PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Belgische Katholieken hebben in Kamer vier zetels meerderheid 0E BILT Socialisten wonnen elf zetels BELGISCHE PERS OPTIMISTISCH OVER DE ECONOMISCHE UNIE Restaurants moeten heffing voor koffie betalen. DP COMMERCIËLE INSLAG VAN ZEELAND'S INWONERS Vandaag Twee kinderen verdronken in leemput. VOORSPELT: 193e Jaargang - No.131 Dagblad, uitgave van de firma provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F, B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Balllntijn, Pl.verv.: VV. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct, per week; f 3.90 p. kw.; fr. p. p. f 4.15 per kw Losse nummers 10 cent, WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 6 Juni 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f2.30. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regel* van 1—5 regels f 1.—iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur Vlissingen Walstr 58—60 tel 2355. 4 lijnen (b.g.g. 28G1 of 21601; M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr. 63, tel 2475 (b.g.g 2228); Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102; Terneuzen: Brouwerljstr. 2; Zierikzee: N. Bogardstr. C 160, tel 26 Koning Leopold zeer te vreden over de uitslag. Als gevolg van een fout in de totaal-telling voor de provincie Hene gouwen, werd de juiste einduitslag van de Belgische verkiezingen pas in de loop van Maandagmiddag verstrekt. De zetelverdeling in de Kamer is thans: CVP 108 (winst 3), socialis ten 77 (winst 11), liberalen 20 (verlies 9), communisten 7 (verlies 5). De CVP heeft dus 4 zetels meer dan de andere partyen gezamenlijk. De definitieve samenstelling van de Senaat zal later bekend worden, maar vast staat, dat de katholieken hier hun meerderheid zullen behou den. Verrassend groot was het succes van de socialisten in het kanton Brussel. In dit kanton, dat als een stevige liberale burcht gold, zagen de Socialisten hun percentage stijgen van 28 tot ruim 41. De percentages voor het gehele land tonen aan, dat de CVP aanzien lijk beneden de 57.6 van de Volks raadpleging bleef. De CVP steeg van 43.6 tot 47.1 de socialisten van 29.6 tot 36.3, de liberalen daalden van 15.3 tot 11.3 en de communisten van 7.5 tot 4.8 De winst van de CVP komt uit de Vlaamse provincies. Zij heeft in Ant werpen 2, in Oost-Vlaanderen 2 en en West-Vlaanderen 1 zetel gewon nen. De kartelleringstactiek van so cialisten en liberalen heeft haar daarentegen, zoals was te verwach ten in Luxemburg twee Kamerzetels en één Senaatszetel gekost, en in Limburg één Kamer- en één Se naatszetel. Toch ging het CVP-per- centage in beide provincies nog licht vooruit. In de industriële Waalse provin cies Luik en Henegouwen, evenals in Brabant, zijn de socialisten de grote overwinnaars. Daar boekten zij resp. 2, 4 en 4 Kamerzetels winst, die liberalen en katholieken moesten afstaan, terwijl in dezelfde provincies de vier nieuwe socialistische Se naatszetels ook ten koste van beide partyen werden veroverd. Slechts in de provincie Namen is de zetelverde ling onveranderd gebleven. DE KONING TEVREDEN. Koning Leopold is zeer tevreden over de uitslag, zo zeide gisteren 'n lid van de Koninklijke huishouding in Prégny. Het bericht, dat de Ko ning de leiders van de CVP naar Prégny had ontboden, werd later te gengesproken. In kringen, die in nauw contact staan met Koning Leopold, werd Maandagavond verklaard, dat de Koning „beslister dan ooit overeen komstig de wil van het parlement dat hij weer zal regeren, zal hande len. De Koning zal zelf eerlijk han delen en hoopt dat de politieke par tijen van dezelfde geest bezield zul len zijn." Achteruitzetting van de negers gelaakt. OPMERKELIJKE UITSPRAAK VAX AMERIKAANS HOOG GERECHTSHOF. Het Amerikaanse Hooggerechts hof heeft Maandag het weren van negers uit restauratiewagens van de spoorwegen onwettig verklaard. Het Hof meende met 8 stemmen tegen nul, dat een dergelijke handelwijze in strijd was met een wet die „enige