Cf Stukgoederenweek in de Magneet Cf Zr^tójeerbykmt! ffinQ pjjïnQ fi „Er zit muziek in m'n werk", PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 6 JUNI 1950 Heden overleed na een geduldig gedragen lijden, in de volle ze kerheid des Geloofs, on ze lieve zorgzame Echt genote, Moeder, Be huwd-, Grootmoeder en Zuster MARIA JOHANNA SINKE. geb. DE JONG, eerder Wed. van J. J. VAN ARUM, in de leeftijd van 46 jaar. Ps. 23 4. Kloetinge D. SINKE. Goes: J. SINKE. J. P. SINKE— v. d. ENDT. DIGNY. Yerseke: P. L. DE ROOY SINKE. J. DE ROOY. WIMMIE. Amsterdam: G. J. DE JONG. M. J. DE JONG— KEIENBURG. Kloetinge, 3 Juni 1950. De teraardebestelling zal plaats vinden op Woensdag 7 Juni 1950 op de Nieuwe Algeme ne Begraafplaats te Baarn. Tijd. adres: Oostsingel 128, Goes. Met groot leedwezen geef ik kennis, dat na een langdurig, geduldig lijden, zacht en kalm, is overleden mijn lieve ge trouwe huishoudster MIENTJE VERSTE ATE— DEN ENGELSMAN, in de leeftijd van 52 jaar. Wed. A. A. VAN NIEU WENHUIJZEN. St. Philipsland, 4 Juni 1950. Heden overleed in het Gasthuis te Mid delburg, na een smar telijk, doch geduldig gedragen lijden, onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder CORNELIA MEEUWSE, Wed. van P. VINKE, in de leeftijd van 54 jaar. Arnemuiden JOH. HUBREGTSE VINKE. JOH. HUBREGTSE en Kind. TANNY VINKE. Arnemuiden, 3 Juni '50 West Dijkstraat 4. Heden overleed in het Gasthuis te Middel burg, na een smarte lijk, doch geduldig ge dragen lijden, onze lie ve Zuster. Behuwdzus ter en Tante CORNELIA MEEUWSE, Wed. van P. VINKE, in de leeftijd van 54 jaar. Uit aller naam, Fam. MEEUWSE. Fam. VINKE. Arnemuiden. 3 Juni '50. Heden overleed na een smartelijk lijden, in het Sint Antonius-Zie- kenhuis te Oostburg, onze geliefde Zuster Behuwdzuster en Tan te, Mejuffrouw CATHARIXA JANNA MANNEKE, in de ouderdom van ruim 62 jaar. Uit aller naam, A. W. RISSEEUW— MANNEKE. Groede, 3 Juni 1950. Heden overleed door een noodlottig ongeval ons mede-lid, de Heer ADRLAAN DE BUCK. Zijn nagedachtenis blijve in onze herinne ring. Bestuur en leden der Damclub Lammerenburg. Heden overleed door een noodlottig ongeval ons bestuurslid, de Heer ADRIA YX DE BUCK. Hij blijve in ons aller herinnering. Bestuur en leden V. C. B. Heden nam God in Zijn heerlijkheid op, on ze lieve Man, Vadex\ Behuwd-, Grootvader en Broeder ROELOF VAN DE WAAL. Em. Predikant der N.H. Kerk te Barendrecht, in de ouderdom van 75 jaar. Mede namens de fam., A. S. VAN DE WAAL KOELMAN. Vlissingen, 5 Juni 1950. Vredehof laan 21. Geen bloemen. De teraardebestelling zal plaats hebben op Woensdag 7 Juni a.s., des namiddags 1 uur, vanaf het sterfhuis. Hiermede vervullen wij, tot onze diepe droefheid, de treurige plicht, kennis te geven van het overlijden van onze zeer geliefde Moe der, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder HUBR1NA MAGDALENA DE LAAT. geb. SCHIPPER, in de ouderdom van 77 jaar. Fam. DE LAAT. Goes, 4 Juni 1950. 