PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Belgen lopen niet warm voor de verkiezingen van Zondag a.s. D£ BILT MISDADIGHEID IN INDONESIË VORMT EEN PROBLEEM Vandaag STAKING IN DE VLAAMSE TEXTIELINDUSTRIE ALGEMEEN. HOOGSPANNINGSMASTEN IN HET BEVELANDSE LANDSCHAP. VOORSPELT: 193e Jaargang - No. 127 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van do Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn. Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bossliardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; fr. p. p. f 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 1 Juni 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ctper mm. Minimum p. advertentie f2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 339300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58—60. tel. 2355, 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160); M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr. 63. tel. 2475 <b.g.g. 2228); Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102; Temeuzen: Bro uwerijstr. 2: Zierlkzee: N^ogardstr^CJ60M^_« Toch staat er veel op het spel. ZAL DE C.V.P. THANS DE VOLSTREKTE MEERDER HEID BEHALEN? Zondag a.s. zullen de Belgen voor de derde keer in een jaar naar de stem bus gaan. De verkiezingsmoeheid is echter zo groot, dat de belangstelling voor de politiek op een ongekend laag peil staat. Venvacht wordt, dat dui zenden kiesgerechtigden zich niet eens de moeite van een gang naar het stembureau zullen geven. Toch is thans de inzet hoe België in de komende jaren geregeerd zal worden: door een homogeen kabinet of door een coali tiebewind. Bovendien is de stemming, hoewel geldend voor de samenstelling van het parlement, een hernieuwde volksraadpleging". Aan de partijprogramma's immers wordt vrijwel geen aandacht geschon ken. De koningskwestie overheerst alles. Het gaat erom of de katholieke C.V.P. de volstrekte meerderheid zal krijgen, waardoor 't pad voor onvoor waardelijke terugkeer van koning Leopold geëffend wordt. De katholieke politici zijn optimis tisch gestemd. Zij wijzen erop, dat de C.V.P. bij de laatste verkiezingen 43% van de stemmen behaalde, ter wijl bij de volksraadpleging 57% zich voor terugkeer van de koning uit sprak. Dus kan het gebeuren, dat een deel van de 14%, die het verschil uit maakt thans op de CVP zal stemmen. Dat zijn dan voornamelijk Vlaamse liberalen, die ontevreden zijn over de houding van het in meerderheid Waalse partijbestuur. Bovendien zijn er thans geen katholieke scheurlijs ten. De partij der „Vlaamse Concen tratie" heeft namelijk besloten dit jaar niet met eigen candidaten uit te komen. Dit feit reeds alleen zal de C.V.P. circa 200.000 stemmen meer bezorgen dan in 1949. Van socialistische zijde wordt tegen dit samengaan van de C.V.P. en de Vlaamse Concentratie heftig geful mineerd. Men verwijt de katholieken samen te werken met een partij, die voornamelijk zou bestaan uit vroege re leden van Rex en het Vlaams Na tonaal Verbond. De socialisten maken er trouwens geen geheim van, dat zij weinig ge rust zijn op de uitslag, aangezien de C.V.P. slechts enkele zetels hoeft te winnen om de begeerde meerderheid te halen. Zij hebben in de katholieke provin cies Limburg en Luxemburg een kar tel te sluiten met de liberalen om te verhinderen, dat de CVP daar alle ze tels in de wacht zal slepen. DE PROCEDURE De verkiezingsprocedure is aldus: De leden voor de Kamer van volks vertegenwoordigers worden recht streeks per arrondissement gekozen Voor de Senaat wordt de helft der leden (106) eveneens rechtstreeks gekozen. De leden van de provinciale raden, die eveneens op 4 Juni