ongerechtvaardigde of onredelijke be nadeling van enig persoon, die ge bruik maakt van de spoorwegen ver biedt. Het Hof gaf deze uitspraak naar aanleiding van een beroep van Elmer W. Henderson, een neger uit Wash ington, die in een restauratiewagen geen maaltijd geserveerd kon krij gen. Het Hof verbood verder de afzon dering van neger-studenten op de universiteit van Oklahoma en be sliste. dat een negerstudent moest worden toegelaten tot de academie voor rechtswetenschappen te Austin (Texas), waar alleen blanken mogen studeren. Het Hof was van mening, dat de nieuwe rechtsacademie voor negers te Houston (eveneens in Texas), niet kon worden vergeleken met de academie te Austin. Bloemkool draaide door in het Westland. ..Op de veilingen in het Westland zijn Maandag grote hoeveelheden bloemkool doorgedraaid. De aanplant van bloemkool is dit jaar groter ge weest dan vorig jaar en door het warme weer was de aanvoer extra groot. Het Centraal Bureau van de Tuin bouwveilingen is in contact getreden met conservenfabrikanten. De eerste kwaliteit onverkochte bloemkool, dat ?s het grootste gedeelte, zal worden ingezouten. De grote aanvoer in het Westland is mede het gevolg van de accumu latie van het product gedurende 't weekeinde. In de komende dagen verwacht men wel aanzienlijke, doch met zo grote hoeveelheden als Maan- ë,a? aan de veilingen. Het Centraal van Tuinbouwveilingen eerste klas product zo veel verin opvan^en en laten consér- De Belgische pers oordeelt uiter aard verschillend over de uitslag. De „Derniere Heure" schreef: „Het bljjlct dus, dat de Koningskwestie in Vlaanderen en in Wallonië op verschillende wijze invloed heeft doen gelden, dit overeenkomstig de uitslagen van de Volksraadpleging. De tegenstelling tussen deze beide streken in verband met de Konings- j kwestie begint voor de eenheid van het land een gevaarlijke wending te nemen. In dat opzicht mag worden gezegd dat de dag van 4 Juni, uit nationaal oogpunt beschouwd, on rustbarend is. „Le Peuple" schreef: „In geheel het land heeft de enige partij die duidelijk „neen" heeft durven zeg gen, namelijk de socialistische partij, vooruitgang geboekt. Te Brussel en in Wallonië is die vooruitgang wer kelijk indrukwekkend. De CVP heeft de vruchten geplukt van haar sa mengaan met ae Vlaamse Concen tratie, doch ten opzichte van de uit slagen van de Volksraadpleging wijst de verkiezing van 4 Juni op een sterke achteruitgang van de partij des Konings. De liberalen betalen 't gelag van de verkiezingen, wat wel licht onrechtvaardig is, doch het kiezerscorps aanvaardt geen dubbel zinnige posities: de liberale partij heeft zich al te zeer tegemoetkomend getoond inzake het beginsel van de Volksraadpleging. Johnson zet Amerikaanse militaire plannen uiteen. De Amerikaanse minister van De fensie. Louis Johnson, heeft Maandag voor de senaatscommissies voor bui tenlandse betrekkingen en de strijd krachten plannen uiteengezet voor de herbewapening van de niet-communis- tische landen. Johnson verklaarde, dat de V. S. in West-Europa een betrekke lijk kleine landmacht hadden voorge steld, uitgerust met moderne wapens en gesteund door een tactische lucht macht. waarbij de strategische lucht macht der V. S. klaar zou staan om onmiddellijk hulp te bieden. Naar de opvatting van de verenigde stafchefs der V. S. zou een dergelijke leger macht aanvankelijk het hoofd kunnen bieden aan een Russische inval. John son zeide. dat geen poging gedaan zou worden om tegenover elke Russische divisie een andere te stellen. Amerika tevreden over Schuniaos plan. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft een verkla ring Uitgegeven, waarin het de toe bereidselen tot de besprekingen te Parijs over het plan-Schuman toe juicht. In antwoord op vele vragen van de pei's over de besprekingen en de Britse houding hiertegenover, zegt 't State Department o.m. zich te ver heugen over het voornemen van Frankrijk. Duitsland, België, Italië, Luxemburg en Nederland om bespre kingen te voeren over de uitvoering van het plan-Schuman. Voorts zegt het State Department bevredigd te zijn door de verklaringen van de Britse regering over het plan-Schu man. Voor bromfietsen geen extra deviezen. Zoals bekend, kunnen toeristen by reizen naar het buitenland onder be paalde voorwaarden aanspraak ma ken op extra deviezen voor het ge bruik van een motorrijtuig. De A.N. W.B. verneemt thans echter, dat ei genaars van een rijwiel met hulpmo tor voor deze extra deviezentoewij- zing niet in aanmerking komen. Het benzineverbruik is zo gering, dat naar de mening van de Nederlandse Bank de reiskosten niet merkbaar op de toegewezen deviezen zullen drukken. Een bijzondere redding. Maandagmiddag verdwenen de twee zusjes Mosterd, resp. tien en twaalf jaar oud, bij het baden in de Waal haven te Rotterdam, plotseling in de diepte. De 29-jarige radiotelegrafist W. P. J. van Laar, die slechts één been heeft, bedacht zich geen oogen- blik en dook in het water. Het ge lukte hem beide meisjes tegelijkertijd in veiligheid te brengen. Voor de derde maal in één jaar is de bevolking Aan België Zondag Ier stembus getogen. Koningin Elisabeth verlaat het stemlokaal in een school by het kasteel te Laeken, waar zij haar stem uitbracht. De heer A. Th. Lamping Hoge Commissaris in Indonesië Als opvolger van dr. H. M. Hirsch- feld tot Hoge Commissaris in Indone sië wordt thans in Den Haag genoemd de heer A. Th. Lamping, buitenge- woon gevolmachtigd ambassadeur in India. Van bevoegde zijde werd hier over medegedeeld, dat de besprekin gen nog gaande zijn en dat de heer Lamping binnenkort naar Nederland zal komen voor overleg met de rege ring. Vóór-Unie bracht ook geen windeieren. Het bericht uit Nederlandse bron, dat de Economische Unie in ver band met de politieke crisis in België zou worden uitgesteld, wordt in Belgische kringen niet alleen tegengesproken, maar men neemt het de Nederlandse collega, die dit bericht lanceerde, zelfs kwalijk, dat hij dit de wereld heeft durven insturen. De Nieuwe Gids sprak dezer dagen van „tendentieus commentaar" en oordeelde, dat er geen enkele reden is om over de Benelux pessimistische berichten te publiceren, nu het Voor-Unie verdrag, na het vrijgeven van 90 procent van het onderling handelsver keer, zulke uitstekende resultaten heeft opgeleverd. „Agefi" verklaart, dat de Economische Unie op 1 Juli wel doorgaat en de Libre Belgique ging zelfs zover te beweren, dat er geen problemen zijn, aldus meldt de Handels- en Transport Courant. Baron Snoy, de secretaris-generaal van het Belgische ministerie van Eco nomische Zaken, verklaarde gisteren, dat nog tal van punten te regelen zijn voor de Economische Unie kan ingaan. Dit klopt dus niet geheel .met de com mentaren in de Belgische'pers. Baron Snoy zag als voornaamste moeilijkheid het nadelige saldo op de Nederlandse handelsbalans met België. Dit tekort is niet gemakkelijk aan te vullen. Het optimisme in de Belgische bla den steekt wel af tegen de perscam pagne. die aan het afsluiten van het Voorunie-verdrag in October vooraf ging. Nederland heeft dan ook ver gaande concessies gedaan bij de vrij making van het handelsverkeer. De uitvoer van België naar Neder land steeg dientengevolge van een maandgemiddelde van 1.110 franc mil- lioen in de periode October/December 1949, tot 1.556 millioen in de periode Jan uari/Maart 1950. Een nadere bestudering van de sta tistieken leert, dat deze stijging welis waar vooral op rekening komt van textiel, waarvan de uitvoer naar ons land in het eerste kwartaal van 1950 steeg tot 1954 millioen, maar dat ook talrijke andere producten van de vrij making profiteerden. Ook was er vooruitgang in het han delsverkeer van Nederland naar België Het maandgemiddelde steeg hier van 546 millioen tot 785 millioen in het eer ste kwartaal van 1950, vooral tengevol ge van zuivelverkopen. Alle voorspellingen ten spijt ging het fout met de betalingsbalans. Na een verbetering in het laatste kwartaal van 1949 is in het eerste