Wat op de Zeeuwse grond geplant werd in het jaar 1949 liegen gijnen! Waterleiding-Bedri WALCHEREN jven DE NIEUWE KERKORDE IN DE NED. HERV. KERK. MINDER-VALIDE ARBEIDERS OP TH01EN KRIJGEN WERK 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 30 JUNI 1950 De betekenis van de tuinbouw Van de Zeeuwse grond was in Mei 1949 totaal 168.165 ha. in cultuur als bouwland, en twee jaar daarvoor 110.698 ha., waaruit bltfkt, dat er een langzame terugkeer van de hoeveelheid bouwland is. Dan was er in Mei 1949 in gebruik als grasland 31.970 ha. (in 1947: 31.358 ha.) en als tuin land 7024 ha. (in 1947 6344 ha.). De totale hoeveelheid cultuurgrond was in 1949 teruggezonken tot 147.159 ha. In Mei 1948 was die hoeveelheid 149.065 en in Mei 1947: 148.400 ha. Uit de oppervlaktecyfers bl|jkt, dat de tuinbouw in Zeeland van beperkte betekenis is. Er waren in Mei 1949 totaal in, Nederland 113.386 tuinbouwbedrijven, maar de meeste bedrijven behoorden aan iemand, die niet de tuinbouw als hoofdberoep uitoefende, dat was na melijk slechts in 33% der bedrijven het geval. Voor Zeeland zijn deze cijfers: 8639 bedrijven,-waarvan in 1283 de tuin bouw het hoofdbedryf vormt. TUINBOUWBEDRIJVEN. Van de Zeeuwse bedrijven produ ceerden er 5749 warmoezerij-gewas- sen in de volle grond, 1545 vroege aardappelen, 82 fruit onder «flas en 157 warmoezerijgewassen onder glas. Tuinbouwzaden werden voortge bracht door 2334 bedrijven, fruit (pit- en steenvruchten) door 2878 bedry- 'ven (waaronder 216 kersen produ ceerden) en kleinfruit door 1263 be drijven. Er Waren 20 bollenkwekers in Zee land en 94 bloemkwekerijen, waarvan 32 werkten onder glas. Tenslotte tel de Zeeland 86 boomkwekeryen. DE BOOMKWEKERIJEN De boomkwekerijln legden zich in hoofdzaak toe op het produceren van vruchtbomenonderstammen en vrucht bomen, die op een oppervlakte van 81 ha. werden "gekweekt. Daarna kwamen de rozen met 42 ha. Met bos- en haagplantsoen was 14 ha. bezet, met andere heesters 1 ha. en met vaste planten 3 ha. Vergele ken bij 1940 steeg het beplante are aal der boomkwekerijen van 103 ha. tot 141 ha. in 1949. BLOEMEN EN BOLLEN In Zeeland was in 1949 totaal 11 ha. grond bestemd voor bloemkweke rijen (m 1940: 10) en 11 ha. voor bollenbedriiven (in 1939: 33). In de volle grond werden snijbloe men en andere gewassen geteeld op een oppervlakte van 9 ha., in bakken op 1 ha. en in kassen (uitsluitend potplanten) op 1 ha. De teelt van vroege tulpen, die in 1947 nog werd uitgeoefend, wordt thans in Zeeland niet meer beoefend. De voornaamste aanplant in de bollen-groep, was die van gladiolen met 5 ha. en irissen met 5 ha. Er was 1 ha. beplant met late tulpen. FRUIT. Van de oppervlakte, die het klein fruit innam was in Mei 1949 bestemd voor frambozen 18 ha. (6 als onder teelt), zwarte bessen 348 ha. (312 on- De Z.L.M. te Oostburg. (vervolg van pagina t) Hoe is het mogeiyk, dat zoveel stuwkracht kon worden opgebracht? vroeg de heer Hoekzema. Zyn woord luidde: ant- omdat het devies van Koningin Emma „De palm groeit te gen de verdrukking in" in onze gehe-- le geschiedenis en ook thans bewaar heid werd. West Zeeuwsch Vlaande ren is niet slechts individueel, maar ook als bevolkingstotaliteit over het dode punt. heen en de heer Hoekzema gaf als zijn overtuiging te kennen, dat het een goede, grote toekomst tegemoet gaat. als eenmaal de Ver. Staten van West Europa tot stand zijn gekomen en het landje van Cad- zand ten volle kan profiteren