T)omeGgoerts THEE Franse alpins Goedkoper Rundvlees Nette Werkvrouw hen geschenk vol betekenis FILMPROGRAMMA'S Alhambra Vlissingen ELECIRO BIOSCOOP Gees Luxor Vlissingen PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 22 MEI 1950 Hiermede vervullen wij de treurige plicht kennis te geven, dat na een langdurig, geduldig gedragen lijden, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in het St. Joseph-ziekenhuis is overleden onze innig geliefde Echtgenote, Moeder, Dochter, Be huwddochter, Zuster, Behuwdzuster en Tante FLOREXTINA BERTHA VAN DE DOOD— DIERICKX, in de leeftijd van 26 jaar. E. W. B. v. d. DOOD en' Kinderen. Fam. VAN DE DOOD. Familie DIERICKX. Vlissingen, 21 Mei '50. Jan Steenlaan 1. De gezongen Uit vaartdienst zal plaats hebben op Woensdag 24 Mei in de O.L.V. Kerk. Heden overleed, na een langdurige ziekte, onze innig geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer REINDER OOSTERHUIS, in de leeftijd van 67 jaar. Mevr. G. OOSTERHUIS— VAN DEN BRINK. E. T. OOSTERHUIS. A. J. OOSTERHUIS— DE JONG. GERALDA en ROBJE. H. J. OOSTERHUIS. S. J. NIJD AM. Vlissingen, 21 Mei '50. Boulevard Evertsen 4. De teraardebestelling zal plaats vinden op Woensdag 24 Mei a.s., n.m. 3 uur, op de Al gemene begraafplaats te Middelburg. Vertrek 2 uur van het sterfhuis. Heden overleed te Vlissingen onze beste Zwager en Oom, de Heer R. OOSTERHUIS, in de ouderdom van 67 jaar. J. L. DIESCH. G. J. DIESCH— HOGEWIND. N. F. J. ROSENDAAL- DIESCH. F. A. ROSENDAAL. Middelburg, 21 Mei '50. .e....'—..' Gcr. gemeente Arnemuiden Gepubliceerde predikbeurt van Ds. MALLAN is niet Donderdag, maar Woensdag 24 Mei om half acht. GER. GEMEENTE De Lanoystraat, Vlissingen. Donderdag 25 Mei, 7.30 uur, Ds. J. B. BEL. Wegens huwelijk !s de zaak van J. V. d. KETTERIJ Palingstraat Misslngeu, WOENSDAG na 12 uur GESLOTEN Hierbij vervullen wij de droeve plicht kennis te geven van het over lijden van onze geachte patroon, de Heer R. OOSTERHUIS. Personeel van het Strandhotel. Diep getroffen door de vele bewijzen van medele ven na het overlijden van onze innig geliefde Vrouw, Moeder, Behuwd- en Groot moeder, MARTHA IMANSE, betuigen wij onze oprechte dank. Uit aller naam, TH. W. DE LANGE Middelburg. Mei 1950. Noordweg 70. I. J. RISSEEUW, Arts, Kapelle-Biezelinge. Vanaf Maandag 22 Mei uit sluitend spreekuur iedere werkdag van 8 tot 9 uur, verder alleen volgens af spraak. VEERE. Bezoèkt op 30 Mei a.s. onze RINGRIJDERIJ op het sportterrein. HET BESTUUR. DANKBETUIGING. Langs deze weg zeggen wij hartelijk dank voor de vele blijken van belangstel ling, ontvangen tijdens de ziekte en de bewijzen van deelneming na het overlij den van onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Groot vader, de Heer ADRIAAX VAN WAARDE. Uit aller naam, Wed. W. VAN WAARDE— MATTHUZEN. Wolphaartsdijk, Mei 1950. Ontvangen de originele (Beret, Baskue, D'orgine). in drie modellen, met of zonder lederen band, met of zonder zijden kap. 2.95, 8.35, 3.95. Hcrenmodehuls Voor de vele bewijzen van deelneming, ons betoond na het