PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Veren op de Westerschelde krijgen elk een eigen tarief Koninklijk Paar in Nederland teruggekeerd BILT Deze week Wordt Westerling naar Nederland uitgewezen? Uitnodiging aan Moskou tot conferentie over Duitsland SPANNENDE UREN IN DE TWEEDE KAMER Aminah wil geen geld VOORSPELT: 193e Jaargang - No. 124 Directie. F van de Velde en F. B. den Boer Adj VV de Pagter. Hoofdred. G. Billlntl.ln. Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMJENTSPR1JS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; Ir. p. p. 1 4.15 oer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 27 Mei 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1-5 regels l 1.—. Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vlissingen Walstr 58--60 tel 2353. 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160): M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes* L. Vorststr. 63. tel 2475 (b.g.g 2228); Oostburg: Pr Maurltsstr 12. tel. 102; Terneuzen: Brouwerjjstr. 2; Zierikzee: N Bogardstr. Laatste tocht door Parijs werd weer een zegetocht Koningin en Prins ontvingen landgenoten uit Frankrijk Het Koninklijk bezoek aan Parjjs is weer ten einde. Na drie vermoeien de, maar toch bijzonder mooie dagen in de Franse hoofdstad te heb ben doorgebracht als gasten van president Auriol en diens echtgenote, zijn Koningin Juliana en Prins Bernhard Vrijdagmiddag naar Nederland te ruggekeerd. Het afscheid was allerha rtelijkst en de Franse president, deed zijn hoge gasten uitgeleide tot op het vliegveld Orly, vanwaar het speclale- KX.M.-toesteI vertrok, dat het hoge gezelschap naar Nederland terug bracht. De laatste ochtend van het verblijf in de Franse hoofdstad heeft het Ko ninklijk paar willen besteden aan 'n samenzijn met in Frankrijk woonach tige Nederlanders. De ontvangst vond plaats in het gebouw der Nederlandse Ambassade, Rue de Grevelle, op de linker-oever van de Seine. De Konin gin en de Prins arriveerden daar om tien uur en ook op deze laatste dag van het bezoek was de belangstelling zo groot, dat het cordon van politie agenten slechts moeizaam een nauwe doorgang in de smalle straat van de Parijse diplomatenwijk kon open hou den. Bij aankomst werd het Koninklijk Paar begroet door ambessadew- van Boetzelaer, die het naar de tuin van het ambassadegebouw leidde, waar een groot aantal leden van de Neder landse kolonie aanwezig was. De am bassadeur stelde hen aan H.M. en de Prins voor. Staande op het bordes, dat de tuin van de ambassade overziet, sprak H. M. de aanwezigen toe: „U vertegen woordigt het hart van Nederland in het hart van Parijs. In deze tijd van steeds nauwer internationaal contact zal Nederland U dankbaar blijven voor het vele goede werk hier ver richt". LAATSTE TOCHT DOOR DE LICHTSTAD Om Uwart over elf keerden de Ko- ningin en de Prins voor de laatste maal naar de tijdelijke Koninklijke residentie terug en om half twaalf werd daar de Koninklijke standaard voor de laatste maal gestreken toen H.M. en de Prins, vergezeld van Pre sident en mevrouw Auriol, het paleis verlieten om in een nieuwe glorievol le tocht afscheid te nemen van Parijs, dat zijn Koninklijke bezoekers in deze Waar zijn de dagen dei erfvijand schap tussen Nederland en Frankrijk? Hoezeer is de verhouding tussen beide landen etn goede gekeerd. Is het niet alsof van de uitbundige hartelijkheid, waarmede het Franse volk het Neder landse vorstenpaar heeft verwelkomd en gevierd, iets heeft afgestraald, deze week, op ons allen, zoals wij daar stil zaten te lezen in onze dagbladen of aan dachtig luisterden, naar wat de radio ons vertelde? Het was even een wel dadig aandoende onderbreking, deze zich in blijdschap uitende vriendschap te midden van alle somberheid in deze chaotische wereld. Toch mengt zich een heimwee door dit alles. In de da gen der erfvijandschap waren èn Ne derland èn Frankrijk groot onder de groten. Helaas: beider glorie is ge taand Harde noten heeft de Nederlandse re- gerine 'e kraken gekregen in het Ka merdebat over Indonesië. Watzich echter