nadelig. Naar men beweert vergroten a (b M U| (u tu LUXCMBUWOiO^j SELGIE O O O BELG IE O 75 J t..GELAND-A O O O O O O O O BCLOlE BELG IE FRANKBUKO O O'S BELGIË "o BELGIE O O NOORWEGEN 0"S ZWEOEN BELGIE "O" BELGIE O O O FRANKRIJK O Engeland-8 O O O O DENEMARKENO FINLANO^) BELG* O UCNEMARKoJ) ENGELAND •W acLGic o"5 ENGELAND B g O» üi a to DAOIOI •10341 *2 SAS 30-5-46 27-H-46 •"•7.4.47 4-5-47 26-5-47 14-3-4» lS-4.46 26 5-46 TB e-48 21 -11-4» 13 -3 48 23 4-<S ïe-3-49 12 6-49 <6-6-4» Til-49 12-49 22-2-50 5 WIELERSPORT Groter parcours voor kampioenschap grensstreek. Het wielerkampioenschap der frensstreek voor nieuwelingen, welke it jaar over een groter parcours ge reden zal worden, staat dit jaar on der auspiciën van de Belg. Wieler bond en de N.W.U. Het parcours zal als volgt zijn: OverslagZuiddorpe— KoewachtBelgisch Koewacht KruisstraatOverslag. Wagtmans tweede in St. Niklaas. Wagtmans werd tweede en Middel kamp derde in een wegwedstrijd over 180 km, voor profs te St. Niklaas. Win naar werd de winnaar van de Ronde van Luxemburg, de Belg Derijcke. GOEDE PRESTATIE. De jonge Koewachtse renner An dre Inghels zag kans zich voor de derde maal op zeer korte tyd als eer ste te klasseren. De laatste maal was het te Zeveneecken (B.) VOETBAL Straten voetbal-tournooi in Zaandam. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan organiseert de Zaandamse voetbalvereniging Z.V.V. tijdens de zo- mervacantie voor de schooljeugd een voetbalcompetitie in de vorm van een stratentournooi. Iedere buurt of straat kan met een plóeg inschrijven. Leden van de Zaandamse politie sportvereniging treden als scheidsrech ter bij deze wedstrijden op. NEDERLANDSE SPELERS KRIJGEN AANBIEDINGEN UIT BUITENLAND. De voorhoedespeler van Maurits Frans Maessen. heeft een brief van een Mila nese club ontvangen met voorstellen om voor deze club uit te komen. Wan neer hij ze accepteert zal hij een be drag van 40.000 ineens ontvangen. De onderhandelingen zijn nog gaande. In Zuid-Limburg worden de laatste tijd veel „scouts" uit Frankrijk en Italië gesignaleerd, zodat het niet on waarschijnlijk geacht moet worden, dat nog verscheidene Nederlandse voetballers uitnodigingen zullen krij gen om in buitenlandse clubs uit te ko men. Ook van 't Hoofd, de goalgetter van Maurits, en de international La- kenberg van Blauw Wit zyn met het buitenland aan het onderhandelen. Lakenberg is met twee aanbiedingen op zak naar Frankrijk vertrokken en van 't Hoofd zal, zoals de Volkskrant weet te melden, naar alle waar schijnlijkheid volgend seizoen in Le Havre als middenvoor meespelen. We zyn nu alleen nog maar be nieuwd wie er van de prominente spelers volgend seizoen nog in een Nederlandse club zal «pelen. Speler-ronselaar uit de Engelse League gestoten. Ephraim Dodds, een bekend speler van Lincoln City en een vroegere Schotse international, is uit de Engelse League gestoten omdat hij als bemid delaar voor de Zuid-Amerikaanse club Millionarios F. C. (Bogota, Columbia) is opgetreden. De club trok veel Engel se spelers met hoge salarissen naar haar toe. Dodds heeft zodoende, naar de heer Howarth, secretaris van de Football League meedeelde, in strijd gehandeld met artikel 67 van de reglementen van de League. Zijn uitzetting betekent dat de velden van de tot de Engelse Lea gue behorende clubs voortaan voor hem verboden terrein