C KAPPIE en de Stad oan Jooor Sport en wedstrijden .SPOIL Voorjaarstijd.. schoonmaaktijd Spruijt's Een net actief persoon Op 't Maije KLANKEN uit DE AETHER Een opzichter HACC0U Vrouwelijke administratieve kracht PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 6 JUNI 1950 TURNEN Adspirantenwedstrijden van de Zeeuws-Brabantse Turnkring. De Zeeuws-Brabantse Turnkring or ganiseert een turnmiddag voor adspi- ranten te Kapelle op 24 Juni a.s. Het programma voor die middag luidt: 1.30 uur Officiële ontvangst door B. en W. 2 uur: opstellen voor de optocht op het plein der Openbare school onder leiding van de heer Kooy. 2.15 uur: afmars. Uit louter liefde. De Ronde Tafel-conferentie heeft ons twee-en-'n half millioen harde guldens gekost. Dat is, aangezien het feest tien weken aanhield, 250.000 gulden per week. Wanneer men het aantal deelne mende praters op honderd stelt is dat derhalve volgens Bartjes 2500 gulden per man per week. Daar kun je ten slotte een biefstukje van laten bakken in de goeie boter. En dat er een heleboel van die boter op allerlei hoofden bleef zitten is natuurlijk een gans ander verhaal. Maar allé. de heer Van Maarseveen is via de R.T.C. een gelukkig en tevreden minister gewor den; en dat moet ons een offertje waard zijn; de heer Van Maarseveen is een goed mens. Hoe betrekkelijk is toch dit warrelige leven- Want het sproeterige meisje, dat vanmiddag stond te bibberen voor de rechter, was twintig jaar lang pre cies zo deugdelijk geweest als de heer Van Maarseveen en ze had niet eens geprofiteerd van de halve ton repre sentatiekosten of van de 25 mille on voorziene uitgaven. Misschien had ze zelfs nog nooit van de Ronde Tafel conferentie gehoord; ze zag er meer uit als een filmdeskundige dan als een toe komstig opvolgster van mevrouw For- tanierDe Wit. Ze had gestolen uifr liefde, zei de zwaaierige advocaat in een epiloog, die hij met sterk-dramatische accenten over het voetlicht bracht. Dat had ze trouwens zelf al, in min der dure woorden, op de groene tafel gesnikt. Henk-van-me .die jongen-waar ik-vast-mee-ga, zogezegd, was bezig ge weest om jarig te worden en d'r vrien din had een maand tevoren een huwe lijk gepleegd en ze had een nieuwe lamp op d'r fiets gekocht en de gramo- foonplaten van Duke Ellington en Louis Armstrong waren zo duur tegen woordig en ze rookte veel.... Enfin, toen de dag van het verjaringsfeest na der schreed had ze op zwart zaad en op gloeiende kolen gezeten en uit het tasje van een collega pikte ze een brief je. waarop De Nederlandse Bank in beter dagen aan toonder vijfentwintig gulden betaalde. Maar dat was ontdekt en een hoog blonde rechercheur had er binnen het kwartier de complete biecht uit los gepeuterd. „Ze bekende vlot," zei de roodharige speurder met innige vak vreugde. De rechter gaf een hele paedagogi- sche cursus, maar hij gebruikte kloe- ker woorden dan professor Waterink. Met veel van losbandige jeugd en veel van onverantwoordelijkhedens en zo. 't Meisje spoelde dat alles weg met pere- lend tranensap en ze zei wel twintig keer: ,.'k zal 't nooit meer doen. Nooit meer. Heus niet". Waarop de rechter sprak: ..Dat zeggen ze hier allemaal" Het eindigde met vijftig gulden boe te, omdat haar lei tot dusver schoon was. En aangezien die vijftig gulden in de centenla van meneer Lieftinck ko men heeft sproeterige Leny, door ver breking van de wet, in ieder geval vijftig gulden bijgedragen in de twee- en-'n half millioen van de Ronde Tafel conferentie. Waarmee ze intussen niets te maken had, want daar waren alleen fatsoenlijke mensen. Men moet in dit leven deugdelijk onderscheid maken Waar gaan we heen. als fabrieksmeis jes zich onvoorziene uitgaven veroor loven zonder te beschikken over een halve ton representatiegeld? KAREL 2.45 uur: aankomst op wedstrijdter rein. 3 uur: aanvang wedstrijden. 