PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Rusland: Aanval op Noord-Korea onwettig Grootse Iandbouwmanifestatie gehouden in Oostburg Truman: Amerika is niet in oorlog 0E BILT Mac Arthur verkeerde in levensgevaar Hoofdstad van Noord-Korea zwaar gebombardeerd NEDERLANDSE VL00TEENHEDEN NAAR DE STRIJD IN KOREA Minister van Justitie benoemd. /waossu GEHARREWAR OM DE MACHT OVER DE POLITIE Zeeuwsch Vlaanderen herstelde tegen de verdrukking in VOORSPELT: 193e Jaargang - No.152 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F van de Velde en F. B. den Boer Adj W de Pagter. Hoofdred.. G. BalUntljn. Pl.verv.: W. Leertouwer en a. A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw,; £r. p p. 1 4.15 oer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, 3RESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 30 Juni 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2J0. ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels f 1.—, Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg Bur Vlisslngen Walsti 58—60 tel 2355. 4 Lijnen (b.g.g 2861 of 2160); M'burg Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924; Goes: L, Vorststr 63. tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Pr Mauritsstr 12. tel. L02; Terneuzen: Brouwerljstr. 2; Zierikzee: N Bogardstr. C 160. tel. 28 Donderdag heeft Sowjet Rusland door middel van een boodschap aan Trygve Lie, radiouitzendingen en een verklaring aan de Amerikaan se ambassadeur te Moskou geantwoord op de Amerikaanse verklaring over Korea. Moskou stelt in de eerste plaats vast, dat de gebeurtenissen werden veroorzaakt door een Zuid Koreaanse aanval op Noord Korea, waardoor de verantwoordelijkheid voor alles op Zuid Korea rust en op degenen, die achter haar staan. Rusland heeft zijn troepen eerder uit Korea te ruggetrokken, dan Amerika en bevestigde daardoor zijn traditioneel be ginsel van niet-inmenging in de binnenlandse zaken van andere staten. Moskou noemt verder de besluiten van de Veiligheidsraad onwettig, omdat die genomen hadden moeten worden met eenstemmigheid van vijf permanente leden, terwijl China en Rusland niet tegenwoordig waren en dit vyftal dus niet werd bereikt. Dat Rusland de bijeenkomst van de Veiligheidsraad niet bywoonde, spruit voort uit het feit, dat de houding van Amerika zulks onmogelijk maakte. Amerikaanse, Britse en Franse woordvoerders hebben de Russische verklaring onaanvaardbaar genoemd, omdat het niet aangaat de Vei ligheidsraad lam te laten leggen door de afwezigheid van leden. Als Rus land bezwaren heeft tegen de gang van zaken, zoals die geweest is, bad het deze bezwaren in de vergadering van de Raad kenbaar moeten maken. fevaar hebben verkeerd toen na een esprelcing, die zij voerden, het vlieg veld Soewon gebombardeerd werd. Rhee en zijn gezelschap konden zich slechts redden door vlak voor de start uit een vliegtuig te springen, terwijl Noord Koreaanse toestellen neer doken en het vuur openden. Reuter meldt intussen, dat Malik en Sobolof, de twee voornaamste Sowjetfunctionnarissen bij de V.N. binnenkort Amerika zullen verlaten en naar Rusland terugkeren. Ver schillende Sowjetfiguren in Amerika zijn reeds vertrokken. Van grote betekenis is een giste ren door Truman op zijn eerste pers conferentie na het uitbreken van het conflict afgelegde verklaring. Tru man zeide, dat de actie op Korea 'n politionele actie is om een bandieten- aanval af te slaan. Uitdrukkelijk verklaarde hij, dat de Verenigde Staten niet in oorlog zijn. Verscheidene staten, waaronder ook Nederland, hebben