PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Oorlog tussen Noord- en Zuid Korea Zeeuws Oorlogsmuseum geopend DE BILT Amerika zendt wapen hulp aan het Zuiden Noordelijken boekten successen TWEEDE KAMER-LEDEN BEZORGD OVER N1EUW-GUINEA TRUMAN v Bezorgd, maar niet verontrust DEN HAAG: FRANSE REGERING VERSLAGEN Staatssecretaris van Oorlog sprak openingsrede uit WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 193e Jaargang - No. 148 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. vaD de Velde en F. B. den Boer Adj W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintrju. PLverv.: W. Leertouwer en £L A Bossharót ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.9C p. kw.; £r. p. p. 1 4.15 oer kro Losse nummers 10 cent. Bur Vllsslngen Walstr 58—60 tel 2355. 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 3160); M'burg Londense Kaal 29, tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Pr Maurttsstr 12. tel 102; Terneuzen: Brouwerijstr. 2; Zierikzee: N Bogardstr^cmjeLM Maandag 26 Juni 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie 12J0. Ingez. mededelingen dubbel tarief. fCleine advertenties (max. 8 regel»): van 1-5 regels f 1.-. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. In de avonduren van Zaterdag ïs in Europa bekend geworden, dat Zondagmorgen vroeg (plaatselijke tijd), de communistische volksrepu bliek Noord Korea de oorlog had verklaard aan Zuid Korea. De grenslijn tussen deze beide onafhankelijke delen, waarin Korea na de tweede we reldoorlog uiteen gevallen is en die gevormd wordt door de 38ste breedte graad, is overschreden door een Noord Koreaanse legermacht, waarvan de sterkte nog al verschillend getaxeerd wordt. De schattingen lopen uiteen tussen 100.000 en 180.000 door Rusland opgeleide en met vliegtui gen en pantserwagens uitgeruste troepen. Het Zuid Koreaanse leger bestaat uit 90 it 95.000 man, maar heeft geen vliegtuigen. Niettemin zou het volgens Amerikaanse deskundigen enkele weken stand kunnen houden. De oorlogsverklaring heeft in de wereld een grote spanning te weeg geroepen, omdat van Amerikaanse zijde herhaaldelijk verklaard is, dat Zuid Korea nooit in de steek zou worden gelaten als zich een conflict mocht voordoen. Zuid Korea wordt namelyk als Amerikaanse, Noord Korea als Russische invloedssfeer beschouwd. Voor het eerst botsen hier dus Amerikaanse en Russische belangen in een gewapend conflict op elkaar. De Veiligheidsraad, die Zondagavond bijeen kwam, heeft de Noord Ko reaanse aanval als een daad van agressie gekenmerkt en terugtrekking der invallende troepen tot achter de 38ste breedtegraad bevolen. De regering der Ver. Staten heeft, naar Reuter meldt, generaal Mac Arthur bevolen om alle beschikbare wapenhulp met spoed van Japan naar Zuid Korea te zenden, ten einde de inval van de communistische volks republiek af te slaan. De Noord Koreaanse volksrepubliek meldt op haar beurt, dat Zuid Korea de aanval is begonnen. Japan, heeft medegedeeld, dat de Amerikaanse luchtmacht Maandag zal beginnen met zich te Seoel be vindende Amerikaanse burgers weg te voeren. De Amerikanen zullen worden weggebracht in transport vliegtuigen, die door jagers zullen worden gedekt. Men meent, dat zich in Zuid Korea in totaal ongeveer twee duizend Amerikanen bevinden. De vijandelijkheden Uit de verwarde berichten over het verloop der vijandelijkheden blijkt, dat de Noord Koreaanse troepen leeds sedert 16 Juni met een inval dreigden. De aanval werd met infan terie, artillerie, gevechtswagens, pantserwagens en anti-tankeenheden ingezet op het schiereiland Ongjia. Daarna begonnen de gevechten langs de gehele grens. Vijf en een half uur na het begin werd het spoorweg- knöoppunt Kaesong^ 65 km. van de Zuid Koreaanse hooldstad Seoel, be zet. Bovendien werden bij Kongnoeng met 20 schepen landingstroepen aan wal gebracht en op verscheidene an dere plgatsen commandotroepen ge land. Russische