worden gekozen, kiezen op hun beurt 46 pro vinciale Senatoren. De rechtstreeks gekozen senatoren en de provinciale senatoren kiezen daarop in gezamen- lnke vergadering de 23 „gecoöpteer de senatoren, in principe geen poli tici doch deskundigen op een of ander gebied. De Belgische Kamer van Volksver tegenwoordigers telt 212, de Senaat i<o leden. De samenstelling van de ontbonden Kamers is: 105 CVP; 29 liberalen; 66 socialisten; 12 communisten. In de Senaat heeft de CVP een meerderheid van 5 zetels. KALME CAMPAGNE De verkiezingscampagne heeft tot nu toe een zeer kalm verloop gehad en een vreemdeling, die de hoofdstad bezoekt, merkt nauwelijks dat het Belgische volk 4 Juni uitspraak zal moeten doen over het lot van zrjn koning. De algemene verkiezingen van verleden jaar en de volksraad pleging hebben de partijkassen volko men uitgeput. De drie partijen hebben zich zelfs genoodzaakt gezien, ter besparing van kosten, dezelfde lijstnummers aan te houden, die verleden jaar golden. Hierdoor werd namelijk mo gel ijl: nog veel verkiezingsmateriaal van de vorige keer te gebruiken. Slechts hiel en daar ziet men in het stadsbeeld een verkiezingsaffiche. De vele vlug schriften, die vroeger in overvloed huis aan huis door de drie partijen werden verspreid, ontbraken tol dus ver. Vuurgevecht op de sector grens in Berlijn. Over het incident van Dinsdag op de Russisch-Britse sectorgrens zijn in middels de volgende bijzonderheden bekend geworden. Vier personen, die zich in Poolse of ficiersuniformen hadden gekleed, trachtten ongehinderd per auto naar de Westelijke sectoren van Berlijn te rijden. De auto, kwam met grote snelheid uit een straat, die naar de Westelijke sector leidt. Bij de grens, hield de auto stil. Een grensafdeling van de Volkspolitie begaf er zich heen. Plot seling openden de mannen in de auto het vuur met een tommygun en revol vers. De politiemannen doken weg achter afvalhopen en vuurden terug. Na enkele minuten snel schieten zwaaiden drie van de mannen uit de auto met hun armen ten teken, dat zij zich overgaven. De vierde rende naar de sectorgrens, achterom schietend met een tommygun. Op enige meters van de grens viel hij neer met een schot in het hoofd. Een der politiemannen werd ge wond. Volgens het blad „Der Abend" zijn veertig leden van de Oostduitse jeugdbeweging Maandag bij een ver keersongeval met een vrachtwagen om het leven gekomen. Prijsvraag voor de ideale woning? Minister In 't Veld heeft na zijn te rugkeer uit de Ver. Statefi aan een A.N.P.-redacteur verklaard erover te denken tot een prijsvraag te komen voor het ontwerpen van een ideale woning, die binnen redelijke kostprijs blijft. Geheimzinnige Roger Peyre op weg naar Frankrijk. Roger Peyre, de „ontbrekende getui ge m de Franse „zaak der generaals", is V\ oensdag uit Rio de Janeiro naar Brussel vertrokken, waar hij zal wach ten op een vrijgeleide van de Franse regering, opdat hü te Parijs in vrij heid getuigenis zal kunnen afleggen. Peyre, die. 6 maanden in Brazilië geweest is. is bij het parlementair on derzoek naar de „zaak der generaals" genoemd als de avonturier achter de schermen. Peyre zeide voor zijn vertrek uit ftio de Janeiro, dat hij onderhande lingen had gevoerd metde Franse ambassade en dat hij nu wilde terug keren, omdat hij het „tijd om te spre ken vond. Zware straffen voor S.D.