zijn. ATHLETIEK Slijkhuis weer op de lange afstand Naar wij vernemen heeft de K.N.A U Slijkhuis •toestemming verleend deel te nemen aan wedstrijden te Dublin op 4 en 6 Juli, en te Oslo op 6 en 7 Juli. Wat Oslo aangaat zal ter plaatse worden beslist of hij de 1500 meter dan wel de 3 km. loopt. Voor Dublin staat hij voor de vier Engelse mijl op het programma. DAMMEN Strooband Jr. heeft de leiding. De Middelburgse speler Strooband Jr. is er in geslaagd ook zijn tweede partij tegen Brandenburg, van de herkamp om het damkampioenschap van Zeeland, te winnen. Hij heeft zich hierdoor een mooie kans ver schaft. om in deze. herkamp de eer ste plaats te bereiken en het recht te krygen op een titelmatch met de huidige kampioen Anderson. In de Zondag te Goes gespeelde partij slaagden geen van beiden er in aanvankelijk voordeel te behalen, doch bij de tweede ttjdscontróle had Brandenburg met hevige tijdnood te kampen. Om zich te redden nam hij een combinatie naar dam ten koste van vier stukken en de mate riële achterstand was toen zo groot, dat Strooband Jr. snel kon winnen. Volgende week wordt de laatste partij van deze herkamp gespeeld tussen Boogaard en Brandenburg. Alleen door te winnen kan Boogaard dan nog met zjjn clubgenoot gelijk komen. De stand is nu:l. J. L. Strooband Jr. 5 p. uit 4 partijen; 2. W. Boo gaard 3 p. uit 4 partijen; 3 F. Bran denburg 2 p. uit 3 partyen. nimmer bereiken omdat zjj week in week uit hetzelfde matige spelle tje moeten spelen. Wie echter van de ouderen herin nert zich niet, hoe eertyds leiders van grote clubs voortdurend op zoek waren naar voetbaltalent en wie zal ontkennen, dat hun ontdekkingen dikwijls de moeite waard waren? Laat men toch de dwaze over schrijvingsbepalingen afschaffen en selectie van jonge, begaafde voetbal lers mogelijk maken. Breng de spe lers met aanleg bij elkaar, inplaats van hen kunstmatig gescheiden te houden! ONS AMATEURISME. Ten slotte: laat de clubs vrij om naar believen aan de spelers geldelij ke vergoedingen te geven. Nu reeds zien wij, dat het buitenland onze bes te spelers wegkoopt. Dat zal erger worden, want de goede spelers zullen zich grèüg weg laten kopen. Wie kan het een goede voetballer kwalijk ne men. dat hij, als hij geld in zijn be nen heeft, dat geld ook wel eens zien wil? Een hoofdklasse dus. Overschry- vingsbepalingen, die een goede selec tie uit het aanwezige spelersmateri aal mogelyk maken. En loslaten van een amateurs-ideaal, dat verouderd moet heten als men in de voetbalwe reld mee wil bljjven tellen! Zeer waarschijnlijk zal de minister conferentie over de economische Unie tussen de Benelux-landen worden ge houden op 31 Juli, 1 en 2 Augustus. KORFBAL. PROGRAMMA Z.K.B. Zaterdag 1 Juli. le klasse: B.K.C.Vios; Swift Seolto; VolhardingTogo. Vios moet sterk genoeg geacht worden om de wedstrijd in Breskens te winnen. Swift zal zich niet door Seolto laten verschalken. De wed strijd te Yerseke zal niet ver van 'n punten-verdeling uitvallen. 2e klasse A: StormvogelsMadjoe; V.K.V.—Swift 2. 2e klasse B: EendrachtVitesse; EltoTogo II. 3e klasse A: AtlasA.K.C.; Mad joe IIStormvogels II; GroedeTop. 