PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Zegetocht van Koninklijk Paar door de Franse hoofdstad BILT fen! REDE VAN DE KONINGIN MAAKTE DIEPE INDRUK OPHEFFING VAN 00STDUITSE .V0LKSP0LITIE" GEEIST IN HET ZEEUWSE WATERLAND WORDT WEINIG GEZWOMMEN Vandaag DE VOORSPELT 193e jaargang -No.l 21 Directie. F van de Velde en F. B. den Boer Adj w de Pagter. HoofdrecL G. Billlnttjn. Pl.verv.j VV. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 et per week; f 3.90 p. kw.; £r p. p. t 4.15 oer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 24 Mei 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max.8regels): van 1—5 regels 1.—Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur VUssingen VValstx 68-60 tel 2355. 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160); M'burg Londense Kaal 29, tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg Pr Mauritsstr 12. tel. 102; Terneuzen. Bro uwerijstr. 2; Zierikzee: N. Bogardsti^CJ Duizenden Parijzenaars zorgden voor een enthousiaste begroeting „Vlve la Reine"Leve tie KoninginZo luidde de kop van een hoofd artikel in een der Paryse avondbladen van gisteren en dezelfde woorden hebben Dinsdag juichend geklonken langs de Paryse boulevards, toen Koningin Juliana met Prins Bernhard van het vliegveld Orly in een lange stoet naar het paleis van de President reedhet eerste officiële bezoek van onze vorstin aan Frankryk. Er werden bloemen naar de koninklyke wa gen geworpen en overal zag men rood-wit-blauvve vlaggen. Tienduizenden Faryzenaars begroetten enthousiast het Nederlandse Koningspaar. Het werd een grootse en triomfale rit, een mengeling van voorname konink lijke sfeer en charmante geestdrift. De Parijse politieagenten, die beslo ten hadden om tijdens het bezoek van de Koningin hun actie voor hogere lo nen te onderbreken, stonden langs de vijftien kilometer lange weg op af standen van vijftig meter opgesteld. Bij de Place Maubert werd de stoet opgewacht door meer dan honderd ruiters van de Garde Republicaine in historische uitrusting. H.M. de Koningin had in een auto plaats genomen met de president van Frankrijk, Vincent Auriol, daarachter kwam de wagen, waarin Prins Bern hard was gezeten met mevrouw Auriol. Hierna kwamen de auto's waarin minister Stikker, minister Rapport Indonesië Het rapport over Indonesië, dooi de Nederlandse regering aan de Tweede Kamer uitgebracht, is na de prettige verklaringen, dopr onze mi nisters bij terugkeer uit Indonesië af gelegd, kortweg onthutsend. De ontwikkeling, zo wordt toe ge geven, is een andere geweest dan de regering had gedacht. De dictatori ale methoden, waarmede Soekarno het federalisme heeft geliquideerd, wekt bezorgdheid, met name omdat Indonesië daarin Nederland in cri- tische zin betrekt. De persoonlijke veiligheid van personen en goederen is totaal onvoldoende. Sedert 31 De cember werden tenminste 16 Neder landers vermoord! De positie van de Nederlandse ondernemers is zeer moeilijk omdat het wettig gezag niet overal geconsolideerd is en er een j grote sociale onrust bestaat. De re- gering van de R.I.S. heeft nog geen maatregelen genomen, waaruit de beginselen van haar economisch be leid blijken. De monetaire maatrege len zijn een zware slag, evenals de wering van Nederlandse Indologen. Voor Nederlandse ambtenaren is op weinige uitzonderingen na, geen ar beidsveld meer in Indonesië, over de toekomst der particuliere werkne mers bestaat grote zorg. Aldus de regering. Als in een Europese staat derge lijke toestanden zich manifesteerden, zou men van een janboel spreken. Nu zij zich in Indonesië voordoen, zegt de Nederlandse regering, dat zij niet kan vaststellen, of de verhouding tussen Nederland en Indonesië zich gunstig of ongunstig ontwikkelt. Het Nederlandse volk zal zeer ze ker tot het laatste concluderen. De regering tracht van de Unie te redden