GEDWONGEN ZUINIGHEID GEVAAR VOOR WALCHEREN WEST-SCHOUWEN VERWACHT VELE ZOMERGASTEN Engelse journalisten enthousiast over Zeeland Burgemeester Tellegen opende „Zento" TERNEUZEN ALS JACHTHAVEN VOLKSGEZONDHEID 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 6 JUNI 1950 Vacantie-spreiding niet merkbaar! Westelyk Schouwen is thans gereed voor het ontvangen van de zomer gasten. Vooral in Burgli en Haamstede wordt er op gerekend, dat er vele bezoekers zullen komen. Tal van pensionhouders en kamerverhuurders hebben hun Inrichting verbeterd en by de moderne eisen aangepast. Uiteraard brengt, dat ver zwaring van lasten mede en er zyn di t jaar al bezoekers geweest, die naar pensionprlfzen Informeerden, maar 't niet geheel eens waren met die prezen. Men zoekt dan iets goedkopers. Wy zouden in dit verband- willen opmerken, dat de pensionhouders en kamerverhuurders recht hebben op een redelijke beloning. Is de prijs redelijk, dan zullen er zeker gasten komen, want dan is er voor iedere beurs iets te vinden. Iemand, die hoge eisen stelt, betaalt immers meer dan iemand, die met wat minder te vreden is. Wij merkten reeds op, dat er dit jaar heel wat gasten verwacht wor den zowel in de pensions als op de kampeerterreinen. Dit slaat echter in hoofdzaak op het zogenaamde hoogseizoen. Voor het voor-seizoen en het na-seizoen is niet veel besproken, al zyn er nu al wel enkele gasten. GEEN SPREIDING. Van een eigenlijke vacantie-sprei ding is nog niet veel te bespeuren. Voor half Juli toch wordt er slechts weinig gevraagd naar pension of ka mers. ook door mensen, die niet aan de schoolvacantie's zijn gebonden, wat heel jammer is, daar nu in het eigenlijke seizoen vaak geen plaats is voor die mensen, die met school gaande kinderen zitten. Ook zou het aantal gasten nog wel groter kun nen zyn, wanneer de verhuurders de administrateur van V.V.V. beter op de hoogte hielden van wat bezet en vrij is. Het komt vaak voor, dat men reeds lang bezet is, voor daar van kennis wordt gegeven. Dan wordt het adres van zulk een verhuurder opgegeven en schrijft deze bij aan vraag terug dat hij bezet is, waar door vaak een gast verloren gaat. Daarmee dupeert hij niet zichzelf, doch de andere verhuurders. Boven dien moet op deze manier V.V.V. veel onnodig werk doen. Laten alle verhuurders er toch aan meewerken, dat er zoveel mogelijk gasten komen, het is hun eigen belang endat van de'streek. OP HET STRAND. Ook de beide gemeentebesturen zijn van dit grote belang doordron gen, hetgeen blijkt uit het feit, dat aan het strand weer de nodige voor zorgen zijn getroffen, om het gevaar voor de zwemmers zo klein mogelijk te maken. Er zijn reeds bakens ge plaatst, die aangeven, tot hoever men zonder gevaar in zee kan gaan. Ook is er weer een z.g.n. Wisselca bine geplaatst en zal er wellicht nog een bij komen, waarvan men gratis jebruik kan maken om zich te ont deden. Een beroep wordt op de gebruikers gedaan deze cabine in foede staat te houden. Voor zover it nodig was is ook allerlei rommel opgeruimd, zodat het strand een verzorgde indruk maakt, hetgeen dooronze bezoekers zeker op prijs zal worden gesteld. 