inmiddels verklaard, dat zij instemmen met t besluit van de Veiligheidsraad, dat Korea steun mag worden verleend. Australië heeft zijn vloot, evenals Engeland, ter beschikking van de Verenigde Staten gesteld. Amerika heeft strenge economische sancties tegen Noord Korea afgekondigd. De gehele uitvoer naar dit gebied is ge staakt. Tsjecho Slowakije heeft bij Tryg ve Lie geprotesteerd tegen de „on wettige besluiten van de Veiligheids raad" inzake Korea. Inmiddels neemt Amerika aan zijn Westkust maatregelen tegenover eventuele aanvalsacties, terwijl in de Caraibische Zee de voorlopige alarmtoestand is afgekondigd. De militaire situatie. Omtrent de militaire situatie kan worden medegedeeld, dat generaal Mac Arthur een tweedaags bezoek aan Korea heeft gebracht. Hij arri veerde te Soewon, toen Noord Ko reaanse vliegtuigen een hevige luchtaanval op dit vliegveld deden. De Amerikanen hadden enkele ge wonden, Mac Arthur zelf bleef on gedeerd. Mac Arthur is intussen te ruggekeerd naar Tokio. Na afloop van zijn bezoek verklaarde Mac Arthur van oordeel te zijn, dat de Zuid Koreaanse verdedigingslinies tamelijk goed gestabiliseerd waren. De stafchef van Mac Arthur ver klaarde, dat de Zuid Koreaanse troe pen ten Noorden van de Han ver slagen zijn en al hun zwaar materi aal hebbei) verloren. Hij meende, dat de Han absoluut als defensieli nie moet worden behouden. Zwaar Amerikaans materiaal wordt met spoed ter beschikking van de Zuide lijken gesteld. Uit nadere berichten blijkt, dat Mac Arthur en de president van Zuid Korea, Rhee, in groot levens- Voorstellen over toekomst van Eritrea. De commissie van de Ver. Naties voor Eritrea heeft gisteren na maan den van beraadslagingen ter plaat se drie voorstellen gedaan over de toekomst van de voormalige Itali aanse kolonie in Oost-Afrika, name lijk: 1. Vereniging van Ethiopië en Eri trea in federatief verband; 2. Ethiopië krijgt he recht Eri trea in te lijven; 3. Een trustschap van de Ver. Na ties over Eritrea gedurende tien jaar, waarna het onafhankelijkheid zal worden verleend. Daar de commisie geen overeen stemming heeft kunnen bereiken, zal de algemene vergadering der Ver. Naties in haar vergadering in de ko mende herfst het gehele vraagstuk opnieuw in bespreking moeten ne men. Toeristen verlaten Zwitser land. Honderden buitenlandse toeristen, onder wie vele Amerikanen, hebben hun hotelbespreking in Zwitserland opgezegd in verband met de oorlog in Korea. Vele vacantiegangers te St. Moritz, Gstad, Grindelwald en Davos, hebben hun verblijf bekort en keren naar hun land terug. Hetzelfde ge schiedt in Genève, Lr.usanne Mon- treux en Vevey. Verklaard wordt, dat de terug tocht uit Seoel voor Mac Arthur en de zijnen een dramatische aanblik opleverde. Honderden Koreanen zijn om het leven gekomen toen zij trachtten in Seoel over een brug over de Han te vluchten, juist toen die opgeblazen werd. Dit geschiedde toen Zuid Koreanen nog een groot deel van de stad in hun bezit had den. Hun terugtocht werd afgesne den. De Koreanen hergroeperen thans hun leger ten Zuiden van de Han. Ten N. O. van Seoel is Kimpo met het bijbehorende vliegveld heroveid. De Amerikaanse verliezen zijn tpt dusver zeer gering, nl. drie doden en twaalf vermisten. De resultaten van de Amerikaanse bombardementen I worden „slechts redelijk" genoemd. LUCHTAANVAL OP PHOXGYAXG? Radio Moskou, dat berichten uit Phongyang uitzond, heeft gisteravond verklaard, dat 27 Amerikaanse su perforten een aanval hebben gedaan op de Noord-Koreaanse hoofdstad en drie honderd bommen van