-handlangers. De Byzondere Raad van Cassatie deed gistermorgen uitspraak in de aken tegen twee Haagse politie mannen en tegen een onder-luitenant van politie uit Ruurlo. Allen hadden gedurende de bezetting- talrijke ar- S V^n j°den en illegalen ver- Vo n behoeve van de Duitsers, i gearresteerden waren na de Twi o11?? v<?len niet teruggekeerd, tnf t ®-D-"satellieten werden nu resp. tot levenslang, 17 jaar en 6 mnd en u laar gevangenisstraf veroordeeld. Eén derde van Larense postboden zit achter slot. arrestaties inzake de h3¥« 1J het Postkantoor te Laren betroffen een besteller uit Laren en J bijkantoor Blaricum. heeft reeds vele =3freLn',.De diefstallen schijnen \eelal te hebben bestaan uit verduis- ÏSÜP" VJan textiel uit Pakketten, andere regenjassen, baby- kleertjes enz. Een der gearresteer den had zich uitgelaten, dat het bij deze arrestaties alleen niet zou blij ven, doch dat er nog wel meer zou- SL^SFT- Hct gehele bestellers- corps bestaat uit twintig man, waar van nu reeds een derde deel achter slot zit. Ongunstige factoren. „Wij zij nop het gebeid van de misdaad de toestand meester, maai er zijn nog vele problemen op te los sen." Aldus in 'n vraagesprek met. een redacteur van Aneta, de heer R. Soenarjo, een functionaris van het parket van de procureur-generaal in Djakarta. Open brief van de heer Meyer Ranneft. HET WOORD „LANDVERRADER" NIET GEBRUIKT Het lid van de Raad van State, dr. J. W. Meyer Ranneft, heeft een open brief gericht aan de voorzitter van de Tweede Kamer, over een uitlating van het Kamerlid Goedhart, dat hij, Meyer Ranneft, de commandant van het K.N.I.L. beledigd zou hebben, door hem in een brief „landverrader" te noemen. Meyer Ranneft ontkent dit woord te hebben gebruikt. Wel was de brief aan de legercommandant „hard en scherp" gesteld en van een „uitzon derlijk karakter". De brief bedoelde de generaal in zicht te geven, nodig voor de vervul ling van zijn taak. Zinspelend op een citaat uit Hamlet, schrijft de heer Meyer Ranneft in zijn open brief: „Er zijn meer dingen tussen hemel en aar de, dan waarvan minister Van Maar- seveen ook maar heeft gedroomd". „De legering heeft zich tot de vice- president van dé Raad van State ge wend, om mij mede te delen, dat zij mijn optreden afkeurt. Het zij zo. Daar tegenover kan ik het oordeel stellen, dat ik over de regering heb". De briefsteller verzoekt de voorzit ter van de Tweede Kamer sprekers er van te weerhouden beledigende on waarheid te verspreiden. wordt het hengelseizoen geopend; begint de dochter van Winston Churchill, Sara het werk aan haar eerste film, „Ro yal Wedding". Trein greep aulo: zelfs geen ruit kapot. Gistermiddag is een kleine perso nenwagen uit Amsterdam op een on bewaakte overweg te Santpoort ge grepen door een electrische trein. Het wagentje kwam in aanraking met een treeplank van de trein, werd opzij geschoven en tussen de rails gezet. De drie inzittenden stapten ongedeerd uit de auto, waarvan zelfs geen ruit was gesneuveld. Ter gelegenheid van haar bezoek aan Parijs heeft Koningin Juliana de Franse ambassadeur in Nederland, de heer Jean Paul Garnier, benoemd tot drager van het grootkruis in de huis orde van Oranje. Zware brieven gaan meer kosten. Naar het „Nieuws van de Dag" ver neemt heeft de centrale afdeling Post van het Staatsbedrijf der PTT besloten, met ingang van 12 Juni a.s. enige bin nenlandse tarieven voor brieven, drukwerken en postpaketten te verho gen. De tarieven der z.g.n. eerste ge wichtseenheden van de brieven en drukwerken blijven voorshands onge wijzigd (nl. tot resp. 300 en 500 gram). Daarboven wordt het verhoogde tarief van de brieven als volgt: 300 tot 500 gram 30 ct (oud 25 ct); 500 tot 1000 gr. 45 ct (oud 35 ct); van 1000 tot 2000 gr. 60 ct (oud 50 ct) en voor de druk werken 500 tot 750 gr. 30 ct (oud 25 ct)750 tot 1000 gr. 45 ct (oud 35 ct) 1000 tot 2Ó00 gr. 60 ct (oud 50 ct)2000 tot 3000 gr. 75 ct (oud 60 ct). Voor de postpakketten zulèn de vol gende