30-jarig bestaan Kon. Wilhelmina Lyceum te Oostburg. Dezer dagen werd een algemene vergadering gehouden van de Oud leerlingen van de R.H.B.S. te Oost burg. In deze vergadering werd een definitief comité samengesteld, dat de réimie van oud-leerlingen ter gelegen heid van de viering van het 30-jarig bestaan van de school zal voorberei den. De officiële dag wordt 1 September 1950. Verdere plannen worden door het comité uitgewerkt. Van verschillende zijden werden reeds blijken van instemming ontvan gen. Het comité is thans als volgt samen gesteld: J. A. Leenhouts, burgemees ter van Cadzand en - Retranchement, voorzitter; P. A. Bril. gemeente-secre taris van Oostburg, secretaris: Ir. W. J. Bruijnooge, architect te Schoondij- ke, penningmeester: W. J. A. Dhondt, gemeente-secretaris van Waterland kerkje: W, J. Paridaen, gemeente-se cretaris van Aardenburg: A. J. de Klerck, hoofd van de o.l. school te Schoondijke; J. van der Plank, direc teur kantoor Oostburg, Ncd. Midden- standsbank te Oostburg, leden. Algemene vergadering van het Groene Kruis. Het Groene Kruis in Zeeland houdt een algemene vergadering op Zaterdag 24 Juni 1950. des voormiddags 10.15 uur in „Het Hof van Holland" te Tho- len. Behalve de gebruikelijke verslagen komt aan de orde de verkiezing van leden voor het Hoofdbestuur. Aftre dend, doch terstond herkiesbaar zijn de heren: Jhr. R. Röell, dr. J. Nieu- wenhuijse en A. de Lange. Tegen-can- didaten zijn niet gesteld. Dr. J. Nieuwenhuijse stelt zich ech ter niet herkiesbaar. Opgaven van can- didaten worden ten spoedigste inge wacht. Besproken zal worden de pensioene- ring van de wijkverpleegsters. Er is een voorstel van de in de vorige alge mene vergadering benoemde commis sie. Des middags spreekt dr. J. Goslings te Leiden, inspecteur van de Rheuma- bcstrijding, over: „Rheumabestrijding" Naar het V.A.R.A.-feest. TOCHT PER BUS NAAR HILVERSUM Er is in de VARA-afdelingen ïn Zeeland de laatste week enige beroe ring verwekt, daar de Verkeers-in- spectie geen reisvergunningen ver strekte om met autobussen het fami liefeest van de VARA te Hilversum te bezoeken. Er zou een extra-trein rijden cn de feestgangers zouden verplicht zfln, de reis daarmede te maken. Dank zij het hoofdbestuur van de VARA en de medewerking van de vervoers-maatschappijen is op het laatste moment nog vergunning ver leend, deze reis per autobus te ma ken. Naar wn vernemen gaat de afde ling Middelburg reeds Zater dag naar Hilversum. Vlissingen zal met ongeveer 250 personen het feest bezoeken, terwijl Souburg, Domburg, Goes, Hansweert en omliggende plaatsen ook een flink aantal feest gangers leveren. Op Schouwen is ook een 4-tal bussen gerequireerd, terwijl ook enkele afdelingen uit Zeeuwsch- Vlaanderen de reis naar Hilversum zullen maken om het 25-jarig be staan van de VARA by te wonen. Geneesmiddel tegen I huidaandoeningen. Zuivert de poriën, doet de I Jeuk bedaren, verfrist en sterkt de buidweefsels. Loge mentsgast had geen geld. WILDE 'S OCHTENDS STIL VERTREKKEN. Te Terneuzen werden gisteren de voorbijgangers in de Korte en Lange Kerkstraat opgeschirkt door de al armerende roep „Houdt -den dief', uitgeschreeuwd door een logement houder en zijn familie, die een voor hen wegvluchtende manspersoon achtervolgden. Aan de dringende uitnodiging werd inderdaad gehoor gegeven door drie arbeiders, die de vluchteling in de kraag grepen en hem overgaven aan de achtervolgers. Toen het eenmaal zover was, ging de man zonder tegenstand terug naar de plaats waar hij rennende vandaan was gekomen: het Volkslo gement in de