van zyn ligging ten opzichte van België en Frankrijk. Met een dronk op H.M. de Konin gin en Prins Bernhard eindigde spr. zijn rede, die met luid applaus be kroond werd. VOORZITTER GEUZE ANTWOORDT. De voorzitter van de Z.L.M., ir. M. A. Geuze zeide, dat toen hij vijf jaar geleden 't voorzitterschap aanvaard de West Zeeuwsch Vlaanderen weinig opwekkends bood. De nood was toen Jcenmerk van dit deel van ons land. Toen echter reeds bleken drie eigen schappen van de bewoners. Zij waren lastig, dat was noodzakelijk, omdat anders nimmer bereikt zou zyn, wat thans bereikt is. Zij waren heel ge makkelijk, lieten de dingen vaak te- lang op hun beloop maar als dat zo was, werd, soms ter elfder ure, hun derde eigenschap gedemonstreerd: zH waren flink en flinkheid is nog altijd een der beste eigenschappen van een Nederlander. Ook thans is die flink heid gebleken met name in Oostburg op deze dag. Spr. gaf uiting aan zy'n grote bewondering voor hetgeen hij gezien had, dankte voor de hartelyke opgewekte ontvangst en zeide, even als burgemeester Hoekzema gedaan had, met een devies te willen beslui ten en wel met het Luxemburgse: Wy willen bljjven wat wy zyn. Dat de inwoners van Zeeuwsch Vlaanderen dat willen, het wordt op deze Z.L.M. dagen op indrukwekkende wyze be wezen. Moge de hoop van burge meester Hoekzema, dat dit landje van Cadzand een goede toekomst te gemoet gaat, ten volle verwezeniykt worden Nog geruime tyd bleef men hierna gezellig byeen. Vermelding verdient nog, dat de Oostburgse Harmonie met muziek de tentoonstelling en de officiële ont vangst opluisterde. Wij wyzen erop, dat de Landbouw tentoonstelling in tegenstelling tot enkele berichten niet tot Zondag ge opend is. Vrijdagavond is het onher roepelijk slot. derteelt), rode bessen 256 ha. (239 onderteelt), 7 ha. witte bessen volle dig als onderteelt, 207 ha. kruisbes sen (198 onderteelt) en 37 ha. ander klein fruit, waarvan de helft als on derteelt. Totaal was er dus 874 ha. met klein fruit beplant (in 1939: 822 ha.). Wat de pit- en steenvruchten be treft waren in Mei 1949 beplant met appels 3.069 ha. (in 1939: 2259 ha.), met peren 1293 ha. (in 1939: 1242 ha.), met pruimen 442 ha. (in 1939: 459), met kersen 186 ha. (in 1939: 83 "WITTE MRUS" POEDERS CACHETS •TABLETTEN Receptie Commissaris der Koningin op de „Mecklen burg". Op Donderdag 6 Juli zullen de Commissaris der Koningin in de pro- en met andere pit- en steenvruchten vincie Zeeland en mevrouw De Ca- 5 (in 1939: 11). Het gehele areaal jsembroot, hun jaarlykse receptie voor pit- en steenvruchten nam van houden aan boord van het ss „Meck- 1939 tot 1949 toe met 844 ha. In het I lenburg", dat van 7 Juli af weer winterhalf jaar 1948—1949 werd zal varen op de toeristendienst Vlis- - singenFolkestone vv. Het schip nieuw aangeplant 206 ha., waarvan 150 ha. appels. WARMOEZERIJGEWASSEN. Van de groep warmoezerygewassen in de volle grond waren de uien en vroege aardappelen voor Zeeland het belangrykst. Poot- en plan tuien be sloegen 1769 ha., zilveruien 77 ha. en de vroege aardappelen 484 ha. Van .de overige gewassen in de volle grond waren van betekenis aardbei en met 191 ha. (in 1939:.223 ha.) en rode winterwortelen met 166 ha. ONDER GLAS. De teelt onder glas was in Zeeland uiterst beperkt. Er waren in Mei 1949 niet meer dan 4 ha. druiven en 1 ha. perziken. Komkommers besloegen 1 ha. to maten 2 ha. en de overige gewassen 7 ha. Vergeleken bij 1939 verminder de de totale