reeds zo vaak openbaarde als Indonesië in het geding kwam, open baarde zich ook thans. Als het er op aan komt de regering in gebreke te stellen en. hiervan de consequentie aanvaardend, haar taak over te nemen, blfjkt de Kamer in haar tegenwoordige samenstelling er de voorkeur aan te geven, in de regeringspolitiek te be rusten. En inderdaad: wie deze rege ring ten val brengt, heeft de plicht het anders en beter te doen. Deze taak wenst blijkbaar niemand op zijn schou ders. De heer Oud diende een motie in welke de regering aanleiding gaf met aftreden te dreigen. De motie kreeg geen schijn var kans Intussen verklaart de heer Soekaroo ter bevordering van de goede samen werking dat Indonesië Nieuw Guinea voor zich opeist en tegelijkertijd be zweert Australië, dat ons vroeger te genwerkte waar het maar kon, dat Nederland Nieuw Guinea moet behou den. Australië is wel veranderd! En Nieuw Guinea wordt voor de regering een harde noot om te kraken. Met dat al ontwikkelt zich de Unie magertjes. De vroegere Indonesische premier Siahrir heeft haar uiteenvallen deze week voorspeld en zelfs de Ne derlandse regering was ditmaal ook niet optimistisch, maar bleef wat de toekomst aangaat in haar jongste ver klaring over de ontwikkeling in Indo nesië in het vage. Zal Nederland depót van atoombom men worden? De mogelijkheid schijnt niet uitgesloten en het is maar goed dat wij er niet te veel over te horen krijgen. Slapeloze nachten zouden het gevolg zijn van al te veel wetenschap in dit opzicht. En dan is daar de geschiedenis van Bertha de Hartogh, die Nederland be zig houdt Berichten flitsen door de aether. De ouders van Bertha geven hun mening en Aminah, de baboe. Iaat dagen met zovele bewijzen van ach ting en toegenegenheid heeft over stelpt. ^Juliana merci", klonk het uit de kelen van honderden Paryzenaars. Links en recht beantwoordden de Koningin en de Prins de afscheids. groeten, die de Fransen langs de we gen, op de balcons en op de daken hen toeriepen. OP HET VLIEGVELD Orly was weer op dezelfde smaak volle wijze gedecoreerd als bij de aankomst Het was half één toen de stoet Orly bereikte. De Koningin en de Prins inspecteerden de erewacht van het 93e bataljon infanterie. President Auriol begeleidde zijn vorstelijke gasten tot het vliegtuig. Een laatst „au revoir", een laatste handdruk en zij verdwenen in de con- vair „Frans Hals" die hen naar Ne derland terugbracht. Het was 12.38 precies, toen het toestel zich in be weging zette naar de startbaan. Elf minuten later maakte het zich los van de grond en verdween in de laag hangende wolken. Rustige Pinksterdagen verwacht in Berlijn „Alle voortekenen wüzen op een rustig Pinksterweekeinde te Berlijn", zo heeft generaal Bourne, de Britse commandant te Berlijn, verklaard. Hij zeide. dat het hem zeer zou ver wonderen als zich tijdens de Pinkster bijeenkomst in Oost-Berlijn ernstige ongeregeldheden in het Westelijk deel van de stad zouden voordoen. De dertien hoofdverkeerswegen, die naar Berlijn leiden, zijn Vrijdag voor het gewone verkeer gesloten om de auto's door te laten, die de Joijge communistische betogers naar de Oostelijke sector vjjn de stad zullen brengen. Op de hoofdlanen en pleinen van Oost-Berlijn waren ploegen arbeiders en jonge vrijwilligers druk in de weer met het treffen van de laatste voorbereidingen. De vlaggen wappe ren en enorme spandoeken zijn aan gebracht. Hij' zou hier dan terstond gearresteerd worden Ex-kapitein Westerling zal binnen kort uit Singapore worden uitgewe zen, aldus wordt uit gewoonlijk be trouwbare bronnen vernomen. Hij heeft onlangs de 40 dagen straf, die hij had gekregen voor het illegale bin nenkomen van Singapore en het mis handelen van een celgenoot, uitge diend en is sindsdien krachtens de defensieregulaties als „gevaarlijk per soon" door de Engelse autoriteiten vastgehouden. Tevens werd uit gewoonlijk be trouwbare bronnen vernomen, dat Westerling onmiddellijk na aankomst in Nederland zal worden gearresteerd. Dit kon men in officiële kringen niet bevestigen. Volgens een andere bron, zal het Gerechtshof te Singapore beslissen of Westerling naar Nederland zal wor den uitgewezen, of aan Indonesië wor den uitgeleverd. Het gerechtshof zal waarschijnlijk volgende week met het verhoor beginnen, aldus dit bericht. 