vliegtuigen hebben Jongdongpo, een spoorwegstation bij Seoel, uit de lucht oeschoten. Ongjia, 150 km. ten N.W. van Seoel, werd door de Noordelijke troepen bezet. Ten N.O. van Seoel zijn de troepen nog maar 20 km. van Seoel verwij derd. Het gehele gebied ten W. van de rivier Imjia, die de 38ste breedte graad ten N. van Seoel snijdt, is verloren gegaan. De Imjia is reeds overschreden. De Zuid-Koreaanse minister van buitenlandse zaken, Ben Limb, ver klaarde te Seoel, dat het Zuid Ko reaanse leger op krachtdadige wijze weerstand biedt aan de Noord Kore aanse invallers, „om het land te. vry- vvaren voor de hel van de communis tische tyrannie." „De wereld weet, wie de aanval ler is", voegde hij hieraan toe. ver volgend: „Opnieuw hebben zij, die de mensen willen knechten, de Zon dagochtend uitgekozen voor een niet- uitgelokte aanval, waardoor onschul dige mannen, vrouwen en kinderen zonder waarschuwing zyn gedood." Volgens schatting der Zuid Koreanen 'zouden er reeds 4 k 5 duizend doden gevallen zyn. AANVAL OP AMERI KAANS VLIEGTUIG. Een Noord Koreaans „Jak"-ge- vechtsvliegtuig heeft 'n Amerikaans „C-54"-transporttoestel, dat zich op de grond op de Koreaanse luchtha ven Kimpo bevond, aangevallen en met machinegeweren beschoten. In het Amerikaanse toestel bevonden zich elf journalisten. Geen der Ame rikaanse inzittenden van het vlieg tuig werd gewond. Amerikaanse hulp President Syngman Khee van Zuid Korea heeft Zondagochtend telefo nisch een beroep om hulp gedaan op de geallieerde bevelhebber in Japan, de Amerikaanse generaal Douglas Mac Arthur. Amerika heeft daarna generaal Douglas Mac Arthur op dracht gegeven alle beschikbare wa penhulp met spoed van Japan naar Zuid Korea te zenden, teneinde een inval xan de communistische „volks republiek" in Noord Korea af te slaan. EVACUATIE RI KANEN. VAN A3IE- Brigade-generaal J. Crabb, plaats vervangend chef luchtoperaties van de Amerikaanse bezettingstroepen in Voorstel-Spaak over plan-Schuman. Paul Henri Spaak, voorzitter van de Raad van Europa, heeft te Straatsburg voorgesteld, dat de Raad van Europa de controle op zich zou nemen van het door Frankrijk voorgestelde gezagsor gaan voor de kolen- en staalindustrie. Indien het gezagsorgaan onder toezicht van een internationaal „parlement" geplaatst diende te worden, wees dit in de richting van de Raad van Straats burg. VeiligheidsraadAgressie Amerikaanse resolutie aangenomen. DINSDAG WEER VERGADERIXG. De Veiligheidsraad der Verenigdp Naties is Zondagavond byeen geko men, op verzoek der Verenigde Sta ten, ter behandeling van het conflict tussen Noord- en Zuid-Korea. Rus land was niet vertegenwoordigd in deze hijeenkomst. Trygve Lie deelde mede. rapport te hebben ontvangen, dat Noord- Korea een militaire actie begonnen is tegen Zuid-Korea. De commissie der V.X.. die op Korea vertoeft, heeft reeds staken der vijandelijkheden ver zocht en aan Lie rapport uitgebracht. Trygve Lie noemde het de plicht van de raad stappen te ondernemen om de vrede te herstellen. De com missie is van oordeel, dat de botsing de vrede in gevaar brengt. Amerika diende daarna een resolu tie in, waarin de inval van Noord Korea een daad van agressie wordt genoemd, voorts wordt verzocht om onmiddellijke beëindiging der ge vechten en de Noord-Koreaanse troe pen worden bevolen, zich onmiddellijk achter de 38ste breedtegraad terug te trekken. O]» voorstel van Egypte ging de Raad hierop uiteen voor drie kwar tier om te kunnen overleggen. Negen van de 10 leden, die aanwe zig waren, stemden daarna voor de resolutie. Yoego-Slavië steunde wel het verzoek tot staken der A'yande- lijkheden, maar onthield zich van stemming over de beide andere clan sul e.s. De zitting werd hierna tot Dinsdag verdaagd. Open brief aan Trygve Lie. De Secretaris-Generaal der Ver enigde Naties, Trygve Lie, heeft een „open brief aan de volken van de we reld" gepubliceerd, waarin hy plech tig belooft onvermoeid voort te zul