3e klasse B: Swift IIIVopo II; Tjo- ba II—S.S.S. II. Adspiranten: TogoV.K.V.; Swift B—Swift A. MOTORSPORT Belgische prijzen voor Benelux- ronde. Dat er ook van Belgische zijde be langstelling bestaat voor de op 1 en 2 September a s. door de motorclub Scheldegouwen te organiseren Bene lux Ronde, blijkt wel uit het feit, dat er van Belgische zijde drie bekers voor dit evenement beschikbaar zijn gesteld. De eerste werd geschonken door de Belgische Motorrijders Bond. de twee de door de voorzitter van de toercom- missie van de „Federation Internatio nale des Motorcyclistes" en de derde door de stad Namen. Naar men ons verzekerde, zijn er uit België nog meer prijzen voor de Benelux Ronde te verwachten. DE LANGE JAN Bij de vele mooie hoekjes, die Mid delburg in de oorlogsjaren kwijt ge raakt is, zijn wy er één rijker gewor den, waarop wij zeer zuinig dienen te zijn, nl. het mooie zicht dat men heeft op de Lange Jan met Nieuwe- en Koorkerk, gezien vanuit de Lange- Delft via de Koorkerkstraat. Zeer velen toch hebben reeds met be wondering stil gestaan om dit mooie monumentale bouwwerk van af ge noemd punt te bezien en als straks deze gebouwen, ontdaan van de nu nog ontsierende schutting, in al hun schoonheid te voorschijn komen, kan de bewondering voor zulk een mooi plekje slechts stijgen. Wij zien dan de uitkering, want van vergoeding is geen sprake. Niemand wil de nood begrijpen, waarin de verhuurder verkeert. Hoe lang zal het nog duren voor er een einde komt aan de politiek, waar bij de huiseigenaar wel alle prijsver hogingen mag mee betalen en van duurder brood enz. moet leven, maar zijn huren niet mag verhogen? Ik ben dan ook van plan als een an dere huurder een woning van mij be trekt de huur te verhogen. Ik zal ook weigeren van nu af aan de waterlei ding te betalen, want als iemand gas en electriciteit betrekt, dient hij dat ook zelf te betalen. En mocht de over- -iitrrvjc Giciiiis snjKtru. it ij uau uc i, Lange Jan met zijn sierlijke slanke m'J daartoe eventueel willen lijnen en mooie ramen in zijn onder bouw, ten voetenuit en geflankeerd door de schone gerestaureerde Nieu- en Koorkerk voor ons oprijzen, als een monumentaal bouwwerk, waarop Middelburg terecht trots mag zijn. Het is daarom dubbel jammer, dat dit unieke uitzicht, weer spoedig ver dwijnen moet, mogelijk nog voor wij in de gelegenheid zijn, het in zyn vol maakte staat te bewonderen, daar de Vereniging van Vrijzinnig Hervorm den hier haar verenigingsgebouw voor gaat plaatsen en waar men nu overal in den lande de oude monu mentale gebouwen ontdoet van alles wat in de weg staat om haar schoon heid te doen uitkomen. zo ook te Middelburg, zie Engelsekerk en plan Gasthuiskerk. waarvoor een aantal woningen in de Lange Delft reeds ont eigend zyn, om later te worden afge broken, gaat men hier juist een nieuw gebouw er voor plaatsen. Nu gitnnen wij genoemde vereni ging van harte haar verenigingsge bouw en een heel mooi ook, maar moet dit nu juist op deze plaats staan waar het zoveel fraais aan het oog onttrekt Waar mij. by informatie gebleken is, dat reeds van andere zyde pogin gen gedaan zijn, om haar te bewegen op een andere plaats te bouwen en haar zeer aannemelijke voorstellen hiertoe gedaan zyn, maar deze voor stellen op niets zijn uitgelopen, vind dwingen, dan zal ik de eerste zijn die als slachtoffer val, maar niet zonder strijd. NIC. G. VAN HOEPEN. Middelburg. DE GEPENSIONNEERDEN ZONDER LACHEN? In de rubriek „Deze week" van de P.Z.C. van Zaterdag 24 Juni lazen we o.a. de gepensionneerden lachen deze week, want