kwartaal van 1950, dus na de vrijma king van metaal- en textielproducten, het deficit gestegen tot 771 millioen. De uitvoer van België naar ons land over treft dan de invoer uit ons land met bijna 100 procent! Dat is ae reden, waarom uitstel van de Economische Unie toch zeer waar schijnlijk is. Regeringssubsidie voortaan alleen voor huishoudelijk gebruik. Zoals minister Mansholt heeft aange kondigd, zal na 1 Juni 1950 aanmerke lijk duurdere koffie in distributie ko men. Aangezien de verkoopprijs van de koffie, bestemd voor huishoudelijk gebruik, niet zal stijgen, wordt deze koffie gesubsidieerd. De regering ziet evenwel geen reden een dergelijke subsidie te verstrekken voor koflie, welke niet voor huishoudelijk verbruik wordt verstrekt. Daarom zal de prijs van gebrande koffie, welke niet voor het gerantsoeneerde gezinsverbruik is bestemd, in overeenstemming worden gebracht met de wereldmarktprijs. Het invoeren van een tweeprijzen, stelsel stuit op practische bezwaren, zodat de subsidie op de koffie, welke niet in de gezinnen wordt geconsu- j mcerd, (café's. restaurants, hotels, i enz.) door middel van een heffing j wordt teruggenomen. 1 Ieder, die koffietoewijzingen van het bedrijfschap ontvangt, is verplicht een heffing van 50- cent voor iedere 125 gram koffie ten behoeve van het Land. bouw-Egalisatiefonds te betalen. De heffing moet zyn voldaan voor het in ontvangst nemen van de toewijzingen. Strijd om het Amsteihotel. Het bestuur van het Amsteihotel in Amsterdam heeft de aandeelhou ders aangeboden hun aandelen over te nemen tegen 145 procent netto. Het bod geldt tot 16 Juni. De heer L. van Sterkenburg, directeur-eige naar van het Doelenhotel heeft aan deelhouders 141 procent geboden. De Effectenbeurs kent de aandelen een waarde van 120 procent toe. Het zittende bestuur van het Am steihotel wenst de oude traditie te handhaven, de heer van Sterkenburg wenst het, indien hij de leiding in handen krijgt, te moderniseren. Af gewacht moet worden of hij nu ook zijn bod zal verhogen. Examenwerk gestolen. Van een fiets, die aan de Franselaan te Rotterdam stond, werd Zaterdag middag een actetas gestolen. In houd.eindexamenwerk van een H.B.S., dat de eigenaar van de fiets, een leraar, in de tas had. Het aantal coöperatieve verenigingen. Er bestaat verschil van mening over de vraag of coöperatievo .samen werking in het algemeen een voordeel zou zijn voor de samenleving. Reeds jarenlang voeren de voor. en tegenstanders van het coöperatie-beginsel velerlei argumenten aan om hun tegenstrijdige standpunten te versterken. De tegenstanders van liet coöperafie-beginsel wijzen cr op, dat er vaalt coöperaties zijn, die het niet kunnen houden. Welnu, in het Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek troffen wij een statistisch overzicht van de coöperaties per 1 Januari 1950 aan en daaruit bleek ons, dat er in 'l jaar 1949 totaal 61 coöperaties werden opgeheven in Nederland en dat er bo vendien nog 10 in liquidatie gingen. Maar er kwamen er 266 bij, waar van niet minder dan 176 tot de land- bouw-sector behoorden. Het aantal coöperaties steeg daardoor tot 4170 in Nederland. De toename vergeleken bij 1 Januari 1949 was ongeveer 5%. Dat wijst dus op een toenemende belang stelling voor de coöperatieve samen werking. Het merkwaardige is, dat in verge lijking met 1 Januari 1940 vrijwel uit sluitend het aantal coöperaties van landbouwers en van de handeldrijven de middenstand is toegenomen, de eerste groep groeide met 31%, de tweede met 38%. De gewone consumentencoöpe. raties, waarvan in het verleden grote verwachtingen werden ge koesterd, blijken een verzadi. gingspunt bereikt te hebben. Er is althans een geringe daling van liet aantal geconstateerd. In vergelijking met 1940 zijn er nu bijna 2% minder consumenten, coöperaties. De stijging van het aantal coöpera ties in de landbouwsector is voor een niet gering deel veroorzaakt door de omstandigheid, dat in 1942 en 1943 een aantal aankooporganisaties omge zet moesten worden in wettelijke coö peratieve verenigingen. Het ligt in de bedoeling, dat deze coöperaties in de toekomst weer tot de oude vereni- gingsvorm zullen terugkeren. DE ZEEUWSE LANDBOUW. Wat Zeeland betreft, daar werkten op 1 Januari 1950 totaal 169 coöpera ties in de landbouwsector. Daaronder waren 59 aan- en verkoopcoöperaties, 58 credietcoöperaties, 12 werktuigen coöperaties, 7 zuivelbedrijven, 3 gras drogerijen, 3 pootaardappelbewaar- plaatsen, 3 veilingen. 