wat er te redden valt. Zij moet dat doen. Zij zal echter moeten oppassen, dat zij in haar tegemoet komendheid niet te ver gaat en haar toekomstige hulp aan Indonesië af hankelijk moeten stellen van bepaal de voorwaarden. Moet met het lot van Ambon, Oost- Indonesië, en de andere deelstaten voor ogen, Nieuw Guinea zonder meer aan Indonesië worden afge staan? De regering moge zich terdege be zinnen op het antwoord op deze vraag. Ook al geldt voor Soekarno's re gering het excuus, dat in een jonge staat moeilijkheden normaal zijn On begrijpelijk blijft het niettemin, dat hij onder die omstandigheden zijn beste hulp, de Nederlanders, het le ven onmogelijk maakt in Indonesië. Met de regering hopen wij voor de toekomst het beste en minder op timistische ministers verklaringen als er geen aanleiding toe is. In andermans ogen Franse journalisten hebben onlangs Nederland bezocht en speciaal de re portage. die André Billy in de Figaro gaf, trekt in Nederland de aandacht. Onze autowegen? Prima, maar zó rechtlijnig, dat ze vervelend worden. Onze toerboten in de grote havenste den? Navolgenswaardig voor Frank rijk. Onze zindelijkheid? Ongeëve naard in Europa. En onze kinderen? Zeer lastig! „Het is merkwaardig, maar dit volk, dat zo verstandig, zo bedaard en zo gedisciplineerd is, heeft onuitstaanba- i re jongens; een groot deel van de tijd, k dat ze niet op school zijn, verdoen ze I op het. trottoir. Maar als de jonge B Hollander gaat studeren, krijgt hij 'n l\ colbert, een smoking en een jacquet. II) en van dat moment af wordt hij even |tj serieus als zijn ouders. Op zijn acht- tiende is hij. voorzover ik er over kon \oordelen, buitengewoon voorkomend". Aldus André Billy. Die jeugd, ja! De Nederlandse kan inderdaad wat van de buitenlandse JJelukkig, dat er in Nederland meer te..,4 zien viel, dan een kattekwaad ultTialende jeugd. Schuman, baron van Boetzelaar en de Franse ambassadeur in Nederland, de heer Gamier, hadden plaatsgeno men. RECEPTIE In het paleis van het Elysée werd na de aankomst van de stoet een re ceptie gehouden voor het Corps Di plomatique. Eén voor één begroette Koningin Juliana de diplomaten, sommige met een korte handdruk, an dere iets langer. Enige tijd onderhield de vorstin zich met de Indonesische ambassadeur in Frankrijk, de heer Nazir Datuk Pamuntjak. De Russische ambassadeur, Pawlof. begon uit eigen beweging een geanimeerd gesprek met de Koningin en informeerde belang stellend of de reis goed was verlopen. Ook de ambassadeur van de Chinese nationalistische regering was aanwe zig. BANKET. President Auriol bood 's avonds in het paleis van het Elysee een banket aan. Aan het diner zaten aan leden van de Franse ministerraad, leden van het gevolg van het koninklijke echt paar, leden van de aan de Koningin in deze dagen toegewezen Franse mis sie en de ambassadeurs der beide lan den. President Auriol hield een rede. waarin hij zei, dat Frankrijk met vreugde het koninklijk paar begroet. „In uw persoon, mevrouw", zo zeide de president, „begroeten wij uit het diepst van ons hart het moedige, fiere en vrije volk van Nederland". Neder land heeft, geïnspireerd door zijn ge liefde vorstin, door zijn verzet tegen de onderdrukking, de bewondering gewekt van alle rechts- en vrijheids lievende mensen. Wij hebben dezelfde beproevingen gekend. Deze gedeelde smart heeft de solidariteit van onze beide volken nog vergroot en vandaag zijn zij nog meer verenigd in hun wil en hun hoop". Aan het slot van zijn rede wijdde de president een dronk op het geluk en de welvaart van Nederland. De rede van president Auriol werd beantwoord door Koningin Juliana. De woorden van de Nederlandse vorstin werden onder doodse stilte aangehoord. Het banket duurde ongeveer twee uur, waarna in het paleis een grote avondontvangst begon. De gehele diplomatieke wereld van de Franse hoofdstad