Gouddorst ICmppic en het wrak van de Lupine' Nieuws uit Zeeland EERVOLLE ONDERSCHEIDING VOOR ZEEUWSE BOOMKWEKERIJ Ki&ptf* KLANKEN UIT DE AETHER Bijzondere Politierechter MAANDAG 22 MEI 1950 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 7 Fa. D. j. van der Have ontving het praedicaat „Koninklijke". Erkenning van verdiensten voor land- en tuinbouw. De fa. D. J. van der Have, boom kwekerij en zaadhandel te Kapclle, heeft Vrijdag het praedicaat „Konink. lüke" ontvangen. Met deze eervolle on. derscheiding heeft deze firma na de Kon. Mij. „De Schelde" te Vliegingen, de tweede in Zeeland de koninklij. ke erkenning gekregen voor de vele verdiensten, welke zij in dc zeventig jaren van haar bestaan voor de Ne derlandse land. en tuinbouw heeft ge had en nog heeft. In 1879 vestigde zich de heer D. J. van der Have uit Oosterland als kwe ker van heesters, sier. en vruchtbomen te Kapelle. Het begin was zeer be scheiden! Het bedrijf besloeg een op pervlakte van 2 ha. en de arbeiders M. Willeboer en C. Vermaire vormden het gehele personeel. Al spoedig ging de kweker oök in zaden handelen en zo verscheen reeds in 1890 de eerste prijscourant voor zaden van dé fa. van der Have. Gestadig heeft het bedrijf zich uit gebreid tot een oppervlakte van ca. 90 ha., vooramelijk gelegen onder Kapel- Ie, Kloetinge en Baarland. Hiervan is ongeveer 20 ha. boomkwekerij. 30 ba. selectiebedrijven voor zaden en 40 ha. fruitcultures. Hierbij dus niet begre pen de honderden ha. contractzaad- teelt, welke door de landbouwers -ver- zorgd worden. Met name door de veredeling van zaden heeft dit particuliere bedrijf de Loop toch niet rond met tergende pijn. Neem een'AKKERTJE* Wèg pijn, ook vannacht. En natuurlijk zo gauw mogelijk naar de tandarts. f( AKKERTJES helpen direct f •Rund veekeuring. Woensdagmorgen had op de hof stede van J. Koole—Kwekkeboom te St. Laurèns, de jaarlijkse- keuring plaats door de commissie tot verbe tering van het rundvee in Zeeland. Aangevoerd waren 1 stier en 40 koeien ehkalfvaarzen. De uitslag was als volgt: Stieren: le prijs Barend van K. Woutérse met 80 punt. le Halfs melkkoeien: Tilly van J. KooleKwekkeboom 77 p. (met prijs van Z. L. M. 2,50); Marie van j Willemse Dz. 77 p.; Rosa van J. Buis' 76V' P-; Wilhelmtna 5T"van Jr Wiilemse Dz. 76% P-i Lena 25 van A. Francke Mz. 76 p. en Bontje van dezelfde 75 p. 2ö'Kalfskoeien: Bontje van J.-Wil lemse Dz. 81 p.; Koosje 17 van J. Gideonse 79 p. Liza van J. Koole Kwekkeboom 78% p.; Kaptein van dezéifdé 77% p.; Aaltje II van J. Gilde 77 p.; Aafke van J. Gideonse Johz. 76p.; Berta van A. Francke Mz. 75 p. en Bontje van J. Kole— Kwekkeboom 77 p. 3e Kalfskoeien: Nelly HI, K. Wou- terse 8112 p.; Augusta II dezelfde 81 p.: Nelly, J. KooleKwekkeboom 79 p.; Klaaske 227, K. Wou terse 79 p.; Bontje, J. Buis 78P-5 Mina III K. Wouterse 78% p.; Trees, J: Gide onse 78 p.; Klaaske, J. Gideonse Johz. 76 p. 4e Kalfskoeien: Mina. J. Koole Kwekkeboom 80 p.; Bontje m, K. Wouterse (prijs Coöp. Eiland Wal cheren 2,50) 80 p.; Alie, M. Giide 78% p.; Bontje J. Willemse Dz. 78 p. Oudere koeien: Bontje, K. Wouter se 83 p.; Nelly, M. Gilde 82 p. (prijs Coöp. Zuivelfabriek 2,50); Dora, J. KooleKwekkeboom 81% p.; La- zina. 8, K. Wouterse 79% p.; Anna