verschil lend gewicht hadden afgeworpen, waardoor vele gebouwen werden vernield en een aanzienlijk aantal slachtoffers te betreuren is, MAO TSE TOEXG SPRAK. Radio Moskou heeft Donderdag avond een verklaring van de Chinese communistische leider Mao Tse Toeng uitgezonden, waarin deze zei, dat de „Amerikaanse agressie" in Korea een uitgebreid en beslissend verzet bij de volkeren van Azië zal ooroepen. Mao beschuldigde president Truman er van „alle Amerikaanse verplich tingen en beloften in stukken te hebben gescheurd". Hij zei „De volkeren moeten hun eigen nroblemen ooiossen, zoals het Chinese volk bewezen heeft". Belangrijke regeringsverklaring (Van onze parlementaire redacteur) In de Donderdagmiddag gehouden vergadering van de Tweede Kamer heeft de voorzitter, dr. L. G. Kortenhorst, aan de leden een hem door de vice-president van de Raad van ministers, de minister zonder portefeuille nir. J. H. M. van Schaik, toegestuurde verklaring over Korea voorgelezen. Deze verklaring luidt „De Nederlandse regering heeft met bezorgdheid kennis genomen van de aanranding van de vrede, welke enkele dagen geleden in de vorm van een aanval op de Republiek Korea door Noord-Kore anse troepen is ge pleegd. Het verheugt haar, dat de Veiligheidsraad zich terzake snel heeft beraden en zij heeft met waar dering kennis genomen van de reso lutie van de Veiligheidsraad van 25 en 27 Juni j.l. De regering heeft besloten gevolg te geven aan de aanbeveling, welke in de resolutie van 27 Juni tot de le den van de Verenigde Naties is ge richt om bijstand aan de Republiek Korea te verlenen met het doel de gewapende aanval door de strijd krachten van Noord Korea het hoofd te bieden en bij te dragen tot herstel van vrede en veiligheid in het betrok ken gebied. Teneinde een doeltreffende uitvoe ring van de aanbeveling van de Vei ligheidsraad te bevorderen, over weegt de Nederlandse regering zee strijdkrachten vrij te maken, welke zullen kunnen deelnemen aan de noodzakelijke maatregelen in ge noemd gebied. Nauw overleg vindt plaats met Indonesië en de Benelux-partners over de toestand en de maatregelen, welke deze van de leden der Ver enigde Naties vereist. De voorzitter voegde hieraan toe, dat de regering Vrijdagmiddag om één uur over deze brief met de Ka mer van gedachten wil - wisselen en Verjaardag Prins Bernhard in kleine kring gevierd. De verjaardag van Prins Bernhard werd dit jaar, in tegenstelling met andere jaren, in kleine kring ge vierd. Leerlingen van een lagere school in Amsterdam-Oost bezorgden gis termorgen op het paleis een met an jers versierd modelvliegtuig voor de Prins. Vishandelaren betalen niet De bedrijfsgroep détailhandel is op grote schaal overgegaan tot het invorderen van de vakgroepcontribu ties détailhandel in vis over de jaren na de oorlog. Een aantal vishande laren twijfelt er echter aan of deze contributie werkelijk verschuldigd is en heeft dan ook geweigerd de con tributie te betalen. De vishandelaren willen het tot, egn proces laten ko men. Maximumprijs margarine blijft nog van kracht. De maximum-prijs voor margarine die per 1 Juli zou worden vrijgela ten, blyft voorlopig gehandhaafd op 34 cent per half pond, aldus Het Parool. dat de minister-president, dr. W. Drees, zich bereid verklaard heeft, dan vragen te beantwoorden. Hij zal de verklaring daarom Vrij dagmiddag om één uur aan de orde stellen. In Indonesië zijn momenteel aan wezig drie- torpedobootjagers, drie mijnenvegers en enkele patrouille vaartuigen. Mr. A. A. M. Struycken benoemd. Bij Koninklyk Besluit van 28 