teelt onder glas van 21 tot 15 ha. LATE WARMOEZERIJ GEWASSEN. Wat late warmoezerijgewassen be treft, kan aangetekend worden, dat de teelt van augurken in 1948 werd gesta-kt. De voornaamste gewassen waren: rode winterpeen 111 ha., slabonen 60 ha., late bloemkool 35 ha., rode win- terkool 12 ha., spruitkool 32 ha., ge le winter-savoye-kool 1 f.' en prei 15 ha. Het totaal oppervJ' -oor de late warmoezerygewassen i 383 ha. hetgeen in vergeiykir 1948 een teruggang betekent v. ha. De cyfers, welke wi., n- publice ren zyn ontleend aan de pas versche nen „Statistiek van land- en tuin bouw 1949", welke werd samenge steld door het Bureau voor de Statis tiek. Geen meerderheid in Classis Zierikzee. De Classis Zierikzee van de Ned. Herv. Kerk is te Sint Philipsland in vergadering bijeen geweest. De opkomst was goed ondanks de ongewone plaats van samenkomst. In de vergadering, die hoofdzakeiyk gewijd was aan de verdere behan deling van de nieuwe kerkorde, bleek geen meerderheid voor het aanvaar den van deze kerkorde te zyn. Na de gebruikelijke opening en het goedkeuren van de notulen, werd overgegaan tot de stemmingen. Als secundus-leden van het Class. Be stuur werden gekozen ds. J. Brons te' Scherpenisse en ds. J, M. Ba- rendrecht te Noordgóuwc. Als pri mus-, secundus- en tórtiair afgevaar digde naar de verdubbelde Generale Synode in November a.s., werden ge kozen resp. de ouderlingen A. C. Goudzwaard te Zierikzee, J. C. de Rooy te St. Philipsland en M. A. Ju- melet te Bruinisse. Hierna werd voortgegaan met het behandelen van de ordinanties by de nieuwe Kerkorde. Bij ordinantie 4, voor het Apostolaat, werden slechts enige wyzigingen aangenomen, be trekking hebbende op financiële za ken. By ordinantie 17, voor de trak tementen en pensioenen, werd als be zwaar algemeen gevoeld, dat het vaststellen van minimum traktemen ten en pensioenen by generale rege ling zal geschieden. Wat ordinantie 18, (voor het toezicht) betreft, achtte men het gewenst, dat een regeling voor de verzorging der plaatselyke ai-chieven zou komen. Bij ordinantie 19, (voor de behandeling van bezwa ren en geschillen), wilde de vergade ring liever, dat niet alle bezwaren en geschillen direct voor een provin ciale commissie zouden worden ge bracht. In ordinantie 20, (voor het verband met andere kerken) wilde men overal, waar sprake is van bui tenlandse kerken waarmee de Ned. Herv. kerk door bijzondere banden van belijdenis of geschiedenis is ver bonden, lezen door bijzondere banden van geschiedenis". Ook acht te de vergadering het ongewenst, om in art. 1. allerlei namen te noemen zonder meer worde gesproken van: „het verband met andere Kerken". De wijzigingen, die later in voorge stelde Kerkorde en ordinanties zijn aangebracht, leverden niet veel stof tot bespreking op. Daar de Class, vergadering de voorgestelde figuur van de vicaris verwierp, moeten de wijzigingen, die daarop betrekking hebben, weer ongedaan gemaakt wor den. De Overgangsbepalingen, 155—-157, regelende het kerkelijk inschakelen van de bestaande zendingsverenigin gen. werden ir die zin gewijzigd, dat De pottenbakker op school. De heer N. van Hemink, meester- pottenbakker te 's-Gravenhage, bracht dezer dagen een bezoek aan de drie lagere scholen te Oud-Vosse- meer. Hij demonstreerde voor de kin deren hoe het by het potten bakken gaat. Ook maakte de heer Hemink enige vaasjes en kannetjes met be hulp van een ronddraaiende schyf, waardoor het