J. Willemse Dz. 79% p.; Sonja HI, J. Gilde 78% p.; Klaaske, J. Gide onse Johz. 78% p.; Nelly, J. Willem- Nederfands'e landbouw grote diensten bewezen. Reeds in 1912 zag de zoon van de oprichter, de heer A. van der- Have, in, dat hét kweekbedrijf een be langrijke rol zou gaan spélen. Het door hem begonnen werk op dit gebied wordt thans voortgezet in het kweek bedrijf „Pedigree" in de Fredericapol- der te Rilland Bath, waar 12 ha. proef velden met een laboratorium zijn ge legen. Hier legt een staf van 20 mali personeel zich met de modernste me thoden toe op dé veredeling van de meest uiteenlopende landbouwgewas sen. Reeds in 1904 werd de fa. Van der- Have hofleverancier. In 1912 werd be gonnen met vere.delingsonderzoek op suikerbieten en momenteel is men de kweker van de enige E-biet welke in de Nederlandse rassenlijst voor land bouwgewassen voorkomt. In West-Eu ropa 'en ook daarbuiten vertoont dit ras zeer opvallendekwaliteiten. DE ALBA-TARWE. In 1939 heeft de heer A. van dei- Have de Alba-tarwe in Nederland ge ïntroduceerd, welke dé meest produc tieve wintertarwe in ons land gewor den is en als nummer één op de ras senlijst voorkomt. In 1949 was 45 pet. van de in Nederland uitgezaaide win tertarwe van dit ras. Voorts levert de onderscheiden fir ma een belangrijke bijdrage tot de op voering van het rendement van de Ne derlandse landbouw door de verede ling van voederbieten, bruine en witte bonen, het propageren, van Frans lu cerne gras. veredeling van grassen, het winnen van uienzaad van een goed be- waarbaar ras en de veredeling van hy- •briden-mais. Een krachtige stoot tot de wel vaart van Kapelle leverde de oprichter, de heer D. J. van der Have, ook door de stimulans, welke van hem uitging voor de ontwikkeling van de fruit teelt. Hij stond bekend als een dei- beste vruchtenkenners van ons land wiens -waardevolle adviezen ook buiten Zeeland zeer gewaardeerd werden. Het personeel, is. inmiddels van twee man tot ca. hónderd vijftig uitge groeid en vele werknemers hebben in de loop der jaren hier hun'kennis op gedaan om een eigen bedrijf te voeren of eervolle leidinggevende posten el ders, te bekleden. Het behoeft geen betoog dat het voor de huidige firmanten, de heren ir. D. J. van der Have en P. van der Have, alsmede de procuratiehouders de heren M. Glas en A. Dirkzwager, een buiten, gewone verrassing was. toen de burgc. meester van Kapelle Vrijdag mededc. ling kwam doen van deze eervolle on derscheiding. 32. De Maat wist met zichzelf geen raad, en daarom ging hij maar naar de kombuis, waar Ah Sing bezig was in 'n pan te roeren. „Dag stuulman!" zei Ah Sing. „Waalom jij kijk zo dloovig?" ,,Het leven is niets an ders dan één grote ellen de!" bègon de maat, en daarna vertelde hij wat hij de laatste uren had meegemaakt. Hij vertel de dat hij in een duikers- pak op de bodem van de zee had gelopen, en dat er kisten vol juwelen en goudstukken over hem waren gerold, en dat hij toen het duikerspak in zee had gegooid, omdat die Rivaldi wou dat hij zou gaan duiken... alle narigheid vertelde hij. „Jij dom!" zei Ah Sing lachend. „Waalom jij mij niet geloept? Ikke duikie doen zondel pak- kie. Wij samen in leddingsbootje gaan? Weet jij nog plekkie van goud?" „Nee