was aanwezig op de avondreceptie ten paleize. Le den van de Comedie Francaise voer den in de feestzaal twee toneelstuk ken op. De Franse filmspeler Noel Noel gaf aan het slot van de avond een improvisatie. In de buurt van het paleis was grote belangstelling van het publiek. ONDERSCHEIDINGEN. Ter gelegenheid van het koninklijk bezoek ontvingen enkele hoge Franse gezagsdragers Nederlandse onderschei dingen. De Franse president. Vincent Aiiriol werd het grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw verleend, evenals de minister van buitenlandse zaken Schuman. Met het grootkruis in de Orde van Oranje Nassau werden be giftigd de ministers Queüille. Pleven. Delbos en Mayer. De voorzitter van de Parijse gemeen, teraad, de prefect van politie te Parijs en de secretaris-generaal van het Fran se ministerie .van buitenlandse zaken werden benoemd tot groot-officier in de Orde van Oranje Nassau „Frankrijk is voor ons steeds geweest als een zuster" De rede, waarmee Koningin Juliana tijdens het banket in het paleis van liet Elysee, president Auriol beant. vvoordde, heeft op alle toehoorders die. pe indruk gemaakt. De Koningin bracht dank voor de hartelijke woor. den, waarmee zy en haar man begroet waren en waarin zij de uitdrukking zag van de waardevolle vriendschap, die Frankrijk voelt voor Nederland. De Koningin vervolgde aldus: Deze vriendschap is even oud als le vend en vitaal en wij hebben haar on dervonden in de ontroerende ont vangst, die Parijs ons vandaag geboden heeft. Persoonlijk word ik. door de naam, die mijn familie draagt, en doordat zij het nageslacht vormt van uw Gaspar de Coligny, steeds levendig herinnerd aan het mooie van deze aloude banden en aan de verantwoordelijkheid, die deze mij opleggen. De voorbeelden, die u noemt van zo veel beroemde Fransen, die zich In Nederland thuisvoelden, kunnen wor den aangevuld door een reeks van vooraanstaande Nederlanders, die hun tweede vaderland in Frankrijk von den. Vele van onze kunstenaars en ge leerden voelen zich zo niet broeders, dan toch volle neven van hun Franse collega's. Frankrijk is voor ons steeds geweest als een zuster. In het jongste verleden hebben de zonen van Frank rijk op onze grond gestreden in onze gemeenschappelijke strijd voor de vrij heid. Diegenen van mijn landgenoten, die aan de vijandelijke bezetting trachtten te ontkomen om de vrije we reld te bereiken, zullen voor altijd in dankbaarheid aan hun Franse vrien den terugdenken, die hen onderweg geholpen hebben met inzet van hun eigen leven. De veelvuldige proeven van onze geestelijke verwantschap onze culturele, economische en politie ke banden vinden tegenwoordig hun neerslag in een overvloedige oogst van verdragen en overeenkomsten, die van zoveel belang blijken te zijn van de rijkdom van onze vriendschap voor elkaar. Europa is, naar wezen en naar mo gelijkheid, een broederschap. Maar in iedere familie kent men als de leden „Vredesprogram" van Lie nog geen sensatie Het „Vredesprogram" van Trygve Lie, waarover gisteren uit Lake Suc cess een bericht kwam, is weinig meer dan een beschouwing over de wijze, waarop mogelijk de impase tussen Oost en West doorbroken kan worden. Van Franse zijde is ontkend, dat Lie een memorandum aan mi nister Schuman heeft overhandigd. In Londen is medegedeeld, dat Lie een bezoek heeft gebracht aan Bevin en Attlee, met wie hij „een volledige en openhartige bespreking voerde over de problemen, waarvoor de Ver. Naties zich op 't ogenblik gesteld zien". nog jong zijn, tijden van onenigheid en zo'n strijd lijkt op het ogenblik zelf van allesbeheersend belang. Ill werkelijkheid echter zijn ze op elkaar aangewezen. En er komt een ogenblik, waarop ze dit wilde stadium, dat bij het opgroeien hoort, achter zich laten en zich rekenschap gaan geven van hun eenheid tegenover de buitenwe reld. De stoutmoedige