's H. H. kinderend ijk 45. De begrafenis zal plaats hebben Woens dag 7 Juni a.s. des na middags 1 uur. Hiermede betuigen wij on ze hartelijke dank voor de deelneming, ons betoond na het overlijden van onze ge liefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder MARIA CRUCQ—EOELSE. Uit aller naam, J. CRUCQ Fzn. Arnemuiden, Juni 1950. Voor de vele bewijzen van deelneming, ons betoond na het overlijden van onze ge liefde Vrouw, Moeder en Behuwdmoeder MAATJE VAN DE VELDE-STEIJN, betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam, J. P. VAN DE VELDE. Middelburg, Juni 1950. voor 'n perfect passend MAATCORSET voor 'n steungevende LANGE VOOiTiTBAAT 5E53 - TEIEF.24ÖÖ Als U wilt profiteren van Uw vingervaardigheid en het voordeel voor Uw portemonnaie, gaat dan eens achter de naaimachine zitten. Wy brengen al onze voorradige courante stukgoederen deze week in een extra verkoop en noteren U prijzen, die U doen denken aan vooroor logse tijd. Jammer, dat wij U niet al onze artikelen kunnen noe men, maai* om U een indruk te geven van onze aanbie dingen, volgen er hier enkele. Wit hemdenflanel, 70 cm breed, 98 cent per meter. Wit hemdenflanel, 70 cm. breed, speciaal voor rheuma- tische mensen, 1.85 per meter. Fijn wit katoen, voldoende voor één sloop, 1.68 p. sloop Pracht kwaliteit graslinnen, 160 cm. breed, 2.79 p. M. Gestreept pyaxnaflanel 1.29 per meter. Lingeriekatoen, 80 cm. breed, 1.32 per meter. Voorts geel- en wit katoen, blauw keper, grijs kielstof, khaki en blauw katoen voor uw werkhemden, gebloemd schortebont, rouw- en werlcbont voor boerenschorten, wit piqué, wit keper, polderflanel, gebloemd damast voor beddentijken, graslinnen in verschillende breedtes, effen rood katoen en wijnrood- en blauw satinet, prima geschikt voor dekenovertrek, enz. enz. Al onze artikelen te noemen, is niet mogelyk, daarom raden wij U aan komt zelf eens zien, wat wij U te bie den hebben. Stapt in de bus of trein naar de Magneet. Het kost U niets. Aan de kassa ontvangt U bij aankoop van minstens 10.aan goederen Uw trein- of busgelü terug. ZIE ONZE ETALAGE. BEZOEKT ONZE ZAAK. KAPSTER of vergevorderde leerling gevraagd. MARIE DE PIERRE, da meskapster, IJzendijke. Aangeboden grote suite, alle comfort, met volledig pension, op 't mooiste, ge deelte Boulevard, (geen sei zoen) Br. lett. Z 47, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Zomers Slechthorenden GRATIS hoorapparatèn beproe ven, advies b\j het aan schaffen, opmeten van batterjjen en toezen den van brochures. Hoorapparatencentrale „Schoonenberg" Veersesingel 11, Middelburg. Telefoon 3113. effect Het staat zo keurig als Uw schoeisel goed bij Uw luchtige, vro lijke zomerkleding past Onze uitgebreide cól- lectie biedt U een grote keuze in elegan te, prettig passende en zeer modieuze schoenen. Wij zullen ze U gaar ne eens laten passen! Per touringcar „DE PELIKAAN" 18 Juni dagtocht naar Am sterdam (Olympische dag) 7.50 retour. Kaarten Garage Gebr. van Fraassen Paul Krugerstraat 21, Telefoon 2175 Vlissingen. GREEN LEMON Engelse limonadesiroop der firma Blackworth te Lon den. Gefabriceerd van de groene Lemoenappel uit de Engelse koloniën. Voordeliger in gebruik dan alle andere soorten limona des, wegens hoger zoetge- halte en fijne groene le- moenappelsmaak. Is de fijn ste limonade-siroop die ooit is gedronken. Per fles 1.50. Alleen verkrijgbaar bij de importeurs FIRMA DENEVERS, oude slijterij Wijnhandel Lange Delft 90, Middelburg. BUSTEHOUDER voor 'n prima Uitslag trekking verloting K.V. SWIFT" (onder politioneel toezicht). De prijzen zijn gevallen op lot No.: 773 880 778 994 510 323 616 871 577 538 375 150 739 552 7S0 380 815 951 495 502 678 200 358 425 708 269 367 484 953 387 847 241 550 810 856 124 406 626 533 331 235 492 Prijzen af te halen bij dhr J. v. d. LINDE, 't Zanddorp 62 A, Middelburg, tot 8 Juni en van 16 Juni t.m. 15 Juli 1950. Te koop i.g.st.z. D.K.W.