tarieven gelden: 1 kg 40 ct (oud 30 ct); 2 kg 50 ct (oud 45 ct); 3 kg 60 ct (oud 45 ct); 5 kg 75 ct (oud GO ct); 10 kg I (oud eveneens ƒ1). BASESLONEN WORDEN VEEL TE LAAG GEACHT I)e arbeid in de Vlaamse textielfa brieken te Gent, Aalst, Oudenaerde, Brugge en andere centra ligt thans geheel stil. Ook in de textielbedrijven nabij Antwerpen en Brussel wordt ge staakt. Naar schatting zijn hierbij 70.000 arbeiders betrokken. De staking wordt volledig onder steund door de katholieke centrale van textielarbeiders. De voorzitter daarvan, de heer van Wesemael, noemde het op een persconferentie ondulbaar. dat in de Belgische Tex tielindustrie thans nog lonen worden uitbetaald van 13,5 franc per uur. Hij noemde vijf factoren, die de misdaad in het algemeen stimuleer den: 1. De moeilijke economische toe stand door de hoge prijzen. (Er is momenteel geen sprake van een ver keerde geest onder het politiecorps. Wel zijn velen wat gedeprimeerd en deze toestand mag niet te lang aan houden). 2. Decadentie van de geest het stelen van een auto wordt beschouwd als een grap waarover te lachen valt). 3. Het gebrek aan technische hulp middelen, voornamelijk transport-1 middelen. Ook gebrek aan personeel. (De wapenvoorrraad van de politie is bevredigend). 4. De werkloosheid in de steden. Een zeer bedenkelijk verschijnsel, noemde Soenarjo dit. Duizenden jon geren zwerven rond. Dit probleem schreeuwt om oplossing. Een geluk kige omstandigheid is, dat de drang naar schoolgaan groot is, doch he laas staat hier weer tegenover dat er een ontzettend te kort aan scho len bestaat. 5. Het nog steeds stagnerende ver keer, de sleutel van de economie. De kleinhandel en middenstand zijn hiervan de dupe. Aanvoer van goe deren van plus- naar minus-gebie den gaat met grote kosten gepaard, indien aanvoer al mogelijk is. Het weer laten rijden van de „eendaag se" b v. zou een enorme verlichting brengen voor tienduizenden. Zolang de uiteindelijke beslissing over de toekomst van Bertha de Hartogh te Singapore nog niet is gevallen, heeft haar verzorgster Amlnah hoop het meisje te mogen behouden. Vaak ziet men in de straten van Singapore de wanhopige Aminah voor het behoud van Bertha bidden. Dr. M. J. Prinsen nam afscheid van de Ministerraad. In verband met zijn benoeming tot rechter in het Uniehof van arbitrage heeft dr. M. J. Prinsen, secretaris-ge neraal van het ministerie van binnen landse zaken, zijn functie als secretaris van de ministerraad neergelegd. In de zitting van de ministerraad van 30 Mei heeft dr. Prinsen van deze hem zo ver trouwde kring afscheid genomen. Hij herinnerde in zijn afscheids- woord aan de vele moeilijke en uiterst belangrijke beslissingen, zoals die met betrekking tot de Indonesische kwes tie, welke in de jaren, dat hij secreta ris was, doo® de ministerraad zijn ge nomen. Uitstel van Benelux-Unie waarschijnlijk geacht. Het wordt waarschijnlijk geacht, dat het tot stand komen van de Eco nomische Unie tussen Nederland, België en Luxemburg zal worden uitgesteld. Op de ministersconferen tie, welke het vorig jaar in Luxem burg werd gehouden, werd als streefdatum gesteld 1 Juli 1950. Het te venvachten uitstel houdt verband met de politieke toestand ■in België. Men wacht op de verkie zingen daar en op de vorming van een nieuw Belgisch kabinet. Daarna zal de ministersconferentie der Be nelux kunnen worden gehouden. Ruim 100 masten voor hoogspanningskabel van 50.000 Volt kwamen gereed. Men moet op Zuid-Beveland nog een beetje wennen aan die stalen hoog spanningsmasten van de PZEM. Zy zijn daar opeens neergeplant tussen de vruchtbare akkers en in de boomgaarden en het lijkt er soms