kleimodel in de juiste vorm kwam. Het was voor de kin deren een aangename en leerzame BENOEMING HULP-OFFICIER VAN JUSTITIE Als hulp-officier van Justitie voor het voorbereidend onderzoek naar in het Deviezenbesluit 1945 strafbaar (estelde feiten en naar strafbare fei- en, die daarmee in verband staan, is blijkens de Staatscourant van 28 Juni aangewezen, de heer J. L. v. Veeren, hoofdinspecteur-titulair van 's Rijksbelastingen te Vlissingen en de heer R. W. Zuur, hoofdinspecteur- titulair van 's Rijks belasting te Terneuzen. een uitstel van 10 jaar mogelijk is. De bepalingen 227230, regelende het zogenaamde „neven-pastoraat, gaven veel stof tot bespreking. Het principe werd aanvaard, maar de vergadering vroeg de Synode om een andere oplossing te zoeken. Bij artikel 239, over uitstel van de jus titiële leertucht, wenste men de ter mijn vah 10 jaar teruggebracht te zien op 5 jaar. Het was heel moeilijk om een eind stemming te houden. 'Veel is immers nog onzeker, teinyyl ook het Dienst boek nog maar ten dele bekend is. Vijf personen wensten zich van stemming te onthouden, terwijl de genoemde moeilijkheden voor 19 aan leiding (of mee' aanleiding) waren om tegen te stemmen; 17 stemden vóór. De agenda kon niet geheel afge werkt worden. Op 5 October zal de Claèsicale vergadering weer byeen- komen. zal tijdens de receptie, die duurt van 15 tót 17 uur, liggen in de Vlissing- se buitenhaven. Van 17 tot 20 uur wordt een vaartocht gemaakt. Belgische pantserauto for ceerde versperring bij de grens. Verdween daarna op Belgisch grondgebied. In de buurt van Westdorpe is een pantserauto uit België er in ge slaagd tot tweemaal toe de grens te passeren. Met gedoofde lichten kwam cle wagen Nederland binnenryden. On- middeliyk nadat de ambtenaren van de Invoer en Accynzen de wagen had den ontdekt, namen zy maatregelen om de wagen bij zijn terugkeer te snappen. Zij spanden daartoe 'n staal kabel tussen twee bomen over de weg. Toen de wagen terug kwam sommeer de een der ambtenaren de wagen om te stoppen. Hieraan werd geen gehoor gegeven. Er werd daarna op ae wa gen geschoten, doch de kogels ket sten op de bepantsering af. Ook de staalkabel bleek niet te helpen. De chauffeur gaf nl. vol gas en forceerde de versperring. De kabel sloeg met grote kracht tegen het hek van een boerderij, dat geheel vernield werd. De douaniers zetten meteen de ach tervolging in, doch de wagen was spoedig op Belgisch grondgebied ver dwenen. Moedermelkcentrale te Goes opgericht. Donderdagavond is op instigatie van de afd. Zuid Beveland-West van het Ned. Rode Kruis en in samen werking met de andere Kruisvereni gingen te Goes een moedermelkcen trale opgericht. De bijeenkomst, die in de Prinö van Oranje werd gehouden, stond onder leiding van de heer A. J. van Heel. Drs. G. G. Mastenbroek uit Amster dam zette uiteen hoe deze moeder- melkdienst functionneert. In hetzelf de laboratorium waar bloedplasma wordt bereid, verwerkt men moeder melk tot poeder en dat poeder wordt verstrekt aan ziekenhuizen en kli nieken, waar babies vertoeven, die dringend de melk nodig hebben. Met een filmpje werd dit nader toe gelicht. Dr. P. K. de Haas vertelde hoe de organisatie op Beveland zal werken. De wijkverpleegsters krygen flessen in depot en g.even die af aan jonge moeders, die aan déze dienst willen meewerken. Te Goes worden de fles sen in een diepvriesinrichting be waard en later worden ze door de vervoersmaatschappijen gratis naar Amsterdam vervoerd ter bewerking. Het dépot te Goes zal gevestigd zijn in het Medisch centrum. Dr. de Haas deed een beroep op de moeders, huisartsen en wykverpleegsters om aan deze dienst mede te werken. GRENS TUSSEN WATERSCHAP- TEN. In het Provinciaal Blad van Zee land is het Statenbesluit tot vaststel ling van een nieuwe grens tussen het waterschap De Breede Watering-Be- westen-Yerseke en het waterschap Goe8sche-c.