-AUTO CABRIOLET, loopt zeer zuinig. Brieven no. 417, Bureau P.Z.C., Mid delburg. BELLAMY PARK 56 - NOORDSTR. 8 - VLISSINGEN CORSETGORDEL ALLE FIGUREN Vakkundige Corsetières adviseren U. Corsetière Mevr. C. Brouwer is aanwezig te 't ZAND-MIDDELBURG, Koudekerkseweg 98, Don derdag Segeerstraat 46, telef. 2824, Maandagmiddag SOUBURG, Kanaalstraat 27, telef. 306, Dinsdagmid dag VLISSINGEN, St. Jacobs- straat 28, tel. 2872, Woens dagmiddag GOES, Westwal 30 D. tel. 3037, volgens afspraak Corsetière Mevr. Bliek, Noordstraat 15, TERXEU- ZEN, is iedere laatste Dins dagmiddag v. d. maand te OOSTBURG, pa. Hotel- Café de Vuyst, Markt. Te koop aangeboden we gens vertrek naar buiten land Boek- en Kantoor boekhandel annex Leesbibliotheek, speelgoederen en galante- riën. Koopsom 15.000. gelegen op de beste stand, in uitbreidende plaats in het Z.W. van N.-Brabant. Br. lett. H 37, Bur. P.Z.C., Vlis singen. Aanbesteding. Burgemeester en Wethou ders der Gemeente Sas van Gent zullen op Vrijdag 16 Juni 1950, om 14.30 uur, ten Gemeentehuize aldaar trachten aan te besteden het uitvoeren van be stratings-, riolerings- en betonwerken te Sas van Gent. Bestek en tekening zijn. zo lang de voorraad strekt, tegen betaling van 7.50 per stel (rest. 2.50 op de dag van aanbesteding) ver krijgbaar ten kantore van de Centr. Dienst, Heren gracht 10, Terneuzen, al waar dagelijks van 9 tot 12 uur inlichtingen zijn te be komen. Openbare aanbesteding. Openbare aanbesteding. Namens de Heer A. J. BUIJCK te Waterlandkerk je, A no. I, zal door onder getekende, overeenkomstig het aanbestedingsreglement W.B., in het openbaar wor den aanbesteed: het bouwen van een schuur en uitbreiding bestaande hangar met daarbjj behorende wer ken in de gemeente Wa terlandkerkje. Zolang de voorraad strekt zijn bestek en voorwaarden met tekeningen (bestek Middelburg no. 210) ad 12.50, verkrijgbaar bij ar- chitectenbur. VAN ZANT- BEEK en SCHOONIS, Markt no. 5 te Sas van Gent of zij worden na ont vangst van een postwissel, groot 12.75, toegezonden. Restitutie 10.bij onge schonden inlevering op de dag van aanbesteding. De aanbesteding vindt plaats op Woensdag 14 Juni 1950 op een in de nota van inlichtingen nader aan te geven plaats «en uur. Architectenbureau VAN ZANTBEEK en SCHOONIS, Markt no. 5, Tel. 85, Sas van Gent. Namens de Heer P. F. KANT te St. Jansteen, Klein Eiland C 92, zal door onder getekende, overeenkomstig het aanbestedingsreglement W.B., in het openbaar wor den aanbesteed het bouwen v.an een schuur en herstel wa genhuis met daarby be horende werken in de gemeente St. Jansteen. Zolang de voorraad strekt zijn bestek en voorwaarden met tekening (bestek Mid delburg no. 217) ad 12.50, verkrijgbaar bij architecten bureau VAN ZANTBEEK en SCHOONIS, Markt no. 5 te Sas van Gent, of zij wor den na