15de Nederlandse Landbouwwesk Het Nederlands Genootschap voor Landbouwwetenschap organiseert in samenwerking met het Nederlands In stituut voor Landbouwkundige Inge nieurs in Wageningen van 10 t.m. 14 Ju li a.s. de vijftiende Nederlandse Land- bouwweek. zich evenmin onbetuigd. Het kind Bertha zelf schijnt vergeten in dit chaotische samenstel van berichten en meningen en toch schuilt juist in dit kind Bertha zelve het menselijk ele ment van deze nieuwtjeslawine. Het menselijk element evenwel schijnt va ker onbelangrijk Het voornaamste feit was deze week eigenlijk de plotselinge tijding over een spiksplinternieuw vredesplan van Trygve Lie, de man van de Verenigde Naties, die zojuist op bezoek is ge weest bij Stalin. Het bericht bleek overdreven. Trygve Lie wil alleen nog eens praten met de leidende mannen uit Amerika. Engeland en Frankrijk. En van praten verwacht de mensheid niet veel. Jammer. Een nieuw vredesplan had ons een prettig Pinksterfeest kunnen bezorgen. Zelfs al zou het slagen niet bij voorbaat hebben vastgestaan. Het Koninklijke vliegtuig moest een wijde cirkel om Parijs vliegen daar zich juist voor het vertrek boven de stad zware onweerswolken hadden saamgetrokken, waaruit gedurende een kwartier zo zware hagelstenen regenden, dat het verkeer in het Zui den der stad korte tijd vrijwel tot stil stand kwam. Toen de autoriteiten van de afscheidsplechtigheid op Orly te rugkeerden vonden zij de vlaggentooi verregend. Met het Nederlands Ko ninklijk Paar was ook het mooie weer vertrokken. WEER IN HET VADERLAND Om 14.20 uur zette gezagvoerder G. Bax de „Frans Hals" op Schiphol aan de grond. Hét vliegtuig taxiede van de landingsbaan naar de interconti nentale hal, waarvoor zich tal van autoriteiten ter begroeting hadden opgesteld. Een steward opende de deur en stapte uit, gevolgd door de stewardess. En toen verscheen onze landsvrouwe, die er volstrekt niet vermoeid uit zag, in een zeegroen linnen mantel pak en een hoedje van dezelfde stof. Zij werd direct gevolgd door Prins Bernhard, gekleed in het zomertenue van luitenant-generaal der Lucht strijdkrachten. De vorstelijke gasten onderhielden zich enige tijd met de officiële personen, o.w. minister Stik ker, alvorens zij in een wachtende hofauto stapten, die in snelle vaart het terrein verliet. De algemeen secretaris van het Ko ninklijk Huis deelde mede, dat H.M. in het vliegtuig een danktelegram had opgesteld aan de President der Franse Republiek, dat van Schiphol af werd verzonden naar de Franse hoofdstad. Van Parijs af tot aan de Frans-Belgische grens begeleidde een ere-escorte van vier mustangs de „Frans Hals". SCHENKING VOOR PARIJSE BEHOEFTIGEN Naar het A.N.P. te Parijs vernam, ligt het in de bedoeling van H.M. de Koningin dezer dagen een schenking te doen. bedoeld voor de Parijse be- hoeftigen. Algemene verkiezingen voorgesteld De Ver. Staten, Engeland en Frank rijk hebben in drie gelijkluidende no. ta's- de Sowjet-Unie uitgenodigd, deel te nemen aan een conferentie over Duitsland. Doel van deze conferentie is de vorming van een Duitse een. heidsstaat en het uitschrijven van vrije algemene verkiezingen in geheel Duits land. t Er moet echter aan een aantal voor waarden worden voldaan, waarvan de voornaamste zijn: vrijheid van actie voor alle democratische politieke par tijen, van vereniging, vergadering en meningsuiting, vrijwaring voor wille keurige arrestatie, een onafhankelijke rechtspraak, verbod tot het vormen van politieformaties, die het kader kunnen vormen van een militaire macht enz. De uit te schrijven algemene .verkie- zigen zouden onder internationaal toe zicht moeten worden gehouden. Indien een regering voor geheel Duitsland overeenkomstig deze begin selen tot stand komt. kunnen bespre kingen over een vredesverdrag begin- Hoe wordt het weer met de Pinksterdagen? Het K.N.M.I. te