voorstellen, onlangs door Frankrijk gedaan, kenmerken zich door die geest van oorspronkelijk heid en van bereidheid tot offer, die noodzakelijk is om het nieuwe Europa geboren te doen worden, als deel van een betere wereld. De Koningin ging vervolgens wat dieper in op het begrip vrijheid, zoals dat gefundeerd is in de Westerse be schaving en besloot aldus: Ik drink op la France eternelle, die altijd haar bu ren bestraald heeft, en die thans draag ster is van creatieve gedachten, op de welvaart en het geluk van onze gelief de zuster Frankrijk. Grote hoeveelheid vergif in Engeland gestolen Voldoende om 10.000 personen te doden L'it een fabriek te Tipten (Enge. land) is een hoeveelheid vergif gesto len, voldoende om 10.000 personen te doden. Men vermoedt, dat de diefstal door kinderen is gepleegd. Het betreft hier 100 pillen Sodium Cyanide ter grootte van een duivenei. Een kind zou er slechts aan behoeven te likken om* onmiddellijk te sterven, verklaar, de een apotheker. De politie van Tipton heeft de bevol. king door middel van luidsprekers ge waarschuwd. Er is een uitgebreid on. derzoek ingesteld. Medische hulp en ziekenhuizen zijn gealarmeerd. Zijn vrouw met bonbons vergiftigd. E. R. tegen wie 7 jaar gevangenis straf werd geëist en wegens poging tot moord op zijn vrouw door haai te tracteren op vergiftigde bonbons, werd door de Arnhemse rechtbank veroordeeld tot 6 jaar gevangenis straf. 99 Nota's van de V.S., Frankrijk en Engeland aan de Sovjet-Unie „Kern van een nieuw Duits leger" De Verenigde Staten, Frankryk en Engeland, hebben Dinsdag van de Sowjet-Unie geëist, dat zij dc „gemili tariseerde politiemacht van 50.000 man" in de Russische zóne van Duits, land opheft, In de nota's, waarin deze eis is ver vat, noemen de Westelijke mogendhe den deze macht de „kern van een nieuw Duits leger", en verklaren, dat zij is bewapend met machinegeweren, anti.tankgeschut en pantserwagens. De Westelijke mogendheden beschul digen Rusland ervan, dat het door de instelling van deze „politiemacht met het karakter van een leger" de vier- mogendhedenovereenkomsten heeft ge schonden. De Amerikaanse nota verklaart, dat Rusland door de instelling van deze Dank zij de donors en diegenen, die het Rode Kruis financieel steunen, zijn en worden er heel wat mensenlevens door het Rode Kruis gered. Op deze foto ziet U een patiënte waarby vóór de operatie bloedtransfusie wordt toegepast. Hierdoor wordt de kans op het succes van de ingreep vergroot. Inzet: Meisjes behandelen het apparatuur waarmee bloed voor transfusies wordt afgenomen, met de grootste zorg. Het £las van de flessen kan niet splinteren en het water dat wordt gebruikt voor de rei niging van fles*en, naalden, buisjes en slangetjes, loopt door zilveren buizen om iedere kans van besmetting te voorkomen. Wordt Mohammed Roem teruggeroepen? In Masjoemikringen wordt overwo gen bij de regering van de R.I.S. aan te dringen op terugroeping van Mo hammed Roem naar Indonesië in ver band met de naderende kabinetsforma tie en de voorbereidingen voor de vor ming van een eenheidsstaat. De Masjoemi zou gaarne Roem zien als minister van binnenlandse zaken in plaats van Anak Agoeng, die niet bereid is een ministerzetel in het ka binet van de eenheidsstaat te bezetten. Anderen opperen de mogelijkheid, dat Roem kabinetsformateur zou worden, indien Hatta het vice-presidentschap zou aanvaarden. Er zijn geen zweminrichtingen Een cijfereen onnozel cijfer kan soms een waarschuwende uitwerking hebben. Wanneer iemand het Statistisch Zakboek 1949 zou opslaan het is enkele dagen geleden verschenen en hy zou op bladzijde 13 kijken naar de cijfers van de openbare badinrichtingen in Nederland en hij zou vanzelf sprekend zijn.vinger laten glijden langs de regel, die de cijfers voor Zeeland vermeldt, clan zou hij ontdekken, dat in het vredige jaar 1948 in de