ontvangst van een postwissel, groot 12.75, toegezonden. Restitutie 10.bij ongeschonden in levering op de dag van aan besteding. De aanbesteding vindt plaats op Donderdag 15 Juni 1950 op een in de nota van inlichtingen nader aan te geven plaats en uur. Architectenbureau VAN ZANTBEEK en SCHOONIS, Markt no. 5, Tel. 85, Sas van Gent. Te koop bij inschrijving tegen contante betaling DE KERSEN, wassende in de volgende boomgaarden I. van Mevr. RebelDek ker te Amsterdam aan de 's Gravenpoldersestraatweg tegenover het huisje „Ten Halve" (geen reserve); II. van de Gebr. Rouw te Goes aan de 's Heer Hen- drikskindersr.dyk achter de hofstede (behoudens reser ve)' III. van Mej. C. van Wee- Ie te Goes aan de Karne- melksput (behoudens (re serve) IV. van het Burgerlijk Armbestuur te Goes, „de Vetzak" te Schore (behou dens reserve) V. van de Heer J. L. de Jager te Kapelle a. ,,de Warretjes" aan de Dijkwel- se straat (behoudens reser ve): b. „de Welhoek" aldaar (dito); c. „de Geerhoek" in Eversdijk aan de^Eversdijk- se straatweg (dito). Inschrijvingen voor elke boomgaard afzonderlijk in te leveren en inlichtingen te verkrijgen ten kantore van Notaris H. JONKERS te Goes vóór of op Vrijdag Juni 1950, n.m. 4 uur. Be wijzen van erkenning mee brengen. zegt korporaal-pijper VERHOEF „Onlangs heb ik met de populaire marimerskapel voor de radio gespeeld. Nou* dat was wel even spannend en thuis zijn ze zowat in de luid» spreker gekropenIn ons werk bij marine- gebeurtenissen, marsen en allerlei plechtigheden, ait niet alleen „muziek" maar ook wat je noemt een behoorlijke baan. Als je pijper bij de Mariniers bent kun je tot oppérpijper {adj.* onder-officier) Opklimmen" Bij het Korps mariniers is voor flinke jongens van 16 jaar en ouder plaats als marinier, tam boer of pijper. Alle Inlichtingen lijn te verkrijgen bij 4e volgende edressen i Goes Gem Jiu/s, Donderd. v. 16.30-17.30 u. Middelburg Koepoortstraat 8, Donderd. v. 12-15 u. Terneuxen Gemeentehuis, 1e en 3e Vrijdag v.d. maand van 13-14.30 u. Zierlkxce Gemeentehuis. 2e en 4e Vrijd. v.d. maand v. 12-14 u. en te 's-Graven- hage Hoofd Marinewervingsgroep, Bezui- denhouiseweg 123. KONINKLIJKE MARINE Notaris VAN DISSEL te Goes is voornemens bij in schrijving contant te ver kopen ten verzoeke van de Heer M. Trimpe Burger: DE KERSEN wassende onder Kloetinge a. in de voorste boom gaard bij dhr. W. P. Beije; b. in de middelste boom gaard aldaar, res. 75 kg. c. in de achterste boom gaard aldaar, res. 75 kg. d. in de boomgaard „Het Lindenbos", reserve 10 kg. Early Rivers; e. in de boomgaard „De Schalk", reserve 50 kg.; f. in de boomgaard „Dijk wel"; alle reserves le soort naar verkiezing. Briefjes in te leveren tot Vrijdag 9 Juni 1950. 5 uur, ten kantore van de Notaris, als wanneer de briefjes zul len worden geopend, waar bij de inschrijvers worden uitgenodigd tegenwoordig te zijn. Kopers moeten erkend zyn als pachters van onge- oogst fruit door de Vak groep Groothandel in Groen te en Fruit. No. witte kaart meebrengen. Notaris B. A. VAN VER RE te Middelburg is voor nemens bij inschrijving te VERKOPEN In de gemeente Middelburg 1. Een huis met tuin aan het Molenwater 89, groot 1 are 75 ca., lasten 57.30. Onmiddellijk ontruimd te aanvaarden. 