len gaan met zijn pogingen vrede tot stand te brengen door middel van de Verenigde Naties. Een Vlaardingen heeft een methode uitgevonden om gefileerde haring te con serveren, zonder dat het, daarin aanwe zige vet ransig wordt. Bij de onderhandelende partijen komt steeds meer een bot „ja" tegenover een bot „neen" te staan. Blijkens het voorlopig verslag over de begroting van Uniezaken en Overzeese Ryksdelen bepleiten vele leden der Tweede Kamer en voorzich tige Nederlandse politiek ten aanzien van het zelfbeschikkingsrecht in Indonesië. Tevens wordt met zorg vastgesteld, dat de partjjen ten aan zien van Nieuw-Guinea steeds scherper tegenover elkaar komen te staan. De wereld kijkt naar Washington Londen Moskou zit er achter. Volgens het Witte Huis is president Truman, die zich met vacantie te Kansas City bevindt, „bezorgd, doch niet verontrust" over de aanval van Noord- en- Zuid-Korea. Een officiële Amerikaanse verkla ring bleef Zondag uit tot na de ver gadering van de Veiligheidsraad. DE MENING TE LONDEN. Waarnemers te Londen zijn van mening dat de houding der Verenigde Staten de enige van vitaal belang zijnde factor in de Koreaanse oorlog is. Zij vermoeden dat de Noord-Kore- aanse regering hulp zal krijgen van de twee machtige nabuurstaten van Noord-Korea, de Sowjet-Unie en het communistische China. Deze waarne mers wyzen erop dat de Noord-Ko reaanse regering nauwelijks in staat zou zijn geweest Zuid-Korea de oor log te verklaren, zonder verzekerd te zijn van morele steun van deze twee grote communistische mogendheden in Azië, of zelfs zonder hiertoe te zijn aangezet. Londense waarnemers wijzen er ver der op dat thans zal moeten blijken of de Amerikaanse regering bereid is zich moeite te getroosten, opdat Zuid-Korea, dat een Aziatisch brug genhoofd is tegen het communisme, niet verloren gaat. Indien de Verenigde Staten zouden besluiten dat Zuid-Korea niet mag worden prijs gegeven, zou dit wel eens een kostbare politiek kunnen blijken te zijn, waarby de Verenigde Staten het aangevallen land mogelijk volledige militaire hulp zouden moe ten verlenen, zonder dat het tot een oorlogsverklaring zou komen. NEDERLANDS COMMENTAAR. Welingelichte kringen in Den Haag zyn van mening, dat de aanval op Zuid-Korea een krachtproef zou be tekenen voor de Amerikaanse poli tiek in Azië. Men kan na deze aan- Belgische socialisten zetten strijd tegen Koning Leopold voort. Het Zaterdag gehouden congres van de Belgische Socialistische Partij heeft met algemene stemmen een motie aan genomen, waarin de beslissing van het nationale comité om met alle middelen de strijd tegen Koning Leopold voort te zetten, met voldoening wordt be groet. Met betrekking tot de konings kwestie bevestigde het congres de re solutie, die door de algemene raad van de Belgische Socialistische Partij op 17 Juni is aangenomen en waarin wordt verklaard, dat het verzet tegen de Ko ning zal worden voortgezet totdat deze zal zijn afgetreden. slag op de zelfstandigheid van een onafhankelijke staat, volgens de be richten met gebruikmaking van de meest moderne wapenen, constateren, dat men uit het stadium van de kou de oorlog begint te geraken in een fase, waarin actief wordt gevochten. Indien de Verenigde Staten Zuid-Ko rea aan zyn lot zouden overlaten, zou den de gevolgen voor Zuid-Azië van verstrekkende betekenis kunnen zyn. In deze kringen gelooft men daarom stellig, dat de Verenigde Staten niet zullen terugdeinzen voor vactieve steun aan de bedreigde staat. De ogen van de wereld zijn nog meer op Wash ington gericht dan op Seoel. Vele leden menen, dat ieder, die het met het zelfbeschikkingsrecht wél meent, moet beseffen, dat de toepassing daarvan alleen mogelyk is binnen een Indonesische staat, aan welks hoofd een regering staat, die j een open oog heeft voor de proble- j men. welke wij allen thans zo goed Ladislav Koprïva is als leider van kennen. Die regering moet er van het pas opgerichte