5.30 uur: opstellen voor algemeen optreden waarna afmarsin dezelfde volgorde als in de optocht. In de driekampen liggen de prijs- kansen voor le, 2e en 3e prijzen- vaandellinten op 75, 70 en 65%, de andere wedstrijden zijn vergelijkend en worden in series gelopen, de over gangen uit series naar demi-finale en finale kunnen pas na de inschrij vingen bekend gemaakt worden. Het aantal prijzen is afhankelijk van de deelname. Als kleedlokaal is de openbare school afgestaan. Om half acht wordt een avondpro gramma gegeven achter het veiling gebouw, waarbij het kringkorps da mes ringenzwaaien en tremplin-paard- breedtesprongen uitvoert en het he renkorps hoogrek en hoogbrug. DAMMEN MIDDELBURG WINT VAN MAASTRICHT. Voor de demi-finale om het club kampioenschap dammen van Neder land werd Zaterdag te Eindhoven de wedstrijd Middelburg IV.I.O.S. uit Maastricht gespeeld. De Middelburgse dammers wisten de Maastrichtse kampioensclub met 137 te verslaan en daarmede een fraai resultaat te boeken. De gedetailleerde uitslag luidt: W. Lente— (n.o.) 20 M. F. de JongeL. Colier 20 J. Strooband Jr.Th. Scharlo 20 W. BoogaardJ. van Doorn 20 J. Strooband Sr.M. Thimister 11 M. C. DeurlooH. v. Duurling 20 A. WalravenA. van Doorn 02 G. P. de VosG. Siegelaar 02 J. Bliek—M. Olivier 1—1 P. van HemertJ. Niester 11 BRIDGE KWARTFINALE A.V.R.O.. TOURNOOI. In ,,De Prins van Oranje" te Goes werd de kwartfinale van de A.V.R.O.- bridge wedstrijden onder leiding van de Ned. Bridge Bond gespeeld. De uit slagen waren als volgt: Groep A: 1. Mevr. Witsende heer heer Mr. van Deinse, Middelburg, 59 p.; 2. de heer G. A. Poppede heer Broekmans, Bergen op Zoom, 58% p.; 3. De heer W. Heijboerde heer Peek Middelburg, 56y2 p.; Mevr. v. d. Jagt de heer Knoop, 56 p.; 4, 5,6, mevr. Knoopde heer Leertouwer, Vliss. 56 p.; de heer Meurichyde heer van Riet, Hulst 56 p.; 7. mevr. Huysse—de heer Wanroy. Yerseke, 55% p.; 8. mevr. en de heer Molhoek, Goes, 50 p.: 9. de heer Busselinkde heer Moll, Vee- re, 48% p.; 10. J. C. ten HaafA. Ra telband, Zierikzee, 44 p. Groep B: 1. de heer v. d. Berg—de heer Vette, Yerseke, 64% P-: 2. dr. S. P. Oei—de heer v. Bommel, Zierikzee, 61% P-: 3. mevr. Schenkde heer A. Heijboer, Middelburg. 60% p.; 4. de heer Sondagde heer v. Veen, Oost burg, 60 p.; 5. de heer Poldermande heer Ton, Veere, 59% p.; 6. mej. Pad mos—de heer Paauwe, Zierikzee, 54% p.; 7. F. de Smetde heer Belderok, Oostburg, 52 p.; 8. de heer A. v. Iren —de heer Groen, Vlissingen, 45p.; 9. mevr. Mazurede heer C. Doek- v. d. Sluysde heer J. Dekker, Veere, heer, Middelburg, 44% p.; 10. de heer 37% p. IN 7 KORT Wielrennen: Op de Vigorelli-baan te Milaan verbeterde Harris het we reldrecord over 1 km staande start door deze afstand te leggen in de tijd van 1 min. 9.7 sec. In een sprintwedstrijd won Harris van onze landgenoot van Vliet en de Italianen Astolfi en Ghella. Zijn beste tijd over de laatste 200 meter was 11.7 sec. Van Vliet noteerde in een van de ritten 12 sec. Rolhockey: Portugal, dat zijn laat ste wedstrijd voor het wereldkam pioenschap rolhockey te Milaan met 4-1 van Italië won, heeft de titel