openba re badinrichtingen van Zeeland 6 cellen voor kuipbaden aanwezig waren en dat er in het hele jaar 9000 kuipbaden genomen zynwaaruit blijkt, dat men in Zeeland toch weinig behoefte aan kuipbaden heeft. Er waren in de 7 openbare badhuizen van Zeeland in datzelfde jaar 91 dou checellen en er werden slechts 212.000 douchebaden genomen. Dus nog geen bad per ziel per jaar. Dat is voor een bevolking van 260.000 zielen waarlijk niet veel. Hui zen met eigen bad-kamers of badcel- len zijn niet talrijk in Zeeland. We zullen ons maar liever niet afvragen hoe men het badprobleem oplost. Wel hebben we enige tijd geleden in een aantal nieuwgebouwde „woningen met badcel" kunnen constateren, dat deze cellen te vaak gebruikt werden als bergplaats voor strijkplank en wasma- teriaal inplaats van als badgelegen heid. De gevolgtrekking ligt voor de hand, dat er in Zeeland een zekere schroomvalligheid bestaat jegens het gebruik van douches en daartegen zou iets gedaan moeten worden. SCHOOLZWEMMEN We zouden bijvoorbeeld door „schoolzwemmen" de jeugd al direct wat meer met water vertrouwd kun nen maken. Hoe het met die mogelijkheid in 1948 stond, vertelt ons oolc de blad zijde 13 van het Statistisch Zakboek. Er was in 1948 in Zeeland geen enkele bad- en zweminrichting. Wel waren er een aantal „badgcle- genheden" namelijk vier gemeente lijke en drie particuliere. Daarmee raken we aan een teer punt. De mensen, die in Zeeland de zwem- sport propageren en ijveren voor het schoolzwemmen staan voor een uiterst zware taak. Zij kunnen niet de beschikking krijgen over de daarvoor vereiste in- De gemeentelijke autoriteiten, die vrij diep in de zak tasten voor inrich ting van sportvelden enz., aarzelen gewoonlijk wanneer het om de zwem- sport gaat. Nu weten we wel, dat er sinds 1948 in Zeeland enige verbetering op het stuk van badinrichtingen en badgele- Indonesië nog niet in de Ver. Naties Eerst moei Rusland zijn terug gekeerd in de Veiligheidsraad Bij zijn aankomst in de Ver. Stater deelde de vertegenwoordiger van In donesië bij de Ver. Naties, de heer Pa- lar mede, dat de R.I.S. geen aanvraag voor het lidmaatschap der Ver. Naties zal indienen alvorens Sowjct-Rusland weer in de Veiligheidsraad zal zijn te ruggekeerd, daar naar zijn mening de Veiligheidsraad zijn goedkeuring niet aan deze aanvraag kan hechten gedu rende de afwezigheid van Sowjet-Rus- land. Palar deelde voorts mede, dat zijn regering geporteerd is voor de toela. ting van de Chinese communistische regering tot de Ver. Naties. Westerling wordt niet uitgeleverd Naar het Franse persbureau AFP meldt, hebben de autoriteiten te Sin gapore afwijzend beschikt op het ver zoek van de regering der RIS oni Westerling aan de RIS uit te leveren. organisatie „het vertrouwen van de wereld in de oprechtheid van zijn be loften heeft geschonden". DE ORGANISATIE. Bij het vrijgeven van de nota. maak te het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken bekend, dat de Oostduitse organisatie bestond uit 39 „bereitschaften" voor het opleiden van soldaten en ten minste 11 opleidings scholen voor officieren. Dr. Hirsehfeld wendt zich tot RJ.S.-regering In verband met beschuldigingen jegens Nederland Naar aanleiding van de mededeling van de woordvoerder van het ministe rie van defensie vernam Aneta van de zijde van het Nederlandse Hoge Com missariaat. dat men aldaar deze mede delingen met vërwondering heeft ver nomen, daar zij geheel ingaan tegen geest en inhoud van het bij voortdu ring terzake gevoerde overleg tussen het Hoge Commissariaat en de rege ring der R.I.S. De Nederlandse Hoge Commissaris heeft zich dan ook tot de minister van defensie gewend met een verzoek om opheldering omtrent bedoelde medede lingen. 