zij krijgen een extra-toelage". Doch even enkele feiten, waarom er niet gelachen wordt. In Maart 1948 werd in de Tweede Kamer een voorstel van de regering behandeld om de gepensionneerden 25% toeslag te geven. Alle sprekers, die in deze zitting over dit onderwerp hef woord voerden, waren van me ning, dat deze toeslag te weinig was. De heer H. v. Sleen (P.v.d.A.) kwam toen met een motie, waarin de rege ring verzocht werd, de verhoging van de pensioenen meer in overeenstem ming te brengen met de verhoging- van de salarissen. Doch er gebeux-de niets. Omdat de devaluatie het leven duurder maakte, werd een 5% loons verhoging gegeven. Maar omdat een 5% pensioensverhoging uitbleef vroeg de heer A. Stapelkamp (A.R.) op 13 Januari van dit jaar, wanneer deze pensioensverhoging afkwam. De mi nister antwoordde in de zitting van De burgemeesters woning te Groede In de gemeenteraad van Groede, waarvan wij reeds een kort verslag gaven, werd tot onderwijzei-es aan de openbare lagere school benoemd mej. M. Kaan. BURGEMEESTERSWONING Een wijziging van de begroting, no dig geworden door een raadsbesluit om de burgemeestei-swoning te verbe teren, bleek door Gedeput. Staten niet goedgekeurd. De voorzitter merkte op, dat hy persoonlijk deze verbetering niet heeft aangemoedigd, hoewel deze noodzakelijk is. De wo ning heeft geen logeerkamer en geen badkamer. In anaere gemeenten wor den grotere bedragen voor burge meesterswoningen uitgetrokken, maar in Groede wordt men steeds op de vingers getikt, hoewel de finan ciële positie niet slecht is en er geen cent uit het gemeentefonds wordt verkregen. De schuld van Groede be draagt nog geen 10.per inwoner. Het gaat hier om het principe. De raad acht deze verbeteflfcg noodzake lijk en G.S. niet. Besloten werd in beroep te gaan bij de Kroon, terwijl tevens, zulks op voorstel van de heer v. d. Hooft, aan G.S. een brief gericht zal worden, waarin de raad kennis geeft van zyn misnoegen over deze handel wijs en waarin zal woi'den verzocht, voortaan wat soepeler te zijn. WALCHEREN Serooskerke COÖP. BOERENLEENBANK STICHT EEN GEBOUW. De gemeenteraad van Serooskerke (W) kwam in openbare vei-gadering bijeen. Wethouder A. Goedbloed was met kennisgeving afwezig. Bij de inge komen stukken bevond zich de reke ning van inkomsten en uitgaven over 1949 van de Vleeskeuringsdienst, kring Oostkapelle, waaruit bleek, dat Se rooskerke een bijdrage van 233.43 in het tekort moet verlenen. De Verordening op de heffing en in vordering van keurlonen werd op nieuw vastgesteld en de vijfde begi'o- tingswijziging-1949 goedgekeurd. De gemeente zal garant zijn voor 7000 in de kosten van uitbreiding der leidin gen van de Waterleidingmij. Z-Beve- land. Aan het gemeentepersoneel werd een gratificatie van 2 verleend. Op voorstel van B. en W. werd be sloten aan de Coop. Boerenleenbank 400 m2 bouwgrond te verkopen voor de stichting van een bankgebouw met kassierswoning voor f 2149,60. Aan de heer J. Jobse Gzn. werd 206.25 m2 bouwgrond verkocht voor f 1108,48. De Raad machtigde B. en W. voort aan grond, die in het te ontsluiten ge deelte van het uitbreidingsplan gele gen zyn, te verkopen aan event, gega digden voor 6.50 per m2 wanneer er op gebouwd wordt en voor 0.87. wan neer er op getuinierd wordt. Met al gemene stemmen werd besloten kas geldleningen aan te gaan tot een ma ximum