van wereldkampioen verworven. De Por tugezen behaalden 18 punten. Neder land eindigde als negende met 2 pun ten. 5. De logement-hou der bracht de maat naar een kleine rom melige kamer toe. Al les wat er stond, was kapot, en het stof lag overal duimendik op, terwijl het er muf rook. „Dit is het enige, dat er- op het ogenblik vrij is J" zei de loge menthouder. „Ik zit helemaal volJe mag blij zijn, dat ik deze kamer nog heb „Dit is geen kamer., het is een hokzei de maat met een hui lerig gezicht. „En dan voor zoveel geld. Graag of niet!" zei de logementhouder. De maat bleef, want hij had geen moed meer om iets anders te zoeken. Hij ging voor het raam zitten en keek droevig naar buiten. „Hoe moet ik nu boer worden dacht hij. „Zou ik dan eerst als boerenknecht moeten beginnen De maat overdacht al die dingen en hoe langer hij er over dacht, hoe meer hij er tegen op zag om een nieuw leven te beginnen. Toen zag hij ineens de Baron op straat lopen. „Die heeft al les bedorvendacht hij. De Baron ging naar zijn kasteel toe, en zijn bediende Joséfus deed de deur voor hem open. „Wij gaan op reis zei de Baron. „Pak je koffer, want jij wordt stuurman, en gaat meeDenk je, dat je een schip kunt besturen?" „Zeer zeker, mijnheer de Baronzei Joséfus. „Dat zal voor mij geen moeilijkheden opleve ren Voor een beter hondenleven. De gemeenteraad van Zevenbergen heeft zich tijdens zijn jongste verga dering officieel bezig gehouden met het welzijn van de 250 kettinghonden, wier eigenaars in Zevenbergen wo nen. Op voorstel van B. en W. heeft de •aad zonder hoofdelijke stemming een aantal voorschriften uitgevaardigd, welke beogen het leven van een ket tinghond in Zevenbergen redelijker te maken. Korte kettingen aankrammen in een verweerd hok zijn voortaan uit den boze en taboe. Een hond mag slechts worden vastgelegd aan een ketting van minstens 2 mëter lang, welke dan aan een looplijn moet zijn bevestigd, die het dier minstens vijf meter bewegingsvrijheid geeft. Wat betreft de hondenhokken is bepaald, dat deze aan drie zyden regen en winddicht moeten zijn afgesloten en een stenen of betonnen vloer moeten hebben welke steeds is bedekt met 10 cm dik stro. De kettinghond moet dit hok altijd kunnen binnengaan wan neer hij dit verkiest en bovendien moet steeds een blik vers water in zijn nabijheid aanwezig zijn. Tenslotte worden nog de afmetingen van de hokken voorgeschreven. Mini mum-eis is, dat het hok anderhalf maal zo lang is als zijn bewoner. 3121 millioen dollars voor hulp aan het buitenland. President Truman heeft gisteren het wetsontwerp ondertekend, dat voor ziet in hulpverlening aan het buiten land voor een totaal bedrag van 3121 millioen en 450.000 dollar. Daarvan is 2850 millioen bestemd voor het derde jaar van de Marshall hulp, 194 millioen voor Korea en het gebied van Z.O.-Azie, 27 millioen voor Arabische vluchtelingen uit Pa lestina en 15 millioen voor het Kin derfonds der Ver. Naties. „Deze wet", zei Truman tijdens een korte plechtigheid in het Witte Huis, „is een nieuwe bijdrage aan een breed opgezette, typisch Amerikaanse on derneming, welke beoogt het ontstaan van een vrije welvarende wereld te bevorderen". Recordomvang van Zondagsbladen. Twee Zondagsbladen in de V.S. hebben dit keer een buitengewone om vang. De „Kansas City Star" ver scheen ter herdenking van het 100- jarig bestaan der stad met 252 blad zijden, verreweg de grootste editie der geschiedenis. Een exemplaar weegt 1,7 kilo. Deze editie heeft 