overlijden van onze ge liefde Moeder, Behuwd-, Grootmoeder en Zuster LEUNTJE CORNELIA FLIERS, (Weduwe v. d. GRIJP) betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam, J. T. VISSER. Bakkersdorplaan, 17 Mei 1950. Lange Delft 59, Middelburg. De Hoofdingenieur-Direc teur van de Rijkswaterstaat de directie Zeeland te Middelburg brengt ter ken nis van belanghebbenden, dat in verband met het ver richten van herstelwerk zaamheden aan de brug over de mond van het ka naal door de Oude Arne te Arnemuiden, in de weg van Middelburg naar Klevers- kerke: het landverkeer over deze brug volledig zal zijn gestremd van 31 Mei 1950 des morgens 7 uur tot 2 Juni 1950 des avonds 20 uur of zoveel langer dan nodig of korter als mogelijk zal blijken. Aan voetgangers zonder rijwiel zal zoveel mogelijk gelegenheid tot overgang worden geboden. Middelburg, 17 Mei 1950. De Hoofdingenieur- Directeur voornoemd, TH. HEYBLOM. Ondergetekende maakt het geachte publiek van Sou burg bekend, dat hij vanaf heden een rijwielhandel en reparatie-inrichting geopend heeft. Werkplaats Buteuxstraat 19. Adres van Teijlingen- straat 9. Beleefd aanbevelend, A. DE RIJKE. P.S. Laat nu uw rijwiel moffelen, 22.50. Net dienstmeisje gevraagd voor België. Looit 90 tot 95 per maand. Brieven naar DE MOER- LOOSE, Marie Josélaan 21. Blankenberghe. Verkrijgbaar Dinsdagmid dag 23 Mei, des middags 2 uur, winkel BOTERPLEIN v. d. Vee- en Vleeskeurings dienst. Toelichting. Uit de dagbladpers zult U ongetwijfeld kennis geno men hebben van het bericht dat het Bedrijfsschap voor Vee en Vlees in Den Haag gedurende enkele maanden bevroren inlands rundvlees a. d. slagers beschikbaar stelt. De Slagerspatroonsver- eniging zal dit vlees ook aan het publiek te koop aanbieden. Zij wil dat doen één centrale verkoop plaats, omdat de combinatie vers en bevroren in de sla gerswinkels zowel voor de verkoper als de koper min der gewenst is. Onze organisatie zal zorg dragen dat U in deze cen trale verkoopplaats met evènveel service bediend wordt als in de eigen zaken. Het te koop gestelde vlees is van prima kwaliteit; er is gezorgd voor voldoen de personeel, zodat U niet behoeft te wachtenen de prijs ligt AANZIENLIJK LAGER dan v. h. verse vlees. Het levensmiddelenpakket goedkoperdan Dins dagmiddag om prima goed koop rundvlees Slagerspatroonsver. Vlissingen en Souburg. door de volmaakte pas vorm van de Wala-Beha Voor ieden figuur een juiste pasvorm in alle maten voorradig "k Corsetten Bustehouders gevraagd. Café „ST. JORIS", Markt 85, Middelburg. Bij inschrijving te koop burgerwoning in de Hartoogstr. te Yerse- ke. Op gebruik 1 Juli 1950. Inschrijvingen tot 27 Mei 1950. J. J. MARTEIJN, Har toogstraat 4, Yerseke. Te ruil aangeboden Mercedes 1950, nieuw, tegen na-oorlogse Am wagen voor taxi lof kleine zuinige wagen, V.W. of iets derg. Garage DE MUYNCK, Paul Krugerstraat 209, Tel. 2008, Vlissingen. K'. Dat is een cassette Gero- tafelzilver! Want bruid en bruidegom, die tot heden elk hun eigen weg bewandelden, zullen voortaan samen gaan. En