van f 42.000 voor de financie ring van aanleg van een straat en aan kopen van grond. De rente bedraagt 13/4 Bij de rondvraag wees de heer L. Cornelisse er op, dat de bliksemaflei der op de toren nog steeds niet her steld is. De heer G. Christiaanse had aanstoot genomen aan de distels langs de wegen en de slechte toestand van de KI. Putweg. De heer L. Jongepier tenslotte had het onjuist gevonden, dat od Koninginnedag de klok niet was ge luid. ik het wel dienstig, hieraan enige g Februari hierop, maar een daad bekendheid te geven, daar men goed ^leef uit. De heren Stapelkamp enen moet weten aan wie wy deze onnodi ge handelswyze te danken hebben. Van Middelburgers had ik meer me dewerking, voor het behoud van al wat schoon is in onze stad, verwacht. Moge deze bekendheid er toe mede werken, dat zy die in deze iets ten gunste voor Middelburg kunnen doen, de ogen opengaan en de handen in één slaan om te voorkomen, dat er iets gaat gebeuren, waar men altijd spijt van zal hebben en het nageslacht ons gebrek aan schoonheidszin zal verwyten. W. Bosdyk Middelburg MID DEN STAND SCREDIET In uw blad van Woensdag 7 Juni las ik een stukje over het bijzonder crediet aan de middenstand. Tussen de regels door heb ik gelezen, dat niet de mid denstand, die huisvesting verkoopt, dat zijn de huizenverhuurders, daar voor in aanmerking komt. Toch verkeren zij in ernstige moei lijkheden en het is nog niet bekend, wanneer de 15 huishuurverhoging doorgaat. Intussen zitten we op Walcheren al weer met de verhoging van het dijk- geschot. Nog is de oorlogsschade aan vele huizen niet hersteld door geldgebrek van de eigenaar en door de minimale Sleen hielden echter vol en vroegen 16 Maart weer naar de pensioensver hoging. De laatste sprak toen van j „getalm" en „verbittering" en wees ?r verder op, dat zyn motie reeds 2 jaar oud was. Intussen was naar ik meen, het indexcijfer tot 220 geste gen. En nu, nadat de motie-van Sleen 2 jaar en drie maanden oud is (ex- werd door de pers al geschreven over schuldige nalatigheid), komt de rege ring met dit armzalige voorstel, dat én wat het bedrag én wat de datum van ingang betreft ver beneden de mijns inziens redelijke verwachtingen van de gepensionneerden .blijft. De huidige onderwijzers hebben, zo als de regering dat noemt, rechts herstel gekregen voor het onrecht, dat hen in 1920 is aangedaan. Maar men acht het blijkbaar nog niet nodig, het onrecht, dat aan de gepensionneerde onderwijzers is aangedaan te herstel len. Neen, de gepensionneerden lachen niet, integendeel, ze zijn verontwaar digd, grimmig en verbitterd. Middelburg A. Lucieer. Naschrift: Toegegeven, dat de re gering verre van scheutig is, toch is deze eerste verbetering voor de mees te gepensionneerden al een reden tot biydschap. Treinpersoneel voorkwam treinbrand. Toen de trein, die om 10.03 uur gistermorgen uit Amsterdam naar Amersfoort was vertrokken, om vijf minuten voor half elf het station NaardenBussum verliet, zag spoor wegpersoneel van dit station dat on der een der wagons rookwolken uit sloegen. Zy waarschuwden onmiddellyk het station Hilversum, waar by aan komst bleek, dat een der assen was warm gelopen. Toen de trein tot stil stand was gekomen doofden de vlam men vanzelf. Aardschokken in Zuid-Frankrijk. In verscheidene Zuidfranse steden is Woensdagavond een hevige aard schok