De Bilt verstrekte vannacht het volgende weeroverzicht voor de Pinksterdagen: Een depressie, welke van Groen land naar Scandinavië koerst, breidt zich over Schotland en het Noordzee gebied uit. Deze gaat vergezeld van tamelijk krachtige Westelijke tot Noordwestelijke winden, die koele Oceanische lucht in de richting van West-Europa transporteren. Een vol gende storing is bezig over het Groenlandse plateau te trekken. De depressies gaan vergezeld van enke le frontensystemen, die ook ons land gedurende de komende dagen zullen moeten passeren. De neerslagactivi teit van deze fronten is echter ge ring. Het weer zal dus een enigszins wisselend karakter hebben en hoewel zomerse temperateuren niet ver wacht kunnen worden, zal het weer toch tamelijk redelijk zijn, daar er naar alle waarschijnlijkheid weinig regen zal vallen en er ook opklarin gen kunnen voorkomen, waarbij de zonnestraling een compensatie zal geven voor de minder hoge tempera turen. Nazli, de 5j.jarige Egyptische Konin gin-moeder. Haar zoon, Koning Faroek van Egypte is ontstemd over haar en zijn beide zusters. Motie van afkeuring werd verworpen (Van onze parlementaire redacteur) De vergadering van de Tweede Kamer, waarin Vrijdag de behandeling van de Regeringsnota over Indonesië werd voortgezet en die rustig roet een redevoering van de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, mr. J. H. van Maarseveen, begon, kreeg tegen het einde van de middag een bewogen en «sensationeel verloop door de indiening van een motie door de voorzitter van de fractie van de V.V.D., mr. P. J. Oud. waarin h(j het regeringsbeleid afkeurde. De regering nam dit zeer hoog op en kondigde aan, dat zy zou aftreden als de motie werd aangenomen. Dat bracht veel beroering in dc statige Ridderzaal en leidde tot een korte schorsing, waarin de verschillende fracties de gelegenheid kregen zich te beraden. Mr. Oud verweet na de rede van de minister de regering, dat zij de ont wikkeling in Indonesië naar de een heidsstaat aanvaardt en dat zij niet voldoende heeft gedaan om de fede rale staatsvorm gehandhaafd te krij gen. Hy diende daarom een motie in Beslissing over Bertha Hertogh Aminah, de Maleise verzorgster van de dertienjarige Bertha Hertogh, heeft met nadruk ontkend, dat zij geld of 'n andere vergoeding voor Bertha wens te. De berichten uit Nederland, volgens welke de vader van Bertha meedeelde, dat Aminah in ruil voor het prijsge ven van Bertha 1000 straits dollar of een klappertuintje „voor haar oude dag" wenste, noemde Aminah „boos aardig". Zij wenste alleen Bertha te houden. De advocaat van Aminah zeide, dat haar appèl tegen de beslissing van het Hooggerecht te Singapore om Bertha aan haar ouders in Nederland terug te geven, waarschijnlijk pas over enige weken in behandeling kon komen we gens de tijd. die voor de voorberei ding nodig is. Hij waarschuwde de pers, dat op grond van recente ver klaringen tot vervolging zou kunnen worden overgegaan wegens belediging van het hof. waarin de Kamer over deze houding der regering haar ernstige teleur stelling uitsprak. Direct hierop schorste de voorzit ter, dr. L. G. Kortenhorst, de verga dering voor korte tijd de zoge naamde theepauze en na de her vatting betoogde minister Van Maar seveen, dat de conclusie, waarop mr. Oud zijn motie heeft gebaseerd, niet juist is. Hij had n.l. niet gezegd, dat de ontwikkeling in Indonesië tot een heidsstaat leidt, maar: „gesteld, dat de ontwikkeling tot de eenheidsstaat leidt". i De heer Oud handhaafde zijn motie, die echter in de late avonduren ver worpen werd. Zie voor vervolg Kamerverslag pa gina 5. Wordt crematie wettelijk toch toegestaan? Aan de minister van Binnenlandse Zaken is thans aangeboden het rap port van de commissie van advies in zake herziening van de Begrafeniswet met het oog op het verbranden en het balsemen van lijken. De commissie is van mening, dat als vaststaand kan worden aangenomen, dat in Nederland volgens de traditie begraving regel, crematie uitzondering is. Daarvan uitgaande stelt de com missie voor crematie toe