maarzou hetja, dat moeten we maar doen!" zei de maat. En samen ging hu met Ah Sing, die vreselijk veel plezier had, de reddingsboot over boord zetten. Kappie was toch niet in de buurt, dus niemand zou er iets van merken! ,Jij neem touwtje en kompassie, en kaalt van plekkie mee!" zei Ah Sing tegen de maat, die meteen wegholde om het te halen. se Dz 77% p.; Siaakie, M. Gilde 77 p.;Japtje, M. Gilde 77 Kalfvaarzen: terse. le en 2è'pr. K. Wou- DINSDAG. Vanavond kan men naar een radio uitvoering luisteren van Carmen, de bekende opera van Bizet. De uitvoering wordt verzorgd door het Groot Om roepkoor. het Radio Philharmonisch Orkest, het geheel onder leiding van Albert van Raalte. (H. I 20.12). Hilversum I: 7.15 Operette-muziek. .7.45 Morgengebed. 8.15 Pluk de dag. 9 Moeders wil is wet. 9.35 Lichtbaken. 10 Wie komt er in mijn hokje? 10.15 Muziek houdt fitl 10.40-Schoolradio. 11 Onder ons. 11.30 Ka merorkest. 12.03 Lunchconcert. 13.20 Pia noduo. 13.40 Mans Hotter, bariton. 15 Schoolradio. 15.30 SyiMphonette orkest. 1G Dé Zonnebloem. 16.30 Ziekenlof. 17 Vertelling na schooltijd. 17.15 Lang zullen ze léven. 17.45 Amusementsorkest. 18.20 Sportpraatje. 18.30 Radio volksuniversi teit. 19.25 Dit is leven. 19.45 Klankbeeld voor- de jeugd. 20.05 Passiespel. 21.12 Carmen, opera. 22.40 Bewaar het U toe vertrouwde pand. 23.15—24 Domstadkwar tet. Hilversum II7. 8. 13, 18. 20 en 23 Nws. 7.15 Ochtendgymnastiek. 7.30 Gram. mux. 8.15 Ochtendvaria. 9 Gram. muz. 9.30 Au bade., 10 Morgenwijding. 10.15" Arbeidsvi taminen. 11 Radio Volksuniversiteit. 11.30 De weklcer. 12 Operette muziek. 12.40 Cowboyliedjes. 13.25 Promenade orkest. 14 Met naald en schaar. 14.30 Radio matinée. 16.30 Brandaris. 17.45 Regeringsuitzending. 18.15 Pianospel. 18-30 Voor ,de strijdkrach ten. 19.05 Fanfare orkest. 19.30 Achter het voetlicht. 20.15 Bonte Dinsdagavondtrein. 21.30 Buitenlands overzicht. 21.45 Repor tage. 22 Lichte muziek. 22.30 Pianovoor- dracht. 23.15—24 FEnfant et les sortilèges. WALCHEREN JEUGD-WEEK END Op 3 en 4 Juni wordt te VaJkcnissc een week-end georganiseerd van ..De Jonge Kerk" voor jongeren uit Mid delburg en 't Zand, Souburg en St. Laurens. Een en ander gaat uit van de Hervormde Jeugdraad te Middel burg. Tijdens dit week-end zal ds W. B. A. Smits uit Middelburg spreken over „Ons nieuw begin" en de heer D'Oli- vat uit Souburg over ,,Stül". Voorts zal onder leiding van dc A'ika" een spel worden opgevoerd. Vlissingen GEVONDEN VOORWERPEN. De commissaris van politie te Vlissin gen maakt bekend dat aan zijn bureau dc volgende voorwerpen zijn te bekomen: een vood kinderschoentje; een linker hand8choen (grijze stof): een lipssleutel, genummerd 1846; een ceintuur; een da mesrijwiel; een herenrijwiel; een kinder- portemonnaie (inhoud 16 cent); een oor bel met zogenaamde parels; een speel goedaap; een zwart met witte ceintuur: een vlinderbroche; een herenrijwiel. GARANT. VER KLARING B. en W. van Vlissingen stellen de raad voor om de gemeente garant te doen stellen voor een gedeeltelijke be taling van rente en aflossing der door de Vereniging voor Christelijk Buiten gewoon Lager Onderwijs te Middel burg aangegane kasgeldlening ad 175.000, gegarandeerd door de ge meente Middelburg, onder