-a. gepubliceerd. flns3 Bij het open zetten van mijn kraan, Denk ik spontaan: H Wees ZUINIG met leidingwater I Eindexamen Goese Lyceum. Aan het Goese Lj'ceum, afd. H. BK 5.-B. slaagden: J. H. Beenakker. E. J. P. de Groof, G. van Riet en M. A. A. J. Speelman, allen Goes; B. Eversdyk en A. Reijnhoudt, beide Klóetinge; A. E. Hulsbergen, Hoedekenskerke; Wi M. Kooman, Wemeldinge; G. H. Ossel, Hansweert; A. J. van de Vel de, Yerseke; C. P. Wiskerke, Co- lijnsplaat, J, J. Wiskerke, Kruinin- gen en R. J. M;. Nooren, Leeuw arden. Afgewezen: drie. Cariflonconcert te Veere, Zaterdagavond van 6.30 tot 7.30 uur verzorgt de beiaardier Jan Kwist op het Veerse carillon het vyfde zomer avondconcert. Het programma luidt als volgt: 1. Toccata voor klokkenspel, Mosman; 2. Gavotte, Martini; 3. a. Limburg, myn vaderland; b. Merck toch hoe sterek, Tyssen; 4. Mars, Hartop; 5. a. Grootvaders klok; b. Hutje by de zee; 6. Salute d'Amour, Elgar; 7. a. Wol- galied; b. Russisch Iclokkenspel, Le- har; 8. Mars, H&ndel; 9. a. Nina bo bo; b. Terang boelan; c. Sarine; 10. Menuet, Baustetter. De heer G. P. Wljtenburg. .werkzaam ter gemeentesecretarie te Vlissingen, be haalde >e "s-Gravenhage het diploma Gemeente-administratie, late gedeelte. De loop der Zeeuwse bevolking. In het Provinciaal Blad van Zee land is een overzicht gepubliceerd van de loop der bevolking in de Zeeuwse gemeenten gedurende 1949. Zoals reeds gemeld nam de totale bevolking van de provincie toe van 265.759 personen (namelyk 133.571 mannen en 132.188 vrouwen) tot 268.609 personen (135.057 mannen en 133.552 vrouwen). Er werden 5532 levende kinderen geboren en 2422 inwoners overleden. Er vestig den zich 13.189 personen in de pro vincie, terwyl er 13.458 vertrokken. Het inwonerstal van Zeeland's kleinste gemeente, Serooskerke op Schouwen, daalde van 227 tot 221. Er werden drie kinderen geboren en drie inwoners stierven, maar er ver trokken 6 mensen meer, dan zich er vestigden. DE BURGEMEESTERS INSTALLATIE. Naar wij vernemen zal de intrede van de nieuwe Middelburgse burge meester, mr, dr. N. Bolkestein op Maandagmiddag a.s. niet met fees telijkheden gepaard gaan. Na de in stallatie in het Schuttershof zullen de raadsleden met de burgemeester kennis kunnen maken, evenals per sonen uit de burgerij, die daartoe schriftelijk de wens 'uiten. Burge meester Bolkestein zal Dinsdag zijn taak aanvatten. Moet een rendabel bedrijf worden. De plannen om op het eiland Tholen een werkplaats voor minder-valide arbeiders te stichten zijn thans in een nieuw stadium gekomen, doordat de Nederlandse vereniging A.V.O. (Arbeid voor Onvolwaardigen) aan de gemeentebesturen op het eiland Tholen hulp heeft toegezegd b|j de exploi tatie van zo'n werkplaats. Nadat door de vereniging van bur gemeesters en secretarissen op Tho len éen eerste bespreking was gehou den met de heer J. C. de Voogd, acij.