Djjkstraat. Het bleek, dat de vluchteling de nacht in het logement had doorgebracht en zon der te betalen wilde verdwijnen. Zijn vlucht was echter opgemerkt. Met de belofte, zo gauw hij het geld had. te zullen betalen, is hij weer vertrokken. „Wij zijn er zeker van, dat heel wat Engelsen zullen overkomen". Vier Engelse journalisten kropen vannacht moe maar voldaan in hun bedden in de beide Vlissingse hotels, die hun de afgelopen dagen gast vrijheid hadden geboden. Zij hadden veel gezien, veel bewonderd en on getwijfeld zullen zij hun lezers in Zuid-Oost Engeland vertellen, dat daar aan het andere einde van de lijn FolkestoneVlissingen een land ligt, dat de moeite waard is om het te bezoeken. Dat hier mensen wonen, die iedere Engelse toerist voorkomend en gastvrij willen tegemoet treden. Dat hier in Zeeland na de bevrijding gewerkt werd aan herstel en we deropbouw op een wijze, waarvoor zij, toen we hen gisteravond Iaat nog even spraken, maar één woord hadden: ,>niaryeUous bewonderenswaar dig Geen luchtverbindlng Amsterdam-Haamstede. Op vragen van het Tweede Kamerlid Stokvis (C.P-N.) over het niet opne men van de verbinding Amsterdam (Rotterdam)Haamstede in het. aan vankelijk geprojecteerde plan voor binnenlands luchtverkeer, heeft de mi nister van Verkeer en Waterstaat schriftelijk het volgende geantwoord: Het niet opnemen van deze verbin ding in het aanvankelijk geprojecteer de plan voor binnenlands luchtverkeer was een gevolg van het feit, dat het vliegveld Haamstede nog niet kan wor den gebruikt. Ook al zou het vliegveld Haamstede in bruikbare staat zijn geweest, moet worden betwijfeld of een verbinding AmsterdamHaamstede zou zijn ge projecteerd, daar het verkeer van en naar Schouwen en Duiveland in hoofd zaak op Rotterdam is georiënteerd. Op de vraag of de minister bereid is te bevorderen dat bij toekomstige her vatting van het binnenlands luchtver keer de lijn Amsterdam—Haamstede zonder vertraging zal worden in ge bruik gesteld, antwoordt de minister dat een zo bindende toezegging, als wordt gevraagd, thans niet kan worden gedaan. Aanvullende uitkering huisraadschade. De Schade-enquêtecommissie te Middelburg is thans bezig de door de oorlog gedupeerden, die daarvoor in aanmerking komen, de aanvullen de uitkering huisraadschade te ver strekken. Het betreft hier een zeer omvangryk werk, dat geruime tijd in beslag zal nemen. De gevallen wor den echter systematisch afgewerkt, zodat het voor de betrokkenen geen zin heeft zich schriftelijk tot de Schade-enquêtecommissie te wen den. Vliegtuigbom in een poort. Maandagmorgen was de aannemer van M. bezig met rioleringswerk zaamheden in 'n poort aan de Vlis singse straat te Souburg. Toen men op geringe diepte in de grond bezig was, stuitte men op een hard voor werp. De aannemer was zo verstan dig direct de politie te waarschuwen, die op haar beurt de Opruimings dienst er by haalde. Toen bleek, dat tussen deze twee huizen een vlieg tuigbom lag van plm. 80 cm. Hoewel de leden van de opruimingsdienst hier voor een moeïlyk en gevaarlijk kar wei stonden, daar er niet genoeg ruimte was om te graven, heeft men 0 't gevaarlijke projectiel toch zonder Handelingen heette ds. ten Haaff Bouwprijs per m3, door het Rijk als norm vastgesteld, is voor het ei land te laag. Gemeentebestuur Nieuwer Amstel komt op bezoek. De Vereniging van Burgemeesters