voorwaar de, dat elk der bij de gemeenschappe lijke regeling voor deze school aange sloten gemeenten zich bereid ver klaart tot betaling van haar eventueel" aandeel, berekend op basis van het inwoneraantal. SUBSIDIE. B. en W. van Vlissingen stellen de raad voor aan de Vereniging „Ge zinszorg Gereformeerde kerk te Vlis singen" tot wederopzegging, een sub- suoie toe te kennen, waarvan het be drag jaarlijks by het vaststellen van de gemeente-begroting zal worden bepaald. CENTRALE VERWARMING STADHUIS. B. en W. van Vlissingen stellen de raad voor het college een crediet van 20.000 te verlenen voor het herstel en de uitbreiding van de Centrale verwarming in het stadhuis en het gebouw van het Oud-archief. SMOKKELZAKEN. De Bijzondere Politierechter te Mid delburg behandelde de volgende za ken: R. v. H. en P. L. v. H., beiden wo nende te Watervliet (B.), hadden op 7 Maart 1.1: een 4-tal biggen uit België over de Nederlandse grens gesmokkeld. Dit wérd ontdekt door de douane-amb tenaren en thans werden zjj veroor deeld tot 50 of 20 dagen ieder. A. v. H., landwerker te Watervliet (B.) werd eveneens voor het smokke len van 4 biggen veroordeeld tot 100 of 20 dagen. De Nederlander H. A. v. Hland bouwer en winkelier te IJzendijke nam op zijn bedrijf de gesmokkelde biggen in ontvangst. Hij hoorde tegen zich eisen een geldboete van 200 of 1 maand hechtenis met verbeurdverkla ring van de inbeslaggenomen biggen. De uitspraak was conform de eis. J. L., chauffeur te Zierikzee. had op 31 Januari 1950 een aantal runderen vanuit St. Philipslaind vervoerd zonder ter controle een doorlaatpost voor vee te passeren, hiervoor moest hij heden voor de Bijzondere Politierechter ver schijnen, De eis tegen hem was 10 boete of 5 dagen hechtenis. De uit spraak conform de eis. J. A. v. d. W„ landbouwer te Noord- gouwe, had in het najaar van vorig jaar enige vrouwelijke werknemers in zijn diénst, voor het verrichten van landbouwwerkzaamheden. Aan deze personen betaalde hij in strijd met het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhou dingen 1945 te hoge lonen. De eis te gen hem was een geldboete van 100 of 30 dagen hechtenis. De uitspraak 60 of 20 dagen hechtenis. F. j. M. J. L. P., student te Ostende, had op 3 Januari 1949 te Sluis zonder vergunning 54,54 ingevoerd. Hij kreeg 20 of 10 dagen met verbeurd verklaring. Th. v. d. H., baggerschipper te Meer. donk (B.) wilde op 15 December 11.. te Nieuw-Namen 20 kilogram boter uit voeren. De uitspraak luidde 50 of 20 dagen met verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen boter. G. B., schipper a/b van het motor schip „Animo", wilde met zijn schip op 22 October 1.1. té Hansweert 4 balen koffie, tezamen wegende 107 kg. het land binnensmokkelen. De koffie werd in een geheime bergplaats ontdekt, waardoor schip en koffie in beslag werden genomen. Thans had B. zich voor de Bijzondere Politierechter te verantwoorden. Tijdens het onderzoek werd de behandeling van deze zaak uitgesteld voor onbepaalde tijd. A. M. J., wever te Tilburg, had ln de maand December 1946 enige cou pons stoffen afgeleverd zonder bonnen of vergunningen, thans werd hij,- na dat de behandeling der zaak reeds 2 maal was uitgesteld veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf voorwaarde, lijk met 2 jaar proeftijd. M. C. M. G., landbouwer te Bruinis- se, had in Juni 1948 als werkgever ver schillende in zjjn dienst staande arbei ders ontslagen zonder vergunning van de Directeur van het Arbeidsbureau te Middelburg. Ter zitting verklaarden de 3 als getuigen opgeroepen arbeiders dat zij door verdachte op korte termijn waren opgezegd. Verdachte verklaarde echter toestemming te hebben gehad van de Directeur van het Arbeidsbu reau en dat hij wel de voorgeschreven termijn had in acht genomen. De Offi cier van Justitie achtte het feit echter bewezen en eiste 3 x 20 of 3 x 5 da gen, de uitspraak was conform de eis. Voortgezet werd de behandeling van de op 7 Februari 1950 geschorste zaak tegen de Belgen F. E. C., koopman te Temsche en E. M. C. H„ zonder beroep en wonende te Kieldrccht, die op 18 November 1.1. ongeveer 500 kilogram boter naar België hadden gesmokkeld. Deze boter was gekocht bij J. P. v. d. H., grossier-winkelier te Hulst en E. M. C. H„ had de boter als niet-ingezetene met Nederlands geld aan de winkelier betaald. De winkelier J. P. v. d. H. kreeg een geldboete van 300 of 2 maanden hechtenis, terwijl de smokke laars E. M. C. H. en F. E. C. beiden een geldboete kregen van 200, te ver vangen door 2 maanden hechtenis. Eveneens werd voortgezet de op 18 April 1.1. geschorste zaak tegen W. P., eigenaar van een stucadoorsbedrijf te Vlissingen. Deze verdachte had als werkgever aan verschillende in zijn dienst staande werknemers te hoge lo nen uitbetaald. Hij kreeg 1 maand hechtenis voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar VERGUNNINGEN EN VERLOVEN. De meerderheid van het college van B, en W. van Vlissingen stelt de raad voor om thans het maximum aantal vergunningen voor Vlissingen vast te stellen op 46. d.w.z. he.t aan tal nu geldende vergunningen. De minderheid van het college echter meent, dat dit aantal nog aan de ho ge kant moet worden geacht. Zij acht gezien de geringe vermindering welke het aantal vergunningen in de loop der laatste jaren heeft onder gaan het tijdstip nog niet aangebro ken om het maximum aantal vergun ningen te bepalen. De minderheid wil daarom afwachten hoe het aantal zich in de loop der volgende 5 jaren zal .ontwikkelen. Het college acht voorts géén reden aanwezig om tot verlaging van het maximum aantal verloven A. over te gaan. B. en W. stellen de raad verder voor nieuwe verordeningen vast te stéllen waarin een gedeelte der stad wordt aangewezen als gebied waarin geen vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein verleend mogen worden, z.g. „drooggelegd ge bied". Deze verordening is een voort zetting van een reeds bestaande, die dan zal worden ingetrokken omdat in verband met de uitbreiding der be bouwing een nieuwe grensaanduiding van het „drooggelegd gebied" nood zakelijk is. Bij deze nieuwe verorde ning zal Havendorp" worden droog gelegd, terwijl een gedeelte, in de om geving van de Nieuwe Markt niet in deze drooglegging zal vallen, omdat hier later waarschijnlijk restaurants gesticht zullen worden. Middelburg GEMEENTE-AVOND. .."Hedenavond zal er door de Ned. Herv. gemeente in 't Zand, een gemeente-avond worden gehouden in het verenigingsgebouw