ministerie van zijn doordrongen, dat het een bij uit- veiligheid in Tsjecho-Slowakije geko- stek Indonesisch belang is, dat de zen. i speciale behoeften en verlangens van de volkeren en gebiedsdelen van In- I donesië tot hun recht kunnen komen binnen de Indonesische gemeenschap. Een aantal leden constateert, dat de huidige Indonesische regering be seft, dat een loyaal zelfbeschikkings recht een Indonesisch belang vormt. Verscheidene leden, die de motie- Oud hebben gesteund, zeiden echter ook thans weer met kracht stelling te willen nemen tegen 't regerings beleid. Hun bezwaren zijn in het bi zonder tegen minister Van M'Aarse veen gericht Zij zrjr. van oordeel, dat de Unie ten aanzien van het zelf beschikkingsrecht kiaarb ijkclnk ge heel heeft gefaald. Men staat cri- Complot tegen Portugese regering Zaterdag is te Lissabon bekend ge maakt, dat gedurende drie jaar een complot tot omverwerping van de Por tugese regering is gesmeed. Zeven mannen, die er van beschuldigd wor den aan dit complot te hebben deelge nomen, stonden Zaterdag te Lissabon terecht. Zij zouden een bom-aanslag op de president hebben willen plegen en „oorlogswapens" in hun bezit hebben gehad. Het proces werd verdaagd. VertrOuwensmotie werd verworpen met absolute meerderheid. Regering heeft 242 dagen geregeerd. De regering Bidault is by de stem ming over de motie van vertrouwen verslagen met 352 tegen 230 stemmen. Zodra de uitslag van de stemming bekend was gemaakt, haastte Bidault zich naar het Elysée om de president. Vincent Auriol, het ontslag van zijn regering aan te bieden. Volgens de grondwet moet de regering aftreden, waarneem 311 afgevaardigden tegen haar stemmen. Dit is de eerste maal. dat een Franse regering bij stemming over een motie van vertrouwen met een absolute meer derheid in de Nationale Vergadering is verslagen. Minister-president Bidault verklaar de voordat de stemming in de Natio nale Vergadering begon, dat het „mis- schien moeilijk zou zijn opnieuw een Sowjet-brief aan Mc. Arthur. Tass heeft de tekst van een Sowjet- brief aan generaal Mac Arthur, welke Zaterdag overhandigd werd. bekend gemaakt. In deze brief wordt gepro testeerd „tegen de represaille-maatre gelen. in Japan door de Amerikaanse bezettingsautoriteiten en de Japanse regering genomen". Intussen heeft generaal Mac Arthur de Sowjet-brief over zijn beleid ten aanzien van Japan van de hand gewe zen. „Zelden", aldus de generaal, „heb ik zulk een opeenstapeling van ver draaide feiten gelezen". meerderheid in de Nationale Vergade ring te vormen". Men meent uit deze verklaring te moeten opmaken, dat de M.R.P. moge lijk zal weigeren deel te nemen aan een nieuwe regering om in de nabije toekomst algemene verkiezingen te kunnen forceren. 242 DAGEN. De verslagen x-egering-Bidault. de elfde Franse regering na de bevrijding, is 242 dagen in functie geweest. Jaarvergadering journalisten- organisaties. Op de tentoonstelling Mijlpaal 1950 te Arnhem hebben de Ned. Journalis tenkring en de Kath. Journalistenver eniging de jaarvergadering gehouden. Mr. M. Rooy wees er in zyn openings woord op, "dat de wet op de P.B.O. van toepassing kan worden op het perswezen. Een afzonderlijke rege ling van het perswezen achtte hij ge boden. Aansluiting bij een van de vakcentrales achtte hy voor de N.J.K. niet mogelyk. Over de positie van het dagblad bedrijf sprekende, wees hy er op, dat de omvang van de dagbladen nog te klein is. De papierprijzen zijn hoog. De onderhandelingen over de nieuwe C.A.O. voor journalisten zyn beëin digd. Het ontwerp zal aan de krin gen worden toegezonden. Er zal ge streefd worden naar meer contact met Belgische journalisten. In de middagvergadering sprak de heer Roov over de sociale positie van de journalist. „Moed, offervaardigheid en doorzettingsvermogen hebben Walcheren weer bewoonbaar gemaakt". „Moed, offervaardigheid en doorzettingsvermogen hebben het mogelyk gemaakt, dat de Walclierse grond