- directeur van de A.V.O. is thans by de gemeentebesturen een voorstel in gediend om tot stichting van een werkplaats over te gaan. Aangezien op het eiland Tholen dringend behoefte bestaat aan zo'n werkplaats, omdat men door het vrijwel ontbreken van industrie te weinig mogelijkheden voor minder- validen heeft, zullen de gemeentebe sturen dit voorstel ongetwijfeld niet sympathie begroeten. RENDABEL BEDRIJF. Het ligt in de bedoeling deze werk plaats op een economisch-verant- woorde basis te stellen, waarvoor de A.V.O. een werkobject heeft gevon den. Men wil namelyk acht stempel- machines aankopen voor het vervaar digen van metalen plaatjes, die in adresseermachines gebruikt worden. Voorlopig kan een contract geslo ten worden voor de levering van 40.000 adresplaatjes per week. Aangenomen wordt, dat na een aanlooptijd van twee tot vier weken, acht minder-valide arbeiders voldoen de vaardigheid verworven zullen heb ben om dit eenvoudige werk te doen. HET LOON. Hebben ze enige routine verworven dan komen ze al spoedig tot een pro ductie van 50 plaatjes per uur. De snelst-reagerende arbeiders kunnen het zelfs brengen tot 60 plaatjes per uur. Dit betekent, dat ze kunnen ko men tot een weekloon van 30.tot 36.per week bij een acht-en veer- tig-urige werkweek. Is het bedryf eenmaal in werking, dan kan overwogen worden of het zin heeft tot een twee-ploegenstelsel over te gaan, waardoor totaal 16 ar beiders aan werk geholpen kunnen worden. OPRICHTINGSKOSTEN. Voor de inrichting van de werk plaats en de eerste lopende kosten is een bedrag van 9000.nodig en Katholieke onderwijzersdag voor Zeeland. De katholieke onderwijzersdag voor Zeeland, die gisteren te Terneuzen werd gehouden, werd begonnen met een mis, die in de parochiekerk te Terneuzen werd opgedragen door de heer H. van Loon, geestelijk advi seur van de afdeling Hulst. Na af loop daarvan kwamen de deelnemers bijeen in het Concertgebouw, waar de heer J. Cornelis, hoofd van de R. K. lagere school te IJzendyke allen welkom heette. Pater Even, overste van hot Augustijnen-convent te Sluis, hield daarna een rede over de opvoeding der jeugd aan de hand van de in 1929 verschenen pauselij ke cycliek over de opvoeding. Daar na sprak pater drs. L. Goossen O. F. M. uit Den Bosch over het vluchte lingenprobleem in Duitsland. Spre ker, die zelf ooggetuige was van de ontredderde toestanden in dit land. legde vooral de nadruk op het nu- pend gebrek aan priesters. Na cic lunch werden de vele fraaie stands van schoolbehoeften bezichtigd en sprak nog de heer A. v. d. Berg, hoofdbestuurslid van de katholieke onderwijzersvereniging en een der aanwezige Belgische onderwijzers. Met een zeer interessante lezing met lichtbeelden over Rome door dr. W. Theunissen uit Den Bosch, werd deze dag gesloten. Te Vlissingen behaalden het diploma A ziekenverpleging de zusters G. Otte en C. Visser (beiden Bethesda) en G Baart (St. Joseph-ziekenhuis). Politierechter Middelburg Mishandeling van een politieagent. Door de Politierechter te Middelburg is Wegens belediging van C. W. B. te (Sroede, J. M. V., echtgenote van E. V. te Groede, bij verstek tot f 15 of 10 dagen veroordeeld. M. N. te Middelburg had zich, toen hij in kennelijke staat van dronken schap verkeerde, verzet tegen een agent van politie, die hem op wilde brengen. Met een bevriend soldaat mishandelde hy de agent. Hy werd nu tot f 50.of 20 dagen veroor deeld. Wegens belediging van J. v. B. te Sluis, werd L. L. C., echtgenote van J. L., by verstek veroordeeld tot f 15 of 10 dagen. A. E. B., en E. L. B., te Biervliet, kregen wegens mishandeling van P. D. en J. Th. D., aldaar, ieder f 40. of 20 dagen. R. O. B., te Aardenburg, had in een schuur op zyn erf ongeveer 6V2 ton kunstmest in voorraad. Wegens ver boden nederlage werd hy veroordeeld tot f 1000.of 2 maanden, met te ruggave van de opbrengst van de in- beslag genomen kunstmest. Wegens valsheid in geschrift kreeg P. J. L. te Biervliet f 40.of 20 da gen. De eis was 1 week voorwaarde lijk en f 50.