cn Secretarissen op Walcheren heeft gis termorgen haar jaarvergadering ge houden in hotel-restaurant De Valk te Westkapelle onder voorzitterschap van burgemeester J. L. Dregmans van Kou- dekerke-Biggekerke. Allereerst kwamen de gebruikelijke huishoudelijke zaken aan de orde. De rekening over 1949 werd goedgekeurd en het aftredende bestuurslid, de heer D. Kodde, burgemeester van Zoutelan- de, herkozen. De vergadering besloot het gemeen tebestuur van Nieuwer Amstel uit te nodigen tot een bezoek aan Walcheren, opdat het de stand en de aard van de nieuwe beplantingen in ogenschouw kan nemen. Zoals bekend stond dit gemeentebe stuur de directeur van de Plantsoen dienst van Nieuwer-Amstel, de heer C. P. Broerse, toe als directeur van het Landschapsarchitectonisch Bureau der Stichting Nieuw-Walcheren zeer be langrijk werk te verrichten voor de herbeplanting van het ontluisterde eiland. Waar bovendien de bewoners van Nieuwer Amstel destijds de Wal- chenarcn daadwerkelijk hebben gehol pen (o.a. met de bekende Ruiten troef- glasactie). waar ook de Ver: van bur- Interkerkelijke zendingstentoon- stélling te Temeuzen. In Pro Rege te Temeuzen werd gisteren de interkerkelijke zendings tentoonstelling, de „Zento" geopend. Als eerste spreker trad ds. ten Haaff. Herv. predikant te Hoek, op, die met ds. Pestman, Geref. predikant te Terneuzen. het voorzitterschap van de voorbereidingscommissie dezer tentoonstelling op zich had genomen. Na lezing van Hoofdstuk XI der Zoals wij reeds gemeld hebben, maakten deze vier Engelse kranten mensen mr. L. R. Jones van de Fol kestone Herald, mr. H. Igglesden van de Kentish Express uit Ashford, mr. A. Marshall van de Hastings Observer en mr. O. J. Petts van de Kent Messen ger (Canterbury) op uitnodiging van het bestuur van de V.V.V. Vlissin gen deze tocht naar Zeeland. Vrijdag avond laat kwamen zij aan en Zater dag werden Vlissingen en Veere beke ken. Zij werden ontvangen door bur gemeester-Kolff, die zich in het Stad huis geruime tijd met de heren onder hield en later ook met hen lunchte. De bijzondere belangstelling ging ook uit naar de nieuwe woonwijken van Vlis singen. Na de tocht naar Veere. welk stadje natuurlijk hun volle bewonde ring genoot, waren de heren 's avonds de gast van het V.V.V.-bestuur en eni ge leden van de Zeeuwse Journalisten kring in het groene zaaltje van hotel „Noordzeeboulevard". NAAR SCHOUWEN. Zondag werd een tocht gemaakt naar Schouwen, waar Zierikzee, Haamstede, Brouwershaven en Renesse werden be zichtigd. De tocht over de Oosterschel- de bij schitterend zomerweer, bleek een werkelijke attractie te zijn en de stranden van Schouwen werden be wonderd. Op de terugweg werd Goes aangedaan, welk centrum van Beve land altijd op buitenlandse bezoekers een prettige indruk maakt. WALCHEREN EN DE ZEEUWSCH-VLAAMSE KUST. Maandag werd een tocht over Wal cheren gemaakt, waarbij vanzelfspre kend Middelburg (waar geluncht werd). Domburg en Westkapelle aan de beurt kwamen. Ook deze tocht slaagde bijzonder goed en de Engelse heren waren opgetogen over hetgeen hun hier werd geboden. Tegen de avond stak het gezelschap over naar West-Zeeuwsch-Viaanderen, waar Breskens. Groede en Cadzand nog bezocht werden. In Groede leidde burgemeester Everaars de heren per soonlijk rond, waarbij het in een her tenkamp veranderde „bunkerdorp" de bijzondere