773 ton pa pier gekost. De eerste editie van de thans sa mengesmolten Zondagsbladen „Atlan ta Journal" en „Constitution" ver scheen met 240 bladzijden, waaiwan 20 bladzijden ontspanningslectuur. Eeh exemplaar weegt 1,1 kilo. Pseudo-vogelpest in Goor. Op twee pluimveebedrijven te Goor is pseudo-vogelpest geconstateerd. Al le zieke en verdachte dieren zijn af gemaakt. Luchtballons propageren het Marshall-plan. Achttien vrolijk gekleurde ballons zijn te Parijs losgelaten bij de opening van een campagne om de Europeanen te overtuigen van de voordelen van het plan-Marshall. Minister Stikker opende de cam pagne met het loslaten der ballons, die de volgende boodschap meevoe ren: „Zoals deze ballon vrijelijk over steden en landen heeft gevlogen, zo zullen de koopwaren en consumen tengoederen eens gaan door een ver enigd en welvarend Europa". Drie grote v/agens, die een tocht zullen maken naar Stockholm. Kopen hagen, Utrecht, Hamburg, Bremen, Frankfort, Milnchen, Athene en Ita lië, met films en affiches over het Europese economische herstel sedert 1948, zijn voor het publiek toegan kelijk in het Bois de Vincennes. Men zal de kinderen aansporen „plan-Marshall-ballons" Jos te laten, welke, naar de organisatoren van de campagne hopen, in andere landen tercht zullen komen. Koning van Siam reisde per K.L.M. Maandag is het Siamese konings paar met de speciale gecharterde D C 6 „Prinses Margriet" van de K.L.M. uit Bangkok naar Genève vertrokken. Tienduizenden Siamezen waren op 't vliegveld, waar voor het eerst een DC 6 van de K.L.M. landde. LEZERS SCHRIJVEN... DUIKTOREN TE VLISSINGEN. Ik geloof wel de tolk te zijn van alle zwemmers en zwemsters, wanneer ik aandacht vraag voor het ontbreken van een cocosloper op de ondex-ste duikplank van de Vlissingse duiktoren. Dit kan zeer gevaarlijk zijn. De duikplank wordt door het zoute water glibberig, zodat uitglijden met de gevolgen daarvan niet kunnen uit blijven. Hopend, dat hier aandacht aan geschonken wordt. THEO TEIRLINCK. HET FESTIVAL VAN „ONS GENOEGEN" De beschrijving, die de heer Wil- lemsen geeft van de kwestie „Bond van Muziekverenigingen in Zeeland contra „Ons Genoegen" doet niet be paald „zuiver" aan. Ook het klankge halte en de rubriek „Opvatting" halen niet het vereiste aantal punten. Wan neer „Ons Genoegen" uit de bond treedt is dat vanzelfsprekend haar zaak en dat behoort inderdaad geëer biedigd te worden, doch wanneer het Bondsbestuur een besluit neemt ge- sanctionneerd door de Algem. Verga dering, is dat dan haar zaak niet? En is het uw zaak, mijnheer Willemsen te oordelen of een reglementsartikel moet toegepast worden?' I. W. BAKKER, Directeur „Ons Genoegen" te Nisse. Particuliere Amerikaanse lening aan Spanje De voorzitter van de raad van be heer en een vice-president van de Chase Nationale bank in New York zijn dezer dagen te Madrid aangeko men, waar zij naar men veronderstelt, besprekingen zullen voeren over de verstrekking van een lening van 25 millioen dollars aan Spanje tegen gouddekking. Amsterdamse Beurs 2 Juni 5 Juni Nederland 1948 (3%) 100% 100% dito 1947 (3%) 3 99 99 dito 1937 3 99 99 Dollax'-lening 1947 3% 98% 98 Investeringscert. 