17-jarig meisje vermoord bij Arnhem Maandagmiddag is te Schaarsber- gen bij Arnhem het lijk gevonden van de 17-jarige Betsie van Galen. Po litie en justitie "stelden een onderzoek in waarbij bleek, dat het slachtoffer was gewurgd. Het meisje had die middag deelge nomen aan een zanguitvoering op de nationale tentoonstelling „Mijl paal 1950" met de Christelijke zang vereniging van Schaarsbergen. Lilian's krullen bedorven Een gerechtshof te Frankfort is met de behandeling van de eis begonnen, die de filmactrice Lilian Harvey te gen een kapper in deze plaats heeft .ingesteld. De blonde Duitse filmster eist van deze kapper een bedrag van 22.000 mark. Lilian, die eeb klein baretje en valse krullen droeg, zeide dat de kap per toen hij haar voor een permanent wave behandelde, heur haar had be dorven. Vandaar dat zij een schade vergoeding van 5000 mark verlangt, vermeerderd met 17.160 mark wegens loonderving. Leemhuis veroordeeld De Bijz. Strafkamer van de recht bank te 's Hertogenbosch heeft uit spraak gedaan in de zaak van de voormalige Haagse politiemannen Leemhuis, Vietor. en Pegels. Voordien deelde mr. Reuser, een der raadslieden, de rechtbank mede, dat verdachte Leemhuis een dezer da gen onderscheiden werd met het Her- 'nneringskruis '40/'45 van het Neder landse Rode Kruis. De rechtbank veroordeelde Leem huis tot een gevangenisstraf van tien '.aar met ~-k ietor 11 ia<"- met aftrek en Pegel tot 9 jaar met aftrek. genheden is gekomen en dat er thans enkele ge meenteb er turen zijn, die ook aandacht willen schenken aan het schoolzwemmen, maar vlot afgewerkt worden die plannen meestal niet. Het is met de zwemgelegenheid in vrijwel geheel Zeeland bitter slecht gesteldDat hebben de onnozele cijfertjes van het Zakboek ons weer duidelijk voor ogen gesteld. En er zal in de nabije toekomst iets aan gedaan moeten worden. EEN VOORBEELD. Eén bezwaar hebben we overigens wel tegen de cijfers van het Statistisch Zakboek: wij zouden werkelijk aan Terneuzen de eer willen geven een echte ,,zwem- en badinrichting" te be zitten. In elk geval wordt daar aan schoolzwemmen gedaan, er is een be kwame badmeester en er is een bad met diepe en ondiepe bakken. Mis schien noemt men dat in Den Haag een „badgelegenheid" maar wij noe men dat toch liever een zwem- en bad inrichting. Terneuzen staat vooraan iu Zeeland wat het zwemmen betreft. Di rect daarna komt Sas van Gent. dat in het Kanaal een heel goede badgele genheid heeft. Vandaar, dat in Oost- Zeeuwsch Vlaanderen de zwemsport le vendig beoefend wordt en men gerust dit deel van Zeeland ten voorbeeld mag stellen aan de rest van deze pro vincie, waarbij we dan wat deze „rest" betreft in de eerste plaats denken aan Walcheren en Beveland! is het 125 jaar geleden, dat een Koninklijk Besluit werd afgekondigd, waarbij verboden werd in kerkgebouwen te begra ven; wordt veldmaarschalk J. Smuts 80 jaar. Roofoverval in Haarlem Maandagavond is aan de Amster damstraat in Haarlem-Oost een roof overval gepleegd op een winkelier in manufacturen.De twee indringers hebben hun slachtoffer onder bedrei ging van een revolver op een stoel vastgebonden en zijn vervolgens an derhalf uur bezig geweest het huis te doorzoeken. Later zijn zij met een be drag van 900 verdwenen. De man begon pas om hulp te roepen nadat de indringers waren verdwenen, waarna een buurman hem bcvrydde. De winkelier heeft de politie een signalement van de indringers kunnen verschaffen. Een nauwgezet onder zoek wordt ingesteld.. MEER BEWOLKING. Geldig tot Woensdagavond. Voor de kustgebieden van het Noor den van het land: binnendringen van koelere zeelucht met mistvelden of la ge wolkenbanken bij matige Noorde lijke wind. Voor het overige deel van het land: meest matige wind tussen Noord en Oost. Over het algemeen meer bewol king dan gisteren met voornamelijk in de Zuidelijke en Oostelijke provin cies plaatselijk enkele regen of on weersbuien en iets koeler.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1