belangstelling had. In gezel schap van burgemeester Leenhouts van Cadzand werd in deze „laatste Nederlandse badplaats" gedineerd en de gasten bleken deze laatste lang niet de minste te vinden, vooral niet toen zij nog een blik konden werpen op het brede strand van Cadzand en het Zwin. Het was al na middernacht, toen de heren weer in hun hotels te Viissih- gen arriveerden en wij hadden slechts enkele ogenblikken gelegenheid nog met hen te spreken. Zes uur zouden zij immers reeds weer gewekt worden, want om 7.20 ging de trein die hun naar de boot in Hoek van Holland moest brengen. Maar dat korte ogenblik was toch nog voldoende om te ervaren, dat dit bezoek van betekenis is geweest voor het Engelse toerisme naar Zeeland. We zijn er zeker van. zo luidde ïiun oordeel, dat velen uit Zuid-Engeland van de toeristendienst Folkestone— Vlissingen gebruik zullen maken, en zij zullen er beslist geen spyt van hebben, want een vacantie in Zeeland is de moeite waard. Yes, we are sure.... your country is so beautiful! Zo is het ook. Zeeland is mooi En wanneer de invitatie van de V.V.V. Vlissingen er toe heeft bijgedragen dit feit ook in Zuid-Engeland nog meer bekend te maken, kan het niet anders of het toerisme via VlissingenFolke stone zal er wel bij varen. ongelukken kunnen verwijderen. Geen belangstelling voor feesten te Hoek. Zaterdagavond belegde de Oranje vereniging te Hoek een algemene ver gadering ter bespreking van de aan staande viering van het 350-jarig be staan van de gemeente Hoek. De belangstelling was echter zo ge ring. dat deze vereniging van verdere plannen afzag. Zo zal waarschijnlijk het 350-jarig bestaan van Hoek niet gevierd wor den. Heropening A.N.W.B.-kiosk ie St. Anna ter Muiden. De A.N.W.B.-kiosk aan de grens post te St. Anna ter Muiden zal dit seizoen weer in gebruik genomen worden. Voor de doortrekkende toe risten betekent dit een belangrijke vooruitgang op informatief gebied. De heer Kennedy van Dam uit Bre da. die zo spoedig mogelijk zijn taak zal aanvangen, is aangesteld om hier de informatiedienst te verzorgen. De eerste vergunning voor St. Laurens. A.s. Vrijdagavond (9 Juni) om half acht vergadert de raad te St. Laurens. O.m. wordt behandeld 'n aanvraag voor vergunning voor de verkoop van sterke drank en mitsdien of de raad aan de kroon wil verzoeken 't aantal vergunningen te brengen van gemeesters en secretarissen op Walche ren twee jaar geleden door het ge meentebestuur werd geïnviteerd en bij die gelegenheid een zeer geslaagde excursie kon maken, heeft men ge meend er goed aan te doen thans de vroede vaderen van Nieuwer Amstel uit te nodigen. Een datum is voor dit bezoek nog niet vastgesteld: het is aan de gasten deze te bepalen. Een uitnodiging om de excursie mee te maken, zal tevens gericht worden tot de heer Broerse en het bestuur van de Stichting Nieuw Walcheren. GOEDE BOUW BEDREIGD. Van verscheidene zijden werd ver volgens naar voren gebracht, dat de prijs per kubieke meter, die door het Rijk is vastgesteld als norm voor de bouwkosten voor Walcheren te laag is. Ligt deze prijs volgens de norm bij voorbeeld rond de 35 gulden, dan be draagt zij op Walcheren enige guldens meer, dus b.v. 37 of 38. Uitvoerig werd gesproken over deze onbevredigende situatie, die geweten wordt aan het feit. dat op het eiland slechts in kleine contingenten wordt gebouwd, met