op, alsof ze een beetje arrogant staan te pronken met hun slanke staalconstructïe's. Hoog torenen zy boven het groene landschap, dat eeuwen lang alleen het silhouet van kerktorens en molens kendeEen moderne stalen erewacht in de oude Bevelandse velden, kilometers lang Op den duur went alles, zo pleegt men te zeggen en dus zullen ook de slanke stroomdragers van de P.Z.E.M. wel een „gewone" verschijning wor den. Waarschijnlijk zullen dit jaar nog de kabels aan de masten worden be vestigd, zodat vóór 1951 deze hoog spanningsleiding in gebruik kan wor- den genomen. Aan iedere mast wor den, 6 koperdraden bevestigd, alsme de 3 bronsdraden. De laatste echter dienen niet voor het transport van de electrische stroom, doch voor blik sembeveiliging. De masten zijn geplaatst met een tussenruimte van ongeveer 275 meter, terwijl in totaal 190 masten zijn op gericht, n.l. 110 op Zeeuwse grond en de resterende op Brabantse bodem. Aan de Brabantse kant is men nog bezig met de bouw van de masten, die vervaardigd zijn door de fa. de Vries Robbé uit Gorkum. De hoogspannings lijn, die een stroom van 50.000 volt zal „vervoeren" krijgt een boven grondse lengte van ongeveer 50 km., en loopt van Goes naar Roozendaal, In Goes is de laatste mast in de omge ving van de Julianastraat geplaatst bij het Valckeslot. VOORBEREIDEND WERK Het valt te begrijpen, dat voor dat tot plaatsing van de masten kon worden overgegaan bijzonder veei voorbereidend werk moest worden verricht. Zo moest met iedere eige naar van de grond, waarop een mast moest komen, overleg worden ge pleegd, want zij moesten toestemming verlenen om deze grond te gebruiken. Verder moesten onderhandelingen worden gevoerd over de vergoeding voor dit gebruik en ook was een ver gunningsakte noodzakelijk. Het bleek niet mogelijk een unifor me vergoeding voor het gebruik van de verschillende percelen vast te stellen, omdat de aard van het per ceel daarbij van invloed was. Bij de te gebruiken gronden waren n.l. boomgaarden, akkers, industrieterrein enz., zodat alles afzonderlijk moest worden bekeken. Niettemin is bij het vaststellen van de vergoeding zoveel mogelijk uniformiteit betracht. De materialen voor de leiding zijn thans aanwezig en de directie van de P.Z.E.M. voert nu onderhandelingen met een aannemer over het bevestigen van de draden. HOOG EN IJROOG. Wanneer deze onderhandelingen 'n gunstig resultaat hebben, dan zal men ze kunnen zien werken: de mannen, die tientallen meters boven de grond met hetzelfde gemak hun werk ver richten als op de begane grond. Hoogtevrees kennen ze niet, voor een dergelijk karweitje draaien ze hun hand niet om: „Het zou wat, zo hoog zijn die masten immers niet Vergeleken bij de Domtoren van Utrecht zijn ze inderdaad niet hoog, maar toch is 27 meter boven de be gane grond nog behoorlijk, vooral wanneer men op deze hoogte moet werken. Bovendien zijn er nog hoge re masten bij. Bij het Kanaal door Zuid-Beveland moesten namelijk spe ciale voorzieningen worden getroffen, omdat anders de draden de scheep vaart zouden hinderen. Men heeft daarom aan beide zijden van het ka naal, tussen de Vlakebrug en de Post- brug masten geplaatst van bijna zes tig meter hoogte. Menige dorpstoren zou jaloers zijn op zo'n hoogte Zo is dus nu het Zeeuwse landschap ook „verrijkt" met hoogspanningsmas ten. zoals men ze in vele andere pro vinciën reeds kende. Een winst voor het landschapsbeeld kan men het al lesbehalve noemen, maar er zijn meer minder fraaie dingen, die toch nood zakelijk blijken en daarom: het zal wel wennen zo zeide hg, heeft nog maar een basis- loon van 16 francs per uur. Dit basis- loon moet, vergeleken met