Juni is met ingang van 10 Juli benoemd tot minister van Justitie mr. A. A. M. Struyeken, wethouder van de ge meente Breda. Mr. A. A. M. Struyeken werd op 27 December 1906 te Breda geboren. Hij studeerde rechten te Nijmegen en deed op 29 Januari 1932 zijn doctoraal exa men. Hij vestigde zich als advocaat en procureur te Breda en werd in 1935 lid van de gemeenteraad voor de Katholieke Staatspartij. In 1937 werd hij fractie-voorzitter voor deze partij in de raad. In 1938 werd de nieuwe mi nister te Breda benoemd tot wethou der der bedrijven en in hetzelfde jaar werd hij lid van de Provinciale Staten in Noord-Brabant. In 1941 bedankte hij als zodanig als protest tegen door de bezetter genomen maatregelen. In 1941 kreeg hij de leiding van de sociale dienst van N.V. Hollandse Kunstzijde Industrie te Breda, met opdracht voor deze onderneming een sociale ontwik keling voor te bereiden, gebaseerd op de na-oorlogse structuur. Van 4 Mei 1942 tot December 1942 zat mr. Struy eken als gijzelaar te St. Michelsgestel. Na de bevrijding van Breda werd hij in Nov. 1944 wethouder van finan ciën en bedrijven en was daarbij spe ciaal belast met de zorg voor vluchte lingen en evacué's. Mr. Struyeken bekleedt tal van maat schappelijke functies. Hij is de zoon van dr. A. J. L. Struy eken. lid van de koninklijke academie voor wetenschappen en ere-doctor van de Leidse universiteit, arts te Breda. Met de benoeming van mr. Struy eken tot minister van Justitie wordt de derde Bredanaar "tot een functie van minister geroepen. Zijn voorgan gers waren minister Nelissen (Justi tie) en minister Verschuur (o.a. So ciale Zaken). De benoeming van mr. Struyeken is voor Breda als een ver rassing gekomen. Ontscheping troepentransport- schepen. Taylor" wórdt 1 Juli omstreeks 10 uur voor de sluizen te IJmuiden verwacht. De ontscheping te Amster dam begint des middags te: 14.40 uur. Het trocpenschip „Goya" wordt 3 Juli. eveneens omstreeks 10 uur te IJmuiden verwacht. De ontsche ping begint te 14.00 uur. Luchtlijn tussen Nieuw Guinea en Nederland. De K.L.M. zal een luchtlijn openen tussen Nieuw-Guinea en Nederland. Voorlopig zal eens in de veertien da gen een vlucht worden gehouden. Er zal niet via Djakarta gevlogen wor den. Met het eerste vliegtuig zullen voornamelijk technisch geschoolden vertrekken. MACARTHUR'S WAPENS VOOR KOREA aLhEWKaanse a LUCHTHAVEN ©COMMUNISTISCHE VLOOTBASlS COMMUNISTISCHE r LUCHTHAVEN Nederlandse gemeenten wensen decentralisatie onder Binnenlandse Zaken. (Van onze parlementaire redacteur) Het zal de man, die zonder licht heeft gereden, wel koud laten, of hy op de bon wordt gezet d^or een e°"ent. die onder het ministerie van Binnen- landze Zaken valt of door een die onder het departement van Justitie res sorteer.. oor a.- genr -itt-o. sturen vormt, wat men met één woord het politievraagstuk pleegt te noemen, echter een brandende kwestie. Er is dezer dagen een dik rapport] Men gaat er van uit, dat het toe- over verschenen van de commissie- zicht op de naleving van de gemeen- Langemeyer en daarin is zonder telijke en de provinciale verordenin- succes overigens een poging ge- gen en de Rijkswetten een gemeen- daan om een oplossing te vinden I telijke taaie is. Decentralisatie is ook «et troepensehip „General Harry voor de moeilijkheden, die reeds gewenst voor een goede handhaving ginds 18 November 1945 voortduren. van de openbare orde, want de ge- Vóór de oorlog kende men overal in ons land gemeentepolitie, die onder het ministerie van Binnenlandse Za ken viel. Gedurende de bezetting