andere woorden, dat de bouwvolumina laag zijn. De vlotte voortgang van de bouw werkzaamheden dreigt er ernstig door geschaad tc worden. Het komt herhaal delijk voor, dat de aanbcstcdingssom aanmerkelijk boven het financierings schema ligt, met het gevolg, dat op al le mogelijke manieren bezuinigd moet worden. Het gevaar is niet denkbeel dig. dat Walcheren als gevolg daarvan een aantal woningen van Inferieure kwaliteit „rijker" wordt. Men besloot dit probleem aan de be trokken autoriteiten voor te leggen. Eerst zal contact worden opgenomen met de dienst voor bouw- en woning toezicht. waarna bekeken zal worden, of deze, dan wel de vereniging de no dige stappen zal ondernemen. Na afloop van deze. vruchtbare ver gadering werd geluncht, waarna 's middags de wederopbouw van West kapelle werd bezichtigd. Ook werd nog een wandeling over de zeedijk ge maakt. De mosselzaad-aanvoer. De mosselzaadvisserij op de Wadden zee had vorige week een voorspoedig verloop, omdat er verschillende dagen van de week voldoende water was. om tamelijk hoog gelegen mosselzaadban- ken te kunnen bevissen. Aangevoerd werden ongeveer 4750 tonnen mossel zaad. De kwaliteit was echter niet veel beter dan in de vorige weken. Enige andere vissers visten deze week weer eens met wisselend succes voor de kust nabij Hellevoetsluis. Aan gevoerd werden ongeveer 500 tonnen moselzaad. van tamelijk goede kwali teit. Sterk internationaal aspect Hoewel het nog te vroeg in het seizoen is, om reeds met zekerheid te kunnen zeggen, dat de drukte In de Jachthaven te Terneuzen weer groter zal zUn, dan vorig jaar het geval was, is een gematigd optimisme zeker niet misplaatst, als men weet, dat de meest tot oordelen bevoegden, n-l. het bestuur van de „Jachthaven Terneuzen" de meerruimte in de haven belangrijk hebben vergroot, omdat vorig jaar een groot aantal gegadig den moest worden afgewezen! Uit dit laatste blykt wel, dat Ter neuzen als jachthaven meetelt en de nieest internationale jachthaven van Zeeland is gewerden. Op Zaterdagen en Zondagen als het weer meewerkt, heerst by de ponton van de Prov. Boot een welhaast cosmopolitische drukte Nederlanders en heel veel Belgen treft men er altyd, Engelsen vrij zeker, Fransen regelmatig en soms zelfs Portugezen WEDSTRIJDEN. Dat de bevolking van Terneuzen deze trek naar zijn haven op prijs stelt, behoeft wel geen betoog. Bij voorkomende gelegenheden als Pa vilion d' Or, zeilwedstrijden, enz., zoeken vele honderden belangstellen den de waterkant op, om te genieten van de altyd mooie Schelde, die dan bezaaid is met een groot aantal vol-ge- tuigde booties. Momenteel is men in Terneuzen al zover, dat zelfs de school jeugd zich verdiept in kansberekenin gen van de diverse deelnemers aan de zeilwedstrijden. Voor Belgische vaartuigen is Ter neuzen wel uitermate gunstig gele gen. Per auto berélkt men van diep in België. Terneuzen in slechts enige uren. Bij goed weer kunnen de gro tere jachten de Noordzee op, btj slechter weer is de Schelde een mooi vaarwater, terwijl zy van Terneuzen uit ook gemakkelijk dieper Nederland in kunnen. REPARATIE-WERKPLAATS. Bovendien biedt Terneuzen een outillage, zoals elders niet gemakke lijk wordt gevonden. Dat is te dan ken aan de activiteit van de „Jacht haven Terneuzen", die voor een pri ma jachthaven zorgde. Daarnaast is er het flinke initiatief geweest