5 verzekerings coöperaties en nog 19 coöperaties voor diverse objecten. Aandacht verdient het cijfer voor de werktuigencoöperaties. Het blijkt namelijk, dat in Groningen reeds 122 van deze coöperaties bestaan en in Gelderland meer dan 100. Zeeland blijft met 12 wel ver achter en een zelfde verschijnsel doet zich voor in Zuid-Holland met slechts 10 en Noord- Holland met ook maar 10 coöperaties op dit terrein. ANDERE COÖPERATIES Buiten de landbouwsector heeft Zee land slechts 81 coöperaties, waarvan er 59 verbruikscoöperaties zijn. De handeldrijvende middenstand bezit 16 coöperaties, die hoofdzakelijk bestaan uit winkeliersinkoop-vercni- gingen en transportcoöperaties. Voorts zijn er twee woningcoöpera ties, twee coöperaties voor crediet en nog enkele andere coöperaties, die te- samen helpen om voor geheel Zeeland het totaal van 250 coöperaties vol te maken. COMMERCIALITEIT. Wanneer we even berekenen, dat er dus in Zeeland één coöperatie voor komt op de 1040 zielen, en dat heel Nederland het maar brengt tot één coöperatie op de 2400 zielen, dan blijkt ook op dit gebied wel de com merciële inslag van de Zeeuwen. We hebben trouwens reeds eerder de aandacht op die commerciële in slag gevestigd, want toen we kort ge leden een overzicht gaven van het aantal detailzaken in Zeeland moes ten we melden, dat in Zeeland een detail-bedrijf voorkomt op 36 zielen en dat Zeeland daarmee aan de top staat van Nederland (landelijk gemid delde een bedrijf per 49 zielen!) is het zes jaar geleden, dat de radio het grote nieuws bracht: geallieerde invasie, begonnen in Frankrijk. wordt de bekende Duitse schrij ver, dr. Thomas Mann 75 jaar. Dr. Mann woont thans in Cali- fornië. Hittegolf in Engeland. Duizenden Engelsen hebben de nacht van Zondag op Maandag op het strand doorgebracht of in de Londense par ken. Het was de warmste nacht van het jaar. De temperatuur steeg Maan dag tot nieuwe recordhoogten, zodat al gesproken kan worden van een hit tegolf. De hitte steeg in Engeland in de loop van de dag zo hoog, dat een chocoladefabriek bij Birmingham het werk moest staken, omdat de choco lade niet wilde stollen. Een trein van Newcastle naar York liep uit de rails, die waarschijnlijk door de hitte waren uitgezet. Tien passa giers liepen verwondingen op. Voor de kust v^n Devonshire ver scheen Maandagmiddag in het war me water een school haaien. De po litie moest de badenden waarschu wen. Kok was handig zakenman. Een kok van de „Grote Beer", J. F. van H.f is gearresteerd wegens 't smokkelen van deviezen. De 21-jari- ge, uit Zeist afkomstige kok, be schikt over een zeker zakeninstinct, blijkens de vry ingewikkelde proce dure die hij volgde om zich te ver rijken. Te Amsterdam kocht hij on geveer 400 Amerikaanse dollars voor zes Nederlandse guldens per stuk. Deze vierhonderd dollars smok kelde van H. te Priok langs de dou ane en op Pasar Paroe wisselde hij de vierhonderd dollars in tegen zil vergeld. Een dollar bracht 9 gulden (in zilver) op. De kok vertrok inmiddels op een kustreis naar Soerabaja en deponeer de zijn tas ergens te Djakarta. De politie kwam hier achter en nam de tas met inhoud in beslag. Er bleek 36 kilogram zilvergeld in te zitten met een officiële waarde van 3.451 gulden. Tragisch einde van uitstapje van burgemeestersfamilie. (Van onze correspondent te Bergen op Zoom). Naar eerst Maandag is bekend ge- worden, heeft zich Zondag in het Belgische plaatsje Beerse bij Turn hout een tragisch ongeval voorge daan, waarbij het 3 -jarig zoontje