weer bewoonbaar is. Diezelde moed, offervaardigheid en doorzettingsvermogen zullen ons kunnen brengen tot een gelukkige, vreedzame, harmonische samenleving." Met deze woorden verklaarde Zaterdagmiddag de Staatssecretaris van Oorlog, mr. W. H. Fockema Andreae, tijdens de officiële openingsbyeen- komst in café-restaurant „De Huifkar" te Middelburg, het Zeeuws Oor logsmuseum voor geopend. Zeer velen hadden gehoor gegeven aan de invitatie wan het bestuur der vereniging „Zeeuws Oorlogsmuseum" om de plechtige ingebruikneming van de zo kundig gerestaureerde Vlees hal in het gothisch gedeelte van het Stadhuis als oorlogs-museum by te wonen. Behalve de heer en mevrouw Fockema Andreae zagen wij onder meer de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Ca- sembroot, de Griffier der Staten, dr. B. D. H. Tellegen, de chef van de af deling Krijgsgeschiedenis van de Ge nerale Staf, generaal-majoor tit. b.d. D. A. van Hilten, de heer E. A. Kui pers van het departement van O.K. en W., de Gedeputeerden mr. A. J. van der Weel en de heer A. Schout, de wnd. burgemeester en de wethou ders van Middelburg, burgemeesters van andere Walcherse gemfeenten en vele anderen, die het restaurant tot in de hoeken vulden. De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van de vereniging .Zeeuws Oorlogsmuseum", de heer J. Jansen, de man die Walcheren van het water bevrijdde, helaas geen ge volg aan de uitnodiging om aanwe zig te zyn had kunnen geven. Ver volgens vertelde de heer Koene het een en ander over de totstandkoming van het museum en meer in het bij zonder van de inundatie-maquette, waarbij hij lof toezwaaide en dank bracht aan de velen, die hun mede werking verleenden, zoals Hoorn's Maquettestudio, de architect M. J. J. van Beveren, de directeur, de heer E. Visscher en het bestuur van de Ambachtsschool en niet in de laatste plaats de heer J. P. P. de Blécourt, die hulde in ontvangst mocht nemen voor zijn prachtig, reeds door ons be schreven werk aan de maquette-me chaniek en belichting. Als tast baar blyk van waardering werd aan dit bestuurslid een vulpen gepresen teerd, terwijl mevr. De Blécourt die haar salon in een werkplaats zag veranderen en die haar man zo dik wijls heeft moeten afstaan aan de vereniging een mooi bouquet bloe- Ph. Koene, die mededeelde, dat prof. men werd geoffreerd. WAT VOORKOMEN MOET WORDEN. Hierna was het woord aan mr. Fockema Andreae, die begon met te verklaren, dat hij' weinig aarzelend aan het verzoek om de officiële ope ning te verrichten, voldeed. Immers, zo verklaarde hy dit, deze opening is meer een Zeeuwse dan een Haagse aangelegenheid. Maar het deed hem goed te mogen verklaren, dat er in regeringskringen veel eerbied bestaat voor alle moeite, die de vereniging „Zeeuws Oorlogsmuseum" zich heeft getroost en voor de resultaten daar van. „U hebt behoefte gevoeld na de verschrikkelijke oorlog te zoeken naar datgene, wat een blyvende her innering vormt en tevens een ernsti ge waarschuwing inhoudt", zo ver volgde de Staatssecretaris van Oor log. „Het mag hier nog wel eens dui- delyk gezegd worden: alle inspanning die wij ons momenteel getroosten, Is er op gericht in Godsnaam te voor komen, dat nog ooit datgene gebeurt, waarvan wij nog de sporen op ons gelaat dragen". „Moge dit oorlogsmuseum ons voortdurend voor ogen houden wat er is gebeurd en hoe erg dit was, mogen ook de komende generaties er een les uitputten!" zo besloot spreker. EEN STILLE HULDE. Jhr. mr. A. F. C. de Casembroot was dankbaar destijds als bestuurslid de voorbereidingen van de vereniging om tot haar doel te geraken, te heb ben mogen meemaken. Walcheren geniet de twijfelachtige eer strate gisch een belangrijk punt te vormen. Wat dat betekent, hebben wij aan den lijve ondervonden. De Commissa ris der Koningin zeide buitengewoon verheugd te zijn over het besluit om het oorlogsmuseum in de Zeeuwse hoofdstad te vestigen. tisch tegenover de mogelijks gunsti