de andere industrieën, als te laag worden be schouwd. De Belgische textielindu strie maakt thans zeer goede zaken. In Februari bestond 31 procent van de Belgische uitvoer uit textielpro ducten. De textielarbeiders achten daarom het ogenblik gekomen om hun eisen te stellen. De heer van Wesemael zeide ver der, dat een der argumenten van de werkgevers tegen een loonsverhoging is, dat het loonpeil in het buitenland en met name Nederland 30 procent lager zou zijn. Hij bestreed dit en zei de van .oordeel te zijn, dat de Neder landse lonen slechts 8 tot 10 lager zijn dan de Belgische. „Niet het loonsverschil kan echter een gevaar zijn voor de Belgische af zet naar Nederland, doch wel het- feit, dat onze textielfabrikanten na de be vrijding heel wat minderwaardige goederen naar Nederland hebben uit gevoerd. R.T.C. kostte ruin V/2 millioen.... Blijkens een gisteren ingediend wetsontwerp tot wijziging der begro. ting van Overzeese gebiedsdelen, worden de kosten van de Ronde Ta fel-conferentie geraamd op 2.517.000. Het is nu weer rustig in de Minahassa. Voorlopig geen landingen op Ambon ,De toestand in de Minahassa is thans wederom rustig. De vijf gear resteerde Nederlandse officieren zijn vrijgelaten, terwijl een gemengde commissie van het K.N.I.L. en de A. P. R. I. S. is ingesteld om vooxko- mende moeilijkheden op te lossen." Aldus verklaarde de Indonesische minister van voorlichting Mononoe- toe Woensdag op zijn wekelijkse persconferentie. Mononoetoe deelde voorts mede, dat kolonel Schotborch is vervangen door generaal-majoor Scheffelaer, waarvan een verbete ring in de toestand wordt verwacht. De 700 leden van het K.N.I.L., die zich in Menado bij de guerilla's had den gevoegd, zijn thans naar de A. P. R. I. S. overgegaan. Ten aanzien van Ambon deelde de minister mede. dat de regering voor lopig alleen een blokkade om het eiland legt en geen bedoelingen heeft om op dit ogenblik troepen te landen, ofschoon hiertoe voorberei dingen getroffen worden. De rege ring zal beslissen, wanneer actief zal worden opgetreden. Boete van ruim acht ton tegen N.V. geëist. Een boete van 832,000 werd gis- termiddag in een zitting van de eco. nomische politierechter te Utrecht geëist tegen de N.V. Jan Jongerhis te Jutphaas. Deze N.V. zou in 1946 en 1947 ten nadele van het departement van oor log te hoge bedragen in rekening heb ben gebracht voor reparatie van au to's en motorfietsen, te hoge lonen aan de monteurs hebben betaald, lo nen hebben gedeclareerd, die niet ge declareerd mochten worden, valse materiaalbonnen hebben uitgeschre ven, stukken, nodig voor de bewijs voering, hebben vernietigd, etc. De N.V. staat er niet gunstig voor en zal, indien inderdaad genoemde boete wordt opgelegd, waarschijnlijk moeten liquideren. Koffie: vier, zes, vier. Bon 464 algemeen is aangewezen voor het kopen van 125 gram koffie. Deze bon kan met ingang van mor gen worden gebruikt en blijft geldig t,e.m. 17 Juli 1950. Het rantsoen moet dienen voor zes weken. Arts liet tas met gevaarlijke inhoud achter. De groepscommandant van de Rijks politie te Middenmeer heeft bekend gemaakt, dat een arts uit deze ge meente een bruine leren reistas met ritssluiting heeft achtergelaten, waar in een cartonnen doos met medica menten, o.a. een injectiespuit en twee kleine flesjes, gevuld met morphine en opium. De inhoud van deze flesjes is zeer gevaarlijk voor gebruik. ZONNIG. Geldig tot Donderdagavond. Droog weer. In het Zuiden van het land overdrijvende wolkenvelden, el ders zonnig weer. Matige tot vrij krachtige wind tussen Oost en Zuid. Weer iets hogere temperaturen dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1