3 99% 99% Nederland 1962—64 99% 100 Nederland N.W.S. 2'/a 81 81% Spaarc. a f 100 2%% 100% 100% Indië 1937 A 3 97% 95% Grootboek 1946 3 98% 98% Ned. Ind. Hand. B 86% 86% Ned. Handelmij, 143 142% AKU 170% 171 Bergh s Jurgens 315 314% Calvé-Delft 129% 130% Centrale Suiker 180 Kon. Ned. Hoogovens 157 158% Unilever 203% 209% Philips 230 232% Wilton Feyenoord 145 145 Kon. Petrol. Mij. 282% 283% Amsterdam Rubber 129% 130% H.A. Lijn 155 155% Kon. Paketvaart 123 124 Ned. Scheepv. Unie 133 134% Rotterdamse Lloyd 132 Stv. Mij. Nederland 152% 153% Handelsver. A'dam 128% 130% Deli Batavia Mij. 103% 103 Deli Mij. 120% 120% Anaconda 32 Bethlehem Stëel 115% 116 General Motors 92% 92% Kennecot 58 y8 49 Shell Union 44% 44% Baltimore Spw. 10% Miss K.T. Spw. 5% 5% New York Centr. Spw. 13% 13% Pennsylvania 17% 17% De beurs opende deze eerste dag van de nieuwe week in een kalme vaste stemming. Behalve enkele jaar verslagen en dividend aankondigin gen was er dit weekend weinig nieuws, dat van belang voor de beurs was. Het crediet aan en de plannen van de Djakarta Lloyd was van zeer geringe invloed op de scheepvaart sector. Van enige reactie in de koers was dan ook geen sprake. De scheep vaartmarkt was goed prijshoudend en aandelen paketvaart waren zelfs een punt hoger. WOENSDAG. Het radioprogramma voor Woensdag vermeldt enkele zeer goede uitzendin gen van klassieke muziek. Met luistere om 20.05 naar het Radio Philharmonisch Orkest o.l.v. Albert v. Raalte (Hilv. I): verder naar de cy clus: „Nederlandse Kamermuziek uit de eerste helft der 18e eeuw", samen gesteld door Willem Noske (22 Hilv. I) en naar „Die Entführung aus dem Se rail" van Mozart om 20.15. (Hilv. II). Liefhebbers van hoorspelen zetten hun toestel aan om 21.40 op Hilv. II voor het luisterspel: „Het Aquarium". Uit zendingen van dansmuziek door Hil versum II om 12.38; 13.50 en 23.15. Hilversum I: 7, 8, 13, 19, 20 en 23 Nws. 7.15 Te Deum Laudamus. 7.45 Een woord voor de dag. 8.15 Muziek bij het werk. 9 Ochtendbezoek. 9.35 Symphonisch mor genconcert. 10.30 Morgendienst. 11 Trio, 11.15 Het verlaten huis, hoorspel. 12 Ko ninklijke Militaire kapel. 12.33 Mannen koor. 13.15 Metropole orkest. 13.45 Piano- werken. 14 Reportage. 15 Middagconcert. 16.15 Voor onze meisjes en jongens. 17 Strijkorkest. 17.30 Pianoduo. 17.45 Rege ringsuitzending. 18 Gemengd koor. 18.30 Nat. Symph. Orch. 18.45 CMB-kwartier. 19.15 Boekbespr. 19.40 Vandaag. 20.05 Ra dio Philharmonisch orkest. 21.20 Paeda- gogische causerie. 21.40 Zigeunerkwintet. 22 Ned. Kamermuziek uit de 18e eeuw. 22.45 Avondoverdenking. 23.15—24 Weens Radio orkest. Hilversum II. 7. 8. 13. 18, 20 en 23 Nws. 7,15 Ochtendgymnastiek. 7.30 Gram, muz. 8.18 Orgelspel. 9 Arthur Schnabel speelt Beethoven. 10.05 Morgenwijding. 10.20 Onze kerken. 10.35 Als de stofzuiger zwijgt. 11 Populair non-stop. 12 Accor- deonmuziek. 12.38 gram. muziek. 13.15 Omroeporkest, 14 Gesproken portret, 14,15 Kamerorkest. 15 Kinderkoor. 15.20 Wil lem Rooda. 16 Vragen staat vrij. 16 30 De Regenboog. 17 Het stond in de krant. 17.30 Promenade-orkest. 18.30 Voor de strijdkrachten. 19 Wordt, er in Nederland intellect vzrmorst? 19.15 Charles Trenet zingt. 19.30 Voor de jeugd. 20.15 Opera muziek. 21.40 „Het Aquarium", hoorspel. 22.30 Meester-trio. 23.15 Dansmuziek."•23.40 —24.00. Orgelspel. ZON EN MAAN. 7 Juni. Zon: op 4.22 Maan: op 1.22 onder 20.55 s onderl2.14 HOOG WATER LAAG WATER u.+NAP u.+NAP U- -NAP u.