aan de Kerk steeg. De zangvereniging onder lei ding van haar dirigent, de heer Suur- mond, zal medewerking verlenen, he nevens de mondorgelclub, onder lei ding van de heer Daalhuizen. Verder is uitgenodigd een Chinees predikant, die iets zal vertellen over de tegenwoordige stand van het Zen dingswerk in China. De kerkeraad wil door deze avond o.a. nieuwe contacten leggen met hen. die sinds kort in het Zand woon achtig zijn. COLLECTEUR STAATSLOTERIJ Bij beschikking van de minister van Financiën is aan W. Zwigtman. te Middelburg, met ingang van de 510de staatsloterij ontslag verleend uit zijn betrekking van collecteur der staats loterij aldaar. GEVONDEN VOORWERPEN. De commissaris van politie te Middel burg maakt bekend, dat aan zijn bureau de volgende gevonden voorwerpen zijn gedeponeerd en zijn af te halen op Za terdagavond tussen 19 en 20 uur: diverse huissleutels, wieldop van kinderwagen, koperen gewicht van 50 gr„ kinderarm bandje, twee Philips-lampen, vulpen en potlood ln étui, metalen kam, kinderbril. Bij particulieren worden de volgende gevonden voorwerpen in bewaring gehou den: vulpen: duimstok; zakmes; duim stok en rode bal; zwarte hond; bril; zil veren kettinktje: nijptang; zilv. dasspeld; groene wollen das; schroevendraaier; kin* derportemonnaie; vacantiebon; kinder schoentje; witte turnschoen; rode sjaal; ladder: stalen duimstok; padviAdersriem; R.K. bijbeltje; grys- damesvest; bruine heren glacé handschoenen: jongensjas; actetas met inh. o.a. rijbewijs; huissleu tel; bruine sjaal; zilv. manchetknoop; 1 pr. bruine glacé handschoenen; huissleu tel; kindertasje; boekje met Psalmen; zonnebril; ring met 2 sleutels; hond, wit met zwart. Adressen zijn te vernemen óp het bureau van politie. WEDVLUCHT. De vereniging van postduivenhouders ,Zeelandia" te Middelburg hield een wed vlucht van Corbeil. De uitslag luidde: 1 Ch. de Graaf. 2, 7 J. df Buck. 3, 9 P. van Sabben. 4 L.. Janse. 5 A. Hooftman. 6 P. Pantus. 8, 10 A. van Schaik. Gapinge REIS VERENIGING. De reisvereniging „Gapinge" hield een vergadering. De voorzitter, de heer G. de Vos. deelde mede, dat de vereniging thans 25 leden telt. De af tredende bestuursleden werden herko zen. Een reis naar Valkenburg en Maastricht werd vastgesteld op 12 Ju li as. Q.- en W.-Souburg openbare verkoping Ten overstaan van notaris mr. P. Loeff werd te Souburg openbaar verkocht het huis met schuur, erf en tuin aan de Paspoortstraat 39, groot 177 are. Koper was de heer H. A. Vos te Souburg voor 1810, Domburg VEEKEURING. Te Domburg werd een veekeuring ge houden. Aangevoerd werden 4 stieren en 29 koeien. De uitslag luidde: Stieren: le- -prijs: „De verwachting", eig. W, de Buck. 77. p.; le prijs:„Mar griet Ademaeig. J de Visser en Zn.. 78.2 p le prijs: ..Abe", eig. Gebr. Corré; 2e prijs: „Robert van Zeeduin", eig. K. Brouwer, 74 p. Koeien le kalf: Annie, eig. "K. Brou wer. 79.5 p.: Bnotje. eig. idem, 78 p.; Starre, eig. Gebr. CQrré. 77 p Emma, eig. C. Wisse. 76 p.; Auwke. eig. idem, 76 p. Koeien 2e kalf: Marie, eig. W. Maljaars, 80 p.; Mina. eig. Gebr. Corré, 79.5 p.; Bics. eig. W. Maljaars. 78.5 p.; Juliana, eig. W. de Buck. 77 p.; Dora, eig. K. Brou wer 76.5 p.; Nora. eig. Gebr. Corré. 