een- traliseei-den de Duitsers de politie en het in 1945 uitgevaardigde Po- Iitiebesluit bestendigde deze toestand, zij het, dat aanvankelijk 65 en later 127 gemeenten een eigen politie ble ven behouden. Van dat ogenblik af dateert het geharrewar. Er is een zeer ster ke stroming, die de vroegere situa tie terugwenst. Die wordt gevormd door de gemeentebestuurders, van wie de voorzitter van de Ver. van Ned. Gemeenten, mr. P. J. Oud, gis teren in een persconferentie de tolk was. Commissaris der Koningin opende de tentoonstelling. West Zeeuwsch Vlaanderen is in Oostburg dit jaar gastheer van de Zeeuw se Landbouw Maatschappij en Donderdag is de grote Landbouwtentoon stelling officieel geopend. Zij mag gezien worden, die tentoonstelling, want West Zeeuwsch Vlaanderen komt op indrukwekkende wyze voor den dag. Xiet alleen is in de grote tentoonstellingstent een expositie ingericht, waarop alles, wat ook maar enigszins met de landbouw verband houdt, wedijvert om uit te blinken zie de onberispelijke stands van de Provin ciale Gezondheidsdienst voor Zeeland, van de Ned. Heidemaatschappij, van de Ruilverkaveling, van de Bijenhouders, van de Landbouw-voorlichtings- dienst, van het Landbouwonderwijs en van de verschillende vrouwenver enigingen en vele particulieren maar daarnaast is op het open tentoon stellingsterrein een expositie van landbouwwerktuigen bijeen gebracht, die kortweg schitterend mag worden genoemd. Wie landbouwwerktuigen wil zien, kan hier beter terecht, dan op de zo hooggeroemde jaarbeurs van Brussel! verklaarde een bij uitstek deskundi ge. Het is waar; men kijkt er zijn ogen uit! Geen wonder, dat reeds de gehele dag de bezoekers toestroomden. Onder hen bevonden zich de Commissaris der Koningin, jhr. mr. A. F. C. de Ca- sembroot en zijn echtgenote, het voltallig bestuur van de Z.L.M. en vele provinciale autoriteiten. Om vyf uur des middags is de Landbouwtentoonstelling officieel geopend door de Commissaris, nadat des morgens in „De Blanke Top" te Cadzand een huishoudelijke vergade ring van het Z.L.M.-bestuur was ge houden, en het gezelschap in het be gin van de middag, onder leiding van de dijkgraaf van „Het Vrije van Sluis", de heer C. M. v. d. Broecke, een excursie naar de zeewering te Grocde had gemaakt. DE VLAG IX TOP. De openig der tentoonstelling ge schiedde door het hjjsen van de Z. L. M.-vla^. Jhr. de Casembroot gaf daarbjj uiting aan zijn grote bewondering voor hetgeen door de West Zeeuwsch Vlaamse boeren de laatste jaren is tot stand ge bracht. Slechts mensen met een on uitputtelijke energie kunnen slagen opvangen, zoals dit gebied er ontving en dan bovendien nog zulk een uit stekende tentoonstelling inrichten. Na deze korte plechtigheid maakte de Commissaris een wandeling over de tentoonstelling, waarbij zich een komisch incidentje voordeed. Zonder erg greep op een gegeven moment de Commissaris zich vast aan een Ijzerdraad. Dit bleek echter „schrikdraad" te zjjn en de electri- Het merkwaardigste van de tentoonstelling. Het merkwaardigste op deze tentoonstelling? Het is schrik niet een „geboorte- aankondigingsapparaat", dat uitgevonden is door de heren C. Vermeulen te Groede en M. Gunst te Goes. Was het tot dusver als er een veulen op komst was, noodzakelijk, dat de boer soms weken achtereen in de stal sliep om tijdig ter plaatse te zijn. Het nieuwe apparaat, dat op het achterdeel van de merrie gemonteerd wordt, maakt zulks overbo dig. De boer kan rustig in zijn bed slapen. Meldt het veulen zich, dan rinkelt er automa tisch een electrische bel. De boer