—NAP Vlissingen 7.27 1.60 19.42 1.37 1.10 2.00 13.23 1.58 Terneuzen 7.54 1.83 20.11 1.61 1.43 2.21 13.55 1.77 Hansweert 8.24 1.95 20.32 1.72 2.21 2.36 14.34 1.92 Zierikzee 8.41 1.31 20.35 1.02 1.57 1.73 14.37 1.31 Wemeldinge 8.58 1.51 21.15 1.21 2.15 1.97 1 14.40 1.51 A. v. d. VEN en C. J. v. d. VEN—RIJKSE zeggen, mede namens we derzijdse Ouders, hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling vóór en bij hun huwelijk ontvangen. Middelburg, Juni 1950. Prinses Beatrixstraat 17. Voor de vele blijken van belangstelling. ontvangen bij ons 30-jarig huwelijks feest, zeggen wg hartelijk dank. J. ROELSE. J. ROELSE— DELLEBEKE. Ritthem, Juni 1950. De praktijk van wijlen de Heer J. BOUDELING, die renarts te Heinkenszand, is overgenomen door de Heer JOH. KLAASSEN, dieren arts te Heinkenszand. Tevens betuig ik hierme de mijn dank voor het ver trouwen in mijn Echtgenoot gesteld. Mevr. E. BOUDELING— v. d. LINDE. Motor voor boot of buitenboordmotor te koop gevraagd. Br. no. 418, Bureau P.Z.C., Middel burg. Japanlak voor binnen en buiten, Teoflat waterverf geeft niet af, Kwasten, Boenwas, Deurplaten. De alom bekende Hardolin Glansverf. Grondverf, Plamuur, Stopverf, Glas. Behang vanaf 45 cent per rol. De door ons geleverde verf is gegarandeerd. Niet goed, geld terug. Verf-, Vernis- en Glashandel Telefoon 2886, Kromme Wele 19, Middelburg. PIJNLIJKE VOETEN VERGADERING voor ringrijders te Bigge- kerke op Maandag 12 Juni a.s., 's avonds 8 uur, in Café „Juliana". HET BESTUUR. Grote Levens- en Volksverzekering Mij. zoekt voor haar agentschap Goes en Zak van Zuid-Beveland Vast salaris plus provisie van nieuw te sluiten posten. Bij gebleken geschiktheid vaste aanstelling, met opna me in premievrij-pensioenfonds. Borgstelling vereist en bezit van rijwiel. Leeftijd tot 35 jaar. Brieven No. A 171, Bureau P.Z.C., Goes. Gevraagd 1 e klas handzetter, in staat zelfstandig smaak vol zetwerk te vervaardigen. Drukkerij G. W. DEN BOER, Londense Kaai 29, Middelburg. Prest cold KOELKASTEN, CONSERVATORS Koelmachines, Storingsdienst J. POLDERMAN GOES TELEFOON 2436. De Buurtvereniging 'T ZAND vraagt per direct voor haar speeltuin voor 't gehele jaar. Loon 20.per week. Verlangd wordtLiefde voor kinderen en goed met deze kunnende omgaan; het onderhouden v. d. speeltuin, de speelwerk- tuigen, de barak etc. (Zondags gesloten). Voorkeur heb ben leden der ver. die aan genoemde eisen voldoen. Soil, m. uitv. inl. (levensloop, leeftijd etc.) uitsl. schrift, a. d. secretaris J. MINNAAR, Poelendaele weg 10, Middel burg. llllllllllllillllilllilli Een „KLEINTJE" heeft altijd succes uilIMIIHIH AGENTUUR van buitenlandse fabrieken aangeboden, o.a. Solingen staalwaren, porcelein. Al leen zij die verkoop-capaci teiten bezitten, gelieve te solliciteren. Brieven No. A 172, Bur. P.Z.C., Goes. U voelt Uprettiger in ONDERGOED van St. Jacobsstr. 7 - Vlissingen VH 224»! Op ons kantoor kan direct geplaatst worden in een interessante werkkring een voor beheer der expeditie-afdeling en secretariaat- werkzaamheden. Vereist: Ulo- of H.B.S.-opleiding, zo mogelijk aangevuld met practijkdiploma's en/of erva ring. Leiding kunnen geven en zelfstandig durven ne men van beslissingen. Tact en goede omgangsvormen. Eigenhandig geschreven sollicitatiebrieven met alle gegevens zenden aan COÖPERATIEVE ZEEUWSE AAN- EN VERKOOP VERENIGING G.A., WEMELDINGE. Indien gewenst moeten sollicitanten bereid zijn zich te onderwerpen aan een medische en/of psychotechni sche keuring. Rijwiel-Centrale Koudelcerkse weg 59, Vlissingen. Dames en Heren RIJWIE LEN met volledige garantie vanaf 107.50. Kinder RIJWIELEN 58 jaar, 77. AUTOPEDS 31.50. DRIEWIELERS 16.75 en 19.50. Doet Uw voordeel „HoUandla" afd. Koena, vraagt flinke jonge krachten voor fabriekswerkzaamhe- den.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 4