7g p. Koeien 3e Kalf.: Heitje, eig. J. Francke, 79.5 p.; Truus. eig. W. Maljaars, 78 p.; Ju liana, eig. Gebr. Corré, 78 p.; Sitae. eig. J. de Visser en Zn.. 78 p.; Jans. eig. id., 77 p.; Cïara, eig. W. de Buck, 77.5 p.; Mi na, eig. J. Francke. 77 p.; Oonjplt. eig- W. de Buck, 76.5 p. Koeien 4e Kalf: Jelje, oig. C .Wisse, 59 p.; Juiiana. eig. idem. 78.5 p.; Army. eig. Gebr. Corré, 78 p.; Maatje, eig. J. de Vis ser, 78 p. Oudere koeien: Etje. eig. K. Brouwer, 83 p Martha, eig. Gebr. Corré, 82 p.; Starre, eig. Jac. de Visser. 80 p.: Boe- rinne, eig. W. de Buck. 80 p.; Rika. eig. idem. 78 p Kaatje, eig. Joh. de Visser cn Zn.. 78 p. Westkapelle NOODSCHOOL. Daar de School met den Bijbel thans wegens hét grote aantal leer lingen te klein geworden is, zjjn de laagste klassen thans ondergebracht in een als school ingerichte noodwo ning. OUDEN VAN DAGEN OP STAP, Uit Westkapelle zijn de ouden van dagen per bus naar Noord-Brabant geweest. Deze reis was georganiseerd door de afd. Westkapelle van de Bond van Plattelandsvrouwen. In de Wouw- se Plantage werd o.a. een wandeling gemaakt. postduivenhoudersvereniging „De stduif" te Wemeldinge hield 'n con- BOUW OPENBARE LAGERE SCHOOL GEGUND. De bouw van de Openbare Lagere school te Westkapelle is thans gegund aan de laagste inschrijver, Firma dc Pagter en v. Sluys te Domburg. Deze school zal o.a. van centrale verwar ming worden voorzien. ZUID-BEVELAND Wemeldinge WEDVLUCHT. De postduivenhoudersvereniging ..De Postduif" te Wemeldinge hield een wed vlucht van uit Vilvoorde. De uitslag was als volgt: 1 M. Schouten; 2, 5 M. Jere- miassc; 3. 4 C. Laven; 6. 7. 8 H. de Vries; 9 P. Tolhoek; 10 M. Vleugel; 11 Th. Vis ser: 12 P. C. Vuijk; 13. 14 C. Bolle; 15. 16 J. Meyaard; 17 C. Vermaire. WEDVLUCHT „DE POSTDUIF" Postduif" cours van uit Mons (B). Deelnemers aan dit concours waren: 1-22 M. Jefemiasse; 2-15 E. P. Lin- Uenbergh; 3, M Pleterse; 4. R. v. d. Berge; 5-10 P. C Vuijk: 6-7 P. Tol hoek; 8-18 J. Meijaard; 9-17-21 H. de Vries; 11-20 J. Vleugel. Krabbendijke AANBESTEDING Te Krabbendijke werd een dubbele middenstandswoning aanbesteed. In schrijvers waren: fa. Benning, Bergen op Zoom 37,750; W. v. Doorn, Krab bendijke 31.290; J. v. Gorsel, Scher- penisse 30.999; fa. Soffers, Hoger- heide 30.600; D. Priem, Ovezande 20,500. NOORD-BEVELAND Kortgene OORLO GSH ERIN NERING S KRUIS. De burgemeester van Kortgene heeft dezer dagen het Oorlogs-Her- inneringskruis Mei 194Ö uitgereikt aan de heer C. L. Koster te Kortgene en aan de heer J. Kramer te Kort gene het Oorlogs Herinneringskruis met KTL. Feuilleton door David Dodge Voor ik ging slapen had ik het pak je met zoveel hechtpleisters op mijn lichaam geplakt, dat iemand, die 't zou willen meenemen, mij er bij-zou moeten nemen. HOOFDSTUK III Niemand had het pokerspel verla ten voor drie uur. Ik hóórde dat van Jeff, die heel wat geld gewonnen had, het meest van Harris, de Engelsman. Mijn lijst, omvatte dus nog steeds niet meer dan vier namen. Julie wist mij na het ontbijt in een hoek te drijven. De reiziger liep haar achterna, maar zij wist hem kwijt te raken door te vragen, of hij even een jumper uit haar cabine wilde halen. Zodra hij weg was, stak zij haar on derlip vooruit en zette een slim ge zicht. „Wal deed u