— of 20 dagen. Wegens mishandeling werd C. L. v. D., te Axel, veroordeeld tot 1 week gev. straf. Aan B. v. H., te Oisterwijk, was ten laste gelegd, dat 'hij uit een café te Westdorpe een bonbonnière en een lucifersstandaard had weggenomen. Hij verklaarde nu, dit als dronken- mansgrap te hebben gedaan. Latei- had hij de voorwerpen terug willen brengen, maar hij was hiertoe nog niet in de gelegenheid geweest. Con form de eis werd hy nu tot f 15.of 10 dagen veroordeeld. verwacht wordt, dat de zeven ge meentebesturen elk voor een bedrag van 1000.zullen deelnemen. Nog geen beslissing is genomen over de gemeente, waar de werk plaats gevestigd zal worden. Men heeft gedacht aan Maartensdijk en aan Tholen. In elk geval zal er voor gezorgd worden, dat minder-validen uit an dere plaatsen van het eiland vervoer naar de werkplaats krijgen. SNELLE BESLISSING Verlenen de gemeenteraden de ver eiste goedkeuring op dit plan, dan bestaat de mogelijkheid reeds op zeer korte termijn het nieuwe bedryf je in werking te stellen en heeft het ei land Tholen het begin gemaakt met de oplossing van een probleem, dat voor dit gebied al byzonder moeilyk lag. zo moeiiyk, dat men in het ver leden voor de minder-validen en min- der-volwaardigen niet veel anders kon doen, dan ze buiten het arbeids proces te laten. Een uilgelezen collectie KAMGAREN.CHEVIOTTE- «n TWEED C0STUUMS vanaf 52.75 DEMI-SAIS0NS vanaf 69.25 SP0RTC0LBERTS vanaf 35.40 HEREH REGENJASSEN in garbardine, Egyptisch katoen, Loden en gummi. ESDERS KLEDING betekent: eigen fabrikaat, prima kleer- makerswerk, betere pasvorm, langere levensduur en voordeliger in prijs. LANGE NOORDSTRAAT 10-12 MIDDELBURG Mr. W. Nleuwenhuysen als rechter geïnstalleerd. Gistermorgen werden bij de Rot terdamse rechtbank mr. H. P. A. Achterberg, voorheen substituut-grif fier bij de Hoge Raad, en mr. W. Nieuwenhuysen, voorheen plaatsver vangend rechter te Rotterdam en Middelburg en plaatsvervangend kan tonrechter te Zierikzee, als rechter geïnstalleerd. Nadat de griffier, mr. J. C. T. Pull ter Gunne, de acte van beëdiging had voorgelezen, werden de nieuwe rech ters o.m. toegesproken door de pre sident, mr. J. Vollenhoven. Mossels voor de oesterkwekerijen worden reeds gezaaid. In de wereld der oesterkwekers gaat thans de drukte weer beginnen. Vele kwekers houden zich namelyk aan de oude regel: „Met de Kruiningse ker mis de pannen in het water". Daarom is men deze week begonnen met het zaaien van de mosselschelpen, die in grote partyen van de opslagplaatsen nabij Dreischor naar de Yersekse bank worden gebracht. Het gemeentebestuur van Dreischor en het bestuur van de polder Dreischor hebben namelijk toegestaan, dat de op de Grevelingeii geviste mosselschelpen op de plaatsen, waar ze gevangen zijn. bewaard mogen blijven. Voor de oés- terkwekerij zijn mossels onmisbaar. Men haalde ze zelfs "uit Denemarken, zodat het een grote deviezenbesparing is. wanneer nu binnenlandse mosselen gebruikt kunnen worden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 2