springt zijn bed uit en kan zonder moeite tijdig aanwezig zijn Het apparaat wordt in Oostburg aardig gedemon streerd en trekt sterk de aan dacht. sche schok, voldoende sterk om vee in de weiden te houden, bleek ook sterk genoeg om de hoogste autori teit in onze provincie verschrikt ach teruit te doen springen. BURGEMEESTER HOEKZEMA SPREEKT. Om zes uur werden de gasten offi cieel door het gemeentebestuur ont vangen in 't spiksplinternieuwe Res taurant de Milliano. Hierbij heeft mr. K. Hoekzema, burgemeester van Oostburg, herin nerd aan de zware wonden, die West Zeeuwsch Vlaanderen en Oostburg in de oorlog zijn toegebracht. Vele daar van zyn geheeld, zo zelfs, dat men zich nauwelijks kan realiseren, welk een woestenij het hier was. Daarom is het goed, dat de Z.L.M. thans komt: wat de West Zeeuwsch Vlaam- meenten 'kunnen zelf het beste re kening houden met de plaatselijke omstandigheden. De grote grief van de gemeenten is, dat de toenmalige regering in 1945 door de uitvaardi ging van het Politiebesluit 'n streep haalde door de regeling, die van 1851 had gegolden, zonder dat de nood zaak daartoe dwong. Men heeft niet willen wachten, tot de Staten-Gene- raal er zich over kon uitspreken. De burgemeester bleef echter verant woordelijk voor de handhaving van de openbare orde, hoewel hij niet kon beschikken over een eigen appara tuur daarvoor! De politie hoort onder Binnenland se Zaken te vallen, aldus de gemeen ten, want politie is bestuur. Het mi nisterie van Justitie werkt geheel in de gecentraliseerde sfeer, terwijl Binnenlandse Zaken van oudsher gewend is te werken met een gede centraliseerd bestuursapparaat. Jus titie is voorts een machtsapparaat in dienst van de openbare orde en veiligheid en van ieder machtsappa raat kan misbruik worden gemaakt, zij is ook een contróle-apparaat en men acht het volkomen fout om aan ambtenaren, die controleren, ook 't gezag over de politie in handen te geven. Het rapport-Langemeyer werd niet veel anders dan een staalkaart van meningen: het geeft een overzicht van het probleem, doch geen oplos sing. De Vereniging van Nederland se Gemeenten blijft naar die oplos sing streven. Met alle gepaste mid delen wordt getracht regering en volksvertegenwoordiging te bewegen, eindelyk een definitieve beslissing te nemen, die volgens haar zou moe ten neerkomen op het herstel van de vroegere toestand. log, met name op het gebied van de landbouwmechanisatie, verdient een eresaluut. Op ieder gebied is er trou wens vooruitgang, men ziet nieuwe wegen, nieuwe pleinen, riolering en waterzuivering van de modernste soort, openbare gebouwen, kerken en scholen. Oostburg is uit zijn as her rezen en er breekt voor West Zeeuwsch Vlaanderen een nieuwe pe riode aan. Helaas echter is het nieu we keurings- en tentoonstellingster rein van Oostburg niet tijdig gereed gekomen. Thans zal het worden in gewijd tijdens de grote veetentoon stelling op 20 September. Helaas is ook het nieuwe raadhuis nog steeds niet gereed, zodat de ontvangst el ders moet plaats hebben. Spr. prees zich echter gelukkig, dat zij kan ge schieden in dit nieuwe,moderne res taurant. (zie vervolg op pag. 2) TOENEMENDE BEWOLKING. Vooral in de Oostelijke helft van het land aanvankelijk zonnig, warm weer. Van het Westen uit toenemen de bewolking en plaatselijk enige lichte regen en daling van tempera tuur. Zwakke tot matige, in de Noor delijke oaovincies tijdelijk vrij krach- se boer gepresteerd heeft na de oor- tig® wind tussan Zuidwest en West,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1