te iaten, als de overledene de wens daartoe uit drukkelijk heeft kenbaar gemaakt. BALSEMEN VERBIEDEN. Het z.g. balsemen van lijken wenst de commissie behoudens uitzonde ring b.v. voor vorstelijke personen verboden te zien. Donderdag a.s. wordt met de inning begonnen Waarom geen uniforme regeling? Donderdag aanstaande zal met de inning van veergelden op de Pro vinciale boten op de Westerschelde worden begonnen. De vrye veren be horen dan, althans voor een gedeelte, tot het verleden. Eerste klas-passa giers en auto's, zullen voor de overtocht moeten betalen. De tarieven ztfn samengesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat, die daarbij als basis heeft genomen de afstand, die de boot op de Schelde moet af leggen. zodat de veergelden op de drie veren verschillend zijn. Het komt er op neer, dat het veer KrulnlngenPerkpolder het goedkoopste is, daar. na komt MissingenBreskens en dan TerneuzenHoedekenskerke. Eerste klas passagiers betalen op de lijn Vlissingen—Breskens 0.20, per sonenauto's worden overgezet voor 0.60, evenals kleine bestelwagens en motoren met zijspan; vrachtauto's, autobussen en bespannen wagens kos ten 1.20 en vrachtauto's, autobussen en bespannen wagens met aanhangwa gens 2.10. Rijwielen, motoren en rei zigers 2e klas zijn vrij. Voor Terneuzen-Hoedekenskerke gelden de volgende tarieven: le klas passagiers 0.30; personenauto's en motoren met zijspan 1.20; bestelwa gens en vrachtauto's kunnen op dit veer niet worden vervoerd. Op de lijn KruiningenPerkpolder bedraagt het tarief voor eerste klas passagiers 0.20, voor personenauto's, kleine bestelwa gens en motoren met zijspan 0.40, voor vrachtauto's, autobussen en be spannen wagens met aanhangwagens 0.80 en voor vrachtauto's, autobussen en bespannen wagens met aanhangwa gen 1.40. DE KAARTVERKOOP. Voor de verkoop van de kaarten Is door de Provinciale Stoombootdiensten een achttiental mensen in dienst geno- nomen, voor het grootste gedeelte oor logsinvaliden. De kaarten voor het personenvervoer zullen aan boord van de schepen worden verkocht, omdat men daar eerst kan vaststellen, wie er in de eerste en wie er in de tweede klas zit. De autokaarten voor Hoede- KORTE PRED1CATIE PINKSTEREN. andere talen Hand. 1 4. Wat gebeurde eenmaal op het Pink sterfeest te Jeruzalem? Niet veeleen paar tekenen en er werd iets gezegd. Die tekenen trokken even de aan dacht en van hetgeen er gezegd werd, begrepen de meesten niets, zodat zij met de zaak verlegen waren en vroe gen: wat wil dit toch zeggen? Er zijn er ook die wel iets verstaan hebben van hetgeen gezegd werd. Zij begrepen dat het ging over dingen, waarvan een mens zo maar niet uit zich zelf spreekt. Hier ligt een nieuw begin.' Die tekenen zijn maar eenmaal ge schied. Het spreken in andere talen is doorgegaan. Het gaat nog steeds voort. De taal maakt onderscheid tussen mens en dier en wel in het bijzonder die taal. icelke het mogelijk maakt dat de Here God iets tot mensen zegt, zo dat zii Hem kunnen verstaan en kunnen antwoorden. Deze taal heb ben wij maar al te zeer verleerd. Wat is er verder voor onderscheid? Ook de dieren hebben een taal waardoor zij elkander kunnen verstaan. Waar de Heilige Geest werkt, daar wordt de taal een andere. Waar wij mensen door de H. Geest iets hebben verstaan van hetgeen God gedaan heeft door Jezus Christus, daar gaan we door de Geest ook weer spreken van andere dingen dan waarvan wij gewoonlijk spreken, n.l. van'de grote werken Gods. Dan gaan we God weer verstaan en kunnen Hem antwoorden. Deze taal moet de H. Geest altijd weer opnieuw leren. De taal is uitdrukking van onze ge dachten. De taal die de H. Geest leert is een andere. Ze is geen uitdrukking van menselijke gedachten, maar van hetgeen God gedacht heeft in Zijn ge nade. In onze taal komt tot uitdrukking hoe zeer wij een deel zijn van een verzondigde wereld. Hoe ongekuist is onze taal menigmaal! Als de H. Geest ons drijft, komt dit ook daarin tot ui ting, dat er een andere taal gesproken wordt en een mens dingen zegt die ver boven zijn eigen begrip uitgaan de