telkens, wanneer zij verenigd zijn aan de dis, zal tafelzilver van schone vorm en onover troffen kwaliteit een sfeer scheppen van intieme huise lijkheid. Dat men daarom Gero-Zilver als bruidsgeschenk kiest, spreekt vanzelf, want men wenst voor de bruid immers het allerbeste! Gero-Zilver, zowel los als in cassettes, is alleen verkrijgbaar in die zaken, welke op het gebied van verzilverde en door en door vlekvrije couvert artikelen uitsluitend het merk GERO verkopen. GEROFABRIEK Wegens omstandigh. goed beklante waterstokerij, an nex kr.waren, textiel-, ko len-, tabaksart., incl. invent, w.o. nwe. vleesmach., snel weger. Flinke woning. Rui me omzet. Koopsom 3500. Br. "Boekhoudbur. „Mercu- rius", Dqnkerslootstr. 24, R'dam. Tel. 77483. Een moderne ééngezinswo ning te koop, te Middel burg, centrum, Nieuwe Vlis- singse weg bij Ijsbaan. Kijkdag op a.s. Woensdag van 3—5 uur. Br. onder no. B 18, Bur. P.Z.C., Vlissin gen. Ter ruiling aangeboden huis te Soestdjjk, bev. ka mer en suite, keuken, kel der met W.C., boven twee grote slaapkamers met bal kon, badkamer, vliering m. kamertje, garage, voor- eu achtertuin met fruitbomen. Met dito huis in Goes of omgeving, liefst aan ver keersweg. Brieven te zen den aan de eigenaar-bewo ner, A. C. WESTVEER, Waldeck Pyrmontlaan 41, Soestdtfk. Gegadigden, leden van V.V. V. „Mooi Oostkapelle", wor den opgeroepen voor het pachten van een consumptietent aan het strand bij de Duin weg te Oostkapelle, voor het seizoen 1950. Inlichtin gen bij de secretaris Dorpsstraat 52, Oostkapelle Een winkeljuffrouw gevraagd, boven de 18 jaar. Bakkerij R. DE MEIJER, Braamstraat 13, O.-Souburg Gevraagd voor terstond net meisje voor d. e. n. of dagmeisje. Mevr. Loontjens, Dam 21 boven. Middelburg. Aanm. tussen 67 uur. Meisje, 20 j., middelb. op leiding. zoekt VRIENDIN te Vlissingen. Br. lett. X 15, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Yr(j huis te Koudekerke., Notaris mr. P. LOEFF zal Vrijdag 2 Juni 1950 om 2 uur te Koudekerke in hotel „Walcheren", (C. A. FLIP- SE) t.v.v. mej. J. JONGE- PIER, veilen een HUIS MET TUIN te Koudekerke, Biggek.weg B 32, grot 166 ca., onver- huurd. Te zien 31 Mei. van 24 en 2 Juni van 10-12 uur, op bew. v. toeg. v. d. Nota ris vnd. TE KOOP een 4-wielige „Flother"- wiedmachine, compleet1 „Comeet"-wiedmachine, compleet1 „Zeeland"-vo- rentrekker; 1 „Martin"- cultivator1 boomgaard- schijfegge 1 zware motor wagen 1 Melotte, 2-schar- wendploeg 2 één-scharige wendploegen. Alles gebruikt en gereviseerd. Verder 1 nieuwe 2% tons bandenwa gen. Fa. IZ. CAPPON, Heinkenszand. Hotel DEKKER, Missingen, vraagt voor direct een net keuken werkmeisje. Verdien geld met het kweken van WITTE MUIZEN voor laboratoria. Voor inl. G. D. L. Volderstraat 23, Meerssen (L.) VAN DINSDAG A.S. AF theater Telefoon 2260 Middelburg Telefoon 2110 prolongeren Telefoon 2153 theater De kostelijke comedie De man die zichzelf verloor met Brian Aherne, Kay Francis en S. Z. SaJcall. Aanvang 8 uur. 14 jaar.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 8