2. Een huis met tuin aan het Molenwater 91, groot 1 a. 40 ca, verhuurd voor 225 p. jaar, lasten 73.87. Te bezichtigen: 14 en 15 Juni van 1012 en van 2 4 uur. Briefjes in te leveren vóór 17 Juni a.s. ten kan tore van voornoemde nota ris. Rouaanse kaai 35 (IC 11802123) alwaar tevens nadere inlichtingen zijn te verkrijgen. Te koop: Indian Scout '37, in prima conditie. Voordelige prijs. Te bevr.: Veer weg 26, Wol- faartsdijk. Polder Walcheren. De Voorzitter van het Bestuur van de Polder Wal cheren maakt bekend, dat op Donderdag 15 Juni 1950 een verkiezing zal plaats hebben van zes Commissa rissen in het Polderbestuur, vertegenwoordigende de eigenaren van de onge bouwde eigendom wegens periodieke aftreding van de Heren J. Bosselaar Szn., Jhr. Ir. H. L. Boogaert, Mr. J. H. C. Heijse, Mr P Loeff, Z. Maljaars en J. Polder dijk. Op de dag der verkiezing kunnen van des voormid dags elf uur tot des namid dags drie uur by de Voor zitter, zitting houdende in het kantoorgebouw Poelen- dale te Middelburg, opgaven van candidaten worden in geleverd. Blanco opgaven van can didaten zyn kosteloos ver krijgbaar ter Griffie van de Polder, kantoorgebouw Poe- lendale. Middelburg, 1 Juni 1950. De Voorzitter voornoemd, R. W. VAN LYNDEN. Notaris E. C. VAN DIS SEL te Goes is voornemens bij inschryving te verkopen DE KERSEN ten verzoeke van: I. de Heer J. K. Traas Czn., wassende in de boom gaard te Baarland a.d Grindweg naar Oudelande (reserve 150 kg. le soort naar verkiezing, thuis be zorgen). Nadere inlichtin gen bij de verkoper; geen bussen in dè bomen hangen. II. De Familie Jb. Brug- gemanSchipper, wassende in de boomgaard te Baar land a. h. Stevenswegje (re serve 200 kg. le soort naar verkiezing, thuis bezorgen). Goede zorgen aan de bo men besteden; geen bussen in de bomen hangen het schuurtje kan worden ge bruikt. Briefjes, voor elke boom gaard afzonderlijk, in te le vers* tot en met 10 Juni 1950 ten kantore van de No taris. Kopers moeten erkend zyn als pachters van onge- oogst fruit door de Vak groep Groothandel in fruit; no. witte kaart opgeven. Onze Kleintjes Van 1—5 regels 1.— (6 punts letter). Iedere re gel meer 20 ct. Max. 8 regels. „Brieven of adres Bur. v. d. bi." 25 ct. ex tra. Betaling contant. Te koop: Essex '36 Bestel wagen, plm.. 500 kg, in goede staat en op goede banden. Te bevr.: Scheldestr. 123, Goes. Te koop 2 armstoelen en 4 stoelen (eikenhout), salonlamp, theekast en spiegel, v. d. Man- derestraat 32, Vlissingen. Werkman, vrijgez.. 43 j., vast werk, zoekt langs deze hem onsymp. weg- kennismaking m. jonge weduwe, kinderen geen bezw. Brieven onder no. 416, Bur. P.Z.C.. Middelburg. Vac. Woningruil gevraagd, door onderw.-gezin van 3 pers. (volw.) met gezin op Walche ren, van 3 a 4 personen. Liefst omg. zee. H. HEMMES. Hom- merlerweg 155, Hoensbroek, Z. Limburg. 0 Te koop: Boekenkast f 65.—, wandelwagentje f 15.lede ren club met kussen f 20. Noordstraat 50, Vlissingen. 12.000 als hypotheek ge vraagd op over te nemen zaak op Walcheren. Behoorlijke overwaarde. Brieven lett. S, Bur. P.Z.C., Zierikzee. Gevraagd: 2 nette kostgan gers, weekend afwezig. Brieven no. 419. Bur. P.Z.C., Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 6