gisteravond op het dak?" „Waar bevond u zich?" „Ik keek naar de maan vanuit een dekstoel". Iemand in uw gezelschap?" „De stuurman... die aardige". „Heeft hij mij gezien?" „Neen". „Wat deed u daar?" „Een beetje beweging nemen". „Een eigenaardige manier, om be weging te nemen. Maar u ziet er aar dig uit zonder overhemd". Aardige spieren". „De derde stuurman heeft ook aar dige spieren. Heeft u hem gezegd, dat u mij gezien hebt". „Dat heb ik nog tegen niemand ge zegd. U bent een geheimzinnig mens en ik houd van mysterieuze mensen". „Dat is prachtig. Hebt u iemand soms de radiohut zien in- en uitgaan voor u mij zag?" „Ik kon de radiohut niet zien. Het enige, wat ik zag, was u". „Waar gaat u naar toe?" Waarom wilt u dat weten?" „Ik dacht er juist aan, dat u mis schien naar Lima gaat. Ik ga over on geveer een week naar Lima, nadat ik in Cuzco geweest ben en dan snor ik daar een beetje rond in die oude ver molmde Incaruïnen. Misschien kunnen we daar samen naar toe gaan". „Dat zou erg prettig zijn". Zij knikte plechtig. „Maar u zult me toch eerst moeten vertellen, wat u daar op het dak deed". „En als ik dat niet doe?" „Dan zou ik het misschien aan Ie mand anders vertellen'!. „Gaat uw gang". Zij was teleurgesteld. De reiziger kwam terug met haar jumper voor zij verder nog iets zeggen kon. Zij was waarschijnlijk precies dat gene, waar ik haar voor hield, maar ik schrapte haar toch niet van mijn lijst, tot zij het schip in Mollendo ver laten had, om de trein te nemen naar Arequipa, ongeveer honderd mijlen de bergen in op weg naar Cuzco. De rei ziger kwam tot de ontdekking, dat hij zaken te doen had in Arequipa en verliet tegelijk de boot. ofschoon zijn biljet geldig was tot Callao. Ik ging alleen aan wal, omdat ik de agent van de West Coast Telegraaf- agentschappen aldaar kende. Wij gin gen samen lunchen. Gedurende de lunch stelde ik hem vragen, over de voorschriften die er van kracht zijn betreffende de geheimhouding van ra dioboodschappen, welke door schepen op zee worden uitgezonden. Hij ver telde, dat die tamelijk streng waren en las mij een deel van dé internati onale conventie dienaangaande voor. Ik kon in ieder geval wel zien. dat myn kansen, om van de marconist wat los te krijgen zeer gering waren, ten zij ik een omkoopsom wilde betalen, die groter was, dan ik mij veroorloven kon. Het was dus beter, maar rustig af te wachten. Na de lunch slenterde ik in de stad rond, om de tjjd een beetje te doden. Het was Maart, dus daar laat in de zomer en heter dan een oven. Ik liep langs vier woningblokken naar het ho ger gedeelte der stad, toen horizontaal en vervolgens naar beneden. Dat was Mollendo. Toen ik die grand tour ach ter de rug had, leek bier mij een ge schikt artikel, om te consumeren. Een cantine was spoedig gevonden. (Wordt vervolgd) ZON EN MAAN. 23 Mei. Zon: op 4.38 Maan: op 9 52 onder 20.38 onder 1.34 23 Mei Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge HOOG WATER u.J-NAP u.—NAP LAAG WATER 5.55 6.22 6.55 7.15 7.32 1.6< 1.85 1.30 1.52 18.14 18.42 19.10 19.33 19.54 1.43 1.64 1.77 1.05 1.27 u.—NAP 11.53 1.58 0.13 0.53 0.36 0.50 2.14 2.30 1.68 1.88 u.—-NA 12.22 13.01 13.03 13'06 1.77 1.» If

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 7