van de heer Vermeulen, een uit Breskens af komstige schipper, die bij de bevrij ding van West-Zeeuwsch-Vlaande ren zijn hele hebben en' houden ver loor, maar inplaats van bij de pakken neer te zitten in zijn tijdelijke woon plaats een winterberging voor ple ziervaartuigen stichtte en daarmede de jachteigenaars de gelegenheid bood, ook gedurende do wintermaan den hun jachten goed in Terneuzen te laten beheren. Dat dit jonge be drijf >n een behoefte voorziet, blijkt wel uit het feit. dat de 380 m2 grote loods, die slechts één winter ln ge bruik is geweest, alweer bijna te klein is geworden, om alle zeilliefheb- bers te kunnen gerieven. In de loods kunnen de jachten droog overwinteren en er is gelegen heid te over, om kleine reparaties te verrichten. Bovendien worden de win termaanden benut, om de opgebor gen boten geheel op te kalefateren cn opnieuw te schilderen, zodat deze in het vr rjaar kant cn klaar ter be schikking van de eigenaars worden Ksteld en weer een sieraad zijn op Schelde alle aanwezigen welkom en in het bijzonderburgemeester, mr. P. H. W. F. Teilegen. Daarna lichtte ds. ten Haaff het doel van de „Zento" toe, die volgens hem eens te meer bewijs, dat er een interkerkelijke samenwerking mogelijk is. Hij gaf daarna het woord aan de burgemees ter. Deze zei gaarne de opening te ver richten en deelde verder mee, dat het gemeentebestuur het buitenge woon op prijs stelde, dat de „Zento" in Terneuzen werd gehouden. Na herinnerd te hebben aan de jaren, die hij zelf in Indonesië heeft door gebracht, wenste hij de organisato ren succes met hun tentoonstelling en verklaarde deze daarna voor ge opend. Nadat de hoor P. Hartema, mode werker te „Baarn", nog een kort woord had gesproken, werd onder deskundige leiding de tentoonstelling bezocht. De scheepvaartweg Antwerpen-Dordt. Wie van België naar Holland vaart of omgekeerd, vindt om van Zijpe via Slaak op liet Krammer te komen zyn weg versperd, door de Kram mer plaat. Deze plaat heeft evenals de meeste zandbanken in Zeeland al diverse veranderingen ondergaan. In de dertiger jaren ontstond in deze plaat een geul, die toen zij op vol doende diepte kwam tot officieel vaarwater werd verheven, waardoor route aanmerkelijk werd bekort. De vaarweg langs dè bocht van St. Jacob was niet meer nodig, want het z.g. Nieuwe Vaarwater had voldoen de diepgang voor alle schepen. Vo rig jaar ontstond ter plaatse nog een geultje dat eveneens werd betond en het 'Noorder Slaak werd genoemd. Door het steeds verder afnemen van de Krammerplaat werd echter het Nieuwe Vaarwater weer geleide lijk ondieper. Het is nu zover geko men dat men zich genoodzaakt heeft gezien, opnieuw de oude route te gaan kiezen, die nu ook weer offi cieel van nachtverlichting, wordt voorzien. De lichtboeien in het Slaak en van Krammer Nieuwe Vaarwater worden opgenomen. In de plaats daarvan worden in de Grevelingen 5 nieuwe lichtboeien gelegd. Zilveren jubilaris in Goese Ambachtsschool. Vrijdag j.ï. was het 25 jaar geleden, dat de heer H. Nederveen zijn loop baan bij het Nijverheidsonderwijs be gon. In de Ochtmanzaal der Goese Am bachtsschool is de heer Nederveen op hartelijke wijze gehuldigd. Voor het bestuur der school sprak de heer K. Brink waarderende woor den. De heer C. J. Buurman, direc teur der school sprak namens het per soneel en tekende de jubilaris als een goede leerkracht en als een mens met een markante levensstijl. Namens de bond van leerkrachten sprak de heer Meijer, terwijl voor de leerlingen het woord werd gevoerd door Jan Wasser. Alle sprekers lieten hun woorden ver gezeld gaan van cadeaux. Mevrouw Nederveen werden bloemen aangebo den. Aan het slot dankte de jubilaris voor de hulde hem gebracht. Zeeuwse E.H.B.O.