waargenomen. Te Beziers en te Perpignan gingen de kex-kklokken aan het luiden en te Narbonne, Sete, Montpellier en Car cassonne kwamen plafonds naar be neden en vielen ruiten kapotn De schade kan nog niet worden bepaald. Zweedse verstekelinge moet naar huis terug. Zoals bekend werd Zondagavond op een terrein van de Holland-Amerika Lijn aan de Rijnhaven te Rotterdam de 16-jarige Ann Marie Gustavsson uit Naka bij Stockholm aangetroffen. Zij zal naar haar ouders in Zweden wor den teruggestuurd, aldus besliste de vreemdelingendienst te Rotterdam. Zoutelande VERGADERING „VREDERUST" In de vergadering van de'afd. „Vrede rust" te Zoutelande werden de heren D. Kodde en J. Wisse als bestuursle den herkozen. Het financieel verslag meldde een goed slot van 0.94 Als afgevaardigden naar de alg. ver gadering werden namens het be stuur gekozen de heren ds.-J. F. Wa- gener en D. Kodde en namens de le den de heren L. de Buck en L. Ge- schiere. De heer A. Janse bracht verslag uit over de correspondenten-verga- dei-ing. ZUID-BEVELAND s Gravenpolder RAADSVERGADERING. De gemeenteraad van 's Graven polder vergaderde onder voorzitter schap van burgemeester J. D. Jansen. Ingekomen was een verzoek van het Nedex-lands Gesprekcentrum om een jaarlijkse donatie. Na stemming werd dit verzoek afgewezen. Goedgekeurd werden een wyziging van de begrotihg burgerlyk armbe stuur 1949, de verordening tot heffing van opcenten op de grond- en perso nele belasting, en de hêffing van be smettelijke ziektegelden voor typhus en para-typhus. Tegen een vyfde en zesde wyziging van de gemeentebe groting 1949 bleek geen bezwaar te bestaan evenmin als tegen een eer ste wyziging van de begroting 1950. Bij de rondvraag verzocht ae heer O. Tissing aan B. en W. maatregelen te nemen, opdat de Langeweg en de Dorpstraat niet gebruikt worden als racebaan voor motoren en auto's. De bui-gemeester zegde behandeling van dit verzoek toe. De heer J. Op 't Hof informeerde, waarom geen ont heffing was aangevraagd van de ver plichting tot keuren bij huisslachting. De burgemeester deelde mede, dat geen ontheffing meer wordt verleend. Wel zegde hij toe te zullen onderzoe ken of mogelijk de noodslachtingen in 's Gravenpolder verricht mogen worden en het vlees in het dorp ver kocht mag worden. 's Heer Arendskerke V.V. ,/s Heer Arendskerke" vierde 20-jarig bestaan. In het clublokaal in café De Tol vierde de v.v. „'s Heer Arendskerke" onder grote belangstelling het 20-jarig bestaan. De voorzitter, de heer J. P. Lindenbergh. heette in zijn openings woord in het bijzonder welkom de oud-voorzitter van de vereniging, dr. ten Have, die uit Groningen v/as over gekomen om het jubileum van zijn vereniging mee te maken, verder de vertegenwoordigers van het bestuur van de Afdeling Zeeland der KNVB. de heren A. Imanse en C. v. Nimwegen. resp. voorzitter en secretaris, en de vertegenwoordiger van het gemeente bestuur. de heer G. M. de Schipper. In het kort schetste de voorzitter het be staan van de vereniging. Slechts één maal was een kampioenschap behaald. Dit gebeurde voor de oorlog door het tweede elftal in de Zaterdagcompeti tie. Dr. texx Have, die daarna sprak, fe liciteerde het bestuur. Ook hij memo reerde de ups en de downs, die de ver eniging sinds haar oprichting heeft moeten doormaken. De heer Imanse bracht namens het bestuur van de afdeling