van de burgemeester van Huijbergen 1 bij Bergen op Zoom) om het leven is gekomen, tegelijk met het 7-jarig zoontje van een Belgisch steenfabri- j kant. Burgemeester van Agtmaal was 1 naar Beerse gereden om te spreken met een zakenrelatie en had op dit tochtje zijn vrouw en zijn twee kin deren medegenomen. Terwijl de I ouders met elkaar spraken zijn de kinderen twee van de familie van Agtmaal en twee van de steenfabri kant Cox op 't terrein van de fa briek gaan spelen. Ze bleven wat erg lang weg en toen de heer van Agtmaal ten slotte eens op onder zoek uitging, kwam hij tot de ont dekking, dat twee van de vier kin deren in een met water gevulde leemput waren geraakt. Hij sprong onmiddellijk zelf te water en slaag de er in beide jongetjes op het droge te brengen, maar de levensgeesten bleken reeds geweken. De beide andere kinderen waren te klein om te beseffen, dat er hulp gehaald moest worden. Een voorbij ganger heeft de kinderen nog wel in het water gezien, maar meende, dat zij aan het baden waren, wat hier wel meer gebeurt.. De ljjkjes zijn 'naar Huijbergen overgebracht, waar zij morgen zul len worden begraven. De familie Cox komt nl. binnenkort in Huijber gen wonen. Indonesië voorlopig geen lid der Ver. Naties. Indonesië zal op de komende alge mene vergadering van de Ver. Naties geen aanvrage om lidmaatschap in. dienen, doch het zal wachten tot de internationale sfeer is opgeklaard, aldus heeft de correspondent van Aneta te Djakarta vernomen. Indonesië wil een onafhankelijke buitenlandse politiek voeren en wenst niet betrokken te worden in een eventueel conflict tussen Oost en West. De correspondent van Aneta ver nam voorts, dat Spanje een nota aan de Indonesische regering heeft uitge zonden, waarin de wens werd uitge sproken, zo spoedig mogelijk diplo matieke betrekkingen aan te knopen. De Spaanse nota is door de regering der R.I.S. in studie genomen. Koninginneharing op paleis Soestdijk aangekomen. In twee oranjevaatjes verpakt, ar riveerde gistermiddag der traditie getrouw, de koninginneharing op het paleis Soestdijk. De burgemeester van Vl.Xardingen, de opperrijkskeur- meester, schipper J- Rog van de Vlaardingen 61 en de reder, waren bij de aanbieding aanwezig. Het was voor de eerste maal in het 70-jarig bestaan van de rederij C. Toor Hzn., dat zy de koninginneharing kon aan bieden. Na de aanbieding van de haring ontving de Koningin uit de eerste hand tal van bijzonderheden over de haringvangst. De haring werd voor lopig nog onaangeroerd gelaten en frisse dronken kwamen op tafel. On der het genot hiervan werd nog me nig haringvangstverhaal opgedist. Toen vertrok het gezelschap in de richting van het Loo om het derde en laatste vaatje aan Prinses Wilhel- mina te overhandigen. I De werkloosheid in Mei. Gedurende de maand Mei daalde het aantal ingeschreven mannelijke werk lozen van 86.244 tot 72.397, te weten 49.290 geheel werklozen (vorige maand 54.803). 22.471 D.U.W.-arbeiders (28.474) en 636 wachtgelders (2967). Onder de bouwvakarbeiders daalde het aantal werklozen van 9586 tot 7665. In Zeeland waren eind Mei 1106 werklozen tegen 2665 eind April en 698 eind Mei vorig jaar. Regionaal bezien blijkt de werkloos heid het grootst te zijn in de provincie Drente met 38 werklozen per 1000 mannelijke inwoners en het geringst in de provincies Overijssel. Zeeland en Limburg met elk 8 per 1000. Gemid deld zijn er in Nederland 15 werklozen per 1000 mannelijke inwoners. Jongen verdronken. Maandagmiddag is de 17-jarige timmermansleerling K. A. K. in het water aan de Veenendaalkade te Den Haag verdronken. K. was met drie collega's gaan zwemmen hoewel hij de zwemkunst niet meester was. Hij dook vanaf een woonschuit en kwam in moeilijkheden. AANHOUDEND WARM. Geldig tot Dinsdagavond. Droog en zonnig weer met zwakke tot matige wind tussen Noord en Oost. In de noordelijke kustgebieden iets minder warm, tengevolge van zeewind, elders weinig verandering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1