ge ontwikkeling der Unie, gezien hetgeen zich sedert de Ronde Tafel conferentie in Indonesië heeft afge speeld. DE KWESTIE N\V- GU1NEA. Met grote zorg volgen vele leden de ontwikkeling van h"t geschilpunt Nieuw-Guinea. Bij de oiidivhandelen- de partijen komt stepds meer ern bot „ja" tegenover een hot „neen" te staan. Zy vrezen daarvan een m's- lukking van het overleg, hetgeen de innerlijke kracht van de Unie ern stig zou schaden. Men dient rekening te houden met de belangen van bewoners, strakke zakelijkheid, de financiële aspecten en de internationale kant van de kwestie. Dit bracht deze leden er toe aan de regering te vragen, of niet alleen langs de weg van een gezamenlijk bestuur dan wel langs die van een mandaat namens de Ver. Naties een bevredigende oplos sing zal zijn te verkrijgen. HOEVEEL GESNEUVELDEN? Kan, zo vragen ?:eer ve^e leden, de regering thans de Kamer volledig inlichten over het aantal gesneuvel den, gewonden en verminkten bij de troepen sedert 1945? Hoeveel gees telijk verminkten zijn hieronder be grepen? Is het juist, dat op het eiland On rust een groot aantal geesteszieke militairen ondergebracht is. die all vermist zijn opgegeven? Hoeveel mi litairen betreft dit? Waarom worden zy daar vastgehouden?, wordt ge vraagd. Met belangstelling zien vele leden uit naar een nadere uiteenzetting van de organisatie, omvang, taak en kosten van het Hoge Commissariaat. Verscheidene andere leden wildon niet nalaten op te merken, dat het dienstig zal zijn, wanneer de rege ring in de bezetting van de post van Hoge Commissaris naar meer con tinuïteit streeft dan thans het geval is. Ten slotte zouden sommige leden uitvoerige inlichtingen over de „Stichting voor Culturele Samenwer king" op prys stellen. Afgaande op de beschikbare gegevens menen zij, dat deze stichting minder actief en met minder succes werkt dan En gelse en Amerikaanse organisaties. Vliegtuig verongelukte na geslaagde noodlanding. Nog meer vliegtuigongevallen. Een Brits vliegtuig, dat van West- hartlepool naar Blackpool op weg was. is na een geslaagde noodlanding bij Clitheroe in Lancashire verongelukt, waarby de vier inzittenden het leven verloren. De piloot, die in de mist zijn koers was kwijtgeraakt, zette het toestel in de hei aan de grond. Toen hij zich ge oriënteerd had. steeg hij weer op. Het toestel raakte daarop een muur en storte brandend neer. Er kon wegens de felle vuurgloed geen hulp meer worden geboden. OVERLEVENDEN FRANS TOESTEL GEVONDEN. Twee overlevenden van een Frans legertoestel van het type Junker, dat twaalf dagen geleden in Madagascar werd vermist, zijn 45 km. van het dorp Fito, in het Ivandraodal aangetroffen. Zij zeiden, dat zich nog vier zwaar ge wonden bij het wrak bevonden. Tien anderen, allen militairen, waren omge komen. Een vliegtuig van de Amerikaanse „North West Airlines", op weg van New York naar Seattle, werd vermist. Een grote olievlek en drijvende wrak stukken, die in het Michiganmeer wer den opgemerkt, hebben thans blijkbaar alle twijfel weggenomen over het lot van het vliegtuig, dat sedert Zaterdag vroeg was verdwenen. Er waren 55 passagiers aan boord. Amerikaanse Colorado- keverbommen De regering van de Oostduitse volks republiek heeft aan de Russische, Poolse en Tsjechoslowaakse regeringen nota's gezonden, waarin zij opnieuw verklaart, dat Amerikaanse vliegtui gen coloradokevers over haar grond gebied hebben uitgeworpen. Eerst thans is bekend geworden, dat de geweldige hagelbuien van de voor gaande week grote schade hebben aange richt aan de land- en tuinbouw te Ossen- drecht. De schade wordt globaal geschat tussen de 250.000 en 300.000 gulden. VOORSPELT: HOGERE TEMPERATUREN. Weersverwachting, geldig tot heden avond. Overdrijvende wolkenvelden, maar overwegend droog weer. Zwakke t$ matige Westelijke wind. Hogere tem- Ver volg pagina twee.) peraturen, vooral in het binnenland.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1