Zeeland de ge lukwensen over onder het aanbieden van bloemen. Daarna werden de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de seriewedstrij den. die ter gelegenheid van het jubi leum waren gehouden. Zaterdag was „Wolfaartsdijk" kampioen geworden en Zondag ..Luctor". Door de heer A. Heystek. eigenaar van het clublokaal, werd een nieuwe medaillekast over handigd aan het bestuur. Hij had hier bij een pasend jubileumlied gemaakt. Op de feestavond, die daarna werd gegeven, liet vooral de heer J. Rie- mens zich van zijn beste zijde zien. 19. Het ging zelfs zo goed, dat Jimmy na een kilometer of tien er al een aardige gang in had. De lekke voorbank kronkelde wel als een aal langs zyn velg, maar daar trok hy zich niets van aan. Hy trapte maar door, legde zyn kin op het stuur en begon op die manier een snelheid te ontwikkelen, waarvan hy zelf versteld stond. Zo naderde hij weer de bewoonde wereld, n.l. het dorpje Zevensloten... SCHEPEN DOOR HET KANAAL VAN ZUID-BEVELAND. Gepasseerd op 28 Juni 1950. Jannigje, van Drimmelen. Villars. Ca- mermans. Citerna 8, van Drom. Libia, Pol. Salf 2, Verhoeyen. Aareland, Gebuis. Fraeli, Janssen. Emma. van Gooi. Geer- truida, Touwslager, allen naar Rotterdam. Westkust 5. Timmermans, naar Dordrecht. Kie, Berrevoets, naar Zierikzee. Juma, Leunis, naar Zierikzee. Stad Amsterdam 0. Durinck. Stad Amsterdam 10. Sponse- lee. Contact, de Ruyter, allen naar Am sterdam. Scheepmakershaven, Pols. Maaike, Sybrands, beiden naar Keizers- veer. Elodie, van Zanten. Louis, de Kun- der. August, Pieters, allen naar Kerk- driel. Luctor, Zweep, naar Kielwinde- weer. Louise, de Block, naar Terneuzen. Frema, de Jonge. Koningsdiep, Dijkema, beiden naar Kopenhagen. SM 16. van Op- heusden, naar Dordrecht. Joma, van Weel, naar Born. Andrea, Knijff, naar Utrecht. Meteor, Rijkers, naar Oorschot. Cito, Kooyman, naar Veendam. Chrigee, de Waal. naar Werkendam. Elvire. van Zanten, naar Afferden. Stad Ostende, Timmermans. Seydlitz, Spieker. Emilie, van Dongen. Fluviale 27. van Deurzen. Fluviale 8, Landa. Mercator. Bal. Stad Heyst. Claeys. Rheinfahrt 106. Schuhma- cher. Damco 87. Naayen. Van Lerius. van Loock. Adrien. van Remoortel. Belchen, de Hoog. Charles Halier, van Dongen. Reltz 4. Brons. Mannheim 247, Bansbach, allen naar Duitsland. Rheinunion 6, de Volder. Persia. Radema. beiden naar Ba sel. Belgia. Davis. Astoria. Hell. Limburg. Reijngoudt. Splnella, Kornet. Oberalp. de Bruin. Rival, Janssens. Westfriesland, den Braber. Bosnia, Glerum. Jacoba, Pecher. Anjo, Oom. Spes Salutis, Tichelaar. Cen- trust 5 v. d. Stroom. Coöperatiev 1. Schot. Assam 2, de Jonge. Hendrika. v. d. Adel. Willem, van Lopik. Vlist, Kaat. Cea. Rou- kema. Rachel 2, Wenselaar. Pontet Canet, Schott. Pondicherry. Wagner. Damco 27. De Jonge. Damco 58. Koenen. Damco 22, Weeteling. Badus, Hartog. Susco. Oude- sluis. Jacoba, van Weelden. Onderneming, Hovestadt. Areanraia. Szczerbinski. Mout Blac 34, Meijer. Mars. Nieuwdorp. Rhenania 65. Gerke. Onalinde, Dahlen, Casa Nova, Kamphuizen. Bastina Adrians. Visser. Sav. Lohman, Kruit. Piejo, van Dijke. Sancerre, Sietbrink. Suzanna 3, Schelling. Morcote, Zaman. Emjo, van Eek. Ceres, Westera. Beethoven. Gubbels. Slmonne, Havenbergh. Amstel 6. Dhont. Damco 80. Wanders, Seam 3, Ortelee, al len naar België.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 4