-ers op de laagste plaats. Te Eindhoven werden tijdens het driedaagse congres van de Neder landse Vereniging voor E.H.B.O., na tionale wedstrijden in eerste-hulp- verlening gehouden, waaraan ook een Zeeuwse ploeg deelnam. Züld-Holland kwam als eerste uit de bus met 297 punten. De Zeeuwen moesten genoegen nemen met de on derste plaats mot 187 punten. Vele zonnebrillen veroorzaken bindvlies- ontsteking. Ga naar uw vakopticien. Spijkers op de wég bij de Ronde van Goes. OPZET OF ONGELUK? Tijdens dc Zaterdag gehouden Ronde van Goes hadden meerdere renners op de oprit nabij het terrein van de ge meentereiniging met baiidenpech te kampen. Toen men het wegdek ter plaatse eens ging onderzoeken, vond men er verschillende grotere en klei nere spijkers, schroeven, schoenbeslag en andere scherpe voorwerpen. De politic onderzoekt thans of de enners de dupe zijn geworden van kwaadwilligen of dat hier van een al lesbehalve prettige samenloop van om standigheden sprake is. Dit laatste is niet uitgesloten. De spijkers e.d. waren veelal verroest. Mogelijk heeft iemand de inhoud Van een oude spijkerbak met de vuilniswagen meegegeven. Bij het binnenrijden van het terrein van de reiniging kan de wagen toen op het hobbelige wegdek een deel van zijn la ding hebben verloren. Mocht echter inderdaad kwaadwil ligheid in het spel zijn, dan past hier voor slechts één woord: misselijk! En het is dan te hopen dat de politie er in slaagt de dader (s) op te sporen. Repatriërende Zeeuwen. Met het troepentransportschip „Hel lenic Prince", welk schip vermoede lijk op 17 Juni te Amsterdam aan komt, zullen de onderstaande Zeeuw se militairen huiswaarts keren: B. H. Kasteleijn, Oost Souburg; M. C. G. Rombouts, Zierikzee; W. Smal- legange, Goes; Ch. H. Cauret, Terneu zen; I. J. Ekkenbus, Groede; E. J. Geers, Terneuzen; D. Hannewjjk, Heinkenszand; A. C. Mol, Middelburg; M. Raas, Lewedorp; R. J. Scheelo, Axel; R. D. Schepper, Koewacht; J. Tichem, St. Philipsland; L. Wisse, Heinkenszand en R. C. A. v. Voorst Vader, Middelburg. Met de „General A. W. Greely", verm. aank. te Rotterdam op 19 Juni a.s. keren de onderstaande militairen terug: R. A. P. Sebek met gez.. Hulst; S. van Noord, Goes; A. P. Tanis, Mid delburg; J. Mulder, Middelburg; B. de Jager, 's-Hcer Hendrikskindcren; G. J. Swiers. Middelburg; W. Goedegebu- re, Oud-Vossemeer; A. Havermans, Oud-Vosemecr en P. A. Tazelaar, Hoek. Eindexamen Rijkskweekschool te Middelburg. Aan de Rijkskweekschool te Mid delburg slaagden voor het einddiplo ma de dames C. E. Kaan, Koudelcer- ke P. Korstanje, Goes; J. A. van Liere, Middelburg; M. H. Modder- kreeke, Nieuwdorp; F. Moes, Middel burg; A. J. Steketee, Middelburg; E. Vaarzon Morel, Veere en A. A. Weststrate, Kruiningen en dc heren D. J. van Faassen, Goes; M. Kole, 's Heer Arcndskerke; J. H. A. Koo ning, Vlissingen; P. Meeusen, Hoek en J. H. Mennes. Middelburg. Geen enkele candidaat behoefde te worden afgewezen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 2