dingen van God die onze Vader xs en Christus Jezus die onze Heiland is. Met pater Brugmans, in de 15e eeuw, kunnen we nog steeds van de H. Geest zingen: Door U worde ons de Vader klaar, Door U de Zoon ons openbaar; Doe ons geloven t' allen tijd Dat Gij de Geest van beide zijt. De heer A. H. J. Lovink ambassadeur in Canada. Bij K.B. is de heer A. H. J. Lovink, laatstelijk Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië, benoemd tot H.M.'s ambassadeur in Canada. J- kenskerke—Terneuzen worden ook aan boord verkocht, niet echter die voor de overige veerdiensten. In Vlissingen, Breskens, Kruiningen en Perkpolder zijn gebouwtjes gesticht, waarlangs de automobilist rijden kan voordat hij de steiger opgaat. Het passeren van deze gebouwtjes levert in Kruiningen en in Perkpolder geen moeilijkheden op, om dat zij geplaatst zijn bij de overgang van de Rijksweg naar het terrein*van de Veerhaven, zodat iedere automobi list er wel langs moet komen. In Vlis singen en Breskens is met strepen op de weg aangegeven, waar de gebouw tjes zich bevinden. Voor de verkoop van de kaarten is een speciale appara tuur aangebracht, automatische kassa's, die de kaart tegelijkertijd afstempelen. WAAROM T Men zal zich ongetwijfeld afvragen, waarom de minister drie afwijkende tarieven heeft vastgesteld en waarom geen uniforme regeling is ingevoerd. Naar wij menen te weten is ook het Provinciaal Bestuur van mening, dat deze tarieven verre van ideaal zijn. Ondernemers, die geregeld heen en weer moeten met grote vrachtauto's en die voor elke keer, dat zij overgaan veergeld moeten betalen, zullen Krui ningen—Perkpolder ongetwijfeld ver kiezen boven VlissingenBreskens. want het scheelt hun 0.40 en met aanhangwagens 0.70 per keer. Het zal er dus in de practijk op neer ko men, dat het autovervoer op de lijn Kruiningen—Perkpolder toeneemt. Op deze wijze zal Kruiningen—Perkpol der, dat in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 15.000 auto's meer vervoer de dan VlissingenBreskens. wel zeer belast worden. Er zijn echter nog meer bezwaren. Waarom moeien b.v. de Walchersc en dc WcsLZceuwsch-Ylaamse onder- Wedloop naar zee. Vrijdagochtend zijn met de tra ditionele wedloop naar zee de buitenbaden van de Mij. Zee bad en daarmee het Scheve- ningse badseizoen officieel ge opend. Aan de start verschenen in to taal 291 mededingers, (100 min der dan het vorige jaar). Er waren verschillende prijzen en de Maatschappij Zeebad zag zien tenslotte nog genoodzaakt een troostprijs te creëren voor de heer J. Fumee uit Den Haag, want zij kon het niet over haar hart verkrijgen, dat deze enthousiaste bader nimmer meer aan de traditionele wed loop zou meedoen. Zijn vrouw had namelijk aan het ontbijt met hem afgesproken, dat hij nooit meer zou „wedlopen" in zeebaden, als hij niet met een prijs naar huis kwam. nemers een hoger veergeld betalen, dan hun collega's in Oost-Zeeuwsch- Vlaandercn en op de Bevelanden? Wa re het niet billijk geweest, één uniform tarief voor alle veren op dc Wester, schelde in te voeren? De afstand Krui ningenPerkpolder scheelt hemels breed gemeten betrekkelijk weinig van de afstand VlissingenBreskens. maar toch wordt het vervoer en met name het zware vervoer tus. sen beide laatste plaatsen duurder, dan tussen Kruiningen en Perkpolder. Bovendien is er nog het bezwaar, dat de tarieven onpractisch zijn afge rond. Een vrachtautobestuurder te Vlissingen of Breskens zal b.v. voor zijn wagen met aanhangwagen 2.10 moeten betalen en als hij dat niet kan, dan moet hij bij de kaartverkoop bij de steiger wisselen. Dit brengt opont houd te weeg. Het komt ons daarom voor. dat deze veergelden niet zo mogen blijven. In tegendeel, een spoedige wijziging zal zeer gewenst zijn. DE VERSPREIDDE OPKLARINGEN Geldig tot Zaterdagavond. Bijna overal droog weer met aan vankelijk nog veel bewolking en hier en daar nevel of mist, later enkele verspreide opklaringen. Zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk tussen Noord en West. Weinig verandering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1